ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/82

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-08-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-08-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-08-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κεφαλαίου Δ’ του Π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α’ 99).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    1) Η παράγραφος 2 του άρθρου 99 του Π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 99), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 3/2014 (Α΄ 6), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Οι εξερχόμενοι από τη Σχολή Πυροσβεστών και τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας δικαιούνται κανονική άδεια δύο (2) ημερών για κάθε μήνα υπηρεσίας εντός του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο εξήλθαν από αυτή και μέχρι τη συμπλήρωση ενός (1) έτους πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα από την ημερομηνία αποφοίτησής τους. Μετά τη συμπλήρωση της προαναφερθείσας προθεσμίας, οι ημέρες άδειας που χορηγούνται σύμφωνα με το ανωτέρω εδάφιο αφαιρούνται από τον αριθμό των ημερών κανονικής άδειας, που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος». 2) Η παράγραφος 3 του άρθρου 99 του Π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 99), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 3/2014 (Α΄ 6), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3 Δεν δικαιούνται κανονική άδεια όσοι επανέρχονται από τη μακρά αναρρωτική άδεια, που προβλέπεται στο άρθρο 127 του Π.δ. 210/1992 (Α΄ 99), πριν την πάροδο εξαμήνου από την επάνοδό τους» 3) Στο εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 102Α του Π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 99), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 3/2014 (Α΄ 6), απαλείφεται η λέξη «άπαξ» 4) Η παράγραφος 1 του άρθρου 103 του Π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 99), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 3/2014 (Α΄ 6), αντικαθίσταται ως ακολούθως «1 Στις γυναίκες πυροσβεστικές υπαλλήλους κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, που κυοφορούν, χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού και έγκριση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, άδεια κύησης - τοκετού πέντε (5) μηνών με πλήρεις αποδοχές, μετά τον τέταρτο (4) μήνα κύησης Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου, η άδεια κύησης - τοκετού προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δυο (2) μήνες Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, η άδεια κύησης - τοκετού αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός Την ίδια άδεια δικαιούται και η παρένθετη μητέρα (κυοφόρος)» 5) Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 103Α του Π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 99), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 3/2014 (Α΄ 6), καταργείται 6) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 103Α του Π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 99), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 3/2014 (Α΄ 6), προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής «δ. Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.λπ. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός» 7) Η παράγραφος 6 του άρθρου 103Α του Π.δ. 210/ 1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 99), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 3/2014 (Α΄ 6), αντικαθίσταται ως ακολούθως «6 Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις η άδεια ανατροφής τέκνου, ολόκληρη ή μέρος αυτής, εξαντλείται αποκλειστικά μέχρι τη συμπλήρωση του τετάρτου (4) έτους του τέκνου, με τη ρητή εξαίρεση της υιοθεσίας τέκνου και δεν χορηγείται κατά το χρονικό διάστημα από την 15η Ιουνίου έως και την 15η Σεπτεμβρίου έκαστου έτους, λόγω αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών της αντιπυρικής περιόδου Σε περίπτωση που η ανωτέρω άδεια έχει χορηγηθεί, πλην όμως δεν έχει εξαντληθεί η διάρκεια αυτής πριν την 15η Ιουνίου, τότε η χορήγηση της αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από την 15η Ιουνίου έως και την 15η Σεπτεμβρίου και μετά την παρέλευση αυτού, συνεχίζεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου υπαλλήλου, η όποια υποβάλλεται αποκλειστικά μέχρι τη συμπλήρωση του τετάρτου (4) έτους του τέκνου» 8) Τα εδάφια β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του Π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 99), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 3/2014 (Α΄ 6), αντικαθίστανται ως ακολούθως «Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια μιας (1) ημέρας Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος .
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ./τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). γ. Του Π.δ./τος 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του Π.δ. 215/2007» (Α΄ 167). δ. Του άρθρου 1 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενική Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20). ε. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116). στ. Της υπ’ αριθ. Υ5/27-01-2015 Απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 204). ζ. Της υπ’ αριθ. Υ6/25-9-2015 Απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα»(Β΄2109).
  • Την υπ’ αριθ. 8000/1/2016/44-α΄/22-04-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του παρόντος Διατάγματος.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθ. 157/2016 γνωμοδότηση του Συμβου­λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ5 2015
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ6 2015
Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις. 2006/3511 2006
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2007/215 2007
Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007. 2012/101 2012
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2015/24 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015