ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/81

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-08-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-08-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-07-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του Π.δ. 24/1997 (Α΄ 29), όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 1 του Π.δ. 46/2001 (Α΄ 33) και το άρθρο 1 του Π.δ. 106/2002 (Α΄ 88) και είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Π.δ. 101/2011 (Α΄ 235), αντικαθίσταται ως εξής: 2 Ο κατά βαθμό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των αξιωματικών γενικών καθηκόντων αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας αυτών ως αξιωματικών, καθορίζεται ως ακολούθως 1 Υπαστυνόμος Β΄ 4 έτη. 2 Υπαστυνόμος Α΄ 5 έτη. 3 Αστυνόμος Β΄ 6 έτη στο βαθμό ή 14 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 5 έτη στο βαθμό. 4 Αστυνόμος Α΄ 6 έτη στο βαθμό ή 20 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 5 έτη στο βαθμό. 5 Αστυνομικός Υποδιευθυντής 6 έτη στο βαθμό ή 25 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 5 έτη στο βαθμό. 6 Αστυνομικός Διευθυντής 3 έτη στο βαθμό ή 28 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 2 έτη στο βαθμό. 7 Ταξίαρχος 2 έτη στο βαθμό ή 30 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 1 έτος στο βαθμό. 8 Υποστράτηγος 1 έτος στο βαθμό, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 39.
2.  
  Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Π.δ. 24/ 1997, προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής: 2Α. Ο κατά βαθμό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των αξιωματικών ειδικών καθηκόντων αυτοτελώς ή σε συνδυασμό και με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας αυτών ως αξιωματικών, καθορίζεται ως ακολούθως 1 Υπαστυνόμος Β΄ 4 έτη. 2 Υπαστυνόμος Α΄ 5 έτη. 3 Αστυνόμος Β΄ 6 έτη. 4 Αστυνόμος Α΄ 6 έτη. 5 Αστυνομικός Υποδιευθυντής 6 έτη στο βαθμό και 22 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού. 6 Αστυνομικός Διευθυντής 4 έτη στο βαθμό και 26 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού. 7 Ταξίαρχος 3 έτη στο βαθμό και 28 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού.
Άρθρο 2
1.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Π.δ. 24/1997, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Οι Αντιστράτηγοι, πλην του Αρχηγού, οι Υποστράτηγοι και οι Ταξίαρχοι, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής τους στο βαθμό, καθώς και οι Αστυνομικοί Διευθυντές, εφόσον οι τελευταίοι αυτοί συμπληρώνουν ένα (1) έτος στο βαθμό τους.
2.  
  Το στοιχείο (1) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Π.δ. 24/1997, όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 1 του Π.δ. 112/2009 (Α΄ 146), αντικαθίσταται, ως εξής: (1) Οι αξιωματικοί των οποίων οι οργανικές θέσεις είναι ενιαίες με αυτές του επομένου βαθμού.
Άρθρο 3
1.  
  Στην παράγραφο 6 του άρθρου 40 του Π.δ. 24/1997, όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 2 του Π.δ. 128/2010 (Α΄ 221), προστίθεται, μετά τη φράση «της Σχολής Αξιωματικών», η φράση «της αντίστοιχης εκπαιδευτικής σειράς».
Άρθρο 4
1.  
  Οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του Π.δ. 24/1997, αντικαθίστανται ως εξής: α. Οι Υπαστυνόμοι Α΄ 11 έτη. β. Οι Αστυνόμοι Β΄ 17 έτη. γ. Οι Αστυνόμοι Α΄ 23 έτη. δ. Οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές 29 έτη.
Άρθρο 5
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 46 του Π.δ. 24/1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.δ. 128/2010, αντικαθίσταται ως εξής: 3 Οι αποστρατευόμενοι εγγράφονται με το διάταγμα της αποστρατείας τους στο μητρώο των αξιωματικών της εφεδρείας, πλην των λόγω ορίου ηλικίας ή σωματικής ανικανότητας αποστρατευομένων και διαγράφονται από τη δύναμη του Σώματος οκτώ (8) ημέρες μετά τη δημοσίευση του διατάγματος αποστρατείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Το οκταήμερο αυτό θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας του αποστρατευομένου για όλες τις συνέπειες.
Άρθρο 6
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 49 του Π.δ. 24/1997, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι αξιωματικοί γενικών καθηκόντων Ελληνικής Αστυνομίας είναι κατά βαθμούς το εξής Αντιστράτηγος - Αρχηγός 65° έτος Αντιστράτηγος 63° έτος Υποστράτηγος 62° έτος Ταξίαρχος 61° έτος Αστυνομικός Διευθυντής 59° έτος Αστυνομικός Υποδιευθυντής 58° έτος Αστυνόμος Α΄ 57° έτος Αστυνόμος Β΄ 55° έτος Υπαστυνόμος Α΄ 55° έτος Υπαστυνόμος Β΄ 55° έτος
2.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 49 του Π.δ. 24/1997, τροποποιείται ως εξής: 4 Οι ανώτατοι αξιωματικοί που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας κρίνονται στις τακτικές κρίσεις του έτους συμπλήρωσης του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα μετά την κύρωση των σχετικών πινάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 33 παράγραφος 5 και 43 παράγραφος 1 Όσοι από τους Ταξίαρχους και Υποστράτηγους που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, συμπληρώνουν τουλάχιστον δύο (2) έτη στο βαθμό τους, κατά το έτος διενέργειας των κρίσεων, κρίνονται στις τακτικές κρίσεις του έτους αυτού, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις Εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται στον επόμενο βαθμό και παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία, σε διαφορετική περίπτωση προάγονται στον επόμενο βαθμό, εκτός οργανικών θέσεων, πλην των κρινόμενων ως αποστρατευτέων και μετά από ένα (1) μήνα τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με το βαθμό αυτό, λόγω κατάληψης τους από το όριο ηλικίας.
3.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 49 του Π.δ. 24/1997, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 31/1999 (Α΄ 33), αντικαθίσταται ως εξής: 5 1 Οι αξιωματικοί μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, οι οποίοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας κρίνονται στις τακτικές κρίσεις του έτους συμπλήρωσης του με τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους λοιπούς ομοιόβαθμους συναδέλφους τους, που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 και εφόσον συντρέχει περίπτωση προαγωγής τους προάγονται, οπότε και ισχύει για αυτούς το όριο ηλικίας του βαθμού στον οποίο προάγονται. 2 Οι μη συμπληρούντες τις προϋποθέσεις των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 αξιωματικοί που αναφέρονται στην προηγουμένη περίπτωση, κρίνονται το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3, προάγονται στον επόμενο βαθμό, εκτός οργανικών θέσεων, τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας, τριάντα (30) ημέρες προ της κατάληψης τους από το όριο ηλικίας, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση ή όχι των γενικών ή ειδικών τυπικών προσόντων των άρθρων 15 και 17 και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους με νέο προεδρικό διάταγμα, εφόσον εγγραφούν σε πίνακα ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους και δεν διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους Οι αξιωματικοί που προέρχονται από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ. Α.) προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43 Από τη δύναμη του Σώματος διαγράφονται την 31η Δεκεμβρίου του έτους των τακτικών κρίσεων Η ίδια ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται και για τους αξιωματικούς της περίπτωσης α΄, οι οποίοι μετά την κρίση τους, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, εξακολουθούν να καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού, τον οποίο φέρουν κατά το έτος των κρίσεων.
4.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 49 του Π.δ. 24/1997, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του Π.δ. 164/2013 (Α΄ 262), αντικαθίσταται ως εξής: 6 Όσοι από τους ανωτέρω αξιωματικούς φέρουν βαθμό μέχρι Αστυνομικού Διευθυντή και καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, δήλωση, η οποία δεν ανακαλείται, για την περαιτέρω παραμονή τους στην ενεργό υπηρεσία για ένα έτος, μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους Οι ενδιαφερόμενοι παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία, για κάθε έτος, και κρίνονται στις τακτικές κρίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 από το αρμόδιο συμβούλιο κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, συνεκτιμώντας την πειθαρχία τους, την εν γένει κατάσταση της υγείας τους και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα τους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους Οι ανωτέρω αξιωματικοί κρίνονται ενόψει αποστρατείας, ύστερα από αίτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος στο βαθμό τους.
Άρθρο 7
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του Π.δ. 24/1997, όπως είχε αντικατασταθεί με τα άρθρα 2 του Π.δ. 31/1999, 1 του Π.δ. 42/2013 (Α΄ 76) και 3 του Π.δ. 164/2013, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: Οι ανωτέρω αξιωματικοί κρίνονται ενόψει αποστρατείας, ύστερα από αίτηση τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος στο βαθμό τους.
Άρθρο 8
1.  
  Για τις τακτικές κρίσεις των ετών 2017, 2018 και 2019, ο κατά βαθμό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των Αστυνόμων Β΄, Αστυνόμων Α΄, Αστυνομικών Υποδιευθυντών, Αστυνομικών Διευθυντών και Ταξιάρχων γενικών καθηκόντων αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας αυτών ως αξιωματικών, που προβλέπεται στις περιπτώσεις γ΄, δ΄ ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Π.δ. 24/1997, όπως τροποποιείται με το παρόν, καθορίζεται ως ακολούθως: - Αστυνόμος Β΄ 5 έτη στο βαθμό ή 13 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 4 έτη στο βαθμό. - Αστυνόμος Α΄ 5 έτη στο βαθμό ή 18 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 4 έτη στο βαθμό. - Αστυνομικός Υποδιευθυντής 5 έτη στο βαθμό ή 22 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 4 έτη στο βαθμό. - Αστυνομικός Διευθυντής 2 έτη στο βαθμό ή 24 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 1 έτος στο βαθμό. - Ταξίαρχος 2 έτη στο βαθμό ή 25 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 1 έτος στο βαθμό.
2.  
  Για τις τακτικές κρίσεις των ετών 2017, 2018 και 2019, ο κατά βαθμό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των Αστυνομικών Διευθυντών και Ταξιάρχων ειδικών καθηκόντων σε συνδυασμό με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας αυτών ως αξιωματικών, που προβλέπεται στις περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2Α του άρθρου 15 του Π.δ. 24/1997, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1, καθορίζεται ως ακολούθως: - Αστυνομικός Διευθυντής 3 έτη στο βαθμό και 23 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού. - Ταξίαρχος 2 έτη στο βαθμό και 26 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού.
Άρθρο 9
1.  
  Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν.δ. 935/1971 (Α΄ 149), αντικαθίστανται ως εξής: 2 Οι απολυόμενοι διαγράφονται από τη δύναμη του Σώματος οκτώ (8) ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής διοικητικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνή­σεως Το οκταήμερο αυτό θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας του απολυομένου για όλες τις συνέπειες.
Άρθρο 10
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Π.δ. 100/2003 (Α΄ 94), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Π.δ. 4/2016 (Α΄ 8), προστίθεται εδάφιο, ως εξής: Ειδικότερα, οι νεοπροαγόμενοι Αστυνόμοι Α΄, οι οποίοι προάγονται στον εν λόγω βαθμό πριν την κοινοποίηση των ετήσιων τακτικών μεταθέσεων, δύνανται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης εντός δεκαπενθημέρου από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος προαγωγής τους.
Άρθρο 11 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περίπτ. δ΄, στ΄ και θ΄ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).
 • Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Υ6 από 25-09-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 2109).
 • Την υπ αριθμ. 8000/1/2016/55-η΄ από 30-06-2016 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ αριθμ. 110/2016 και 146/2016 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2016-08-10 Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2016/150
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσι[...]" 2014/4249 2014
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/935 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/935 1971
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/24 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/24 1997
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29). 1999/31 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29). 2001/46 2001
Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. 2002/106 2002
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού. 2003/100 2003
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού και προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 2009/112 2009
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2010/128 2010
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2011/101 2011
Τροποποίηση του π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29). 2013/164 2013
Τροποποίηση του Π.Δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29). 2013/42 2013
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2015/24 2015
Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29) και του Π.δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού» (Α΄ 94). 2016/4 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2018/6 2018