ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/100

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-09-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-09-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-09-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Κυνουρίας» και κατάργηση των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων Τυρού και Λεωνιδίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Κυνουρίας» με έδρα το Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας στο οποίο μεταφέρονται οι αρμοδιότητες των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων Τυρού και Λεωνιδίου και το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/1999, όπως ισχύει.
2.  
  Με τη δημοσίευση του παρόντος το «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Κυνουρίας» υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πόρους δικαιώματα, εν γένει και υποχρεώσεις των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων Τυρού και Λεωνιδίου
3.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος τα ν.π.δ.δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τυρού» και «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λεωνιδίου» καταργούνται. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (Α΄ 180), όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 3013/2002 (Α΄ 102) και η παρ. 2 συμπληρώθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 11 του ν. 2839/2000 (Α΄ 196).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 244 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 102, και της παρ. 1β του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 319/2003 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αρκαδίας στο Δήμο Τυρού και σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τυρού» (Α΄ 270).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 45/2004 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αρκαδίας στο Δήμο Λεωνιδίου και σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λεωνιδίου» (Α΄ 39).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Τις 297/2013 και 172/2016 γνώμες του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας Ν. Αρκαδίας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
 • Την αριθμ.Δ68/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2839 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2839 2000
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αρκαδίας στο Δήμο Τυρού και σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τυρού. 2003/319 2003
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αρκαδίας στο Δήμο Λεωνιδίου και σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λεωνιδίου. 2004/45 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία