Τροποποίηση - συμπλήρωση του β.δ. 683/1960 «Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας επί Ελληνικών επιβατηγών πλοίων πεντακοσίων κοχ και άνω» (Α΄ 158), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση γ΄ της υποπαραγράφου Γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας επί Ελληνικών επιβατηγών πλοίων πεντακοσίων κ.ο.χ. και άνω, που εγκρίθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή με το β.δ. 683/1960 (Α΄ 158), όπως ισχύει (εφεξής Κανονισμός), αντικαθίσταται ως εξής: 1 Οικονομικής Υπηρεσίας 1 Προϊστάμενος Οικονομικός Αξιωματικός. 2 Α΄ Οικονομικός Αξιωματικός. 3 Β΄ Οικονομικός Αξιωματικός. 4 Δόκιμος Οικονομικός Αξιωματικός.
2.  
  Το Τμήμα Γ΄ του Κεφαλαίου V του Μέρους Δευτέρου του Κανονισμού, αντικαθίσταται ως εξής: «Τμήμα Γ΄ Περί του προσωπικού της Οικονομικής Υπηρεσίας Προϊστάμενος Οικονομικός Αξιωματικός Καθήκοντα και ευθύνη εν γένει
Άρθρο 2 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.
Άρθρο 105
1.  
  Ο Προϊστάμενος Οικονομικός Αξιωματικός είναι ο Αξιωματικός προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας του πλοίου και του προσωπικού αυτής
2.  
  Τελεί υπό τις άμεσες διαταγές και τον έλεγχο του Πλοιάρχου ή του νόμιμου αναπληρωτή του και είναι υπεύθυνος και υπόλογος έναντι αυτού κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Βοηθά τον Ύπαρχο κατά την άσκηση των οριζομένων στο άρθρο 30 καθηκόντων του που τον αφορούν και συνεργάζεται με τους Αξιωματικούς προϊστάμενους των λοιπών Υπηρεσιών, οι οποίοι του παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ειδικά Καθήκοντα.
Άρθρο 106
1.  
  Είναι ο άμεσος βοηθός του Προϊστάμενου Οικονομικού Αξιωματικού σε ό,τι αφορά στην Οικονομική Υπηρεσία, τελεί υπό τις άμεσες διαταγές και τον έλεγχό του και είναι υπεύθυνος και υπόλογος έναντι αυτού κατά την άσκηση των καθηκόντων του
2.  
  Όπου στο πλοίο υπηρετούν πλείονες του ενός Α΄ Οικονομικοί, ο ένας ορίζεται από τον Πλοίαρχο ή τον πλοιοκτήτη Αξιωματικός προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας του πλοίου και του προσωπικού αυτής. Ειδικά Καθήκοντα.
Άρθρο 107
1.  
  Ο Β΄ Οικονομικός είναι ο άμεσος βοηθός του Α΄ Οικονομικού Αξιωματικού σε ό,τι αφορά στην Οικονομική Υπηρεσία. Τελεί υπό τον έλεγχο του Προϊστάμενου Οικονομικού Αξιωματικού, ο οποίος και του αναθέτει καθήκοντα. Δόκιμος Οικονομικός Αξιωματικός Καθήκοντα εν γένει.
Άρθρο 105α
1.  
  Ειδικότερα ο Προϊστάμενος Οικονομικός Αξιωματικός προΐσταται όλων των υπ’ αυτόν υπηρετούντων Οικονομικών Αξιωματικών, καθορίζει τις φυλακές αυτών, κατανέμει την εργασία σε έκαστο αυτών και επιβλέπει για την καλή εκτέλεση αυτής. Εποπτεύει την εν γένει οικονομική διαχείριση επί του πλοίου, βάσει των εντολών της Διευθύνσεως της Εταιρείας αυτού και του Πλοιάρχου. Παρέχει οδηγίες για θέματα της οικονομικής υπηρεσίας ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του πλοίου. Α΄ Οικονομικός Αξιωματικός Καθήκοντα και ευθύνη εν γένει.
Άρθρο 106α
1.  
  Ειδικότερα ο Α΄ Οικονομικός: α) καταρτίζει επί τη βάσει του ναυτολογίου και λοιπών στοιχείων τους πίνακες μισθοδοσίας, τροφοδοσίας και πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού του πλοίου και τους υποβάλλει στον Προϊστάμενο Οικονομικό Αξιωματικό, προκειμένου εν συνεχεία να υποβληθούν στον Πλοίαρχο προς έγκριση, β) διαχειρίζεται, βάσει των εντολών της Διευθύνσεως της Εταιρείας, την ταμειακή και οικονομική υπηρεσία του πλοίου υπό τον έλεγχο του Προϊστάμενου Οικονομικού Αξιωματικού και του Πλοιάρχου, γ) συντάσσει τις συμβάσεις ναυτολόγησης των ναυτικών που υπογράφονται από τον ναυτικό και τον πλοίαρχο, ως εκπρόσωπο του πλοιοκτήτη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τηρεί εν γένει σχετικό αρχείο, δ) καταρτίζει τα δηλωτικά επιβατών και εμπορευμάτων, τις περιληπτικές καταστάσεις και τηρεί τα φορτωτικά και τελωνειακά έγγραφα εν γένει και μεριμνά για τις απαραίτητες διατυπώσεις του πλοίου και του πληρώματος. Επίσης, συντάσσει και τηρεί τα Υγειονομικά έγγραφα, εφόσον δεν υφίσταται Υγειονομική Υπηρεσία, ε) παραλαμβάνει φορτοεκφορτωνόμενα εμπορεύματα και μεριμνά, σε συνεργασία με τον Ύπαρχο, ο οποίος είναι υπεύθυνος να παρέχει το απαραίτητο προσωπικό, για την καλή και ασφαλή μεταφορά, τοποθέτηση, φύλαξη και παράδοση αυτών προς πρόληψη κάθε βλάβης, φθοράς ή κλοπής τους, στ) ενεργεί, σε συνεργασία με τον Ύπαρχο, τον έλεγχο των εισιτηρίων των επιβατών, καθώς και λειτουργίες ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης θέσεως και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων, που αφορούν στο πλοίο, συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου επιβιβάσεων/αποβιβάσεων και της κατ εξαίρεση έκδοσης εισιτηρίου επιβάτη ή απόδειξης μεταφοράς οχήματος ή απόδειξης μεταφοράς λόγω αλλαγής θέσης (κατηγορία θέσης - κατηγορία κλίνης - προσθήκης κλίνης αναλόγως διαθεσιμότητας) κατά τη διάρκεια του πλου, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, ζ) ευθύνεται για την ασφαλή παραλαβή, φύλαξη και παράδοση της αλληλογραφίας πλοίου, η) ενεργεί κατά τις διαταγές του Προϊστάμενου Οικονομικού Αξιωματικού και του Πλοιάρχου την αλληλογραφία και πάσα εν γένει γραφική υπηρεσία, θ) ενεργεί λειτουργίες που αφορούν στο πλοίο σχετικά με την καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία, συμπεριλαμβανομένης της καταμέτρησης ή/και καταγραφής επιβαινόντων, της καταγραφής πληροφοριών για τους επιβαίνοντες και της γνωστοποίησης των σχετικών πληροφοριών στα προβλεπόμενα μέρη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ι) μεριμνά για τη διαχείριση παροχής υπηρεσιών διαδικτύου στο πλήρωμα και στους επιβάτες, όποτε είναι εφικτό, βάσει των εντολών της Διευθύνσεως της Εταιρείας, και υπό τον έλεγχο του Προϊστάμενου Οικονομικού Αξιωματικού και του Πλοιάρχου, ια) παραλαμβάνει, φυλάσσει και παραδίδει υπευθύνως τιμαλφή επιβατών βάσει των εντολών της Διευθύνσεως της Εταιρείας, ιβ) διαχειρίζεται, σε συνεργασία με τον Ύπαρχο, αναφορές απώλειας αποσκευών και λοιπών ειδών επιβατών και ενεργεί σχετική αλληλογραφία με αρχές και φορείς στην ξηρά, ιγ) συμμετέχει κατόπιν εντολής του Υπάρχου στις διαδικασίες διαχείρισης παραπόνων των επιβατών σύμφωνα με τις οδηγίες και την πολιτική της Διευθύνσεως της Εταιρείας. Β΄ Οικονομικός Αξιωματικός Καθήκοντα εν γένει.
Άρθρο 107α
1.  
  Ο Δόκιμος Οικονομικός Αξιωματικός ασκείται υπό την επίβλεψη του Α΄ Οικονομικού, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προϊστάμενου Οικονομικού Αξιωματικού, σε ό,τι αφορά στην Οικονομική Υπηρεσία του πλοίου και βοηθά τους Οικονομικούς Αξιωματικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και του άρθρου 135 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261).
 • Το αριθ. 2242.3/58135/2017 έγγραφο προς το Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού για γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3141/1955 «Περί συστάσεως παρά τω Υ.Ε.Ν. Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.)» (Α΄ 43).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 204/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1955/3141 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3141 1955
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1960/683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/683 1960
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία