ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/93

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-09-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-09-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-08-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Περί των Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγήν Συγκρούσεως εν θαλάσση, 1972», η οποία κυρώθηκε με το Ν.δ. 93/1974 (Α’ 293) και τροποποιήθηκε με το Ν. 635/1977 (Α’ 189), το Π.δ. 233/1983 (Α’ 86), το Π.δ. 116/1989 (Α’ 52), το Π.δ. 84/1991 (Α’ 33), το Π.δ. 11/1996 (Α’ 6), το Π.δ. 171/2004 (Α’ 145) και το Π.δ. 163/2014 (Α’ 245), όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την απόφαση Α. 1085 (28)/ της 28ης Συνέλευσης της Ολομέλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Γίνονται αποδεκτές οι υιοθετηθείσες την 10.12.2013 από τη Συνέλευση της Ολομέλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) [Απόφαση Α. 1085 (28) της 28ης Συνελεύσεως αυτής], τροποποιήσεις της Διεθνούς Σύμβασης του 1972, «Περί των Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγήν Συγκρούσεως εν θαλάσση», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.δ. 93/1974, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις της από τον Ν. 635/1977 (Α’ 189), το Π.δ. 233/1983 (Α’ 86), το Π.δ. 116/1989 (Α’ 52), το Π.δ. 84/1991 (Α’33), το Π.δ. 11/1996 (Α’6), το Π.δ. 171/2004 (Α’145) και το Π.δ. 163/2014 (Α’ 245).
2.  
  Το κείμενο των τροποποιήσεων αυτών της Διεθνούς Σύμβασης «Περί των Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγήν Συγκρούσεων εν θαλάσση, 1972» σε πρωτότυπο κείμενο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, παρατίθενται συνημμένα ως «ΜΕΡΟΣ Α» και «ΜΕΡΟΣ Β» αντίστοιχα του παρόντος νόμου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτού
3.  
  Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ του αγγλικού και του ελληνικού κειμένου των τροποποιήσεων, που κυρώνονται με το νόμο αυτό, κατισχύει το αγγλικό. ΚΑΝΩΝ 40 ΕΦΑΡΜΟΓΗΤα Συμβαλλόμενα Μέρη πρέπει να κάνουν χρήση των διατάξεων του Κώδικα Εφαρμογής κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων και των ευθυνών τους, όπως εμπεριέχονται στη παρούσα Σύμβαση. ΚΑΝΩΝ 41 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος πρέπει να υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από τον Οργανισμό σύμφωνα με το Πρότυπο Ελέγχου για να επαληθεύεται η συμμόρφωση με αυτό και με την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης. Β. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού πρέπει να έχει την ευθύνη ως προς την διαχείριση του Συστήματος Ελέγχου, βασιζόμενο στις οδηγίες που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό*. Γ. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει την ευθύνη για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής του ελέγχου και την εφαρμογή ενός προγράμματος δράσεων που θα απευθύνεται στα ευρήματα του ελέγχου, βασιζόμενο στις οδηγίες που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό*. Δ. Ο έλεγχος σε όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη πρέπει να:.
 1. βασίζεται σε ένα συνολικό πρόγραμμα, το οποίο εκπονείται από τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό*1 και,
 2. διεξάγεται κατά περιοδικά διαστήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό*
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Της περίπτωσης α’ του άρθρου 7 και της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν.δ. 93/1974 «περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Λονδίνω Συμβάσεως περί Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγήν συγκρούσεων εν θαλάσση 1972» (Α’ 293), β) της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102), όπως ισχύει, γ) της παραγράφου 3α του άρθρου 20 του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α’ 170), δ) του άρθρου 2 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114), ε) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’116), στ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 116/2016 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/635 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/635 1977
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/93 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/93 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/233 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/233 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/116 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/116 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/84 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/84 1991
Αποδοχή τροποποιήσεων της Δ. Σύμβασης «περί Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγήν Συγκρούσεων εν θαλάσση, 1972», που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 93/74, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 1996/11 1996
Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης Περί των Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγήν Συγκρούσεων εν θαλάσση, 1972, η οποία κυρώθηκε με το Ν.Δ. 93/ 1974 (Α 293) και τροποποιήθηκε με το Ν. 635/1977 (Α 189), το Π.Δ. 233/1983 (Α86), το Π.Δ. 116/1989 (Α [...]" 2004/171 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 2014/103 2014
Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης “Περί των Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγήν Συγκρούσεως εν θαλάσση, 1972”, η οποία κυρώθηκε με το Ν.Δ. 93/1974 (Α΄ 293) και τροποποιήθηκε με το Ν. 635/1977 (Α΄ 189), το Π.Δ. 233/1983 (Α΄ 86), το Π.Δ. 116/198[...]" 2014/163 2014
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία