Τροποποίηση του π.δ. 159/2014 «Μερική απασχόληση των υπευθύνων επιστημόνων στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων» (Α΄ 241).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποίηση του π.δ. 159/2014 (Α΄241)"
1.  
  Το π.δ. 159/2014 (Α΄ 241) τροποποιείται ως εξής: α) Ο τίτλος του π.δ. αντικαθίσταται ως εξής: «Μερική απασχόληση και απασχόληση με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών των υπεύθυνων επιστημόνων στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, στις πολύ μικρές και μικρές φυτωριακές επιχειρήσεις μητρικών φυτειών αμπέλου και μερική απασχόληση των υπεύθυνων επιστημόνων στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων». β) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής: «.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο Άρθρο1 "Όροι και προϋποθέσεις μερικής απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και στις πολύ μικρές και μικρές φυτωριακές επιχειρήσεις μητρικών [...]"
1.  
  Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών της αριθ. 2078/80743/25-07-2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2679) και στις πολύ μικρές και μικρές φυτωριακές επιχειρήσεις μητρικών φυτειών αμπέλου της αριθ. 2128/83966/01-08-2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2725), όπως οι κατηγορίες της πολύ μικρής και μικρής επιχείρησης προσδιορίζονται στη Σύσταση αριθ. 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (L124/36/20.5.2003), είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία του υπεύθυνου επιστήμονα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης κατά τα κρίσιμα στάδια παραγωγής και εμπορίας στις ως άνω επιχειρήσεις, όπως τα στάδια αυτά ορίζονται στις παρ. 2, 3 και 5, με την επιφύλαξη των ανωτέρω αριθ. 2078/80743/25-07-2017 και 2128/83966/01-08-2017 αποφάσεων.
2.  
  Τα κρίσιμα στάδια παραγωγής του πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών στις σποροπαραγωγικές και τις φυτωριακές επιχειρήσεις, καθώς και στις φυτωριακές επιχειρήσεις μητρικών φυτειών αμπέλου, ορίζονται ως εξής:
 1. Επιλογή αγρών σποροπαραγωγής (ιστορικό καλλιέργειας αγρών, μόνωση σποροκαλλιεργειών κ.λπ.), επιλογή εδαφικών υποστρωμάτων και αξιολόγησης νερού άρδευσης.
 2. Σπορά/φύτευση-μεταφύτευση/σκληραγώγηση φυτών/εμβολιασμός/ριζοβόληση μοσχευμάτων
 3. Καλλιεργητικές φροντίδες κατά τα διάφορα στάδια σποροπαραγωγής και παραγωγής λοιπού πολλαπλασιαστικού υλικού (λίπανση, άρδευση, κλάδεμα, ζιζανιοκτονία, φυτοπροστασία), καλλιεργητικοί έλεγχοι για την διαπίστωση της ποικιλιακής ταυτότητας και ποικιλιακής καθαρότητας
 4. Συγκομιδή-συλλογή, τυποποίηση, συντήρηση σπόρων σποράς και λοιπού πολλαπλασιαστικού υλικού
 5. Εργαστηριακοί έλεγχοι (βλαστική ικανότητα και καθαρότητα σπόρων σποράς, έλεγχοι φυτοϋγείας)
 6. Αναπαραγωγή φυτών με την μέθοδο της ιστοκαλλιέργειας
3.  
  Τα κρίσιμα στάδια εμπορίας του παραγόμενου από τις σποροπαραγωγικές και φυτωριακές επιχειρήσεις πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, καθώς και από τις φυτωριακές επιχειρήσεις μητρικών φυτειών αμπέλου, ορίζονται ως εξής:
 1. Σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις:
 2. Επιλογή του αρχικού υλικού (έρευνα αγοράς για επιλογή φυτικών ειδών και ποικιλιών, προγραμματισμός για τη διενέργεια δοκιμαστικών αγρών, έλεγχος εθνικών και ενωσιακών καταλόγων και καταλόγων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, κ.λπ.) και προμήθεια αυτού από το εσωτερικό ή το εξωτερικό της χώρας (ενδοκοινοτική απόκτηση, εισαγωγή από τρίτες χώρες, έλεγχος σημάνσεων σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και τα σχήματα σπόρων του ΟΟΣΑ, μακροσκοπικός ή/και εργαστηριακός έλεγχος του προμηθευόμενου υλικού, κ.λπ.) για τις ανάγκες σποράς/φύτευσης της επιχείρησης, τυποποίηση (επίβλεψη, έλεγχοι)/διάθεση/αποθήκευση.
 3. Φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α:
 4. Επιλογή του αρχικού υλικού (έρευνα αγοράς για επιλογή φυτικών ειδών και ποικιλιών, έλεγχος εθνικών και ενωσιακών καταλόγων, κ.λπ.) και προμήθεια αυτού από το εσωτερικό ή το εξωτερικό της χώρας (ενδοκοινοτική απόκτηση, εισαγωγή από τρίτες χώρες, έλεγχος σημάνσεων σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, μακροσκοπικός ή/και εργαστηριακός έλεγχος του προμηθευόμενου υλικού, κ.λπ.) για τις ανάγκες σποράς/φύτευσης της επιχείρησης, συσκευασία (επίβλεψη, έλεγχοι)/διάθεση/ αποθήκευση.
 5. Φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Β:
 6. Επιλογή του αρχικού υλικού (έρευνα αγοράς για επιλογή φυτικών ειδών και ποικιλιών, προγραμματισμός για τη διενέργεια δοκιμαστικών αγρών, έλεγχος εθνικών και ενωσιακών καταλόγων, κ.λπ.) και προμήθεια αυτού από το εσωτερικό ή το εξωτερικό της χώρας (ενδοκοινοτική απόκτηση, εισαγωγή από τρίτες χώρες, έλεγχος σημάνσεων σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, μακροσκοπικός ή/και εργαστηριακός έλεγχος του προμηθευόμενου υλικού, κ.λπ.) για τις ανάγκες σποράς/φύτευσης της επιχείρησης, τυποποίηση (επίβλεψη, έλεγχοι)/διάθεση/αποθήκευση.
 7. Φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Γ:
 8. Επιλογή του αρχικού υλικού (έρευνα αγοράς για επιλογή φυτικών ειδών και ποικιλιών, έλεγχος εθνικών και ενωσιακών καταλόγων, κ.λπ.) και προμήθεια αυτού από το εσωτερικό ή το εξωτερικό της χώρας (ενδοκοινοτική απόκτηση, εισαγωγή από τρίτες χώρες, έλεγχος σημάνσεων σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, μακροσκοπικός ή/και εργαστηριακός έλεγχος του προμηθευόμενου υλικού, κ.λπ.) για τις ανάγκες σποράς/φύτευσης της επιχείρησης, συσκευασία (επίβλεψη, έλεγχοι)/διάθεση/ αποθήκευση.
 9. Φυτωριακές επιχειρήσεις μητρικών φυτειών αμπέλου:
 10. Επιλογή του αρχικού υλικού (έρευνα αγοράς για επιλογή ποικιλιών, έλεγχος εθνικών και ενωσιακών καταλόγων, κ.λπ.) και προμήθεια αυτού από το εσωτερικό ή το εξωτερικό της χώρας (ενδοκοινοτική απόκτησηεισαγωγή από τρίτες χώρες, έλεγχος σημάνσεων σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, μακροσκοπικός ή/και εργαστηριακός έλεγχος του προμηθευόμενου υλικού, κ.λπ.) για τις ανάγκες φύτευσης της επιχείρησης, συσκευασία (επίβλεψη, έλεγχοι)/διάθεση/ αποθήκευση.
4.  
  Για κάθε τύπο επιχείρησης παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, κατά τα κρίσιμα στάδια παραγωγής και εμπορίας των παρ. 2 και 3, ο χρόνος της μερικής απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα ορίζεται κατ ελάχιστο ως εξής:.
 1. Σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις:
 2. είκοσι ώρες (20)/εβδομάδα
 3. Φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α:
 4. δέκα ώρες (10)/εβδομάδα
 5. Φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Β:
 6. δέκα ώρες (10)/εβδομάδα
 7. Φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Γ (ιστοκαλλιέργεια):
 8. είκοσι ώρες (20)/εβδομάδα
 9. Φυτωριακές επιχειρήσεις μητρικών φυτειών αμπέλου:
 10. έξι ώρες (6)/εβδομάδα
5.  
  Τα κρίσιμα στάδια εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών στις επιχειρήσεις εμπορίας, ορίζονται ως εξής:
 1. Επιχειρήσεις εμπορίας τύπου Α:
 2. Επιλογή του προς εισαγωγή υλικού (έρευνα αγοράς για επιλογή φυτικών ειδών και ποικιλιών, προγραμματισμός για τη διενέργεια δοκιμαστικών αγρών, έλεγχος εθνικών και ενωσιακών καταλόγων και καταλόγων του ΟΟΣΑ, κ.λπ.), εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού (έλεγχος σημάνσεων σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και τα σχήματα σπόρων του ΟΟΣΑ, μακροσκοπικός ή/και εργαστηριακός έλεγχος του εισαγόμενου υλικού, κ.λπ.)/τυποποίηση υποσυσκευασία - ανασυσκευασία (επίβλεψη, έλεγχοι)/διάθεση/αποθήκευση.
 3. Επιχειρήσεις εμπορίας τύπου Β:
 4. Προμήθεια πολλαπλασιαστικού υλικού (έρευνα της αγοράς για επιλογή φυτικών ειδών και ποικιλιών, προγραμματισμός για τη διενέργεια δοκιμαστικών αγρών, έλεγχος εθνικών και ενωσιακών καταλόγων και καταλόγων του ΟΟΣΑ, έλεγχος σημάνσεων σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και τα σχήματα σπόρων του ΟΟΣΑ, μακροσκοπικός έλεγχος του προμηθευόμενου υλικού, κ.λπ.)/διάθεση/αποθήκευση.
6.  
  Για κάθε τύπο επιχείρησης εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, ο χρόνος της μερικής απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα κατά τα κρίσιμα στάδια εμπορίας της παρ. 5, ορίζεται κατ ελάχιστο ως εξής:.
 1. Επιχειρήσεις εμπορίας τύπου Α:
 2. είκοσι ώρες (20)/εβδομάδα
 3. Επιχειρήσεις εμπορίας τύπου Β:
 4. είκοσι ώρες (20)/εβδομάδα
7.  
  Όταν μία επιχείρηση είναι καταχωρισμένη στο Μητρώο λειτουργίας επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού του άρθρου 6 της αριθ. 2078/80743/25-07-2017 απόφασης σε περισσότερους του ενός τύπους επιχειρήσεων, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 2 της αριθ. 2078/80743/25-07-2017 κοινής υπουργικής απόφασης και στο άρθρο 2 της αριθ. 2128/83966/01-08-2017 κοινής υπουργικής απόφασης, δύναται να απασχολεί τον ίδιο υπεύθυνο επιστήμονα σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων που έχει καταχωρισθεί.
8.  
  Οι επιχειρήσεις της παρ. 1 αναρτούν σε εμφανές σημείο της εγκατάστασής τους το πρόγραμμα ωρών και ημερών εργασίας του απασχολούμενου υπεύθυνου επιστήμονα.».
 1. Μετά το άρθρο 1, προστίθεται άρθρο 1α ως εξής:
 2. Άρθρο 1α Όροι και προϋποθέσεις απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών στις πολύ μικρές και μικρές φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α, Β και στις πολύ μικρές και μικρές φυτωριακές επιχειρήσεις μητρικών φυτειών αμπέλου Οι φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α΄, Β΄ και μητρικών φυτειών αμπέλου που υπάγονται στις κατηγορίες της πολύ μικρής και μικρής επιχείρησης, όπως οι κατηγορίες αυτές ορίζονται στη Σύσταση αριθ. 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, δύνανται να απασχολούν, κατ επιλογή τους, κατά τα κρίσιμα στάδια παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως τα στάδια αυτά ορίζονται στο άρθρο 1, υπεύθυνο επιστήμονα είτε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης είτε με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.
 • Τις διατάξεις: α) Της περ. 1 της υποπαρ. Ε.10 της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107), όπως η υποπαράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 47 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4441/2016 (Α΄ 227) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 120 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). β) Της υποπαρ. Ε.5 της ίδιας ως άνω παραγράφου. γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Τον ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄32), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
 • Την αριθ. 11226/133908/30-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» (Β΄ 3903).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 215/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2016/11226/133908 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/11226_133908 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/2078/80743 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2017/2078_80743 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/2128/83966 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2017/2128_83966 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/2ΑΡΙΘ2128/83966 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2017/2ΑΡΙΘ2128_83966 2017
Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων. 2011/3919 2011
ΝΟΜΟΣ 2012/40464093 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/40464093 2012
Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. 2013/4127 2013
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013. 2013/4152 2013
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις. 2016/4384 2016
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις 2016/4441 2016
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021[...]" 2017/4472 2017
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Μερική απασχόληση των υπευθύνων επιστημόνων στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων. 2014/159 2014
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2016/125 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία