ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/124

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-10-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-10-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-10-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή των αποφάσεων 2271 (2016), 2280 (2016) και 2290 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Παρατείνεται, από τη 2α Μαρτίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2271 (2016) και έως την 15η Απριλίου 2016, η ισχύς των άρθρων 1 και 3 του προεδρικού διατάγματος 72/2016 (Α΄ 131).
Άρθρο 2
1.  
  Παρατείνεται, από την 7η Απριλίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2280 (2016) και έως την 1η Ιουνίου 2016, η ισχύς των άρθρων 1 και 3 του προεδρικού διατάγματος 72/2016.
Άρθρο 3
1.  
  Παρατείνεται, από την 31η Μαΐου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2290 (2016) και έως την 31η Μαΐου 2017, η ισχύς των άρθρων 1 και 3 του προεδρικού διατάγματος 72/2016.
Άρθρο 4
1.  
  Επιβεβαιώνεται η ισχύς των άρθρων 2, 4, 5 και 6 του προεδρικού διατάγματος 72/2016
Άρθρο 5
1.  
  Τα μέτρα των άρθρων 1 και 3 του προεδρικού διατάγματος 72/2016 εφαρμόζονται στα άτομα και στους φορείς που καθορίζονται από την Επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 16 της απόφασης 2206 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., οι οποίοι θεωρούνται υπεύθυνοι ή συμμετέχοντες ή εμπλεκόμενοι, άμεσα ή έμμεσα, σε πράξεις ή πολιτικές που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα του Νοτίου Σουδάν.
2.  
  Οι πράξεις ή πολιτικές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά:
 1. πράξεις ή πολιτικές που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την επέκταση ή παράταση της σύρραξης στο Νότιο Σουδάν ή την παρακώλυση των συνομιλιών ή των διαδικασιών συμφιλίωσης ή ειρήνευσης, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων της Συμφωνίας για την Επίλυση της Σύρραξης στη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν,
 2. πράξεις ή πολιτικές που απειλούν τις μεταβατικές συμφωνίες ή υπονομεύουν την πολιτική διαδικασία στο Νότιο Σουδάν,
 3. το σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή την τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ή πράξεων που συνιστούν προσβολές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο Νότιο Σουδάν,
 4. τη στόχευση αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και παιδιών, μέσω της τέλεσης πράξεων βίας (συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας, του ακρωτηριασμού, των βασανιστηρίων ή του βιασμού ή άλλου είδους σεξουαλικής βίας και βίας που βασίζεται στο φύλο), απαγωγών, αναγκαστικής εξαφάνισης, αναγκαστικής εκτόπισης ή επιθέσεων σε σχολεία, νοσοκομεία, χώρους θρησκευτικής λατρείας ή χώρους όπου οι άμαχοι αναζητούν καταφύγιο, ή μέσω συμπεριφοράς που θα συνιστούσε σοβαρή προσβολή ή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου,
 5. τη χρήση ή στρατολόγηση παιδιών από ένοπλες ομάδες ή ένοπλες δυνάμεις, στο πλαίσιο της ένοπλης σύρραξης στο Νότιο Σουδάν,
 6. την παρακώλυση των δραστηριοτήτων των διεθνών ειρηνευτικών, διπλωματικών ή ανθρωπιστικών αποστολών στο Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού Επίβλεψης της Κατάπαυσης του Πυρός και των Μεταβατικών Διευθετήσεων Ασφαλείας ή της παράδοσης, ή της διανομής ή της πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια,
 7. επιθέσεις κατά των αποστολών των Ηνωμένων Εθνών, των διεθνών φορέων ασφαλείας ή άλλων ειρηνευτικών επιχειρήσεων, ή ανθρωπιστικού προσωπικού, ή
 8. την τέλεση πράξεων, άμεσα ή έμμεσα, για ένα άτομο ή φορέα που έχει καθοριστεί από την προαναφερθείσα Επιτροπή ή εκ μέρους αυτών
3.  
  Τα μέτρα των άρθρων 1 και 3 του προεδρικού διατάγματος 72/2016 εφαρμόζονται στα άτομα που καθορίζονται από την προαναφερθείσα Επιτροπή, αναφορικά με τα μέτρα αυτά, τα οποία ηγούνται οποιουδήποτε φορέα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε νοτιοσουδανικής κυβερνητικής ομάδας, αντικυβερνητικής ομάδας, ομάδας πολιτοφυλακής ή άλλης ομάδας που έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος ή της οποίας τα μέλη έχουν εμπλακεί σε τέτοιες δραστηριότητες. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεσή του.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Την υπ’ αριθ. 93/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 6 του ν. 3932/2011 «Σύσταση Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης» (Α΄ 49).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την Υ186/10.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄3671).
 • Την από 28.3.2016 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών υπ’ αριθμ. Φ.3401/ΑΣ 14901 «Απόφαση 2271 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., σχετικά με το Νότιο Σουδάν» (Α΄ 52).
 • Την από 26.5.2016 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών υπ’ αριθμ. Φ.3401/ΑΣ 24840 «Απόφαση 2280 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., σχετικά με το Νότιο Σουδάν» (Α΄ 103).
 • Την από 20.7.2016 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών υπ’ αριθμ. Φ.3401/ΑΣ 35927 «Απόφαση 2290 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., σχετικά με τη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν» (Α΄ 152).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/Υ186 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/Υ186 2016
Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 2011/3932 2011
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της απόφασης 2206 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/72 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία