ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/67

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-07-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-07-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-06-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και του ομώνυμου Τμήματος στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μετονομασία Σχολής και ομώνυμου Τμήματος"
1.  
  Η κατά τις διατάξεις της παρ 1 β του άρθρου 2 του Π.δ. 73/2013 «Κατάργηση Τμημάτων και ίδρυση Σχολών στο Πολυτεχνείο Κρήτης» (Α΄ 119) Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, μετονομάζεται σε Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Το κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ιδίου ως άνω διατάγματος και του άρθρου 1 του Π.δ. 372/1997 (Α΄ 243) ομώνυμο τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, μετονομάζεται ομοίως σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
2.  
  Αποστολή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας είναι η καλλιέργεια των επιστημονικών περιοχών όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 2 εδ. α, β, γ και δ του άρθρου 1 του Π.δ. 372/1997 και συμπληρώνεται με το εδ. ε΄ ως ακολούθως:«.
 1. Των Ηλεκτρολογικών Συστημάτων στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα συστήματα για την παραγωγή από συμβατικές ή ανανεώσιμες πηγές, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, έλεγχο, χρησιμοποίηση και εξοικονόμηση κάθε μορφής ενέργειας καθώς και τη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους ηλεκτρολογικού έργου.».
3.  
  Το μετονομαζόμενο τμήμα εξομοιώνεται πλήρως και ως προς κάθε συνέπεια με τα ομότιτλα τμήματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
4.  
  Οι διπλωματούχοι του μετονομαζόμενου Τμήματος ορίζονται εφεξής ως Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών
5.  
  Οι διπλωματούχοι του μετονομαζόμενου Τμήματος έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών όπως αυτά προβλέπονται στις κείμενες σχετικές διατάξεις
6.  
  Οι διπλωματούχοι του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, όπως και οι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα πριν τη μετονομασία του, έχουν τη δυνατότητα, εφ’ όσον το επιθυμούν, να πάρουν, ύστερα από παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση υποχρεωτικών μαθημάτων που θα καθοριστούν με απόφαση της οικείας Συνέλευσης και σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, οι μεν πρώτοι βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους με τον τίτλο του Τμήματος όπως προκύπτει από τη μετονομασία, οι δε δεύτεροι τον τίτλο σπουδών του νέου τμήματος. Η κατά τα ως άνω βεβαίωση χορηγείται από τον οικείο Πρύτανη.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του φορέα ή του προϋπολογισμού του ΥΠΠΕΘ.
 • Το υπ’ αριθμ. 147161/Ζ1/18-9-2015 έγγραφο της Υπουργού Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τον Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης από την Αρχή, για τη μετονομασία της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου (συνεδρίαση 369/4-12-2013) και του Συμβουλίου του Πολυτεχνείου Κρήτης (συνεδρίαση 4η/5-12-2013). 10.Τη γνώμη του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (συνεδρίαση 30/5-10-2015) που απεστάλη με το υπ’ αριθμ. 1572/6-10-2015 έγγραφο του Προέδρου της.
 • Τις διατάξεις α. Των παρ. 6 και 7 του άρθρου 7 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄159) και το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 59) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (Α΄ 83).
 • Την αριθμ. 91/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Αναπληρωτών Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών,
 • Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).
 • Το Π.δ. 70/2015 περί ανασυστάσεως και μετονομασίας Υπουργείων(Α΄ 114).
 • Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ21/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορο Βερναρδάκη » (Β΄ 2144).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
 • Την υπ΄ αριθμ. Υ27/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Αθανασία Αναγνωστοπούλου (Β΄ 2168) όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Υ99/28-12-2015 (Β’ 2869) και Υ134/15-3-2016 (Β’ 711) αποφάσεις.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ21 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ21 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ27 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ27 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ29 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ29 2015
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2012/4076 2012
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4132 2013
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 2013/4142 2013
Μετονομασία Τμήματος και Επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων Τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης. 1997/372 1997
Κατάργηση τμημάτων και ίδρυση Σχολών στο Πολυτεχνείο Κρήτης. 2013/73 2013
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2015/24 2015
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία