ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/7

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-02-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-02-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-02-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 2134 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Απαγορεύεται, από την 28η Ιανουαρίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2134 (2014) και για περίοδο ενός έτους από την προαναφερθείσα ημερομηνία, η είσοδος στο ελληνικό έδαφος ή η διέλευση μέσω αυτού, των ατόμων που καθορίζονται από την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 57 της απόφασης 2127 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας.
2.  
  Τα μέτρα αυτά δεν επιβάλλονται σε βάρος Ελλήνων υπηκόων
Άρθρο 2
1.  
  Τα μέτρα που επιβάλλονται με το άρθρο 1, παρ. 1 του παρόντος δεν εφαρμόζονται: α) στις περιπτώσεις που η Επιτροπή, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 1, παρ. 1 του παρόντος, κρίνει, κατά περίπτωση, ότι η εν λόγω μετακίνηση δικαιολογείται για λόγους ανθρωπιστικής ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων θρησκευτικών υποχρεώσεων, β) στις περιπτώσεις που η είσοδος ή η διέλευση είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση δικαστικής διαδικασίας, γ) στις περιπτώσεις που η προαναφερθείσα Επιτροπή κρίνει, κατά περίπτωση, ότι η εξαίρεση θα προήγαγε τους στόχους της ειρήνης και της εθνικής συμφιλίωσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και της σταθερότητας στην περιοχή.
Άρθρο 3
1.  
  Δεσμεύονται χωρίς καθυστέρηση, από την 28η Ιανουαρίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2134 (2014) και για περίοδο ενός έτους από την προαναφερθείσα ημερομηνία, όλα τα κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος, τα οποία ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τα άτομα ή τους φορείς που καθορίζονται από την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 1, παρ. 1 του παρόντος ή από άτομα ή φορείς που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους ή από φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτούς.
2.  
  Απαγορεύεται, επίσης, όπως τεθούν στη διάθεση ή προς όφελος των ατόμων ή φορέων που καθορίζονται από την προαναφερθείσα Επιτροπή, από έλληνες υπηκόους ή από οποιαδήποτε άτομα ή φορείς εντός του ελληνικού εδάφους, οποιαδήποτε κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι
Άρθρο 4
1.  
  Τα μέτρα που επιβάλλονται με το άρθρο 3 του παρόντος δεν εφαρμόζονται σε κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους που οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έχουν κρίνει ότι: α) είναι αναγκαία για βασικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για τρόφιμα, ενοίκια ή υποθήκες, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και τέλη υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την απόδοση δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί σε σχέση με την παροχή νομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ή αμοιβών ή χρεώσεων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για υπηρεσίες συνήθους κατοχής ή διατήρησης των δεσμευμένων κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών πόρων, κατόπιν γνωστοποίησης από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές προς την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 1, παρ. 1 του παρόντος, της πρόθεσης να εγκρίνουν, όπου αρμόζει, την πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους και εφ όσον δεν υπάρξει αρνητική απόφαση της Επιτροπής εντός πέντε εργασίμων ημερών από αυτή τη γνωστοποίηση, β) είναι αναγκαία για έκτακτα έξοδα, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή έχει γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στην Επιτροπή και έχει εγκριθεί από αυτή, ή γ) είναι αντικείμενα δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής δέσμευσης ή απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση αυτής της δέσμευσης ή απόφασης υπό την προϋπόθεση ότι η δέσμευση ή η απόφαση εξεδόθη πριν από την 28η Ιανουαρίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2134 (2014), δεν είναι προς όφελος προσώπου ή φορέα που έχει καθοριστεί από την Επιτροπή και έχει γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στην Επιτροπή.
Άρθρο 5
1.  
  Από την 28η Ιανουαρίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2134 (2014), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές μπορούν να επιτρέψουν την πίστωση των λογαριασμών που έχουν δεσμευθεί, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος, με τόκους ή άλλα έσοδα που οφείλονται στους λογαριασμούς αυτούς ή με πληρωμές που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που έχουν συναφθεί ή προέκυψαν πριν από την 28η Ιανουαρίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αυτοί υπήχθησαν στις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι οποιοιδήποτε τέτοιοι τόκοι, λοιπά έσοδα και πληρωμές συνεχίζουν να υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος και παραμένουν δεσμευμένοι.
Άρθρο 6
1.  
  Τα μέτρα του άρθρου 3 του παρόντος δεν εμποδίζουν καθορισμένο πρόσωπο ή φορέα από το να καταβάλει πληρωμή που οφείλεται βάσει σύμβασης που συνάφθηκε πριν από τον καθορισμό του εν λόγω προσώπου ή φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έχουν κρίνει ότι η πληρωμή δεν εισπράττεται, άμεσα ή έμμεσα, από πρόσωπο ή φορέα που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος και μετά από γνωστοποίηση, από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές προς την Επιτροπή, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 1, παρ. 1 του παρόντος, της πρόθεσης να προβούν σε τέτοιες πληρωμές ή να τις εισπράξουν ή να εγκρίνουν, όπου αρμόζει, την αποδέσμευση κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων για το σκοπό αυτό, δέκα εργάσιμες ημέρες πριν από την εν λόγω έγκριση.
Άρθρο 7
1.  
  Τα μέτρα των άρθρων 1, παρ. 1 και 3 του παρόντος εφαρμόζονται στα άτομα και στους φορείς που καθορίζονται από την Επιτροπή, που αναφέρεται στο άρθρο 1, παρ. 1 του παρόντος, ως εμπλεκόμενοι ή παρέχοντες υποστήριξη σε πράξεις που υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων πράξεων που θέτουν σε κίνδυνο ή παραβιάζουν μεταβατικές συμφωνίες ή που απειλούν ή εμποδίζουν τη διαδικασία πολιτικής μετάβασης, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης προς ελεύθερες και δίκαιες δημοκρατικές εκλογές ή που τροφοδοτούν τη βία.
Άρθρο 8
1.  
  Τα μέτρα των άρθρων 1, παρ. 1 και 3 του παρόντος εφαρμόζονται επίσης στα ακόλουθα άτομα και φορείς που καθορίζονται από την Επιτροπή, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 1, παρ. 1 του παρόντος: α) άτομα και φορείς που ενεργούν κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 16/2015 (ΑΊ3), ή που έχουν άμεσα ή έμμεσα προμηθεύσει, πωλήσει ή μεταφέρει σε ένοπλες ομάδες ή σε εγκληματικά δίκτυα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία όπλα ή οποιοδήποτε σχετικό υλικό ή οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή, εκπαίδευση ή συνδρομή, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης και της οικονομικής βοήθειας, σχετικά με βίαιες δραστηριότητες ένοπλων ομάδων ή εγκληματικών δικτύων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ή που έχουν υπάρξει παραλήπτες των ανωτέρω, β) άτομα και φορείς που έχουν εμπλακεί στο σχεδιασμό, στην καθοδήγηση ή στην τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ανάλογα με την περίπτωση, ή που συνιστούν προσβολές ή παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων πράξεων που αφορούν σεξουαλική βία, στόχευση αμάχων, επιθέσεις βασισμένες σε εθνοτικά ή θρησκευτικά κριτήρια, επιθέσεις σε σχολεία και νοσοκομεία, απαγωγές και αναγκαστικούς εκτοπισμούς, γ) άτομα και φορείς που στρατολογούν ή χρησιμοποιούν παιδιά στην ένοπλη σύρραξη στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, κατά παράβαση του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου, δ) άτομα και φορείς που παρέχουν υποστήριξη σε ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά δίκτυα μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων διαμαντιών και άγριων ζώων και προϊόντων άγριων ζώων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, ε) άτομα και φορείς που παρεμποδίζουν την παράδοση ανθρωπιστικής συνδρομής στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ή την πρόσβαση σε ανθρωπιστική συνδρομή ή τη διανομή ανθρωπιστικής συνδρομής στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στ) άτομα και φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, στην καθοδήγηση, στη χρηματοδότηση ή στη διεξαγωγή επιθέσεων εναντίον αποστολών των Ηνωμένων Εθνών ή φορέων διεθνούς ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του Ενοποιημένου Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για την Οικοδόμηση της Ειρήνης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΒΙΝUCΑ), της υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνούς Αποστολής Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ), της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λοιπών δυνάμεων που τις υποστηρίζουν, ζ) άτομα και φορείς που είναι επικεφαλής, έχουν παράσχει υποστήριξη σε ή ενήργησαν για, εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες, φορέα, τον οποίο η Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 1, παρ. 1 του παρόντος έχει καθορίσει σύμφωνα με το παρόν άρθρο ή με το άρθρο 7 του παρόντος.
Άρθρο 9
1.  
  Από την 28η Ιανουαρίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2134 (2014), παρατείνονται, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την προαναφερθείσα ημερομηνία, τα μέτρα των άρθρων 1 και 2 του προεδρικού διατάγματος 16/2015 (ΑΊ3).
2.  
  Από την 28η Ιανουαρίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2134 (2014), τα μέτρα του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 16/2015 (ΑΊ3) δεν εφαρμόζονται σε προμήθειες που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ή για χρήση από αυτή. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεσή του.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την, από 26.2.2014, απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών υπ’ αριθμ. Φ: 3400.1/ΑΣ 8878 σχετικά με την απόφαση 2134 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (Α΄ 67).
 • Το Π.δ. 16/2015 «Εφαρμογή της απόφασης 2127 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» (Α΄ 13).
 • Τις υπ’ αριθμ. 107/2015 και 17/2016 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 6 του Ν. 3932/2011 «Σύσταση Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης» (Α΄ 49).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20), όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 70/2015 (Α114).
 • Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 • Την Υ5/27.1.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Β΄ 204).
 • Την Υ6/25.9.2015, απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νικόλαο Τόσκα»(Β΄ 2109).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ5 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ6 2015
Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 2011/3932 2011
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της απόφασης 2127 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2015/16 2015
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2015/24 2015
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της απόφασης 2196 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/24 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2262 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2017/59 2017