ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/146

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-12-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-12-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση θέσης Καθηγητή για άτομα με ειδικές ανάγκες στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστάται στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μία (1) θέση Καθηγητή. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 14 παρ. 10 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α87), όπως η παρ. προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1894/1990 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» (Α 110), σε συνδυασμό με το άρθρο 80 παρ. 22 περ. α του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία και διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 195) καθώς και με τα άρθρα 7 παρ. 2 περ. ζ και 84 παρ. 8 εδ. β του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α 114), β) του άρθρου 20 περ. ιβ του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α 143), ως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3γ του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α 129), γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α 98), δ) της υπ αριθμ. Υ29/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β 2168).
  • Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο στις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4485/2017 (Α 114) προεδρικό διάταγμα περί έγκρισης Οργανισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση υπ αρ. 7/18-2-2016).
  • Την υπ αρ. πρωτ. Φ1/Α/193/46802/Β1/20-3-2017 εισήγηση της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν.4270/2014 (Α 143) σύμφωνα με την οποία από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται για το έτος 2017 δαπάνη συνολικού ύψους 14.618,00 ευρώ σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το χρονικό διάστημα 7 μηνών (1-6-2017 έως 31-12-2017) ενώ ετησίως η δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 24.847,00 ευρώ (ειδικός φορέας 19-250 ΚΑΕ ομάδας 0200).
  • Την αριθμ. 216/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ29 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ29 2015
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
Για την Ακαδηµία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις: 1990/1894 1990
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 2014/4270 2014
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. 2017/4485 2017
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία