ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/73

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-07-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-07-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-07-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ’’Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ’’» όπως συστήθηκε με το Π.δ. 123/2002 (ΦΕΚ Α’/106/13.05.2002) «Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ’’ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ’’ στο Δήμο Δεσφίνας του Νομού Φωκίδας».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 1 του Π.δ. 123/2002 τροποποιείται ως ακολούθως: 1 Συνιστάται στο Δήμο Δελφών του νομού Φωκίδας Δημοτικό Ίδρυμα με το όνομα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ’’Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ’’ .
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 3 του Π.δ. 123/2002 τροποποιείται ως ακολούθως: Άρθρο 3 ΈδραΈδρα του Ιδρύματος είναι η Δημοτική Κοινότητα Δεσφίνας του Δήμου Δελφών του Νομού Φωκίδας
Άρθρο 3
1.  
  Η περίπτωση α) του άρθρου 4 του Π.δ. 123/2002 τροποποιείται ως ακολούθως: α) Το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (1.920.166,37 ευρώ), το οποίο προέρχεται από την αρχική περιουσία του Ιδρύματος ύψους ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι δύο ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (1.261.922,23 ευρώ) που προέκυψε κατόπιν αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων της έκτασης (4.000 τ.μ.) στον Καρέα Αττικής που άφησε για την εκπλήρωση του σκοπού του ο διαθέτης, καθώς και από τραπεζικούς τόκους που λαμβάνει το Ίδρυμα .
Άρθρο 4
1.  
  Η περίπτωση α) του άρθρου 5 του Π.δ. 123/2002 τροποποιείται ως ακολούθως: α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Δελφών
Άρθρο 5
1.  
  Το άρθρο 6 του Π.δ. 123/2002 τροποποιείται ως ακολούθως: «Άρθρο 6 α. Το ίδρυμα διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από τον εκάστοτε Δήμαρχο Δελφών ή το αιρετό ή μη πρόσωπο που αυτός θα ορίσει ως Πρόεδρο, και οκτώ (8) ακόμη μέλη που είναι: - Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας, - Ο Μητροπολίτης Φωκίδας, - Ο αρχαιότερος ιερέας της Δεσφίνας, - Ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Δεσφίνας, - Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Δεσφίνας, - Δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από την μειοψηφία. - Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ίδρυμα, εφόσον απασχολούνται περισσότεροι από δέκα εργαζόμενοι. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι δεν ξεπερνούν σε αριθμό τους δέκα (10), τη θέση του μπορεί να καταλάβει ένας ακόμη δημοτικός σύμβουλος. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος αντιπρόσωπος του Δωρητή αποποιηθεί τον ορισμό του και δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής του, το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει ως μέλος ένα από τα μέλη του». Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τη με αριθμό Δ118 /2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Υπουργού Οικονομικών και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
 • Τη με αριθμό 104/11.04.2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών.
 • Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την 10586/11.5.2016 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Δελφών, από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών ύψους 1.000,00 ευρώ, η οποία είναι εγγεγραμμένη σε βάρος του Κ.Α. 00.6715.002 του προϋπολογισμού του Δήμου για το τρέχον οικονομικό έτος. Για τα επόμενα οικονομικά έτη θα προβλεφθεί ισόποση πίστωση που θα εγγραφεί σε βάρος του αντίστοιχου κωδικού εξόδου των προϋπολογισμών των ετών αυτών. Η προκαλούμενη δαπάνη στοιχεί προς τις δεσμεύσεις και τους στόχους του εγκριθέντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 226 και επ. του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που έχει κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’/114), όπως ισχύουν.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 102 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’/87).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α’/98).
 • Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α’/20) και το άρθρο 27 του Ν. 4320/2015 (Α’/29), με το οποίο το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετονομάστηκε σε Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’/116).
 • Τη με αριθμό Υ28/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου» (Β’/2168).
 • Τη με αριθμό 36166/19.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μπαλάφα» (Β’/2252).
 • Την αριθμ. 9075/1999 απόφαση του 1ου Τμήματος του Εφετείου Αθηνών.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/36166 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/36166 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ28 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ28 2015
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις. 2015/4320 2015
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ» στο Δήμο Δεσφίνας του Νομού Φωκίδας. 2002/123 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2015/24 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία