Ίδρυση νέων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και αναδιάρθρωση υφιστάμενων Πυροσβεστικών Σταθμών και Υπηρεσιών εντός Αερολιμένων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται στη νήσο Ζάκυνθο Πυροσβεστική Υπηρεσία Αερολιμένα Ζακύνθου για την ανάληψη της πυρασφάλειάς του συνολικής οργανικής δύναμης τριάντα οκτώ (38) θέσεων
2.  
  Για τη στελέχωση της ως άνω Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα οι ακόλουθες κατά βαθμό θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων, αυξανόμενων αντιστοίχως των κατά βαθμό θέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 9 του ν. 3511/2006 (Α 258):Ένας (1) Επιπυραγός Ένας (1)Πυραγός Δύο (2) Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Δύο (2) Πυρονόμοι Εννέα (9) Αρχιπυροσβέστες παραγωγικής Σχολής και Είκοσι τρεις (23) Αρχιπυροσβέστες μη παραγωγικής Σχολής - Πυροσβέστες.
3.  
  Η ως άνω Υπηρεσία έχει την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις διάρθρωση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 210/1992 (Α 99), όπως ισχύει.
Άρθρο 2
1.  
  Ιδρύεται στην πόλη της Καβάλας Πυροσβεστική Υπηρεσία Αερολιμένα Καβάλας για την ανάληψη της πυρασφάλειάς του συνολικής οργανικής δύναμης τριάντα οκτώ (38) θέσεων
2.  
  Για τη στελέχωση της ως άνω Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα οι ακόλουθες κατά βαθμό θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων, αυξανόμενων αντιστοίχως των κατά βαθμό θέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 9 του ν. 3511/2006 (Α 258):Ένας (1) Επιπυραγός Ένας (1) Πυραγός Δύο (2) Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Δύο (2) Πυρονόμοι Εννέα (9) Αρχιπυροσβέστες παραγωγικής Σχολής και Είκοσι τρεις (23) Αρχιπυροσβέστες μη παραγωγικής Σχολής - Πυροσβέστες.
3.  
  Η ως άνω Υπηρεσία έχει την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις διάρθρωση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 210/1992 (Α 99), όπως ισχύει.
Άρθρο 3
1.  
  Ιδρύεται στη νήσο Σάμο Πυροσβεστική Υπηρεσία Αερολιμένα Σάμου για την ανάληψη της πυρασφάλειάς του συνολικής οργανικής δύναμης τριάντα οκτώ (38) θέσεων
2.  
  Για τη στελέχωση της ως άνω Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα οι ακόλουθες κατά βαθμό θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων, αυξανόμενων αντιστοίχως των κατά βαθμό θέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 9 του ν. 3511/2006 (Α 258):Ένας (1) Επιπυραγός Ένας (1) Πυραγός Δύο (2) Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Δύο (2) Πυρονόμοι Εννέα (9) Αρχιπυροσβέστες παραγωγικής Σχολής και Είκοσι τρεις (23) Αρχιπυροσβέστες μη παραγωγικής Σχολής - Πυροσβέστες.
3.  
  Η ως άνω Υπηρεσία έχει την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις διάρθρωση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 210/1992 (Α 99), όπως ισχύει.
Άρθρο 4
1.  
  Ιδρύεται στη νήσο Θήρα Πυροσβεστική Υπηρεσία Αερολιμένα Σαντορίνης για την ανάληψη της πυρασφάλειάς του συνολικής οργανικής δύναμης τριάντα οκτώ (38) θέσεων
2.  
  Για τη στελέχωση της ως άνω Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα οι ακόλουθες κατά βαθμό θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων, αυξανόμενων αντιστοίχως των κατά βαθμό θέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 9 του ν. 3511/2006 (Α 258):Ένας (1) Επιπυραγός Ένας (1) Πυραγός Δύο (2) Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Δύο (2) Πυρονόμοι Εννέα (9) Αρχιπυροσβέστες παραγωγικής Σχολής και Είκοσι τρεις (23) Αρχιπυροσβέστες μη παραγωγικής Σχολής - Πυροσβέστες.
3.  
  Η ως άνω Υπηρεσία έχει την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις διάρθρωση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 210/1992 (Α 99), όπως ισχύει.
Άρθρο 5
1.  
  Ιδρύεται στη νήσο Κεφαλονιά Πυροσβεστική Υπηρεσία Αερολιμένα Κεφαλληνίας για την ανάληψη της πυρασφάλειάς του συνολικής οργανικής δύναμης τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων
2.  
  Για τη στελέχωση της ως άνω Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα οι ακόλουθες κατά βαθμό θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων, αυξανόμενων αντιστοίχως των κατά βαθμό θέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 9 του ν. 3511/2006 (Α 258):Ένας (1) Επιπυραγός Ένας (1) Πυραγός Ένας (1) Υποπυραγός - Ανθυποπυραγός Δύο (2) Πυρονόμοι Εννέα (9) Αρχιπυροσβέστες παραγωγικής Σχολής και Είκοσι (20) Αρχιπυροσβέστες μη παραγωγικής Σχολής Πυροσβέστες.
3.  
  Η ως άνω Υπηρεσία έχει την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις διάρθρωση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 210/1992 (Α 99), όπως ισχύει.
Άρθρο 6
1.  
  Ιδρύεται στη νήσο Μύκονο Πυροσβεστική Υπηρεσία Αερολιμένα Μυκόνου για την ανάληψη της πυρασφάλειάς του συνολικής οργανικής δύναμης τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων
2.  
  Για τη στελέχωση της ως άνω Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα οι ακόλουθες κατά βαθμό θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων, αυξανόμενων αντιστοίχως των κατά βαθμό θέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 9 του ν. 3511/2006 (Α 258):Ένας (1) Επιπυραγός Ένας (1) Πυραγός Ένας (1) Υποπυραγός - Ανθυποπυραγός Δύο (2) Πυρονόμοι Εννέα (9) Αρχιπυροσβέστες παραγωγικής Σχολής και Είκοσι (20) Αρχιπυροσβέστες μη παραγωγικής Σχολής Πυροσβέστες.
3.  
  Η ως άνω Υπηρεσία έχει την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις διάρθρωση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 210/1992 (Α 99), όπως ισχύει.
Άρθρο 7
1.  
  Ιδρύεται στη νήσο Λέσβο Πυροσβεστική Υπηρεσία Αερολιμένα Μυτιλήνης για την ανάληψη της πυρασφάλειάς του συνολικής οργανικής δύναμης τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων
2.  
  Για τη στελέχωση της ως άνω Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα οι ακόλουθες κατά βαθμό θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων, αυξανόμενων αντιστοίχως των κατά βαθμό θέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 9 του ν. 3511/2006 (Α 258):Ένας (1) Επιπυραγός Ένας (1) Πυραγός Ένας (1) Υποπυραγός - Ανθυποπυραγός Δύο (2) Πυρονόμοι Εννέα (9) Αρχιπυροσβέστες παραγωγικής Σχολής και Είκοσι (20) Αρχιπυροσβέστες μη παραγωγικής Σχολής Πυροσβέστες.
3.  
  Η ως άνω Υπηρεσία έχει την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις διάρθρωση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 210/1992 (Α 99), όπως ισχύει.
Άρθρο 8
1.  
  Ιδρύεται στη νήσο Σκιάθο Πυροσβεστική Υπηρεσία Αερολιμένα Σκιάθου για την ανάληψη της πυρασφάλειάς του συνολικής οργανικής δύναμης τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων
2.  
  Για τη στελέχωση της ως άνω Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα οι ακόλουθες οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων, αυξανόμενων αντιστοίχως των κατά βαθμό θέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 9 του ν. 3511/2006 (Α 258):Ένας (1) Επιπυραγός Ένας (1) Πυραγός Ένας (1) Υποπυραγός - Ανθυποπυραγός Δύο (2) Πυρονόμοι Εννέα (9) Αρχιπυροσβέστες παραγωγικής Σχολής και Είκοσι (20) Αρχιπυροσβέστες μη παραγωγικής Σχολής Πυροσβέστες.
3.  
  Η ως άνω Υπηρεσία έχει την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις διάρθρωση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 210/1992 (Α 99), όπως ισχύει.
Άρθρο 9
1.  
  Αναδιαρθρώνεται στον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης ο υφιστάμενος 5ος Πυροσβεστικός Σταθμός. Για τη συμπλήρωση της οργανικής δύναμής του, συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα οι ακόλουθες δώδεκα (12) οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων, αυξανόμενων αντιστοίχως των κατά βαθμό θέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 9 του ν. 3511/ 2006 (Α 258):Ένας (1) Αντιπύραρχος Ένας (1) Επιπυραγός Ένας (1) Αρχιπυροσβέστης παραγωγικής Σχολής και Εννέα (9) Αρχιπυροσβέστες μη παραγωγικής Σχολής - Πυροσβέστες και καταργείται μία (1) θέση Υποπυραγού Ανθυποπυραγού.
2.  
  Η συνολική οργανική δύναμη του ως άνω Σταθμού ανέρχεται στις σαράντα έξι (46) θέσεις
Άρθρο 10
1.  
  Αναδιαρθρώνεται στον Αερολιμένα Ρόδου η υφιστάμενη Πυροσβεστική Υπηρεσία Κ/Α Ρόδου. Για τη συμπλήρωση της οργανικής δύναμής της, συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα οι ακόλουθες δώδεκα (12) οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων, αυξανόμενων αντιστοίχως των κατά βαθμό θέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 9 του ν. 3511/2006 (Α 258):Ένας (1) Αντιπύραρχος Ένας (1) Επιπυραγός Ένας (1) Αρχιπυροσβέστης παραγωγικής Σχολής και Εννέα (9) Αρχιπυροσβέστες μη παραγωγικής Σχολής - Πυροσβέστες και καταργείται μία (1) θέση Υποπυραγού Ανθυποπυραγού.
2.  
  Η συνολική οργανική δύναμη της ως άνω Υπηρεσίας ανέρχεται στις σαράντα έξι (46) θέσεις
Άρθρο 11
1.  
  Αναδιαρθρώνεται στον Αερολιμένα Χανίων ο υφιστάμενος 2ος Πυροσβεστικός Σταθμός Π/Α Σούδας. Για τη συμπλήρωση της οργανικής δύναμής του, συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα οι ακόλουθες δώδεκα (12) οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων, αυξανόμενων αντιστοίχως των κατά βαθμό θέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 9 του ν. 3511/2006 (Α 258):Ένας (1) Αντιπύραρχος Ένας (1) Επιπυραγός Ένας (1) Αρχιπυροσβέστης παραγωγικής Σχολής και Εννέα (9) Αρχιπυροσβέστες μη παραγωγικής Σχολής - Πυροσβέστες και καταργείται μία (1) θέση Υποπυραγού Ανθυποπυραγού.
2.  
  Η συνολική οργανική δύναμή του ως άνω Σταθμού ανέρχεται στις σαράντα έξι (46) θέσεις
3.  
  Ο εν λόγω Πυροσβεστικός Σταθμός μετατρέπεται σε κοινής χρήσης (στρατιωτικού και πολιτικού αερολιμένα)
Άρθρο 12
1.  
  Αναδιαρθρώνεται στον Αερολιμένα Κέρκυρας ο υφιστάμενος 2ος Πυροσβεστικός Σταθμός Κ/Α Κέρκυρας. Για τη συμπλήρωση της οργανικής δύναμής του, συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα οι ακόλουθες τέσσερις οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων, αυξανόμενων αντιστοίχως των κατά βαθμό θέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 9 του ν. 3511/2006 (Α 258): Ένας (1) Επιπυραγός Τρεις (3) Αρχιπυροσβέστες μη παραγωγικής Σχολής - Πυροσβέστες και καταργείται μία (1) θέση Υποπυραγού Ανθυποπυραγού.
2.  
  Η συνολική οργανική δύναμη του ως άνω Σταθμού ανέρχεται στις τριάντα οκτώ (38) θέσεις
Άρθρο 13
1.  
  Αναδιαρθρώνεται στον Αερολιμένα Κω η υφιστάμενη Πυροσβεστική Υπηρεσία Κ/Α Κω. Για τη στελέχωσή της καταργούνται στο Πυροσβεστικό Σώμα έντεκα (11) οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων, μειουμένων αντιστοίχως των κατά βαθμό θέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 9 του ν. 3511/2006 (Α 258):Ένας (1) Υποπυραγός - Ανθυποπυραγός Τρεις (3) Αρχιπυροσβέστες παραγωγικής Σχολής και Επτά (7) Αρχιπυροσβέστες μη παραγωγικής Σχολής - Πυροσβέστες και αντίστοιχα συνιστώνται οι ακόλουθες δύο (2) οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων, αυξανόμενων αντιστοίχως των κατά βαθμό θέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 9 του ν. 3511/2006 (Α 258):Δύο (2) Πυρονόμοι.
2.  
  Η συνολική οργανική δύναμη της ως άνω Υπηρεσίας ανέρχεται στις τριάντα οκτώ (38) θέσεις
Άρθρο 14
1.  
  Οι οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία, βαθμό και ειδικότητα, του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος είναι οι εξής: Α) Γενικών Καθηκόντων: Αντιστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος 3 Υποστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος 6 Αρχιπύραρχοι 25 Πύραρχοι (παραγωγικής σχολής) 59 Πύραρχος (σχολής μετεκπαίδευσης) 0 Αντιπύραρχοι (παραγωγικής σχολής) 129 Αντιπύραρχος (σχολής μετεκπαίδευσης) 1 Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής) 146 Επιπυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης) 4 Πυραγοί (παραγωγικής σχολής) 203 Πυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης) 7 Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί (παραγωγικής σχολής) 802 Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης) 47 Πυρονόμοι (παραγωγικής σχολής) 230 Αρχιπυροσβέστες (παραγωγικής σχολής) 3018 Αρχιπυροσβέστες (μη παραγωγικής σχολής) - Πυροσβέστες 4189 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης 4000 Β) Ειδικών Καθηκόντων: (1) Διοικητικοί Αρχιπύραρχος 0 Πύραρχοι 1 Αντιπύραρχοι 3 Επιπυραγοί 5 Πυραγοί 8 Υποπυραγοί 13 Ανθυποπυραγοί 14 Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες-Πυροσβέστες 5 (2) Τεχνικοί: Αρχιπύραρχος 0 Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 6 Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 8 Πυρονόμοι 15 Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες 57 (3) Υγειονομικοί: Υποστράτηγος 0 Αρχιπύραρχος 1 Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί - Πυραγοί 25 (4) Πλοηγοί Κυβερνήτες: Αρχιπύραρχος 0 Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 10 Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 36 (5) Πλοηγοί Μηχανικοί: Αρχιπύραρχος 0 Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 10 Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 30 Πυρονόμοι 14 Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες 52 (6) Προσωπικό Πληροφορικής: Αρχιπύραρχος 0 Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 8 Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 24 Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες 13 (7) Χειριστές αεροσκαφών Πύραρχοι 1 Πυραγοί 3 Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί 6 Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες 10 (8) Τεχνικοί Αεροσκαφών Πυραγοί 1 Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί 4 Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες 5 Το σύνολο της οργανικής δύναμης του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος ανέρχεται σε 13.257 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται σε 12.869 θέσεις Γενικών Καθηκόντων και, εκ των Ειδικών Καθηκόντων, σε 49 θέσεις στην ειδικότητα Διοικητικών, 86 στην ειδικότητα Τεχνικών, 26 στην ειδικότητα Υγειονομικών, 46 στην ειδικότητα Πλοηγών Κυβερνητών, 106 στην ειδικότητα Πλοηγών - Μηχανικών, 45 στην ειδικότητα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 20 στην ειδικότητα Χειριστών Αεροσκαφών και 10 στην ειδικότητα Τεχνικών Αεροσκαφών .
2.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006 (Α 258), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού.
Άρθρο 15
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος και η λειτουργία των ιδρυόμενων Πυροσβεστικών Σταθμών αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3511/2006 (Α 258), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α 73).β) Της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006 (Α 258), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 74 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνο­μίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α 73).γ) Του Κεφ. ΙΔ του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α 94).δ) Των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α 143).ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α 98).στ) Του π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α 167).ζ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 116).η) Του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α 20), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.» (Α 208).θ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 210).ι) Της υπ αριθ. Υ5/27-01-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β 204).ια) Της υπ αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη». ιβ) Της υπ αριθ. Υ173/4-11-2106 απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β 3610).ιγ) Της υπ αριθ. Υ186/10-11-2016 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β 3671).
 • Τους βασικούς όρους συμφωνίας για την παροχή υπηρεσιών πυρόσβεσης και διάσωσης στα έξι (6) Περιφερειακά Αεροδρόμια Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου μεταξύ του Π.Σ και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Frapοrt Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Α Ανώνυμη Εταιρεία».
 • Τους βασικούς όρους συμφωνίας για την παροχή υπηρεσιών πυρόσβεσης και διάσωσης στα επτά (7) Περιφερειακά Αεροδρόμια Αιγαίου, μεταξύ του Π.Σ και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Frapοrt Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Β Ανώνυμη Εταιρεία».
 • Την υπ’ αριθ. 04/2016 απόφαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος.
 • Την υπ’ αριθ. 3396/26-10-2016 Έκθεση του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) με θέμα: «Έκθεση για την παροχή Υπηρεσιών Διάσωσης και Πυρόσβεσης στα προς παραχώρηση δεκατρία (13) Περιφερειακά Αεροδρόμια».
 • Την υπ’ αριθ. 8000/1/2016/108-α /04-11-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του παρόντος Διατάγματος.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλούνται δημοσιονομικές επιπτώσεις, καθώς όλες οι διαλαμβανόμενες στην ως άνω υπ αριθ. 8000/1/2016/108-α /04-11-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δεν επιφέρουν επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.
 • Την υπ αριθ. 7/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ5 2015
Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις. 2006/3511 2006
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσι[...]" 2014/4249 2014
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 2014/4270 2014
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4389 2016
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/210 1992
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2015/24 2015
Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μ[...]" 2016/123 2016
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2016/125 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία