ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/138

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-11-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-11-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-11-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 203/2001 και σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τροποποιούμε το π.δ. 203/2001 όσον αφορά τους Δήμους Λέρου και Αγαθονησίου και συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου» με έδρα τη Λέρο, στο οποίο μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου που αφορούν τους Δήμους Λέρου και Αγαθονησίου. Το συνιστώμενο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/1999, όπως ισχύει.
2.  
  Με τη δημοσίευση του παρόντος το «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου» υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πόρους, δικαιώματα εν γένει και υποχρεώσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου που αφορούν τους Δήμους Λέρου και Αγαθονησίου. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (Α΄ 180), όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 3013/2002 (Α΄ 102) και η παρ. 2 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παρ. 11-12 του άρθρου 11 του ν. 2839/2000 (Α΄ 196).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 244 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 και της παρ. 1β του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 203/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου στους Δήμους Πάτμου, Λέρου, Λειψών και στην Κοινότητα Αγαθονησίου» (Α΄ 159).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
 • Τις γνωμοδοτήσεις 248/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου, 83/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου Αγαθονησίου, 54/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Λειψών και 123/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. Δ194/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2001/203 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/203 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2016/125 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία