ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/78

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-08-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-08-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-07-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ίδρυση εισαγωγικών κατευθύνσεων σε αυτό.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μετονομασία Τμήματος"
1.  
  Το κατά τις διατάξεις του Π.δ. 136/2007 (Α’ 173) και του άρθρου 2 παρ. 5δ xii του Π.δ. 85/2013 (Α’ 124) Τμήμα Σλαβικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετονομάζεται σε Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών.
2.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.δ. 136/2007 το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Το Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών έχει ως αποστολή:». Επίσης, οι περιπτ. α’ και δ’ της ίδιας παραγράφου αντικαθίστανται ως ακολούθως: α) να καλλιεργεί και να προάγει με τη διδασκαλία και την έρευνα, την γλώσσα-γλωσσολογία, τη λογοτεχνία, την ιστορία και τον πολιτισμό της Ρωσίας και των άλλων Σλαβικών Χωρών» και «δ. Να παρέχει στη δημόσια διοίκηση τεκμηριωμένες πληροφορίες και επιστημονικά στοιχεία που να διευκολύνουν τη συνεργασία με τη Ρωσία και τις άλλες σλαβικές χώρες .
Άρθρο 2 "Ίδρυση Εισαγωγικών Κατευθύνσεων"
1.  
  Στο Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών ιδρύονται οι ακόλουθες εισαγωγικές κατευθύνσεις:
 1. Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας, και
 2. Σλαβικών Σπουδών
2.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.δ. 136/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 4 Το Τμήμα απονέμει ενιαίο πτυχίο και τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικό δίπλωμα σε μία από τις εξής δυο κατευθύνσεις α) Κατεύθυνση Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και β) Κατεύθυνση Σλαβικών Σπουδών οι οποίες θα αναγράφονται αντιστοίχως ρητώς στο πτυχίο και τους τίτλους σπουδών που χορηγεί το Τμήμα στους αποφοίτους του
3.  
  Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας της Κατεύθυνσης Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ή του Κρατικού Προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από το 41923/9-3-2016/Β2 έγγραφο της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων - Τμήματος Β’ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 • Τη γνώμη της συγκλήτου (συνεδρίαση 21-7-2015) και το υπ’ αριθμ 816/31-8-2015 έγγραφο του Προέδρου του Συμβουλίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με το οποίο διατυπώνεται η γνώμη του Συμβουλίου.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (συνεδρίαση 29/28-9-2015) που απεστάλη με το υπ’ αριθμ. 1296/29-9-2015 έγγραφο της Προέδρου της, καθώς και την επικαιροποιημένη γνώμη της ΑΔΙΠ (συνεδρίαση 38/27-5-2016), που απεστάλη με το υπ’ αριθμ. 1097/27-5-2016 έγγραφο της Προέδρου της.
 • Την υπ’ αριθμ. 129/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Αναπληρωτών Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών,
 • Το Π.δ. 70/2015 (Α’ 114).
 • Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ21/15 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορο Βερναρδάκη» (Β’ 2144).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ29/15 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ27/15 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Αθανασία Αναγνωστοπούλου (Β’ 2168), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Υ/99/28-12-2015 (Β’ 2869) και Υ134/15-3-2016 (Β’ 711) αποφάσεις.
 • Το υπ’ αριθμ. 131374/Ζ1/21-8-2015 έγγραφο του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προς το Συμβούλιο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τη διατύπωση γνώμης επί της απόφασης της οικείας Συγκλήτου για τη μετονομασία του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών και την ίδρυση Εισαγωγικών Κατευθύνσεων σε αυτό.
 • Το υπ’ αριθμ. 131372/Ζ1/21-8-2015 έγγραφο του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τον Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης από την Αρχή, για τη μετονομασία του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και την ίδρυση εισαγωγικών κατευθύνσεων σε αυτό, καθώς και το υπ’ αριθμ. 84103/Ζ1/24-5-2016 έγγραφο της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς την ΑΔΙΠ, με το οποίο ζητείται η διατύπωση επικαιροποιημένης γνώμης.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ21 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ21 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ27 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ27 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ29 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ29 2015
Ίδρυση Τμήματος Σλαβικών Σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2007/136 2007
Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 2013/85 2013
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία