ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/72

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-07-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-07-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-07-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 2206 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Απαγορεύεται, από την 3η Μαρτίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2206 (2015) και για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία αυτή, η είσοδος στο ελληνικό έδαφος ή η διέλευση μέσω αυτού, οποιωνδήποτε ατόμων που καθορίζονται από την Επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 16 της απόφασης 2206 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας.
2.  
  Τα μέτρα αυτά δεν επιβάλλονται σε βάρος ελλήνων υπηκόων
Άρθρο 2
1.  
  Τα μέτρα που επιβάλλονται με το άρθρο 1, παρ. 1 του παρόντος δεν εφαρμόζονται: α) στις περιπτώσεις που η Επιτροπή του άρθρου 1, παρ.1 του παρόντος, κρίνει, κατά περίπτωση, ότι το εν λόγω ταξίδι δικαιολογείται για λόγους ανθρωπιστικής ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων θρησκευτικών υποχρεώσεων, β) στις περιπτώσεις που η είσοδος ή η διέλευση είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση δικαστικής διαδικασίας, γ) στις περιπτώσεις που η προαναφερθείσα Επιτροπή κρίνει, κατά περίπτωση, ότι η εξαίρεση θα προήγε τους στόχους της ειρήνης και της εθνικής συμφιλίωσης στο Νότιο Σουδάν και της σταθερότητας στην περιοχή.
Άρθρο 3
1.  
  Δεσμεύονται χωρίς καθυστέρηση, από την 3η Μαρτίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2206 (2015) και για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία αυτή, όλα τα κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος, τα οποία ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από οποιαδήποτε άτομα ή φορείς που καθορίζονται από την Επιτροπή του άρθρου 1, παρ. 1 του παρόντος ή από οποιαδήποτε άτομα ή φορείς που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους ή από φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτούς.
2.  
  Απαγορεύεται, επίσης, όπως τεθούν στη διάθεση, άμεσα ή έμμεσα προς όφελος των παραπάνω προσώπων, από έλληνες υπηκόους ή από πρόσωπα εντός του ελληνικού εδάφους, τα προαναφερθέντα ή οποιαδήποτε άλλα κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι
Άρθρο 4
1.  
  Τα μέτρα που επιβάλλονται με το άρθρο 3 του παρόντος δεν εφαρμόζονται σε κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους που οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έχουν κρίνει ότι: α) Είναι αναγκαία για βασικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για τρόφιμα, ενοίκια ή υποθήκες, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και τέλη υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την απόδοση δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί σε σχέση με την παροχή νομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ή αμοιβών ή χρεώσεων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για υπηρεσίες συνήθους κατοχής ή διατήρησης των δεσμευμένων κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών πόρων, κατόπιν γνωστοποίησης από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές προς την Επιτροπή του άρθρου 1, παρ. 1 του παρόντος, της πρόθεσης να εγκρίνουν, όπου αρμόζει, την πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους και εφ’ όσον δεν υπάρξει αρνητική απόφαση της Επιτροπής εντός πέντε εργασίμων ημερών από αυτή τη γνωστοποίηση. β) Είναι αναγκαία για έκτακτα έξοδα, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή έχει γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στην Επιτροπή και έχει εγκριθεί από αυτή. γ) Είναι αντικείμενα δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής δέσμευσης ή απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση αυτής της δέσμευσης ή απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι η δέσμευση ή η απόφαση εξεδόθη πριν από την 3η Μαρτίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2206 (2015), δεν είναι προς όφελος προσώπου που έχει καθοριστεί από την Επιτροπή και έχει γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στην Επιτροπή.
Άρθρο 5
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές μπορούν να επιτρέψουν την πίστωση στους λογαριασμούς που έχουν δεσμευθεί, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος, τόκων ή άλλων εσόδων που οφείλονται στους λογαριασμούς αυτούς ή πληρωμών που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που έχουν συναφθεί ή προέκυψαν πριν από την 3η Μαρτίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αυτοί υπήχθησαν στις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι οποιοιδήποτε τέτοιοι τόκοι, λοιπά έσοδα και πληρωμές συνεχίζουν να υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος και παραμένουν δεσμευμένοι
Άρθρο 6
1.  
  Τα μέτρα του άρθρου 3 του παρόντος δεν εμποδίζουν καθορισμένο πρόσωπο από το να καταβάλει πληρωμή που οφείλεται βάσει σύμβασης που συνάφθηκε πριν από τον καθορισμό του εν λόγω προσώπου, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έχουν κρίνει ότι η πληρωμή δεν εισπράττεται, άμεσα ή έμμεσα, από πρόσωπο που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος και μετά από γνωστοποίηση, από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές προς την Επιτροπή του άρθρου 1, παρ. 1 του παρόντος, της πρόθεσης να προβούν σε τέτοιες πληρωμές ή να τις εισπράξουν ή να εγκρίνουν, όπου αρμόζει, την αποδέσμευση κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων για το σκοπό αυτό, δέκα εργάσιμες ημέρες πριν από την εν λόγω έγκριση.
Άρθρο 7
1.  
  Τα μέτρα του άρθρου 1, παρ. 1 του παρόντος εφαρμόζονται στα άτομα και τα μέτρα του άρθρου 3 του παρόντος εφαρμόζονται στα άτομα και στους φορείς που καθορίζονται σε σχέση με τα μέτρα αυτά από την Επιτροπή του άρθρου 1, παρ. 1 του παρόντος, σύμφωνα με την παράγραφο 16, εδάφια (γ) και (δ) της απόφασης 2206 (2015), αντίστοιχα, ως υπεύθυνοι για, ή συμμετέχοντες σε ή εμπλεκόμενοι, άμεσα ή έμμεσα, σε πράξεις ή πολιτικές που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα του Νοτίου Σουδάν.
2.  
  Οι πράξεις ή πολιτικές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω μπορεί να περιλαμβάνουν, χωρίς, ωστόσο, να περιορίζονται σε αυτές:
 1. πράξεις ή πολιτικές που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την επέκταση ή διεύρυνση της σύρραξης στο Νότιο Σουδάν ή την παρακώλυση της συμφιλίωσης ή των ειρηνευτικών συνομιλιών ή διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων της Συμφωνίας Κατάπαυσης των Εχθροπραξιών,
 2. πράξεις ή πολιτικές που απειλούν τις μεταβατικές συμφωνίες ή υπονομεύουν την πολιτική διαδικασία στο Νότιο Σουδάν,
 3. το σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή την τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο ή πράξεων που αποτελούν προσβολές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο Νότιο Σουδάν,
 4. τη στόχευση αμάχων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, μέσω της τέλεσης πράξεων βίας (συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας, του ακρωτηριασμού, των βασανιστηρίων ή του βιασμού ή άλλου είδους σεξουαλικής βίας), απαγωγών, αναγκαστικής εξαφάνισης, αναγκαστικής εκτόπισης ή επιθέσεων σε σχολεία, νοσοκομεία, χώρους θρησκευτικής λατρείας ή χώρους όπου οι άμαχοι ζητούν καταφύγιο, ή μέσω συμπεριφοράς που θα συνιστούσε σοβαρή προσβολή ή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου,
 5. τη χρήση ή στρατολόγηση παιδιών από ένοπλες ομάδες ή ένοπλες δυνάμεις στο πλαίσιο της ένοπλης σύρραξης στο Νότιο Σουδάν,
 6. την παρακώλυση των δραστηριοτήτων των διεθνών ειρηνευτικών, διπλωματικών ή ανθρωπιστικών αποστολών στο Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού Εποπτείας και Επαλήθευσης της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη ή της παράδοσης ή διανομής ή της πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια,
 7. επιθέσεις κατά των αποστολών των Ηνωμένων Εθνών, των διεθνών φορέων ασφαλείας ή άλλων ειρηνευτικών επιχειρήσεων ή ανθρωπιστικού προσωπικού, ή
 8. την τέλεση πράξεων, άμεσα ή έμμεσα, για ένα άτομο ή φορέα που έχει καθοριστεί από την Επιτροπή ή εκ μέρους αυτού
3.  
  Τα μέτρα των άρθρων 1, παρ. 1 και 3 του παρόντος εφαρμόζονται στα άτομα που καθορίζονται από την Επιτροπή του άρθρου 1, παρ. 1 του παρόντος, αναφορικά με τα μέτρα αυτά, τα οποία ηγούνται οποιουδήποτε φορέα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε νοτιοσουδανικής κυβερνητικής ομάδας, αντικυβερνητικής ομάδας, ομάδας πολιτοφυλακής ή άλλης ομάδας που έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος ή της οποίας τα μέλη έχουν εμπλακεί σε τέτοιες δραστηριότητες. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεσή του.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Την υπ’ αριθμ. 51/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 6 του Ν. 3932/2011 «Σύσταση Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης» (Α΄ 49).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
 • Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
 • Την Υ6/25-9-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 2109).
 • Την, από 4-5-2015, απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών υπ’ αριθμ. Φ: 3401/ΑΣ 1891 σχετικά με την απόφαση 2206 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., περί της Δημοκρατίας του Νοτίου Σουδάν (Α΄ 48).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ6 2015
Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 2011/3932 2011
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή των αποφάσεων 2271 (2016), 2280 (2016) και 2290 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2017/124 2017