ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/79

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-08-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-08-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-07-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 59/2009 «Κανονισμός πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών και τεχνικών εναέριων μέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Α’ 82).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Π.δ. 59/2009 (Α’ 82), αντικαθίσταται ως ακολούθως: Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η διάρκεια της σύμβασης των προσλαμβανομένων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες και μπορεί να παραταθεί τρεις (3) κατ’ ανώτατο όριο φορές και για δώδεκα (12) μήνες κατ’ ανώτατο όριο κάθε φορά, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος μετά από εισήγηση του Διοικητή της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.), αν εξακολουθούν να υφίστανται οι ανάγκες που επιβάλλουν την παράταση και εφόσον το υπάρχον μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό δεν επαρκεί ή δεν συγκεντρώνει τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Υ.Ε.Μ.Π.Σ., τυπικά προσόντα για την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών .
5.  
  Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.δ. 59/2009 (Α’ 82) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Να έχουν συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το εξηκοστό δεύτερο (62ο) έτος την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης του διαγωνισμού
Άρθρο 2
1.  
  Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Π.δ. 59/2009 (Α’ 82) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Να είναι κάτοχοι πτυχίου επαγγελματία χειριστή ελικοπτέρων (Ε/Π) [CΡL (Η)] ή κάτοχοι πτυχίου χειριστή εναέριων γραμμών ελικοπτέρου [ΑΤΡL (Η)] σε ισχύ, με ικανότητα κυβερνήτη ελικοπτέρου Κ1 [Ρilοt in Cοmmand (ΡΙC)] επί τύπου ΑS-332 σε ισχύ και ειδικότητα πτήσεως δια οργάνων [ΙR (Η)] σε ισχύ, ή επί τύπου ΒΚ-117 σε ισχύ και ειδικότητα πτήσεως δια οργάνων [ΙR (Η)] σε ισχύ, αναγνωρισμένο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία .
2.  
  Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Π.δ. 59/2009 (Α’ 82) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 1 Για τους υποψηφίους χειριστές ελικοπτέρου ΑS-332 Να έχουν συνολική πτητική εμπειρία δύο χιλιάδων (2.000) ωρών ως χειριστές ελικοπτέρων, εκ των οποίων χίλιες (1.000) ώρες σε δικινητήρια ή διπλού χειρισμού ελικόπτερα ως κυβερνήτες Κ1 [Ρilοt in Cοmmand (ΡΙC)], τουλάχιστον διακόσιες (200) ώρες επί τύπου ΑS-332 και πενήντα (50) ώρες νυχτερινών πτήσεων, 2 Για τους υποψηφίους χειριστές ελικοπτέρου ΒΚ-117 Να έχουν συνολική πτητική εμπειρία δύο χιλιάδων (2.000) ωρών ως χειριστές ελικοπτέρων, εκ των οποίων χίλιες (1.000) ώρες σε δικινητήρια ή διπλού χειρισμού ελικόπτερα ως κυβερνήτες Κ1 [Ρilοt in Cοmmand (ΡΙC)], τουλάχιστον τριακόσιες (300) ώρες επί τύπου ΒΚ-117 και πενήντα (50) ώρες νυχτερινών πτήσεων .
3.  
  Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Π.δ. 59/2009 (Α’ 82) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Να διαθέτουν επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας, η οποία βεβαιώνεται από φορέα πιστοποιημένο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με βαθμολογία τουλάχιστον «Τέσσερα (4)» (ελάχιστο επιχειρησιακό επίπεδο (οperatiοnal leνel), σύμφωνα με τη νομοθεσία της Υ.Π.Α., όπως ισχύει .
Άρθρο 3
1.  
  Η περίπτωση ε της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Π.δ. 59/2009 (Α’ 82) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Θεωρημένες βεβαιώσεις ωρών ή άλλα εγκεκριμένα έντυπα από αρμόδιες Υπηρεσίες για τις ώρες πτήσης σε ελικόπτερα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
2.  
  Το άρθρο 5 του Π.δ. 59/2009 (Α’ 82) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Επιλογής αποτελούμενη από τον Διευθυντή Ανθρώπινων Πόρων του Επιτελείου Α.Π.Σ., τον Διοικητή της Υ.Ε.Μ.Π.Σ. και έναν (1) Αξιωματικό χειριστή ελικοπτέρων ή έναν (1) Αξιωματικό τεχνικό ή μηχανολόγο μηχανικό αεροσκαφών κατά περίπτωση Πρόεδρος της Επιτροπής είναι το ανώτερο ή μεταξύ ομοιοβάθμων το αρχαιότερο μέλος, ενώ χρέη Γραμματέα εκτελεί το νεότερο μέλος αυτής .
Άρθρο 4
1.  
  Μετά το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης 1 της περίπτωσης Α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.δ. 59/2009 (Α’ 82) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως ακολούθως: Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει ειδικότητα πτήσεως δια οργάνων [ΙR (Η)] σε ισχύ λαμβάνει είκοσι (20) μόρια
2.  
  Η υποπερίπτωση 2 της περίπτωσης Α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.δ. 59/2009 (Α’ 82) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 2 Ικανότητα εκπαιδευτή (ΤRΙ) σε έναν από τους ανωτέρω τύπους ελικοπτέρων σε ισχύ, λαμβάνουν δέκα πέντε (15) μόρια Ικανότητα εκπαιδευτή (ΤRΙ) και στους δύο ανωτέρω τύπους ελικοπτέρων σε ισχύ, λαμβάνουν τριάντα (30) μόρια Ικανότητα εξεταστή (ΤRΕ) σε έναν από τους ανωτέρω τύπους ελικοπτέρων σε ισχύ, λαμβάνουν είκοσι (20) μόρια Ικανότητα εξεταστή (ΤRΕ) και στους δύο ανωτέρω τύπους ελικοπτέρων σε ισχύ, λαμβάνουν σαράντα (40) μόρια
3.  
  Η υποπερίπτωση 3 της περίπτωσης Α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.δ. 59/2009 (Α’ 82) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3 Προϋπηρεσία σε επιχειρήσεις κατά την τελευταία δεκαπενταετία, το 1/3 της οποίας εντός της τελευταίας δεκαετίας, πριν από την ημερομηνία προκήρυξης πρόσληψης 1 με κάδο δασοπυρόσβεσης και γενικότερα μεταφοράς εξωτερικών φορτίων 2 εναέριου συντονισμού πυροσβεστικών δυνάμεων 3 έρευνας και διάσωσης και ως κυβερνήτες χειριστές Ε/Π Κ1 [Ρilοt in Cοmmand (ΡΙC)] που αποδεικνύεται με έγγραφες βεβαιώσεις των Υπηρεσιών στις οποίες υπηρέτησαν, λαμβάνουν για κάθε προϋπηρεσία χωριστά για τις παραπάνω α, β και γ περιπτώσεις, ένα μόριο ανά δέκα (10) ώρες, ενώ ως συγκυβερνήτες χειριστές Ε/Π (Cο-Ρilοt) που αποδεικνύεται με τον ίδιο τρόπο, λαμβάνουν για κάθε προϋπηρεσία χωριστά για τις παραπάνω α, β και γ περιπτώσεις, ένα μόριο ανά πενήντα (50) ώρες Τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 προσμετρούνται με ένα (1) μόριο, ενώ σε διαφορετική περίπτωση, δεν λαμβάνονται υπόψη Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψήφιων χειριστών, προηγούνται οι έχοντες ικανότητα χειρισμού ως Κ1 [Ρilοt in Cοmmand (ΡΙC)] σε ισχύ και των δύο τύπων ελικοπτέρων (ΑS-332 και ΒΚ-117), έπονται οι έχοντες την ικανότητα χειρισμού ως Κ1 [Ρilοt in Cοmmand (ΡΙC)] σε ισχύ του ελικοπτέρου ΑS-332 και στη συνέχεια οι έχοντες την ικανότητα χειρισμού ως Κ1 [Ρilοt in Cοmmand (ΡΙC)] σε ισχύ του ελικοπτέρου ΒΚ-117 Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, προηγούνται οι έχοντες την ειδικότητα πτήσεως δια οργάνων [ΙR(Η)] σε ισχύ Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας προηγούνται οι έχοντες την ικανότητα εξεταστή (ΤRΕ) σε ισχύ σε έναν τουλάχιστον από τους δύο τύπους ελικοπτέρων (ΑS-332 ή ΒΚ-117) και έπονται οι έχοντες την ικανότητα εκπαιδευτή (ΤRΙ) σε ισχύ σε έναν τουλάχιστον από τους δύο τύπους ελικοπτέρων (ΑS-332 ή ΒΚ-117) Σε περίπτωση εκ νέου ισοψηφίας, προηγούνται οι έχοντες περισσότερες ώρες επί Ε/Π ΑS-332 και τέλος σε περίπτωση πάλι ισοψηφίας, οι έχοντες περισσότερες ώρες επί Ε/Π ΒΚ-117 Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, διενεργείται δημόσια κλήρωση
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 10Α του άρθρου 25 του Ν. 2800/ 2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 41), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του Ν. 3547/2007 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης για την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα στο έδαφος των κρατών τους και του Πρωτοκόλλου Εφαρμογής αυτής» (Α’ 67). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98). γ. Του π.δ/τος 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του Π.δ. 215/2007» (Α’ 167). δ. Του άρθρου 1 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενική Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α’ 20). ε. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116). στ. Της υπ’ αριθμ. Υ5/27-01-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β’ 204). ζ. Της υπ’ αριθμ. Υ6/25-9-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα» (Β’ 2109).
 • Την υπ’ αριθμ. 8000/1/2016/57-α’/12.5.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του παρόντος Διατάγματος.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 20/2015 και 151/2016 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ5 2015
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης για την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα στο έδαφος των κρατών τους και του Πρωτοκόλλου Εφαρμογής αυτής 2007/3547 2007
Κανονισμός πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών και τεχνικών εναερίων μέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 2009/59 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία