ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/128

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-10-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-10-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-10-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Δημοτικού Ιδρύματος του Δήμου Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας, με την επωνυμία «Μουσείο Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ/τος 46/2002 με θέμα «Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα Μουσείο Χαρακτικής Τάκη Κατσουλιδη στο Δήμο Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας» (Α 45), τροποποιούνται ως εξής: «Άρθρο 6 ΔιοίκησηΤα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές (7μελές) και απαρτίζεται από: 1) Τον εκάστοτε Δήμαρχο Μεσσήνης, ως Πρόεδρο. 2) Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων ο ένας (1) προέρχεται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. 3) Έναν σύμβουλο της δημοτικής κοινότητας Μεσσήνης. 4) Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων του Ιδρύματος, εφόσον απασχολούνται περισσότεροι από δέκα (10) εργαζόμενοι. Σε διαφορετική περίπτωση τη θέση των εργαζομένων καταλαμβάνει ένας δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. 5) Δύο (2) πολίτες, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Τάκης Κατσουλίδης, ή άλλο μέλος της οικογένειας του.» Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μεσσήνης.
 • Το π.δ. 46/4-3-2002 «Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «Μουσείο Χαρακτικής Τάκη Κατσουλιδη» στο Δήμο Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας (Α 45).
 • Την αριθμ. 554/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης.
 • Την από 30-3-2016 (Α.Π.:ΓΔΟΥΔΥ/2016/39) Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 226 έως 237 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α114), όπως ισχύουν.
 • Τη με αριθμό 62/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, της Υφυπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α98).
 • Τη με αριθμ. ΥΠ.ΟΙΚ.0010218ΕΞ2016/14-11-2016 (ΦΕΚ 3696 τ.Β΄), απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών.
 • Το άρθρο 1 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ.λπ.» (Α 114).
 • Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,...» (Α 208).
 • Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α210).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2016/0010218ΕΞ2016 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/0010218ΕΞ2016 2016
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «Μουσείο Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη» στο Δήμο Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας». 2002/46 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μ[...]" 2016/123 2016
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2016/125 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία