Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 1
1.  
  Αποστολή Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έχει ως αποστολή τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας και την προώθηση της ανάπτυξης στους τομείς της ενέργειας και των ορυκτών πρώτων υλών, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Για την επίτευξη της αποστολής του, το Υπουργείο, έχοντας επιτελικό και συντονιστικό ρόλο, σχεδιάζει και προωθεί: α) Τη διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και του υδάτινου περιβάλλοντος, β) αα) την εκπόνηση και παρακολούθηση υλοποίησης της εθνικής πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα ββ) την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και την εξασφάλιση της επάρκειας των ενεργειακών αναγκών της χώρας γγ) την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, δδ) την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα καθώς και την προώθηση πολιτικών για την απανθρακοποίηση, γ) την ορθολογική, βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική αξιοποίηση των μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων και των ορυκτών πρώτων υλών, δ) τη χάραξη εθνικής δασικής πολιτικής, ε) τον ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, στ) τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
Άρθρο 2 "Διάρθρωση ΥΠΕΝ"
1.  
  Το ΥΠΕΝ διαρθρώνεται ως εξής:
 1. Πολιτικά Γραφεία ΥΠΕΝ (Υπουργού - Αναπληρωτή Υπουργού)
 2. Γενική Γραμματεία ΥΠΕΝ
 3. Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος
 4. Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος
 5. Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
 6. Ειδική Γραμματεία Υδάτων
 7. Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ
 8. Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων
 9. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
 10. Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
 11. Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων
2.  
  Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας λειτουργούν επίσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
 1. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Δασών
 2. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών. γ)Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου. δ)Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου.
 3. Γραφείο Ελεγκτών Ιατρών
 4. Γραφείο Τύπου
Άρθρο 3 "Πολιτικά Γραφεία Υπουργού και Αναπληρωτή/ών Υπουργού/ών"
1.  
  Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουργό και τους Αναπληρωτές Υπουργούς στο έργο τους, ανήκει μεταξύ άλλων η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμένου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, η επιμέλεια της αλληλογραφίας τους, η τήρηση του προσωπικού τους πρωτοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά την επικοινωνία τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά λειτουργούς καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών τους υποχρεώσεων, διέπονται δε, σε ότι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 4 "Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων"
1.  
  Τα Γραφεία επικουρούν τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέλεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες, διέπονται δε, σε ότι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
Άρθρο 5 "Στον Υπουργό υπάγονται:"
1.  
  Η Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων
2.  
  Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Άρθρο 6 "Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών ΔραστηριοτήτωνΕπιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση Αρμοδιότητες"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων είναι ιδίως:
 1. η προώθηση διμερών και πολυμερών σχέσεων,
 2. η ανταπόκριση της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών,
 3. η ανταπόκριση της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου
2.  
  Η Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Περιβάλλοντος,
 2. Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
3.  
 1. Στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Περιβάλλοντος ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών θεμάτων περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής, υδάτων, προστασίας δασών, χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο συντονισμός της διαμόρφωσης των εθνικών θέσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου και τους εκάστοτε συναρμόδιους φορείς,
  • η παρακολούθηση των πολιτικών σε θέματα περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής, υδάτων, προστασίας δασών, χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού σε διεθνείς οργανισμούς και η μέριμνα εκπλήρωσης όλων των σχετικών υποχρεώσεων της χώρας συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίων νόμων για την κύρωση Διεθνών Συμβάσεων και Πρωτοκόλλων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου και τους εκάστοτε συναρμόδιους φορείς,
  • η διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την καταβολή επιχορηγήσεων, εισφορών και συνδρομών σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού στο πλαίσιο εκπλήρωσης των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας και η διαβίβαση των απαιτούμενων δικαιολογητικών αυτών στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης για εκκαθάριση και πληρωμή,
  • η παρακολούθηση καταγγελιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για ελλιπή εναρμόνιση και εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας.
 2. Στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • Η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών θεμάτων ενέργειας και ορυκτών πρώτων υλών στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο συντονισμός της διαμόρφωσης των εθνικών θέσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου και τους εκάστοτε συναρμόδιους φορείς,
  • η παρακολούθηση των πολιτικών σε θέματα ενέργειας και ορυκτών πρώτων υλών σε διεθνείς οργανισμούς και η μέριμνα εκπλήρωσης όλων των σχετικών υποχρεώσεων της χώρας συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίων νόμων για την κύρωση Διεθνών Συμβάσεων και πρωτοκόλλων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου και τους εκάστοτε συναρμόδιους φορείς,
  • η διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την καταβολή επιχορηγήσεων, εισφορών και συνδρομών σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού στο πλαίσιο εκπλήρωσης των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας και η διαβίβαση των απαιτούμενων δικαιολογητικών αυτών στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης για εκκαθάριση και πληρωμή,
  • η παρακολούθηση καταγγελιών της Ε.Ε. για ελλιπή εναρμόνιση και εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας.
Άρθρο 7 "Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου"
1.  
  ΑρμοδιότητεςΣτο Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ανήκουν οι αρμοδιότητες του συντονισμού, στο πλαίσιο άσκησης του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων και φορέων του Υπουργείου για τη συλλογή πληροφοριών και τη σύνταξη σχετικών απαντήσεων, της επεξεργασίας αυτών σε συνεργασία με το Γραφείο Υπουργού και της προώθησής τους, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, στη Βουλή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΕΝ.
Άρθρο 8 "Στη Γενική Γραμματεία ΥΠΕΝ υπάγονται:"
1.  
  Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3.  
  Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών
4.  
  Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 9 "ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ"
1.  
  Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου είναι ιδίως:
 1. η εύρυθμη διοικητική λειτουργία,
 2. η ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και των υπαλλήλων,
 3. η τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου απαρτίζεται από τις εξής Διευθύνσεις:
 1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
 2. Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας
 3. Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.).
Άρθρο 10 "Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών είναι ιδίως:
 1. η εύρυθμη διοικητική λειτουργία,
 2. η παρακολούθηση της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων
2.  
  Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 2. Τμήμα Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας. γ)Τμήμα Μητρώου και Υποστήριξης.
3.  
 1. Στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η στελέχωση των υπηρεσιών του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών γραφείων του Υπουργείου καθώς και των Γραφείων Γενικών και Ειδικών Γραμματέων του Υπουργείου,
  • η τήρηση αρχείου και ηλεκτρονικής βάσης με τα στοιχεία του υπηρετούντος ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου,
  • ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του υπηρετούντος ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου,
  • η αναγνώριση προϋπηρεσίας του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου,
  • οι διαδικαστικές ενέργειες για την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του Υπουργείου
 2. Στο Τμήμα Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου και η μελέτη και εισήγηση μέτρων ορθολογικής οργάνωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες,
  • η επεξεργασία των στοιχείων της τηρούμενης βάσης δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού του Υπουργείου και ο προγραμματισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού,
  • ο χειρισμός θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών του υπηρετούντος προσωπικού των φορέων που υπάγονται στο Υπουργείο,
  • ο ορισμός των οργάνων διοίκησης των Ανεξάρτητων Αρχών, των Νομικών Προσώπων και των Ανώνυμων Εταιρειών που εποπτεύονται από το Υπουργείο και η άσκηση διοικητικής εποπτείας των φορέων που υπάγονται στο Υπουργείο κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τμήματος,
  • η ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού του Υπουργείου σε συνεργασία με φορείς πιστοποιημένης επιμόρφωσης και ο χειρισμός θεμάτων για την πρακτική άσκηση στο Υπουργείο σπουδαστών ΤΕΙ και ΑΕΙ,
  • ο χειρισμός θεμάτων σχετικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του προσωπικού των φορέων που υπάγονται στο Υπουργείο και αποστολή αυτών στο αρμόδιο όργανο για έλεγχο,
  • η μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδίαση περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας, η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων και ανεξαρτήτων αρχών σε θέσεις προσωπικού,
  • η μελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων,
  • η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή συγχρόνων τεχνικών και μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων του Υπουργείου,
  • η εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου,
  • η εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, ιδίως του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης και η μελέτη και εισήγηση μέτρων προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών, βάσει σύγχρονων προτύπων ΙSΟ,
  • ο συντονισμός των εργασιών για τη σύνταξη του Οργανισμού του Υπουργείου και η ανάληψη δράσεων που αφορούν στην τροποποίηση και προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις,
  • η συγκρότηση των προβλεπόμενων συλλογικών οργάνων, ομάδων εργασίας και επιτροπών του Υπουργείου και ο ορισμός εκπροσώπων του Υπουργείου σε συλλογικά όργανα, ομάδες εργασίας και επιτροπές άλλων Υπουργείων και φορέων
 3. Στο Τμήμα Μητρώου και Υποστήριξης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η τήρηση και ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων του υπουργείου,
  • η έκδοση κάθε είδους βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, πράξεων και στοιχείων που δύναται να χορηγηθούν με βάση τις αρμοδιότητες και τα τηρούμενα αρχεία του Τμήματος,
  • η ηλεκτρονική συμπλήρωση Δελτίου Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου (Δ.Α.Υ.Κ.), ο προέλεγχος και η διαβίβαση στις Διευθύνσεις Συντάξεων των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης των υπαλλήλων, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων του τμήματος και χειρισμός κάθε συναφούς θέματος,.
  • η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή,
  • η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών και χειρισμός κάθε συναφούς θέματος σχετικά με τις παρουσίες των υπαλλήλων,
  • η συγκέντρωση των εκθέσεων αξιολόγησης και των ενστάσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου επί αυτών και μέριμνα για την εξέτασή τους αρμοδίως καθώς και χειρισμός κάθε συναφούς θέματος,
  • ο χειρισμός θεμάτων σχετικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του προσωπικού του Υπουργείου και αποστολή αυτών στο αρμόδιο όργανο για έλεγχο,
  • η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης εντός και εκτός επικράτειας της πολιτικής ηγεσίας και των υπηρετούντων στα γραφεία αυτής, καθώς και των υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας,
  • η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, η επικύρωση όλων των εξερχομένων εγγράφων και η παρακολούθηση της προς δημοσίευση ύλης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
  • η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α 74),.
  • ο χειρισμός των λοιπών θεμάτων που αφορούν το προσωπικό και δεν ανήκουν στις αρμοδιότητες άλλου Τμήματος της Διεύθυνσης
Άρθρο 11
1.  
  Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου και ΠρωτοβουλίαςΕπιχειρησιακοί Στόχοι της Δ/νσης Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας είναι:
 1. Ο συντονισμός της νομοθετικής πρωτοβουλίας
 2. Η επιμέλεια και άρτια νομοθέτηση των κανονιστικών ρυθμίσεων
 3. Η νομική υποστήριξη των υπηρεσιών του Υπουργείου
2.  
  Η Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας αποτελείται από τα εξής Τμήματα: Α) Τμήμα Νομοπαρασκευαστικό και Καλής Νομοθέτησης. Β) Τμήμα Νομικών Θεμάτων και Κρίσεως Προσφυγών. Α. Στο Τμήμα Νομοπαρασκευαστικό και Καλής Νομοθέτησης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) ο σχεδιασμός και η κατάρτιση, κωδικοποίηση και αναμόρφωση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με την καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση, καθώς και η διενέργεια διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και των ενδιαφερόμενων ομάδων επί των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, ββ) η μέριμνα για τη νομοτεχνική επεξεργασία, την προώθηση και τη παρακολούθηση της διαδικασίας μέχρι τη δημοσίευση των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων και των κανονιστικών αποφάσεων που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων, γγ) η συμμετοχή στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου και η τήρηση ηλεκτρονικό αρχείο των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών, δδ) η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο ευρωπαϊκό δίκαιο (εναρμόνιση), σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου και τους κατά περίπτωση συναρμόδιους φορείς, εε) η παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας για την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης στις αρμόδιες καθ’ ύλη υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθμίσεων, στστ) η σύνταξη σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλη υπηρεσίες, της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις συναφείς νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις, ζζ) η μέριμνα σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, για τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και ενδιαφερόμενων ομάδων, ηη) η σύνταξη σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλη υπηρεσίες, της έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής. Β. Τμήμα Νομικών Θεμάτων και Κρίσεως Προσφυγών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες ανήκουν: αα) η μέριμνα για την συγκέντρωση, ταξινόμηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας και νομολογίας για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και η ταξινόμηση και η προώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.) του ν.3133/2003 (Α 85) κωδικοποιημένων ρυθμίσεων ή ρυθμίσεων των νομικών πεδίων, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης, ββ) η μέριμνα για την παροχή πληροφοριών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σε θέματα ερμηνείας των κειμένων διατάξεων, εκτός της γνωμοδότησης σε υποβαλλόμενα ερωτήματα που ανήκει στην αρμοδιότητα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γγ) η εξέταση προσφυγών που ασκούνται ενώπιον του Υπουργού ΠΕΝ κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (Α 97), όπως ισχύουν, κατά αποφάσεων Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και η σύνταξη σχεδίου απόφασης επί αυτών, σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, δδ) η επεξεργασία των συμβάσεων κάθε είδους (εκτελέσεως έργων, αναθέσεων μελετών κλπ) που διαβιβάζονται σε αυτό, εε) η σύνταξη ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και η συνδρομή ή /και σύνταξη ερωτημάτων κατόπιν αιτήματος της κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου, στστ) αντικρούσεις αιτήσεων ακυρώσεων και αναστολών που ασκούνται ενώπιον του ΣτΕ και ενώπιον των λοιπών διοικητικών δικαστηρίων για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και η μέριμνα για την προετοιμασία του οικείου διοικητικού φακέλου και η αποστολή τους στο δικαστήριο ή στο ΝΣΚ.
Άρθρο 12
1.  
  Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) Στο Αυτοτελές Τμήμα Π.Σ.Ε.Α. ανήκουν οι αρμοδιότητες του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της κινητοποίησης και της δράσης κατά τον πόλεμο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης των υπηρεσιών του Υπουργείου καθώς και η ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Άρθρο 13 "ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ"
1.  
  Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών απαρτίζεται από τις εξής Διευθύνσεις:
 1. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
 2. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
 3. Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού
Άρθρο 14 "Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι ιδίως:
 1. η μέριμνα για την κατάρτιση, αναθεώρηση και βέλτιστη υλοποίηση της δημοσιονομικής στρατηγικής του Υπουργείου,
 2. η αποτελεσματική δημοσιονομική διαχείριση
2.  
  Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.).
 2. Στο Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η κατάρτιση ή τροποποίηση και η παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου,
  • η κατάρτιση και η παρακολούθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο καθώς επίσης σε ετήσια και τριμηνιαία βάση και η αναθεώρησή του ανάλογα με το τι υπαγορεύουν οι καθορισμένες προθεσμίες,
  • ο ορισμός υπολόγων διαχειριστών των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την πληρωμή των έργων που εκτελούνται είτε από το Υπουργείο, είτε με εξουσιοδότηση από άλλα Υπουργεία, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, καθώς και η πληροφόρηση τους για την οικονομική κατάσταση των έργων τους,
  • η πληροφόρηση των φορέων εφαρμογής και των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σχετικά με Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (Σ.Α.Ε.) και με Συλλογικές Αποφάσεις Μελετών και Σχεδιασμού (Σ.Α.Μ.Σ.) και κοινοποίηση των οικονομικών στοιχείων αναλυτικά για τα έργα που αφορούν,.
  • η μέριμνα για τη μηνιαία χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η κατανομή της χρηματοδότησης στους λογαριασμούς των έργων και η οικονομικό - διαχειριστική παρακολούθηση αυτών,
  • η παρακολούθηση της εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πληρωμών Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΟΔΕ) (ηλεκτρονική καταγραφή πληρωμών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) ως διαχειριστής Οφειλών για το σύνολο του Υπουργείου και οδηγίες σε υπολόγους σχετικά με την εφαρμογή,
  • η ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων για τις μεταβολές του Προϋπολογισμού που εκτελούνται από το Τμήμα,
  • η κοινοποίηση εγκυκλίων που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκτέλεση, τροποποίηση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων στους φορείς,
  • ο συντονισμός και η συνεργασία με τους εποπτευόμενους φορείς για την παρακολούθηση της κατάρτισης και εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Μ.Π.Δ.Σ,.
  • η συνεργασία με το τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναλύσεων και αναφορών,
  • η ενημέρωση της ΤτΕ σχετικά με υπευθύνους λογαριασμών στα έργα ΠΔΕ
 3. Στο Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η έκδοση αποφάσεων για έγκριση επιχορηγήσεων,
  • η εποπτεία της οικονομικής λειτουργίας των εποπτευόμενων φορέων, όπως αυτή προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο,
  • η καθοδήγηση των εποπτευόμενων φορέων για την προετοιμασία του Μ.Π.Δ.Σ, για προσχέδια προϋπολογισμού και άλλες συναφείς ενέργειες,.
  • η διασφάλιση της έγκαιρης επεξεργασίας και κωδικοποίησης των προσχεδίων προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων σύμφωνα με εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο και το Γ.Λ.Κ.,.
  • η έγκριση και αναμόρφωση των προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. καθώς και των λοιπών φορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου, η εποπτεία επί της διαχείρισης, όπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται αυτό,.
  • η συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναφορών σχετικά με τα στοιχεία του προϋπολογισμού των φορέων,
  • η σύνταξη και η παρακολούθηση των προβλεπόμενων από το ν. 4270/2014 (Α 143) Μνημονίων Συνεργασίας με εποπτευόμενους από το Υπουργείο φορείς,.
  • η κοινοποίηση εγκυκλίων που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκτέλεση, τροποποίηση του προϋπολογισμού των φορέων και παροχή των απαιτούμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών
 4. Στο Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων, Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η λογιστική επεξεργασία και η δημιουργία οικονομικών αναφορών για τις υπηρεσίες και τους φορείς του Υπουργείου που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται κατά οποιονδήποτε τρόπο από αυτό,
  • η συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα μητρώα των δεσμεύσεων του τακτικού προϋπολογισμού, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, των ειδικών φορέων και των εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου και η καταγραφή αυτών στη διαδικτυακή πύλη (e-pοrtal),
  • η παρακολούθηση της εναρμόνισης του Προϋπολογισμού με το ισχύον Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής,
  • η διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) αιτημάτων μεταβολών του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου,.
  • η συνεργασία με το τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναλύσεων και αναφορών σχετικά με τα στοιχεία του τακτικού προϋπολογισμού και του Μ.Π.Δ.Σ.,.
  • η αξιολόγηση του εκτελούμενου προϋπολογισμού με στόχο την αύξηση εσόδων, τη μείωση δαπανών και γενικά τη χρησιμοποίηση όλων των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο,
  • η παρακολούθηση των ορίων διαθέσης πιστώσεων και μηνιαίων πληρωμών,
  • η προετοιμασία και η προώθηση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του άρθρου 107.1 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (Κε.Μ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών,.
  • η ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων για τις μεταβολές του Προϋπολογισμού που εκτελούνται από το Τμήμα
  • η εποπτεία και η υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητάς της σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης,
  • η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση,
  • η παροχή στην Κε.Μ.Κ.Ε. κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την Κε.Μ.Κ.Ε. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της ΕΕ για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της,.
  • η μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα Διαδραστικής Αναφοράς Κρατικών Ενισχύσεων State Αid Νοtificatiοn System (SΑΝΙ),
  • η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος State Αid Repοrting Ιnterractiνe (SΑRΙ),
  • η μέριμνα για την ενημέρωση του μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του άρθρου Πρώτου του ν. 4152/2013 (Α 107), ως προς τα μέτρα αρμοδιότητας τους, ιστιστ) η εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς της, με βάση τις οδηγίες της ΚεΜΚΕ και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην ΚεΜΚΕ για την υποβολή τους στην Ε.Ε,.
  • η υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν,
  • η μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθέντων κρατικών ενισχύσεων (όπως εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης, κ.λπ.).
Άρθρο 15 "Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης είναι ιδίως:
 1. η χρηστή οικονομική διαχείριση,
 2. η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του κρατικού προϋπολογισμού
2.  
  Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
 2. Στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών ανήκουν οι κατωτέρω αρμοδιότητες για δαπάνες αποδοχών, συντάξεων, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου, των φυσικών προσώπων με οποιουδήποτε τύπου μίσθωση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής, καθώς και αποζημιώσεων φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου, ως ακολούθως:
  • η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016),.
  • ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης,
  • η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016),.
  • η συλλογή όλων των απαραίτητων και νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής δαπανών αρμοδιότητας του τμήματος, ο έλεγχος νομιμότητας, κανονικότητας καθώς και η εκκαθάριση αυτών, (ιδίως δαπανών που αφορούν σε επιδόματα αλλοδαπής, πληρωμή φοιτητών που κάνουν πρακτική άσκηση στο ΥΠΕΝ, αποζημιώσεις υπαλλήλων ΙΔΑΧ λόγω λύσης της σχέσης εργασίας),
  • η έκδοση τίτλου για την πληρωμή δαπανών, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο,
  • η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ. Κράτους), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014,.
  • η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου,
  • η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής,
  • η εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής,
  • η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού κατά το μέρος που τους αναλογεί,
  • η παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος,.
  • η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών,
  • η τήρηση μητρώου πάσης φύσεως προσωπικού του οικείου Υπουργείου,
  • η παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του Υπουργείου, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του,
  • η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών αναφορικά με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λπ., για το πάσης φύσεως προσωπικό του Υπουργείου, ιστιστ) η παροχή στοιχείων επί θεμάτων που αφορούν στο Τμήμα,.
  • η μέριμνα για την έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής,
  • η τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων κατά το μέρος που του αναλογεί,
  • η τήρηση μισθολογικών Μητρώων, καθώς και στοιχείων για τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης πάσης φύσεως προσωπικού του οικείου Υπουργείου,
  • η παροχή οικονομικών στοιχείων για την συνταξιοδότηση υπαλλήλων
 3. Στο Τμήμα Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • Η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων,
  • η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών,
  • η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων,
  • η καταχώριση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων,
  • η έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο,
  • η συνεργασία με τα συναρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Αναφορών για την κατάρτιση του ενοποιημένου προϋπολογισμού του Υπουργείου
  • η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου,
  • η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού κατά το μέρος που του αναλογεί,
  • η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής,
  • η εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής,
  • η παροχή απόψεων στα δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα,.
  • η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών,
  • η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις,
  • η τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων κατά το μέρος που τους αναλογεί,
  • η συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο Δεσμεύσεων και υποβολή σχετικών αναφορών στη Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, ιστιστ) η καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του μητρώου αυτών,
  • η αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών,
  • η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες,
  • η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη,
  • η παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΓΔΟΥ για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
  • η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται,
  • η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δημοσιονομική διαχείριση του ν. 4270/2014,.
  • η μέριμνα για την έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
Άρθρο 16 "Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού είναι η αποτελεσματική και με διαφάνεια προμήθεια κάθε είδους υλικών και άϋλων αγαθών με σύγχρονες διαδικασίες και με κριτήρια κόστους - οφέλους
2.  
  Η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών
 2. Στο Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η έγκαιρη συγκέντρωση αιτημάτων αναγκών προμηθειών από το σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου και η κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και για τη συντήρηση και αποκατάσταση κάθε είδους εξοπλισμού (ηλεκτρονικού, μηχανολογικού και εξοπλισμού πληροφορικής),
  • η παρακολούθηση και η ενημέρωση για τις αναλώσεις και την ανάγκη ανανέωσης των αποθεμάτων αποθήκης του ΥΠΕΝ,
  • η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εποπτεία εκτέλεσης συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών/έργων, που αφορούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου κατόπιν σχετικού αιτήματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου και σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες απαραίτητα συνοδεύουν το αίτημα των αρμόδιων υπηρεσιών, Από τις αρμοδιότητες εξαιρούνται οι διαδικασίες κατασκευής δημοσίων έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών και συγχρηματοδοτούμενων έργων που αφορούν το αντικείμενο των καθ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων διαδικασιών δημοσίευσης στον τύπο,
  • η συγκέντρωση και ο έλεγχος της πληρότητας των νόμιμων δικαιολογητικών των ανωτέρω δαπανών της περίπτωσης γγ) , μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, και διαβίβαση τους στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης για εκκαθάριση και πληρωμή,
  • η μέριμνα για την συντήρηση, επισκευή και ασφάλεια κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, (ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και λοιπές εργασίες συντήρησης, λήψη αναφορών βλαβών και επισκευή αυτών), την καθαριότητα, τη φύλαξη των χώρων του ΥΠΕΝ καθώς και τη λειτουργία του ιατρείου,
  • η διαχείριση και παρακολούθηση συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση,
  • η συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα για την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων,
  • η εισήγηση για τον ορισμό υπευθύνων για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και πυρασφάλειας των κτιρίων,
  • η μέριμνα για την καθαριότητα και τη φύλαξη των χώρων του Υπουργείου καθώς και τη λειτουργία του ιατρείου,
  • η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στους χώρους λειτουργίας του Υπουργείου,
  • η διατήρηση και η ενημέρωση αρχείου περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου,
  • η μέριμνα για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου,
  • η υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου, παρακολούθησης των σχετικών συμβάσεων, λύσης μίσθωσης και οι διαδικασίες μετεγκατάστασης
Άρθρο 17 "ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ"
1.  
  ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Στρατηγικοί στόχοι της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών είναι ιδίως: α) η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, β) ο σχεδιασμός πολιτικής για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Υπουργείο και η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη και τους λοιπούς φορείς στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου, γ) η ανάπτυξη, διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση έργων και δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου, δ) η ανάπτυξη, προώθηση και μέριμνα για την εφαρμογή και βελτίωση της εθνικής πολιτικής γεωχωρικών πληροφοριών σε συνεργασία με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς και η διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών για τα θέματα γεωχωρικών πληροφοριών του αντικειμένου των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου. Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών απαρτίζεται από τις εξής Διευθύνσεις: α) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. β) Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών.
Άρθρο 18 "Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι:
 1. η προώθηση και εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης πολιτικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και η υποστήριξη και αναβάθμιση της πληροφοριακής υποδομής και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου με γνώμονα τη βελτίωση της παραγωγικής λειτουργίας του συνόλου των υπηρεσιών αυτού,
 2. η υλοποίηση επικοινωνιακών δράσεων,
 3. η συγκέντρωση και περαιτέρω επεξεργασία στατιστικών δεδομένων στους τομείς πολιτικής του Υπουργείου
2.  
  Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).
 2. Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών, Λειτουργίας Συστημάτων και Δικτύου
 3. Τμήμα Διαδικτύου και Πληροφόρησης
 4. Τμήμα Στατιστικών και Δεικτών
3.  
 1. Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:.
  • ο συντονισμός της εφαρμογής οριζόντιων δράσεων της δημόσιας διοίκησης, που αφορούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
  • ο σχεδιασμός συστημάτων και υποδομών και η επίβλεψη και εκτέλεση έργων πληροφορικής και επικοινωνιών του Υπουργείου,
  • η μέριμνα για τη δημιουργία εφαρμογών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του πολίτη (e-Serνices), σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων αυτού,
  • η μέριμνα για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων,
 2. Στο Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών, Λειτουργίας Συστημάτων και Δικτύου ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η υποστήριξη των χρηστών του Υπουργείου σε θέματα λογισμικού και εξοπλισμού,
  • η διαχείριση και η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών Τ.Π.Ε.,.
  • η μέριμνα για την εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών ασφάλειας των συστημάτων και προστασίας των δεδομένων καθώς και για την τήρηση αντιγράφων εφεδρείας των πληροφοριακών δεδομένων,
  • η διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών,
  • η διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
 3. Στο Τμήμα Διαδικτύου και Πληροφόρησης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η διαχείριση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και των θεματικών ιστοσελίδων του Υπουργείου και ο συντονισμός ενεργειών για τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου και ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
  • η εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των πολιτών με τη χρήση φυσικών και ηλεκτρονικών μέσων συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών e-serνices που έχουν δημιουργηθεί από το Τμήμα του άρθρου 19 Παρ.2α,.
  • η λειτουργία και η διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος (e-ΠΕΡ) και ο συντονισμός των φορέων της χώρας που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιβαλλοντικών Πληροφοριών και Παρατηρήσεων (Εnνirοnmental Ιnfοrmatiοn and Οbserνatiοn Νetwοrk, ΕΙΟΝΕΤ),
  • ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης,
  • η διαχείριση του υλικού της βιβλιοθήκης του Υπουργείου
 4. Στο Τμήμα Στατιστικών και Δεικτών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • ο συντονισμός των εργασιών των στατιστικών τμημάτων του Υπουργείου για την εκπλήρωση των αρχών του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, όπως κάθε φορά ισχύει,
  • η κατάρτιση Στατιστικών εκθέσεων και του Στατιστικού Προγράμματος του Υπουργείου προς την ΕΛ.ΣΤΑΤ,.
  • η μέριμνα για τη διάδοση όλων των στατιστικών του Υπουργείου με έναν αμερόληπτο, αντικειμενικό, επαγγελματικό και διαφανή τρόπο, όπου θα υπάρχει ίση μεταχείριση όλων των χρηστών,
  • η παρακολούθηση της τήρησης του ημερολόγιου ανακοινώσεων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και την εξασφάλιση της ισότιμης και ταυτόχρονης πρόσβασης σε αυτό από όλους τους χρήστες,
  • η κατάρτιση ετήσιου στατιστικού προγράμματος εργασίας, το οποίο υποβάλλει για έγκριση στην ΕΛ.ΣΤΑΤ μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του προηγούμενου της εφαρμογής έτους,.
  • η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης απολογισμού του στατιστικού προγράμματος του Υπουργείου για το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με οδηγίες που παρέχονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ,.
  • η συγκέντρωση και διατήρηση όλων των στατιστικών στοιχείων και δεικτών του Υπουργείου σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες
Άρθρο 19 "Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Γεωχωρικών Πληροφοριών είναι: ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η οργάνωση, η λειτουργία και διαχείριση της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΥΓΕΠ) του Υπουργείου και της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και η διαμόρφωση και η εφαρμογή πολιτικών για κάθε είδους θέματα γεωχωρικών δεδομένων/πληροφοριών του αντικείμενου των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου
2.  
  Η Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών ( ΕΥΓΕΠ )
 2. Τμήμα Προτύπων και Προδιαγραφών Γεωχωρικών Δεδομένων Χωρικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 3. Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων και Ανάπτυξης Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών
3.  
 1. Στο Τμήμα Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η υποβολή προτάσεων, η γνωμοδότηση και υποστήριξη του Υπουργείου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (ΙΝSΡΙRΕ),
  • η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στα προβλεπόμενα από το νόμο συλλογικά όργανα, κατά τις κατά το νόμο αρμοδιότητές τους, των πάσης φύσεως νομοθετικών και οργανωτικών μέτρων και πολιτικών, σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο που είναι αναγκαία για τη δημιουργία και λειτουργία της ΕΥΓΕΠ, για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/2/ΕΚ και για τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή υποδομή ΙΝSΡΙRΕ, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας» και το «Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών» και ο καθορισμός καθώς και το πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας των γεωχωρικών δεδομένων, μεταδεδομένων και δικτυακών υπηρεσιών που εντάσσονται στην ΕΥΓΕΠ,
  • η υποστήριξη του Υπουργείου ως σημείου επαφής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αρμόδια όργανά της, για θέματα που αφορούν την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ και η εκπροσώπηση σε εθνικό επίπεδο σε σχετικές Επιτροπές και Ομάδες εργασίας,
  • η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των κατά το νόμο προβλεπόμενων συλλογικών οργάνων και ομάδων εργασίας, για την ανάπτυξη και λειτουργία της ΕΥΓΕΠ και την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν, η υποβολή προτάσεων, γνωμοδοτήσεων, εισηγήσεων και εκθέσεων προόδου προς αυτά, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και η μέριμνα για τη διάδοση και την υλοποίηση των αποφάσεων και γνωμοδοτήσεών τους, με στόχο τον αποτελεσματικό συντονισμό των εμπλεκόμενων Δημοσίων Αρχών,
  • η διαχείριση του ψηφιακού περιεχομένου για τη λειτουργία της Εθνικής Πύλης Γεωχωρικών Πληροφοριών και η μέριμνα για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών της,
  • η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στα κατά το νόμο αρμόδια συλλογικά όργανα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής τρίτων στην ΕΥΓΕΠ, η εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής τους και η παρακολούθηση αυτής,
  • η οργάνωση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων και η διάχυση πληροφορίας προς δημόσιες αρχές και τρίτους, ως προς τη δημιουργία και λειτουργία της ΕΥΓΕΠ και την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ,
  • η εκτέλεση άλλων ενεργειών που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ, σε συνεργασία με τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα/φορείς,
  • η παροχή οδηγιών και υποστήριξης προς συναρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή των εκτελεστικών διατάξεων της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ και των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία της ΕΥΓΕΠ
 2. Στο Τμήμα Προτύπων, Προδιαγραφών Γεωχωρικών Δεδομένων Χωρικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας , ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η σύνταξη τυποποιητικών κειμένων, (προτύπων, προδιαγραφών, κανονισμών κλπ )όσον αφορά στα γεωχωρικά δεδομένα και τις διαδικασίες παραγωγής τους, για κάθε θεματικό αντικείμενο αρμοδιότητας του ΥΠΕΝ, καθώς και σε πολιτικές, οργανωτικές δράσεις και αρμοδιότητες, μηχανισμούς συντονισμού και παρακολούθησης για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη λειτουργία της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ, σε υποχρεωτική συνέργεια με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες,
  • η διασφάλιση των απαιτήσεων της σχετικής νομοθεσίας, για την καταγραφή, παραγωγή, τήρηση, έλεγχο και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων, μεταδεδομένων και υπηρεσιών που παράγουν με ίδια μέσα οι υπηρεσιακές μονάδες του ΥΠΕΝ ή παραλαμβάνουν μέσω μελέτης, προμήθειας ή διαδικτυακής υπηρεσίας, σε υποχρεωτική συνέργεια με τις κατά περίπτωση αρμόδιες θεματικές υπηρεσίας του ΥΠΕΝ, προκειμένου αυτά να εντάσσονται στην ΥΓΕΠ του ΥΠΕΝ, την ΕΥΓΕΠ, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Υποδομή ΙΝSΡΙRΕ
  • η υποστήριξη των αντίστοιχων θεματικών Διευθύνσεων του Υπουργείου με τη έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων και την προώθηση εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών δράσεων και εν γένει πληροφοριακού υλικού, ώστε (i) οι χάρτες και τα διαγράμματα που συνοδεύουν διοικητικές πράξεις να συντάσσονται με μέριμνα των ίδιων των υπηρεσιών, σε ψηφιακή μορφή και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και (ii) κάθε είδους επικοινωνία, συναλλαγή ή υποβολή στοιχείων μεταξύ δημοσίων αρχών, μελετητών και πολιτών για την έγκριση μελετών και σχεδίων να εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τεχνικά μέσα που να προσφέρουν ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια, και όλες οι αποφάσεις, σε κάθε εγκριτικό στάδιο και ενδιάμεσο βήμα, να δημοσιεύονται αμελλητί στο διαδίκτυο (συνολικά ως κείμενα, χάρτες, διαγράμματα και σύνολα γεωχωρικών δεδομένων) μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΥΓΕΠ του ΥΠΕΝ
 3. Στο Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων και Ανάπτυξης Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών, ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει τη λειτουργία της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών του Υπουργείου (ΥΓΕΠ) και της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ), στο οποίο περιλαμβάνονται δεδομένα, μεταδεδομένα, υπηρεσίες και τεχνολογικά μέσα και μηχανισμοί συντονισμού και παρακολούθησης
  • Η σύνδεση των υπηρεσιών της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών στη διαδικτυακή πύλη ΙΝSΡΙRΕ και η παρακολούθηση αυτής
  • η επίβλεψη και εκτέλεση, με την έννοια της παρακολούθησης και υποστήριξης της λειτουργίας, σχετικών έργων γεωπληροφορικής, προς ένταξη στην ΥΓΕΠ και την ΕΥΓΕΠ και χρήση από τις θεματικές Δ/νσεις του ΥΠΕΝ,
  • ο έλεγχος και η παρακολούθηση εφαρμογής των προδιαγραφών και κανονισμών παραγωγής γεωχωρικών δεδομένων στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων και έργων όλων των υπηρεσιακών μονάδων του ΥΠΕΝ, καθώς και για κάθε διοικητική πράξη που εκδίδεται ή προωθείται για γνωμοδότηση από αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο ή όργανο, ως προς τη συμμόρφωση (των γεωχωρικών δεδομένων) με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με τη χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, σε υποχρεωτική συνέργεια με τις κατά περίπτωση αρμόδιες θεματικές υπηρεσίας του ΥΠΕΝ
  • η υποστήριξη των θεματικών Διευθύνσεων του Υπουργείου στη μετάπτωση και ένταξη (εισαγωγή με όρους διαλειτουργικότητας) στην ΥΓΕΠ και την ΕΥΓΕΠ υφιστάμενων και νέων δεδομένων και στην εν γένει διαχείριση των γεωχωρικών δεδομένων τους, με παραγωγική εφαρμογή της μεθοδολογίας, των εργαλείων και διαδικασιών που αναπτύσσει η Διεύθυνση
  • η ανάπτυξη στο σύστημα της (αα) παρ. εφαρμογών και υπηρεσιών λογικής επεξεργασίας των γεωχωρικών δεδομένων, προς χρήση από τις αρμόδιες θεματικές διευθύνσεις, που να υποστηρίζουν λειτουργίες όπως:
  • - εισαγωγή των ήδη διαθέσιμων δεδομένων ή αυτών που θα παράγονται ως παραδοτέα νέων μελετών.
  • Τα δεδομένα θα υποβάλλονται σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προδιαγραφές.
  • Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει δυνατότητες υποστήριξης τόσο των περιγραφικών (εκθέσεις, νομοθεσία, φωτογραφικό υλικό τεκμηρίωσης κλπ.) όσο και των αμιγώς γεωχωρικών δεδομένων που θα υποβάλλονται. - μετασχηματισμός, ομογενοποίηση και ταξινόμηση θεματικών γεωχωρικών πληροφοριών και παροχή χαρτογραφικών διαδικτυακών υπηρεσιών (web map serνices) μέσω των οποίων η ΥΓΕΠ θα υποστηρίζει την παραγωγή ορθών χαρτογραφικών απεικονίσεων. - έλεγχος και παρακολούθηση εφαρμογής των προδιαγραφών και κανονισμών, σχετικών με το ειδικό περιεχόμενο, τις διαδικασίες και προθεσμίες για την εκπόνηση, αξιολόγηση (ή προώθηση για γνωμοδότηση από αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο) έγκριση και τροποποίηση μελετών και διοικητικών πράξεων, καθώς και των συνοδών γεωχωρικών δεδομένων που παράγονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιακών μονάδων του ΥΠΕΝ, με τη χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων, μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών και εργαλείων του πληροφοριακού συστήματος, περί (α) συμμόρφωσης των γεωχωρικών δεδομένων, μεταδεδομένων και διαδικτυακών υπηρεσιών, με τις ισχύουσες προδιαγραφές, (β) ασφαλούς ενημέρωσης της βάσης δεδομένων με καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. (αα) των απαραίτητων δεδομένων και (γ) έγκυρης και έγκαιρης δημοσίευσης των δεδομένων κάθε πράξης σε κοινή θέαση και χρήση, μέσω Εθνικού Τυπογραφείου ή άλλου αρμόδιου Φορέα, μετά από αξιολόγηση των συνοδών ψηφιακών αρχείων. - κύρωση/επικαιροποίηση/εξειδίκευση και άρση συγκρούσεων/επικαλύψεων ρυθμίσεων των πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ σε συμβατική μορφή (έντυπα κείμενα/χάρτες) λόγω αλλαγής τεχνολογικής βάσης (ψηφιοποίηση). - συμμετοχικές διαδικασίες διαβούλευσης, στην οποία οι πολίτες, οι φορείς, οι επαγγελματίες, η επιστημονική κοινότητα, κ.ά. θα έχουν πρόσβαση στα παραδοτέα των μελετών και ειδικά στις προτάσεις που αυτές θα καταλήγουν, θα μπορούν να υποβάλλουν σχόλια, να εκφράσουν τη γνώμη τους.
  • Θα πρέπει να υποστηρίζεται και η ανάρτηση των σχολίων/προτάσεων που έγιναν αποδεκτά, με την αιτιολόγησή τους. - ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής / παρακολούθησης / διάθεσης / δημοσιοποίησης, μέσω της οποίας κάθε είδους επικοινωνία, συναλλαγή ή υποβολή γεωχωρικών δεδομένων μεταξύ δημοσίων αρχών, μελετητών και πολιτών για την έγκριση μελετών και σχεδίων που θα επιλεγούν, να εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τεχνικά μέσα που να προσφέρουν ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια, και όλες οι απόφασεις σε κάθε εγκριτικό στάδιο και ενδιάμεσο βήμα να δημοσιεύονται αμελλητί στο διαδίκτυο (συνολικά ως κείμενα, χάρτες, διαγράμματα και σύνολα γεωχωρικών δεδομένων) μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών του πληροφοριακού συστήματος της ΥΓΕΠ. - καθώς και κάθε άλλη εφαρμογή και υπηρεσία, που θα απαιτηθεί για την λειτουργία των υποδομών του ΥΠΕΝ.
  • η παροχή τεχνικής υποστήριξης, υπηρεσιών και εργαλείων (ελέγχου συμμόρφωσης, μετασχηματισμού, μετάπτωσης, φιλοξενίας δεδομένων, κ.ά.) για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τις υποδομές που αναπτύσσει και διαχειρίζεται η Διεύθυνση.
Άρθρο 20 "Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου"
1.  
  ΑρμοδιότητεςΣτο αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η παροχή ελεγκτικών - συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως: α) ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal cοntrοl) του Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων, β) ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (ΙΝΤΟSΑΙ 3.4, ΙΝΤΟSΑΙ 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου, γ) η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης), δ) η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Υπουργείου, ε) ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον, στ) ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες / μηχανισμοί ελέγχου, ζ) η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών. ββ) η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Υπουργείου, γγ) η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου, δδ) η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο, εε) η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής, στστ) η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ζζ) η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου, και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Άρθρο 21 "Στη Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος υπάγονται:"
1.  
  Η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
Άρθρο 22 "ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ"
1.  
  Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής είναι ιδίως:
 1. η εισήγηση για τη θέσπιση θεμελιωδών κανόνων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη ,
 2. η καθιέρωση κριτηρίων και μηχανισμών για την προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και ειδικότερα της βιοποικιλότητας και της φύσης, του κλίματος, της ατμόσφαιρας και του εδάφους,
 3. η προώθηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δημοσίων πολιτικών, έργων, δραστηριοτήτων, σχεδίων και προγραμμάτων
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής απαρτίζεται από τις εξής Διευθύνσεις:
 1. Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
 2. Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων
 3. Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας
 4. Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Άρθρο 23 "Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας είναι ιδίως:
 1. ο στρατηγικός σχεδιασμός για την προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας,
 2. η διασφάλιση της εφαρμογής της σχετικής εθνικής και της αντίστοιχης νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των διεθνών συμβάσεων,
 3. ο σχεδιασμός, η υποβολή προτάσεων και η υλοποίηση έργων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας
2.  
  Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών
 2. Τμήμα Βιοποικιλότητας
3.  
 1. Στο Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η μέριμνα για την εισήγηση πολιτικών και μέτρων για τη διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας συμπεριλαμβανομένης της θεσμοθέτησης προστατευόμενων περιοχών, η εποπτεία της εφαρμογής των θεσμοθετημένων μέτρων προστασίας και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και η υποστήριξη των φορέων διαχείρισης αυτών,
  • ο συντονισμός, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η προώθηση της διαδικασίας έγκρισης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και των σχεδίων ΠΔ καθώς και η αξιολόγηση της εφαρμογής της αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων των Π.Δ,.
  • η κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης και Σχεδίων Δράσης και η αξιολόγηση της εφαρμογής τους,
  • ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγράμματος εποπτείας που προβλέπεται από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και την Οδηγία 2009/147/ΕΕ,
  • η δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων, για έργα και δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ,
  • η συλλογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση πρωτογενών δεδομένων παρακολούθησης από άλλες πηγές,
  • η εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς και κοινοτικές συναντήσεις που αφορούν τα αντικείμενα του Τμήματος συμπεριλαμβανομένης και της σύνταξης εκθέσεων εφαρμογής/αναφοράς,
  • η ανάπτυξη εργαλείων για συστήματα λήψης απόφασης και η επικαιροποίηση των στόχων διατήρησης,
  • η ανάπτυξη και η εφαρμογή δεικτών για την παρακολούθηση της εφαρμογής των εθνικών, ενωσιακών και διεθνών στρατηγικών και πολιτικών για τη διατήρηση και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος,
  • ο σχεδιασμός και η λειτουργία συστήματος συλλογής δεδομένων για τους τύπους οικοτόπων
 2. Στο Τμήμα Βιοποικιλότητας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η μέριμνα για την εισήγηση πολιτικών, δράσεων και μέτρων προτεραιότητας για τη διαχείριση και προστασία της βιοποικιλότητας,
  • η εφαρμογή και η αξιολόγηση εφαρμογής της Στρατηγικής και των Σχεδίων Δράσης για τη βιοποικιλότητα,
  • ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εθνικής απογραφής της βιοποικιλότητας,
  • η εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων για τα ξενικά- εισβλητικά είδη, την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τη βιοσφάλεια και η εκπροσώπηση του Υπουργείο στο πλαίσιο αυτών συμπεριλαμβανομένης και της σύνταξης εκθέσεων εφαρμογής/αναφοράς,
  • ο σχεδιασμός προγράμματος παρακολούθησης σημαντικών ενδημικών ειδών και εισβλητικών - ξενικών ειδών,
  • η σύνταξη καταλόγου για τα ξενικά είδη, η εκπόνηση έρευνας επικινδυνότητας και η υλοποίηση δράσεων πρόληψης στα σημεία εισαγωγής,
  • η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς,
  • η συλλογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση πρωτογενών δεδομένων παρακολούθησης της βιοποικιλότητας από άλλες πηγές,
  • η ανάπτυξη και η εφαρμογή δεικτών για την παρακολούθηση της εφαρμογής των εθνικών, ενωσιακών και διεθνών στρατηγικών και πολιτικών για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας,
  • η επικαιροποίηση Κόκκινων Καταλόγων,
  • η ανάπτυξη εργαλείων για συστήματα λήψης απόφασης και η επικαιροποίηση των στόχων διατήρησης της βιοποικιλότητας,
  • ο σχεδιασμός και η λειτουργία συστήματος συλλογής δεδομένων για τα είδη της βιοποικιλότητας,
  • η εφαρμογή του Πρωτοκόλλου και του Κανονισμού για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και την έκδοση των προβλεπόμενων αδειών και όρων πρόσβασης και χρήσης γενετικών πόρων ειδών που βρίσκονται εντός εθνικής επικράτειας,
  • η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και θέματα βιοασφάλειας σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία
Άρθρο 24 "Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων είναι ιδίως:
 1. ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής που αφορά στην ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της δημόσιας υγείας, την προώθηση της αειφορικής χρήσης των πόρων,
 2. η προώθηση - εφαρμογή περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων και η συμβολή στην προώθηση και εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις,
 3. ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση διαχείρισης όλων των αποβλήτων που παράγονται στη χώρα
2.  
  Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Στο Τμήμα Διαχείρισης Αποβλήτων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, και η διαχείριση αποβλήτων μη επικινδύνων και επικινδύνων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4042/2012,.
  • ο σχεδιασμός και παρακολούθηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων,
  • ο σχεδιασμός του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και παρακολούθηση της υλοποίησής του,
  • ο σχεδιασμός του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) και παρακολούθηση της υλοποίησής του,
  • η γνωμοδότηση επί των ΠΕΣΔΑ,
  • η παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής των ΠΕΣΔΑ και της επίτευξης των στόχων τους με δυνατότητα παρέμβασης στους αρμόδιους φορείς,
  • η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων των αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση,
  • η γνωμοδότηση επί μελετών περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων ή δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α1 και σχεδίων ή προγραμμάτων που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων κατηγορίας Α1,
  • η παρακολούθηση προγραμμάτων αξιολόγησης και αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων από απόβλητα αρμοδιότητάς του,
  • η συνεργασία με τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και η σχετική εκπροσώπηση της Ελλάδος και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα, για την προώθηση Διεθνών Συμβάσεων, Ευρωπαϊκών Οδηγιών, Κανονισμών κλπ, και εν γένει θεμάτων προετοιμασίας και εφαρμογής ενωσιακής νομοθεσίας, ενωσιακού και διεθνούς χαρακτήρα ή θεμάτων διακρατικής συνεργασίας που αφορούν θέματα αρμοδιότητας του τμήματος,
  • η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και η συνεργασία με τη Δ/νση Διεθνών Σχέσεων και Δραστηριοτήτων για την ενσωμάτωση της ενωσιακής νομοθεσίας,
  • η εκπόνηση ή ανάθεση και επίβλεψη μελετών, υπηρεσιών και προγραμμάτων σχετικά με το αντικείμενο του Τμήματος
 2. Στο Τμήμα Μητρώου, Αδειοδοτήσεων και Στατιστικών Αποβλήτων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η συλλογή και καταγραφή των στατιστικών στοιχείων και η συνεργασία με το αρμόδιο για στατιστικά θέματα Τμήμα του Υπουργείου,
  • η εποπτεία και διαχείριση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων και αξιοποίηση των σχετικών στοιχείων που παρέχονται από αυτό,
  • η διαχείριση των διασυνοριακών μεταφορών αποβλήτων,
  • η έκδοση πανελλαδικών αδειών συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων αρμοδιότητάς του, όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία,
  • η σύνταξη εθνικών εκθέσεων και αποστολή ερωτηματολογίων για την εφαρμογή ενωσιακής νομοθεσίας, διεθνών συμβάσεων και διεθνών οργανισμών (ΕΛΣΤΑΤ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΟΟΣΑ), που αφορούν απόβλητα,
  • η συνεργασία με τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και η σχετική εκπροσώπηση της Ελλάδος και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα, για την προώθηση Διεθνών Συμβάσεων, Ενωσιακών Οδηγιών, Κανονισμών κλπ, και εν γένει θεμάτων προετοιμασίας και εφαρμογής Ενωσιακής νομοθεσίας, Ενωσιακού και διεθνούς χαρακτήρα ή θεμάτων διακρατικής συνεργασίας που αφορούν θέματα αρμοδιότητας του τμήματος ,
  • η προώθηση των αναγκαίων κανονιστικών πράξεων και νομοθετικών ρυθμίσεων, έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών κ.λπ. στα αντικείμενα αρμοδιότητας του τμήματος.
 3. Στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η εφαρμογή και προώθηση του Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος (ΕCΟLΑΒΕL),
  • η επικαιροποίηση της πληροφοριακής βάσης δεδομένων και διαδικτυακών υπηρεσιών της Ε.Ε καταγραφής οικολογικών προϊόντων και υπηρεσιών,.
  • η εφαρμογή και προώθηση του Κοινοτικού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου (ΕΜΑS),
  • η Επικαιροποίηση της πληροφοριακής βάσης δεδομένων και διαδικτυακών υπηρεσιών της Ε.Ε καταγραφής οργανισμών στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ( Σ.Π.Δ ) κατά ΕΜΑS,.
  • η εφαρμογή και προώθηση της στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων ΟΠΠ - ( Ιntegrated Ρrοduct Ροlicy) που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του οικολογικού σχεδιασμού των προϊόντων και την παροχή πληροφοριών και κινήτρων για την αποτελεσματική υιοθέτηση και χρήση οικολογικότερων προϊόντων από τους καταναλωτές,
  • η συμμετοχή στη σύσταση Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας που προβλέπει το άρθρο 24 του ν. 4342/2015 (Α 143) του Υπ.
  • Ανάπτυξης και αφορά τη χρήση περιβαλλοντικών κριτηρίων στις Δημόσιες Συμβάσεις,.
  • η υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με την αγορά και κατανάλωση οικολογικών προϊόντων και υπηρεσιών,
  • η εκπόνηση ή ανάθεση και επίβλεψη μελετών, υπηρεσιών και προγραμμάτων σχετικά με τα αντικείμενα του τμήματος,
  • η μέριμνα για την εφαρμογή του ν. 4302/2014 (Α 225) σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.
  • Ειδικότερα, η εισήγηση στον Υπουργό όρων λειτουργίας του συστήματος καταγραφής των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου, οι οποίοι θα διατεθούν σε κεντρική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και οι τρόποι γνωστοποίησης στην αγορά και στο ευρύ κοινό των επιχειρήσεων του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου, οι οποίες διατηρούν ή επαυξάνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις ή εφαρμόζουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο από αρμόδιο φορέα,.
  • η μέριμνα για την εφαρμογή των προδιαγραφών συστημάτων περιβαλλοντικού αποτυπώματος
Άρθρο 25 "Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας είναι ιδίως:
 1. ο μετριασμός των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, η προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή και η προστασία της στοιβάδας του όζοντος ,
 2. η προστασία της ποιότητας της ατμόσφαιρας και του ακουστικού περιβάλλοντος,
 3. η διασφάλιση της εφαρμογής της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και των σχετικών διεθνών συμβάσεων
2.  
  Η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας αποτελείται από τα εξής τμήματα:
 1. Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής
 2. Τμήμα Μηχανισμών Αγοράς και Μητρώου Εκπομπών. γ)Τμήμα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας.
 3. Τμήμα Θορύβου, Δονήσεων και Ακτινοβολιών
3.  
 1. Στο Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η εισήγηση προτάσεων για έργα και δράσεις μετριασμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, παρακολούθηση ενωσιακών και διεθνών θεμάτων κλιματικής αλλαγής αναφορικά με τις διεργασίες της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και συναφών διεθνών συνεργασιών,
  • η εποπτεία διαδικασίας απογραφής των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της χώρας και υποβολή στα σχετικά όργανα της ΕΕ και ΟΗΕ.
  • Παρακολούθηση, εφαρμογή και εναρμόνιση σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας,.
  • η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για βελτίωση της υφιστάμενης ανθεκτικότητας και ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας στην προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή.
  • Έλεγχος και παρακολούθηση των περιφερειακών σχεδίων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
  • Υποστήριξη έργου και δράσεων του Εθνικού Συμβουλίου για τη Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή,.
  • η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την προστασία της στοιβάδας όζοντος
 2. Στο Τμήμα Μηχανισμών Αγοράς και Μητρώου Εκπομπών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η διαχείριση όλων των μηχανισμών αγοράς που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των Εθνικών Σχεδίων Κατανομής (Ε.Σ.Κ.) δικαιωμάτων εκπομπών και της δημοπράτησης των εθνικών δικαιωμάτων, η επιβολή κυρώσεων και κάθε άλλη σχετική με τα Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητα,.
  • η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η τήρηση και διαχείριση σχετικού μητρώου,
  • η κατάρτιση εθνικών θέσεων, η παρακολούθηση και εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών
 3. Στο Τμήμα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων μέτρησης, καταγραφής και αξιολόγησης των επιπέδων ρύπανσης, η εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα καθώς και η εποπτεία λειτουργίας του εθνικού δικτύου σταθμών για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας.
  • Η λειτουργία του δικτύου των σταθμών για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας της Περιφέρειας Αττικής και σταθμών υποβάθρου για την παρακολούθηση και την εκτίμηση της μεταφοράς σε μεγάλη απόσταση των ατμοσφαιρικών ρύπων στην Ευρώπη,.
  • η παρακολούθηση, η σύνταξη ή η εποπτεία διαδικασίας απογραφής των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων, η αποστολή εκθέσεων, εθνικών σχεδίων και λοιπών στοιχείων που απορρέουν ως υποχρεώσεις από την Οδηγία για τα εθνικά όρια εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων και τη Διεθνή Σύμβαση για τη Μεγάλης Εμβέλειας Διαμεθοριακή Αέρια Ρύπανση (CLRΤΑΡ),
  • η εισήγηση προτάσεων μέτρων και προγραμμάτων περιορισμού των εκπομπών ρύπων για τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα από κοινού με άλλα συναρμόδια Υπουργεία,
  • η εισήγηση ορίων και τιμών στόχων ποιότητας αέρα και ορίων λήψης για βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης καθώς και η εισήγηση για λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων στην Περιφέρεια Αττικής,
  • ο καθορισμός μεθόδων μετρήσεων για την ποιότητα του αέρα και διαδικασιών εξασφάλισης της ποιότητας τους, η έγκριση συστημάτων μέτρησης και η διασφάλιση της αξιοπιστίας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μέσω της λειτουργίας διαπιστευμένου εργαστηρίου
 4. Στο Τμήμα Θορύβου, Δονήσεων και Ακτινοβολιών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος και την προστασία από τις δονήσεις και την ακτινοβολία,
  • ο συντονισμός σε εθνικό επίπεδο, υπηρεσιών και κρατικών φορέων σε θέματα προστασίας ακουστικού περιβάλλοντος, δονήσεων και ακτινοβολιών,
  • η εισήγηση και η εποπτεία εφαρμογής, για υλοποίηση προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και κραδασμών, χαρτογράφησης περιβαλλοντικού θορύβου και εκπόνησης σχεδίων δράσης, καθώς για έγκριση των προδιαγραφών τους,
  • η διερεύνηση και ο προσδιορισμός μεθόδων αξιολόγησης και τιμών ορίων ποιότητας ακουστικού περιβάλλοντος δονήσεων και ακτινοβολιών και η εισήγηση θεσμοθέτησής τους,
  • η έγκριση των Ειδικών Ακουστικών Μελετών Υπολογισμού και Εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων στα συγκοινωνιακά έργα,
  • η εισήγηση για καθιέρωση ειδικών ζωνών προστασίας «ήσυχων περιοχών» από τον περιβαλλοντικό θόρυβο,
  • η εποπτεία και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της κ.υ.α. οικ. 211773/2012 ( Β 1367), για τον καθορισμό δεικτών και προστασία από τον περιβαλλοντικό θόρυβο από τη λειτουργία των συγκοινωνιακών έργων.
Άρθρο 26 "Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης είναι:
 1. η εφαρμογή και η εποπτεία των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων ή δραστηριοτήτων και σχεδίων ή προγραμμάτων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.
 2. Η εποπτεία αναφέρεται κυρίως στην τήρηση και ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,.
 3. η εισήγηση για τη θέσπιση, όπου κρίνεται σκόπιμο ή απαραίτητο, γενικής ισχύος αναγκαίων μέτρων, όρων και περιορισμών προς χρήση στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για την εξασφάλιση της τήρησης των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, κατά την υλοποίηση των έργων ή δραστηριοτήτων και σχεδίων ή προγραμμάτων, κατά τρόπο ενιαίο για όλη την Επικράτεια, και για την επιτάχυνση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης,
 4. η διασφάλιση της εφαρμογής της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και των σχετικών διεθνών συμβάσεων
2.  
  Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) αποτελείται από τα εξής τμήματα:.
 1. Τμήμα Α :
 2. Τμήμα Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων και Ειδικών Έργων
 3. Τμήμα Β :
 4. Τμήμα Υποδομών Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Υδραυλικών Έργων, Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Δικτύων τους.
 5. Τμήμα Γ :
 6. Τμήμα Μεταφορικών Υποδομών, Δικτύων Μεταφοράς Ενέργειας, Καυσίμων και Χημικών Ουσιών και Εξορυκτικών Δραστηριοτήτων
 7. Τμήμα Δ :
 8. Τμήμα Χωρικών Σχεδίων, Τουριστικού και Κτιριακού Τομέα και Υποδομών Ζωικής Παραγωγής
3.  
 1. Στο Τμήμα Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων και Ειδικών Έργων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η αξιολόγηση και εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καθώς και Αποφάσεων ανανέωσης της ισχύος ή τροποποίησης ΑΕΠΟ έργων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητάς του σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του ν.4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει,.
  • οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/105/ΕΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α.12044/613/2007 (Β 376),όπως εκάστοτε ισχύει,.
  • η αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για σχέδια και προγράμματα θεμάτων αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις διατάξεις της κ.υ.α. 107017/2006 (Β 1225), όπως εκάστοτε ισχύει,.
  • η αξιολόγηση του φακέλου Περιβαλλοντικού Προελέγχου και εισήγηση για τον περιβαλλοντικό προέλεγχο σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α. 107017/2006, όπως εκάστοτε ισχύει,.
  • η εισήγηση για την ένταξη έργων και δραστηριοτήτων στην απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α 209), όπως εκάστοτε ισχύει,.
  • η υποστήριξη και παροχή κατευθυντήριων οδηγιών σε φορείς έργων και δραστηριοτήτων, σε αρχές σχεδιασμού που προβαίνουν σε εκπόνηση σχεδίων και προγραμμάτων που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση καθώς και στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα, δραστηριότητες, σχέδια και προγράμματα αρμοδιότητάς τους,
  • η παρακολούθηση, σύνταξη, αποστολή εκθέσεων, εθνικών σχεδίων και λοιπών στοιχείων που απορρέουν ως υποχρεώσεις από τις οδηγίες 94/63/ΕΚ, και 2010/75/ΕΕ καθώς και τον Κανονισμό 166/2006/ΕΚ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων,
  • η παρακολούθηση των εργασιών των τεχνικών ομάδων της Ε.Ε. στο πλαίσιο της οδηγίας 2010/75/ΕΚ (ΙΕD) για την αναθεώρηση των Κειμένων Αναφοράς για τον καθορισμό των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών ανά κλάδο ή δραστηριότητα σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση συναρμόδιες υπηρεσίες,.
  • η διενέργεια αυτοψιών κατά το στάδιο διεκπεραίωσης των ανωτέρω διαδικασιών,
  • η εισήγηση για τις προδιαγραφές των Μελετών Περιβάλλοντος έργων ή δραστηριοτήτων αρμοδιότητάς του και των μελετών της ΚΥΑ 107017/2006 σχεδίων ή προγραμμάτων αρμοδιότητάς του, καθώς και για τις εξουσιοδοτικές πράξεις του Κεφαλαίου Α του ν. 4014/2011 για έργα και δραστηριότητες αρμοδιότητάς του.
 2. Στο Τμήμα Υποδομών Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Υδραυλικών Έργων, Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Δικτύων τους ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:.
  • η αξιολόγηση και εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καθώς και Αποφάσεων ανανέωσης της ισχύος ή τροποποίησης ΑΕΠΟ έργων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητάς του σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του ν.4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει,.
  • η εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση Σ.Μ.Π.Ε για σχέδια και προγράμματα θεμάτων αρμοδιότητάς του που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κ.υ.α 107017/2006,.
  • η αξιολόγηση του φακέλου Περιβαλλοντικού Προελέγχου και εισήγηση για τον περιβαλλοντικό προέλεγχο σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 107017/2006, όπως εκάστοτε ισχύει,
  • η εισήγηση για την ένταξη έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει,.
  • η υποστήριξη και παροχή κατευθυντήριων οδηγιών σε φορείς έργων και δραστηριοτήτων, σε αρχές σχεδιασμού που προβαίνουν σε εκπόνηση σχεδίων και προγραμμάτων που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση καθώς και στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα, δραστηριότητες, σχέδια και προγράμματα αρμοδιότητάς τους,
  • η παρακολούθηση των εργασιών τεχνικών ομάδων της ΕΕ στο πλαίσια της οδηγίας 2010/75/ΕΚ για την αναθεώρηση των Κειμένων Αναφοράς για τον καθορισμό των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών για έργα και δραστηριότητες αρμοδιότητας του σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση συναρμόδιες υπηρεσίες,
  • η διενέργεια αυτοψιών κατά το στάδιο διεκπεραίωσης των ανωτέρω διαδικασιών,
  • η εισήγηση για τις προδιαγραφές των Μελετών Περιβάλλοντος έργων ή δραστηριοτήτων αρμοδιότητάς του και των μελετών της ΚΥΑ 107017/2006 σχεδίων ή προγραμμάτων αρμοδιότητάς του, καθώς και για τις εξουσιοδοτικές πράξεις του Κεφαλαίου Α του ν. 4014/2011 για έργα και δραστηριότητες αρμοδιότητάς του.
 3. Στο Τμήμα Μεταφορικών Υποδομών, Δικτύων Μεταφοράς Ενέργειας, Καυσίμων και Χημικών Ουσιών και Εξορυκτικών Δραστηριοτήτων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η αξιολόγηση και εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καθώς και Αποφάσεων ανανέωσης της ισχύος ή τροποποίησης ΑΕΠΟ έργων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητάς του σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του ν.4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει.
  • Στο συγκεκριμένο Τμήμα ανήκουν οι αρμοδιότητες και των Λιμενικών Έργων ενώ από τα έργα δικτύων Μεταφοράς Ενέργειας εξαιρούνται τα δίκτυα ΑΠΕ που αποτελούν αντικείμενο του Τμήματος Β,.
  • η εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για σχέδια και προγράμματα θεμάτων αρμοδιότητάς του που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κ.υ.α. 107017/2006, όπως εκάστοτε ισχύει,.
  • η αξιολόγηση του φακέλου Περιβαλλοντικού Προελέγχου και εισήγηση για τον περιβαλλοντικό προέλεγχο σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α. 107017/2006, όπως εκάστοτε ισχύει,.
  • η εισήγηση για την ένταξη έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011,.
  • η υποστήριξη και παροχή κατευθυντήριων οδηγιών σε φορείς έργων και δραστηριοτήτων, σε αρχές σχεδιασμού που προβαίνουν σε εκπόνηση σχεδίων και προγραμμάτων που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, καθώς και στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα, σχέδια και προγράμματα αρμοδιότητάς τους,
  • η διενέργεια αυτοψιών κατά το στάδιο διεκπεραίωσης των ανωτέρω διαδικασιών,
  • η εισήγηση για τις προδιαγραφές των Μελετών Περιβάλλοντος έργων ή δραστηριοτήτων αρμοδιότητάς του και των μελετών της ΚΥΑ 107017/2006 σχεδίων ή προγραμμάτων αρμοδιότητάς του, καθώς και για τις εξουσιοδοτικές πράξεις του Κεφαλαίου Α του ν. 4014/2011 για έργα και δραστηριότητες αρμοδιότητάς του.
 4. Στο Τμήμα Χωρικών Σχεδίων, Τουριστικού και Κτιριακού Τομέα, Υποδομών Ζωικής Παραγωγής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η αξιολόγηση και εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καθώς και Αποφάσεων ανανέωσης της ισχύος ή τροποποίησης ΑΕΠΟ έργων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητάς του σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του ν.4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει.
  • η εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση Σ.Μ.Π.Ε. για σχέδια και προγράμματα θεμάτων αρμοδιότητάς του που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κ.υ.α. 107017/2006, όπως εκάστοτε ισχύει,.
  • η αξιολόγηση του φακέλου Περιβαλλοντικού Προελέγχου και εισήγηση για τον περιβαλλοντικό προέλεγχο σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α. 107017/2006, όπως εκάστοτε ισχύει,.
  • η εισήγηση για την ένταξη έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011,.
  • η υποστήριξη και παροχή κατευθυντήριων οδηγιών σε φορείς έργων και δραστηριοτήτων, σε αρχές σχεδιασμού που προβαίνουν σε εκπόνηση σχεδίων και προγραμμάτων που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση καθώς και στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα, σχέδια και προγράμματα αρμοδιότητάς τους,
  • η παρακολούθηση των εργασιών των τεχνικών ομάδων της Ε.Ε. στο πλαίσιο της οδηγίας 2010/75/ΕΚ (ΙΕD) για την αναθεώρηση των Κειμένων Αναφοράς για τον καθορισμό των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών ανά κλάδο ή δραστηριότητα για έργα και δραστηριότητες αρμοδιότητας του σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση συναρμόδιες υπηρεσίες,.
  • η διενέργεια αυτοψιών κατά το στάδιο διεκπεραίωσης των ανωτέρω διαδικασιών,
  • η εισήγηση για τις προδιαγραφές των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς και για τις εξουσιοδοτικές πράξεις του Κεφαλαίου Α του ν. 4014/2011 για έργα και δραστηριότητες αρμοδιότητάς του.
Άρθρο 27 "ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ"
1.  
  Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος είναι ιδίως:
 1. ο προγραμματισμός δράσεων και η διασφάλιση χρηματοδοτικών μέσων για την εφαρμογή της δασικής πολιτικής,
 2. η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, των δημόσιων χορτολιβαδικών και φρυγανικών εκτάσεων της χώρας, καθώς και της δημόσιας περιουσίας από κάθε κίνδυνο και απειλή,
 3. η προστασία του δασικού περιβάλλοντος και της δημόσιας αγροτικής περιουσίας,
 4. η προστασία της δασικής βιοποικιλότητας των ειδών, των οικοσυστημάτων και του τοπίου,
 5. η αειφορική διαχείριση των δασών και των δασικών οικοσυστημάτων,
 6. η λήψη μέτρων για τη διαχείριση της άγριας πανίδας και την άσκηση της πολιτικής σε θέματα θήρας,
 7. ο συντονισμός και η παροχή οδηγιών για την υλοποίηση έργων και εργασιών υποδομής για την ανάπτυξη, την προστασία και τη αειφορική διαχείριση των δασών,
 8. η υλοποίηση πολιτικών για την αναδάσωση καμένων και την αποκατάσταση υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων,
 9. η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προσαρμογή των δασικών οικοσυστημάτων και των δημόσιων χορτολιβαδικών και φρυγανικών εκτάσεων της χώρας στην κλιματική αλλαγή και τη συμβολή τους στο μετριασμό των επιπτώσεων αυτής,
 10. η εξασφάλιση της άρτιας εκτέλεσης και εφαρμογής των κατευθύνσεων και οδηγιών και γενικότερα της δασικής πολιτικής που σχεδιάζεται από την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, αλλά και της εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων και μελετών και της άρτιας εκτέλεσης των δασοτεχνικών έργων από τις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος απαρτίζεται από τις εξής Διευθύνσεις:
 1. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής
 2. Διεύθυνση Προστασίας Δασών
 3. Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών
 4. Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών
Άρθρο 28 "Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής είναι ιδίως:
 1. ο σχεδιασμός και η εκπόνηση σχεδίων και προγραμμάτων δασικής ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο και η εξασφάλιση χρηματοδότησής τους,
 2. η επεξεργασία και η εισήγηση μέτρων δασικής πολιτικής,
 3. η παρακολούθηση και εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για θέματα αρμοδιότητας της,
 4. ο συντονισμός και η παρακολούθηση της δασικής έρευνας
2.  
  Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
 2. Τμήμα Δασικών Εφαρμογών και Έρευνας
 3. Τμήμα Ελέγχου της Εμπορίας και Διακίνησης Άγριας Ζωής και Ειδών CΙΤΕS
 4. Τμήμα Πιστοποίησης Δασικών Προϊόντων και Δασοπονικών Μελετών
3.  
 1. Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής και Ανάπτυξης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • ο σχεδιασμός της δασικής ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες,
  • η επεξεργασία και η εισήγηση μέτρων δασικής πολιτικής,
  • η σύνταξη και η προώθηση ετησίων και πολυετών προγραμμάτων δασικής ανάπτυξης, η ένταξή τους στα σχετικά χρηματοδοτικά μέσα και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους,
  • ο χειρισμός θεμάτων του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου,
  • η παρακολούθηση της δασοπονίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η συνεργασία για θέματα δασικής πολιτικής,
  • η αξιολόγηση της εφαρμογής της δασικής πολιτικής και των προγραμμάτων δασικής ανάπτυξης,
  • η εισήγηση για την κατάρτιση του Τακτικού Προϋπολογισμού και Π.Δ.Ε. για το σύνολο των δασικών υπηρεσιών της χώρας, για την κατανομή των διατιθέμενων πιστώσεων, και ο χειρισμός συναφών θεμάτων.
 2. Στο Τμήμα Δασικών Εφαρμογών και Έρευνας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η μέριμνα για την επιμόρφωση/εκπαίδευση των υπαλλήλων των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας,
  • η οργάνωση εκθέσεων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών για την ανάπτυξη του φιλοδασικού πνεύματος,
  • η σύνταξη, η έκδοση και η διανομή εκλαϊκευμένων ή όχι βιβλίων, εκτυπώσεις φυλλαδίων, αφισών και άλλων εντύπων που αποσκοπούν στην προστασία και ανάπτυξη των δασών ,
  • η διοργάνωση δασικών συνεδρίων, σεμιναρίων επιμόρφωσης και συναφών δράσεων,
  • η συνεργασία με διάφορους φορείς με σκοπό την προώθηση του φιλοδασικού πνεύματος στους νέους (σχολεία, προσκόπους) και παροχή οδηγιών για την πραγματοποίηση από τις περιφερειακές υπηρεσίες ομιλιών διαλέξεων, προβολή ταινιών δασικού γενικά ενδιαφέροντος στους μαθητές δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης,
  • οι επικαιροποιήσεις των πτυχίων Δασοφυλάκων,
  • η διερεύνηση αναγκών και δυνατοτήτων υποβολής συμμετοχής και εφαρμογής δασικών ερευνητικών προγραμμάτων, η επεξεργασία και η προώθησή τους προς ένταξη στο Πράσινο Ταμείο, η σύνταξη των συμβάσεων τους και οι τροποποιήσεις αυτών, η παρακολούθηση, η υλοποίηση και η παραλαβή αυτών, καθώς και οικονομική τους τακτοποίηση,
  • η μέριμνα για τη δημοσίευση ερευνητικών εργασιών και η προώθηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στους αρμόδιους φορείς προς αξιοποίησή τους,
  • ο συντονισμός της δασικής έρευνας σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ενωσιακής και εθνικής δασικής πολιτικής, η παρακολούθηση και εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της έρευνας στη δασική πράξη
 3. Στο Τμήμα Ελέγχου της Εμπορίας και Διακίνησης Άγριας Ζωής και Ειδών CΙΤΕS ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή της Σύμβασης CΙΤΕS, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης πιστοποιητικών και αδειών για είδη CΙΤΕS,
  • η έκδοση «απλών αδειών» για την εισαγωγή ή εξαγωγή ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που δεν περιλαμβάνονται στα είδη CΙΤΕS,
  • η μέριμνα για την εφαρμογή Κανονισμών της Ε.Ε. που αφορούν το εμπόριο ξυλείας και των προϊόντων αυτής,.
  • η παρακολούθηση της διακίνησης και εμπορίας των δασικών προϊόντων
 4. Στο Τμήμα Πιστοποίησης Δασικών Προϊόντων και Δασοπονικών Μελετών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η παροχή οδηγιών για τη βιομηχανικη αξιοποιηση της δασικης παραγωγης,
  • η γνωμοδοτηση για τη σκοπιμοτητα ιδρυσης και επεκτασης δασικων βιομηχανιων και η ασκηση τεχνο λογικου ελεγχου των εγκαταστασεων παραγωγης και επεξεργασιας δασικων προιοντων,
  • η καταρτιση και καθιερωση προτυπων τυποποιησης και πιστοποίησης των δασων, της αειφορικης προελευσης των προιοντων του ξυλου και των λοιπων δασικων προιοντων,
  • ο καθορισμός ποιοτικών προδιαγραφών για τα εισαγόμενα και εξαγόμενα δασικά προιοντα, καθως και η προεργασια για τον καθορισμο προυποθεσεων για εκδοση σηματος συμμορφωσης προς τις εν λογω προ διαγραφες και προτυπα,
  • η διαθεση πριστης ξυλειας, ξυλοκατασκευων και υπολειμματων κατεργασιας ξυλου συμφωνα με τις κειμενες διαταξεις,
  • η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και κανονισμών εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων και μελετών των δασών και δασικών εκτάσεων, η παροχή οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή τους και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους,
  • η μέριμνα για την έγκαιρη και ορθή κατάρτιση των διαχειριστικών σχεδίων και μελετών από τις περιφερειακές υπηρεσίες και η λήψη των κατάλληλων για αυτό το σκοπό μέτρων,
  • η κατάρτιση τιμολογίου αμοιβής μελετητών σύνταξης διαχειριστικών σχεδίων και μελετών και η παροχή οδηγιών σχετικών με την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην ανάθεση εκπόνησης μελετών σε ιδιωτικά μελετητικά γραφεία,
  • η συνεχής ενημέρωση βάσης δεδομένων των Διαχειριστικών Μελετών και επεξεργασία αυτών,
  • η συνεχής ενημέρωση, καταγραφή στοιχείων και επεξεργασία Διαχειριστικών Μελετών σε ισχύ,
  • η συνεχής ενημέρωση και καταγραφή στοιχείων Πινάκων Υλοτομίας και επεξεργασία αυτών
Άρθρο 29 "Διεύθυνση Προστασίας Δασών Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών είναι ιδίως:
 1. η εκπόνηση, η υλοποίηση και η παρακολούθηση μέτρων προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού περιβάλλοντος από κάθε κίνδυνο,
 2. η αντιμετώπιση θεμάτων και η παροχή οδηγιών για την αλλαγή της μορφής, του χαρακτήρα και της χρήσης δασικών οικοσυστημάτων,
 3. τα θέματα των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του δημοσίου για τα δασικά οικοσυστήματα,
 4. η εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών ρυθμίσεων για την αστυνόμευση και ασφάλεια της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και την προστασία της δημόσιας αγροτικής γης,
 5. η έκδοση οδηγιών για την προστασία των δασικών προστατευόμενων περιοχών και τη δημιουργία χώρων δασικής αναψυχής, στ)η έκδοση οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων για την προστασία και διαχείριση της δασικής βιοποικιλότητας, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς
2.  
  Η Διεύθυνση Προστασίας Δασών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Δασοπροστασίας και Αγροτικής Ασφάλειας
 2. Τμήμα Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα Δασικά Εδάφη, Πάρκων και Αλσών
 3. Τμήμα Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων
 4. Τμήμα Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών και Δασικής Αναψυχής
3.  
 1. Στο Τμήμα Δασοπροστασίας και Αγροτικής Ασφάλειας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από κάθε κίνδυνο και ιδίως από δασικές πυρκαγιές, λαθροϋλοτομίες, και από βιοτικούς ή αβιοτικούς παράγοντες και η αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων από τους κινδύνους αυτούς,
  • η καταγραφή και αποτύπωση σε χάρτες των δασών και δασικών εκτάσεων που απώλεσαν τον χαρακτήρα τους από οποιαδήποτε αιτία σε συνεργασία με τα συναρμόδια τμήματα και φορείς του δημοσίου,
  • η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την πρόληψη και καταπολέμηση των ασθενειών των δασικών οικοσυστημάτων,
  • η μέριμνα για την κατάρτιση προγραμμάτων αναγνώρισης , παρακολούθησης και απογραφής για νεοεμφανιζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς στα δασικά οικοσυστήματα,
  • ο συντονισμός των Αποκεντρωμένων Δασικών Φυτοϋγειονομικών Υπηρεσιών,
  • η μέριμνα για τη λειτουργία του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας καθώς και η μέριμνα για τη στελέχωση του ΕΣΚΕ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
  • η εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών ρυθμίσεων για την αστυνόμευση και ασφάλεια της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και την προστασία της δημόσιας αγροτικής γης,
  • η παροχή οδηγιών και ο συντονισμός των Δασικών Υπηρεσιών για τον έλεγχο και την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων σε αγροτικές εκτάσεις και ανεκμετάλλευτες παραγωγικές γαίες του Δημοσίου
 2. Στο Τμήμα Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα Δασικά Εδάφη, Πάρκων και Αλσών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η εφαρμογή της πολιτικής για την αλλαγή της μορφής, του χαρακτήρα και της χρήσης των δασικών γαιών και των φυσικών πόρων στα πλαίσια των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων (επιτρεπτές επεμβάσεις σε δάση, δασικές και δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις),
  • η εισήγηση επί της αλλαγής, τροποποίησης ή βελτίωσης της ανωτέρω πολιτικής,
  • η παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση θεμάτων αλλαγής της μορφής, του χαρακτήρα και της χρήσης δασικών και φυσικών οικοσυστημάτων (επιτρεπτές επεμβάσεις σε δάση, δασικές και δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις), στα πλαίσια των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας,
  • γνωμοδότηση σε κεντρικό επίπεδο για τις επεμβάσεις σε εκτάσεις που προστατεύονται με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας προκειμένου να υπάρξει ενσωμάτωση των εγκρίσεων επεμβάσεων στις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όταν οι τελευταίες εκδίδονται με απόφαση υπουργού,
  • η αντιμετώπιση ζητημάτων και έκδοση οδηγιών επί αυτών που αφορούν στην εφαρμογή των δασικών διατάξεων σχετικών με τον ορισμούς των εκτάσεων που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία, στις πράξεις χαρακτηρισμού, στις αναδασωτέες εκτάσεις, στις αυθαίρετες κατασκευές, στους δασωθέντες αγρούς, στις εποικιστικές εκτάσεις, στα προστατευτικά δάση, στην περιβαλλοντική προστασία των δασών κ.λπ., στις πολεοδομικές ρυθμίσεις σε σχέση με τις εκτάσεις που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία, στις απαλλοτριώσεις δασών κ.λπ., στην αξία των δασών κ.λπ., στις διοικητικές διαφορές, στα διοικητικά πρόστιμα, στα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής και στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας,.
  • εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου σε θέματα προστασίας και διαχείρισης πάρκων και αλσών,
  • η έκδοση αποφάσεων για επιτρεπτές επεμβάσεις όταν αυτές εκδίδονται από τον υπουργό,
  • ο έλεγχος πολεοδομικών μελετών, σε σχέση με την ύπαρξη δασικού χαρακτήρα εκτάσεων επί αυτών, και εισήγηση για την υπογραφή τους από τον υπουργό,
  • η αντιμετώπιση από νομική άποψη των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες,
  • η μέριμνα για την προστασία των εκτάσεων που προστατεύει η δασική νομοθεσία κατά την εφαρμογή των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας,
  • η μέριμνα για την αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στο πλαίσιο των Ενωσιακών υποχρεώσεων
 3. Στο Τμήμα Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • τα θέματα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δασών ή των δασικών εκτάσεων και της εξαγοράς διακατεχόμενων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα,
  • η μέριμνα για τη λειτουργία του Αναθεωρητικού Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών (Α.Σ.Ι.Δ.),.
  • η τήρηση αρχείου ιδιοκτησίας των δασών και των δασικών εκτάσεων,
  • η βάσει της κείμενης νομοθεσίας έκδοση διοικητικών πράξεων σχετικά με την αναγνώριση ή μη κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων στα δάση και στις δασικές εκτάσεις,
  • η αντιμετώπιση από νομικής απόψεως θεμάτων δασικής ιδιοκτησίας,
  • ο έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας δασών και δασικών εκτάσεων που διεκδικούνται από ιδιώτες,
  • ο χειρισμός νομικών θεμάτων άρσης δουλειών εξαγοράς και απαλλοτρίωσης δασών και δασικών εκτάσεων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες
 4. Στο Τμήμα Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών και Δασικής Αναψυχής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η παροχή οδηγιών και η αντιμετώπιση κάθε συναφούς θέματος για την εκπόνηση, παρακολούθηση, υλοποίηση Σχεδίων Δράσης και Διαχειριστικών Μελετών για τις δασικές προστατευόμενες περιοχές,
  • η κατάρτιση προδιαγραφών και η παροχή οδηγιών για τη δημιουργία χώρων δασικής αναψυχής,
  • η παροχή οδηγιών στις Δασικές Υπηρεσίες για την εφαρμογή διατάξεων για την προστασία της δασικής βιοποικιλότητας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς,
  • η διατύπωση γνωμοδότησης στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδοτησης έργων και όπου απαιτείται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων,
  • η μέριμνα για την ίδρυση δασικών χωριών και η παροχή οδηγιών στις Δασικές Υπηρεσίες για τη διαχείρισή τους,
  • η γνωμοδότηση επί των νομοθετικών και ρυθμιστικών πράξεων για τη θεσμοθέτηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των δασικών προστατευόμενων περιοχων,
  • η χορήγηση αδειών έρευνας για την αυτοφυή χλωρίδα και τους οικότοπους της σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, καθώς και άδειες κινηματογράφησης και φωτογράφησης αυτών,
  • η παροχή οδηγιών για τη δημιουργία, την επέκταση και τη διαχείριση πράσινων υποδομών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες
Άρθρο 30 "Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών είναι ιδίως:
 1. η έκδοση κανόνων και οδηγιών για την άρτια εκτέλεση έργων υποδομής για τη διατήρηση, προστασία και διαχείριση των δασών, τη μελέτη και εκτέλεση δασώσεων, αναδασώσεων, την εξασφάλιση του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού και τον έλεγχο της ποιότητάς του,
 2. η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για τη διαχείριση των ορεινών υδατικών πόρων, την εκτέλεση έργων ορεινής υδρονομίας και την αποτροπή των πλημμυρών,
 3. η παροχή οδηγιών για θέματα που σχετίζονται με τις δασικές μεταφορικές εγκαταστάσεις,
 4. η προμήθεια μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εφοδίων και υλικών για τις δασικές υπηρεσίες,
 5. η κάλυψη της χώρας με χάρτες βλάστησης και χρήσεων γης και την κατάρτιση και τήρηση του Δασολογίου,
 6. η απογραφή των Δασικών Οικοσυστημάτων της χώρας,
  • ο συντονισμός θεώρησης και κύρωσης των δασικών χαρτών της χώρας
2.  
  Η Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Δασικών Φυτωρίων, Δασικών Γενετικών Πόρων και Αναδασώσεων
 2. Τμήμα Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων και Έργων Ορεινής Υδρονομίας
 3. Τμήμα Δασικής Οδοποιίας, Μεταφορικών Εγκαταστάσεων και Δασικών Εργασιών
 4. Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής και Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου
3.  
 1. Στο Τμήμα Δασικών Φυτωρίων, Δασικών Γενετικών Πόρων και Αναδασώσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η έγκριση των μελετών ίδρυσης κέντρων παραγωγής δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού και δημόσιων δασικών φυτωρίων, η οργάνωση καθώς και ο έλεγχος της λειτουργίας τους,
  • ο καθορισμός των προϋποθέσεων διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από τα δημόσια δασικά φυτώρια,
  • ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης, λειτουργίας και πιστοποίησης ιδιωτικών δασικών καθώς και η χορήγηση άδειας και λειτουργίας ιδιωτικών δασικών φυτωρίων,
  • ο καθορισμός των προϋποθέσεων αδειών εισαγωγής, πιστοποίησης σπόρων και φυτευτικού υλικού και η χορήγηση αδειών εισαγωγής τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
  • η μέριμνα για τη συλλογή, παραλαβή, έγκριση, εκκόκκιση, αποθήκευση, συντήρηση, τυποποίηση, εκποίηση, διακίνηση και διάθεση του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και ο έλεγχος της ποιότητάς του,
  • η μέριμνα για τη διατήρηση, προστασία και διαχείριση των δασικών γενετικών πόρων μέσω της Εθνικής Τράπεζας Δασικού Γενετικού Υλικού και της λειτουργίας του Κέντρου Επεξεργασίας Ελέγχου και Πιστοποίησης Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού,
  • η μέριμνα για τη μελέτη και εκτέλεση έργων αναδασώσεων,
  • η μέριμνα για τη δημιουργία δενδροστοιχιών και τη φυτοκάλυψη των πρανών και οδών και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση αυτών,
  • η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών μελετών αναδασώσεων, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήματος
 2. Στο Τμήμα Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων και Έργων Ορεινής Υδρονομίας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η εποπτεία της διαχείρισης των ορεινών υδατικών πόρων και των πλημμυρών, της δασοτεχνικής διευθέτησης των χειμάρρων και των λεκανών απορροής τους και η μέριμνα για την κατάρτιση προγραμμάτων αντιχειμαρρικής προστασίας, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και τις αρμόδιες υπηρεσίες,
  • η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης των μελετών ορεινών υδρονομικών έργων και εκτέλεσης των τεχνικών έργων και φυτοκομικών εργασιών για την προστασία των ορεινών εδαφών,
  • η παρακολούθηση της έκδοσης αδειών άσκησης επαγγέλματος και χορήγησης Ειδικού Πτυχίου Εργοληπτικού Δημόσιου Δασικού Έργου (Ε.Δ.Δ.Ε.).
 3. Στο Τμήμα Δασικής Οδοποιίας, Μεταφορικών Εγκαταστάσεων και Δασικών Εργασιών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η παροχή οδηγιών και η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για θέματα που σχετίζονται με τις δασικές μεταφορικές εγκαταστάσεις και τη δασική οδοποιία,
  • η μέριμνα για την προμήθεια μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εφοδίων και υλικών καθώς και η μέριμνα παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησής τους στις δασικές υπηρεσίες,
  • η έγκριση προγραμμάτων και μελετών εκμηχάνισης των δασικών εργασιών και η παρακολούθηση εφαρμογής τους,
  • η μέριμνα για την κατάρτιση, έλεγχο, επεξεργασία και έγκριση των μελετών των κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δασικών υποδομών και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους,
  • η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για τη σύνταξη μελετών δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και δασικής οδοποιίας
 4. Στο Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής και Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η μέριμνα για την κατάρτιση και τήρηση του Δασολογίου και λοιπών θεματικών χαρτών των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων της χώρας, καθώς και για τη σύνταξη των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, π.δ., κ.υ.α., υ.α. και οδηγιών εκτέλεσής τους,.
  • η προετοιμασία για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την ανάθεση εργασιών κατάρτισης Δασολογίου στο σύνολό τους ή τμημάτων αυτών, σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών μελετών της κατηγορίας 24 άρθρου μόνου του π.δ. 541/1978 (Α 116),.
  • η μέριμνα για την κάλυψη της χώρας με χάρτες βλάστησης και χρήσεων γης,
  • η μέριμνα για την κατάρτιση, τήρηση και ενημέρωση βάσης δεδομένων τού Δασολογίου και λοιπών θεματικών χαρτών των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων τής Χώρας,
  • η μέριμνα για την απογραφή των Δασικών Οικοσυστημάτων της χώρας,
  • η μέριμνα για την ταξινόμηση των δασικών γαιών,
  • η δημιουργία, τήρηση, λειτουργία και ενημέρωση Τράπεζας Πληροφοριών Δασικής Γης,
  • η οργάνωση, ο συντονισμός, η διοικητική υποστήριξη, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εργασιών που εκτελούν τα ειδικά Τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
  • η επεξεργασία προτάσεων και χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης έως και την κύρωση των δασικών χαρτών από τις Διευθύνσεις Δασών και εισήγηση για έκδοση απόφασης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
  • η συνεργασία με την ΕΚΧΑ Α.Ε. για τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων κατάρτισης, έως και την κύρωση των δασικών χαρτών και η από κοινού εισήγηση έγκρισης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,.
  • η έκδοση τεχνικών προδιαγραφών κατάρτισης, ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών, υ.α. και κ.υ.α. που ρυθμίζει κάθε σχετικό θέμα, καθώς και οδηγίες εκτέλεσης κάθε σχετικής εργασίας,.
  • η κατάρτιση, τήρηση και ενημέρωση κεντρικής βάσης δεδομένων δασικών χαρτών για το σύνολο τής Χώρας,
  • η έκδοση και παροχή οδηγιών σχετικά με τα ιδιοκτησιακά θέματα που χειρίζονται τα Τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
  • η μελέτη των προβλημάτων αποτερματισμού των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας και η παροχή οδηγιών για την αντιμετώπισή τους και η τήρηση κεντρικού αρχείου αποτερματισμών
Άρθρο 31 "Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών είναι ιδίως:
 1. ο καθορισμός του πλαισίου, η παροχή οδηγιών και ο συντονισμός της συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων για την αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας,
 2. η έκδοση οδηγιών για την εφαρμογή πολιτικών προστασίας και διαχείρισης της άγριας πανίδας της χώρας, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών και διεθνών συνθηκών,
 3. η λήψη μέτρων παρακολούθησης της άγριας πανίδας για τον έλεγχο ζωοανθρωπονόσων σε συνεργασία με άλλα υπουργεία και φορείς,
 4. η έκδοση οδηγιών για την ορθή διαχείριση της αλιείας ορεινών υδάτων,
 5. η επίλυση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με τη θηραματική πολιτική και οικονομία και το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων για την άσκησή της,
 6. η τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών
2.  
  Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίων Δασικών και Λιβαδικών Οικοσυστημάτων
 2. Τμήμα Διαχείρισης Μη Δημόσιας Δασοπονίας
 3. Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας
3.  
 1. Στο Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίων Δασικών και Λιβαδικών Οικοσυστημάτων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η οργάνωση και η παρακολούθηση της εφαρμογής της αειφορικής διαχείρισης των δημοσίων δασικών οικοσυστημάτων, ο έλεγχος τυχόν προβλημάτων εφαρμογής της και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων,
  • η παρακολούθηση της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών από τους Δασικούς Συνεταιρισμούς και η παροχή οδηγιών για την αποδοτικότερη οργάνωση της δασικής παραγωγής,
  • η έκδοση οδηγιών για τη διάθεση και αξιοποίηση των δασικών προϊόντων,
  • η μέριμνα για τον καθορισμό των αμοιβών ανάθεσης των συγκομιστικών και λοιπών εργασιών,
  • η μέριμνα για την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών έργων και εργασιών βελτίωσης των ορεινών βοσκοτόπων, καθώς και για την υλοποίηση προγραμμάτων βελτίωσης και αξιοποίησής τους,
  • η αντιμετώπιση θεμάτων οργάνωσης και ρύθμισης της ρητινοκαλλιέργειας και των δευτερογενών από τα δάση και τις δασικές εκτάσεις καρπώσεων,
  • η μέριμνα για την εξασφάλιση και διακίνηση των απαραίτητων για τη βελτίωση των ορεινών βοσκοτόπων σπόρων και λιβαδοπονικών ειδών,
  • η συνεργασία με τις Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και τις εποπτεύουσες αρχές αυτών για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας περί δασικών συνεταιρισμών, η παροχή σχετικών διευκρινήσεων και η έκδοση σχετικών οδηγιών, η παρακολούθηση της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών από τους δασικούς συνεταιρισμούς, καθώς και η παροχή οδηγιών για την αποδοτικότερη οργάνωση της δασικής παραγωγής
 2. Στο Τμήμα Διαχείρισης Μη Δημόσιας Δασοπονίας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η δασοπολιτική επιτήρηση της αειφορικής διαχείρισης των μη δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων,
  • η διαχείριση του μεριδίου του Δημοσίου στα συνιδιόκτητα δάση και δασικές εκτάσεις και η αντιμετώπιση θεμάτων διαχείρισης συνεταιρικών δασών,
  • η αντιμετώπιση θεμάτων διατίμησης δασικών προϊόντων, χρηματοδότησης και θέσπισης κινήτρων ανάπτυξης της μη δημόσιας δασοπονίας,
  • η έγκριση υλοτομίας δέντρων Χριστουγέννων,
  • η μέριμνα για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν την κατάτμηση δασών, το ιδιωτικό δασικό προσωπικό και τους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς δασοκτημόνων,
  • η μέριμνα για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν την αγορά από το Δημόσιο ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων
 3. Στο Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η μέριμνα για τον την εκπόνηση, παρακολούθηση και υλοποίηση Σχεδίων Δράσης και Προγραμμάτων για τη διατήρηση της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων της σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας,
  • η μέριμνα για τον εμπλουτισμό πληθυσμών ειδών άγριας πανίδας σύμφωνα με τα σχετικά Σχέδια Δράσης,
  • η μέριμνα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πληθυσμών ειδών της άγριας πανίδας που απειλούν άλλα είδη της άγριας πανίδας ή προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις σε γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μέσω ειδικών Σχεδίων Δράσης,
  • η χορήγηση αδειών έρευνας και φωτογράφησης άγριας πανίδας,
  • η παροχή οδηγιών στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και στους εμπλεκόμενους φορείς για τα θέματα αρμοδιότητάς τους, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης οδηγών καλών πρακτικών για τη θήρα και την προστασία των ειδών της άγριας πανίδας,
  • η μέριμνα για την διαχείριση της αλιείας ορεινών υδάτων και τον εμπλουτισμό τους,
  • η μέριμνα για την ίδρυση και λειτουργία Κρατικών Εκτροφείων Θηραμάτων, Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών, Κέντρων Περίθαλψης ειδών της Άγριας Πανίδας και Καταφυγίων Άγριας ζωής και πεστροφογεννητικών σταθμών,
  • η παροχή οδηγιών για την ίδρυση Ζωολογικών Κήπων, Εκθέσεων ζώων και Ενυδρείων καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχός τους,
  • η μέριμνα για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη θήρα, συμπεριλαμβανομένων της ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης και των αδειών θήρας,
  • η κατά νόμο εποπτεία της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, ο συντονισμός της δραστηριότητας των κυνηγετικών οργανώσεων που έχουν αναγνωρισθεί σαν συνεργαζόμενοι με το Υπουργείο και η παροχή οδηγιών στις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την άσκηση των προαναφερομένων αρμοδιοτήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Άρθρο 32 "Στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος υπάγονται:"
1.  
  Η Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας
Άρθρο 33 "ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ"
1.  
  Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού είναι ιδίως η χάραξη ολοκληρωμένων στρατηγικών χωροταξικού σχεδιασμού, εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού απαρτίζεται από:
 1. Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού
 2. Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών
 3. Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος
Άρθρο 34 "Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού είναι ιδίως η χάραξη των κατευθύνσεων χωροταξικής πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και η μέριμνα για την ενσωμάτωσή τους στα υποκείμενα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού
2.  
  Η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής
 2. Τμήμα Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων
 3. Τμήμα Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων
 4. Τμήμα Χωρικών Παρεμβάσεων Τοπικού Επιπέδου
3.  
 1. Στο Τμήμα Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η ευθύνη και η εποπτεία εκπόνησης και έγκρισης της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής,
  • η ευθύνη και η εποπτεία ενσωμάτωσης διεθνών και ευρωπαϊκών πολιτικών με χωρική διάσταση στον εθνικό χωρικό σχεδιασμό, καθώς και η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής τους , όπως π.χ. η κατάρτιση και εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής για το Τοπίο, η υλοποίηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού κ.α.,.
  • η εκπροσώπηση της χώρας στους διεθνείς, ευρωπαϊκούς και διακρατικούς οργανισμούς διαμόρφωσης πολιτικών με χωρική διάσταση, σε συνεργασία και με συμμετοχή από τα λοιπά αρμόδια τμήματα της υπηρεσίας,
  • η παρακολούθηση και συμμετοχή σε προγράμματα / πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκού ή και διακρατικού χαρακτήρα,
  • η γνωμοδότηση επί σχεδίων / προγραμμάτων Εθνικών πολιτικών κατά τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής τους Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ.
  • ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 κ.υ.α. (Β 1225), όπως ισχύει.
 2. Στο Τμήμα Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η ευθύνη κατάρτισης, έγκρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων, σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία,
  • η γνωμοδότηση επί σχεδίων / προγραμμάτων εθνικού επιπέδου, κατά τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής τους Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ.
  • ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 κ.υ.α. (Β 1225), όπως ισχύει, στο πλαίσιο εφαρμογής των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων,.
  • η γνωμοδότηση της χωροθέτησης μεμονωμένων έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α , κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (Α 209), όπως ισχύει, στο πλαίσιο εφαρμογής των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων,.
 3. Στο Τμήμα Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η ευθύνη για την κατάρτιση, έγκριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των Χωροταξικών Πλαισίων Περιφερειακού Επιπέδου,
  • η γνωμοδότηση επί σχεδίων / προγραμμάτων περιφερειακού χαρακτήρα, κατά τη διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής τους Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ.
  • ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 κ.υ.α. (Β 1225), όπως ισχύει, στο πλαίσιο εφαρμογής των Χωροταξικών Πλαισίων Περιφερειακού Επιπέδου,.
  • η κατάρτιση, κρίση και παρακολούθηση της εφαρμογής των Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ) σε περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερα ή κρίσιμα προβλήματα χωρικής ανάπτυξης που απαιτούν ειδικό σχεδιασμό και πρόγραμμα αναπτυξιακών παρεμβάσεων και η γνωμοδότηση κατά τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής της Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.),.
  • η γνωμοδότηση για της χωροθέτηση έργων, δραστηριοτήτων, υποδομών και δικτύων κατηγορίας Α , τα οποία δεν εμπίπτουν σε ρυθμίσεις Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α 209), όπως ισχύει, κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής τους αδειοδότησης,.
  • η γνωμοδότηση επί σχεδίων / προγραμμάτων τοπικού επιπέδου (ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΣ, ΕΧΣ) κατά τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής τους Εκτίμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ.
  • ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 κ.υ.α. (Β 1225), όπως ισχύει, στο πλαίσιο εφαρμογής των κατευθύνσεων Χωροταξικών Πλαισίων περιφερειακού επιπέδου.
  • Επίσης, η μέριμνα ενσωμάτωσης των εγκεκριμένων, από την Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού, Ζ.Ο.Ε. στα Τ.Χ.Σ. του ν.4447/2016 (Α 241).
 4. Στο Τμήμα Χωρικών Παρεμβάσεων Τοπικού Επιπέδου ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η μέριμνα για τον χαρακτηρισμού, οριοθέτηση και έγκριση οργανωμένων υποδοχέων δραστηριοτήτων, όπως π.χ. Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), Επιχειρηματικών Πάρκων, Εμπορευματικών Κέντρων, Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.), Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) και οποιουδήποτε άλλου αντίστοιχου επιπέδου σχεδιασμού σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία,.
  • η γνωμοδότηση κατά τη διαδικασία καθορισμού ΕΣΧΑΔΑ - ΕΣΧΑΣΕ, κατά τη διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής τους Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ.
  • ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 κ.υ.α (Β 1225), όπως ισχύει,.
  • η παροχή κατευθύνσεων για το χαρακτηρισμό και οριοθέτηση Ειδικών Σχεδίων Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ανάπτυξης (ΕΣΠΕΡΑΑ), σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, και η γνωμοδότηση κατά τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής τους Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.).
Άρθρο 35 "Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες 1.Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών είναι ιδίως η χάραξη των κατευθυ [...]"
2.  
  Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας - Αττικής
 2. Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης
 3. Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού
3.  
 1. Στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας - Αττικής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η σύνταξη, έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας,
  • η μέριμνα για την εκπόνηση, έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίησης των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας,
  • η μέριμνα για την εκπόνηση, έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίησης των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας,
  • η μέριμνα για την εκπόνηση και την έγκριση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας,εε) η σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις εξειδικεύσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου και τα προγράμματα εφαρμογής του
 2. Στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης, του οποίου η έδρα είναι το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η σύνταξη, έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης,
  • η μέριμνα για την εκπόνηση, έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίησης των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης,
  • η μέριμνα για την εκπόνηση, έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίησης των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης,
  • η μέριμνα για την εκπόνηση και την έγκριση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης,
  • η σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις εξειδικεύσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου και τα προγράμματα εφαρμογής του
 3. Στο Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η μέριμνα για την σύνταξη προδιαγραφών των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.),.
  • η μέριμνα για την έγκριση των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.), σε περιοχές που καταρτίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,.
  • η γνωμοδότηση στα πλαίσια της έγκρισης των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.), σε πόλεις ή τμήματά τους, καθώς και σε ευρύτερες περιοχές που καταρτίζονται από άλλους αρμόδιους φορείς.
Άρθρο 36 "Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες 1.Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος-Παρατηρητήριου , είναι η παρακολούθηση [...]"
2.  
  Η Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Παρακολούθησης Χωρικού Σχεδιασμού