ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/126

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-10-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-10-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-10-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 2293 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Παρατείνονται, από την 23η Ιουνίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2293 (2016) και μέχρι την 1η Ιουλίου 2017, τα μέτρα περί όπλων, που επιβλήθηκαν με το άρθρο 3 του π.δ. 56/2010 (Α΄ 96).
2.  
  Παρατείνεται αντίστοιχα το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρέωσης γνωστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 7 του π.δ. 56/2010.
Άρθρο 2
1.  
  Από την 23η Ιουνίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2293 (2016), τα μέτρα του άρθρου 1, παρ. 1 του παρόντος δεν εφαρμόζονται: α) στις προμήθειες όπλων και συναφούς υλικού, καθώς και στη συνδρομή, τις συμβουλές ή την εκπαίδευση, που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) ή την Περιφερειακή Ομάδα Δράσης της Αφρικανικής Ένωσης ή για χρήση από αυτές, β) στον προστατευτικό ιματισμό, συμπεριλαμβανομένων των αλεξίσφαιρων γιλέκων και των στρατιωτικών κρανών, που εξάγονται προσωρινά στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, από το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, τα μέλη των ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών αποστολών και το συνδεδεμένο προσωπικό, αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση, γ) στις λοιπές προμήθειες μη θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση και στη συναφή τεχνική συνδρομή και εκπαίδευση, όπως γνωστοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή, η οποία συστήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 56/2010, δ) στις λοιπές πωλήσεις και/ή στην προμήθεια όπλων και συναφούς υλικού, ή στην παροχή συνδρομής ή προσωπικού, όπως θα έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την προαναφερθείσα Επιτροπή.
Άρθρο 3
1.  
  Παρατείνονται, από την 23η Ιουνίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2293 (2016) και μέχρι την 1η Ιουλίου 2017, τα ταξιδιωτικά και οικονομικά μέτρα που επιβλήθηκαν με τα άρθρα 8 και 10 του π.δ. 56/2010.
Άρθρο 4
1.  
  Επιβεβαιώνεται η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 9 και 11 του π.δ. 56/2010, σε σχέση με τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τα άρθρα 8 και 10 του π.δ. 56/2010.
Άρθρο 5
1.  
  Από την 23η Ιουνίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2293 (2016), τα μέτρα που επιβλήθηκαν με το άρθρο 8 του π.δ. 56/2010 δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 του π.δ. 125/2014 (Α΄ 204).
Άρθρο 6
1.  
  Από την 23η Ιουνίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2293 (2016), τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος εφαρμόζονται στα άτομα και στους φορείς που καθορίζονται από την Επιτροπή, η οποία συστήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), λόγω της εμπλοκής τους ή της παροχής υποστήριξης σε ενέργειες που υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Οι εν λόγω ενέργειες περιλαμβάνουν: α) την παραβίαση των μέτρων που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.1 ανωτέρω, β) την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία αλλοδαπών ενόπλων ομάδων που επιχειρούν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και παρεμποδίζουν τον αφοπλισμό και τον οικειοθελή επαναπατρισμό ή την επανεγκατάσταση των μαχητών που ανήκουν στις ομάδες αυτές, γ) την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία κονγκολέζικων πολιτοφυλακών, συμπεριλαμβανόμενων εκείνων που λαμβάνουν υποστήριξη έξωθεν της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, που παρεμποδίζουν τη συμμετοχή των μαχητών τους στις διαδικασίες αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης, δ) τη στρατολόγηση ή χρήση παιδιών σε ένοπλες συρράξεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, κατά παράβαση του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου, ε) το σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή την τέλεση πράξεων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό οι οποίες συνιστούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή καταπατήσεις ή παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ανάλογα με την περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων εκείνων που αφορούν τη στοχοποίηση αμάχων, μεταξύ άλλων δολοφονιών και ακρωτηριασμών, βιασμών και άλλων μορφών σεξουαλικής βίας, απαγωγών, αναγκαστικών εκτοπίσεων και επιθέσεων σε σχολεία και νοσοκομεία, στ) την παρακώλυση της πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια ή της διανομής της στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ζ) την υποστήριξη ατόμων ή φορέων, συμπεριλαμβανομένων ενόπλων ομάδων ή εγκληματικών δικτύων, που εμπλέκονται σε αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης ή εμπορίας φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού ή των άγριων ζώων, καθώς και των προϊόντων που προέρχονται από άγρια ζώα, η) την τέλεση πράξεων εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες καθορισμένου ατόμου ή φορέα, ή την τέλεση πράξεων εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες φορέα που ανήκει σε ή ελέγχεται από καθορισμένο άτομο ή φορέα, θ) το σχεδιασμό, την καθοδήγηση και τη χρηματοδότηση επιθέσεων εις βάρος των ειρηνευτικών δυνάμεων της Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) ή του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών ή τη συμμετοχή σε αυτές, ι) την παροχή οικονομικής, υλικής ή τεχνολογικής υποστήριξης, ή αγαθών ή υπηρεσιών σε καθορισμένο άτομο ή φορέα. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεσή του.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την Υ186/10.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).
 • Την από 5.9.2016 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ.3400.15/ΑΣ 40094 «Απόφαση 2293 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με την Λ.Δ. Κονγκό» (Α΄ 168).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 94/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/Υ186 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/Υ186 2016
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρµογή των αποφάσεων 1799 (2008) και 1807 (2008) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) περί Λ.Δ. Κονγκό. 2010/56 2010
Περί εφαρμογής της απόφασης 2078 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/125 2014
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία