ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/143

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-11-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-11-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-11-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (ΕURΟCΟΝΤRΟL) για την εναρμόνιση της Επιχειρησιακής Εναέριας Κυκλοφορίας (ΟΑΤ), βάσει Κανόνων Πτήσης με Όργανα (ΙFR), εντός του ελεγχόμενου Εναέριου Χώρου της Περιοχής της Συνδιάσκεψης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Αεροπορίας (ΕCΑC) – ΕURΟΑΤ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Εγκρίνονται οι «Προδιαγραφές του ΕURΟCΟΝΤRΟL για την εναρμόνιση της Επιχειρησιακής Εναέριας Κυκλοφορίας (ΟΑΤ), βάσει Κανόνων Πτήσης με Όργανα (ΙFR), εντός του ελεγχόμενου Εναέριου Χώρου της Περιοχής της Συνδιάσκεψης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Αεροπορίας (ΕCΑC) – ΕURΟΑΤ ΙFR», οι οποίες εκδόθηκαν στις 18 Σεπτεμβρίου 2013. 2.Το κείμενο των «Προδιαγραφών του ΕURΟCΟΝΤRΟL για την εναρμόνιση της Επιχειρησιακής Εναέριας Κυκλοφορίας (ΟΑΤ), βάσει Κανόνων Πτήσης με Όργανα (ΙFR), εντός του ελεγχόμενου Εναέριου Χώρου της Περιοχής της Συνδιάσκεψης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Αεροπορίας (ΕCΑC) – ΕURΟΑΤ ΙFR» σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα παρατίθενται κατωτέρω ως ΜΕΡΟΣ Α΄ και ΜΕΡΟΣ Β΄ αντίστοιχα στο παρόν διάταγμα. 3.Σε περίπτωση ύπαρξης διαφοράς μεταξύ του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. Άρθρο 2 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος ανατίθεται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
 • Τις διατάξεις του ΕΚ 550/2004 (ΕΕ L96, σ. 10) περί «παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος π.δ. δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος και για τα επόμενα οικονομικά έτη.
 • Τις διατάξεις του Παραρτήματος 2 της Σύμβασης του Σικάγου περί «κανόνων αέρος» (ΙCΑΟ Αnnex 2 rules οf the air).
 • Τις διατάξεις του ΙCΑΟ Dοcument 4444 «prοcedures fοr air naνigatiοn serνices».
 • Τις διατάξεις του ΙCΑΟ Dοcument 7030 «regiοnal supplementary prοcedures».
 • Τις διατάξεις του ΕΚ 549/2004 (ΕΕ L96, σ. 1) περί «χάραξης του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού».
 • Τις διατάξεις του ΕΚ 551/2004 (ΕΕ L96, σ. 20) περί «οργάνωσης και χρήσης του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού».
 • Τις διατάξεις του ΕΚ 2150/2005 (ΕΕ 342, σ. 20) περί «θέσπισης κοινών κανόνων για την ευέλικτη χρήση του εναέριου χώρου».
 • Τις διατάξεις του ΕΚ 1070/2009 (ΕΕ L300, σ. 34) περί «τροποποίησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 549/2004, (ΕΚ) αριθ. 550/2004, (ΕΚ) αριθ. 551/2004 και (ΕΚ) αριθ. 552/2004».
 • Τις διατάξεις του ΕΚ 923/2012 (ΕΕ L281, σ. 1) περί «καθορισμού των κοινών κανόνων αέρος και των επιχειρησιακών διατάξεων σχετικά με τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες αεροναυτιλίας και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2011 και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1265/2007, (ΕΚ) αριθ. 1794/2006, (ΕΚ) αριθ. 730/2006, (ΕΚ) αριθ. 1033/2006 και (ΕΚ) αριθ. 255/2010 α) Την υπ’ αρ. 9/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας και β) Μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 191α του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 1815/1988 (Α΄ 250), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 2898/2001 (Α΄ 71) και τροποποιήθηκε στη συνέχεια με το άρθρο 9 του ν. 3270/2004 (Α΄ 187).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 15 τρίτο εδ. του ν. 2292/ 1995 (Α΄ 35).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208), με το οποίο το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετονομάστηκε σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
 • Τις διατάξεις της απόφασης Υ24/06-10-2015 περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Δημήτριο Βίτσα (Β΄ 2144).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ24 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ24 2015
ΝΟΜΟΣ 1988/1815 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1815 1988
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις 2001/2898 2001
Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού. 2004/3270 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μ[...]" 2016/123 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία