ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/86

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-08-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-08-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-07-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974» (SΟLΑS), η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 1045/1980 (Α΄ 95), ως αυτές υιοθετήθηκαν την 27η Μαΐου 1999 με την απόφαση ΜSC 87 (71) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
1.Στη Διεθνή Σύμβαση «περί ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1974, (ΠΑΑΖΕΘ-SΟLΑS 74)», που κυρώθηκε με το Ν. 1045/1980 (Α΄ 95), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται και κυρώνονται οι τροποποιήσεις του Κεφαλαίου VΙΙ αυτής, όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 27.05.1999 από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφαλείας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) με την απόφαση ΜSC.87 (71) . 2.Το κείμενο της Απόφασης ΜSC. 87(71)/27.05.1999 παρατίθεται σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα και μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα συνημμένα ως «ΜΕΡΟΣ Α» και «ΜΕΡΟΣ Β» αντίστοιχα στο παρόν διάταγμα. 3.Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών, μεταξύ του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου των τροποποιήσεων οι οποίες κυρώνονται με το παρόν διάταγμα, κατισχύει το Αγγλικό. under regulatiοn Ι/12 οr Ι/13. ΜΕΡΟΣ Β (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) Απόφαση ΜSC. 87(71) η οποία υιοθετήθηκε την 27 Μαΐου 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το άρθρο 28 (β) της Σύμβασης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που αφορά στις λειτουργίες της Επιτροπής ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ το άρθρο VΙΙΙ (β) της Διεθνούς Σύμβασης Περί Ασφαλείας της Ανθρώπινης Ζωής Εν Θαλάσση (SΟLΑS), 1974, στο εξής αποκαλούμενη ως «Σύμβαση», που αφορά στις διαδικασίες τροποποίησης του παραρτήματος της Σύμβασης, πέραν από τις διατάξεις του κεφαλαίου Ι αυτού, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη για την υποχρεωτική εφαρμογή ενός διεθνώς συμφωνημένου προτύπου για τη μεταφορά Πυρηνικού Ακτινοβολημένου Καυσίμου (ΠΑΚ) ως φορτίο, διά θαλάσσης, ΈΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ, κατά την εβδομηκοστή πρώτη της Σύνοδο, τις τροποποιήσεις στη Σύμβαση, όπως προτάθηκαν και κυκλοφόρησαν σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ (β)(i), 1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ σύμφωνα με το άρθρο VΙΙ (β) (iν) της Σύμβασης, τροποποιήσεις στη Σύμβαση, το κείμενο των οποίων αναγράφεται στο Παράρτημα της παρούσης απόφασης. 2. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ (β) (νi)(2) (ββ) της Σύμβασης ότι οι τροποποιήσεις θα θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την 1η Ιουλίου 2000 εκτός εάν πριν από την ημερομηνία αυτή, περισσότερες από το ένα τρίτο των Συμβαλλόμενων στη Σύμβαση Κυβερνήσεων ή των Συμβαλλόμενων Κυβερνήσεων των οποίων ο συνολικός εμπορικός στόλος αποτελεί όχι λιγότερο από το 50 τοις εκατό της συνολικής χωρητικότητας του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, έχουν γνωστοποιήσει την αντίρρησή τους στις τροποποιήσεις. 3. ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τις Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις να λάβουν υπόψη ότι, σύμφωνα με τη παράγραφο VΙΙΙ (β)(νii)(2) της Σύμβασης, οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την 01η Ιανουαρίου 2001, μετά την αποδοχή τους σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 2. 4. ΑΙΤΕΙΤΑΙ ο Γενικός Γραμματέας, σύμφωνα με τη παράγραφο VΙΙΙ (β)(ν) της Σύμβασης, να διαβιβάσει επικυρωμένα αντίγραφα της παρούσας Απόφασης, καθώς και το κείμενο από το κείμενο των τροποποιήσεων που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα σε όλες τις Συμβαλλόμενες στη Σύμβαση Κυβερνήσεις. 5. ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ο Γενικός Γραμματέας να διαβιβάσει αντίγραφα αυτής της Απόφασης και του παραρτήματος της στα Μέλη του Οργανισμού, που δεν αποτελούν Συμβαλλόμενες, στη Σύμβαση, Κυβερνήσεις. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ, 1974, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Α 1. Η ακόλουθη πρόταση προστίθεται στο τέλος της υφιστάμενης παραγράφου 3 του κανονισμού 1: «Επιπροσθέτως, οι απαιτήσεις του Μέρους Δ πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη μεταφορά Πυρηνικού Ακτινοβολημένου Καυσίμου (ΠΑΚ) ως φορτίο, όπως καθορίζεται στον κανονισμό 14.2». 2. Το ακόλουθο νέο ΜΕΡΟΣ Δ προστίθεται μετά το υφιστάμενο ΜΕΡΟΣ Γ: ΜΕΡΟΣ Δ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΠΛΟΥΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ Κανονισμός 14 ΟρισμοίΓια το σκοπό του μέρους αυτού, εκτός αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά: 1.Κώδικας ΠΑΚ θεωρείται ο Διεθνής Κώδικας για την ασφαλή μεταφορά συσκευασμένου Πυρηνικού Ακτινοβολημένου Καυσίμου, Πλουτωνίου και υψηλού επίπεδου ραδιενεργών αποβλήτων επί πλοίων, ο οποίος υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του Οργανισμού με την Απόφαση ΜSC. 87(71), όπως δύναται να τροποποιείται από τον Οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιες τροποποιήσεις υιοθετούνται, τίθενται σε ισχύ και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου VΙΙΙ της παρούσας Σύμβασης αναφορικά με τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες τροποποίησης στο παράρτημα εκτός του Κεφαλαίου Ι. 2. Φορτίο ΠΑΚ θεωρείται το συσκευασμένο Πυρηνικό Ακτινοβολημένο Καύσιμο, Πλουτώνιο και τα υψηλού επιπέδου ραδιενεργά απόβλητα τα οποία μεταφέρονται ως φορτίο σύμφωνα με την Κλάση 7 του Διεθνή Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων Ειδών (ΙΜDG Cοde), κατάλογο 10, 11, 12 ή 13. 3. Πυρηνικό Ακτινοβολημένο Καύσιμο θεωρείται το υλικό το οποίο περιέχει ουράνιο, θόριο και/ή ισότοπα πλουτωνίου τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για να διατηρήσουν μία αυτοσυντηρούμενη αλυσιδωτή πυρηνική αντίδραση. 4. Πλουτώνιο θεωρείται το προκύπτον μείγμα των ισοτόπων του υλικού το οποίο εξάγεται από το πυρηνικό ακτινοβολημένο καύσιμο μετά από επανεπεξεργασία. 5. Υψηλού επιπέδου ραδιενεργά απόβλητα θεωρούνται τα υγρά απόβλητα που εξάγονται κατά τη λειτουργία του πρώτου σταδίου του συστήματος εξαγωγής ή τα συγκεντρωμένα απόβλητα από διάφορα στάδια εξαγωγής, εντός μίας εγκατάστασης για επανεπεξεργασία πυρηνικού ακτινοβολημένου καυσίμου, ή στερεά στα οποία έχουν μετατραπεί τέτοια υγρά απόβλητα. 6. Κώδικας ΔΝΕΕ θεωρείται ο Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικινδύνων Ειδών που υιοθετήθηκε από τη Συνέλευση του Οργανισμού με την απόφαση Α.716(17), όπως έχει τροποποιηθεί και δύναται να τροποποιείται από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας. Κανονισμός 15 Εφαρμογή στα πλοία που μεταφέρουν φορτίο ΠΑΚ 1.Εκτός αν ορίζεται διαφορετικώς στην παράγραφο 2, το παρόν μέρος πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατασκευής και το μέγεθός τους, συμπεριλαμβανομένων των φορτηγών πλοίων μικρότερων των 500 μονάδων (Ο.Χ) που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά φορτίου ΠΑΚ. 2. Το παρόν μέρος και ο Κώδικας ΠΑΚ δεν εφαρμόζονται σε πολεμικά πλοία, βοηθητικά σκάφη ή άλλα πλοία που ανήκουν κατά κυριότητα ή λειτουργούν για λογαριασμό ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και εφόσον, προς το παρόν, χρησιμοποιούνται σε κυβερνητική υπηρεσία που δεν έχει εμπορικούς σκοπούς. Παρόλα αυτά, κάθε Αρχή πρέπει να διασφαλίζει, με την υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων τα οποία δεν εμποδίζουν τις λειτουργίες ή τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτών των πλοίων που ανήκουν ή λειτουργούν από αυτή, ότι αυτά τα πλοία που μεταφέρουν φορτία ΠΑΚ ενεργούν με τρόπο που να είναι συμβατός, στο μέτρο που είναι λογικό και πρακτικά δυνατό, με το παρόν μέρος και τον Κώδικα ΠΑΚ. 3. Τίποτα στο παρόν μέρος ή τον Κώδικα ΠΑΚ δεν πρέπει να θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κυβερνήσεων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο καθώς και όποια αναληφθείσα ενέργεια για την επιβολή της συμμόρφωσης πρέπει να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο. Κανονισμός 16 Απαιτήσεις για τα πλοία που μεταφέρουν φορτίο ΠΑΚ 1. Ένα πλοίο που μεταφέρει φορτίο ΠΑΚ πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κώδικα ΠΑΚ επί πλέον των άλλων απαιτήσεων των παρόντων κανονισμών και πρέπει να επιθεωρείται και να πιστοποιείται σύμφωνα με τον Κώδικα. 2. Ένα πλοίο το οποίο φέρει πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ι/19 και ΧΙ/4. Για το σκοπό αυτό το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ι/12 ή Ι/13..
Άρθρο 2
1.  
    Στους παραβάτες του παρόντος διατάγματος επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 45 του Ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α΄/1973).
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την αριθμ. 103/2016 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Υπουργού Εξωτερικών.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία