ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/145

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-12-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-12-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός των δικαιολογητικών περί χορήγησης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του Ειδικού Λογαριασμού του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π. ΑΣ.) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του Ειδικού Λογαριασμού του Τ.Π.ΑΣ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του Ειδικού Λογαριασμού του Τ.Π.ΑΣ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., είναι τα εξής: 1) Αίτηση. 2) Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (Α Μέρος-Στρατολογικές Μεταβολές). 3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 4) Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης ή Εκκαθαριστικού της Δ.Ο.Υ. 5) Αναλυτικό Σημείωμα Αποδοχών. 6) Γνωμάτευση της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ή άλλου Κρατικού Νοσοκομείου με ιστορικό της ασθένειας ή εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας για μετάβαση στην αλλοδαπή (αφορά μόνο στις περιπτώσεις μετάβασης στην αλλοδαπή). 7) Αιτιολογημένη γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της ΑΣΥΕ, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό ανικανότητας του μετόχου. 8) Ιατρική βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου ή Ειδικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή ιδιώτη ιατρού, από την οποία να προκύπτει με ακρίβεια η πάθηση του δικαιούχου ή μέλους της οικογένειάς του. 9) Αποδεικτικά έγγραφα πρόσθετων δαπανών και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι αυτά δεν καλύφθηκαν από άλλους ασφαλιστικούς φορείς. Τα δικαιολογητικά αυτά δεν απαιτούνται σε περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας (δυσίατα νοσήματα), ιδίου ασφαλισμένου ή μελών της οικογένειάς του, σύμφωνα με την υπ αριθ. Υ1/Γ.Π./οικ. 16884 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β 1386). 10) Εμπεριστατωμένη έκθεση υποβαλλόμενη από την αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας, από την οποία να προκύπτει με κάθε λεπτομέρεια η θεομηνία ή άλλο σοβαρό ατύχημα που έχει ως αποτέλεσμα την περιέλευση του μετόχου σε δυσχερή οικονομική θέση, τα πρόσωπα που επλήγησαν και αν αυτά έχουν ανάγκη την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση. 11) Ληξιαρχική Πράξη θανάτου, όταν συντρέχει περίπτωση. 12) Αντίγραφο Πορίσματος Ε.Δ.Ε. ή Π.Δ.Ε. ή βεβαίωση της Υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει, ότι ο τραυματισμός ή ο θάνατος αντίστοιχα, επήλθε σε διατεταγμένη υπηρεσία. 13) Οποιοδήποτε δικαιολογητικό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από το οποίο να αποδεικνύεται η δυσχερής θέση στην οποία έχει περιέλθει ο αιτών.
Άρθρο 2 "Μεταβατική διάταξη"
1.  
    Τα δικαιολογητικά του άρθρου 1 για τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του Ειδικού Λογαριασμού του Τ.Π.Α.Σ. του ΤΕ.Α.Π.Α.Σ.Α. καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις των εκκρεμών αιτήσεων.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρο 6 του ν. 826/1978 (Α 194) «Περί συστάσεως Ειδικού Λογαριασμού παρά τω Επικουρικώ Ταμείω Ελληνικής Χωροφυλακής και άλλων τινών διατάξεων». β) Του 449/1979 π.δ. (Α 135) «Περί Οργανώσεως, λειτουργίας, ελέγχου κ.λπ. του Ειδικού Λογαριασμού παρά τω Επικουρικώ Ταμείω Ελληνικής Χωροφυλακής (Ε.Τ.Ε.Χ.) δια την εφάπαξ οικονομικήν ενίσχυσιν των οικογενειών των εν καιρώ ειρήνης εν διατεταγμένη Υπηρεσία ή μη φονευμένων αποβιούντων ή εξαφανιζομένων μετόχων του Ε.Τ.Ε.Χ». γ) Του άρθρου 15 του ν. 1539/1985 (Α 64) «Ένταξη Επαναπατριζόμενων Πολιτικών Προσφύγων στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλες διατάξεις». δ) Του άρθρου 94 του ν. 3655/2008 (Α 58) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν.4142/2013. ε) Του άρθρου 137 του ν. 4483/2017 (Α 107) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις». στ) Του άρθρου 4 παρ.7 του ν. 4142/2013 (Α 83) «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε». ζ) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ 186/10-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νικόλαο Τόσκα» (Β3671).
  • Το υπ αριθ. 28.17/2.8.2017 πρακτικό-απόφαση του Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την υπ αριθμ. 8000/1/2017/94-α από 6.9.2017 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), κατά το άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε του ν. 4270/2014 (Α 143).
  • Την υπ αριθ. 223/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2016/186 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/186 2016
ΝΟΜΟΣ 1978/826 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/826 1978
ΝΟΜΟΣ 1985/1539 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1539 1985
Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις. 2008/3655 2008
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 2013/4142 2013
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμι[...]" 2017/4483 2017
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/449 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/449 1979
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία