ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/9

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-02-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-02-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-02-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 2142 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Από την 5η Μαρτίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2142 (2014) και έως την 25η Οκτωβρίου 2014, τα μέτρα που επιβλήθηκαν κατά της Σομαλίας με το άρθρο μόνο του Π.δ. 334/1993 (Α΄ 143), τα οποία εξειδικεύθηκαν περαιτέρω βάσει του άρθρου μόνου του Π.δ. 54/2005 (Α΄ 86) και τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 1 έως 6 του Π.δ. 131/2014 (Α΄ 209) και με τα άρθρα 1 έως 7 του Π.δ. 17/2015 (Α΄ 13), δεν εφαρμόζονται στις παραδόσεις όπλων, πυρομαχικών ή στρατιωτικού εξοπλισμού ή στην παροχή συμβουλών, βοήθειας ή εκπαίδευσης που προορίζονται αποκλειστικά για την ανάπτυξη των Δυνάμεων Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, ώστε να παρασχεθεί ασφάλεια για το Σομαλικό λαό, με εξαίρεση τις παραδόσεις των αντικειμένων που αναφέρονται στο παράρτημα της απόφασης 2111 (2013), το οποίο παρατίθεται ως Παράρτημα του Π.δ. 17/2015.
2.  
  Από την 5η Μαρτίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2142 (2014), η Ελληνική Δημοκρατία δύναται να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή, η οποία συστάθηκε δυνάμει των αποφάσεων 751 (1992) και 1907 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., για την ενημέρωση της, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν, οποιεσδήποτε παραδόσεις όπλων, πυρομαχικών ή στρατιωτικού εξοπλισμού ή παροχή συμβουλών, βοήθειας ή εκπαίδευσης στις οποίες τυχόν προβεί προς τις Δυνάμεις Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, όπως επιτρέπεται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθώς και για τη διαδικασία εξαίρεσης για τα αντικείμενα εκείνα που αναφέρονται στο παράρτημα της απόφασης 2111 (2013), το οποίο παρατίθεται ως Παράρτημα του Π.δ. 17/2015, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του προεδρικού αυτού διατάγματος. Η γνωστοποίηση αυτή λαμβάνει χώρα εφόσον δεν έχει προβεί σε τέτοια γνωστοποίηση η ίδια η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 της απόφασης 2142 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας και κατόπιν σχετικής διαβούλευσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας. Η γνωστοποίηση αυτή σχετικά με την παροχή όπλων ή στρατιωτικού εξοπλισμού συμπεριλαμβάνει: στοιχεία του κατασκευαστή και του προμηθευτή των όπλων και των πυρομαχικών, περιγραφή των όπλων και των πυρομαχικών, συμπεριλαμβανομένων του τύπου, του διαμετρήματος και της ποσότητας, της προτεινόμενης ημερομηνίας και τόπου παράδοσης και όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν στη σκοπούμενη μονάδα προορισμού των Σομαλικών Δυνάμεων Εθνικής Ασφάλειας ή τον προτεινόμενο τόπο αποθήκευσης. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεσή του.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Τις υπ’ αριθ. 100/2015 και 18/2016 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 και 4 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20), όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114).
 • Το Π.δ. 73/2015 (ΑΊ16) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 • Την Υ5/27.1.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Β΄ 204).
 • Την Υ6/25.9.2015, απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 2109).
 • Την από 31.3.2014 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ. 3460/ΑΣ 14862 απόφαση 2142 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., σχετικά με τη Σομαλία (Α΄ 87).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ5 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ6 2015
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
(1 ) Εφαρμογή Αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 23 Ιανουαρίου 1992. 1993/334 1993
Περί εφαρμογής της απόφασης 1425 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/54 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της απόφασης 2093 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/131 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2111 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2015/17 2015
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2015/24 2015
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της απόφασης 2182 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/97 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2244 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2017/60 2017