ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/13

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-03-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-03-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-02-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 170/1996 «Κανονισμός Κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 131).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο άρθρο 11Α του π.δ. 170/1996 (Α΄ 131), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
  Για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που κατετάγησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα ως δόκιμοι Πυροσβέστες χωρίς το κριτήριο της εντοπιότητας, ήτοι από την 70η εκπαιδευτική σειρά και μεταγενέστερα, έχει εφαρμογή, εκτός από την παράγραφο 1, και η παράγραφος 6γ του άρθρου 19 του παρόντος
Άρθρο 2
1.  
  Στο άρθρο 19 του π.δ. 170/1996 όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6γ ως ακολούθως:
  Αν εξακολουθούν και πάλι να υφίστανται κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται από τον πίνακα μεταθέσεων, κατά σειρά αρχαιότητας, από υπαλλήλους των Υπηρεσιών που έχουν υπεράριθμους υπαλλήλους. Ειδικότερα, καλούνται, κατά βαθμό και κατηγορία, ισάριθμοι με τις κενές οργανικές θέσεις υπάλληλοι των ανωτέρω Υπηρεσιών, οι οποίοι εντάσσονται κατά σειρά στις παρακάτω οικογενειακές καταστάσεις.άγαμοι, έγγαμοι, γονέας με ένα ανήλικο παιδί, γονέας με δύο ανήλικα παιδιά. Μεταξύ υπαλλήλων οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια οικογενειακή κατάσταση καλούνται οι νεώτεροι κατά αρχαιότητα από τον πίνακα μεταθέσεων, οι οποίοι δηλώνουν υποχρεωτικά την Υπηρεσία στην οποία επιθυμούν να καλύψουν κενή οργανική θέση. Με βάση τις δηλώσεις αυτές οι υπάλληλοι μετατίθενται στις Υπηρεσίες που έχουν δηλώσει. Αν για κάποιες Υπηρεσίες υπάρχουν περισσότερες δηλώσεις υπαλλήλων από τις κενές οργανικές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν σ’ αυτήν, τότε μετατίθενται οι αρχαιότεροι κατά σειρά αποφοίτησης, οι δε λοιποί μετατίθενται σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες σε άλλη Υπηρεσία από αυτές που οι κενές τους θέσεις πρόκειται να πληρωθούν με την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Υπηρεσίες με υπεράριθμους υπαλλήλους ή αυτοί δεν επαρκούν για την κάλυψη των κενών θέσεων, καλούνται οι νεώτεροι κατά αρχαιότητα, σύμφωνα με τα ως άνω κριτήρια. Οι υπάλληλοι που θα μετατεθούν για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων των νεοϊδρυθεισών Υπηρεσιών και των υφιστάμενων Υπηρεσιών αεροδρομίων εξαιρούνται της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων του παρόντος κανονισμού για τρία (3) έτη. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, δύνανται να μετατεθούν στην πόλη συμφερόντων τους, ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, εφόσον το επιθυμούν και οι υπηρεσιακές ανάγκες της υπηρεσίας από την οποία αποχωρούν το επιτρέπουν .
Άρθρο 3
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 10Α του π.δ. 170/1996, όπως ισχύει, καταργείται.
2.  
  Εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου, δύνανται να υποβάλουν δήλωση πόλης συμφερόντων. Οι δηλώσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων Επιτελείου Α.Π.Σ., εξετάζονται από αυτήν για τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων και συντάσσεται σχετικός πίνακας, ο οποίος επικυρώνεται από τον Αρχηγό Π.Σ.
3.  
  Νέα αλλαγή της πόλης συμφερόντων επιτρέπεται στις αναφερόμενες περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10Α του π.δ. 170/1996.
Άρθρο 4
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του π.δ 170/1996, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος θεωρούνται ότι ευρίσκονται στην ίδια πόλη οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες που ανήκουν στον αυτό νομό, εξαιρουμένων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που εδρεύουν σε νησιά. Σε κάθε νησί όπου υπάρχουν περισσότερες από μία Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, πλην Κρήτης και Εύβοιας, λογίζονται ότι αυτές βρίσκονται στην ίδια πόλη .
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). γ. Του π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167). δ. Του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20), όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 1 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208). ε. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116). στ. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210). ζ. Της υπ αριθ. Υ6/25-09-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 2109). η. Της υπ αριθ. Υ5/27-01-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 204).
 • Την υπ αριθ. πρωτ. 8000/1/2016/99-β΄/14-10-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του παρόντος διατάγματος.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθ. 8/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ6 2015
Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις. 2006/3511 2006
Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1996/170 1996
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2007/215 2007
Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007. 2012/101 2012
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2015/24 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μ[...]" 2016/123 2016
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2016/125 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία