ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/76

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-08-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-08-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-07-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού του ιδίου βαθμού από την κατηγορία των Ειδικών Καθηκόντων στην κατηγορία των Γενικών Καθηκόντων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού"
1.  
  Α) Γενικών Καθηκόντων: Αντιστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος 3 Υποστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος 6 Αρχιπύραρχοι 25 Πύραρχοι (παραγωγικής σχολής) 59 Πύραρχος (σχολής μετεκπαίδευσης) 0 Αντιπύραρχοι (παραγωγικής σχολής) 126 Αντιπύραρχος (σχολής μετεκπαίδευσης) 1 Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής) 134 Επιπυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης) 4 Πυραγοί (παραγωγικής σχολής) 195 Πυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης) 7 Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί (παραγωγικής σχολής) 795 Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί(σχολής μετεκπαίδευσης) 47 Πυρονόμοι (παραγωγικής σχολής) 212 Αρχιπυροσβέστες (παραγωγικής σχολής) 2.946 Αρχιπυροσβέστες (μη παραγωγικής σχολής) - Πυροσβέστες 3994 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης 4000 Β) Ειδικών Καθηκόντων: (1) Διοικητικοί Αρχιπύραρχος 0 Πύραρχοι 1 Αντιπύραρχοι 3 Επιπυραγοί 5 Πυραγοί 8 Υποπυραγοί 13 Ανθυποπυραγοί 14 Αρχιπυροσβέστες-Υπαρχιπυροσβέστες-Πυροσβέστες 5 (2) Τεχνικοί: Αρχιπύραρχος 0 Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 6 Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 8 Πυρονόμοι 15 Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες 57 (3) Υγειονομικοί: Υποστράτηγος 0 Αρχιπύραρχος 1 Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί - Πυραγοί 25 (4) Πλοηγοί Κυβερνήτες: Αρχιπύραρχος 0 Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 10 Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 36 (5) Πλοηγοί Μηχανικοί: Αρχιπύραρχος 0 Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 10 Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 30 Πυρονόμοι 14 Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες 52 (6) Προσωπικό Πληροφορικής: Αρχιπύραρχος 0 Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 8 Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 24 Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες 13 (7) Χειριστές αεροσκαφών Πύραρχοι 1 Πυραγοί 3 Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί 6 Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες 10 (8) Τεχνικοί Αεροσκαφών Πυραγοί 1 Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί 4 Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες 5.
 1. Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών σε βαθμό Αρχιπυροσβεστών-Υπαρχιπυροσβεστών-Πυροσβεστών τριάντα (30) θέσεις μεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στον ίδιο βαθμό
 2. Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Τεχνικών σε βαθμό Αρχιπυροσβεστών-Υπαρχιπυροσβεστών-Πυροσβεστών είκοσι πέντε (25) θέσεις μεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στον ίδιο βαθμό
 3. Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Πλοηγών Μηχανικών, σε βαθμό Υπαρχιπυροσβεστών-Πυροσβεστών είκοσι πέντε (25) θέσεις μεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στον ίδιο βαθμό
 4. Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Τεχνικών Μηχανικών Αεροσκαφών, σε βαθμό Πυρονόμων-Αρχιπυροσβεστών-Υπαρχιπυροσβεστών-Πυροσβεστών πέντε (5) θέσεις μεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στον ίδιο βαθμό
 5. Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Τεχνικών Μηχανικών Αεροσκαφών, από τον βαθμό του Ανθυποπυραγού έως και τον βαθμό του Αντιπυράρχου, πέντε (5) θέσεις μεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στον ίδιο βαθμό.
 6. Το σύνολο της οργανικής δύναμης του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος ανέρχεται σε 12.942 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται σε 12.554 θέσεις Γενικών Καθηκόντων και, εκ των Ειδικών Καθηκόντων, σε 49 θέσεις στην ειδικότητα Διοικητικών, 86 στην ειδικότητα Τεχνικών, 26 στην ειδικότητα Υγειονομικών, 46 στην ειδικότητα Πλοηγών-Κυβερνητών, 106 στην ειδικότητα Πλοηγών-Μηχανικών, 45 στην ειδικότητα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 20 στην ειδικότητα Χειριστών Αεροσκαφών και 10 στην ειδικότητα Τεχνικών Αεροσκαφών.
2.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3511/2006 (Α’ 258), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: Οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Της περ. α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α’ 73). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το Π.δ. 63/2005 (Α’ 98). δ) Του Π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του Π.δ. 215/2007» (Α’ 167). ε) Του άρθρου 1 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α’ 20). στ) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116). ζ) Της υπ’ αριθ. Υ5/27-01-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β’ 204). η) Της υπ’ αριθ. Υ6/25-09-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα» (Β’ 2109).
 • Την υπ’ αριθ. 8000/1/2016/64-α’/31-5-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του παρόντος διατάγματος.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 162/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2016-08-02 Μεταφορά οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού του ιδίου βαθμού από την κατηγορία των Ειδικών Καθηκόντων στην κατηγορία των Γενικών Καθηκόντων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2016/139
2017-03-02 Ίδρυση νέων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και αναδιάρθρωση υφιστάμενων Πυροσβεστικών Σταθμών και Υπηρεσιών εντός Αερολιμένων.
Τροποποίηση Τύπος
Το σύνολο της οργανικής δύναμης του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος ανέρχεται σε 13.257 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται σε 12.869 θέσεις Γενικών Καθηκόντων και, εκ των Ειδικών Καθηκόντων, σε 49 θέσεις στην ειδικότητα Διοικητικών, 86 στην ειδικότητα Τεχνικών, 26 στην ειδικότητα Υγειονομικών, 46 στην ειδικότητα Πλοηγών Κυβερνητών, 106 στην ειδικότητα Πλοηγών - Μηχανικών, 45 στην ειδικότητα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 20 στην ειδικότητα Χειριστών Αεροσκαφών και 10 στην ειδικότητα Τεχνικών Αεροσκαφών .
Αντικατάσταση
A/2017/25
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ5 2015
ΠΡΑΞΗ 2016/Υ6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/Υ6 2016
Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις. 2006/3511 2006
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσι[...]" 2014/4249 2014
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2007/215 2007
Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007. 2012/101 2012
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2015/24 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία