ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/97

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-09-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-09-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-09-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 2182 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Παρατείνεται, από την 24η Οκτωβρίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2182 (2014) και έως την 30η Οκτωβρίου 2015, η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου Μόνου του προεδρικού διατάγματος 9/2016 «Εφαρμογή της απόφασης 2142 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 17).
Άρθρο 2
1.  
  Από την 24η Οκτωβρίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2182 (2014) και για μια περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία αυτή, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, ενεργώντας σε εθνικό επίπεδο ή μέσω εθελοντικών πολυεθνικών ναυτικών συνεργασιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 15 της απόφασης 2182 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), προκειμένου να διασφαλιστεί η αυστηρή εφαρμογή του εμπάργκο όπλων και του εμπάργκο ξυλάνθρακα που έχουν επιβληθεί κατά της Σομαλίας, όπως αυτά περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 11, αντίστοιχα, της προαναφερθείσας απόφασης, εξουσιοδοτούνται να επιθεωρούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στα χωρικά ύδατα της Σομαλίας και στην ανοιχτή θάλασσα, ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, σε μια περιοχή που εκτείνεται έως και περιλαμβάνει την Αραβική θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο, σκάφη που κατευθύνονται προς τη Σομαλία ή προέρχονται από αυτή, για τα οποία έχουν εύλογους λόγους να θεωρούν ότι: (i) μεταφέρουν ξυλάνθρακα από τη Σομαλία, κατά παράβαση του προαναφερθέντος εμπάργκο ξυλάνθρακα, (ii) μεταφέρουν όπλα ή στρατιωτικό εξοπλισμό στη Σομαλία, άμεσα ή έμμεσα, κατά παράβαση του προαναφερθέντος εμπάργκο όπλων, (iii) μεταφέρουν όπλα ή στρατιωτικό εξοπλισμό σε άτομα ή φορείς τα οποία έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις 751 (1992) και 1907 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.
2.  
  Σε περίπτωση που τα σκάφη που περιγράφονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω φέρουν την ελληνική σημαία, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές καλούνται να συνεργάζονται στις επιθεωρήσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 1
Άρθρο 3
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές καταβάλουν καλόπιστες προσπάθειες αναζήτησης της συναίνεσης του Κράτους της σημαίας του σκάφους, πριν τη διεξαγωγή οποιασδήποτε επιθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος και εξουσιοδοτούνται, όταν προβαίνουν σε τέτοιες επιθεωρήσεις, να κάνουν χρήση όλων των απαραίτητων μέτρων που αναλογούν στις περιστάσεις για τη διεξαγωγή των εν λόγω επιθεωρήσεων, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εφόσον τυγχάνουν εφαρμογής. Περαιτέρω, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, όταν διεξάγουν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, μεριμνούν ώστε να μην προκαλούν αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή αδικαιολόγητη επέμβαση στην άσκηση του δικαιώματος αβλαβούς διέλευσης ή ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.
Άρθρο 4
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές κατάσχουν και διαθέτουν (παραδείγματος χάρη μέσω καταστροφής, απενεργοποίησης, αχρήστευσης, αποθήκευσης ή μεταφοράς σε ένα Κράτος άλλο από τα Κράτη προέλευσης ή προορισμού, για διάθεση) αντικείμενα που εντοπίζουν κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων του άρθρου 2 του παρόντος, η παράδοση, εισαγωγή ή εξαγωγή των οποίων απαγορεύεται από το εμπάργκο όπλων και το εμπάργκο ξυλάνθρακα που έχουν επιβληθεί κατά της Σομαλίας, όπως αυτά περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 11, αντίστοιχα, της απόφασης 2182 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., συλλέγουν, δε, αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με τη μεταφορά τέτοιων αντικειμένων κατά τη διενέργεια των εν λόγω επιθεωρήσεων.
2.  
  Ο ξυλάνθρακας ο οποίος κατάσχεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 ανωτέρω μπορεί να διατεθεί μέσω μεταπώλησης, η οποία εποπτεύεται από την Ομάδα Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία, η οποία συστήθηκε με βάση την απόφαση 1519 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).
Άρθρο 5
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η μη ικανοποίηση οποιασδήποτε απαίτησης που προβάλλεται με πρωτοβουλία της Σομαλίας ή οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα στη Σομαλία ή προσώπων ή φορέων που έχουν καθοριστεί λόγω των μέτρων που παρατίθενται στις αποφάσεις 1844 (2008), 2002 (2011) ή 2093 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., οι οποίες εφαρμόζονται με τα προεδρικά διατάγματα 28/2012 (Α΄ 60), 37/2014 (Α΄ 69) και 78/2014 (Α΄ 122), αντίστοιχα, ή οποιουδήποτε προσώπου προβάλλει απαιτήσεις μέσω ή προς όφελος οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου ή φορέα, σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση ή άλλη συναλλαγή, σε περίπτωση που η εκτέλεσή τους αποτράπηκε λόγω των μέτρων που επιβάλλονται με το παρόν ή που επιβλήθηκαν με τα Προεδρικά διατάγματα 28/2012 (Α΄ 60), 37/2014 (Α΄ 69) και 78/2014 (Α΄ 122).
Άρθρο 6
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαθέτουν ξυλάνθρακα, όπλα ή στρατιωτικό εξοπλισμό που κατάσχουν σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών της 4ης Σεπτεμβρίου 2013 προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 2, παρ. 1 του παρόντος καθώς και τη «Γνωστοποίηση περί Αρωγής στην Εφαρμογή» της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2014.
2.  
  Το μέτρο που προβλέπεται στο άρθρο 2 ανωτέρω περιλαμβάνει την εξουσία εκτροπής σκαφών και των πληρωμάτων τους προς ένα κατάλληλο λιμένα για τη διευκόλυνση της διάθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 4, με τη συναίνεση του Κράτους του λιμένα καθώς και την εξουσία χρήσης κάθε αναγκαίου μέτρου για την κατάσχεση αντικειμένων, σύμφωνα με το άρθρο 4 ανωτέρω, κατά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων του άρθρου 2
3.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, σε περίπτωση που συνεργάζονται στη διάθεση των αντικειμένων που εντοπίζονται σε επιθεωρήσεις που διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 2, των οποίων η παράδοση, εισαγωγή ή εξαγωγή απαγορεύεται από το εμπάργκο όπλων ή το εμπάργκο ξυλάνθρακα που έχουν επιβληθεί κατά της Σομαλίας, όπως αυτά περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 11, αντίστοιχα, της απόφασης 2182 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., υποβάλλουν γραπτή έκθεση στην Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 2, παρ. 1 του παρόντος, το αργότερο 30 ημέρες αφότου τα εν λόγω αντικείμενα εισέλθουν στο ελληνικό έδαφος, σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει για τη διάθεση ή την καταστροφή τους.
Άρθρο 7
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, όταν προβαίνουν σε επιθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, ειδοποιούν ταχέως την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 2, παρ. 1 του παρόντος και υποβάλλουν έκθεση για την επιθεώρηση, στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες, μεταξύ άλλων, επεξήγηση των λόγων για τους οποίους διεξήχθη η επιθεώρηση και τα αποτελέσματα της και, όπου αυτό είναι δυνατό, η σημαία του σκάφους, το όνομα του σκάφους, το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία ταυτοποίησης του πλοιάρχου του σκάφους, του ιδιοκτήτη του σκάφους, του αρχικού πωλητή του φορτίου και τις προσπάθειες που κατέβαλαν προκειμένου να ζητήσουν τη συναίνεση του Κράτους της σημαίας του σκάφους.
Άρθρο 8
1.  
  Τα μέτρα των άρθρων 2 και 4 εφαρμόζονται αποκλειστικά σε σχέση με την κατάσταση στη Σομαλία και δεν θίγουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις ή τις ευθύνες των Κρατών Μελών του Ο.Η.Ε. που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, συμπεριλαμβανομένης της γενικής αρχής της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του Κράτους της σημαίας επί των σκαφών του στην ανοιχτή θάλασσα, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.
Άρθρο 9
1.  
  Από την 24η Οκτωβρίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2182 (2014) και έως την 30η Οκτωβρίου 2015 και με την επιφύλαξη των προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας που υλοποιούνται αλλού, τα μέτρα που επιβλήθηκαν βάσει του άρθρου 3 του Π.δ. 28/2012 (Α΄ 60), δεν εφαρμόζονται για την καταβολή κεφαλαίων, άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων ή οικονομικών πόρων απαραίτητων για τη διασφάλιση της έγκαιρης παράδοσης της ανθρωπιστικής βοήθειας που απαιτείται επειγόντως στη Σομαλία, εκ μέρους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, των ειδικευμένων υπηρεσιών ή προγραμμάτων του, των ανθρωπιστικών οργανώσεων που έχουν το καθεστώς του παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. και παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια, και των συνεργατών τους στην υλοποίηση, συμπεριλαμβανομένων διμερώς ή πολυμερώς χρηματοδοτούμενων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που συμμετέχουν στην Ενοποιημένη Έκκληση του Ο.Η.Ε. για τη Σομαλία. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεσή του.
 • Το Π.δ. 28/2012 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 60).
 • Το άρθρο 25 του καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την Υ6/25.9.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νικόλαο Τόσκα» (Β΄2109).
 • Την από 8.12.2014 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ. 3460/ΑΣ 53143 σχετικά με την Απόφαση 2182 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., περί Σομαλίας (Α΄ 263).
 • Το Π.δ. 334/1993 «Εφαρμογή αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 23ης Ιανουαρίου 1992» (Α΄ 143).
 • Το Π.δ. 54/2005 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1425 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 86).
 • Το Π.δ. 51/2009 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1772 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 67).
 • Το Π.δ. 74/2010 «Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1851 (2008), 1863 (2009) και 1872 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 134).
 • Την υπ’ αριθμ. 42/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
 • Το Π.δ. 18/2014 «Εφαρμογή των αποφάσεων 1897 (2009), 1910 (2010) και 1916 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 26).
 • Το Π.δ. 75/2010 «Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1801 (2008), 1816 (2008) και 1831 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 134).
 • Το Π.δ. 37/2014 «Εφαρμογή των αποφάσεων 2002 (2011) και 2036 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 69).
 • Το Π.δ. 78/2014 «Εφαρμογή της απόφασης 2060 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 122).
 • Το Π.δ. 131/2014 «Εφαρμογή της απόφασης 2093 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 209).
 • Το Π.δ. 17/2015 «Εφαρμογή της απόφασης 2111 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 13).
 • Το Π.δ. 17/2016 «Εφαρμογή της απόφασης 2125 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 26).
 • Το Π.δ. 9/2016 «Εφαρμογή της απόφασης 2142 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 17).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ6 2015
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2012/28 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/28 2012
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
(1 ) Εφαρμογή Αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 23 Ιανουαρίου 1992. 1993/334 1993
Περί εφαρμογής της απόφασης 1425 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/54 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1772 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/51 2009
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1851 (2008), 1863 (2009) και 1872 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2010/74 2010
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1801 (2008), 1816 (2008) και 1831 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2010/75 2010
Περί εφαρμογής της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2012/28 2012
Εφαρμογή της απόφασης 2093 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/131 2014
Εφαρμογή των αποφάσεων 1897 (2009), 1910 (2010) και 1916 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/18 2014
Εφαρμογή των αποφάσεων 2002 (2011) και 2036 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/37 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2060 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/78 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2111 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2015/17 2015
Εφαρμογή της απόφασης 2125 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/17 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2142 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/9 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της απόφασης 2244 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2017/60 2017