Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 "ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ"
1.  
  Το Υπουργείο Υγείας έχει ως αποστολή την προάσπιση, προστασία και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, μέσω του προγραμματισμού και της υλοποίησης πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της διασφάλισης της καθολικής και ισότιμης πρόσβασης στην παροχή ποιοτικά και ποσοτικά επαρκών υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς επίσης και τη ρύθμιση της λειτουργίας και την άσκηση εποπτείας στους Φορείς υγειονομικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα
Άρθρο 2 "ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Για την εκπλήρωση της αποστολής του Υπουργείου Υγείας η Κεντρική Υπηρεσία είναι αρμόδια ιδιαίτερα για:"
1.  
  Την εισήγηση στην Κυβέρνηση των μέτρων για την εκπλήρωση της αποστολής του Υπουργείου
2.  
  Την ενημέρωση των μελών της Βουλής των Ελλήνων
3.  
  Την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αλλοδαπά Κράτη, σε Διεθνείς Οργανισμούς και λοιπές Οργανώσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής του Υπουργείου
4.  
  Τη συνεργασία με τα λοιπά Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς, με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής του Υπουργείου
Άρθρο 3 "ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"
1.  
  Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου διαρθρώνονται ως εξής:
 1. Πολιτικά Γραφεία Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού
 2. Γραφεία Γενικών Γραμματέων
 3. Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα
2.  
  Υπηρεσίες υπαγόμενες απ ευθείας στον Υπουργό:
 1. Διεύθυνση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).
 2. Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) -Διεύθυνση Ε.Κ.ΕΠ.Υ.
 3. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.).
 4. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού
 5. Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας, Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 6. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.).
3.  
  Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υγείας:
 1. Στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υγείας υφίσταται θέση Διοικητικού Γραμματέα του άρθρου 6 του ν. 4369/2016 που υπάγεται στον Υπουργό.
 2. Ο Διοικητικός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των Υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.
 3. Στο Διοικητικό Γραμματέα υπάγονται:
 4. i.
 5. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Κωδικοποίησης ii.
 6. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.
 7. Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου αποτελείται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες:
 8. i.
 9. Γραφείο Διοικητικού Γραμματέα το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί το Διοικητικό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του. ii.
 10. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης. iii.
 11. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών iν. Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας. ν. Αυτοτελές Τμήμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας. νi.
 12. Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υ.ΠΕ.
4.  
  Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας
 1. Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας υφίσταται θέση Τομεακού Γραμματέα του άρθρου 6 του ν. 4369/ 2016 που υπάγεται στον Υπουργό.
 2. Ο Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας και υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των Υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.
 3. Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας αποτελείται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες:
 4. i.
 5. Γραφείο Τομεακού Γραμματέα το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Τομεακό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του. ii.
 6. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής.
5.  
  Στο Υπουργείο Υγείας υφίσταται θέση Αναπληρωτή Διοικητικού Γραμματέα του άρθρου 6 του ν. 4369/2016 που υπάγεται στον Αναπληρωτή Υπουργό. Ο Αναπληρωτής Διοικητικός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των Υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.
6.  
  Στο Υπουργείο λειτουργούν επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
 1. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του τομέα Υγείας
 2. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
 3. Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ)
 4. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 4 "ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ"
1.  
  ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τα Πολιτικά Γραφεία Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού και τα Γραφεία του Γενικού Γραμματέα, του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας και του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα επικουρούν το έργο αυτών στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέλεια της αλληλογραφίας και της τήρησης του αρχείου και οργανώνουν την επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες. Διέπονται σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Άρθρο 5 "ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ"
1.  
  Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης έχει ως σκοπό την εύρυθμη διοικητική λειτουργία και τεχνική υποστήριξη των Υπηρεσιών του Υπουργείου, μέσω του συντονισμού της δράσης τους, η οποία επικεντρώνεται στους εξής τομείς:
 1. Στη βέλτιστη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, βάσει της αποστολής και των επιχειρησιακών αναγκών του Υπουργείου
 2. Στην ορθολογική διαχείριση της υλικοτεχνικής υποδομής, στην απρόσκοπτη και εύρυθμη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Υπουργείου, καθώς και στη λειτουργική διασύνδεση των Γενικών Γραμματειών
 3. Στην ενεργό συμμετοχή και εκπροσώπηση του Υπουργείου Υγείας στους Διεθνείς Οργανισμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 4. Στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση, στο συντονισμό και στην παρακολούθηση της εφαρμογής τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Φορέων του, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς
 5. Στην παρακολούθηση και εποπτεία των έργων, μελετών, του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Φορέων του, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση (Α) Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:
 1. Διεύθυνση (Α1) Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης
 2. Διεύθυνση (Α2) Διεθνών Σχέσεων
 3. Διεύθυνση (Α3) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 4. Διεύθυνση (Α4) Τεχνικών Υπηρεσιών
Άρθρο 6 "ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ"
1.  
  Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης έχει ως σκοπό:
 1. Την ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου
 2. Τον προγραμματισμό και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς,
 3. Την οργάνωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου και τη συγκρότηση των Συλλογικών Οργάνων των εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου, εξαιρουμένων των οργάνων Διοίκησης
 4. Τη μέριμνα για την υλικοτεχνική υποδομή και εφοδιασμό του Υπουργείου
2.  
  Η διαδικασία για την έγκριση νέων τηλεφωνικών συνδέσεων του Υπουργείου, άρσης φραγής, ως και η διαδικασία πληρωμής τηλεφωνικών τελών
 1. Τμήμα (Α1α) Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
 2. Τμήμα (Α1β) Οργάνωσης Κεντρικής Υπηρεσίας και Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων
 3. Τμήμα (Α1γ) Πρωτοκόλλου
 4. Τμήμα (Α1δ) Διοικητικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικού
3.  
  Η έγκριση πάσης φύσεως αδειών
 1. Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
4.  
  Η έγκριση συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες
5.  
  Η μέριμνα για την κίνηση και τη συντήρηση αυτοκινήτων του Υπουργείου
6.  
  Η οργάνωση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Υπουργείου και η προμήθεια βιβλίων για την υποβοήθηση του έργου των υπαλλήλων
7.  
  Η αποδοχή δωρεάς πάσης φύσεως εξοπλισμού και υλικών προς το Υπουργείο Υγείας
 1. Τμήμα Οργάνωσης Κεντρικής Υπηρεσίας και Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων
Άρθρο 7 "ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ"
1.  
  Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων έχει ως σκοπό:
 1. Την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των Διεθνών Οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επικοινωνία με αυτούς, σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου
 2. Την ανάπτυξη διακρατικής συνεργασίας σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου
 3. Την ενεργό συμμετοχή και μέριμνα για εκπροσώπηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου και την ενημέρωση των αρμοδίων, κατ αντικείμενο, Υπηρεσιών αυτού
 4. Την ενσωμάτωση του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Εθνικό Δίκαιο σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου
2.  
  Η προπαρασκευή και η αντιμετώπιση θεμάτων που απορρέουν από τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 1. Τμήμα (Α2α) Διεθνών Οργανισμών
 2. Τμήμα (Α2β) Ευρωπαϊκής Ένωσης
3.  
  Η μέριμνα για την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε διεθνές επίπεδο, εξαιρουμένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η ενημέρωση για την πλήρωση θέσεων σε Όργανα και Υπηρεσίες των Διεθνών Οργανισμών, σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες και εποπτευόμενους Φορείς του Υπουργείου
 1. Τμήμα Διεθνών Οργανισμών
4.  
  Η επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εξωτερικών για θέματα υγείας, στο πλαίσιο διμερούς και πολυμερούς διακρατικής συνεργασίας
5.  
  Η εποπτεία της συλλογής των στοιχείων για τη διατύπωση των ελληνικών θέσεων σε διεθνές επίπεδο
6.  
  Η εποπτεία της συλλογής των στοιχείων για τη διατύπωση των ελληνικών θέσεων στα Όργανα της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης
7.  
  Η εποπτεία, ο συντονισμός και η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους Φορείς του Υπουργείου για την ενσωμάτωση του Ενωσιακού Δικαίου στο Εθνικό Δίκαιο
8.  
  Η ενημέρωση για προκηρύξεις θέσεων σε Όργανα και Υπηρεσίες των Διεθνών Οργανισμών και ο συντονισμός υποστήριξης των ελληνικών υποψηφιοτήτων
9.  
  Η παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας προς αντιμετώπιση σχετικών αναγκών του Υπουργείου
 1. Τμήμα Ευρωπαϊκής Ενωσης
Άρθρο 8 "ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ"
1.  
  Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει ως σκοπό:
 1. Τον προγραμματισμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 2. Τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών έργων πληροφορικής και υλοποίησης δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα της Υγείας
 3. Την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες
 4. Τη συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες για το σχεδιασμό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας
 5. Τη συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες για την εναρμόνιση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα Ηλεκτρονικής Υγείας (e-health)
2.  
  Η επεξεργασία αιτημάτων εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας, που αφορούν σε προδιαγραφές έργων πληροφορικής και παροχή γνώμης
 1. Τμήμα (Α3α) Μηχανογραφικών Υποδομών
 2. Τμήμα (Α3β) Διαχείρισης Έργων, Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 3. Τμήμα (Α3γ) Διαχείρισης και Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων Υγείας
 4. Τμήμα (Α3δ) Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας
3.  
  Η διαμόρφωση δεικτών μέτρησης και αξιολόγησης του τομέα της υγείας
 1. Τμήμα Μηχανογραφικών Υποδομών
4.  
  Η ανάληψη δράσεων για τη διάχυση και προβολή των παρεχομένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας από το Κράτος στο Κράτος (G2G) και τον πολίτη-ασθενή (G2C και G2Β)
5.  
  Η ενσωμάτωση και αξιοποίηση υποδομών ΣΥΖΕΥΞΙΣ
 1. Τμήμα Διαχείρισης και Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων Υγείας
6.  
  Η τεχνική διαχείριση του ιστοχώρου του Υπουργείου Υγείας
7.  
  Η ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών και Λογισμικού (sοftware) του Υπουργείου
8.  
  Η καταγραφή προβλημάτων/αιτημάτων, η παροχή τεχνικής υποστήριξης και η τήρηση αρχείου συμβάντων (Ηelp desΚ)
9.  
  Η καταγραφή και τήρηση του αρχείου πληροφοριακού εξοπλισμού
10.  
  Η οργάνωση και παρακολούθηση εργασιών συντήρησης και επισκευής, καθώς και η παρακολούθηση συμβολαίων συντήρησης
11.  
  Η ασφάλεια των δεδομένων και των υποδομών του Υπουργείου
 1. Τμήμα Διαχείρισης Εργων, Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Άρθρο 9 "ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"
1.  
  Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει ως σκοπό την παρακολούθηση και εποπτεία των έργων, μελετών, του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Φορέων του
2.  
  Η κατάρτιση προγράμματος για τη δημιουργία και ανάπτυξη υποδομής των Νοσοκομείων και των λοιπών Μονάδων Υγείας και η γνωμοδότηση χορήγησης πιστώσεων για την υλοποίηση του προγραμματισμού έργων
 1. Τμήμα (Α4α) Προγραμματισμού και Εποπτείας Έργων
 2. Τμήμα (Α4β) Μελετών και Προδιαγραφών
 3. Τμήμα (Α4γ) Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
 4. Τμήμα (Α4δ) Αξιοποίησης Περιουσίας Δημοσίου, Κτηματολογίου και Τοπογραφήσεων
 5. Τμήμα (Α4ε) Τεχνικής Υποστήριξης Κεντρικής Υπηρεσίας
3.  
  Η άσκηση καθηκόντων Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την εκπόνηση μελετών των έργων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων Φορέων του, για τα οποία ορίζεται ως Προϊσταμένη Αρχή η Διεύθυνση
 1. Τμήμα Προγραμματισμού και Εποπτείας Έργων
4.  
  Η άσκηση καθηκόντων Διευθύνουσας Υπηρεσίας και η εισήγηση σε θέματα υλοποίησης έργων, για τα οποία ορίζεται ως Προϊσταμένη Αρχή η Διεύθυνση
4.  
  Η έγκριση σκοπιμότητας για την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών και την προμήθεια πάσης φύσεως εξοπλισμού, του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων Φορέων του, μετά από πρόταση για την επιχορήγησή τους από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, του Π.Δ.Ε. (Εθνικοί Πόροι - Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα) ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή εσόδων, κατανέμεται ανάμεσα στα Τμήματα.
5.  
  Η γνωμοδότηση για τη σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων μελετών κατασκευής κτιρίων Μονάδων Υγείας
6.  
  Η γνωμοδότηση από τεχνικοοικονομική άποψη, προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις, προκειμένου να εκδοθούν οι εγκρίσεις σκοπιμότητας για την εκτέλεση έργων υγείας του Υπουργείου, καθώς και των εποπτευόμενων Φορέων του
 1. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Κεντρικής Υπηρεσίας
7.  
  Η εισήγηση για την νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην εκτέλεση έργων
 1. Τμήμα Αξιοποίησης Περιουσίας Δημοσίου, Κτηματολογίου και Τοπογραφήσεων
8.  
  Η τήρηση αρχείου έργων που εκτελούνται από τους εποπτευόμενους Φορείς του Υπουργείου
 1. Τμήμα Μελετών και Προδιαγραφών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 10 "ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ"
1.  
  Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έχει ως σκοπό:
 1. Τη διαχείριση, το συντονισμό και την εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων και θεμάτων που άπτονται της οικονομικής λειτουργίας του Υπουργείου
 2. Την οικονομική εποπτεία και παρακολούθηση των εποπτευόμενων Φορέων του
 3. Την κατάρτιση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
 4. Την εκκαθάριση των δαπανών
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση (Β) Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:
 1. Διεύθυνση (Β1) Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
 2. Διεύθυνση (Β2) Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
 3. Διεύθυνση (Β3) Οικονομικής Διαχείρισης
Άρθρο 11 "ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ"
1.  
  Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών έχει ως σκοπό:
 1. Την αποτελεσματική διαχείριση και το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση και αναθεώρηση του Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
 2. Την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και την εφαρμογή των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) σχετικά με την κατάρτιση και αναθεώρησή τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους.
2.  
  Η κατάρτιση και η υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών σχετικά με τη λειτουργία των μητρώων δεσμεύσεων και σχετικά με καθυστερημένες πληρωμές
 1. Τμήμα (Βία) Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
 2. Τμήμα (Β1β) Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών
3.  
  Η κατάρτιση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Κοινωνικού Προϋπολογισμού ευθύνης του Υπουργείου Υγείας
 1. Τμήμα Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
4.  
  Η προετοιμασία της αναγκαίας τεκμηρίωσης, σε συνεργασία και με τις άλλες Διευθύνσεις ή Τμήματα και η εν γένει υποστήριξη του έργου της Επιτροπής παρακολούθησης της εκτέλεσης του Κοινωνικού Προϋπολογισμού
5.  
  Η αξιολόγηση του εκτελούμενου Προϋπολογισμού, με στόχο την αύξηση των εσόδων, τη μείωση των δαπανών και την εν γένει χρησιμοποίηση όλων των πόρων, με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο
6.  
  Η παραγωγή, ο έλεγχος και η επεξεργασία οικονομικών απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, συνολικά ή σε μέρος αυτού
7.  
  Η αξιολόγηση των αναμενόμενων ή πιθανών δημοσιονομικών επιπτώσεων κάθε πρότασης πολιτικής, προγράμματος ή δράσης στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου ή της Κυβέρνησης, σε συνεργασία με τις άλλες Διευθύνσεις και παροχή γνώμης
8.  
  Η παροχή κατευθύνσεων στις Διευθύνσεις του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους Φορείς του για την προετοιμασία του Μ.Π.Δ.Σ. και η κατάρτιση Προϋπολογισμού του Υπουργείου ώστε να διασφαλίζεται ότι καλύπτονται όλες οι οικονομικές ανάγκες του Υπουργείου και ότι οι οικονομικές προβλέψεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του Γ.Λ.Κ.
9.  
  Η παρακολούθηση στοιχείων εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου, προκειμένου οι δαπάνες να καλυφθούν εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού και των εγκεκριμένων από το Γ.Λ.Κ. κονδυλίων/ποσοστών διάθεσης.
10.  
  Η παρακολούθηση της εναρμόνισης του Προϋπολογισμού με το Μ.Π.Δ.Σ. 11.Η παρακολούθηση της τήρησης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής στο Π.Δ.Ε.
11.  
  Η εποπτεία και η υποστήριξη των Φορέων αρμοδιότητάς του σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης
12.  
  Η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση
13.  
  Η παροχή στην ΚεΜΚΕ κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την ΚεΜΚΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της ΕΕ για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της
14.  
  Η έγκαιρη ενημέρωση των Φορέων των Υπουργείων για την κάλυψη των ανώτατων ορίων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού τους
15.  
  Η παροχή γνωμοδοτήσεων για ανακατανομές Προϋπολογισμού
16.  
  Η διαβίβαση στο Γ.Λ.Κ. αιτημάτων μεταβολών του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου και χρηματοδότησης των εποπτευόμενων Φορέων με τη διαδικασία των προκαταβολών, ύστερα από σχετική ενημέρωση της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
17.  
  Η εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους Φορείς αρμοδιότητάς του, με βάση τις οδηγίες της ΚεΜΚΕ και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην ΚεΜΚΕ για την υποβολή τους στην ΕΕ
18.  
  Η συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναφορών και αναλύσεων σχετικά με το Μ.Π.Δ.Σ. και τον Τακτικό Προϋπολογισμό.
19.  
  Η κοινοποίηση εγκυκλίων που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκτέλεση και τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού και η παροχή της απαιτούμενης υποστήριξης στις Υπηρεσίες του Υπουργείου
20.  
  Η παρακολούθηση των Μνημονίων συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του Υπουργείου Οικονομικών
21.  
  Η παρακολούθηση των τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και οι διορθωτικές παρεμβάσεις σε περίπτωση εμφάνισης αποκλίσεων από τους στόχους
22.  
  Η υποβολή του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του Προϋπολογισμού στο Γ.Λ.Κ.
 1. Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών
Άρθρο 12 "ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ"
1.  
  Η Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης έχει ως σκοπό:
 1. Τη δημοσιονομική παρακολούθηση και τον έλεγχο των εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου
 2. Την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και την εφαρμογή των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), που αναφέρονται στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.
2.  
  Ο έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας του σχεδίου που υποβάλλεται για την κατάρτιση του Μ.Π.Δ.Σ., και η μέριμνα για την ευθυγράμμιση των στόχων δημοσιονομικής πολιτικής με τους στόχους που τίθενται μέσω του σχεδίου του Προϋπολογισμού του.
 1. Τμήμα (Β2α) Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Φορέων Υπηρεσιών Υγείας
 2. Τμήμα (Β2β) Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
3.  
  Η διασφάλιση της έγκαιρης επεξεργασίας και κωδικοποίησης του προσχεδίου Προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τις Εγκυκλίους και Οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γ.Λ.Κ.
 1. Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Φορέων Υπηρεσιών Υγείας
4.  
  Η έγκριση και η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η διασφάλιση ότι ευθυγραμμίζεται με το Μ.Π.Δ.Σ. και τις Εγκυκλίους και Οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γ.Λ.Κ.
5.  
  Η μελέτη, η επεξεργασία και η επιμέλεια καθιέρωσης γενικών κανόνων που αφορούν στους διαχειριστικούς κανονισμούς, η λογιστική οργάνωση και λειτουργία των εποπτευόμενων Φορέων του Τμήματος καθώς και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την εφαρμογή αυτών
6.  
  Η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η καθοδήγησή του για τη δημιουργία υγιών συστημάτων και διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης και συμμόρφωσής του με αυτά.
7.  
  Η σύναψη Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με στόχο την ομαλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού του και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.
8.  
  Η παρακολούθηση των μηνιαίων και τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και σε περίπτωση που εκτιμάται ότι θα υπάρξει υπέρβαση αυτών θα μεριμνά εγκαίρως και θα προτείνει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων.
9.  
  Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
10.  
  Η εποπτεία της τήρησης του Μητρώου Δέσμευσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
11.  
  Η παρακολούθηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
12.  
  Η πρόταση επιχορήγησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τη διαδικασία προκαταβολών μέσω αιτήματος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.
13.  
  Η έγκριση επιχορήγησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε εκτέλεση του Προϋπολογισμού του με χρηματικά εντάλματα.
14.  
  Η παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ σε τακτική (τριμηνιαία/μηνιαία) βάση.
15.  
  Ο έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ οικονομικών στοιχείων.
16.  
  Η συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την κατάρτιση αναφορών για τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
17.  
  Η συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού για την κατάρτιση αναφορών για τον Κοινωνικό Προϋπολογισμό
18.  
  Η διανομή εγκαίρως εγκυκλίων για την οικονομική διαχείριση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 1. Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
19.  
  Η παροχή απαντήσεων για θέματα που αφορούν στο Τμήμα
Άρθρο 13 "ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"
1.  
  Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης έχει ως σκοπό:
 1. Την αποτελεσματική διαχείριση και το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν στην υλοποίηση του Προϋπολογισμού και του Π.Δ.Ε.
 2. Την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και την εφαρμογή των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών και του Γ.Λ.Κ., σχετικά με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού και του Π.Δ.Ε., συμπεριλαμβανομένης και της εκκαθάρισης των δαπανών, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους.
2.  
  Η κατάρτιση ετησίου προγράμματος προμηθειών και υπηρεσιών μετά από εισήγηση-αίτημα των καθ ύλην αρμοδίων Διευθύνσεων του Υπουργείου και ο καθορισμός του ύψους του Προϋπολογισμού δαπάνης αυτού
 1. Τμήμα (Β3α) Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
 2. Τμήμα (Β3β) Εφαρμογής Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
 3. Τμήμα (Β3γ) Μισθοδοσίας
 4. Τμήμα (Β3δ) Πληρωμής Δαπανών και Λοιπών Οικονομικών θεμάτων
 5. Τμήμα (Β3ε) Προγραμματισμού και Υλοποίησης Προμηθειών Κεντρικής Υπηρεσίας
3.  
  Η ενημέρωση των δικαιούχων και των Φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων
 1. Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
4.  
  Η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και η καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων
5.  
  Η έκδοση προτάσεων κατανομής πιστώσεων ανά κωδικό έργου
6.  
  Η διαχείριση κάθε άλλου θέματος σχετικού με τις ανωτέρω αρμοδιότητες»
 1. Τμήμα Προγραμματισμού και Υλοποίησης Προμηθειών Κεντρικής Υπηρεσίας
7.  
  Η αποστολή των σχετικών φακέλων των διαγωνισμών στις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες για την εκκαθάριση της δαπάνης
8.  
  Η έκδοση αιτημάτων χρηματοδότησης-κατανομών έργων Ε.Σ.Π.Α., σύμφωνα με τον κεντρικό λογαριασμό Ε.Σ.Π.Α.
9.  
  Η έκδοση οδηγιών και εντολών κατανομής του Π.Δ.Ε., ώστε οι λογαριασμοί έργων που τηρούνται στη Τράπεζα της Ελλάδος να πιστώνονται ανάλογα.
10.  
  Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των συμβάσεων
11.  
  Η διαχείριση των χρηματορροών του Π.Δ.Ε. και η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των έργων που εντάσσονται στο Π.Δ.Ε. και ιδίως των δαπανών των έργων αυτών.
12.  
  Η εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής
13.  
  Η εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής
14.  
  Η παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και η κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό του Φορέα για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος.
15.  
  Η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών
16.  
  Η μέριμνα για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων δαπανών δημοσίων επενδύσεων
17.  
  Η αποστολή φορολογικών δηλώσεων του Υπουργείου σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου μέσω δικτύου taxis και η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου που αφορά στις πληρωμές του Π.Δ.Ε. στη Τράπεζα της Ελλάδος.
18.  
  Η έκδοση αποφάσεων για το διορισμό υπολόγων-διαχειριστών έργων του Π.Δ.Ε., οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την πληρωμή των έργων που υλοποιούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου, καθώς και για την έγκριση χρηματοδότησης έργων, μέσω ΠΔΕ, που υλοποιούνται από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου.
19.  
  Η αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών
 1. Τμήμα Πληρωμής Δαπανών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων
20.  
  Η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες
21.  
  Η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη
22.  
  Η αποστολή των δικαιολογητικών πληρωμής στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης για την έκδοση ισόποσων συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (Χ.Ε.Π.), προς τακτοποίηση των υπολόγων-διαχειριστών των έργων.
23.  
  Η εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου
24.  
  Η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και η έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων
 1. Τμήμα Μισθοδοσίας
25.  
  Η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου, βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δημοσιονομική διαχείριση του ν. 4270/2014.
 1. Τμήμα Εφαρμογής Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 14 "ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ"
1.  
  Η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας έχει ως σκοπό:
 1. Τη διασφάλιση της καθολικής και ισότιμης πρόσβασης στην παροχή ποιοτικά και ποσοτικά επαρκών Υπηρεσιών Υγειονομικής Φροντίδας από το Εθνικό Σύστημα Υγείας
 2. Τη ρύθμιση και άσκηση εποπτείας στους Φορείς Υγειονομικής Φροντίδας του Ιδιωτικού τομέα
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση (Γ) Υπηρεσιών Υγείας αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:
 1. Διεύθυνση (Γ1) Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 2. Διεύθυνση (Γ2) Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων
 3. Διεύθυνση (Γ3) Ψυχικής Υγείας
 4. Διεύθυνση (Γ4) Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων
 5. Διεύθυνση (Γ5) Ιατρών, Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας
 6. Διεύθυνση (Γ6) Νοσηλευτικής
Άρθρο 15 "ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)"
1.  
  Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) έχει ως σκοπό:. i. Η μέριμνα για τη διαμόρφωση και αξιοποίηση έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού και μέσων αγωγής και πληροφόρησης. ii. Η εισήγηση για τη ρύθμιση των όρων και προϋποθέσεων οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Σχεδιασμού Αγωγής Υγείας (ΕΣΑΥ) και των Περιφερειακών Επιτροπών, καθώς και η υλοποίηση των προτάσεων και γνωμοδοτήσεων της ΕΣΑΥ. iii. Η μέριμνα για την υλοποίηση και παρακολούθηση του δικτύου Στελεχών Αγωγής Υγείας, iν. Η μελέτη, ο προγραμματισμός, η κατάρτιση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση προγραμμάτων αγωγής υγείας και πρόληψης για τη φροντίδα της οικογένειας, της μητρότητας και του παιδιού. ν. Η μελέτη, προστασία, υποστήριξη και προαγωγή του μητρικού θηλασμού, νi. Η συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία για την παρακολούθηση και προαγωγή της υγείας των μαθητών των παιδικών και βρεφικών σταθμών, των νηπιαγωγείων, των δημοτικών σχολείων, των γυμνασίων και λυκείων. νii. Ο συντονισμός και η υποστήριξη των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθμού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για θέματα προαγωγής υγείας μητέρας παιδιού και υγιούς γήρανσης.
 1. Τον προγραμματισμό των πολιτικών πρόληψης, αγωγής υγείας και παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από τους Φορείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας
 2. Την εποπτεία και τον έλεγχο της εφαρμογής τους
 3. Τη ρύθμιση των όρων οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων του ιδιωτικού τομέα και την άσκηση εποπτείας επί της εφαρμογής τους
2.  
  Η μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω Μονάδων και για την έκδοση των Οργανισμών τους
 1. Τμήμα (Γ1α) Οργάνωσης και Λειτουργίας Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
 2. Δημοσίου Τομέα.
 3. Τμήμα (Γ1β) Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 4. Τμήμα (Γ1γ) Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης
 5. Τμήμα (Πδ) Στοματικής Υγείας και Οδοντιατρικής Περίθαλψης
3.  
  Η εισήγηση για την ίδρυση και ανάπτυξη των ανωτέρω Μονάδων, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και την λειτουργική, επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική διασύνδεσης τους με άλλες Μονάδες, Δίκτυα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.
 1. Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Δημοσίου Τομέα
4.  
  Η επιστημονική εποπτεία σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού i. εργαστηρίων φυσικοθεραπείας, ii. μονάδων αδυνατίσματος-διαιτολογικών μονάδων, iii. εργαστηρίων αισθητικής, iν. οδοντοτεχνικών εργαστηρίων και ν. καταστημάτων οπτικών ειδών και φακών επαφής.
 1. Τμήμα Στοματικής Υγείας και Οδοντιατρικής Περίθαλψης
5.  
  Η ρύθμιση των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών λειτουργίας γραφείων επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας που παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Ψυχολόγων, Εργοθεραπευτών, Λογοθεραπευτών κ.α.).
6.  
  Η εισήγηση για τον καθορισμό του ωραρίου τακτικής λειτουργίας, τρόπου εφημερίας και κάθε άλλου σχετικού ζητήματος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων
7.  
  Η έκδοση των αποφάσεων, που αφορούν σε έσοδα Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων
8.  
  Η εισήγηση για την αγορά, μίσθωση, μεταβίβαση, παραχώρηση χρήσης, εκμίσθωση, εκποίηση, αποδοχή δωρεών, επωφελέστερη αξιοποίηση ακινήτων και εξοπλισμού, από Μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για υλοποίηση, καθώς επίσης η υποβολή εισήγησης για την απαλλοτρίωση εκτάσεων για την κάλυψη των κτιριακών αναγκών τους, καθώς επίσης και εισήγηση για επωφελέστερη αξιοποίηση - αλλαγή σκοπού κληροδοτημάτων
 1. Τμήμα Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης
9.  
  Η εισήγηση για τον καθορισμό του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας και στελέχωσης Κινητών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας του Τμήματος
10.  
  Ο προγραμματισμός και η εισήγηση στην Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων για την προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων και κινητών μονάδων επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας
11.  
  Η μέριμνα για την ρύθμιση των όρων και προϋποθέσεων παροχής ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης από τις ανωτέρω δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κατόπιν εισήγησης του ΚΕΣΥ
12.  
  Η εισήγηση για τη ρύθμιση των όρων λειτουργίας των κινητών μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Δημόσιου Τομέα
 1. Τμήμα Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Άρθρο 16 "ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ"
1.  
  Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων έχει ως σκοπό:
 1. Τον καθορισμό του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων και Φορέων Υγείας, του τρόπου παροχής υπηρεσιών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας νοσοκομειακής περίθαλψης,
 2. Την άσκηση εποπτείας και ελέγχου των Μονάδων και Φορέων Υγείας
2.  
  Η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς α.Τμήμα (Γ2α) Οργάνωσης, Λειτουργίας και Ανάπτυξης Νοσοκομείων και Δομών Αποκατάστασης.
 1. Τμήμα (Γ2β) Ιδιωτικών Κλινικών
 2. Τμήμα (Γ2γ) Εποπτευόμενων Φορέων
 3. Τμήμα (Γ2δ) Παροχών Υπηρεσιών Υγείας
3.  
  Η εποπτεία και ο έλεγχος της Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.). i. Ιατρών Ε.Σ.Υ, ii. ειδικευομένων Ιατρών σε Μονάδες Υγείας του Ε.Σ.Υ. και λοιπές Υπηρεσίες, iii. εξειδικευμένων Ιατρών και iν. επιστημονικού και λοιπού προσωπικού.
 1. Τμήμα Οργάνωσης, Λειτουργίας και Ανάπτυξης Νοσοκομείων και Δομών Αποκατάστασης
4.  
  Η έγκριση του Σχεδίου της Σύμβασης μεταξύ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Ιδιωτικών Κλινικών.
5.  
  Η κατάρτιση προγράμματος Αιμοληψιών στις μονάδες των ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο εθελοντικής αιμοδοσίας
6.  
  Η μέριμνα για την έκδοση του Ενιαίου Πλαισίου Οργάνωσης, καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Νοσοκομείων
 1. Τμήμα Εποπτευόμενων Φορέων
7.  
  Ο καθορισμός του συστήματος εφημέριων του ΕΚΑΒ σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης, Λειτουργίας και Ανάπτυξης Νοσοκομείων, με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και τους καθ ύλην αρμόδιους Φορείς
8.  
  Η μέριμνα για τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμού των Νοσοκομείων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις και Φορείς
9.  
  Η έγκριση σκοπιμότητας για την εκτέλεση έργων, εκπόνηση μελετών και την προμήθεια υπηρεσιών και πάσης φύσεως εξοπλισμού των Νοσοκομείων, μετά από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ή άλλων συναρμόδιων Διευθύνσεων και Υπηρεσιών, καθώς και η πρόταση για την επιχορήγησή τους από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Π.Δ.Ε. (Εθνικοί Πόροι - Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα) ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή εσόδων.
10.  
  Η έγκριση αεροδιακομιδών εξωτερικού
 1. Τμήμα Ιδιωτικών Κλινικών
11.  
  Η έγκριση εκποίησης και καταστροφής υλικών του Ε.Κ.Α.Β.
12.  
  Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των Οργανισμών Προμήθειας Ιστών και Κυττάρων, μετά από γνώμη του Ε.Ο.Μ. και του Κ.Ε.Σ.Υ., η χορήγηση άδειας λειτουργίας στους εν λόγω Οργανισμούς και η ανάκληση αυτής. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας στις Τράπεζες Ιστών και Κυττάρων, μετά από πρόταση του Ε.Ο.Μ. και η ανάκληση αυτής.
13.  
  Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων μετά από πρόταση του Ε.Ο.Μ. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας στις Μονάδες Μεταμόσχευσης, μετά από πρόταση του Ε.Ο.Μ. και γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ. και η ανάκληση της άδειας λειτουργίας αυτών, μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Μ.
14.  
  Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Εφαρμογής Ιστών και Κυττάρων, μετά από πρόταση του Ε.Ο.Μ. και γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ., η χορήγηση άδειας λειτουργίας στις εν λόγω Μονάδες, μετά από πρόταση του Ε.Ο.Μ. και γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ. και η ανάκληση αυτής, μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Μ. Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των Οργανισμών Αφαίρεσης, μετά από πρόταση του Ε.Ο.Μ., η χορήγηση άδειας λειτουργίας στους εν λόγω Οργανισμούς και η ανάκληση αυτής.
15.  
  Ο καθορισμός προσόντων και καθηκόντων Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων, μετά από γνώμη του Ε.Ο.Μ.
16.  
  Η έγκριση σκοπιμότητας για την εκτέλεση έργων, εκπόνηση μελετών και την προμήθεια υπηρεσιών και πάσης φύσεως εξοπλισμού, του Ε.Κ.Α.Β. και του Ε.ΚΕ.Α. μετά από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ή άλλων συναρμόδιων Διευθύνσεων και Υπηρεσιών, καθώς και η πρόταση για την επιχορήγησή τους από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Π.Δ.Ε. (Εθνικοί Πόροι-Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα) ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή εσόδων.
17.  
  Η μέριμνα για την κατανομή των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού για την επιχορήγηση των λειτουργικών και λοιπών δαπανών των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες.
18.  
  Η μέριμνα για την κατανομή του προϊόντος του αντικαρκινικού εράνου, σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες
 1. Τμήμα Παροχών Υπηρεσιών Υγείας
Άρθρο 17 "ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ"
1.  
  Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας έχει ως σκοπό το σχεδιασμό και την εφαρμογή του Προγράμματος Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης «ΨΥΧΑΡΓΩΣ», το οποίο αποτελεί το Εθνικό Σχέδιο για την αλλαγή του τρόπου παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, με μετάθεση του κέντρου βάρους από την παρεχόμενη ασυλικού τύπου περίθαλψη, στην κοινοτική φροντίδα
2.  
  Η εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής της ψυχικής υγείας και πρόληψης των ψυχικών διαταραχών
 1. Τμήμα (Γ3α) Νοσοκομειακής και Κοινοτικής Περίθαλψης
 2. Τμήμα (Γ3β) Εξωνοσοκομειακής Προστασίας
3.  
  Η μέριμνα για την εναρμόνιση των πολιτικών ψυχικής υγείας και του οικείου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, με τις Διεθνείς Συμβάσεις, Κανονισμούς, Συστάσεις, Οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους
 1. Τμήμα Νοσοκομειακής και Κοινοτικής Περίθαλψης
4.  
  Η άσκηση της εποπτείας και του ελέγχου των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού τομέα
5.  
  Η επεξεργασία και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ευπαθείς ομάδες και πληθυσμιακές και διαγνωστικές υποομάδες με προβλήματα ψυχικής υγείας
6.  
  Η μέριμνα για την εκπόνηση και έκδοση Ενιαίου Πλαισίου Οργάνωσης και Λειτουργίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ., και ο προσδιορισμός της λειτουργικής διασύνδεσής τους, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους Φορείς.
7.  
  Η εισήγηση για τη ρύθμιση των όρων και προϋποθέσεων παροχής ιατροφαρμακευτικής, νοσηλευτικής ή νοσοκομειακής περίθαλψης και υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
8.  
  Η εισήγηση για τον καθορισμό και η έκδοση των νοσηλίων για τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς, και η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. i. Ιατρών Ε.Σ.Υ, ii. ειδικευομένων Ιατρών, iii. εξειδικευμένων Ιατρών και iν. επιστημονικού και λοιπού προσωπικού.
9.  
  Η μέριμνα για την έκδοση και εφαρμογή του Ενιαίου Πλαισίου Οργάνωσης και Λειτουργίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας που λειτουργούν με τη μορφή ΝΠΔΔ και ο προσδιορισμός της λειτουργικής διασύνδεσης τους, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους Φορείς
10.  
  Η εισήγηση για την έγκριση σύστασης Ιδρυμάτων και μετατροπής των καταστατικών τους στο σκοπό των οποίων περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας
11.  
  Η εισήγηση για τον καθορισμό και η έκδοση των νοσηλίων για τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας, που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ και η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
12.  
  Η εισήγηση για τον καθορισμό των δικαιούχων-ατόμων με ψυχικές διαταραχές που τους παρέχεται δωρεάν νοσηλεία και περίθαλψη
13.  
  Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου και η εισήγηση για την ρύθμιση των διαδικασιών λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών ψυχικής υγείας
14.  
  Η μέριμνα για την προαγωγή της εργασιακής ένταξης των ατόμων με ψυχικές διαταραχές των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και των Ψυχιατρικών Τομέων των Γενικών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.
 1. Τμήμα Εξωνοσοκομειακής Προστασίας
Άρθρο 18 "ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ"
1.  
  Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων έχει ως σκοπό την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των Νομικών Προσώπων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και τον χειρισμό θεμάτων της υπηρεσιακής του κατάστασης
2.  
  Η έγκριση μετάβασης στο εξωτερικό για ειδίκευση
 1. Τμήμα (Γ4α) Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας
 2. Τμήμα (Γ4β) Επιστημονικού, Νοσηλευτικού και Λοιπού Προσωπικού
 3. Τμήμα (Γ4γ) Ιατρών Υπαίθρου
 4. Τμήμα (Γ4δ) Ειδικευόμενων Ιατρών
3.  
  Η έγκριση πρόσληψης επικουρικών Ιατρών
 1. Τμήμα Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας
4.  
  Η καθιέρωση και κατανομή ωρών υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, καθώς και ενεργών εφημέριων, του προσωπικού των εποπτευομένων Νομικών Προσώπων ανά Υγειονομική Περιφέρεια
 1. Τμήμα Ειδικευόμενων Ιατρών
5.  
  Η έγκριση εφημεριών Ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.
6.  
  Ο χαρακτηρισμός περιοχών ως προβληματικών και άγονων για την κατάληψη θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και για την τοποθέτηση επικουρικών Ιατρών.
7.  
  Η προκήρυξη θέσεων και η τοποθέτηση για εξειδίκευση ιδιωτών Ιατρών σε Μ.Ε.Ο. και Μ.Ε.Ν., στην Κλινική Μικροβιολογία και στη Λοιμωξιολογία.
8.  
  Η μετάταξη στον κλάδο Ιατρών Ε.Σ.Υ.
9.  
  Ο διορισμός βάσει ειδικών διατάξεων στον κλάδο Ιατρών Ε.Σ.Υ.
 1. Τμήμα Επιστημονικού, Νοσηλευτικού και Λοιπού Προσωπικού
Άρθρο 19 "ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ"
1.  
  Η Διεύθυνση Ιατρών, Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας έχει ως σκοπό:
 1. Τη διαμόρφωση και παρακολούθηση εφαρμογής πλαισίου, που αφορά στην άσκηση του επαγγέλματος του Ιατρού, Οδοντιάτρου, Φαρμακοποιού και λοιπών επαγγελματιών υγείας και την ανάπτυξη αυτών
 2. Το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, εξειδίκευσης και συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης (CDΡ) των ανωτέρω επαγγελματιών υγείας
2.  
  Ο ορισμός των πράξεων και των καθηκόντων, που δύνανται να διενεργούν οι επαγγελματίες υγείας, αρμοδιότητας του Τμήματος, ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων, και κάθε σχετική λεπτομέρεια
 1. Τμήμα (Γ5α) Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών
 2. Τμήμα (Γ5β) Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας
3.  
  Η εποπτεία των Πανελληνίων Συλλόγων επαγγελματιών υγείας, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε ότι αφορά την έκφραση γνώμης προκειμένου να εγκριθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ο ετήσιος προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός αυτών
 1. Τμήμα Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών
4.  
  Η ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο των οδηγιών της Ε.Ε. και η παρακολούθηση εφαρμογής αυτών σχετικά με την εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών από επαγγελματίες υγείας με ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ε.Ε. καθώς και η αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή τους.
5.  
  Η εκτίμηση αναγκών εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και συνεχούς ενημέρωσης των επαγγελματιών υγείας αρμοδιότητας του Τμήματος, μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ όπου απαιτείται, και την κατάρτιση και υλοποίηση αναλόγων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με δημόσιους Φορείς παροχής εκπαίδευσης
6.  
  Η αναγνώριση ειδίκευσης και εξειδίκευσης των Ιατρών και Οδοντιάτρων που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό, μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ
7.  
  Η διενέργεια εξετάσεων, όπου προβλέπεται από σχετικές διατάξεις, για την απόκτηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος
8.  
  Η διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση τίτλων ειδικότητας, πιστοποιητικών εξειδίκευσης και άδειας εκτέλεσης υπερήχων
9.  
  Η ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο των Οδηγιών της Ε.Ε. και η παρακολούθηση εφαρμογής αυτών σχετικά με την εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών από Ιατρούς, Οδοντιάτρους και Φαρμακοποιούς με ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.
10.  
  Η εκτίμηση αναγκών εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και συνεχούς ενημέρωσης των Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών, μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ καθώς και η κατάρτιση και υλοποίηση αναλόγων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με δημόσιους φορείς παροχής εκπαίδευσης
11.  
  Ο καθορισμός των Νοσοκομειακών Μονάδων στις οποίες παρέχεται μετεκπαίδευση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ
12.  
  Η διαδικασία για τον καθορισμό επιστημονικών περιοδικών ως «Εθνικώς Αναγνωρισμένων», μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ, στα οποία οι δημοσιεύσεις μοριοδοτούνται
13.  
  Η μέριμνα για τη θέση υπό την αιγίδα του Υπουργείου μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων Φορέων σε συνέδρια, σεμινάρια και παρόμοιες εκδηλώσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με επιστημονικό χαρακτήρα που οργανώνονται από κρατικούς Φορείς, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Επιστημονικές Ενώσεις κάθε νομικής μορφής και από Ιδιωτικά θεραπευτήρια, καθώς και ο καθορισμός κριτηρίων χορήγησης αιγίδας.
14.  
  Η γνωστοποίηση όλων των εν γένει δραστηριοτήτων, συνεδρίων, συμποσίων ημερίδων κ.ά. που πραγματοποιούνται στο χώρο της υγείας.
15.  
  Η εποπτεία της τήρησης μητρώων των Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών από τους αρμόδιους Φορείς
16.  
  Η υποβολή ερωτημάτων στο ΚΕ.Σ.Υ. για θέματα ιατρικών, οδοντιατρικών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων και για κάθε θέμα που απαιτεί επιστημονική τεκμηρίωση.
17.  
  Η κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών
 1. Τμήμα Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας
Άρθρο 20 "ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1.Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής έχει ως σκοπό: α. Τη διαμόρφωση και παρακολούθηση εφαρμογής πλαισίου που αφορά στα επαγγέλματα που ανήκουν στη Νοσηλευτική Υπηρεσία των μονάδων υγείας. β. Την εφαρμογή κοινοτικ [...]"
1.  
  Ο καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Μαιών και Επισκεπτών/τριών Υγείας
2.  
  Ο ορισμός των πράξεων και των καθηκόντων που δύνανται να διενεργούν και να ασκούν οι Νοσηλευτές/τριες, ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια
 1. Τμήμα (Γ6α) Νοσηλευτών/τριών
 2. Τμήμα (Γ6β) Μαιών και Επισκεπτών/τριών Υγείας
3.  
  Ο καθορισμός των προϋποθέσεων απόκτησης ειδίκευσης και εξειδίκευσης Νοσηλευτή/τριας
 1. Τμήμα Νοσηλευτών/τριών
4.  
  Ο καθορισμός των βασικών κριτηρίων και προϋποθέσεων και η αναγνώριση της καταλληλότητας των Νοσοκομείων για ειδίκευση και εξειδίκευση Νοσηλευτών/τριών μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).
5.  
  Ο καθορισμός των όρων λειτουργίας των εξεταστικών επιτροπών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων των Νοσηλευτών/τριών, μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.).
6.  
  Η αναγνώριση ειδίκευσης και εξειδίκευσης Νοσηλευτή/τριας που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Α.Ν.
7.  
  Η ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας των Οδηγιών της Ε.Ε. και η παρακολούθηση εφαρμογής αυτών σχετικά με την εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών από Νοσηλευτές/τριες, υπηκόων των κρατών-μελών της Ε.Ε., και η διαχείριση Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ) για Έλληνες Νοσηλευτές/τριες που εγκαθίστανται στο εξωτερικό.
8.  
  Η εποπτεία και ο έλεγχος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε) σε ότι αφορά στην έκφραση γνώμης προκειμένου να εγκριθεί, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, ο ετήσιος προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός αυτής.
9.  
  Η κατάρτιση, αναμόρφωση και έγκριση των οργανισμών της Ε.Ν.Ε.
10.  
  Η ίδρυση, κατάργηση και αναστολή λειτουργίας των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Βοηθών Νοσηλευτών και λοιπών σχολών κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, η οργάνωση, η εποπτεία και η διενέργεια ελέγχων, αναφορικά με τη λειτουργία αυτών, καθώς και η κατάρτιση, έγκριση ή αναμόρφωση του οργανισμού και εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τους.
11.  
  Η έγκριση μετακίνησης των μαθητών, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Βοηθών Νοσηλευτών και λοιπών σχολών κατάρτισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
12.  
  Η επεξεργασία και η έγκριση των Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων μετά από γνώμη του Ε.Σ.Α.Ν.
13.  
  Η εποπτεία της τήρησης μητρώων των ανωτέρω επαγγελματιών υγείας από τους αρμόδιους Φορείς
14.  
  Η κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας Νοσηλευτή/τριας
15.  
  Η επεξεργασία και η έγκριση των Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων μετά από γνώμη του Ε.Σ.Α.Ν.
16.  
  Η εκτίμηση αναγκών εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και συνεχούς ενημέρωσης των επαγγελματιών αρμοδιότητας του Τμήματος, για την κατάρτιση αναλόγων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την υλοποίηση τους σε συνεργασία με δημόσιους Φορείς παροχής εκπαίδευσης
17.  
  Η υποβολή ερωτημάτων στο Ε.Σ.Α.Ν. για θέματα που αφορούν Νοσηλευτές/τριες και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος.
18.  
  Ο καθορισμός στολών Νοσηλευτή/τριας
19.  
  Η εκτίμηση αναγκών εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και συνεχούς ενημέρωσης των Νοσηλευτών/τριών και η κατάρτιση και η υλοποίηση αναλόγων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με δημόσιους Φορείς παροχής εκπαίδευσης
 1. Τμήμα Μαιών και Επισκεπτών/τριών Υγείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Άρθρο 21 "ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ"
1.  
  Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής έχει ως σκοπό:
 1. Τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και την εποπτεία οργανωμένων δραστηριοτήτων της πολιτείας και της κοινωνίας, που αποβλέπουν στην πρόληψη νοσημάτων, στην προστασία και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του
 2. Τον έλεγχο των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και την παρακολούθηση και εποπτεία της εφαρμογής των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση (Δ) Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:
 1. Διεύθυνση (Δ1) Δημόσιας Υγείας
 2. Διεύθυνση (Δ2) Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων
 3. Διεύθυνση (Δ3) Φαρμάκου
Άρθρο 22 "ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ"
1.  
  Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έχει ως σκοπό τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση εφαρμογής πολιτικών για την προαγωγή και την προστασία της Δημόσιας Υγείας
2.  
  Η αξιολόγηση των μελετών ασφαλείας (μελέτες SΕVΕSΟ) για την αντιμετώπιση κινδύνων στην Υγεία από τις πιθανές επιπτώσεις μεγάλων φυσικών και τεχνητών καταστροφών καθώς και η συμμετοχή σε ελέγχους σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την αξιολόγηση της εφαρμογής των μελετών ασφαλείας
 1. Τμήμα (Δ1α) Μεταδοτικών Νοσημάτων
 2. Τμήμα (Δ1β) Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων και Διατροφής
 3. Τμήμα (Δ1γ) Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων
 4. Τμήμα (Δ1δ) Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος
 5. Τμήμα (Δ1ε) Υγειονομικής Διαχείρισης Αποβλήτων Μονάδων Υγείας και Λοιπών Περιβαλλοντικών Κινδύνων
 6. Τμήμα (Δ1στ) Διαπολιτισμικής Φροντίδας
3.  
  Η εκπόνηση μελετών, η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων i. Στην υγιεινή συλλογή, αποκομιδή και διάθεση των στερεών απορριμμάτων αποβλήτων Μονάδων Υγείας για την πρόληψη δυσμενών υγειονομικών καταστάσεων, ii. Στην προστασία του εδάφους από τη ρύπανση που οφείλεται σε απορριμματικές ή τοξικές και επικίνδυνες ουσίες αποβλήτων Μονάδων Υγείας.
 1. Τμήμα Μεταδοτικών Νοσημάτων
4.  
  Η δημιουργία πλαισίου αρχών για την κλινική διατροφή (ορισμός εθνικού διαιτολογίου και ποσοτολογίου για τα νοσοκομεία)
5.  
  Η εκπαίδευση υγειονομικού προσωπικού και φοιτητών στα θέματα της πολιτισμικής αντίληψης της υγείας, της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων (trafficking), του ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGΜ), σε ζητήματα φύλου κ.λπ.
6.  
  Η αξιολόγηση και η έγκριση, με υπουργική απόφαση, υδρογεωτεχνικών μελετών για τη μείωση αποστάσεων ιδρυόμενων ή επεκτεινόμενων κοιμητηρίων από σχέδια πόλεων ή για την επέκταση σχεδίου πόλης από υφιστάμενο κοιμητήριο
7.  
  Η επεξεργασία και η διαμόρφωση υγειονομικών διατάξεων, κανονισμών και εγκυκλίων, καθώς και προγραμματισμός δράσεων σε θέματα: i. Επεξεργασίας στερεών, υγρών, αερίων αποβλήτων των Μονάδων Υγείας. ii. Προστασίας εδάφους από τη ρύπανση από τοξικές και επικίνδυνες ουσίες. iii. Υγιεινής οικισμών, εγκαταστάσεων, χώρων συγκέντρωσης του κοινού και νεκροταφείων.
8.  
  Η έκδοση υγειονομικών διατάξεων και η εναρμόνιση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου με το Ενωσιακό Δίκαιο για την ρύθμιση της παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας των εμφιαλωμένων επιτραπέζιων υδάτων, σε όλα τα στάδια (παραγωγή, διακίνηση, κατανάλωση) καθώς και των φυσικών μεταλλικών νερών
 1. Τμήμα Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος
9.  
  Η γνωμοδότηση για την αναγνώριση φυσικών μεταλλικών νερών με έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης αναγνώρισης, σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΕ (Οδηγίες 80/777/ΕΚ, 96/70/ΕΚ, 2003/40/ΕΚ, 2009/54/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν)
 1. Τμήμα Διαπολιτισμικής Φροντίδας
10.  
  Η μέριμνα για θέματα λειτουργίας της Σχολής Απολυμαντών
 1. Τμήμα Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων και Διατροφής
11.  
  Η μελέτη, ο προγραμματισμός, η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση των προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης μη μεταδοτικών νοσημάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Διεύθυνσης Π.Φ.Υ.
12.  
  Η μελέτη, ο προγραμματισμός, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων, κανονισμών και προγραμμάτων, που αφορούν: i. Στην υγειονομική προστασία και εξυγίανση των επιφανειακών, υπόγειων και θαλάσσιων υδάτων από τη ρύπανση που οφείλεται σε τοξικές και επικίνδυνες ουσίες. ii. Στον εποπτικό έλεγχο και στην παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης (υγειονομική προστασία, ρύπανση ή μόλυνση από φυσικές ή τεχνητές πηγές ή από διάθεση επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων αποβλήτων). iii. Στον καθορισμό των απαιτήσεων ποιότητας (μικροβιολογικής, χημικής ραδιολογικής) των ιαματικών νερών. iν. Στην εξυγίανση και προαγωγή των αποχετεύσεων.
13.  
  Η έκδοση κανονιστικών πράξεων περί καταλληλότητας ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής
 1. Τμήμα Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων
14.  
  Η παροχή οδηγιών και η διενέργεια υγειονομικών ερευνών, εποπτικών ελέγχων, μετρήσεων και εργαστηριακών εξετάσεων, για τη διαπίστωση και την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών και των συνθηκών υγιεινής διάθεσης των λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, τοξικών υγρών αποβλήτων, κ.ά.
15.  
  Η μελέτη, ο προγραμματισμός, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων και προγραμμάτων, που αφορούν: i. Στη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών. ii. Στην ποιότητα του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών. iii. Στην ασφάλεια των λουσμένων. iν. Στις συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης νερού.
16.  
  Η παροχή τεχνικής συνδρομής σε Περιφερειακές Υπηρεσίες Υγιεινής Περιβάλλοντος και άλλων Δημόσιων Φορέων, για θέματα: i. Δειγματοληψιών πόσιμου ύδατος. ii. Απαιτήσεων λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των κολυμβητών. iii. Συστημάτων διάθεσης αποβλήτων-λυμάτων και ύδρευσης ξενοδοχείων, κάμπινγκ και κατασκηνώσεων. iν. Ελέγχων εμφιαλωμένων νερών στα εμφιαλωτήρια και στο εμπόριο. ν. Απαιτήσεων ποιότητας και επεξεργασίας του νερού των δημοσίων χώρων (Νοσοκομείων, Ξενοδοχείων, κ.λπ.) για την πρόληψη των λεγεωνελλώσεων. νi. Καθορισμού των όρων προστασίας των ιαματικών πηγών.
17.  
  Η αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων, Παιδικών Κατασκηνώσεων, υδραυλικών έργων που αφορούν σε ύδρευση και αποχέτευση καθώς πολεοδομήσεων παραθεριστικών οικισμών.
18.  
  Η μελέτη, η αξιολόγηση και η προετοιμασία δεδομένων για τη συμμετοχή της χώρας σε Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για θέματα επιπτώσεων στην Υγεία από την περιβαλλοντική ρύπανση και την εκπόνηση, σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., των αντίστοιχων Εθνικών Σχεδίων Περιβάλλοντος και Υγείας (ΝΕΗΑΡ, CΕΗΑΡΕ) σε θέματαΎδρευσης-Αποχέτευσης.
19.  
  Η μελέτη, ο προγραμματισμός, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων, κανονισμών και προγραμμάτων, που αφορούν: i. Στην προαγωγή της καθαρότητας της ατμόσφαιρας, καθώς και στη διερεύνηση των πηγών ρύπανσης και των αιτίων αυτών, που επηρεάζουν άμεσα τη Δημόσια Υγεία και την ποιότητα ζωής σε τοπικό επίπεδο (επικίνδυνες αέριες εκπομπές ή εκπομπές τοξικών αερίων). ii. Στη ραδιενέργεια και στις ακτινοβολίες. iii. Στον έλεγχο και ελάττωση των θορύβων και κραδασμών.
20.  
  Η μελέτη των δημιουργούμενων υγειονομικών προβλημάτων από: i. Την αέρια ρύπανση του περιβάλλοντος. ii. Την κλιματική αλλαγή. iii. Τη ραδιενεργό ρύπανση του περιβάλλοντος. iν. Την ηχορύπανση του περιβάλλοντος, καθώς και την εκτίμηση της επίδρασής τους στη Δημόσια Υγεία.
21.  
  Η θέσπιση μέτρων αντιμετώπισης των προαναφερομένων προβλημάτων
22.  
  Η παροχή οδηγιών και η διενέργεια υγειονομικών αναγνωρίσεων, εποπτικών ελέγχων, μετρήσεων και εργαστηριακών εξετάσεων για: i. Τη διαπίστωση, παρακολούθηση και εκτίμηση των επιδράσεων της ποιότητας της ατμόσφαιρας στη Δημόσια Υγεία και στην ποιότητα της ζωής. ii. Τη διαπίστωση, παρακολούθηση και εκτίμηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στη Δημόσια Υγεία και στην ποιότητα της ζωής. ii.Τη διαπίστωση και παρακολούθηση του ηχητικού περιβάλλοντος περιορισμένων κατοικημένων περιοχών και χώρων.
23.  
  Ο προγραμματισμός και η παροχή οδηγιών για τη διενέργεια μετρήσεων (αέρα, εδάφους, υδάτων, υλικών ή προϊόντων με ραδιενεργό επιβάρυνση), η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, η εκτίμηση των επιπτώσεων και προκαλούμενων κινδύνων για την Δημόσια Υγεία και η υπόδειξη λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων προστασίας, καθώς και η αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών ραδιενεργού ρύπανσης
24.  
  Η παροχή τεχνικής συνδρομής σε Περιφερειακές Υπηρεσίες Υγιεινής Περιβάλλοντος και σε άλλους Δημόσιους Φορείς σε θέματα: i. Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, ii. Θέματα Ηχομετρήσεων.
25.  
  Η θέσπιση προδιαγραφών και κανονισμών υγιεινής διαχείρισης αερίων αποβλήτων, ραδιενεργών υγρών ή αερίων αποβλήτων ή καταλοίπων και η εισήγηση λήψης μέτρων προς περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεών τους
26.  
  Η εκτίμηση των επιπτώσεων στην Δημόσια Υγεία από γενετικά τροποποιημένους μικροοργανισμούς και η εισήγηση μέτρων αντιμετώπισης των προκαλούμενων κινδύνων, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Φορείς
27.  
  Η κατάρτιση, η θέσπιση, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής των κανονιστικών ρυθμίσεων για την προστασία του πληθυσμού της χώρας από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες
28.  
  Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανημάτων παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών και Εργαστηρίων Ραδιοϊσοτόπων για ιατρικούς σκοπούς και Ακτινολογικών και Ακτινοθεραπευτικών Εργαστηρίων καθώς και η γνωμοδότηση για τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση αδειών εγκαταστάσεων και λειτουργίας των ανωτέρω
29.  
  Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων εισαγωγής των ανωτέρω μηχανημάτων, ως και της εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών
30.  
  Η μελέτη, η αξιολόγηση και η προετοιμασία δεδομένων για τη συμμετοχή της χώρας σε Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για θέματα επιπτώσεων στην Υγεία από την περιβαλλοντική ρύπανση και την εκπόνηση, σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., των αντίστοιχων Εθνικών Σχεδίων Περιβάλλοντος και Υγείας (ΝΕΗΑΡ, CΕΗΑΡΕ), σε θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ακτινοβολιών και θορύβου.
 1. Τμήμα Υγειονομικής Διαχείρισης Αποβλήτων Μονάδων Υγείας και Λοιπών Περιβαλλοντικών Κινδύνων
Άρθρο 23 "ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ"
1.  
  Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων έχει ως σκοπό τη διαχείριση από μία ενιαία, ιεραρχικά ανώτερη και επιτελική διοικητική δομή του εξαιρετικά σοβαρού και πολύπλοκου ζητήματος των εξαρτήσεων
2.  
  Ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για θέματα εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και άλλους Φορείς
 1. Τμήμα (Δ2α) Εξαρτησιογόνων Ουσιών
 2. Τμήμα (Δ2β) Λοιπών Εξαρτήσεων
3.  
  Η υποστήριξη προσπαθειών για την εξάλειψη του στίγματος που συνοδεύει την εξάρτηση από αλκοόλ
 1. Τμήμα Εξαρτησιογόνων Ουσιών
4.  
  Η εισήγηση μέτρων, κινήτρων και νομοθετικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με τα εκάστοτε συναρμόδια Υπουργεία και άλλους Φορείς, για τη διαχείριση της εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες
5.  
  Η συμμετοχή, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και άλλους Φορείς, στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Διεθνείς Οργανισμούς αναφορικά με θέματα εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες
6.  
  Η εποπτεία Φορέων με έργο την παροχή υπηρεσιών σε υπό εξάρτηση άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες
 1. Τμήμα Λοιπών Εξαρτήσεων
7.  
  Ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης εθνικών προγραμμάτων πρόληψης και θεραπευτικής αντιμετώπισης άλλων μορφών εθισμού, π.χ. συμπεριφορά εξάρτησης από το διαδίκτυο, τυχερά παιχνίδια (τζόγος), φαγητό, σεξουαλική δραστηριότητα κ.ά.), σε όλο το ηλικιακό φάσμα και σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και άλλους Φορείς.
8.  
  Ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για θέματα άλλων μορφών εθισμού, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και άλλους Φορείς
9.  
  Η υποστήριξη προσπαθειών για την εξάλειψη του στίγματος που συνοδεύει διάφορες μορφές εθισμού
10.  
  Η εισήγηση μέτρων, κινήτρων και νομοθετικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με τα εκάστοτε συναρμόδια Υπουργεία και άλλους Φορείς, για διάφορες μορφές εθισμού
11.  
  Η συμμετοχή, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και άλλους Φορείς, στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Διεθνείς Οργανισμούς αναφορικά με διάφορες μορφές εθισμού
12.  
  Ο συντονισμός του έργου Φορέων αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών για διάφορες μορφές εθισμού
Άρθρο 24 "ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ"
1.  
  Η Διεύθυνση Φαρμάκου έχει ως σκοπό τη διαμόρφωση πολιτικών και προδιαγραφών, καθώς και την παρακολούθηση εφαρμογής τους, προκειμένου να εξασφαλισθεί η κατάλληλη ποιότητα και ποσότητα φαρμάκου προς όφελος των πολιτών
2.  
  Η εξέταση προσφυγών του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 ( ΦΕΚ Α 97) σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του ν. 1963/1991 (ΦΕΚ Α 138) επί θεμάτων Φαρμακείων και Φαρμακαποθηκών.
 1. Τμήμα (Δ3α) Φαρμάκου
 2. Τμήμα (Δ3β) Φαρμακείων και Φαρμακαποθηκών
 3. Τμήμα (Δ3γ) Ναρκωτικών
3.  
  Η εποπτεία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων
 1. Τμήμα Φαρμάκου
4.  
  Η έγκριση χορήγησης των ναρκωτικών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, και Φαρμακεία, για θεραπευτικούς σκοπούς και ο έλεγχος στη διακίνηση των ναρκωτικών και ψυχοτρόπων φαρμάκων
5.  
  Η εποπτεία της άσκησης της κλινικής φαρμακευτικής σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές
 1. Τμήμα Ναρκωτικών
6.  
  Η έγκριση έκδοσης και αναθεώρησης του Νοσοκομειακού Συνταγολογίου από τον Ε.Ο.Φ.
7.  
  Η λογιστική παρακολούθηση των ναρκωτικών φαρμάκων
8.  
  Ο καθορισμός των προϊόντων για τα οποία απαιτείται άδεια κυκλοφορίας ή δήλωση και η εξομοίωση τους, ως προς τους όρους του Ε.Ο.Φ., με τα φάρμακα ή τα καλλυντικά ή η χορήγηση απαλλαγής.
9.  
  Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Πρατηρίων χονδρικής πώλησης από Φαρμακευτικές Βιομηχανίες, Φαρμακευτικά Εργαστήρια και Αντιπροσωπείες αλλοδαπών Φαρμακευτικών Οίκων
10.  
  Η επιβολή των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις της φαρμακευτικής και της περί προϊόντων υγείας και καλλυντικών νομοθεσίας, καθώς και η υποστήριξη των αποφάσεων αυτών στα Διοικητικά Δικαστήρια
11.  
  Η συγκέντρωση στοιχείων για το κόστος, τις τιμές των φαρμάκων και των πρώτων υλών, καθώς και για την κοστολόγηση και τη διαμόρφωση των τιμών πώλησης των φαρμάκων στο εξωτερικό
12.  
  Η παρακολούθηση της διαμόρφωσης και εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών που αφορούν στα φάρμακα
13.  
  Η έκδοση Δελτίων Τιμών Φαρμάκων με τα οποία καθορίζονται οι τιμές φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης και η εξέταση των σχετικών ενστάσεων
 1. Τμήμα Φαρμακείων και Φαρμακαποθηκών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
Άρθρο 25 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ"
1.  
  Η Διεύθυνση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1278/1982 (ΦΕΚ Α105) και του άρθρου 13 του ν. 3209/2003 (ΦΕΚ Α304). Έχει ως σκοπό τη διερεύνηση και μελέτη θεμάτων υγείας που παραπέμπονται σε αυτό από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου και την επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων και προτάσεων για την αντιμετώπιση των εν λόγω θεμάτων.
2.  
  Η διενέργεια εξετάσεων για άδεια άσκησης φαρμακοποιών και η τήρηση Μητρώου Φαρμακοποιών για άδεια άσκησης επαγγέλματος (για το Νομό Αττικής)
 1. Τμήμα ( ΚΕ.ΣΥ.α) Επιστημονικής Τεκμηρίωσης.
 2. Τμήμα ( ΚΕ.ΣΥ.β) Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης.
3.  
  Η συγκέντρωση για υποβολή στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών των δικαιολογητικών πληρωμής οδοιπορικών εξόδων και λοιπών δαπανών μελών Επιτροπών, Εκτελεστικής Επιτροπής και Ολομέλειας
 1. Τμήμα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
4.  
  Η διατήρηση αρχείου ερευνητικών προγραμμάτων για τις ανάγκες του ΚΕ.Σ.Υ.
Άρθρο 26 "ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ"
1.  
  Η κατάρτιση, η τήρηση, η αναμόρφωση, η προσαρμογή και η υλοποίηση σχεδίων προστασίας, κινητοποίησης και δράσης των πολιτικών δυνάμεων του Υπουργείου σε καιρό πολέμου, έντασης, κρίσης και εκτάκτων αναγκών (Πολιτική Άμυνα) Αποστολή του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. είναι ο συντονισμός των φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία και στο χώρο της υγείας γενικότερα, η παρακολούθηση και ο συντονισμός των συστημάτων εφημερίας των νοσοκομείων, με σκοπό τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη και η εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. διοικείται από Διοικητή και Υποδιοικητή, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με τριετή θητεία, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και διαρθρώνεται ως ακολούθως:.
2.  
  Η Διεύθυνση Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας έχει ως σκοπό την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας του υγειονομικού συστήματος και των συστημάτων εφημερίας των Νοσοκομείων σε πανελλαδικό επίπεδο και την αποκλειστική αρμοδιότητα συντονισμού δημόσιων και ιδιωτικών φορέων υγείας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και κρίσεων που αφορούν στη Δημόσια Υγεία
3.  
  Η εκπόνηση, η επικαιροποίηση και η έγκριση πάσης φύσεως επιχειρησιακών σχεδίων
 1. Τμήμα (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.α) Συντονισμού Λειτουργίας Νοσοκομειακών Μονάδων.
 2. Τμήμα (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.β) Επιχειρήσεων Τομέα Υγείας.
 3. Τμήμα (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.γ) Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης.
4.  
  Η ευθύνη συντονισμού των Φορέων, κρατικών ή μη, που παρέχουν Υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών με σκοπό την προαγωγή της υγείας και αξιοπρέπειας και την προστασία της δημόσιας υγείας
 1. Τμήμα Συντονισμού Λειτουργίας Νοσοκομειακών Μονάδων. 1.Η παρακολούθηση και ο συντονισμός της εύρυθμης λειτουργίας του υγειονομικού συστήματος της χώρας από επιχειρησιακής απόψεως σε καθημερινή βάση, έχοντας την αρμοδιότητα του γενικού συντονισμού των καθημερινών επιχειρησιακών δράσεων σε όλον τον τομέα Υγείας, δημόσιο και ιδιωτικό, όπου απαιτείται.
5.  
  Η εκπόνηση, μετά από εισήγηση των αρμοδίων Υ.ΠΕ., του ετησίου προγράμματος αναστολής λειτουργίας ορισμένου χρόνου, των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας της χώρας.
6.  
  Η ηλεκτρονική καταγραφή των διατιθέμενων σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες κλινών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.
7.  
  Η εκπροσώπηση του Υπουργείου Υγείας σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς για θέματα διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων, υποδομών ζωτικής σημασίας, αναγνώρισης θυμάτων μαζικών καταστροφών και Χημικών Βιολογικών Ραδιενεργών Πυρηνικών απειλών
 1. Τμήμα Επιχειρήσεων Τομέα Υγείας
8.  
  Ο συντονισμός και η υγειονομική κάλυψη μεγάλων εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων καθώς και η μέριμνα υγειονομικής υποστήριξης επισκέψεων ξένων ηγετών και επισήμων
 1. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης
Άρθρο 27 "ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ"
1.  
  Η επιθεώρηση και ο έλεγχος για τη διαπίστωση της ποιότητας και της επάρκειας των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των προσφερόμενων υπηρεσιών από τις δημόσιες υπηρεσίες, από τις Υπηρεσίες Πρόνοιας των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού και των Περιφερειών και από τα εποπτευόμενα από τον Υπουργό Υγείας και τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας νομικά πρόσωπα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα της πρόνοιας, όπως οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα κέντρα παιδικής μέριμνας, οι παιδόπολεις, τα βρεφοκομεία, οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, τα κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης και τα ιδρύματα χρονίως πασχόντων (άρθρο 3 παρ. 4α του ν. 2920/2001). Ο επιχειρησιακός ρόλος του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) είναι η ανάπτυξη και η λειτουργία κεντρικού και περιφερειακού μηχανισμού για τη διενέργεια συστηματικών επιθεωρήσεων και ελέγχων σε όλες τις Υπηρεσίες και Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με σκοπό τη βελτίωση και την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και την εξάλειψη της κακοδιοίκησης.
2.  
  Η αυτεπάγγελτη έρευνα, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις αστυνομικές αρχές, για την ανακάλυψη και ανακοίνωση στις αρμόδιες διωκτικές αρχές των ποινικών και πειθαρχικών παραβάσεων των οργάνων των Φορέων που υπάγονται στο πεδίο παρέμβασης του Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
 1. Τομέας Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας
 2. Τομέας Διοικητικού - Οικονομικού Ελέγχου
 3. Τομέας Ελέγχου Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας
 4. Τομέας Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας
3.  
  Η διενέργεια διοικητικών ερευνών και ανακρίσεων, τακτικών και έκτακτων διαχειριστικών και οικονομικών ελέγχων των Δημοσίων Υπηρεσιών και των κρατικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου
 1. Τομέας Υγειονομικού - Φαρμακευτικού Ελέγχου
4.  
  Η Διεύθυνση Γραμματείας του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. λειτουργεί σύμφωνα με την αριθμ. ΔΥ(3-4)α/Γ.Π.οικ. 16496/ 12.10.2001 απόφαση Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β 1372) και επικεντρώνεται στη διαμόρφωση των δράσεων για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. και με τη γραμματειακή στήριξη του ελεγκτικού έργου των επί μέρους Τομέων του.
5.  
  Η Διεύθυνση (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) Γραμματείας του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:.
 1. Τμήμα (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.α) Γραμματείας Τομέα Υγειονομικού -Φαρμακευτικού Ελέγχου.
 2. Τμήμα (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.β) Γραμματείας Τομέα Διοικητικού -Οικονομικού Ελέγχου.
 3. Τμήμα (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.γ) Γραμματείας Τομέα Ελέγχου Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας.
 4. Τμήμα (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.δ) Γραμματείας Τομέα Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας.
 5. Τμήμα (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.ε) Γραμματείας Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας - Θράκης (με έδρα τη Θεσσαλονίκη).
6.  
  Ο συντονισμός και η εποπτεία του έργου επιθεώρησης και ελέγχου των φαρμακείων, φαρμακαποθηκών και εργοστασίων, το οποίο ασκείται από τις Υπηρεσίες υγείας των Περιφερειών και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ)
 1. Η οργάνωση και η τήρηση του πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
 2. Η διεκπεραίωση και η διακίνηση της αλληλογραφίας και του λοιπού έντυπου υλικού,
 3. Η μέριμνα για την έκδοση εντολών διενέργειας επιθεωρήσεων, ερευνών, ελέγχων και ανακρίσεων,
 4. Η τήρηση αρχείου εντολών, εκθέσεων ελέγχου - επιθεώρησης - έρευνας
 5. Η τήρηση φακέλων με υλικό υποστήριξης για τα γνωστικά αντικείμενα για τα οποία έχει ήδη διενεργηθεί έλεγχος, καθώς και η τήρηση των χρησιμοποιηθέντων, κατά τον έλεγχο στοιχείων
 6. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και της ακρίβειας των αντιγράφων
 7. Η ευθύνη για τη διαδικασία αναπαραγωγής εγγράφων
 8. Η μέριμνα για την εκκαθάριση δαπανών (εξόδων μετακίνησης κ.λπ.) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.
 9. Η μέριμνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου για θέματα λειτουργίας του Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
7.  
  Ο έλεγχος σε εργοστάσια εμφιάλωσης νερού και στις ιαματικές πηγές λουτροθεραπείας
 1. Τομέας Διοικητικού - Οικονομικού Ελέγχου
Άρθρο 28 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ"
1.  
  Η Αξιολόγηση μέσω σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων (Χάρτης Υγείας, Β.Ι.) και διεθνών και ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων (WΗΟ, ΟΕCD, ΕURΟSΤΑΤ), όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την αποτύπωση της κατάστασης της υγείας στη χώρα.
2.  
  Η έκδοση σε τριμηνιαία βάση αναφοράς προόδου και αποκλίσεων που παραδίδεται στις Υπηρεσιακές Μονάδες και στην Πολιτική Ηγεσία
 1. Τμήμα (Σ.Χ.α) Στρατηγικού Σχεδιασμού Πολιτικών Υγείας.
 2. Τμήμα ( Σ.Χ.β) Εφαρμογής και Συντονισμού.
 3. Τμήμα ( Σ.Χ.γ) Μέτρησης και Αξιολόγησης.
3.  
  Η εκτίμηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του Πενταετούς Στρατηγικού Προγράμματος Λειτουργίας και Ανάπτυξης, των Τομεακών Επιχειρησιακών Σχεδίων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσεων
 1. Τμήμα Μέτρησης και Αξιολόγησης
4.  
  Η συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού για την χάραξη πολιτικών υγείας
5.  
  Η διατομεακή συνεργασία με όλα τα Υπουργεία και Φορείς για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο την άρση των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία του πληθυσμού, από την εφαρμογή των πολιτικών τους και παράλληλα την ανάπτυξη δράσεων με σκοπό την προώθηση της δημόσιας υγείας και της ισότητας στον τομέα αυτό (health in all pοlicies)
6.  
  Η εισήγηση για την αναγνώριση Τμημάτων ή Εργαστηρίων ή Ειδικών Μονάδων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. καθώς και Εργαστηρίων ή άλλων Ιατρικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της χώρας ή άλλων Φορέων του Δημόσιου Τομέα, ως Κέντρα Αναφοράς/Εμπειρογνωμοσύνης.
 1. Τμήμα Εφαρμογής και Συντονισμού
Άρθρο 29 "ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ"
1.  
  Το Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Κωδικοποίησης επικεντρώνεται στην παρακολούθηση της νομοθετικής πρωτοβουλίας, του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και της κωδικοποίησης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Κωδικοποίησης είναι οι ακόλουθες:
 1. Η παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας στις Υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθμίσεων, με σκοπό την τήρηση των αρχών της καλής νομοθέτησης
 2. Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων του άρθρου 7 του ν. 4048/2012 (ΦΕΚ Α 34) όπως ισχύει, και η επισήμανση των συναφών νομοθετικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων.
 3. Η μέριμνα, σε συνεργασία με το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης, για τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινωνικών Φορέων και ενδιαφερόμενων ομάδων
 4. Η συλλογή, ταξινόμηση και προώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης του ν. 3133/2003 (ΦΕΚ Α 85), όπως ισχύει, κωδικοποιούμενων ρυθμίσεων ή ρυθμίσεων των νομικών πεδίων, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης.
 5. Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 9 του ν. 4048/2012 (ΦΕΚ Α 34).
 6. Η υποχρεωτική συμμετοχή στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου και η τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών προτάσεων των εν λόγω Επιτροπών
 7. Ο συντονισμός, στο πλαίσιο άσκησης του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, των αρμόδιων Υπηρεσιακών Μονάδων και Φορέων του Υπουργείου για τη συλλογή πληροφοριών, η κατάρτιση σχετικών απαντήσεων και η προώθηση τους, κατόπιν επεξεργασίας τους, σε συνεργασία με το Γραφείο Υπουργού, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο
3.  
  Οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις
Άρθρο 30 "ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ."
1.  
  Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος (ΕΑΛΕ) Εποπτείας Ανάπτυξης και Λειτουργίας Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) είναι οι ακόλουθες:.
 1. Η διοικητική εποπτεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όσον αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του και στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την ασφάλιση υγείας στον τομέα των παροχών υγείας.
 2. Η έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, μετά από πρόταση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και η τροποποίηση αυτού.
 3. Η κατάρτιση του Οργανισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η σύσταση οργανικών θέσεων μετά από πρόταση του Οργανισμού.
 4. Η εισήγηση για τον καθορισμό του ύψους αμοιβής και του αριθμού επισκέψεων των συμβεβλημένων ιατρών/οδοντιάτρων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 5. Η εισήγηση για τη ρύθμιση της ελεγκτικής διαδικασίας των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτών παροχών.
 6. Η μέριμνα για τη σύσταση Επιτροπών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 7. Ο καθορισμός των επιτρεπόμενων ορίων δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας.
 8. Ο καθορισμός καταλόγου παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου
 9. Η διαχείριση θεμάτων συνταγογράφησης φαρμάκων
 10. Η διαχείριση θεμάτων ηλεκτρονικής καταχώρησης συνταγών
 11. Ο καθορισμός ελάχιστων ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσίων, οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας
Άρθρο 31 "ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ"
1.  
  Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) είναι Αυτοτελές Τμήμα και επικεντρώνεται στην ανεξάρτητη ελεγκτική-συμβουλευτική δραστηριότητα παροχής διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των Υπηρεσιών και των εποπτευομένων Φορέων του Υπουργείου
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι οι ακόλουθες:
 1. Η παροχή ελεγκτικών-συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως:
 2. i.
 3. Ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal cοntrοl) του Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων, ii.
 4. Ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (ΙΝΤΟSΑΙ 3.4, ΙΝΤΟSΑΙ 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου, iii.
 5. Η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης), iν. Η αξιολόγηση του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Υπουργείου, ν. Ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον, νi.
 6. Ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες/μηχανισμοί ελέγχου, νii.
 7. Η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.
 8. Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Υπουργείου
 9. Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου
 10. Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο
 11. Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής
 12. Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής