Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών"
1.  
  Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
Άρθρο 2 "Διάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου ΟικονομικώνΤο Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:"
1.  
 1. Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού
 2. Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
 3. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον Υπουργό Οικονομικών
 4. Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
 5. Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπαγόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχετικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού
2.  
 1. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
  • Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
  • Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
  • Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
  • Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
 2. Γενικές Διευθύνσεις
  • Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού
  • Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
  • Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
  • Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα
 3. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
 4. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
 5. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
 6. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
3.  
  Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγεται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητικού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
4.  
  Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα) έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του παρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.).
5.  
  Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
 1. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
 2. Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
 3. Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 3 "Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού"
1.  
  Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμένου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρωτοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 4 "Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών"
1.  
  Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέλεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Κεφάλαιο Α’ Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό Οικονομικών.
Άρθρο 5 "Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου"
1.  
  Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) είναι οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Μονάδας είναι οι ακόλουθοι:.
 1. Η συστηματική παρακολούθηση και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, με σκοπό την υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται
 2. Ο εντοπισμός και η αποτελεσματική διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου
 3. Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για έκδοση απόφασης συγκρότησης ειδικού συνεργείου των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α΄ 178).
 4. Η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και συμβατότητας των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και η ευθυγράμμιση τους με την εθνική στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
 5. Η αξιολόγηση της λειτουργίας του Υπουργείου Οικονομικών και των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών του βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης
2.  
  Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:
 1. Τμήμα Α΄ - Εσωτερικού Ελέγχου
 2. Τμήμα Β΄- Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων
 3. Τμήμα Γ΄- Εσωτερικών Υποθέσεων
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:
 1. Τμήμα Α’ - Εσωτερικού Ελέγχου
  • Η διαμόρφωση μεθοδολογικού και κανονιστικού πλαισίου για τον εσωτερικό έλεγχο (internal auditing) των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και η καθοδήγησή τους για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης κινδύνων
  • Η κατάρτιση προγράμματος και η διενέργεια τακτικών, εσωτερικών ελέγχων σε λειτουργίες ή και δραστηριότητες των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό φορέων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα και λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές και επιχειρησιακές προτεραιότητες του Υπουργείου, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς
  • Η διενέργεια έκτακτων εσωτερικών ελέγχων στις λειτουργίες, διαδικασίες και δραστηριότητες των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό φορέων
  • Η υποβολή της έκθεσης εσωτερικού ελέγχου στον Υπουργό Οικονομικών με κοινοποίηση στις Υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του συστήματος που ελέγχθηκε και η περιοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαίωση των διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες, σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους
  • Η σύνταξη ενδιάμεσης και ετήσιας έκθεσης, στις οποίες καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου
  • Η άσκηση ελεγκτικών-συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως:
  • ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal cοntrοl) του Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων, ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (ΙΝΤΟSΑΙ 3.4, ΙΝΤΟSΑΙ 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ.52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου Οικονομικών και η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Υπουργείου, δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του, βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
  • Η σύνταξη και επικαιροποίηση, μετά από έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών, του Εγχειριδίου Εσωτερικού Ελέγχου με το οποίο ορίζεται και περιγράφεται η μεθοδολογία διενέργειας εσωτερικών ελέγχων
  • Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου
  • Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο
  • Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής
  • Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
  • Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπιστούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου, και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους
  • Η διαπίστωση της εισαγωγής ή μη σε δημόσιες διαχειρίσεις του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικών είσπραξης που δεν έχουν εξοφληθεί, του ποσού που αναγράφεται σε αυτά, η διαπίστωση της μη εξόφλησης σε περίπτωση απώλειας γραμματίων, χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής, πριν την εξόφλησή τους, προκειμένου να εκδοθούν αντίγραφα αυτών, καθώς και σε περίπτωση απώλειας χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής μετά την εξόφληση αυτών, προκειμένου να εκδοθεί αντίγραφο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
  • Η διενέργεια καταλογισμών, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96, της παραγράφου 3 του άρθρου 152 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του άρθρου 12 του ν.δ. 1264/1942 (Α΄ 188) ως ισχύουν, εφόσον προκύπτουν από ελέγχους αρμοδιότητας της Μ.Ε.Ε.
 2. Τμήμα Β’ - Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των εσωτερικών ελέγχων των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, η καταγραφή και η αξιολόγηση των ευρημάτων και η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για τη λήψη διορθωτικών μέτρων
  • Ο έλεγχος και η διασφάλιση της επάρκειας, ολοκλήρωσης και ευθυγράμμισης των εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων και των σχεδίων ανάπτυξης με τους στόχους και τη στρατηγική του Υπουργείου Οικονομικών
  • Η καθοδήγηση των υπηρεσιών για την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών λειτουργίας
  • Ο καθορισμός των προτύπων, των σχεδίων που υιοθετούνται στα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών και η μέριμνα για την πιστή τήρησή τους από όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που τα χρησιμοποιούν
  • Η διασφάλιση και ο έλεγχος της ορθής υλοποίησης και της συμβατότητας των διαδικασιών και των προτύπων του Υπουργείου Οικονομικών με τα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές
  • Η επιθεώρηση και ο έλεγχος ορθής χρήσης των συστημάτων παροχής οικονομικών και διοικητικών πληροφοριών
 3. Τμήμα Γ’ - Εσωτερικών Υποθέσεων
  • Ο εντοπισμός και η διερεύνηση των υποθέσεων διαφθοράς υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, και ειδικότερα η εξιχνίαση των ποινικών αδικημάτων και των πειθαρχικών παραπτωμάτων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011 (Α’ 66), όπως ισχύει.
  • Η διενέργεια ελέγχων της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευομένων από αυτό φορέων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα:στοχευμένων ή δειγματοληπτικών που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σε υπαλλήλους για τους οποίους περιέρχεται οποιαδήποτε πληροφορία που προκαλεί βάσιμες υπόνοιες αδικαιολόγητης μεταβολής της υφιστάμενης περιουσιακής κατάστασής τους και, σε υπαλλήλους για τους οποίους διενεργείται έρευνα, προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση ή Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) για τη διερεύνηση των αδικημάτων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει, και κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος της περιουσιακής τους κατάστασης.
  • Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του δείγματος που θα επιλεγεί προς έλεγχο
  • Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, Ε.Δ.Ε. ή προανάκρισης κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και αυτεπαγγέλτως, για τη διερεύνηση των αδικημάτων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει, καθώς και η παραπομπή των υπαιτίων στην αρμόδια εισαγγελική αρχή ή τον αρμόδιο πειθαρχικό προϊστάμενο.
  • Η υποβολή ετήσιας έκθεσης απολογισμού του έργου και των δραστηριοτήτων του Τμήματος και η εισήγηση μέτρων για την αντιμετώπιση, την πρόληψη και την καταστολή της διαφθοράς στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό Νομικών Προσώπων
  • Η επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση των υφισταμένων πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων
  • Η τήρηση αρχείου των υποθέσεων που χειρίζεται το Τμήμα και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Μονάδας για την αρχειοθέτηση των καταγγελιών, που κρίνονται ασαφείς ή ασήμαντες, καθώς και η επανεξέταση παλαιών υποθέσεων για τον εντοπισμό στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν προς περαιτέρω έρευνα
  • Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για τον καθορισμό της διαδικασίας διενέργειας των ελέγχων περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευομένων από αυτό φορέων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου
Άρθρο 6 "Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων"
1.  
  Το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών. Οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι οι ακόλουθες: (α) Η προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, της δραστηριότητας του Υπουργείου Οικονομικών σε όλους τους τομείς της αρμοδιότητάς του. (β) Η ενημέρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου για τα δημοσιευόμενα σχόλια, προτάσεις, παράπονα, απόψεις σε θέματα αρμοδιότητας τους και η μέριμνα απάντησης σε αυτά. (γ) Η μέριμνα για την προμήθεια και διανομή στις υπηρεσίες του Υπουργείου, εφημερίδων, περιοδικών και διαφόρων εντύπων ελληνικής και ξένης προέλευσης, για την οργάνωση συνεντεύξεων, φιλοξενιών, εθνικών εορτών και πολιτιστικών, γενικά, εκδηλώσεων στα πλαίσια των δημοσίων σχέσεων του Υπουργείου και η συμμετοχή στις εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις των άλλων Υπουργείων. (δ) Η μέριμνα για την παραγωγή οπτικό-ακουστικού υλικού, σε θέματα ενημερωτικού και πληροφοριακού περιεχομένου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. (ε) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών και ο συντονισμός των υπηρεσιών του Υπουργείου για όλα τα θέματα παρουσίασης, μορφοποίησης, ανανέωσης και επικαιροποίησης των ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).
Άρθρο 7 "Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων"
1.  
  Το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) αποτελεί συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο, με κύριο σκοπό την τεχνοκρατική υποστήριξη του έργου του αρμόδιου, κατ’ ανάθεση των σχετικών αρμοδιοτήτων, Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού, κατά το σχεδιασμό και την άσκηση της οικονομικής πολιτικής και λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες γι’ αυτό διατάξεις (άρθρο 47, ν. 4484/2017 - Α΄110). Κεφάλαιο Β΄ Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών.
Άρθρο 8 "Διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Οικονομικών"
1.  
  Η Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών αποτελείται από τις παρακάτω υπηρεσίες: (α) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) (β) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (γ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας (δ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (ε) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
Άρθρο 9 "Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)"
1.  
  Αρμοδιότητες του Τμήματος Π.Σ.Ε.Α. είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η κινητοποίηση και η δράση κατά τον πόλεμο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης, των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Άρθρο 10 "Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου"
1.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου είναι οι ακόλουθες: (α) Η μέριμνα για την παραλαβή και η επεξεργασία των μέσων άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου που απευθύνονται στον Υπουργό ή που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου. (β) Ο συντονισμός των ενεργειών των καθ΄ύλην αρμόδιων υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου για τη συλλογή επιμέρους απαντήσεων και στοιχείων επί των μέσων άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου. (γ) Η μέριμνα για τη σύνταξη και διεκπεραίωση με ηλεκτρονικά μέσα των έγγραφων απαντήσεων προς τη Βουλή των Ελλήνων. (δ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο Υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και των άλλων Υπουργείων.
Άρθρο 11 "Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας"
1.  
  Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας είναι οι ακόλουθες: (α) Ο ετήσιος προγραμματισμός του νομοθετικού έργου του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και η ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. (β) Η παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας για την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης στις αρμόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθμίσεων. (γ) Η μέριμνα, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, για τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και ενδιαφερόμενων ομάδων, η ευθύνη σύνταξης της Έκθεσης επί της δημόσιας διαβούλευσης επί νομοσχεδίων και η μέριμνα για την αποστολή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις από τις οποίες προήλθαν τα σχόλια. (δ) Η σύνταξη και η βελτίωση της ποιότητας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες, των Αναλύσεων Συνεπειών Ρυθμίσεων, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις συναφείς νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις. (ε) Η επισήμανση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του Υπουργείου Οικονομικών που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης, και η μέριμνα για την τήρηση των αρχών και της διαδικασίας καλής νομοθέτησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (στ) Η συλλογή, ταξινόμηση και προώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης του ν. 3133/2003 (Α’ 85) των κωδικοποιούμενων ρυθμίσεων ή ρυθμίσεων των νομικών πεδίων, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης. (ζ) Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες, της έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής, καθώς και η αποστολή καταλόγου στις αρμόδιες υπηρεσίες, των ρυθμίσεων, οι οποίες αξιολογούνται κατά το επόμενο έτος, συμπεριλαμβανομένου και του χρονοδιαγράμματος αξιολόγησής τους. (η) Η υποχρεωτική συμμετοχή στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών. (θ) Η μέριμνα για την εφαρμογή των αρχών καλής νομοθέτησης, κατά την ενσωμάτωση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως κατά τη σύνταξη της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων. (ι) Η συμμετοχή στο σχεδιασμό των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων και η κατάρτιση νομοσχεδίων που ανατίθενται από τον Υπουργό, καθώς και η μέριμνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες, για την καλή ποιότητά τους.
Άρθρο 12 "Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης"
1.  
  Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης υπάγεται απευθείας στο Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών και οι επιχειρησιακοί στόχοι της είναι οι ακόλουθοι:
 1. Η διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, μέσω της διαχείρισης και εφαρμογής συστημάτων διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Οικονομικών
 2. Η ορθολογική και αποδοτική κατανομή του προσωπικού μεταξύ των υπηρεσιών, μέσω της παρακολούθησης και αξιολόγησης των αναγκών τους σε προσωπικό
 3. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι των υπηρεσιών του
 4. Η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των διοικητικών διαδικασιών και της οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
2.  
  Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, ως κατωτέρω:
 1. Τμήμα Α΄ - Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης
 2. Τμήμα Β΄- Υπηρεσιακών Μεταβολών
 3. Τμήμα Γ΄- Βαθμολογικής και Μισθολογικής Εξέλιξης, Μητρώου και Οικονομικών Παροχών
 4. Τμήμα Δ’ - Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δικαστικών Ενεργειών
 5. Τμήμα Ε’ - Οργάνωσης και Ποιότητας
 6. Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας και Αρχείου
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αφορούν σε όλες τις υπηρεσίες και το προσωπικό του Υπουργείου Οικονομικών και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, ως εξής:
 1. Τμήμα Α΄- Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης
  • Η εκτίμηση και αξιολόγηση των αναγκών των υπηρεσιών σε ανθρώπινο δυναμικό και η ορθολογική και αποδοτική κατανομή του προσωπικού μεταξύ των υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων
  • Ο προγραμματισμός των προσλήψεων, η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση, τις μεταβολές και την κινητικότητα του προσωπικού
  • Ο διορισμός ή πρόσληψη, η μονιμοποίηση και αποχώρηση ή απόλυση, κατά οποιονδήποτε τρόπο, μόνιμου ή με πάσης φύσεως σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού
  • Οι διαδικαστικές ενέργειες για τη σύναψη και παρακολούθηση συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄206) και του ν. 2190/1994 (Α΄28),όπως εκάστοτε ισχύουν, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων.
  • Η τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών για την επαναφορά στην Υπηρεσία και αποκατάσταση υπαλλήλων
  • Η εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης και απόδοσης προσωπικού αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
  • Η εισήγηση στο Τμήμα Οργάνωσης και Ποιότητας για την ορθολογικότερη κατανομή των οργανικών θέσεων του προσωπικού όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατά υπηρεσία
  • Η συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Ποιότητας για την κατάρτιση, αξιολόγηση και τον ανασχεδια-σμό περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας
  • Ο έλεγχος νομιμότητας πράξεων εποπτευόμενων φορέων, που αφορούν αρμοδιότητες του Τμήματος, στους οποίους δεν υφίσταται οργανική μονάδα Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Οι διαδικαστικές ενέργειες για την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων
  • Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού αρμοδιότητας της Διεύθυνσης σε συνεργασία με φορείς παροχής πιστοποιημένης επιμόρφωσης
  • Ο σχεδιασμός και οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, καθώς και επαγγελματικής εξειδίκευσης
  • Η μέριμνα για τη μετεκπαίδευση και τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των υπαλλήλων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, για την λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, συναφούς με το αντικείμενο της υπηρεσίας, εφόσον κρίνεται αναγκαία, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας
  • Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και ημερίδων σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς εκπαίδευσης δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας σε εκπαιδευτικές δράσεις της Ε.Ε. ή άλλων διεθνών φορέων.
  • Η κατάρτιση και τήρηση του Μητρώου Δημοσιο-νομικών Ελεγκτών και Εμπειρογνωμόνων. (ιστστ) Η τήρηση καταστάσεων με τα στοιχεία προσωπικού που έχει εγγραφεί στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης και η ενημέρωση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) σε περίπτωση συνδρομής λόγων διαγραφής μέλους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  • Η πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ),Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) και Ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ),καθώς και η τήρηση των απαιτούμενων ενεργειών για την απασχόληση ωφελουμένων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
  • Η στελέχωση των πολιτικών γραφείων μελών της Κυβέρνησης και των Γραφείων του Διοικητικού Γραμματέα, των Τομεακών Γραμματέων και του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα του Υπουργείου
  • Η επιμέλεια οργάνωσης και λειτουργίας των βιβλιοθηκών του Υπουργείου Οικονομικών, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, η μέριμνα για τον εφοδιασμό τους με τις απαραίτητες εκδόσεις, καθώς και την ενημέρωση του προσωπικού για τις δυνατότητες που υπάρχουν για την αξιοποίησή της
  • Η ενημέρωση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου κατά λόγο αρμοδιότητας
  • Η ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων σε ηλεκτρονική μορφή κατά λόγο αρμοδιό-τητας
  • Η τήρηση κάθε παρεπόμενης διαδικασίας που είναι συναφής με τα ανωτέρω
 2. Τμήμα Β΄ - Υπηρεσιακών Μεταβολών
  • Η εκτίμηση και αξιολόγηση των αναγκών των υπηρεσιών του Υπουργείου σε ανθρώπινο δυναμικό και η ορθολογική στελέχωσή τους, στο πλαίσιο των αρμοδιο-τήτων του Τμήματος
  • Η ενημέρωση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου κατά λόγο αρμοδιότητας
  • Η ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων σε ηλεκτρονική μορφή κατά λόγο αρμοδιότητας
  • Η τήρηση κάθε παρεπόμενης διαδικασίας που είναι συναφής με τα ανωτέρω
 3. Τμήμα Γ΄- Βαθμολογικής και Μισθολογικής Εξέλιξης, Μητρώου και Οικονομικών Παροχών
  • Η κατάρτιση και ενημέρωση καταστάσεων προσωπικού του άρθρου 88 του ν.3528/2007 (Α΄ 26) και η τήρηση και ενημέρωση Δυναμολογίου Προσωπικού.
  • Η κατάρτιση και τήρηση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή
  • Η έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων
  • Η ηλεκτρονική συμπλήρωση Δελτίου Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου (Δ.Α.Υ.Κ.), ο προέλεγχος και η διαβίβαση στις αρμόδιες Υπηρεσίες των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης των υπαλλήλων.
  • Η εξέταση αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
  • Η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών και η έκδοση σχετικών αποφάσεων εκτός αυτών για τις οποίες η αρμοδιότητα χορήγησης ανήκει σε άλλα όργανα
  • Ο χειρισμός θεμάτων σχετικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του προσωπικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και ενημέρωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις πρόσθετες αποδοχές των υπαλλήλων
  • Η μέριμνα για την έκδοση των βιβλιαρίων νοσηλείας του προσωπικού αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, καθώς και ενημέρωση του αρμόδιου φορέα σε κάθε μεταβολή
  • Οι ενέργειες για τη μετακίνηση προσώπων με οποιαδήποτε ιδιότητα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, για υπηρεσία ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί σε άλλα όργανα
  • Η έκδοση υπηρεσιακών ταυτοτήτων, όπου απαιτείται
  • Η αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών με τα αντικείμενα της Υπηρεσίας
  • Ο χειρισμός θεμάτων μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
  • Η μέριμνα για την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων, όπου απαιτείται, καθώς και η εισήγηση στο αρμόδιο όργανο για την εξέταση ενστάσεων κατά αποφάσεων περικοπής αποδοχών υπαλλήλων που απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο
  • Η αναγνώριση προϋπηρεσίας του προσωπικού για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη
  • Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων αναφορικά με τον καθορισμό προσωπικού ασφαλείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (ιστιστ) Η μέριμνα για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης και λοιπών αποζημιώσεων του προσωπικού.
  • Η ενημέρωση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου κατά λόγο αρμοδιότητας
  • Η τήρηση κάθε παρεπόμενης διαδικασίας που είναι συναφής με τα ανωτέρω
 4. Τμήμα Δ΄- Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δικαστικών Ενεργειών
  • Η εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα και άλλων ειδικών διατάξεων, που αναφέρονται στην πειθαρχική δίωξη των δημοσίων υπαλλήλων, στο προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης
  • Η επεξεργασία και αξιολόγηση πορισμάτων προκαταρκτικής έρευνας - Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης, με την συνακόλουθη τήρηση της κατά νόμο προβλεπόμενης διαδικασίας
  • Η παροχή στοιχείων και απόψεων στα διοικητικά δικαστήρια για προσφυγές και αιτήσεις ακυρώσεως κατά πράξεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης
  • Η ενημέρωση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για την πορεία των πειθαρχικών υποθέσεων
  • Η ανταλλαγή πληροφοριών με υπηρεσίες και αρχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Η τήρηση και ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού με στοιχεία αρμοδιότητας του Τμήματος, τηρουμένης της εμπιστευτικότητας και ασφάλειας αυτών, καθώς και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων
  • Η ενημέρωση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου σε περιπτώσεις εκτέλεσης της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, αυτοδίκαιης έκπτωσης, αργίας και επαναφοράς υπαλλήλων
  • Η μέριμνα για την επιβολή και άρση των διοικητικών μέτρων της θέσης του προσωπικού αρμοδιότητας της Διεύθυνσης σε αυτοδίκαιη, δυνητική και υποχρεωτική αργία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
  • Η τήρηση κάθε παρεπόμενης διαδικασίας που είναι συναφής με τα ανωτέρω
 5. Τμήμα Ε΄- Οργάνωσης και Ποιότητας
  • Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης, σύστασης νέων ή κατάργησης υφισταμένων υπηρεσιών του Υπουργείου
  • Η κατάρτιση σχεδίων αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής
  • Ο διορισμός των Διοικήσεων των εποπτευομένων από το Υπουργείο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
  • Ο διορισμός των διοικήσεων των φορέων των οποίων οι διοικήσεις διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και δε διαθέτουν οργανική μονάδα ανθρώπινου δυναμικού, πλην εκείνων που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων οργανικών μονάδων του Υπουργείου
  • Η κατάρτιση σχεδίων κατανομής θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία και βαθμίδα εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου
  • Η σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών συλλογικών οργάνων αρμοδιότητας του Υπουργείου, πλην των εκείνων που σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με θέματα προμηθειών, υλικών (ειδών) και παροχής υπηρεσιών
  • Η υπόδειξη εκπροσώπων του Υπουργείου σε συλλογικά όργανα άλλων φορέων
  • Οι διαδικαστικές ενέργειες για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου
  • Ενέργειες για την υλοποίηση της διαδικασίας στοχοθεσίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
  • Η κατάρτιση, αξιολόγηση και ο ανασχεδιασμός περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας
  • Η ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων σε ηλεκτρονική μορφή κατά λόγω αρμοδιότητας
  • Η ενημέρωση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου κατά λόγο αρμοδιότητας
  • Ο ανασχεδιασμός, εισήγηση και υλοποίηση δράσεων και ενεργειών απλούστευσης διαδικασιών, καθώς και η καθιέρωση προσφορότερων μεθόδων εργασίας
  • Η μελέτη και ανάλυση βέλτιστων διεθνών πρακτικών σε ζητήματα ποιότητας υπηρεσιών και απλούστευσης διαδικασιών
  • Η ανάπτυξη και εφαρμογή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων (όπως, ενδεικτικά, μέτρηση εργασίας, επιχειρησιακή έρευνα, ανάλυση κόστους - ωφέλειας, εργονομία) για την αύξηση της απόδοσης. (ιστιστ) Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του Υπουργείου και της αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Η τήρηση κάθε παρεπόμενης διαδικασίας που είναι συναφής με τα ανωτέρω
 6. Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας και Αρχείου
  • Η παραλαβή και πρωτοκόλληση κοινής και εμπιστευτικής αλληλογραφίας, υπηρεσιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, η παραβολή και αποστολή εγγράφων
  • Ο διαχωρισμός εγγράφων, καταχώριση και διανομή αυτών αρμοδίως, συσχέτιση και ταξιθέτηση αυτών, τήρηση αρχείου εγγράφων, καθώς και φακέλων, κατά Διεύθυνση, καθώς και ειδικών αρχείων
  • Η βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων, φωτογραφικών ή φωτοτυπιών, οποιονδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών, αντιπαραβάλλοντας τα με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο
  • Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού του Υπουργείου και των πολιτών
  • Η παρακολούθηση της ορθής διακίνησης των ηλεκτρονικών εγγράφων μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων
  • Ο χειρισμός θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού σε συνεργασία με την αρμόδια οικονομική υπηρεσία
Άρθρο 13 "Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών"
1.  
  Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:
 1. Η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων Γενικής Κυβέρνησης
 2. Η εποπτεία των διαδικασιών που αφορούν στον προϋπολογισμό και την ορθή λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
 3. Ο αποτελεσματικός συντονισμός των ειδικών φορέων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των φορέων που εποπτεύονται από υπηρεσίες ενταγμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται σε πέντε (5) Διευθύνσεις ως εξής:
 1. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
 2. Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων
 3. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
 4. Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων
 5. Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών
Άρθρο 14 "Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι οι εξής:
 1. Ο συντονισμός των ειδικών φορέων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των ειδικών φορέων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών και αφορούν στην κατάρτιση, αναθεώρηση και παρακολούθηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
 2. Η καθοδήγηση των προαναφερόμενων φορέων τόσο για την ορθή λειτουργία και χρηστή διαχείριση όσο και για την ομοιογενή αποτύπωση των δημοσιονομικών στοιχείων και αναφορών, με στόχο την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων πληροφοριών
2.  
  Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:
 1. Τμήμα Α΄ - Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
 2. Τμήμα Β΄- Προϋπολογισμού Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
 3. Τμήμα Γ΄ - Δημοσιονομικών Αναφορών Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών κατανέμονται στα Τμήματά της, ως ακολούθως:
 1. Τμήμα Α’ - Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες του Τμήματος Α΄- Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, είναι οι ακόλουθες:
  • Κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού και των προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των εγκυκλίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
  • Συντονισμός και καθοδήγηση των λοιπών ενταγμένων στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών ειδικών φορέων, αναφορικά με την ομοιογενή κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού και των προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των εγκυκλίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
  • Συλλογή, συγκέντρωση, έλεγχος, επεξεργασία, και αποστολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των προτάσεων του συνόλου των ειδικών φορέων που εντάσσονται στον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό και το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής του Υπουργείου Οικονομικών
  • Παρακολούθηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και εισήγηση κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
  • Παρακολούθηση, επεξεργασία, έγκριση των ανακατανομών πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου και διατύπωση σχετικών προτάσεων και αιτημάτων προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αναφορικά με τη διαχείριση και ενίσχυσή τους
  • Κατάρτιση μηνιαίων προγραμμάτων εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθορισμός τριμηνιαίων ανώτατων ορίων στόχων δαπανών, παρακολούθηση της εκτέλεσης των στόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, εισήγηση διορθωτικών προτάσεων σε περιπτώσεις αποκλίσεων και διαβίβασή τους στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης
  • Παρακολούθηση της εκτέλεσης και του βαθμού επίτευξης των μηνιαίων προγραμμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού όλων των υπαγομένων στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών ειδικών φορέων και ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών
  • Έκδοση αποφάσεων κατανομής σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού των Υπηρεσιών του Υπουργείου, ανάρτηση αυτών στη Διαύγεια και καταχώρησή τους στη διαδικτυακή πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
  • Συλλογή των αποφάσεων κατανομής σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων των πιστώσεων όλων των ειδικών φορέων που εντάσσονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών και έλεγχος αυτών
  • Έλεγχος της ορθής ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους των εν λόγω αποφάσεων και αντιπαραβολή με τα αντίστοιχα στοιχεία του εκάστοτε ισχύοντος πληροφοριακού συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής
  • Διατύπωση εισήγησης σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, για σχέδια νόμου, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον έχουν δημοσιονομική επίπτωση στον ετήσιο Τακτικό Προϋπολογισμό ή στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής των Υπηρεσιών του Υπουργείου
  • Υποβολή αιτημάτων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κατόπιν συνεργασίας με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, για την εγγραφή προβλέψεων θέσεων και μεταφοράς πιστώσεων για αντιμετώπιση δαπανών που προκαλούνται από διορισμούς και μετατάξεις προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών
  • Έγκριση των νέων μισθώσεων κτιρίων και μεταστεγάσεων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
  • Επεξεργασία, έγκριση, διατύπωση αιτημάτων προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και παρακολούθηση των πολυετών υποχρεώσεων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
  • Κάθε άλλο θέμα που δεν κατονομάζεται ρητά και είναι συναφές με την κατάρτιση και εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
 2. Τμήμα Β’ - Προϋπολογισμού Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες του Τμήματος Β΄- Προϋπολογισμού Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεωνκαι Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, είναι οι ακόλουθες:
  • Κατάρτιση και παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών
  • Συγκέντρωση, επεξεργασία και ενοποίηση των υποβαλλόμενων προτάσεων του ετήσιου και μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού των έργων των φορέων υλοποίησης και συντονισμός των ενεργειών για την κατάρτιση και υποβολή της συνολικής πρότασης χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς και ο συντονισμός των ενεργειών των εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, σε θέματα ένταξης, χρηματοδότησης και ομαλής απορρόφησης των διαθέσιμων πιστώσεων
  • Έλεγχος και εισήγηση, ως προς τη δυνατότητα χρηματοδότησης και έγκρισης, επί των υποβαλλόμενων προτάσεων των φορέων υλοποίησης για την ένταξη νέων έργων στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών και συνεργασία με τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης για την ένταξη νέων έργων στο Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών
  • Επεξεργασία και διαβίβαση αιτημάτων προέγκρισης ένταξης έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών
  • Παρακολούθηση των κατανομών και των απορροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, συγκέντρωση, επεξεργασία και ενοποίηση οικονομικών στοιχείων για τις κινήσεις των λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος των έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και έλεγχος και επεξεργασία των γενικών απολογιστικών στοιχείων
  • Παρακολούθηση της εκτέλεσης του ετήσιου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών σε ετήσιο και μεσοπρόθεσμο επίπεδο, καθώς και των εγκεκριμένων ορίων δαπανών
  • Κατάρτιση της ετήσιας στοχοθεσίας του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, του βαθμού επίτευξης των μηνιαίων προγραμμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων, ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς επίσης και εισήγηση διορθωτικών προτάσεων σε περιπτώσεις αποκλίσεων και διαβίβασή τους στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης
  • Συγκέντρωση, επεξεργασία, ενοποίηση και διαβίβαση μηνιαίων και τριμηνιαίων οικονομικών στοιχείων εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών προς το αρμόδιο Τμήμα, καθώς και ανάρτησή τους σε μηνιαία βάση στη διαδικτυακή πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
  • Έκδοση αποφάσεων καθορισμού ορίων πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανά ειδικό φορέα του Υπουργείου Οικονομικών
  • Έκδοση αποφάσεων κατανομής πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων των πιστώσεων του Προϋπολογισμού των Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς επίσης και αποφάσεων ανακατανομής πιστώσεων εντός της ίδιας Συλλογικής Απόφασης, επεξεργασία και διαβίβαση αιτημάτων ανακατανομής πιστώσεων μεταξύ διαφορετικών Συλλογικών Αποφάσεων προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
  • Έκδοση εντολών κατανομής πιστώσεων στους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών
  • Διατύπωση εισήγησης, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, για σχέδια νόμων, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον έχουν δημοσιονομική επίπτωση στον ετήσιο Προϋπολογισμό Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων ή στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
  • Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
 3. Τμήμα Γ’ - Δημοσιονομικών Αναφορών Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες του Τμήματος Γ΄- Δημοσιονομικών Αναφορών Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων, είναι οι ακόλουθες:
  • Καθοδήγηση και έκδοση οδηγιών προς όλους τους υπαγόμενους στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών φορέων για την ομοιογενή τήρηση, κατάρτιση και αποστολή δημοσιονομικών αναφορών, εκθέσεων και συνοπτικών στοιχείων του μητρώου δεσμεύσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των εγκυκλίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
  • Συντονισμός όλων των ενταγμένων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών φορέων, αναφορικά με την κατάρτιση και παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης των μηνιαίων προγραμμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού, τη σύνταξη εκθέσεων τεκμηρίωσης πεπραγμένων και αιτιολόγησης αποκλίσεων, καθώς και των προβλεπομένων στο π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) άρθρο 8 παρ. 3 δημοσιονομικών αναφορών και εκθέσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των εγκυκλίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Έλεγχος των αναρτημένων στη διαδικτυακή πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αποφάσεων κατανομής σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων των πιστώσεων όλων των ειδικών φορέων που εντάσσονται στον κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών με τα αντίστοιχα στοιχεία του εκάστοτε ισχύοντος πληροφοριακού συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής
  • Συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχος και ενοποίηση των μηνιαίων προγραμμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού όλων των ενταγμένων στον κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών φορέων.
  • Σύνταξη και υποβολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Μνημονίου Συνεργασίας του Υπουργείου, βάσει των προβλεπόμενων στην κείμενη νομοθεσία διατάξεων.
  • Παρακολούθηση της εκτέλεσης και του βαθμού επίτευξης των μηνιαίων προγραμμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού όλων των ενταγμένων στον κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών φορέων και ενημέρωση αυτών όταν κρίνεται απαραίτητο
  • Συγκέντρωση, ενοποίηση και διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των εκθέσεων τεκμηρίωσης πεπραγμένων και αιτιολόγησης αποκλίσεων των ενταγμένων στον κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών φορέων, καθώς και των προτεινόμενων από τις αρμόδιες υπηρεσίες διορθωτικών προτάσεων σε περιπτώσεις αποκλίσεων
  • Συγκέντρωση συνοπτικών δημοσιονομικών στοιχείων και αναφορών από τις αρμόδιες σε κεντρικό επίπεδο υπηρεσίες τήρησης των μητρώων δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων και έλεγχος αυτών ως προς την ανάρτησή τους στη διαδικτυακή πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και ως προς τις πληρωτέες υποχρεώσεις και εισπρακτέες απαιτήσεις
  • Επιμέλεια ενοποίησης των προβλεπόμενων στο π.δ. 80/2016 άρθρο 8 παρ. 3 δημοσιονομικών αναφορών και εκθέσεων όλων των ενταγμένων στον κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών φορέων, καθώς επίσης και αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Έλεγχος και γνωστοποίηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του βαθμού ανταπόκρισης των ενταγμένων στον κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών φορέων στην ανάρτηση των προβλεπόμενων δημοσιονομικών στοιχείων στη διαδικτυακή πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
  • Σύνταξη της προβλεπόμενης περί πληρωτέων υποχρεώσεων και εισπρακτέων απαιτήσεων των ενταγμένων στον κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών φορέων, έκθεσης προς την Ελληνική Στατιστική Αρχή
  • Κάθε άλλο θέμα που δεν κατονομάζεται ρητά και είναι συναφές με δεδομένα που τηρούνται στο μητρώο δεσμεύσεων και αφορούν συγκέντρωση, επεξεργασία και ενοποίηση δημοσιονομικών στοιχείων, προερχομένων από τις αρμόδιες σε κεντρικό επίπεδο υπηρεσίες τήρησης των μητρώων δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και υποβολής αυτών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Άρθρο 15 "Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων είναι οι εξής:
 1. Συντονισμός των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των φορέων που εποπτεύονται από υπηρεσίες ενταγμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, και αφορούν στην κατάρτιση, αναθεώρηση και παρακολούθηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
 2. Καθοδήγηση των προαναφερόμενων φορέων τόσο για την ορθή λειτουργία και χρηστή διαχείριση όσο και για την ομοιογενή αποτύπωση των δημοσιονομικών στοιχείων και αναφορών με στόχο την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων πληροφοριών
 3. Καθοδήγηση των κληροδοτημάτων σε θέματα κατάρτισης, παρακολούθησης και εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού και απολογισμού με στόχο την ορθή λειτουργία και χρηστή διαχείριση
 4. Συνδρομή του έργου της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων μέσω του συντονισμού, της υποστήριξης και του ελέγχου των χορηγούμενων κρατικών ενισχύσεων σε φορείς ενταγμένους στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, καθώς και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς
2.  
  Η Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:
 1. Τμήμα Α’ - Παρακολούθησης Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εποπτευόμενων Φορέων
 2. Τμήμα Β’ - Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων
 3. Τμήμα Γ’ - Κρατικών Ενισχύσεων
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων κατανέμονται στα τμήματα ως ακολούθως:
 1. Τμήμα Α’ - Παρακολούθησης Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εποπτευόμενων Φορέων Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες του Τμήματος Α΄- Παρακολούθησης Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εποπτευόμενων Φορέων, είναι οι ακόλουθες:
  • Συντονισμός και καθοδήγηση των εποπτευόμενων φορέων σε θέματα κατάρτισης και παρακολούθησης της εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού τους, προετοιμασίας του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο-νομικής Στρατηγικής, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου ή πληροφορίας που ζητείται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
  • Επεξεργασία των σχεδίων προϋπολογισμού τους και μέριμνα για την ευθυγράμμιση των στόχων αυτού με τους στόχους δημοσιονομικής πολιτικής
  • Έλεγχος και έγκριση του προϋπολογισμού, των τροποποιήσεων αυτού και του απολογισμού των εποπτευομένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου - Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ιδρυτικό τους νόμο
  • Έλεγχος και έγκριση του προϋπολογισμού και των αναθεωρήσεων αυτού, των εποπτευομένων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του Κεφ.
  • Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄314).
  • Διατύπωση απόψεων επί σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων που έχουν οικονομική επίπτωση στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής ή στον προϋπολογισμό των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, σε συνεργασία με τους φορείς
  • Αξιολόγηση των υποβαλλόμενων επιχειρησιακών σχεδίων των εποπτευόμενων φορέων του Κεφ.
  • Α του ν.3429/2005, έλεγχος της συμβατότητάς τους με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και σχετική εισήγηση για την έγκρισή τους από τον Υπουργό Οικονομικών.
  • Παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων, μέσω της αξιολόγησης των τριμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων τους
  • Μέριμνα για τη σύνταξη συγκεντρωτικών εκθέσεων αξιολόγησης - αιτιολόγησης για τις τυχόν αποκλίσεις και τις διορθωτικές παρεμβάσεις που προτείνονται ή / και υλοποιούνται από τους εποπτευόμενους φορείς και διαβίβασή τους στο Β΄ Τμήμα
  • Ανάλυση και επεξεργασία των αποστελλόμενων οικονομικών και δημοσιονομικών στοιχείων των εποπτευόμενων φορέων, λαμβάνοντας υπόψη και τις εκθέσεις των εσωτερικών ελεγκτών και τις αναφορές των συναρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών και διαβίβασή τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
  • Έκδοση αποφάσεων κρατικής επιχορήγησης - χρηματοδότησης των φορέων που επιχορηγούνται από το Υπουργείο Οικονομικών
  • Παρακολούθηση των δανείων, των ελλειμμάτων και των χρεών που εμφανίζουν οι εποπτευόμενοι φορείς σε τακτική (τριμηνιαία/ μηνιαία) βάση, μέσω των υποβαλλόμενων απολογιστικών στοιχείων τους
  • Συντονισμός και καθοδήγηση των κληροδοτημάτων σε θέματα κατάρτισης, παρακολούθησης της εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού τους και απολογισμού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου ή πληροφορίας που ζητείται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας
 2. Τμήμα Β΄ - Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες του Τμήματος Β΄- Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων, είναι οι ακόλουθες:
  • Καθοδήγηση και έκδοση οδηγιών προς όλους τους εποπτευόμενους φορείς για την ομοιογενή τήρηση, κατάρτιση και αποστολή δημοσιονομικών αναφορών, εκθέσεων και συνοπτικών στοιχείων του μητρώου δεσμεύσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των εγκυκλίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
  • Σύνταξη Μνημονίων Συνεργασίας με τους φορείς που εποπτεύει το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις
  • Συντονισμός, συγκέντρωση, ενοποίηση και διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εκθέσεων αξιολόγησης - αιτιολόγησης για τις τυχόν αποκλίσεις και τις διορθωτικές παρεμβάσεις που προτείνονται ή / και υλοποιούνται από τους εποπτευόμενους φορείς
  • Έλεγχος της πληρότητας και της ορθότητας των συγκεντρωτικών στοιχείων του μητρώου δεσμεύσεων των εποπτευόμενων φορέων, καταχώριση των ανωτέρω στη διαδικτυακή πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, παροχή σχετικών οδηγιών για την ορθή τήρηση από τους φορείς, καθώς και διαβίβαση των σχετικών στοιχείων και αναφορών στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
  • Επιμέλεια ενοποίησης των προβλεπόμενων στο π.δ. 80/2016 άρθρο 8 παρ. 3 δημοσιονομικών αναφορών και εκθέσεων των εποπτευόμενων φορέων, καθώς επίσης και αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Συντονισμός, συγκέντρωση, ενοποίηση και διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κάθε άλλου στοιχείου ή πληροφορίας που ζητείται σχετικά με την προετοιμασία και την εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής των εποπτευόμενων φορέων
  • Επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων των κληροδοτημάτων Γενικής Κυβέρνησης και παραγωγή προβλεπόμενων δημοσιονομικών αναφορών
  • Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων
 3. Τμήμα Γ΄ - Κρατικών Ενισχύσεων Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες του Τμήματος Γ΄- Κρατικών Ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες:
  • Προετοιμασία και προώθηση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 107.1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) για γνωμοδότηση ή / και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.
  • Υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθησή τους στη Κε.Μ.Κ.Ε.
  • Εποπτεία και υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητάς της σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης
  • Έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση
  • Παροχή στην Κε.Μ.Κ.Ε. κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την Κε.Μ.Κ.Ε. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της Ε.Ε. για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της.
  • Απευθείας επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, όπου απαιτείται, για θέματα που αφορούν ενισχύσεις αρμοδιότητάς της, με ταυτόχρονη ενημέρωση της Κε.Μ.Κ.Ε.
  • Μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SΑΝΙ
  • Υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SΑRΙ
  • Μέριμνα για την ενημέρωση του Μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/2013(Α΄107), ως προς τα μέτρα αρμο-διότητάς τους, καθώς και μέριμνα για την τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας προς τον σκοπό αυτό.
  • Εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς του, με βάση τις οδηγίες της Κε.Μ.Κ.Ε. και παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην Κε.Μ.Κ.Ε. για την υποβολή τους στην ΕΕ.
  • Ειδικότερα:
  • (α) Υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν και (β) Μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθεισών κρατικών ενισχύσεων.
Άρθρο 16 "Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης είναι οι ακόλουθοι:
 1. Η διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Υπουργείου με την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας, σχετικά με τις δαπάνες και τις προμήθειες του Υπουργείου
 2. Η ορθή εφαρμογή των κατευθυντηρίων αρχών του προϋπολογισμού των φορέων του Υπουργείου
 3. Η διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών
 4. Η διασφάλιση της τήρησης και της ορθής εφαρμογής των δημοσιολογιστικών κανόνων
 5. Η έγκαιρη πληρωμή των υποχρεώσεων των φορέων του Υπουργείου, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία
2.  
  Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω:
 1. Τμήμα Α΄ - Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Ελέγχου και Εκκαθάρισης δαπανών υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομικών
 2. Τμήμα Β΄ - Ελέγχου και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας και λοιπών αποδοχών, αμοιβών και αποζημιώσεων προσωπικού Υπουργείου Οικονομικών
 3. Τμήμα Γ΄- Ελέγχου και Εκκαθάρισης δαπανών λοιπών Ειδικών φορέων που εντάσσονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών
 4. Τμήμα Δ΄ - Εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).
 5. Τμήμα Ε΄- Πληρωμής Δαπανών
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:
 1. Τμήμα Α΄ - Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Ελέγχου και Εκκαθάρισης δαπανών υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομικών Το Τμήμα Α΄ ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες για δαπάνες κάθε κατηγορίας πλην αυτών που αφορούν στην αρμοδιότητα του Β΄ Τμήματος, ως ακολούθως:
  • Η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από τον διατάκτη και η καταχώρηση των αναλαμβανομένων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων
  • Ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης
  • Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν.4270/2014,όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016).
  • Η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες
  • Η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη
  • Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις
  • Η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού και η υποβολή σχετικών αναφορών στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
  • Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και η εκκαθάριση των δαπανών του οικείου φορέα, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών
  • Η έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών του οικείου φορέα, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο
  • Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και η υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.
  • Η έκδοση και τακτοποίηση των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ)
  • Η αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών
  • Η παρακολούθηση του βιβλίου των υπολόγων και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) για την έκδοση εντολών προς τον οικείο εκκαθαριστή αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημοσίων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού και η εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  • Η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και η έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται
  • Η καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και η τήρηση του μητρώου αυτών. (ιστιστ) Η παροχή απόψεων στα δικαστήρια, η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και η κοινοποίηση στην αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.
  • Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία επιτόπιου ελέγχου
  • Η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών
  • Η άσκηση πάσης φύσης αρμοδιοτήτων, που απορρέουν από τον ορισμό της Γ.Δ.Ο.Υ. ως κύριας κεντρικής.
  • Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης
 2. Τμήμα Β΄ - Ελέγχου και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας και λοιπών αποδοχών, αμοιβών και αποζημιώσεων προσωπικού Υπουργείου Οικονομικών Το Τμήμα Β΄ ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες για δαπάνες αποδοχών, συντάξεων, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου, των φυσικών προσώπων με οποιουδήποτε τύπου μίσθωση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής, καθώς και αποζημιώσεων φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου, ως ακολούθως:
  • Η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από τον διατάκτη και η καταχώρηση των αναλαμβανομένων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων
  • Ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης
  • Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν.4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016).
  • Η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων αρμοδιότητας του Τμήματος, στους δευτερεύοντες διατάκτες
  • Η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού
  • Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και η εκκαθάριση των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών
  • Η έκδοση τίτλου για την πληρωμή δαπανών, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμής, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο
  • Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και η υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.
  • Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία επιτόπιου ελέγχου
  • Η παροχή απόψεων στα δικαστήρια, η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων αρμοδιότητας του Τμήματος και η κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.
  • Η τήρηση μητρώου πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου
  • Ο έλεγχος και η επεξεργασία των πράξεων μεταβολών της υπηρεσιακής και οικογενειακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών
  • Η παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του Υπουργείου, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του
  • Η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών αναφορικά με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώ-σεις, κρατήσεις και λοιπά σχετικά θέματα, για το πάσης φύσεως προσωπικό του Υπουργείου
  • Η υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). (ιστιστ) Η αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από μισθοδοτούμενους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό φορέων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για αποδοχές που ελήφθησαν αχρεωστήτως. (ιστιστ) Η πιστοποίηση εκκαθαριστών μισθοδοσίας.
  • Η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών
  • Η χρήση και επικαιροποίηση στοιχείων του εκάστοτε ισχύοντος πληροφοριακού συστήματος ενιαίας μισθοδοσίας
  • Η άσκηση πάσης φύσης αρμοδιοτήτων, που απορρέουν από τον ορισμό της Γ.Δ.Ο.Υ. ως κύριας κεντρικής.
 3. Τμήμα Γ΄ - Ελέγχου και Εκκαθάρισης δαπανών λοιπών Ειδικών φορέων που εντάσσονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών Οι αρμοδιότητες Ελέγχου και Εκκαθάρισης δαπανώνγια τους Λοιπούς Ειδικούς φορείς ασκούνται από το Τμήμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 4. Τμήμα Δ΄ - Εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).
  • Ο έλεγχος και η εκκαθάριση δαπανών που αφορούν σε έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
  • Η έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών που αφορούν σε έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
 5. Τμήμα Ε΄ - Πληρωμής Δαπανών
  • Η παραγωγή στο εκάστοτε ισχύον πληροφοριακό σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς
  • Η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών
  • Η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων
  • Η καταχώρηση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα
  • Η καταχώρηση στο εκάστοτε ισχύον πληροφοριακό σύστημα δημοσιονομικής πολιτικής των αποφάσεων μεταβολών εκτελούμενου προϋπολογισμού που αφορούν ανακατανομές πιστώσεων εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας του ιδίου ειδικού φορέα ή μεταξύ διαφορετικών ειδικών φορέων
  • Η πληρωμή, με ηλεκτρονική εντολή, δαπανών που αφορούν σε έργα του Προγράμματος των Δημοσίων Επενδύσεων
  • Η καταχώρηση του ορίου πληρωμών στο εκάστοτε ισχύον πληροφοριακό σύστημα δημοσιονομικής πολιτικής και η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τους ειδικούς φορείς αρμοδιότητας της Γ.Δ.Ο.Υ.
Άρθρο 17 "Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων, είναι οι ακόλουθοι:
 1. Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4173/2013 (Α΄186) και η διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου που απορρέουν από αυτή, καθώς και παρόμοιων λοιπών Συμβάσεων Παραχώρησης αποκλειστικού δικαιώματος, στις οποίες δεν ορίζεται με σαφήνεια η εποπτεύουσα αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.
 2. Η διαχείριση όλων των εκκρεμοτήτων που απορρέουν από την κατάργηση, συγχώνευση, ειδική διαχείριση, εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση φορέων του Δημοσίου
 3. Ο καθορισμός της διαδικασίας της εκκαθάρισης - ειδικής εκκαθάρισης και ο έλεγχος των εκκαθαριστών
 4. Η έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων (κυα) για τον ορισμό εκκαθαριστών και αρμοδιοτήτων αυτών, για τους φορείς που τίθενται υπό εκκαθάριση
 5. Η ορθή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται στο Υπουργείο Οικονομικών από τους φορείς που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση
 6. Η διασφάλιση των εσόδων που προκύπτουν από την διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων κατά την εκκαθάριση, συγχώνευση ή κατάργηση των φορέων και την διαχείριση - εκποίηση της περιουσίας αυτών
 7. Η διασφάλιση της νομιμότητας στον προσδιορισμό της διαδικασίας των εκκαθαρίσεων και εγκρίσεων αποτελεσμάτων απογραφών, εκκαθαρίσεων
 8. Η διεκπεραίωση των εκκρεμών θεμάτων και υποθέσεων των κρατικών λαχείων και λοιπών φορέων που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση
2.  
  Η Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων διαμορφώνεται σε τρία (3) τμήματα, ως κατωτέρω:
 1. Τμήμα Α΄- Εκκαθάρισης και Εποπτείας Καταργούμενων Φορέων
 2. Τμήμα Β΄- Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας Καταργούμενων Φορέων
 3. Τμήμα Γ΄- Τυχερών Παιγνίων και Λοιπών Θεμάτων
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:
 1. Για τη διαχείριση και διεκπεραίωση όλων των εκκρεμών θεμάτων και υποθέσεων που αφορούν στα Κρατικά Λαχεία:
  • Διεκπεραίωση όλων των εκκρεμοτήτων που απορρέουν από την κατάργηση, συγχώνευση, ειδική διαχείριση ή εκκαθάριση φορέων του Δημοσίου
  • Είσπραξη εσόδων και τήρηση του λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος στον οποίο κατατίθενται τα εμβάσματα των πρακτόρων
  • Προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων, όπου αυτό απαιτείται, για τη διευκόλυνση ολοκλήρωσης των διαδικασιών εκκαθάρισης
  • Έκδοση κυα ή υπουργικών αποφάσεων (υα) για τον ορισμό εκκαθαριστών και προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων αυτών, καθώς και της διαδικασίας εκκαθάρισης για τους φορείς που τίθενται υπό εκκαθάριση
  • Έκδοση αποφάσεων σχετικών με την είσπραξη και τήρηση των διαδικασιών εκκαθάρισης εκκρεμοτήτων
  • Έκδοση διοικητικών πράξεων σχετικά με τη βεβαίωση για είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και σύνταξη μηνυτήριων αναφορών για απάτες κατά του Δημοσίου, όπου αυτό απαιτείται
  • Έκδοση υα ορισμού εκπροσώπου του Υπουργού Οικονομικών στις Γενικές Συνελεύσεις Εταιρειών μη κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, με συμμετοχές του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών
  • Έκδοση υα ή κυα για την έγκριση αποτελεσμάτων απογραφών, εκκαθαρίσεων
  • Προσδιορισμός του τρόπου εξόφλησης των δαπανών των εκκαθαρίσεων, όπου αυτό απαιτείται
  • Εξεύρεση πιστώσεων, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία
  • Συγκέντρωση, έλεγχος και διαβίβαση των δικαιολογητικών των δαπανών που προκύπτουν από την διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων των φορέων που τελούν ή τίθενται υπό κατάργηση, συγχώνευση, εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών (Δημόσιο), στην αρμόδια υπηρεσία για την πληρωμή τους
  • Βεβαίωση και είσπραξη εσόδων που προκύπτουν από διαχείριση των εκκρεμοτήτων και λοιπών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εκκαθάριση, συγχώνευση ή κατάργηση των φορέων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Τμήματος
  • Σύνταξη απολογιστικών στοιχείων - εκθέσεων των αποτελεσμάτων της εκκαθάρισης κάθε φορέα
 2. Για την παρακολούθηση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4173/2013 (Α΄186):.
  • Διαχείριση και περαιτέρω αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που τελούν ή τίθενται υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση
  • Προτάσεις για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται στο Υπουργείο Οικονομικών από τους φορείς που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση, με συναρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου, όπου απαιτείται
  • Έλεγχος της καταβολής από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.», των προβλεπομένων από την σύμβαση ποσών στον κρατικό προϋπολογισμό.
  • Έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για την κατανομή και διάθεση του καταβληθέντος ποσού σε Κοινωνικές Πολιτικές
  • Έλεγχος και έγκριση ή μη συμβάσεων υπεργολαβιών
  • Βεβαίωση και είσπραξη εσόδων που προκύπτουν από τη διαχείριση της περιουσίας των φορέων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Τμήματος
  • Επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση εκτροπής από τους όρους της σύμβασης
  • Διαχείριση των τηρούμενων αρχείων των φορέων που τελούν ή τίθενται υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση, αξιοποίηση αυτών και παροχή στοιχείων όπου απαιτείται
  • Σύνταξη απολογιστικών στοιχείων - εκθέσεων των αποτελεσμάτων της διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας κάθε φορέα
  • Κάθε άλλο θέμα που δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω και είναι συναφές με τη διαχείριση και αξιοποίηση περιουσίας φορέων που τελούν ή τίθενται υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση και εντάσσεται στις αρμοδιότητες του Τμήματος
 3. Αντίστοιχη παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης παρόμοιων Συμβάσεων Παραχώρησης, του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης, διεξαγωγής, παραγωγής, λειτουργίας, διαχείρισης με την ευρεία έννοια «τυχερών παιγνίων», σύμφωνα με τις οποίες ο παραχωρησιούχος εγγυάται στο Ελληνικό Δημόσιο τη διατήρηση και απόδοση επαρκών οικονομικών πόρων καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης, εφόσον δεν ορίζεται με σαφήνεια η εποπτεύουσα αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών
 4. Παρακολούθηση λοιπών θεμάτων φορέων υπό ειδικό καθεστώς ως εξής:
  • Η διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων των φορέων που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση, ειδική διαχείριση ή εκκαθάριση
  • Η διατύπωση εισήγησης σε θέματα που άπτονται των συμβάσεων που συνάπτονται και υπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομικών και δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών
  • Ο έλεγχος και η παρακολούθηση λοιπών συμβάσεων που ανατίθενται από τον Υπουργό Οικονομικών ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο
  • Η παρακολούθηση της κίνησης των ειδικών λογαριασμών σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος και η υποβολή προτάσεων για την αξιοποίησή τους
  • Κάθε άλλο θέμα που δεν κατονομάζεται ρητά, είναι συναφές με την παρακολούθηση της κίνησης των ειδικών λογαριασμών, τη διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και την αντιμετώπιση ειδικών και λοιπών θεμάτων και δεν υπάγεται στις αρμοδιότητες των υπολοίπων τμημάτων της Διεύθυνσης
Άρθρο 18 "Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών"
1.  
  Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών είναι η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Υπουργείου με την έγκαιρη εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και υπηρεσιών με τον πιο αποδοτικό τρόπο (κόστους - οφέλους), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
2.  
  Η Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:
 1. Τμήμα Α΄ - Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών
 2. Τμήμα Β΄ - Σύνταξης Προδιαγραφών και Κοστολόγησης
 3. Τμήμα Γ΄ - Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών
3.  
  Η Διεύθυνση έχει αρμοδιότητες που κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:
 1. Τμήμα Α’ - Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών
  • Η μέριμνα για την έγκαιρη συγκέντρωση αιτημάτων προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από το σύνολο των Υπηρεσιών του Υπουργείου, η κωδικοποίηση ειδών, η αποστολή συγκεντρωτικών στοιχείων προμηθειών και στατιστικών όπου απαιτείται
  • Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των τακτικών και έκτακτων προμηθειών και η παροχή στοιχείων τόσο για την κατάρτιση του προϋπολογισμού όσο και για το μητρώο δεσμεύσεων
  • Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικαστικών ενεργειών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών, που αφορούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου που χρηματοδοτούνται είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό, είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είτε από οποιοδήποτε άλλο οικονομικό φορέα
  • Οι διαδικαστικές ενέργειες για τη σύναψη και παρακολούθηση συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα για την καθαριότητα, συντήρηση, ασφάλεια και φύλαξη των κτιρίων και εγκαταστάσεων του Υπουργείου Οικονομικών, που συνάπτονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 και του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύουν.
  • Η συγκρότηση και τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή φακέλου δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις
  • Η στατιστική επεξεργασία των τεχνικοοικονομικών στοιχείων
  • Η διαχείριση δωρεών κινητής περιουσίας που περιέρχεται στο δημόσιο και η αποτελεσματική αξιοποίησή της
  • Η άσκηση πάσης φύσης αρμοδιοτήτων, που απορρέουν από τον ορισμό της Γ.Δ.Ο.Υ. ως κύριας κεντρικής.
  • Η υποστήριξη φορέων που εντάσσονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, όπου απαιτείται
  • Ο χειρισμός κάθε άλλου σχετικού θέματος, αρμοδιότητας του τμήματος, προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία
  • Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και η μέριμνα σχετικών θεμάτων της Διεύθυνσης
  • Η σύνταξη πράξεων συγκρότησης συλλογικών οργάνων για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος
 2. Τμήμα Β’ - Σύνταξης Προδιαγραφών και Κοστολόγησης
  • Η μέριμνα για τη σύνταξη προδιαγραφών πράξεων/έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες του Υπουργείου σε συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες
  • Η μέριμνα για κοστολόγηση των προς προμήθεια ειδών και υπηρεσιών ύστερα από έρευνα αγοράς και η συλλογή στοιχείων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με σκοπό την εξεύρεση βέλτιστης οικονομικής αποτίμησης αυτών
  • Η νομική παρακολούθηση και υποστήριξη όλων των θεμάτων που ανακύπτουν στη Διεύθυνση
  • Η παρακολούθηση και ο έλεγχος κάθε είδους δημόσιας σύμβασης, έργων, μελετών, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, καθώς επίσης και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία
  • Ο χειρισμός κάθε άλλου σχετικού θέματος αρμοδιότητας του Τμήματος, προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία
 3. Τμήμα Γ’ - Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών
  • Ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση των λειτουργικών δαπανών αναφορικά με τις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου.
  • Από τα παραπάνω εξαιρούνται οι δαπάνες για ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ και κοινόχρηστα.
  • Η παραλαβή, αποθήκευση, ταξινόμηση και διακίνηση των προμηθευόμενων υλικών και εφοδίων, καθώς και η καταστροφή και εκποίηση των, εφόσον κριθούν άχρηστα
  • Η παρακολούθηση και ενημέρωση για τις αναλώσεις και την ανάγκη ανανέωσης των αποθεμάτων της αποθήκης
  • Η τήρηση Μητρώου Παγίων και ηλεκτρονικού αρχείου αποθήκης
  • Η διατήρηση και ενημέρωση αρχείου περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου
  • Η χρηστή αξιοποίηση των υποδομών του Υπουργείου και η διευθέτηση σχετικών θεμάτων
  • Ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση των αναγκών του Υπουργείου για την καθαριότητα, τη συντήρηση, την ασφάλεια, τη φύλαξη των κτιρίων και εγκαταστάσεων αυτού, τη λήψη μέτρων πυρασφάλειας, την παρακολούθηση λειτουργίας μέσων επικοινωνίας και μεταφοράς, δικτύων φωτισμού και ύδρευσης, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου
  • Η μέριμνα για τη θέση σε κυκλοφορία, κατανομή και διάθεση των κρατικών υπηρεσιακών αυτοκινήτων και δικύκλων στις επιμέρους υπηρεσίες του Υπουργείου
  • Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της κίνησης και φύλαξης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και δικύκλων του Υπουργείου, καθώς και η μέριμνα για την επισκευή και συντήρησή τους
  • Η υποβολή εκθέσεων και προτάσεων προς τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης αναφορικά με τη διαχείριση των παγίων και λοιπών υλικών του Υπουργείου
  • Η εξαγωγή παντός είδους στατιστικών στοιχείων που αφορούν στα πάγια και αναλώσιμα των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
  • Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών σε θέματα τεχνικής φύσης, όπου απαιτείται
  • Η διαχείριση πάσης φύσης υποδομών και υλικών που ανατίθενται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών βάσει νομοθετικών ρυθμίσεων και κάθε είδους διατάξεων
  • Η καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού έπειτα από σχετική διαπίστωση όλων των φορέων που εντάσσονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών
  • Η διαχείριση πάγιων προκαταβολών. (ιστιστ) Ο χειρισμός κάθε άλλου σχετικού θέματος αρμοδιότητας του τμήματος, προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία.
  • Κεφάλαιο Γ΄ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Άρθρο 19 "Αποστολή και διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων"
1.  
  Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγική λειτουργία και η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της Δημόσιας Διοίκησης. Η ΓΓΠΣ διαχειρίζεται τα πληροφοριακά συστήματα όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και φιλοξενεί τα συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε εφαρμογή του άρθρου 37 του ν.4389/2016 (Α’ 94), καθώς και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με αυτούς. Επιπλέον, μεριμνά για την εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση μέσω των κεντρικών, περιφερειακών και εφεδρικών υπολογιστικών υποδομών και εφαρμογών της και της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας, προστασίας υποδομών, λογισμικών και δεδομένων για την αποφυγή κακόβουλων επιθέσεων.
2.  
  Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών αποτελείται από τις παρακάτω Υπηρεσίες:.
 1. Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
  • Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων
  • Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
 2. Γενικές Διευθύνσεις
  • Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
Άρθρο 20
1.  
  Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων είναι οι εξής: (α) Η εισήγηση για τον προσδιορισμό της στρατηγικής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και ο σχεδιασμός συγχρηματοδοτούμενων και μη πράξεων /έργων και προγραμμάτων. (β) Ο συντονισμός της αναπτυξιακής δράσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ο καθορισμός των τακτικών στόχων και η παρακολούθηση της επίτευξης αυτών, για τη λειτουργία των οργανικών μονάδων αυτής. (γ) Η σύναψη και η παρακολούθηση των συμφωνιών συνεργασίας με άλλες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, Ανεξαρτήτων Αρχών, φορέων της Δημόσιας Διοίκησης ή διεθνών φορέων και οργανισμών και η παρακολούθηση εκπλήρωσης των αμοιβαίων υποχρεώσεων. (δ) Η παρακολούθηση της συνολικής προόδου των πράξεων/έργων που υλοποιούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και ειδικότερα των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου, συνεργαζόμενο με τους αρμόδιους εγκριτικούς φορείς, με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, Υπηρεσίες και Ανεξάρτητες Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται. Επίσης παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των δεικτών των πράξεων αυτών που συμβάλλουν στους στόχους του Υπουργείου και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις προόδου που τις υποβάλει στον καθ’ ύλην αρμόδιο Τομεακό Γραμματέα στις οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων. (ε) Η υποστήριξη των Υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου κατά το σχεδιασμό πράξεων/δράσεων/έργων που εναρμονίζονται με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών στον τομέα της πληροφορικής και επικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των απαιτούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των πράξεων/δράσεων/έργων που προωθούνται προς υλοποίηση σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. (στ) Η εισήγηση προτάσεων για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση αυτών των Πράξεων/Δράσεων/Έργων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. (ζ) Η διεκπεραίωση διαδικασιών με τις Διαχειριστικές Αρχές συγχρηματοδοτούμενων πράξεων/έργων και η τήρηση των φακέλων αυτών, καθώς και η μέριμνα για τις κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς για την έναρξη των διαδικασιών προμηθειών από τις αρμόδιες Διευθύνσεις. (η) Η εκπόνηση μελετών για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των συστημάτων και των υπηρεσιών που παρέχει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, Ανεξάρτητων Αρχών ή διεθνών φορέων και οργανισμών, καθώς και η παρακολούθηση εκπλήρωσης των αμοιβαίων υποχρεώσεων. (θ) Ο χρονικός, οικονομικός και λειτουργικός προγραμματισμός όλων των δράσεων και των πράξεων/έργων πληροφορικής και επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση και ενσωμάτωσή τους σε λειτουργία καθώς και η μέριμνα για την ευθυγράμμιση των νέων πράξεων/έργων με τους στρατηγικούς σκοπούς αυτής. (ι) Η διερεύνηση των αναγκών, η συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ο σχεδιασμός και ο συντονισμός της υλοποίησης των εκπαιδευτικών δράσεων του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και των πράξεων/έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου. (ια) Η μέριμνα για εισήγηση σύστασης, συγκρότησης και ορισμός μελών Ομάδων Διοίκησης Έργων, όπου απαιτούνται, των πράξεων/έργων, στην αρμόδια Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης. (ιβ) Η παρακολούθηση της πορείας των διαδικασιών διαβούλευσης, δημοσίευσης, αξιολόγησης των διαγωνισμών και η εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών για την ομαλή ολοκλήρωσή τους, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες. (ιγ) Η καταγραφή των δυνατοτήτων της βέλτιστης αξιοποίησης του έτοιμου λογισμικού και του εξοπλισμού και η παρακολούθηση των συμβάσεων συντήρησης αυτών. (ιδ) Η υποστήριξη και τήρηση αρχείων/φακέλων των Επιτροπών των πράξεων/έργων.
Άρθρο 21 "Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας"
1.  
  Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφάλειας είναι οι εξής: (α) Η μέριμνα για τη σχεδίαση και ανάπτυξη του πλαισίου ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των πληροφορια-κών συστημάτων άλλων φορέων που φιλοξενούνται στις κεντρικές υπολογιστικές υποδομές του Υπουργείου Οικονομικών με τους οποίους υπάρχει συμφωνία συνεργασίας/επιπέδου εξυπηρέτησης ή άλλο κείμενο στο οποίο προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, το πλαίσιο ασφάλειας και ο τρόπος εφαρμογής του συνδιαμορφώνονται σε συνεργασία με αρμόδιες οργανικές μονάδες ασφάλειας πληροφορικής των φορέων αυτών. (β) Η καθοδήγηση και υποστήριξη των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Ομάδων και Επιτροπών για την ορθή εφαρμογή του πλαισίου ασφαλείας. Εφόσον προβλέπεται από θεσμικό/κανονιστικό πλαίσιο ή σχετική συμφωνία συνεργασίας, παρέχεται καθοδήγηση και υποστήριξη αρμοδίων οργανικών μονάδων ασφαλείας φορέων των οποίων τα πληροφοριακά συστήματα φιλοξενούνται και υποστηρίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. (γ) Η διαχείριση περιστατικών ασφαλείας που καταγράφονται και γνωστοποιούνται στο Υπουργείο Οικονομικών. Για περιστατικά ασφαλείας τα οποία άπτονται αρμοδιότητας φορέων που φιλοξενούνται και υποστηρίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών (συμπεριλαμβανομένης της Α.Α.Δ.Ε.), η έρευνα και διαχείριση των περιστατικών διενεργείται από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες ασφαλείας αυτών, ενώ η τελική αναφορά περιστατικού συντάσσεται από το Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας. (δ) Η σχεδίαση και έγκριση διαδικασιών και λοιπών μέτρων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών και μέτρων φυσικής ασφάλειας, που απαιτούνται από το εφαρμοζόμενο πλαίσιο ασφάλειας, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες του Υπουργείου ή με τις οργανικές μονάδες ασφάλειας άλλων φορέων στην περίπτωση φιλοξενούμενων πληροφοριακών συστημάτων. (ε) Η αποκλειστική παροχή πληροφοριών που προκύπτουν από τα αρχεία καταγραφής των πληροφοριακών συστημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών σε αρμόδια άτομα ή Αρχές στα οποία επιτρέπεται βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου η αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών στο πλαίσιο υπηρεσιακών τους υποθέσεων. Ομοίως, η αποκλειστική συνδρομή σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων σε αρμόδιες οργανικές μονάδες φορέων που φιλοξενούνται και υποστηρίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών ασφαλείας ή διενέργειας εσωτερικών ελέγχων. (στ) Η μέριμνα για τη σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πλαίσιο ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών. Για την εφαρμογή των ως άνω προγραμμάτων στο προσωπικό του Υπουργείου, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες εκπαίδευσης του Υπουργείου. Για εξειδικευμένα προγράμματα εκπαιδεύσεων ασφαλείας τα οποία άπτονται αρμοδιότητας φορέων που φιλοξενούνται και υποστηρίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, (συμπεριλαμβανομένης της Α.Α.Δ.Ε.), οι δράσεις αυτές συντονίζονται σε συνεργασία με αρμόδιες οργανικές μονάδες ασφαλείας ή και με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες εκπαίδευσης των φορέων αυτών. (ζ) Η μέριμνα για την τήρηση του πλαισίου ασφάλειας στο πλαίσιο διενέργειας αλλαγών στα συστήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η συμμόρφωση των σχετικών σχεδιαζόμενων τεχνικών λύσεων που προτείνονται από οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εφαρμοζόμενο πλαίσιο ασφάλειας. (η) Η παρακολούθηση και ο συντονισμός δράσεων ανάλυσης επικινδυνότητας και αξιολόγησης ασφάλειας συστημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, που εκτελούνται από εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες. (θ) Ο κεντρικός συντονισμός δράσεων του Υπουργείου Οικονομικών με αρμόδιες ελεγκτικές και εποπτικές Αρχές ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και η εκπροσώπηση του Υπουργείου σε οριζόντιες δράσεις ασφαλείας με άλλους Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς. (ι) Ο κεντρικός συντονισμός έργων μεγάλης κρισιμότητας ως προς την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, πρωτίστως έργων αναβάθμισης της ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών συμπεριλαμβανομένου του έργου προετοιμασίας της Γ.Γ.Π.Σ. για λήψη πιστοποίησης ΙSΟ 27001, καθώς και έργων που διενεργούνται στο πλαίσιο υλοποίησης διεθνών συνεργασιών και συμφωνιών του Υπουργείου με υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας συμπεριλαμβανόμενων των FΑΤCΑ, ΕU DΑC/DΑC2, ΟΟΣΑ CRS.
Άρθρο 22 "Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών"
1.  
  Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Γ.Δ.Υ.Π.Ε.) είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός, η καθοδήγηση και η εποπτεία των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης σχετικά με την ορθή και ενιαία λειτουργία τους, και η διασφάλιση της χρήσης των βέλτιστων πρακτικών, μεθοδολογιών και τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαρθρώνεται σε δύο Διευθύνσεις, ως εξής:
 1. Διεύθυνση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών
 2. Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών Κυβερνητικού Νέφους
Άρθρο 23 "Διεύθυνση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, είναι οι ακόλουθοι:
 1. Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού του Υπουργείου Οικονομικών
 2. Ο σχεδιασμός, η επιτύπωση, η εκτύπωση, η εμφακέλωση, η διακίνηση και η εν γένει διαχείριση των εντύπων και των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των αξιών του Ελληνικού Δημοσίου
 3. Η υποστήριξη εν γένει της λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης
 4. Η ψηφιοποίηση δεδομένων των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ., μέσω συστημάτων εισαγωγής και καταγραφής δεδομένων.
 5. Η παροχή υποστήριξης στους συναλλασσομένους με τη Γ.Γ.Π.Σ. μέσω σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας, σε θέματα χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 6. Η παροχή υποστήριξης στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, ή σε άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης ή/και Ανεξάρτητων Αρχών, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας, μέσω σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας, σε τεχνικά θέματα
2.  
  Η Διεύθυνση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:
 1. Τμήμα Α΄- Λειτουργίας Οριζόντιων Εφαρμογών Υπουργείου Οικονομικών
 2. Τμήμα Β΄- Λειτουργικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικών
 3. Τμήμα Γ’ - Προγραμματισμού Εκτυπώσεων, Σχεδιασμού Εντύπων, Βιβλιοδεσίας και Εμφακέλωσης
 4. Τμήμα Δ’ - Υποστήριξης Χρηστών
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως:
 1. Τμήμα Α΄- Λειτουργίας Οριζόντιων Εφαρμογών Υπουργείου Οικονομικών Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Α΄- Λειτουργίας Οριζόντιων Εφαρμογών Υπουργείου Οικονομικών αφορούν στις εφαρμογές των λειτουργιών ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, ψηφιακών υπογραφών, διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, διαχείρισης αποθηκών, παγίων, μητρώου δεσμεύσεων, Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και όλων των εσωτερικών και οριζόντιων εφαρμογών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και είναι οι εξής:
  • Η θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών και των τροποποιήσεων αυτών
  • Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών
  • Η ενσωμάτωση της νομοθεσίας στις εφαρμογές και η ενημέρωσή τους με νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, με παράλληλη ενημέρωση του Τμήματος Δ’, όπου απαιτείται
  • Η ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών, με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις
  • Η ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συμβάσεις
  • Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών για σχεδιασμό νέων εφαρμογών/πληροφοριακών συστημάτων που καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε οριζόντια συστήματα
  • Η υλοποίηση όλων των αναγκαίων προγραμμάτων εφαρμογών για τη δημιουργία αναφορών, καταστάσεων και εκτυπώσεων προς την διοίκηση και την πολιτική ηγεσία
  • Η τηλεφωνική και εξ’ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’
 2. Τμήμα Β’ - Λειτουργικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικών Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Β’ - Λειτουργικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικών είναι οι εξής:
  • Η διαχείριση, η παρακολούθηση και η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων (όπως, ενδεικτικά υποδομές Data Center, G-clοud, disaster site)
  • Η μέριμνα για την ομαλή λειτουργία των κτηρίων που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων, του Αυτοτελούς Τμήματος Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων και του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφάλειας, όπως, ενδεικτικά για την ασφάλεια κτηρίων, την καθαριότητα, την υποδοχή, το τηλεφωνικό κέντρο
  • Η ενεργειακή διαχείριση και διασφάλιση βάσει προτύπων των εγκαταστάσεων πληροφορικής (ΙΤ) και των κτηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων, του Αυτοτελούς Τμήματος Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων και του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφάλειας
  • Η λειτουργία του γραφείου κίνησης
  • Η διαχείριση (προμήθεια - αποθήκευση - διανομή) των υλικών της αποθήκης και του πάγιου εξοπλισμού του Υπουργείου Οικονομικών
  • Η οργάνωση των αποθηκών και η ενημέρωση του σχετικού πληροφοριακού συστήματος αποθηκών με τα απαιτούμενα στοιχεία/δεδομένα για το Υπουργείο Οικονομικών
  • Η χρεοπίστωση του υλικού που διαχειρίζεται σε υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων, του Αυτοτελούς Τμήματος Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων και του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφάλειας
  • Η διαχείριση αξιών και εντύπων
  • Η διαχείριση συστήματος access cοntrοl για την έκδοση ή την ακύρωση κάρτας εισόδου του προσωπικού της Γ.Γ.Π.Σ. καθώς και των επισκεπτών ή λοιπών συστεγαζόμενων στο κτίριο της έδρας της Γ.Γ.Π.Σ.
 3. Τμήμα Γ’ - Προγραμματισμού Εκτυπώσεων, Σχεδιασμού Εντύπων, Βιβλιοδεσίας και Εμφακέλωσης Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Γ’ - Προγραμματισμού Εκτυπώσεων, Σχεδιασμού Εντύπων, Βιβλιοδεσίας και Εμφακέλωσης, είναι οι εξής:
  • Ο προγραμματισμός εργασιών εκτυπώσεων
  • Η σχεδίαση, το μοντάζ, η εκτύπωση και η βιβλιοδεσία εντύπων και βιβλίων του Υπουργείου Οικονομικών και άλλων φορέων του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών
  • Η παραγωγή δοκιμίων
  • Η παραγωγή φίλμς
  • Οι ηλιοτυπίες όταν πρόκειται για βιβλία
  • Οι τελικές διορθώσεις στο μοντάζ
  • Η φωτομεταφορά της εργασίας σε τσίγκους
  • Η προετοιμασία μηχανών
  • Η εκτύπωση εντύπων σε προτυπωμένο χαρτί
  • Η διαχείριση εκτυπώσεων σε προτυπωμένα έντυπα
  • Η κοπή και η εμφακέλωση εντύπων
  • Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η διαχείριση του λογισμικού κατασκευής φορμών εκτύπωσης
 4. Τμήμα Δ΄ - Υποστήριξης Χρηστών Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δ’ - Υποστήριξης Χρηστών είναι οι εξής:
  • Η άμεση και συνεχής εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω σύγχρονων μεθόδων ηλεκτρονικής επικοινωνίας
  • Η ενημέρωση χρηστών σε σχέση με τεχνικά θέματα κατά τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών
  • Η υποδοχή παραπόνων των χρηστών σε θέματα προσβάσεων στις ηλεκτρονικές εφαρμογές και οι ενέργειες για την αντιμετώπισή τους
  • Η παρακολούθηση του χρόνου απόκρισης στα ερωτήματα των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Π.Σ. και λοιπών στατιστικών στοιχείων - δεδομένων καλής λειτουργίας και εξυπηρέτησης, καθώς και οι εισηγήσεις για τη βελτίωσή τους.
  • Η οργάνωση τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης, η εκπόνηση εισηγήσεων και η εύρεση λύσεων για την ομαλή λειτουργία αυτού και την εξυπηρέτηση των χρηστών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις
  • Η τηλεφωνική και εξ’ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη του πρώτου επιπέδου των χρηστών κατά την παραγωγική λειτουργία εφαρμογών και συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ή/και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης ή/και Ανεξάρτητων Αρχών, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας
  • Η ψηφιοποίηση δεδομένων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ., μέσω συστημάτων εισαγωγής και καταγραφής δεδομένων.
  • Η τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου στις περιφερειακές υποδομές των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
  • Η τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου στις εφαρμογές των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
  • Η τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου στις περιφερειακές υποδομές των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
  • Η τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου στις περιφερειακές υποδομές υπηρεσιών ή/και εφαρμογών άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης ή/και Ανεξάρτητων Αρχών εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας
Άρθρο 24 "Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών - Κυβερνητικού Νέφους"
1.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Γ’ - Διαχείρισης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού και Λογισμικού, είναι οι εξής: (αα) Η κατανομή, η εγκατάσταση, η παραμετροποίηση και διαχείριση περιφερειακού τερματικού εξοπλισμού (ενδεικτικά, Προσωπικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών) τόσο σε κεντρικό όσο και περιφερειακό επίπεδο Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. (ββ) Η εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διαχείριση περιφερειακού τερματικού εξοπλισμού (ενδεικτικά, Προσωπικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών) τόσο σε κεντρικό όσο και περιφερειακό επίπεδο Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη μέσω του θεσμικού/κανονιστικού πλαισίου ή σχετικής συμφωνίας συνεργασίας. (γγ) Ο σχεδιασμός και η διαχείριση υποδομής Αctiνe Directοry. (δδ) Η διαχείριση συστήματος παρακολούθησης παγίων εξοπλισμού (asset Μanagement) του Υπουργείου Οικονομικών και των συνεργαζόμενων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και των Ανεξάρτητων Αρχών, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη μέσω του θεσμικού/κανονιστικού πλαισίου ή σχετικής συμφωνίας συνεργασίας. (εε) Η εγκατάσταση υποστηρικτικών εφαρμογών θέσεων εργασίας. (στστ) Η τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου στις περιφερειακές υποδομές των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. (ζζ) Η τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη τρίτου επιπέδου στις περιφερειακές υποδομές των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. (ηη) Η επίλυση προβλημάτων και η παροχή τεχνικής υποστήριξης στις περιφερειακές υποδομές των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
 1. Ο γενικός σχεδιασμός και η επιλογή των τεχνολογιών και της αρχιτεκτονικής των υπολογιστικών περιβαλλόντων του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και Ανεξάρτητων Αρχών που φιλοξενούνται στις υποδομές που διαχειρίζεται η Διεύθυνση
 2. Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια, την παρακολούθηση/εποπτεία, τη συντήρηση και τη διατήρηση της εύρυθμης και αδιάλειπτης λειτουργίας των κεντρικών, των περιφερειακών και εφεδρικών υπολογιστικών συστημάτων (υλικού και λογισμικού συστήματος), των συστημάτων διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, του Λογισμικού Διάχυσης Εφαρμογών, των συστημάτων περιμετρικής ασφάλειας, καθώς και των Δικτυακών και Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Οικονομικών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας
 3. Η ορθή εφαρμογή μέτρων προστασίας υποδομών, λογισμικών και δεδομένων, από επίβουλες και κακόβουλες επεμβάσεις
 4. Η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και διαχείρισης των κεντρικών υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών στο Υπουργείο Οικονομικών, για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και Ανεξαρτήτων Αρχών εφόσον έχουν εγκατεστημένες εφαρμογές ή/και πληροφοριακά συστήματα στις εν λόγω κεντρικές υποδομές
2.  
  Η Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών - Κυβερνητικού Νέφους διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:
 1. Τμήμα Α΄- Διαχείρισης Κεντρικών Υποδομών, Λειτουργικών Συστημάτων, Δικτύων και Επικοινωνιών
 2. Τμήμα Β΄- Διαχείρισης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων
 3. Τμήμα Γ΄- Διαχείρισης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού και Λογισμικού, εντός του οποίου λειτουργεί Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού και Λογισμικού
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών - Κυβερνητικού Νέφους κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:
 1. Τμήμα Α’- Διαχείρισης Κεντρικών Υποδομών, Λειτουργικών Συστημάτων, Δικτύων και Επικοινωνιών Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Α’- Διαχείρισης Κεντρικών Υποδομών, Λειτουργικών Συστημάτων, Δικτύων και Επικοινωνιών έχουν ως εξής:
  • Ο σχεδιασμός, η διαχείριση, η συντήρηση και η παραμετροποίηση του κεντρικού υπολογιστικού εξοπλισμού, καθώς και περιφερειακών serνers, του κεντρικού εξοπλισμού αποθήκευσης (SΑΝ, ΝΑS), και του εξοπλισμού αντιγράφων ασφαλείας, τόσο για τα κύρια κεντρικά υπολογιστικά του Υπουργείου Οικονομικών όσο και του αντίστοιχου εξοπλισμού των υπολογιστικών κέντρων ανάκαμψης από καταστροφές (disaster recονery sites)
  • Ο σχεδιασμός, η διαχείριση, η συντήρηση και η παραμετροποίηση του λογισμικού κεντρικής διαχείρισης των συστημάτων, του λογισμικού λειτουργικών συστημάτων, του λογισμικού της εικονικοποίησης των συστημάτων, του λογισμικού της διαχείρισης των κεντρικών αποθηκευτικών διατάξεων και αντιγράφων ασφαλείας, της τήρησης σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές αντιγράφων ασφαλείας σε επίπεδο αρχείων, και ολόκληρων υπολογιστικών μηχανών (file systems και full system backup)
  • Ο σχεδιασμός, η διαχείριση, η συντήρηση και η παραμετροποίηση του κεντρικού και περιφερειακού δικτυακού εξοπλισμού και του δικτυακού εξοπλισμού ασφάλειας
  • Ο σχεδιασμός, η διαχείριση, η συντήρηση και η παραμετροποίηση του λογισμικού κεντρικής διαχείρισης των δικτυακών συσκευών και συσκευών ασφάλειας (ΝΜS), των λογισμικών των δικτυακών συσκευών καθώς και της διαχείρισης δικτυακών συσκευών ασφαλείας, διαχείρισης συστημάτων και δικτύων, των δικτυακών υπηρεσιών
  • Η σύνταξη προδιαγραφών δομημένης καλωδίωσης ασθενών και ισχυρών ρευμάτων (παθητικά στοιχεία εξοπλισμού) όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την ομαλή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων
  • Η διαχείριση και συντήρηση του κεντρικού εξοπλισμού και λογισμικού τηλεφωνίας του κτιρίου της έδρας της Γ.Γ.Π.Σ.
  • Η παρακολούθηση και διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που παρέχονται από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ για το σύνολο του Υπουργείου Οικονομικών
  • Η παρακολούθηση και τεχνική διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που παρέχονται από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ για το σύνολο των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, εφόσον προβλέπεται από σχετικό θεσμικό/κανονιστικό πλαίσιο ή σχετική συμφωνία συνεργασίας
 2. Τμήμα Β’- Διαχείρισης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Β’- Διαχείρισης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων,είναι οι εξής:
  • Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εγκατάσταση, η διαχείριση, η παραμετροποίηση και η παρακολούθηση του λογισμικού διάχυσης εφαρμογών (Μiddleware) που αφορά στον WΕΒ και στον Αpplicatiοn serνer, στο λογισμικό LDΑΡ, στο λογισμικό Διαδικτυακής Πύλης (Ροrtal), στο Λογισμικό Sοftware Distributiοn αλλά και κάθε άλλο middleware λογισμικό
  • Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εγκατάσταση, η διαχείριση, η παραμετροποίηση και η παρακολούθηση των Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DΒΜS), του λογισμικού δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας Βάσεων Δεδομένων και του λογισμικού διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων
 3. Τμήμα Γ’ - Διαχείρισης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού και Λογισμικού
Άρθρο 25 "Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων"
1.  
  Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Δ.Α.ΠΑ.Λ.Π.Σ.) είναι οαποτελεσματικός συντονισμός, η καθοδήγηση και η εποπτεία όλων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης σχετικά με τον ενιαίο σχεδιασμό και την αποτελεσματική λειτουργία τους με τη χρήση των βέλτιστων πρακτικών, μεθοδολογιών και τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων διαρθρώνεται σε Διευθύνσεις, ως εξής:
 1. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών
 2. Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφορια-κών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα
 3. Διεύθυνση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών
Άρθρο 26 "Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών είναι οι παρακάτω:
 1. Η ανάλυση απαιτήσεων, η σχεδίαση, η υλοποίηση, η τεκμηρίωση και ο έλεγχος των μηχανογραφημένων εφαρμογών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες
 2. Η ανάλυση απαιτήσεων, η σχεδίαση, η υλοποίηση, η τεκμηρίωση και ο έλεγχος νέων πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες
 3. Η συνεχής αναβάθμιση και η βελτίωση των εφαρμογών διαχείρισης των ιστοτόπων του Υπουργείου Οικονομικών, μέσα από τη συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για την ανανέωση και επικαιροποίησή τους, ώστε να είναι φιλικοί προς το χρήστη και άρτιοι ως προς την πληροφόρηση που παρέχουν
 4. Η ανάρτηση περιεχομένου στους ιστότοπους αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών
 5. Η συντήρηση και η διαχείριση ηλεκτρονικού γενικού Μητρώου συναλλασσομένων
 6. Η εποπτεία, η δημιουργία προτύπων και η καταγραφή των διενεργούμενων ηλεκτρονικών συναλλαγών του Υπουργείου Οικονομικών
 7. Ο συντονισμός των δράσεων και η έκδοση προτύπων διαλειτουργικότητας δεδομένων, που ανταλλάσσονται μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα
 8. Η υιοθέτηση, η ανάπτυξη και η τήρηση προτύπων ανάλυσης απαιτήσεων, σχεδιασμού, υλοποίησης, τεκμηρίωσης και ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού του Υπουργείου Οικονομικών
 9. Η διαχείριση σχεδίου ποιότητας για όλες τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού του Υπουργείου Οικονομικών
2.  
  Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:
 1. Τμήμα Α΄- Ανάπτυξης Εφαρμογών
 2. Τμήμα Β΄- Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
 3. Τμήμα Γ΄- Προτύπων, Μεθοδολογιών και Διαχείρισης Ποιότητας
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:
 1. Τμήμα Α’ - Ανάπτυξης Εφαρμογών Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Α’- Ανάπτυξης Εφαρμογών είναι οι εξής:
  • Η ανάλυση απαιτήσεων, ο σχεδιασμός και η εσωτερική ανάπτυξη νέων εφαρμογών
  • Ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των εφαρμογών
  • Η ανάπτυξη των νέων εφαρμογών με την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και σύγχρονων εργαλείων υλοποίησης
  • Ο έλεγχος των εφαρμογών, σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις και σε συνεργασία με τους χρήστες αυτών
  • Ο καθαρισμός των αναγκών για την προμήθεια έτοιμων εφαρμογών για τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, ανάλογα με τις ανάγκες
  • Η τεκμηρίωση των εφαρμογών και των εκδόσεών τους και η επιτόπια εκπαίδευση των τελικών χρηστών
  • Η τήρηση βιβλιοθήκης για την επαναχρησιμοποίηση εργαλείων και εφαρμογών
  • Η αναβάθμιση και βελτίωση των υπαρχόντων εφαρμογών/ πληροφοριακών συστημάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γ.Γ.Π.Σ., εφόσον αυτά έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά από το Τμήμα.
 2. Τμήμα Β’ - Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών υπηρεσιών Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Β’- Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών υπηρεσιών, είναι οι εξής:
  • Η εφαρμογή πλαισίων, εργαλείων γενικής εφαρμογής και οριζόντιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, προκειμένου να εξασφαλίσουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών
  • Ο σχεδιασμός και η παραγωγική λειτουργία όλων των διαδικτυακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
  • Η τεχνική, επιχειρησιακή και θεσμική υποστήριξη του «Κέντρου Διαλειτουργικότητας - ΚΕ.Δ.» του Υπουργείου Οικονομικών.
  • Η τήρηση μητρώου διαλειτουργικότητας για όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες του «Κέντρου Διαλειτουργικότητας - ΚΕ.Δ.» του Υπουργείου Οικονομικών.
  • Η συνεργασία με κάθε ενδιαφερόμενο εξωτερικό φορέα που επιθυμεί να του παρασχεθεί πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών, όπως επίσης και με φορείς στα πληροφοριακά συστήματα των οποίων επιθυμεί να έχει πρόσβαση το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών
  • Η προώθηση της διαλειτουργικότητας και της διασυνδεσιμότητας εντός του Υπουργείου Οικονομικών και στο σύνολο των φορέων του Δημοσίου
  • Ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου και των τεχνικών προδιαγραφών για τη συνεργασία και τη διαλειτουργικότητα με άλλους φορείς του Δημοσίου
  • Ο καθορισμός των προδιαγραφών, των μεθοδολογιών και των κατευθυντήριων γραμμών της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών, είτε αυτή αφορά σε διαλειτουργικότητα με συστήματα άλλων φορέων, είτε σε αλληλεπίδραση των συστημάτων του Υπουργείου
  • Ο σχεδιασμός νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
  • Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η διαχείριση των ιστοτόπων του Υπουργείου Οικονομικών, μέσα από τη συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για την ανανέωση και επικαιροποίησή τους
  • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση οριζόντιων λύσεων για την υποστήριξη ηλεκτρονικών πληρωμών στο Υπουργείο Οικονομικών και σε άλλους φορείς του Δημοσίου, καθώς και η διαχείριση και υποστήριξη λειτουργίας της εφαρμογής του e-παραβόλου
  • Η συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, για θέματα διαλειτουργικότητας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Ο σχεδιασμός και εφαρμογή οριζόντιων λύσεων για την υποστήριξη πιστοποίησης χρηστών/συστημάτων στα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών και όλης της Δημόσιας Διοίκησης
  • Η διαχείριση και ανάρτηση σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του υπουργείου των ανοιχτών δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών
  • Η διαχείριση πιστοποίησης χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών. (ιστιστ) Η μέριμνα για την ουσιαστική και απόλυτη ταυτοποίηση του μητρώου χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με το γενικό μητρώο.
  • Η διαχείριση λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης και η διαχείριση του περιεχομένου, η γενική εποπτεία, η φροντίδα και η έγκαιρη ενημέρωση των διαδικτυακών τόπων του Υπουργείου Οικονομικών
  • Η χρήση κατάλληλων ηλεκτρονικών μέσων και συστημάτων, για την αποτελεσματικότερη καταγραφή και παρακολούθηση των συναλλαγών που σχετίζονται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους
 3. Τμήμα Γ’ - Προτύπων, Μεθοδολογιών και Διαχείρισης Ποιότητας Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Γ’- Προτύπων, Μεθοδολογιών και Διαχείριση Ποιότητας είναι οι εξής:
  • Ο καθορισμός των προτύπων και της κοινής μεθοδολογίας σχεδιασμού, υλοποίησης, διαχείρισης και κοστολόγησης λογισμικού που υιοθετεί το Υπουργείο Οικονομικών
  • Η συνεργασία με τις αρμόδιες εσωτερικές μονάδες, με σκοπό την ενσωμάτωση των προτύπων στις περιπτώσεις εκτέλεσης έργων από Αναδόχους
  • Ο καθορισμός των προτύπων υλοποίησης και μέτρησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
  • Η εφαρμογή μέτρων συνεχούς βελτίωσης με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.
  • Η υιοθέτηση και διαχείριση νέων διαδικασιών ποιότητας για μείωση λειτουργικού κόστους, αποτελεσματικότερης λειτουργίας και αύξησης της παραγωγικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.
  • Ο έλεγχος και μέτρηση συμμόρφωσης διαδικασιών και λογισμικού, βάσει των προτύπων ποιότητας και μεθοδολογιών
  • Η συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, για την υιοθέτηση κοινών πρακτικών, προτύπων και στρατηγικών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Η καταγραφή των δυνατοτήτων της βέλτιστης αξιοποίησης του έτοιμου λογισμικού
  • Η εκτέλεση σε συνεργασία με τις άλλες Διευθύνσεις της Γ.Γ.Π.Σ., ελέγχων αξιολόγησης των μέτρων ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων των Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων (Αuthοrised Εcοnοmic Οperatοr - ΑΕΟ).
Άρθρο 27 "Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιο-νομικού Τομέα είναι οι ακόλουθοι:
 1. Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στις εφαρμογές των λειτουργιών Προϋπολογισμού, Δαπανών, Θησαυροφυλακίου, Δημοσιονομικών Ελέγχων, και στις υπόλοιπες εφαρμογές της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους)
 2. Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στις εφαρμογές της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) και χρησιμοποιούνται από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
2.  
  Η Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέαδιαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:
 1. Τμήμα Α΄- Υποστήριξης Λειτουργίας Προϋπολογισμού, Θησαυροφυλακίου και Δαπανών
 2. Τμήμα Β΄- Υποστήριξης Λειτουργίας Δημοσιονομικών Ελέγχων
 3. Τμήμα Γ΄- Οικονομικών Στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:
 1. Τμήμα Α΄- Υποστήριξης Λειτουργίας Προϋπολογισμού, Θησαυροφυλακίου και Δαπανών Οι αρμοδιότητες που αφορούν στις εφαρμογές των λειτουργιών Προϋπολογισμού, Θησαυροφυλακίου, Δαπανών και Δημοσιονομικής Πολιτικής, καθώς και όλων των σχετικών εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την αρμόδια οργανική μονάδα αυτής, ως εξής:
  • Η θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των τροποποιήσεων αυτών
  • Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
  • Η ενσωμάτωση της νομοθεσίας στις εφαρμογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και η ενημέρωσή τους με νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, με παράλληλη ενημέρωση του Τμήματος Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται
  • Η ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις
  • Η ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συμβάσεις
  • Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών για σχεδιασμό νέων εφαρμογών/πληροφοριακών συστημάτων/νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε συστήματα αρμοδιότητας του Τμήματος
  • Η υλοποίηση όλων των αναγκαίων προγραμμάτων-εφαρμογών για τη δημιουργία αναφορών, καταστάσεων και εκτυπώσεων προς τη διοίκηση και την πολιτική ηγεσία
  • Η τηλεφωνική και εξ΄ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών
 2. Τμήμα Β΄- Υποστήριξης Λειτουργίας Δημοσιονομικών Ελέγχων Το Τμήμα Β΄ ασκεί τις αρμοδιότητες αα) έως ηη) του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης αναφορικά με τις εφαρμογές των λειτουργιών Δημοσιονομικών Ελέγχων, Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, καθώς και όλων των σχετικών εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την αρμόδια οργανική μονάδα αυτής
 3. Τμήμα Γ΄-Οικονομικών Στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης Το Τμήμα Γ΄ ασκεί τις αρμοδιότητες αα) έως ηη) του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης αναφορικά με τις εφαρμογές των λειτουργιών Προϋπολογισμού, Θησαυροφυλακίου, Δαπανών και Δημοσιονομικής Πολιτικής, καθώς και όλων των σχετικών εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την αρμόδια οργανική μονάδα αυτής, που χρησιμοποιούνται από τους λοιπούς Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
  • Η διαχείριση, λειτουργία και υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.), όπως αυτό λειτουργεί παραγωγικά.
  • Η διαχείριση, λειτουργία και υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος των Δημοσίων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ) (ΟΠΣ-ΔΕΚΟ), όπως αυτό λειτουργεί παραγωγικά
Άρθρο 28 "Διεύθυνση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών, είναι οι ακόλουθοι:
 1. Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στις εφαρμογές της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής
 2. Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στις εφαρμογές της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ.Σ.Δ.Ο.Ε.).
 3. Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στις εφαρμογές της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας
 4. Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στις εφαρμογές λοιπών Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης ή/και Ανεξαρτήτων Αρχών, με την προϋπόθεση της ύπαρξης θεσμικού/κανονιστικού πλαισίου ή σχετικής συμφωνίας συνεργασίας
2.  
  Η Διεύθυνση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:
 1. Τμήμα Α΄- Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικής Πολιτικής και Ελέγχων
 2. Τμήμα Β΄- Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων
 3. Τμήμα Γ΄-Λειτουργίας Εφαρμογών και Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:
 1. Τμήμα Α΄- Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικής Πολιτικής και Ελέγχων Οι αρμοδιότητες που αφορούν στις εφαρμογές των λειτουργιών Διοικητικής Πληροφόρησης, μισθοδοσίας, ηλεκτρονικών πληρωμών, Οικονομικού Εγκλήματος, καθώς και όλων των εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες αυτών, ως εξής:
  • Η θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των τροποποιήσεων αυτών
  • Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
  • Η ενσωμάτωση της νομοθεσίας στις εφαρμογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και η ενημέρωσή τους με νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, με παράλληλη ενημέρωση του Τμήματος Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται
  • Η ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις
  • Η ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συμβάσεις
  • Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών για σχεδιασμό νέων εφαρμογών/πληροφοριακών συστημάτων/νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε συστήματα αρμοδιότητας του Τμήματος
  • Η υλοποίηση όλων των αναγκαίων προγραμμάτων-εφαρμογών για τη δημιουργία αναφορών, καταστάσεων και εκτυπώσεων προς τη διοίκηση και την πολιτική ηγεσία
  • Η τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών
 2. Τμήμα Β΄- Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Οι αρμοδιότητες που αφορούν στις εφαρμογές των λειτουργιών Γεωχωρικών Δεδομένων, Δημόσιας Περιουσίας, καθώς και όλων των εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, σε συνεργασία με την αρμόδια οργανική μονάδα αυτής, ως εξής:
  • Η θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των τροποποιήσεων αυτών
  • Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
  • Η ενσωμάτωση της νομοθεσίας στις εφαρμογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και η ενημέρωσή τους με νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, με παράλληλη ενημέρωση του Τμήματος Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται
  • Η ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις
  • Η ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συμβάσεις
  • Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών για σχεδιασμό νέων εφαρμογών/πληροφοριακών συστημάτων/νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε συστήματα αρμοδιότητας του Τμήματος
  • Η υλοποίηση όλων των αναγκαίων προγραμμάτων-εφαρμογών για τη δημιουργία αναφορών, καταστάσεων και εκτυπώσεων προς τη διοίκηση και την πολιτική ηγεσία
  • Η τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών
 3. Τμήμα Γ΄-Λειτουργίας Εφαρμογών και Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Οι αρμοδιότητες που αφορούν στις εφαρμογές των λειτουργιών Συντάξεων, Πόθεν Έσχες, Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, καθώς και όλων των εφαρμογών σχετικών ή άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης ή/και Ανεξάρτητων Αρχών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες αυτών, με την προϋπόθεση ύπαρξης σχετικού θεσμικού/κανονιστικού πλαισίου ή συμφωνίας συνεργασίας, ως εξής:
  • Η θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των τροποποιήσεων αυτών
  • Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
  • Η ενσωμάτωση της νομοθεσίας στις εφαρμογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και η ενημέρωσή τους με νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, με παράλληλη ενημέρωση του Τμήματος Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται
  • Η ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις
  • Η ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συμβάσεις
  • Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών για σχεδιασμό νέων εφαρμογών/πληροφοριακών συστημάτων/νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε συστήματα αρμοδιότητας του Τμήματος
  • Η υλοποίηση όλων των αναγκαίων προγραμμάτων-εφαρμογών για τη δημιουργία αναφορών, καταστάσεων και εκτυπώσεων προς τη διοίκηση και την πολιτική ηγεσία
  • Η τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών.
  • Κεφάλαιο Δ΄ Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής.
Άρθρο 29 "Διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας"
1.  
  Οικονομικής Πολιτικής Η Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής αποτελείται από τις παρακάτω υπηρεσίες: (α) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (β) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (γ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Άρθρο 30 "Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων"
1.  
  Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων είναι οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης υπαγόμενη στο Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και οι επιχειρησιακοί στόχοι της είναι οι ακόλουθοι:
 1. Η διασφάλιση και ο έλεγχος σε πρώιμο στάδιο της ορθής και οργανωμένης χρήσης των κρατικών και ευρωπαϊκών πόρων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ενωσιακό και στο εθνικό δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων και υπηρετούν τους σκοπούς, όπως αυτοί ορίζονται κάθε φορά από την κυβερνητική πολιτική
 2. Η μεσο-μακροπρόθεσμη συμβολή στη δημοσιονομική σταθεροποίηση, μέσα από την ενθάρρυνση της αποδοτικής χρήσης των ενισχύσεων σε καινοτόμους και παραγωγικούς τομείς και η εναρμόνιση των σκοπών της με εκείνους της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ε.Ε., όπως αυτοί διατυπώνονται κάθε φορά στο επιχειρησιακό σχέδιο της τελευταίας.
 3. Η αναθεώρηση και ο εξορθολογισμός της πολιτικής των κρατικών ενισχύσεων, καθώς και ο συντονισμός, η υποστήριξη και ο έλεγχος των φορέων που διαχειρίζονται κρατικούς πόρους και χορηγούν κρατικές ενισχύσεις
 4. Η συνεργασία με την Ε.Ε., τα Κράτη Μέλη και Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα κρατικών ενισχύσεων.
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων είναι οι ακόλουθες:
 1. Ο συντονισμός, σε εθνικό επίπεδο, για θέματα κρατικών ενισχύσεων, σε συνεργασία με τα Υπουργεία, τους λοιπούς Φορείς και τις Αρχές, μέσω του δικτύου ΑποκεντρωμένωνΜονάδων Κρατικών Ενισχύσεων
 2. Η εξέταση των προτεινόμενων σχεδίων, τα οποία προωθούνται σε αυτήν από τα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς μέσω των Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων, ως προς την συμβατότητά τους με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και η παροχή έγγραφης γνώμης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η οποία προσαρτάται σε κάθε σχέδιο, πριν από την τελική υιοθέτησή του
 3. Η ευθύνη για την κοινοποίηση των σχεδίων, εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας, για τις συνομιλίες με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την διαδικασία των κοινοποιήσεων και τη διαχείριση του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποιήσεων SΑΝΙ (State Αid Νοtificatiοn System:
 4. Διαδραστική Αναφορά Κρατικών Ενισχύσεων)
 5. Η διενέργεια και ο συντονισμός των επίσημων και τεχνικών επαφών και διαβουλεύσεων για θέματα κρατικών ενισχύσεων, τόσο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και με άλλους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και η συμμετοχή στα συμβουλευτικά όργανα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό των νέων κανόνων, ανακοινώσεων και διαδικασιών στα θέματα κρατικών ενισχύσεων </