ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/147

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-12-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-12-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-12-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΤΜΗΜΑ

Άρθρο 1 "ΑΠΟΣΤΟΛΗ"
1.  
  Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ως αποστολή τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας με στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας της οικονομίας, καθώς και την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα, το Υπουργείο, στο πλαίσιο της αποστολής του, μεριμνά για: α. Τον σχεδιασμό και τη διαχείριση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και των κοινοτικών χρηματοδο­τήσεων για την ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας. β. Τη χάραξη και προώθηση κατάλληλων πολιτικών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την προσέλκυση παραγωγικών ιδιωτικών επενδύσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. γ. Τη δημιουργία κατάλληλου επιχειρηματικού πε­ριβάλλοντος για την ανάπτυξη της καινοτομίας, της βιομηχανίας και των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. δ. Τη χάραξη στρατηγικής διεθνούς εμπορίου, την ανάπτυξη των διεθνών εμπορικών και οικονομικών σχέ­σεων και της διεθνούς συνεργασίας για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στη διεθνή αγορά. ε. Την εξασφάλιση της λειτουργίας των βιομηχανι­κών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και άσκησης των τεχνικών επαγγελμάτων καθώς και την ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας των βιομηχανικών προϊ­όντων και υπηρεσιών. στ. Την εξασφάλιση συνθηκών ομαλής λειτουργίας της αγοράς και του ανταγωνισμού. ζ. Την προστασία του καταναλωτή.
Άρθρο 2 "ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης διαρθρώνεται ως εξής:"
1.  
 1. Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού
 2. Γραφεία Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων
 3. Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
 4. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
 5. Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων
 6. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Θεμάτων Αναπτυξιακής Πολιτικής και Εξωστρέφειας
 7. Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού
 8. Μονάδα Συντονισμού
2.  
 1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγεται στον Υπουργό.
 2. Ο Διοικητικός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.
 3. Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:.
  • Γραφείο Διοικητικού Γραμματέα, το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Διοικητικό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του
  • Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής (ΓΔΟΕΠ)
  • Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης
 4. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ­ΔΥΣΕΩΝ Στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων υφίσταται θέση Τομεακού Γραμματέα που υπάγεται στον Υπουργό.
 5. Ο Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.
 6. Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:.
  • Γραφείο Τομεακού Γραμματέα, το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Τομεακό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του
  • Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων
  • Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων
 7. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) υφίσταται θέση Τομεακού Γραμματέα που υπάγεται στον Υπουργό.
 8. Ο Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.
 9. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:.
  • Γραφείο Τομεακού Γραμματέα, το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Τομεακό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του
  • Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
  • Την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) του ΕΣΠΑ και τις Ειδικές Υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτήν βάσει του εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και
  • Τις λοιπές Ειδικές Υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτήν βάσει του εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου
 10. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας υφίσταται θέση Τομεακού Γραμματέα που υπάγεται στον Υπουργό.
 11. Ο Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και την διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.
 12. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:.
  • Γραφείο Τομεακού Γραμματέα, το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Τομεακό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του
  • Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής και Επιχειρημα­τικής Πολιτικής
  • Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής Κανονισμών, Υπο­δομών και Ελέγχου
 13. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑ­ΤΑΝΑΛΩΤΗ Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Κα­ταναλωτή υφίσταται θέση Τομεακού Γραμματέα που υπάγεται στον Υπουργό.
 14. Ο Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Κα­ταναλωτή και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.
 15. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Κα­ταναλωτή αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:.
  • Γραφείο Τομεακού Γραμματέα, το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Τομεακό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του
  • Γενική Διεύθυνση Αγοράς
  • Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων
  • Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή
 16. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. Στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ε.Κ.Τ. υφίσταται θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα που υπάγεται στον Υπουργό.
 17. Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ε.Κ.Τ. και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.
 18. Η Ειδική Γραμματεία επιβλέπει και συντονίζει τις Ειδικές Υπηρεσίες αρμοδιότητάς της, όπως αυτές προβλέπονται από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο.
 19. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Τ.Π.Α. Στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ε.Τ.Π.Α. υφίσταται θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα που υπάγεται στον Υπουργό.
 20. Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ε.Τ.Π.Α. και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.
 21. Η Ειδική Γραμματεία επιβλέπει και συντονίζει τις Ειδικές Υπηρεσίες αρμοδιότητάς της, όπως αυτές προβλέπονται από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο.
 22. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Στην Ειδική Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων Πόρων υφίσταται θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα που υπάγεται στον Υπουργό.
 23. Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της ανωτέρω Ειδικής Γραμματείας και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.
 24. Στην Ειδική Γραμματεία υπάγονται οι Ειδικές Υπηρεσίες αρμοδιότητάς της, όπως αυτές προβλέπονται από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο.
 25. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙ­ΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδι­ωτικού Τομέα υφίσταται θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα που υπάγεται στον Υπουργό.
 26. Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδι­ωτικού Τομέα και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.
 27. Η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδι­ωτικού Τομέα αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:.
  • Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα, το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του
  • Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Σ.Δ.Ι.Τ.
  • Αυτοτελές Τμήμα Παρακολούθηση της Εκτέλεσης Συμβάσεων Σ.Δ.Ι.Τ.
  • Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Υποστήριξης
3.  
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ αα. Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). ββ. Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη.
4.  
  Στο Υπουργείο λειτουργούν επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις:
 1. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
 2. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στις Γενικές Γραμματείες Εμπορίου-Καταναλωτή και Βιομηχανίας
 3. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
 4. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου. 5.Υπηρεσίες και Σώματα Ελέγχου και Επιθεωρήσεις Κλιμάκια ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπο­ρίου (άρθρο 10 του ν. 4081/2012).
Άρθρο 3 "ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ"
1.  
  Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο έργο τους, ανή­κει μεταξύ των άλλων η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμένου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, η επιμέλεια της αλληλογραφίας τους, η τήρηση του προσωπικού τους πρωτοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώπους των κοινω­νικών φορέων και τους δημόσιους γενικά λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών τους υποχρεώσεων, διέπονται δε, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και τη λειτουργία τους, από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά
Άρθρο 4
1.  
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τα Γραφεία επικουρούν τον Διοικητικό Γραμματέα, τους Τομεακούς Γραμματείς και τους Ειδικούς Τομεακούς Γραμματείς στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέλεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες, διέπονται δε, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και τη λειτουργία τους, από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά
Άρθρο 5 "ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1.Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης."
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος είναι οι ακόλουθες:
 1. Η παροχή ελεγκτικών - συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως:
  • ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal cοntrοl) του Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,
  • ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγ­χος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (ΙΝΤΟSΑΙ 3.4, ΙΝΤΟSΑΙ 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου,.
  • η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Υπουργείου βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχεί­ρισης,
  • η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Υπουργείου,
  • ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενερ­γητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον,
  • ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες / μηχανισμοί ελέγχου,
  • η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονο­μικών και λοιπών αναφορών
 2. Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Υπουργείου
 3. Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκα­ταβολών του Υπουργείου
 4. Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγ­χου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσε­ων που υπάγονται στο Υπουργείο
 5. Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περί­πτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής
 6. Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προ­πληρωμής
 7. Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περι­πτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε επο­πτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου και η παρακο­λούθηση της εκτέλεσής τους
Άρθρο 6 "ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ"
1.  
  Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος είναι οι ακόλουθες: αα. Η μέριμνα για την έγκαιρη διεκπεραίωση των μέσων με τα οποία ασκείται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος που αφορά το Υπουργείο. ββ. Ο συντονισμός του χειρισμού από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες και φορείς κάθε θέματος που αφορά στον κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουρ­γείου.
Άρθρο 7 "ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΣΙΕ)"
1.  
  Το ΤΕΣΙΕ, που συστήθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4146/2013 (Α’ 90), υπάγεται απευθεί­ας στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.
2.  
  Το Αυτοτελές Τμήμα ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών που διέπουν τις Ιδιωτικές Επενδύσεις, καθώς και την τήρηση των όρων αδειοδότησης και της βιωσιμότητας των θέσεων εργασίας των Στρατηγικών Επενδύσεων. Οι έλεγχοι του ΤΕΣΙΕ διεξάγονται περιοδικά (γενικός δειγματοληπτικός έλεγχος), τουλάχιστον ανά τρίμηνο και έκτακτα (ειδικός έλεγχος). Το ΤΕΣΙΕ συντάσσει πορίσματα ελέγχου, τα οποία απευθύνει στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ) και τα κοινοποιεί στον εκάστοτε αρμόδιο Υπουρ­γό ή Υφυπουργό. Το ΤΕΣΙΕ δύναται να ενεργεί χωρίς εντολή του ΓΓΣΙΕ.
Άρθρο 8 "ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ"
1.  
  Το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Θεμάτων Αναπτυξιακής Πολιτικής και Εξωστρέφειας, υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
2.  
  Οι αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος είναι οι ακόλουθες: αα. Η συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, των συναρμόδιων Υπουργείων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ για τον χειρισμό και την προώθηση θεμάτων Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, αρμοδιότητας του Υπουργείου. ββ. Ο συντονισμός των συναρμοδίων φορέων και υπηρεσιών με σκοπό την έγκαιρη προετοιμασία και υποστήριξη της συμμετοχής του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στις εργασίες του Συμβουλίου «Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη» (CΟΜΡΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατάρτιση φακέλου, ενημερωτικών σημειωμάτων και σημείων παρέμβασης). Η παρακολούθηση των εργασιών και η συγκέντρωση των συμπερασμάτων και αποφάσεων (τήρηση αρχείου) του εν λόγω Συμβουλίου. γγ. Η μέριμνα για την αποτύπωση της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής στις θέσεις που εισηγείται η Υπηρεσία στο πλαίσιο της ελληνικής εκπροσώπησης στο Συμβούλιο «Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη» της ΕΕ και στις επιμέρους προπαρασκευαστικές επιτροπές και ομάδες εργασίας του ιδίου Συμβουλίου. Η συνεργασία με τις κατά περίπτωση και ανά θέμα συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για τον ίδιο σκοπό. δδ. Ο συντονισμός των συναρμοδίων φορέων και υπηρεσιών με σκοπό τόσο την ενημέρωση των Ελλήνων ευρωβουλευτών και των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου επί θεμάτων Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, αρμοδιότητας του Υπουργείου. εε. Η παρακολούθηση ενσωμάτωσης του Ενωσιακού Δικαίου στην ελληνική νομοθεσία καθώς και η παρακολούθηση διαδικασίας καταγγελιών, Υποθέσεων ΕU-ΡΙLΟΤ, και Προδικαστικών ερωτημάτων επί θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. στστ. Η προετοιμασία και ο συντονισμός των υπηρεσιών του Υπουργείου κατά την εκάστοτε ανάληψη από τη χώρα μας της προεδρίας της ΕΕ. Η συνδιαμόρφωση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις των προτεραιοτήτων της χώρας μας και η υποστήριξη διοργάνωσης των σχετικών δράσεων. ζζ. Ο συντονισμός των απαραίτητων ενεργειών των υπηρεσιών του Υπουργείου, αλλά και τρίτων φορέων σε ό,τι αφορά στην εκπόνηση και διαπραγμάτευση σχεδίων συμφωνιών μνημονίων συνεργασίας και λοιπών συναφών κειμένων που υπογράφονται μεταξύ του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και ομολόγων του Υπουργών τρίτων χωρών. ηη. Η τήρηση αρχείου των προαναφερθέντων κειμένων, συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας, κοινών δηλώσεων, κ.λπ.
Άρθρο 9 "ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ"
1.  
  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1. Το αυτοτελές τμήμα Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης. 2. Το αυτοτελές τμήμα Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού υποστηρίζει τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης στη συντονισμένη χάραξη και τον στρατηγικό σχεδιασμό της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής, η οποία εξειδικεύεται και υλοποιείται περαιτέρω από την πολιτική ηγεσία, τις οργανωτικές μονάδες και το σύνολο των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου, καθώς και στην παρακολούθηση της ενιαίας εφαρμογής της. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: αα. Εισηγείται στον Υπουργό για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις αναπτυξιακές πολιτικές του Υπουργείου, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, με γνώμονα τη διασφάλιση του συντονισμού και της συνέργειας των πολιτικών, των δράσεων και των κάθε είδους αναπτυξιακών σχεδιασμών που διενεργούνται από τις Γενικές Γραμματείες και τους λοιπούς φορείς του Υπουργείου στον τομέα του σχεδιασμού και της χάραξης των αναπτυξιακών αυτών πολιτικών. ββ. Παρακολουθεί τις εργασίες και τα αποτελέσματα (συστάσεων και κατευθυντηρίων) του «Αναπτυξιακού Συμβουλίου» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ν. 4399/2016, Α΄117) και τηρεί το σχετικό αρχείο. γγ. Επεξεργάζεται και υποβάλλει στον Υπουργό προτάσεις για τον στρατηγικό προγραμματισμό για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης, της παραγωγικότητας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, καθώς και για την επιχειρησιακή του εξειδίκευση και υλοποίηση. δδ. Εισηγείται για τη διαμόρφωση διαδικασιών αποτελεσματικής εφαρμογής και αξιολόγησης των κάθε είδους μεταρρυθμιστικών δράσεων που εμπίπτουν στην αποστολή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και δύναται να υποβάλλει προτάσεις για δράσεις και πολιτικές στον τομέα αυτό. εε. Παρακολουθεί όλες τις μελέτες και τα σχέδια μεταρρυθμιστικών δράσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, υποστηρίζοντας τον Υπουργό στην ανάθεση, αλλά και σε τυχόν έγκρισή τους, καθώς και στον έλεγχο, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των πορισμάτων τους, την ανατροφοδότηση των Υπηρεσιών και των φορέων του Υπουργείου με τα συμπεράσματά τους με σκοπό τη βελτίωση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για την Ανάπτυξη. στστ. Εισηγείται επί θεμάτων στοχοθεσίας, μέτρησης δεικτών αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και απορροφητικότητας σε θέματα ανάπτυξης και συντάσσει σχετικό έλεγχο προόδου των Υπηρεσιών και των φορέων του Υπουργείου. ζζ. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στη λειτουργία του Αναπτυξιακού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρακτικά των συναντήσεων της Επιστημονικής Επιτροπής και της ΕΚΕΔΔ και μεριμνώντας για τον επικοινωνιακό συντονισμό τόσο μεταξύ των μελών κάθε επιπέδου λειτουργίας του Συμβουλίου, όσο και το συντονισμό μεταξύ της Επιστημονικής Επιτροπής και της ΕΚΕΔΔ. ηη. Υποβοηθά διοικητικά το Αναπτυξιακό Συμβούλιο στην επιτέλεση του έργου του. Για το σκοπό αυτό επικοινωνεί και συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης. θθ. Συγκεντρώνει στοιχεία που αφορούν σε ζητήματα ανάπτυξης, δημιουργώντας μια βάση δεδομένων και ενημερώνει τακτικά τα μέλη του Αναπτυξιακού Συμβουλίου. ιι. Χειρίζεται την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Αναπτυξιακού Συμβουλίου. ιαια. Συνεργάζεται με όλες τις Υπηρεσίες και τους φορείς του Υπουργείου, οι οποίες του παρέχουν κάθε αναγκαίο στοιχείο, πληροφορία, έγγραφο και κάθε δυνατή υποστήριξη για την άσκηση των καθηκόντων του. ιβιβ. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης αναφορικά με το στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό. ιγιγ. Ο σχεδιασμός, υλοποίηση και παρακολούθηση των ενεργειών και δράσεων της πολιτικής που με τον τίτλο «Μένω Ελλάδα – Επιστρέφω Ελλάδα – Γέφυρες Συνεργασίας/Γνώσης» θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις που προκαλεί το φαινόμενο της «διαρροής εγκεφάλων» (brain drain) στο εξωτερικό, στοχεύοντας στη διατήρηση αλλά και τη συνεχή βελτίωση της επαφής των Ελλήνων επιστημόνων μεταναστών με δημόσιους και ιδιωτικούς επιχειρηματικούς φορείς στην Ελλάδα, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, τη διευκόλυνση της επαγγελματικής σύνδεσής τους καθώς και την κινητοποίησή τους προκειμένου να ενεργούν ως «εταίροι» στην ανάπτυξη της χώρας.
Άρθρο 10 "ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ"
1.  
  Η Μονάδα Συντονισμού υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομίας και Ανά­πτυξης, οργανώνεται δε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107). 2.Η Μονάδα Συντονισμού υποστηρίζει τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης στο σύνολο του έργου του και στις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν από τη χάραξη της εθνικής στρατηγικής πολιτικής. Ασκεί δε κάθε αρμοδιότητα που της ανατίθεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης μέσω της λειτουργίας Ομάδων Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), που συγκροτούνται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και για συγκεκριμένο έργο. Σε κάθε Ομάδα Διοίκησης Έργου ορίζεται με την πιο πάνω απόφαση υπεύθυνος Διοίκησης έργου (ΥΔΕ), με γνώση και πείρα στο αντικείμενο του έργου. Ο ΥΔΕ έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και τις παραδοτέες εργασίες του έργου, τον προγραμματισμό και την οργάνωσή του, τη διεξαγωγή του σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα και γενικότερα την παρακολούθηση και τον έλεγχο πορείας του έργου.
Άρθρο 11 "ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"
1.  
  Αποστολή της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση δράσεων που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των διοικητικών, οικονομικών και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και δράσεων που ενισχύουν την οικονομική και εμπορική θέση της χώρας στο διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής του Υπουργείου
2.  
  Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:
 1. Τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
 2. Τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 3. Τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 4. Τη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής (ΓΔΟΕΠ)
 5. Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης
Άρθρο 12 "ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"
1.  
  Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών είναι η εύρυθμη διοικητική λειτουργία του Υπουργείου, μέσω του συντονισμού της δράσης των επί μέρους υπηρεσιακών της μονάδων, η οποία επικεντρώνεται στους εξής τομείς:
 1. Τη βέλτιστη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώ­πινου δυναμικού, βάσει της αποστολής και των επιχει­ρησιακών αναγκών του Υπουργείου
 2. Την ορθολογική διαχείριση των υλικών πόρων και διαδικασιών διοικητικής υποστήριξης για την άρτια υλικοτεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών, την υλοποίηση διαλειτουργικών διαδικασιών για τη διασύνδεση των Γενικών Γραμματειών και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθεμένων πόρων
 3. Το συντονισμό της νομοθετικής δραστηριότητας του Υπουργείου στην κατάρτιση σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων
 4. Την άσκηση διοικητικής εποπτείας στα εποπτευό­μενα από το Υπουργείο Νομικά Πρόσωπα
 5. Την οργάνωση των υπηρεσιών Πολιτικής Κινητο­ποίησης, Άμυνας και Προστασίας με βάση τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών αποτε­λείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:
 1. Τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώ­πινου Δυναμικού
 2. Τη Διεύθυνση Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης
 3. Τη Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων
 4. Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης
Άρθρο 13 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:
 1. Η αποτελεσματική άσκηση της λειτουργίας διοίκη­σης προσωπικού του Υπουργείου
 2. Η αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυ­ναμικού
 3. Η αποτελεσματική και αξιόπιστη διοικητική υποστή­ριξη των οργανικών του μονάδων
2.  
  Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
 1. Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλων
 2. Τμήμα Κινητικότητας Υπαλλήλων
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
 1. Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλων
  • Η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση και στις υπηρεσιακές μεταβολές του πάσης φύσεως προσωπικού
  • Η κατανομή των οργανικών θέσεων, η περιγραφή και ανάλυση των καθηκόντων, καθώς και ο καθορισμός των περιγραμμάτων εργασίας
  • Η αριθμητική καταγραφή, παρακολούθηση και απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού, η διαρκής ενημέρωση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων, η σύνταξη καταστάσεων με στοιχεία του προσωπικού (επετηρίδα) και η τήρηση των προσωπικών μητρώων των υπηρετούντων υπαλλήλων
  • Η διαδικασία έγκρισης υπερωριών του πάσης φύσεως προσωπικού
  • Η έκδοση αποφάσεων μετακινήσεων εκτός έδρας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων και ιδιωτών
  • Η χορήγηση των αδειών που απαιτούν την έκδοση διοικητικής πράξης, πλην των περιπτώσεων που ρυθμίζονται από ειδικές διατάξεις
  • Η καταγραφή των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του στελεχιακού δυναμικού, η κατάρτιση του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος, η διαχείριση μητρώου εκπαιδευθέντων καθώς και η δυνατότητα πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ και ΑΕΙ
  • Η εφαρμογή του Πειθαρχικού δικαίου και των διατάξεων περί αργίας – αναστολής εκτέλεσης καθηκόντων για τους υπαλλήλους
  • Η γραμματειακή υποστήριξη του Υπηρεσιακού και του Πειθαρχικού Συμβουλίου σε συνεννόηση με το Τμήμα Κινητικότητας Υπαλλήλων
  • Οι εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου
  • Η εφαρμογή των διατάξεων περί αξιολόγησης του προσωπικού
  • Η εφαρμογή των διατάξεων περί καθορισμού των ετήσιων στόχων και δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, η παρακολούθηση υλοποίησης και η αναθεώρησή τους, η σύνταξη των επί μέρους εκθέσεων αξιολογήσεων/μετρήσεων για τις Υπηρεσιακές Μονάδες, καθώς και της ετήσιας έκθεσης απολογισμού
 2. Τμήμα Κινητικότητας Υπαλλήλων
  • Η καταγραφή των υπηρεσιακών αναγκών και η παρακολούθηση των οργανικών θέσεων του Υπουργείου
  • Η στελέχωση του Υπουργείου (διορισμοί-αποσπάσεις-μετατάξεις-μεταφορές από κατηγορία σε κατηγορία, από κλάδο σε κλάδο καθώς και από και προς άλλους φορείς)
  • Οι τοποθετήσεις και μετακινήσεις στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου
  • Η παρακολούθηση και εφαρμογή της κινητικότητας των υπαλλήλων
  • Η στελέχωση των Πολιτικών Γραφείων του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού, του Υφυπουργού και των Γραφείων των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων του Υπουργείου
  • Η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στα θέματα στελέχωσης των Υπηρεσιών Εξωτερικού, καθώς και αποσπάσεων υπαλλήλων στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΑ), σε Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους διεθνείς οργανισμούς και η παρακολούθηση των υπηρεσιακών μεταβολών αυτών
  • Η στελέχωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, οι οποίες διαχειρίζονται επιχειρησιακά προγράμματα, με μετακινήσεις και αποσπάσεις υπαλλήλων
  • Η γραμματειακή υποστήριξη του Υπηρεσιακού και του Πειθαρχικού Συμβουλίου σε συνεννόηση με το Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλων
Άρθρο 14 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η ορ­θολογική διαχείριση των υλικών πόρων και διαδικασι­ών διοικητικής υποστήριξης για την άρτια υλικοτεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών, την υλοποίηση διαλειτουργικών διαδικασιών για τη διασύνδεση των Γενικών Γραμ­ματειών και την βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθεμένων πόρων
2.  
  Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
 1. Τμήμα Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Τομέα Οικονομίας
 2. Τμήμα Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Τομέα Εμπορίου-Καταναλωτή και Βιομηχανίας
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
 1. Τμήμα Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Τομέα Οικονομίας
  • Η μέριμνα για την τήρηση του ωραρίου μέσω των καρτών προσέλευσης-αναχώρησης του προσωπικού και η παρακολούθηση των αδειών
  • Η τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου (φυσικού ή και ηλεκτρονικού) του Τομέα
  • Η διεκπεραίωση της απλής και διαβαθμισμένης αλληλογραφίας και του λοιπού έντυπου και ηλεκτρο­νικού υλικού
  • Η επικύρωση αντιγράφων, εγγράφων και η βεβαίω­ση του γνησίου της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74).
  • Η επίδοση εγγράφων και λοιπού έντυπου υλικού εντός και εκτός του Τομέα
  • Η ευθύνη για τις διαδικασίες αναπαραγωγής εγγράφων
  • Η ευθύνη για την κίνηση των υπηρεσιακών οχη­μάτων
  • Οι ενέργειες για τη χωροταξική κατανομή και στέ­γαση των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε συνάρτηση με το αντικείμενό τους και την εξυπηρέτηση του πολίτη καθώς και η μέριμνα για την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια του Υπουργείου
  • Η μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφω­νικού κέντρου
  • Η υλοποίηση, επίβλεψη και συντονισμός των δι­αδικασιών για τη συντήρηση, βελτίωση, φύλαξη και πυρασφάλεια των χώρων και των εγκαταστάσεων, τη φροντίδα για την καθαριότητα των καταστημάτων του Υπουργείου καθώς και τη λειτουργία των FΑΧ και των φωτοτυπικών μηχανημάτων
  • Η παραλαβή και η βεβαίωση ενεργών λογαριασμών ΔΕΚΟ ( Ύδρευση, σταθερή τηλεφωνία, ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο) και η διαβίβασή τους στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Οι μελέτες και προτάσεις προς το Τμήμα Κατάρ­τισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών για την προμήθεια υλικού και εξοπλισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και για κάθε είδους προμήθειες που αφορούν στον Τομέα, όπως επίσης και ο προγραμματι­σμός για τεχνικά έργα
  • Η διενέργεια της επίβλεψης-καταμέτρησης- πα­ραλαβής τεχνικών εργασιών σε συνεργασία με τη Δι­εύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου
  • Η λειτουργία και εφαρμογή των σύγχρονων ερ­γαλείων διαχείρισης των Βιβλιοθηκών, λαμβάνοντας υπόψη τη διασύνδεση και ανταπόκριση στα αιτήματα των εργαζομένων
  • Η ευθύνη της μελέτης, υπόδειξης και παρακο­λούθησης εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και την καθιέρωση προσφο­ρότερων μεθόδων εργασίας για την αύξηση της πα­ραγωγικότητας. ιστιστ.
  • Η εξυπηρέτηση-πληροφόρηση του πολίτη.
  • Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοι­πών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας του Υπουργείου
 2. Τμήμα Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Τομέα Εμπορίου – Καταναλωτή και Βιομηχανίας
  • Η μέριμνα για την τήρηση ωραρίου μέσω των καρτών προσέλευσης-αναχώρησης του προσωπικού και η παρακολούθηση των αδειών
  • Η τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου (φυσικού ή και ηλεκτρονικού) του Τομέα
  • Η διεκπεραίωση της απλής και διαβαθμισμένης αλληλογραφίας και του λοιπού έντυπου και ηλεκτρο­νικού υλικού του Τομέα
  • Η επικύρωση αντιγράφων, εγγράφων και η βεβαίω­ση του γνησίου της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74).
  • Η επίδοση εγγράφων και λοιπού έντυπου υλικού εντός και εκτός του Τομέα
  • Η ευθύνη για τις διαδικασίες αναπαραγωγής εγγράφων
  • Η ευθύνη για την κίνηση των υπηρεσιακών οχη­μάτων
  • Οι ενέργειες για τη χωροταξική κατανομή και στέ­γαση των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε συνάρτηση με το αντικείμενό τους και την εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς και η μέριμνα για την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια του Υπουργείου
  • Η μέριμνα για τη λειτουργία του τηλε­φωνικού κέντρου και η υποστήριξη της τηλεφωνικής γραμμής καταναλωτή 1520
  • Η υλοποίηση, επίβλεψη και συντονισμός των δι­αδικασιών για τη συντήρηση, βελτίωση, φύλαξη και πυρασφάλεια των χώρων και των εγκαταστάσεων, τη φροντίδα για την καθαριότητα των καταστημάτων του Υπουργείου καθώς και τη λειτουργία των FΑΧ και των φωτοτυπικών μηχανημάτων
  • Η παραλαβή και η βεβαίωση ενεργών λογαριασμών ΔΕΚΟ ( Ύδρευση, σταθερή τηλεφωνία, ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο) και η διαβίβασή τους στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Οι μελέτες και προτάσεις προς το Τμήμα Κα­τάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών για την προμήθεια υλικού και εξοπλισμού του Τομέα, όπως επίσης και ο προγραμματισμός για τεχνικά έργα
  • Η διενέργεια της επίβλεψης-καταμέτρησης- πα­ραλαβής τεχνικών εργασιών σε συνεργασία με τη Δι­εύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου
  • Η λειτουργία και εφαρμογή των σύγχρονων ερ­γαλείων διαχείρισης των Βιβλιοθηκών, λαμβάνοντας υπόψη τη διασύνδεση και η ανταπόκριση στα αιτήματα των εργαζομένων
  • Η ευθύνη της μελέτης, υπόδειξης και παρακολούθησης εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατι­κών τύπων και την καθιέρωση προσφορότερων μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας. ιστιστ.
  • Η εξυπηρέτηση-πληροφόρηση του πολίτη.
  • Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοι­πών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας του Υπουργείου
Άρθρο 15 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι ο συ­ντονισμός της νομοθετικής δραστηριότητας του Υπουρ­γείου στην κατάρτιση σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων και η άσκηση διοικητικής εποπτείας στα επο­πτευόμενα από το Υπουργείο Νομικά Πρόσωπα
2.  
  Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
 1. Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
 2. Τμήμα Εποπτείας Νο­μικών Προσώπων
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
 1. Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
  • Η μετά από γραπτές και αιτιολογημένες προτάσεις εισήγηση των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου και η προετοιμασία σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και υπουργικών αποφάσεων, και σε συνεργασία με αυτές, καθώς και η προετοιμασία και υποστήριξη της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου
  • Η μέριμνα για την προώθηση και η παρακολούθηση της προβλεπόμενης διαδικασίας μέχρι τη δημοσίευση των ανωτέρω νομοθετικών κειμένων
  • Ο συντονισμός για την κωδικοποίηση από τις αρ­μόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες της νομοθεσίας και των διοικητικών οδηγιών
  • Η ενημέρωση των υπηρεσιών για τα δημοσιευμένα θέματα της αρμοδιότητάς τους
  • Η μέριμνα για την έκδοση και τη δημοσίευση απο­φάσεων για τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων ή του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων του Υπουργείου
  • Ο ορισμός εκπροσώπων του Υπουργείου σε Διοικη­τικά Συμβούλια, Επιτροπές, Συμβούλια και Ομάδες Ερ­γασίας και λοιπά συλλογικά όργανα άλλων Υπουργείων και λοιπών φορέων του Δημοσίου Τομέα
  • Η σύσταση, συγκρότηση και ο ορισμός μελών του Υπηρεσιακού και του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου
  • Η συγκρότηση και ο ορισμός μελών, συμβου­λίων, επιτροπών, ομάδων εργασίας , ομάδων διοίκησης έργου (ΟΔΕ) κλπ, που αφορούν στη λειτουργία του Υπουργείου
  • Ο συντονισμός των εργασιών για τη σύνταξη του Οργανισμού του Υπουργείου, η σύνταξη των τομεακών ενοτήτων και η ανάληψη δράσεων που αφορούν στην τροποποίηση και προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις
  • Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του ν. 4048/2012.
 2. Τμήμα Εποπτείας Νο­μικών Προσώπων
  • Η μετά από γραπτές και αιτιολογημένες προτάσεις των εποπτευομένων φορέων εισήγηση και η προετοιμασία σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και υπουργικών αποφάσεων, και σε συ­νεργασία με αυτές
  • Η διοικητική εποπτεία και η εν γένει διοικητική υποστήριξη των εποπτευομένων Νομικών Προσώπων
  • Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων σύστασης και συγκρότησης των Συλλογικών και των Μονομελών Οργάνων Διοίκησης των Νομικών Προσώπων
  • Η μέριμνα για τη συλλογή και αποστολή των απαραίτητων στοιχείων των εποπτευομένων φορέων για την άσκηση του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Άρθρο 16 "ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ"
1.  
  ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος είναι οι ακόλουθες: Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η κινητοποίηση και η δρά­ση κατά τον πόλεμο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και η ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
Άρθρο 17 "ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι η ενιαία οικονομική διαχείριση, ο έλεγχος των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών όλων των ειδικών φορέων που συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του Υπουργε [...]"
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:
 1. Τη Διεύθυνση Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
 2. Τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
 3. Τη Διεύθυνση Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων
 4. Τη Διεύθυνση Προμηθειών Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού
Άρθρο 18 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η κατάρτιση του τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου, ο συντονισμός της προετοιμασίας του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και των δημοσιονομικών αναλύσεων και αναφορών
2.  
  Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
 1. Τμήμα Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
 2. Τμήμα Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
 3. Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:
 1. Τμήμα Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
  • Η συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων, επεξεργασία, κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού σε συνεργασία με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις και η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων και η ανακατανομή αυτών
  • Η παρακολούθηση των ορίων διαθέσεων πιστώσεων και μηνιαίων πληρωμών
  • Η παρακολούθηση και η αντιμετώπιση θεμάτων ειδικών λογαριασμών
  • Η κατάρτιση, σε συνεργασία με τις επί μέρους υπηρεσιακές μονάδες των μακροπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητας και ο προσδιορισμός των ειδικότερων στόχων και επιδιώξεων
  • Η πρόταση για ενδεχόμενη αναθεώρηση του προϋπολογισμού
  • Η σύνταξη του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργείου Οικονομικών, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ)
  • Ο καθορισμός των μηνιαίων και τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και η παρακολούθηση εκτέλεσης αυτών
  • Η συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις για τον καθορισμό του μηνιαίου ορίου απαιτούμενων πιστώσεων για την πληρωμή των δαπανών του επόμενου μηνός, η κατάρτιση σχετικών πινάκων και η υποβολή αυτών στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου
  • Ο συντονισμός της προετοιμασίας του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και των επικαιροποιήσεων αυτού σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ)
  • Η μέριμνα για την έγκρισή του και την υποβολή αυτού, καθώς και τυχόν επικαιροποιήσεις αυτού στο ΓΛΚ
  • Η τήρηση των ανώτατων ορίων και στόχων που ορίζονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
  • Η συνεργασία με την Διεύθυνση Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων, κατευθύνοντας τους φορείς που εποπτεύει το Υπουργείο, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και την ορθή εκτέλεσή τους
 2. Τμήμα Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
  • Η συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων και η επεξεργασία τους για την κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, το οποίο θα αποστέλλεται για έγκριση στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
  • Η παρακολούθηση των ορίων διαθέσεων πιστώσεων και πληρωμών
  • Η κατάρτιση, σε συνεργασία με τις επιμέρους υπηρεσιακές μονάδες, Προϋπολογισμού των μακροπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητας και ο προσδιορισμός των ειδικότερων στόχων και επιδιώξεων
  • Η πρόταση για ενδεχόμενη αναθεώρηση του προγράμματος χρηματοδότησης
  • Η εισήγηση για τον ορισμό των νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου ως Υπολόγων Διαχειριστών έργων, με ευθύνη των οποίων πραγματοποιούνται οι πληρωμές, όπου κρίνεται αναγκαίο
 3. Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών
  • Η συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα μητρώα δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των ειδικών φορέων καθώς και των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου
  • Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τους ειδικούς φορείς του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς και η διαβίβασή τους στις αρμόδιες αρχές
  • Η σύνταξη απολογισμών και σχετικών εκθέσεων για την πορεία εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
  • Ο έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλομένων από τους εποπτευόμενους φορείς οικονομικών καταστάσεων
  • Η αξιολόγηση του εκτελούμενου προϋπολογισμού με σκοπό την αύξηση των εσόδων και τη μείωση των δαπανών και γενικά τη χρησιμοποίηση όλων των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο
Άρθρο 19 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η εκτέλεση του τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου, η εκκαθάριση των αποδοχών των υπαλλήλων του Υπουργείου και η πληρωμή των δαπανών όλων των ειδικών φορέων του Υπουργείου
2.  
  Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
 1. Τμήμα Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού
  • Ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δαπανών του οικείου φορέα, με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών
  • Η έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών του οικείου φορέα, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο
  • Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικό­τητας της δαπάνης και η υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014(Α΄143).
  • Η έκδοση και τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προ­πληρωμής
  • Η αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών
  • Η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων και υποβολή σχετικών αναφορών στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
  • Η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη
  • Η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος και η καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων
  • Ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης
  • Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων Προεδρικού Διατάγματος (π.δ. 80/2016 , Α΄145).
  • Η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες
  • Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού
  • Η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων του προϋπολογισμού και η τήρηση των ανώτατων ορίων τους
  • Η έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού ή τους έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ποσά καθώς και η εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπε­ρήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
  • Παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια ΔΥΕΕ των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα. ιστιστ.
  • Η εποπτεία των υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, ήτοι ο έλεγχος τήρησης των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση και τακτοποίηση των ΧΕΠ.
  • Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου
  • Η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών αρμοδιότητας του τμήματος
  • Η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δημοσιονομική διαχείριση του ν. 4270/2014.
 2. Τμήμα Εκτέλεσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
  • Υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης, σε συνέχεια αιτημάτων φορέων και μετά από έλεγχο των ορίων πιστώσεων βάσει των εγκεκριμένων Συλλογικών Αποφάσεων (εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων)
  • Κατάρτιση εντολών κατανομής πιστώσεων σε συνέχεια αιτημάτων φορέων του Υπουργείου
  • Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών και του διαθέσιμου υπόλοιπου ανά ενάριθμο και υπεύθυνο λογαριασμού και η έκδοση εντολών πληρωμής
  • Παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια ΔΥΕΕ των δικαστικών αυτών αποφάσεων, από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα
  • Μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών και αδιάθετων πιστώσεων, η διαχείριση κάθε είδους δαπάνης και η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου
  • Η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων ΠΔΕ και υποβολή σχετικών αναφορών στη Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
  • Τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς εκτέλεσης και παρακολούθησης των έργων
  • Έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες και η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη
  • Έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται
  • Η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου για την ομαλή και έγκαιρη εφαρμογή του καθώς και η συγκέντρωση των στοιχείων που χρειάζονται για το σκοπό αυτό
  • Η συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος για την παρακολούθηση της θεμάτων εκτέλεσης του ΠΔΕ
  • Η μέριμνα για τη συλλογή και εισαγωγή των στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΠΟΔΕ) για όλα τα έργα με Φορέα Χρηματοδότησης το Υπουργείο
  • Η συνεργασία με το ΓΛΚ για την τήρηση των Κωδικών Αριθμών Εξόδων
 3. Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών
  • Η εκκαθάριση και η έκδοση εντολής πληρωμής των κάθε είδους αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και κάθε άλλη καταβαλλόμενη απολαβή του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου και των Υπηρεσιών του Εξωτερικού, των αμοιβών επιτροπών, ομάδων εργασίας και οργάνων ελέγχου, των φυσικών προσώπων με οποιουδήποτε τύπου μίσθωση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής, καθώς και αποζημιώσεων φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου
  • Κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, αρμοδιότητας του Τμήματος, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016).
  • Έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων, για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης
  • Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια ΔΥΕΕ για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016).
  • Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών
  • Έκδοση τίτλου για την εντολή πληρωμής δαπανών, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο
  • Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.
  • Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος
  • Η έκδοση και η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
  • Εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής
  • Παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια ΔΥΕΕ των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος
  • Μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών αρμοδιότητας του Τμήματος
  • Τήρηση μισθολογικών μητρώων, καθώς και στοιχείων για τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης πάσης φύσεως προσωπικού του οικείου Υπουργείου
  • Παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του Υπουργείου, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του
  • Παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών αναφορικά με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λ.π., για το πάσης φύσεως τέως και νυν προσωπικό του Υπουργείου.
  • Παροχή οικονομικών στοιχείων για την συνταξιοδότηση υπαλλήλων. ιστιστ.
  • Η εκκαθάριση και η έκδοση εντολής πληρωμής των πάσης φύσεως δαπανών μετακινήσεων, στο εσωτερικό και εξωτερικό του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου και των Υπηρεσιών του Εξωτερικού, των φυσικών προσώπων με οποιουδήποτε τύπου μίσθωση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής.
  • Η παροχή στοιχείων επί θεμάτων που αφορούν στο τμήμα
  • Η αποκατάσταση των πάγιων προκαταβολών
  • Η εποπτεία των υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, ήτοι ο έλεγχος τήρησης των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση και τακτοποίηση των ΧΕΠ
  • Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού που αφορούν τους ΚΑΕ μισθοδοσίας και αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και κάθε άλλης καταβαλλόμενης απολαβής, δαπανών υπηρεσιακής μετακίνησης, των σχετικών κρατήσεων και εισφορών για κάθε ταμείο, του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου και των Υπηρεσιών του Εξωτερικού, των αμοιβών επιτροπών, ομάδων εργασίας και οργάνων ελέγχου, των φυσικών προσώπων με οποιουδήποτε τύπου μίσθωση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής, καθώς και αποζημιώσεων φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου
 4. Τμήμα Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων
  • Η παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρο­νικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προ­πληρωμής) με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς
  • Η εκτέλεση των εντολών πληρωμών του τμήματος Εκτέλεσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
  • Ο ορισμός των υπεύθυνων λογαριασμών με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστι­κών οφειλών
  • Η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρω­μή των δικαιούχων
  • Η τήρηση μητρώων κατασχέσεων και εκχωρήσεων και η καταχώρηση στοιχείων στα τηρούμενα μητρώα
  • Η παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της συγκέντρωσης εσόδων στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου και του ΓΛΚ
  • Η πληρωμή των δαπανών μετακινήσεων εκτός έδρας, στο εσωτερικό και εξωτερικό
  • Καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του μητρώου αυτών
  • Η έκδοση βεβαιώσεων παρακρατούμενων φόρων και η ανάρτηση των ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων στην ειδική εφαρμογή της ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών
Άρθρο 20 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η παρακολούθηση του συνόλου των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου αναφορικά με την οικονομική τους διαχείριση, τη δυνατότητα χρηματοδότησης/επιχορήγησής τους, την καθοδήγησή τους για την προετοιμασία του προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και τέλος την εποπτεία της τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων
2.  
  Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
 1. Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων Τομέα Οικονομίας και των Φορέων ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και ΤΑΝΕΟ Α.Ε. του τομέα Βιομηχανίας.
 2. Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων Τομέα Εμπορίου-Καταναλωτή και Βιομηχανίας
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:
 1. Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευομένων Φορέων του Τομέα Οικονομίας και των Φορέων ΕΤΕΑΝ Α.Ε και ΤΑΝΕΟ Α.Ε. του τομέα Βιομηχανίας.
  • Η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευομένων Φορέων του τμήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη κείμενη νομοθεσία στοιχεία που υποβάλλονται και ειδικότερα κατά περίπτωση στοιχεία τα οποία απαιτούνται
  • Ο έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλομένων από τους εποπτευόμενους φορείς οικονομικών στοιχείων
  • Η εποπτεία της τήρησης του Μητρώου Δεσμεύ­σεων από τους εποπτευομένους φορείς και η παροχή οδηγιών για τη σωστή τήρησή του, καθώς και η καταχώριση των στοιχείων του Μητρώου Δεσμεύσεων στην ηλεκτρονική πύλη του ΓΛΚ
  • Η εισήγηση για την έγκριση καταβολής επιχορήγησης τακτικού προϋπολογισμού στους εποπτευόμενους φορείς, η έκδοση των σχετικών αποφάσεων, η μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης για την καταβολή των επιχορηγήσεων και η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών
  • Ο έλεγχος δυνατότητας χρηματοδότησης από το ΠΔΕ σύμφωνα με τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς και η παρακολούθηση εκτέλεσής τους
  • Η καθοδήγηση των εποπτευομένων φορέων για την προετοιμασία του προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
  • Η σύναψη μνημονίων συνεργασίας με τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητας του τμήματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 2. Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευομένων Φορέων του Τομέα Εμπορίου-Καταναλωτή και Βιομηχανίας
  • Η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευομένων Φορέων του Τομέα (πλην των Φορέων ΕΤΕΑΝ Α.Ε και ΤΑΝΕΟ Α.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη κείμενη νομοθεσία στοιχεία που υποβάλλονται και ειδικότερα κατά περίπτωση στοιχεία τα οποία απαιτούνται.
  • Ο έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλομένων από τους εποπτευόμενους φορείς απολογισμών διάθεσης χρηματοδότησης και άλλων οικονομικών στοιχείων
  • Η εποπτεία της τήρησης του Μητρώου Δεσμεύ­σεων από τους εποπτευομένους φορείς και η παροχή οδηγιών για τη σωστή τήρησή του, καθώς και η καταχώριση των στοιχείων του Μητρώου Δεσμεύσεων στην ηλεκτρονική πύλη του ΓΛΚ
  • Η εισήγηση για την έγκριση καταβολής επιχορήγησης τακτικού προϋπολογισμού στους εποπτευόμενους φορείς, η έκδοση των σχετικών αποφάσεων, η μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης για την καταβολή των επιχορηγήσεων και η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών
  • Ο έλεγχος δυνατότητας χρηματοδότησης από το ΠΔΕ σύμφωνα με τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς και η παρακολούθηση εκτέλεσής τους
  • Η καθοδήγηση των εποπτευομένων φορέων για την προετοιμασία του προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
  • Η σύναψη μνημονίων συνεργασίας με τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητας του τμήματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
Άρθρο 21 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών όσον αφορά τη διαχείριση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών με τη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν στο Υπουργείο, τη συγκέντρωση αιτημάτων αναγκών προμηθειών, την κωδικοποίηση ειδών και κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών πάσης φύσεως υλικών, καθώς και η διαχείριση του υλικού και των περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου
2.  
  Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών
 2. Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:
 1. Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών
  • Η μέριμνα για την έγκαιρη συγκέντρωση αιτημά­των αναγκών προμηθειών υλικών/παροχής υπηρεσιών, με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, όπου αυτό είναι αναγκαίο, από το σύνολο των Υπηρε­σιών του Υπουργείου
  • Η μελέτη των αιτημάτων της προηγούμενης υποπερίπτωσης αα και η επεξεργασία του ετήσιου προγράμματος προμηθειών εντός του πλαισίου του προϋπολογισμού του Υπουργείου και της κείμενης νομοθεσίας για τη νομιμότητα και κανονικότητα των προμηθειών
  • Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των προμηθειών υλικών/παροχής υπηρεσιών
  • Η υλοποίηση των έκτακτων προμηθειών υλικών/παροχής υπηρεσιών
  • Η ενημέρωση του μητρώου δεσμεύσεων
  • Η μέριμνα για τη διαχείριση των διαδικασιών που αφορούν στην κατάρτιση, σύναψη και υλοποίηση συμβάσεων για την προμήθεια υλικών/παροχή υπηρεσιών από φυσικά, νομικά πρόσωπα και ΔΕΚΟ
  • Η συγκέντρωση και αποστολή των προβλεπόμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών λογαριασμών και τιμολογίων στην αρμόδια οικονομική Διεύθυνση προς εκκαθάριση
  • Η τήρηση του μητρώου συμβάσεων και του μητρώου προμηθευτών
  • Η συγκέντρωση προτάσεων, κωδικοποίηση ειδών κατά CΡV και κατάρτιση του προγράμματος προμηθειών προς υποβολή και ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών των πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και για τη συντήρηση και αποκατάσταση κάθε είδους εξοπλισμού
  • Η μέριμνα δημοσιότητας των διαγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
  • Η επεξεργασία όλων των απαιτήσεων των λογαριασμών και τιμολογίων για αγαθά και υπηρεσίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η ανάρτηση στοιχείων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το ΚΗΔΜΗΣ, και η υποβολή τους προς εκκαθάριση στην αρμόδια Διεύθυνση
 2. Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων
  • Η μέριμνα για την παραλαβή, αποθήκευση, ταξινόμηση και διάθεση όλων των προμηθευόμενων υλικών του Υπουργείου
  • Η μέριμνα για την καταγραφή των Η/Υ, εκτυπωτών, fax, πολυμηχανημάτων, παλαιών και νέων.
  • Η διάθεση αυτών στους υπαλλήλους του Υπουργείου σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλε­κτρονικής Διακυβέρνησης.
  • Η τήρηση αποθηκών αναλώσιμων και μη υλικών
  • Η τήρηση αρχείου προμηθευόμενου εξοπλισμού και κάθε είδους υλικού και η ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων και καρτελών αποθεμάτων και υλικών της αποθήκη σε μηχανογραφημένο πρόγραμμα
  • Η χορήγηση των ειδών της αποθήκης στις επιμέρους Υπηρεσίες και η ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων και καρτελών αποθεμάτων και υλικών της αποθήκης
  • Η παρακολούθηση, η καταγραφή, η ενημέρωση για τις αναλώσεις υλικών και η πρόταση για την ανανέωση των αποθεμάτων του αναλώσιμου και μη υλικού προς το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών
  • Η διαχείριση του συνόλου των αναλώσιμων και μη υλικών καθώς και η τήρηση και ενημέρωση μητρώου περιουσιακών στοιχείων
Άρθρο 22 "ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Γ.Δ.Ψη.Πο.Η.Δ)"
1.  
  Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλε­κτρονικής Διακυβέρνησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της ψηφιακής πολιτικής του Υπουργείου, καθώς και η συνεχής, ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου των υποδομών και εφαρμογών σε Δίκτυα - Επικοινωνίες και Πληροφορι­ακά Συστήματα, παρέχοντας ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες με βάση τους άξονες δράσης και τομείς πολιτικής του Υπουργείου, και πιο συγκεκριμένα:
 1. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ψηφιακής πολιτικής για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την παροχή ποιοτικών και ασφαλών ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη, την επιχείρηση και το κράτος στους τομείς Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, Επιχειρη­ματικότητας, Βιομηχανίας και Εποπτείας Αγοράς
 2. Ο σχεδιασμός δράσεων για τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών με βάση τα πλέον σύγχρο­να πρότυπα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής
 3. Ο συντονισμός δράσεων για τη δημιουργία ενός ενοποιημένου περιβάλλοντος ψηφιακής συνεργασίας - επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου και άλλων φορέων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:
 1. Τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης
 2. Τη Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων ΤΠΕ και Εφαρ­μογών
Άρθρο 23 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:
 1. Η Εκπόνηση δράσεων για την απρόσκοπτη λειτουρ­γία του εξοπλισμού και την υποστήριξη των χρηστών του Υπουργείου, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες τεχνολογικές πρακτικές που θα συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας με ταυτόχρονη μεί­ωση του λειτουργικού κόστους
 2. Η Εκπόνηση δράσεων για τη συνεχή, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου των υποδομών (εξυπηρετητών, λειτουργικών συστημάτων, δικτύων - επικοινωνιών και βάσεων δεδομένων), εφαρμόζοντας τις βέλτιστες τεχνολογικές πρακτικές που θα συμβάλ­λουν στην αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους
 3. Η συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων αυτών, η αξιολόγηση τους και η επεξεργασία προτάσεων για βελτίωση της λειτουργικότητας μέσω της αναδιοργάνωσης των υφιστάμενων δράσεων
2.  
  Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα ακόλουθα τμή­ματα:
 1. Τμήμα Διαχείρισης Εξυπηρετητών, Λειτουργικών Συστημάτων και Δικτύων
 2. Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Εξοπλισμού του Τομέα Οικονομίας
 3. Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Εξοπλισμού του Τομέα Εμπορίου-Καταναλωτή και Βιομηχανίας
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:
 1. Τμήμα Διαχείρισης Εξυπηρετητών, Λειτουργικών Συστημάτων και Δικτύων
  • Η ανάληψη δράσεων για την εγκατάσταση, κεντρι­κή διαχείριση, συντήρηση, καλή λειτουργία, και αναβάθ­μιση του εξοπλισμού των δικτύων - επικοινωνιών, των Εξυπηρετητών και των Λειτουργικών τους Συστημάτων καθώς και των Βάσεων Δεδομένων των συστημάτων του Υπουργείου με στόχο την παροχή ποιοτικών και ασφαλών ψηφιακών υπηρεσιών
  • Ο καθορισμός της πολιτικής ασφαλείας των δι­κτύων - επικοινωνιών, των Εξυπηρετητών και των Λει­τουργικών τους Συστημάτων καθώς και των Βάσεων Δεδομένων, ο έλεγχος και η αναπροσαρμογή της όπως επιβάλλουν οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι ανάγκες του Υπουργείου
  • Η Σύνταξη προδιαγραφών για την απόκτηση σταθ­μών εργασίας, εκτυπωτών, εξοπλισμού δικτύων-επικοινωνιών και εξυπηρετητών για όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου
  • Η εφαρμογή πολιτικής παροχής ποιοτικών υπηρε­σιών (Quality οf Serνice QοS)
  • Η υποστήριξη και η αποκατάσταση βλαβών των τοπικών δικτύων σε β΄ επίπεδο
  • Η διαχείριση και η διάχυση της γνώσης και της τεχνογνωσίας σε θέματα δικτύων - επικοινωνιών, των Εξυπηρετητών και των Λειτουργικών τους Συστημάτων καθώς και των Βάσεων Δεδομένων
 2. Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Εξοπλισμού του Τομέα Οικονομίας
  • Η ανάπτυξη διαδικασιών και μεθόδων για την απο­τελεσματική και παραγωγική υποστήριξη διαχείριση Χρηστών και των Υποδομών τους επί τόπου
  • Η υποστήριξη και η αποκατάσταση βλαβών του τοπικού δικτύου σε α΄ επίπεδο
  • Η διαχείριση και διάχυση της γνώσης και της τεχνογνωσίας σε θέματα χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε εφαρ­μογές αυτοματισμού γραφείου και εξειδικευμένων εφαρμογών καθώς και στην εκπόνηση πρα­κτικών ορθής χρήσης αυτών
  • Η τήρηση των διαδικασιών για την αποκατάστα­ση της λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εκτυπωτών, σαρωτών καθώς και του δικτύου μετά από οποιαδήποτε διακοπή ή βλάβη
  • Η εγκατάσταση και η υποστήριξη τοπικά όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αποφασίζονται από το Τμήμα Διαχείρισης Εξυπηρετητών, Λειτουργικών Συστη­μάτων και Δικτύων όπως Λογαριασμών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου e-mail, Προστασίας από ιούς κ.α.
 3. Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Εξοπλισμού του Τομέα Εμπορίου-Καταναλωτή και Βιομηχανίας
  • Η ανάπτυξη διαδικασιών και μεθόδων για την απο­τελεσματική και παραγωγική υποστήριξη διαχείριση Χρηστών και των Υποδομών τους επί τόπου
  • Η υποστήριξη και η αποκατάσταση βλαβών του τοπικού δικτύου σε α΄ επίπεδο
  • Η διαχείριση και διάχυση της γνώσης και της τεχνογνωσίας σε θέματα χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε εφαρ­μογές αυτοματισμού γραφείου και εξειδικευμένων εφαρμογών καθώς και στην εκπόνηση πρα­κτικών ορθής χρήσης αυτών
  • Η τήρηση των διαδικασιών για την αποκατάστα­ση της λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εκτυπωτών, σαρωτών καθώς και του δικτύου μετά από οποιαδήποτε διακοπή ή βλάβη
  • Η εγκατάσταση και υποστήριξη τοπικά όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αποφασίζονται από το Τμήμα Διαχείρισης Εξυπηρετητών, Λειτουργικών Συστη­μάτων και Δικτύων, όπως Λογαριασμών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου e-mail, προστασίας από ιούς κ.ά.
Άρθρο 24 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:
 1. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, πενταετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Ψηφιακή Πολιτική, με προτεραιότητες, που αναλύονται και κατά έτος
 2. Η εκπόνηση δράσεων για τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και την Διαχείριση των ΄Εργων ΤΠΕ σύμφωνα με τις ανάγκες των τομέων πολιτικής του Υπουργείου σε συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου
 3. Η εκπόνηση δράσεων για την Ανάπτυξη, Συντή­ρηση και αδιάλειπτη Λειτουργία των Εφαρμογών του Υπουργείου, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες τεχνολογικές πρακτικές συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση πόρων και στην παροχή ποιοτικών και ασφαλών ψηφιακών υπηρε­σιών προς τον πολίτη, την επιχείρηση και το κράτος
 4. Η εκπόνηση δράσεων για την ασφαλή και ομαλή διαλειτουργικότητα των διαφορετικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου
 5. Η εκπόνηση δράσης για την ανάπτυξη και διαχείρι­ση ασφαλών διαδικτυακών πυλών του Υπουργείου και την προσαρμογή της στα συνεχώς μεταβαλλόμενα παγκόσμια πρότυπα
 6. Η συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων αυτών και η αξιολόγησή τους
2.  
  Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
 1. Τμήμα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων
 2. Τμήμα Ανάπτυξης - Συντήρησης Εφαρμογών και Διαχείρισης Διαδικτυακών Πυλών
 3. Τμήμα Λειτουργίας Εφαρμογών
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:
 1. Τμήμα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων
  • Ο Συντονισμός και η αποτύπωση των αναγκών, προγραμματισμού, εξειδίκευσης και υποστήριξης των οριζόντιων και τομεακών δράσεων ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου
  • Η διερεύνηση και τεκμηρίωση των αναγκών του Υπουργείου και η εισήγηση δράσεων Ηλεκτρονικής Δια­κυβέρνησης σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Υπουργείου
  • Ο εντοπισμός προβλημάτων ή καθυστερήσεων στη σχεδίαση και υλοποίηση δράσεων και έργων Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Δια­κυβέρνησης του Υπουργείου και η πρόταση διορθωτικών ενεργειών
  • Η διαμόρφωση της τεχνολογικής στρατηγικής και ο καθορισμός δράσεων για τη βελτίωση και τον ποιοτικό έλεγχο των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών
  • Ο επιχειρησιακός, τεχνικός και λειτουργικός σχεδιασμός έργων ΤΠΕ και η ανάληψη των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμασης των έργων
  • Η διαμόρφωση και η παρακολούθηση των Διαδι­κασιών διαχείρισης των έργων ΤΠΕ με την προετοιμα­σία, παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου, διενέργεια διαγωνισμών, ανάθεση συμβάσεων, ποιοτική και ποσο­τική παραλαβή, διαχείριση πιστώσεων και συμβάσεων έργων του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό φορέων
  • Η παρακολούθηση τήρησης των δια­δικασιών και η ανάληψη δράσεων για τα ανοικτά δεδομένα
  • Η διαμόρφωση και η παρακολούθηση των δια­δικασιών οικονομικής διαχείρισης και διαχειριστικού κλεισίματος των έργων ΤΠΕ
  • Η διερεύνηση και διασφάλιση απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση των έργων ΤΠΕ
  • Η παρακολούθηση και εφαρμογή της ισχύουσας νο­μοθεσίας έργων ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 2. Τμήμα Ανάπτυξης - Συντήρησης Εφαρμογών και Διαχείρισης Διαδικτυακών Πυλών
  • Η ανάληψη δράσεων για την κεντρική διαχείριση, ανάπτυξη, συντήρηση, αναβάθμιση, έλεγχο και μέτρηση απόδοσης των υφιστάμενων και των νέων Εφαρμογών
  • Η συγκέντρωση διεθνών καλών πρακτικών και νέων εργαλείων, η παρακολούθηση των διεθνών τεχνολογι­κών εξελίξεων και η εφαρμογή τους για την ανάπτυξη και έλεγχο των εφαρμογών
  • Ο σχεδιασμός των εφαρμογών σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων
  • Η ανάληψη δράσεων για την ομογενοποίηση - διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων σύμφωνα με το γενικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας της κυβέρνησης
  • Η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση διαδικτυ­ακών πυλών για τη βέλτιστη παροχή ποιοτικών και ασφαλών ηλε­κτρονικών υπηρεσιών στον πολίτη, την επιχείρηση και το κράτος
 3. Τμήμα Λειτουργίας Εφαρμογών
  • Η ανάληψη δράσεων για τη συνεχή και απρόσκο­πτη λειτουργία και υποστήριξη των εφαρμογών
  • Η δημιουργία και λειτουργία γραφείων υποστή­ριξης των χρηστών των εφαρμογών σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και το Τμήμα Ανά­πτυξης και Συντήρησης Εφαρμογών
  • Η διαχείριση και διάχυση της γνώσης και της τε­χνογνωσίας μέσω παροχής συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των χρηστών σε θέματα λειτουργίας των εφαρμογών
  • Η υποβολή προτάσεων για τη βελτιστοποίηση της χρήσης και τυχόν αναγκαίων αναδιοργανώσεων
  • Η υποβολή προτάσεων για την απλούστευση διαδικασιών και λειτουργιών στο τομέα της αρμοδιότητάς του
Άρθρο 25 "ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΓΔΟΕΠ)"
1.  
  Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι η ενίσχυση της οικονομικής και εμπορικής θέσης της Ελλάδας στο διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον. Η Γενική Διεύθυνση επιδιώκει τη δημιουργία συνθηκών που διευκολύνουν και ισχυροποιούν την παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, δημιουργώντας νέες αγορές και απομακρύνοντας εμπόδια, και συντελούν στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Επιδιώκει ιδίως:.
 1. Τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα κοινής εμπορικής πολιτικής με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών και τη σύναψη συμφωνιών προς το συμφέρον της χώρας για την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών, την προστασία των Ελλήνων παραγωγών, καθώς και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων
 2. Την ενδυνάμωση της οικονομικής και εμπορικής θέσης της χώρας μέσα από την υποστήριξη και προώθηση των εθνικών οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, και σε τρίτα κράτη μέσω της διμερούς εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας
 3. Τον συντονισμό των Υπουργείων, των Υπηρεσιών Εξωτερικού στην ΕΕ, τον ΟΟΣΑ και τον ΠΟΕ, καθώς και λοιπών φορέων στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της εθνικής πολιτικής για την εξωστρέφεια της χώρας
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:
 1. Τη Διεύθυνση Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου (ΠΔΕ)
 2. Τη Διεύθυνση Εμπορικών Καθεστώτων και Μέτρων Άμυνας (ΕΚΜΑ)
 3. Τη Διεύθυνση Εξαγωγικής Πολιτικής και Παρακολούθησης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων (ΕΠΠΔΟΣ)
 4. Τη Διεύθυνση Διεθνών Οργανισμών (ΔΔΟ)
Άρθρο 26 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:
 1. Η χάραξη και η διαμόρφωση πολιτικής για θέματα κοινής εμπορικής πολιτικής με βάση το άρθρο 207 της Συνθήκης της Λισσαβώνας για την ΕΕ (ΣΛΕΕ)
 2. Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων μέσω συντονισμού με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και η υποστήριξη της ελληνικής εκπροσώπησης και συμμετοχής στα αρμόδια όργανα της ΕΕ, του ΠΟΕ και του ΟΟΣΑ, για τα θέματα διεθνούς εμπορίου αγαθών, προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, υπηρεσιών, επενδύσεων, δημοσίων προμηθειών, διευκόλυνσης εμπορίου, κ.λ.π.
 3. Η διαπραγμάτευση με τους εταίρους στην ΕΕ, στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής, για την προώθηση των ελληνικών συμφερόντων με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών και τη σύναψη συμφωνιών προς όφελος της χώρας
2.  
  Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών
 2. Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Υπηρεσιών, Πολιτικής Διεθνών Επενδύσεων και Βιώσιμης Ανάπτυξης
 3. Τμήμα Πνευματικών Δικαιωμάτων στον Τομέα Εμπορίου, Διευκόλυνσης του Εμπορίου και λοιπών θεμάτων Εμπορικής Πολιτικής
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:
 1. Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών
  • Η χάραξη και η διαμόρφωση πολιτικής για θέματα κοινής εμπορικής πολιτικής που αφορούν στη διακίνηση προϊόντων με βάση το άρθρο 207 της ΣΛΕΕ (εφαρμογή ομοιόμορφων αρχών στις δασμολογικές τροποποιήσεις, σύναψη δασμολογικών και εμπορικών συμφωνιών, μέτρα απελευθέρωσης, ζώνες ελευθέρων συναλλαγών, περιφερειακές οικονομικές ολοκληρώσεις, εμπορική και οικονομική πολιτική ΕΕ έναντι περιοχών ή ομάδων χωρών) μέσω συντονισμού με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
  • Η διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων πολιτικής σε συνεργασία με άλλα αρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Φορείς επί των ανωτέρω θεμάτων και η ευθύνη συντονισμού και παρουσίασης των ελληνικών θέσεων σε σχετικούς εθνικούς και διεθνείς θεσμούς.
  • Ο συντονισμός των εκάστοτε αρμοδίων υπηρεσιών που εμπλέκονται στην εφαρμογή των αποφάσεων αυτών.
  • Η συμμετοχή στην Επιτροπή Πολιτικής Εμπορίου (ΤΡC) και άλλες σχετικές με το εμπόριο επιτροπές που αφορούν διαπραγματεύσεις συμφωνιών με τρίτες χώρες, στις οποίες προβαίνει η ΕΕ κατόπιν οδηγιών του Συμβουλίου
  • Ο συντονισμός των συναρμοδίων φορέων και υπηρεσιών με σκοπό την έγκαιρη προετοιμασία και υποστήριξη της συμμετοχής του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στις εργασίες του Συμβουλίου «Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα Εμπορίου» ( FΑC - Τrade) της ΕΕ, καθώς και της συμμετοχής του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης στην Επιτροπή Πολιτικής Εμπορίου (Τακτικών Μελών) (κατάρτιση φακέλου, ενημερωτικών σημειωμάτων και σημείων παρέμβασης).
  • Η παρακολούθηση των εργασιών και η συγκέντρωση των συμπερασμάτων και αποφάσεων (τήρηση αρχείου) των ανωτέρω.
  • Η παρακολούθηση των πολυμερών εμπορικών συμφωνιών και θεμάτων αρμοδιότητας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) που αφορούν στην απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου προϊόντων και τη συμμετοχή στις σχετικές διαπραγματεύσεις
  • Η παρακολούθηση θεμάτων της Επιτροπής Εμπορίου του ΟΟΣΑ όσον αφορά στο εμπόριο αγαθών
 2. Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Υπηρεσιών, Πολιτικής Διεθνών Επενδύσεων και Βιώσιμης Ανάπτυξης
  • Η χάραξη και η διαμόρφωση πολιτικής για θέματα κοινής εμπορικής πολιτικής που αφορούν στις υπηρεσίες και επενδύσεις με βάση το άρθρο 207 της ΣΛΕΕ (σύναψη εμπορικών συμφωνιών, μέτρα απελευθέρωσης, ζώνες ελεύθερων συναλλαγών, περιφερειακές οικονομικές ολοκληρώσεις, Εμπορική και Οικονομική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι περιοχών ή ομάδων χωρών στον τομέα του εμπορίου υπηρεσιών και επενδύσεων) μέσω συντονισμού με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και θεμάτων σχετικών με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη
  • Η διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων πολιτικής σε συνεργασία με άλλα αρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Φορείς επί των ανωτέρω θεμάτων και η ευθύνη συντονισμού και παρουσίασης των ελληνικών θέσεων σε σχετικούς εθνικούς και διεθνείς θεσμούς.
  • Ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή των αποφάσεων αυτών.
  • Η συμμετοχή στην Επιτροπή Πολιτικής Εμπορίου (Υπηρεσιών και Επενδύσεων), για τα θέματα εμπορίου υπηρεσιών και επενδύσεων, στις σχετικές επιτροπές για τις διαπραγματεύσεις συμφωνιών με τρίτες χώρες που διενεργεί η ΕΕ κατόπιν οδηγιών του Συμβουλίου, καθώς και η συμμετοχή στην Επιτροπή Συμφωνιών Επενδύσεων (που συστάθηκε βάσει του Κανονισμού 1219/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου)
  • Η παρακολούθηση των πολυμερών εμπορικών συμφωνιών και θεμάτων αρμοδιότητας του ΠΟΕ που αφορούν στην απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου υπηρεσιών, όπως η Γενική Συμφωνία Εμπορίου Υπηρεσιών (GΑΤS) και η συμμετοχή στις σχετικές διαπραγματεύσεις
  • Η παρακολούθηση των θεμάτων της Επιτροπής Εμπορίου του ΟΟΣΑ όσον αφορά στο εμπόριο υπηρεσιών, της Επιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ όσον αφορά στην πολιτική διεθνών επενδύσεων, καθώς και σχετικών εργασιών άλλων Διεθνών Οργανισμών (π.χ. UΝCΤΑD).
  • Η ευθύνη της διαπραγμάτευσης πολυμερών και διμερών Συμφωνιών Προστασίας και Προώθησης Επενδύσεων και συναφών κανόνων επενδύσεων στον ΠΟΕ και σε άλλους διεθνείς ή περιφερειακούς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Ενέργειας, καθώς και η σχετική προετοιμασία των ελληνικών θέσεων
  • Η παρακολούθηση της εφαρμογής εντός της χώρας των σχετικών διεθνών υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των ανωτέρω συμφωνιών και η ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, για τις υποχρεώσεις τους με βάση τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις.
  • Η λειτουργία ως Εθνικού Σημείου Επαφής στον ΟΟΣΑ επί θεμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και η συνεργασία επί συναφών θεμάτων με αρμόδιους φορείς.
 3. Τμήμα Πνευματικών Δικαιωμάτων στον Τομέα Εμπορίου, Διευκόλυνσης του Εμπορίου και λοιπών θεμάτων Εμπορικής Πολιτικής
  • Η χάραξη και η διαμόρφωση πολιτικής για θέματα κοινής εμπορικής πολιτικής, η οποία αφορά στα πνευματικά δικαιώματα στον τομέα του εμπορίου με βάση το άρθρο 207 της ΣΛΕΕ, καθώς και τις δημόσιες προμήθειες
  • Η διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων πολιτικής σε συνεργασία με άλλα αρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Φορείς επί των ανωτέρω θεμάτων και η ευθύνη συντονισμού και παρουσίασης των ελληνικών θέσεων σε σχετικούς εθνικούς και διεθνείς θεσμούς.
  • Ο συντονισμός των εκάστοτε αρμοδίων υπηρεσιών που εμπλέκονται στην εφαρμογή των αποφάσεων αυτών.
  • Η προετοιμασία θέσεων και η συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για τη Νέα Συμφωνία για τη Διευκόλυνση Εμπορίου του ΠΟΕ, κατόπιν διαβούλευσης με τους φορείς και με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
  • Η παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης της Ελληνικής Μόνιμης Επιτροπής για τη διευκόλυνση των διαδικασιών του Διεθνούς Εμπορίου ΗΤΡRΟ και η παρακολούθηση των εξελίξεων τόσο στο πλαίσιο της ΕΕ, όσο και του ΠΟΕ.
  • Η συμμετοχή στην Επιτροπή Πολιτικής Εμπορίου της ΕΕ (Αναπληρωτών) και στις επιτροπές για τις διαπραγματεύσεις συμφωνιών με τρίτες χώρες που διενεργεί η ΕΕ κατόπιν οδηγιών του Συμβουλίου για τα πνευματικά δικαιώματα στον τομέα του εμπορίου, τη διευκόλυνση εμπορίου και τα θέματα δημοσίων προμηθειών
  • Η παρακολούθηση των πολυμερών εμπορικών συμφωνιών και θεμάτων αρμοδιότητας ΠΟΕ που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα στον τομέα του εμπορίου, τη διευκόλυνση εμπορίου και τις δημόσιες προμήθειες και η συμμετοχή στις σχετικές διαπραγματεύσεις
  • Η παρακολούθηση των θεμάτων της Επιτροπής Εμπορίου του ΟΟΣΑ όσον αφορά στα πνευματικά δικαιώματα, τη διευκόλυνση εμπορίου και τις δημόσιες προμήθειες
Άρθρο 27 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΜΥΝΑΣ"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι:
 1. Ο χειρισμός θεμάτων κοινής εμπορικής πολιτικής που αφορούν τη λήψη μέτρων εμπορικής άμυνας για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών
 2. Ο χειρισμός τομεακών εμπορικών θεμάτων της ΕΕ στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων εισαγωγών
 3. Η διαμόρφωση κανόνων για ειδικά εξαγωγικά καθεστώτα και εμπάργκο σε αγαθά
2.  
  Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
 1. Τμήμα Μέτρων Εμπορικής Άμυνας
 2. Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών
 3. Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων Εξαγωγών
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:
 1. Τμήμα Μέτρων Εμπορικής Άμυνας
  • Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η συμμετοχή στην Ομάδα Εμπορικών Θεμάτων (Wοrking Ρarty οn Τrade Questiοns) με στόχο τη λήψη αποφάσεων στο νομοθετικό έργο της Ομάδας στις επιμέρους υποθέσεις
  • Ο χειρισμός θεμάτων κοινής εμπορικής πολιτικής της ΕΕ στο πλαίσιο διαβούλευσης για τη λήψη μέτρων εμπορικής άμυνας υπό τη μορφή δασμών αντιντάμπινγκ ή αντεπιδοτήσεων για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών
  • Η συμμετοχή στα όργανα Εμπορικής Άμυνας της ΕΕ:
  • Συμβουλευτική Επιτροπή Αντιντάμπινγκ και Αντεπιδοτήσεων και στην Επιτροπή Μέτρων Διασφάλισης για το κοινό καθεστώς εισαγωγών
  • Η παρακολούθηση και η συμμετοχή στο συντονισμό της ΕΕ για τα μέτρα εμπορικής άμυνας (Κανόνες Αντιντάμπινγκ και Αντεπιδοτήσεων, Μέτρα Διασφάλισης) στις αντίστοιχες Επιτροπές / Ομάδες του ΠΟΕ
  • Η συνεργασία με εκπροσώπους κλαδικών συνδέσμων, οργανώσεων ή άλλων αρμόδιων κρατικών και ιδιωτικών φορέων, προκειμένου να διαμορφωθούν απόψεις και θέσεις και να υποβληθούν προτάσεις στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών
  • Ο χειρισμός τομεακών εμπορικών θεμάτων της ΕΕ στο πλαίσιο ορισμένων ειδικών καθεστώτων εισαγωγών.
  • Η παρακολούθηση των θεμάτων και η συμμετοχή στα αρμόδια κοινοτικά όργανα (Επιτροπή SΤΙS:
  • Χάλυβα, Κλωστοϋφαντουργίας και άλλων Βιομηχανικών Κλάδων), καθώς και στις αντίστοιχες Διαχειριστικές Επιτροπές.
  • Η αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται των ανωτέρω επιτροπών.
  • Η έκδοση αδειών εισαγωγής για τα ειδικά καθεστώτα και η συμμετοχή στην αρμόδια Ομάδα Εργασίας της ΕΕ για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αδειών (Επιτροπή SΙGL)
  • Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η αντιμετώπιση θεμάτων του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων, καθώς και η συμμετοχή στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. (Επιτροπές GSΡ).
  • Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στο άνοιγμα και την παράταση δασμολογικών ποσοστώσεων και αναστολών για βιομηχανικά προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών και η συμμετοχή στην αρμόδια Ομάδα Δασμολογικών Οικονομικών Θεμάτων
  • Η παρακολούθηση και η συμμετοχή στο συντονισμό ΕΕ για τα ειδικά καθεστώτα, καθώς και για τα Μέτρα Διασφάλισης, στις αντίστοιχες Επιτροπές και Ομάδες του ΠΟΕ
  • Η παρακολούθηση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.2368/2002 του Συμβουλίου στο διεθνές εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών όσον αφορά στη διαδικασία πιστοποίησης Κίμπερλυ (Κimberley) για τη νόμιμη εισαγωγή ή εξαγωγή τους και η συμμετοχή στην αντίστοιχη Επιτροπή Κίμπερλυ (Κimberley).
  • Η συνεργασία με εκπροσώπους Κλαδικών Συνδέσμων, Οργανώσεων ή άλλων αρμοδίων ιδιωτικών ή κρατικών φορέων, προκειμένου να διαμορφωθούν απόψεις και θέσεις και να υποβληθούν σχετικές προτάσεις στα αρμόδια όργανα της ΕΕ
  • Η έκδοση σχετικών με τα ανωτέρω αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών προς τις Τελωνειακές και άλλες Δημόσιες Αρχές, τα Τραπεζικά Ιδρύματα, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας καθώς και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα
 3. Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων Εξαγωγών
  • Η διαμόρφωση κανόνων για ειδικά εξαγωγικά καθεστώτα και εμπάργκο σε αγαθά.
  • Η έκδοση αποφάσεων για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από Κανονισμούς της ΕΕ, αποφάσεις Διεθνών Οργανισμών, δεσμεύσεις Διεθνών Συμφωνιών της χώρας που αφορούν στη με οποιονδήποτε τρόπο παρέμβαση στο καθεστώς εξαγωγής και διακίνησης αγαθών.
  • Ειδικότερα, στην περίπτωση εμπάργκο η αρμοδιότητα ασκείται στο πλαίσιο του συντονισμού και των οδηγιών του Υπουργείου Εξωτερικών ή όποιας Υπηρεσίας οριστεί στο μέλλον ως συντονιστική εθνική αρχή.
  • Η συμμετοχή στα αρμόδια όργανα τόσο της ΕΕ (ενδεικτικά Επιτροπή Αγαθών Διττής Χρήσης (Dual Use), CΟΑRΜ όσο και άλλων Διεθνών Οργανισμών (ενδεικτικά Διακανονισμό Wassenaar), καθώς και σε εθνικά όργανα, για τη διαμόρφωση, θέσπιση κανόνων όπως και την εφαρμογή των σχετικών καθεστώτων που διέπουν την εξαγωγή και διακίνηση αγαθών για προϊόντα διττής χρήσης και προϊόντα συνδεόμενα με την άμυνα
  • Η χορήγηση αδειών διακίνησης ελεγχομένων ειδών (διττής χρήσης και ειδών συνδεομένων με την άμυνα, κυνηγετικών, εκρηκτικών εμπορικής χρήσης), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 2168/1993, όπως ισχύει, καθώς και η διεξαγωγή των απαραίτητων ενδιάμεσων ενεργειών με τα συναρμόδια Υπουργεία.
  • Η χορήγηση αδειών εισόδου στη χώρα και θέσεων σε ειδικά τελωνειακά καθεστώτα όπλων και πάσης μορφής πολεμικού υλικού όπως αυτό περιγράφεται στον ν. 2168/1993, όπως ισχύει.
  • Η χορήγηση Διεθνών Πιστοποιητικών Εισαγωγής και Πιστοποιητικών Παράδοσης για ελεγχόμενα είδη, όταν αυτό ζητείται από τις αρχές του κράτους εισόδου των αγαθών
  • Η χορήγηση αδειών πραγματοποίησης μεσιτικών εργασιών σχετικών με τη διακίνηση ελεγχομένων ειδών διττής χρήσης και των προβλεπομένων του ν. 2168/1993, όπως ισχύει.
  • Η τήρηση μητρώου Διαμεσολαβητών – Μεσιτών όπως προβλέπεται στο ν. 2168/1993, όπως ισχύει.
  • Η χορήγηση έγκρισης αδειών εξαγωγής χημικών προϊόντων και τοξικών αποβλήτων
  • Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών προς τις τελωνειακές και άλλες Δημόσιες Αρχές, τα Τραπεζικά Ιδρύματα, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα σχετικά με τις εξαγωγές και τη διακίνηση των εμπορευμάτων, στο πλαίσιο των ειδικών εξαγωγικών καθεστώτων και του εμπάργκο αγαθών στη βάση των οδηγιών του Υπουργείου Εξωτερικών ή όποιας Υπηρεσίας οριστεί στο μέλλον ως συντονιστική εθνική αρχή
Άρθρο 28 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:
 1. Η παρακολούθηση των διμερών εμπορικών και οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας με τρίτες χώρες, μέσα από τη διαρκή συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που αποτυπώνουν την εξέλιξη και τις προοπτικές των σχέσεων αυτών.
 2. Η εκπόνηση σχετικών εισηγήσεων και προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία, με έμφαση στην ανάπτυξη των εν λόγω σχέσεων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές Εξωτερικού (γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΟΕΥ).
 3. Η παρακολούθηση των εργασιών των θεσμικών οργάνων και φορέων που σχεδιάζουν την εξαγωγική πολιτική, όπως και εκείνων που σχετίζονται με την εφαρμογή της πολιτικής αυτής.
 4. Η εκπόνηση σχετικών εισηγήσεων και προτάσεων, με έμφαση στη βελτίωση του συντονισμού των δράσεων εξωστρέφειας και στη δημιουργία συνεργειών μεταξύ συναρμόδιων φορέων.
 5. Η διαρκής υποστήριξη των Ελλήνων εξαγωγέων, μέσω της παρακολούθησης και διαχείρισης των δασμολογικών και μη δασμολογικών εμποδίων και των μέτρων εμπορικής άμυνας που επιβάλλονται από τρίτες χώρες ή / και έκτακτων περιστατικών που παρακωλύουν την εξαγωγική δραστηριότητα.
 6. Ο συντονισμός των απαραίτητων δράσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και με τα όργανα και τους μηχανισμούς της ΕΕ στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής.
2.  
  Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
 1. Τμήμα Εξαγωγικής Πολιτικής και Παρακολούθησης Δράσεων Εξωστρέφειας
 2. Τμήμα Στατιστικής Τεκμηρίωσης και Παρακολούθησης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων
 3. Τμήμα Αξιοποίησης Εμπορικών Συμφωνιών και Πρόσβασης στην Αγορά Τρίτων Χωρών
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:
 1. Τμήμα Εξαγωγικής Πολιτικής και Παρακολούθησης Δράσεων Εξωστρέφειας
  • Η παρακολούθηση των εργασιών της διϋπουργικής «Επιτροπής Εξωστρέφειας», η οποία έχει συσταθεί για την προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και το συντονισμό των διεθνών οικονομικών δράσεων της Ελλάδας (Αποφ.
  • Υ132, ΦΕΚ Β’631/9-3-2016, όπως ισχύει).
  • Η συγκέντρωση των αποφάσεων και συμπερασμάτων της εν λόγω Επιτροπής (τήρηση αρχείου), η παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που αποφασίζονται από αυτή και η εισήγηση προτάσεων για τυχόν διορθωτικές παρεμβάσεις.
  • Η προώθηση των απαραίτητων ενεργειών για την υλοποίηση αποφάσεων της Επιτροπής που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατ ’εφαρμογή σχετικών οδηγιών της πολιτικής ηγεσίας.
  • Η εισήγηση προς την ανωτέρω αναφερόμενη «Επιτροπή Εξωστρέφειας» προτάσεων και θεμάτων που σχετίζονται με τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων του εξαγωγικού εμπορίου, μετά από συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς αλλά και με τους φορείς εκπροσώπησης των εξαγωγέων
  • Η διαρκής επικοινωνία και συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που είναι υπεύθυνες για τη διαμόρφωση και διατύπωση των ελληνικών θέσεων στο πλαίσιο των οργάνων λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επιτροπών του Συμβουλίου και ομάδων εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) επί θεμάτων κοινής εμπορικής πολιτικής.
  • Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η ευθυγράμμιση των εν λόγω θέσεων με τις αποφάσεις, τα συμπεράσματα και τις κατευθύνσεις που παράγονται από την «Επιτροπή Εξωστρέφειας», καθώς και η αμφίδρομη ενημέρωση της Επιτροπής επί προβλημάτων του εξαγωγικού εμπορίου που σχετίζονται με την κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ.
  • Η συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Στατιστικής Τεκμηρίωσης και Παρακολούθησης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων της ιδίας Διεύθυνσης, καθώς και με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, με σκοπό τον εντοπισμό των κλάδων ή προϊόντων στα οποία η χώρα παρουσιάζει ή δύναται να παρουσιάσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
  • Η κοινοποίηση των σχετικών πορισμάτων σε υφιστάμενες ή εν δυνάμει δομές πληροφόρησης που τηρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και απευθύνονται στους εξαγωγείς, καθώς και η εισήγηση σχετικών μέτρων ή δράσεων προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ή/και την ανωτέρω αναφερόμενη «Επιτροπή Εξωστρέφειας».
  • Η παρακολούθηση της δράσης των φορέων υποστήριξης της εξαγωγικής δραστηριότητας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και ειδικότερα του ΟΑΕΠ και της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (Εnterprise Greece).
  • Η συνεργασία και εκπόνηση εισηγήσεων επί της κατάρτισης των ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων της εν λόγω εταιρείας (κατά τα οριζόμενα στο αρ. 1 του ν. 4242/2014).
  • Η τακτική ενημέρωση επί της εκτέλεσης και του απολογισμού των δραστηριοτήτων αυτής, σε ετήσια βάση, και η σύνταξη σχετικών ενημερωτικών εκθέσεων, εισηγήσεων ή προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ή / και προς την ανωτέρω αναφερόμενη «Επιτροπή Εξωστρέφειας».
  • Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και η εκπροσώπηση της χώρας στο Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων, στο νομοθετικό πλαίσιο του οποίου βασίζεται η οργάνωση των Παγκόσμιων Εκθέσεων (ΕΧΡΟ) ανά τον κόσμο, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και φορείς δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος
  • Η διαχείριση κρίσεων/έκτακτων περιστατικών που επηρεάζουν δυσμενώς την εξαγωγική δραστηριότητα, βάσει αιτημάτων ή καταγγελιών που υποβάλλονται σχετικά από εξαγωγικές επιχειρήσεις ή φορείς εκπροσώπησης αυτών:
  • Υποδοχή/πρωτοκόλληση των σχετικών αιτημάτων ή καταγγελιών, συνεργασία με τις αρμόδιες, κατά περίπτωση υπηρεσίες ή φορείς και εκπόνηση σχετικών προτάσεων για τα ενδεδειγμένα μέτρα και δράσεις προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ή /και την «Επιτροπή Εξωστρέφειας», με ταυτόχρονη κοινοποίηση στους ενδιαφερομένους
  • Η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων και θέσεων προς τα αρμόδια όργανα της Ε Ε και των άλλων Διεθνών Οργανισμών για την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με εξαγωγικές δραστηριότητες σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των οικείων κλαδικών Συνδέσμων ή Οργανώσεων που σχετίζονται με τις εξαγωγικές δραστηριότητες
  • Η παρακολούθηση των θεμάτων ασφάλισης βραχυπρόθεσμων και μεσομακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που χειρίζεται ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και, ειδικότερα, η παρακολούθηση των μεσομακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που χορηγούνται από την Ελλάδα προς τρίτες χώρες υπό τη μορφή «Ανακυκλούμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων», μέσω συνεργασίας με τις Τράπεζες που χορηγούν τις παραπάνω πιστώσεις και τον ΟΑΕΠ που τις εγγυάται
  • Η ενημέρωση και συνεργασία επί του προγραμματισμού, της εκτέλεσης και του απολογισμού των δραστηριοτήτων του ΟΑΕΠ, σε ετήσια βάση.
  • Η σύνταξη σχετικών ενημερωτικών εκθέσεων, εισηγήσεων ή προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ή και προς την «Επιτροπή Εξωστρέφειας», Απόφαση με αριθμ.
  • Υ132/4-3-2016 (Β΄ 631), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
  • Η συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως κλαδικούς Συνδέσμους, Επιμελητήρια και Ομοσπονδίες, με σκοπό την επεξεργασία προτάσεων και μέτρων για τη βελτίωση της πολιτικής εξαγωγικών πιστώσεων
  • Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εξαγωγικών Πιστώσεων του Συμβουλίου της ΕΕ, της Ομάδας Εξαγωγικών Πιστώσεων και Πιστωτικών Εγγυήσεων του ΟΟΣΑ και στην Ομάδα Συμμετεχόντων στο Διακανονισμό του ΟΟΣΑ και η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων σε αυτές, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΠ
 2. Τμήμα Στατιστικής Τεκμηρίωσης και Παρακολούθησης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων
  • Η λήψη από επίσημες πηγές (Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος, Διεθνείς Οργανισμούς) στατιστικών στοιχείων διεθνούς εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών, η επεξεργασία, η ανάλυση και η μελέτη αυτών με στόχο την τεκμηρίωση της εθνικής πολιτικής εξαγωγών
  • Η παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης του εξωτερικού εμπορίου της χώρας κατά κατηγορίες προϊόντων και ανά χώρα προορισμού.
  • Ειδικότερα, ο προσδιορισμός της εξέλιξης του όγκου των εξαγωγών, της εμπορικής αξίας και της γεωγραφικής συγκέντρωσης των εξαγωγών, των μεριδίων αγοράς της Ελλάδος ανά χώρα προορισμού καθώς και αντίστοιχα των ανταγωνιστριών χωρών, η περιφερειακή κατανομή των ελληνικών εξαγωγών, η σύνθεση του ανταγωνισμού ανά χώρα ενδιαφέροντος από τις διάφορες προμηθεύτριες χώρες σε σχέση με την Ελλάδα.
  • Η στατιστική ανάλυση των εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων ανά κλάδους προτεραιότητας για την Ελλάδα.
  • Η αναλυτική στατιστική παρακολούθηση των βασικών κλάδων και προϊόντων με συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που εμφανίζουν δυνατότητες και προοπτικές αύξησης του μεριδίου τους στη διεθνή αγορά, με στόχο την επικέντρωση των εθνικών προσπαθειών στα συγκεκριμένα αυτά προϊόντα και κλάδους.
  • Η τήρηση και τακτική επικαιροποίηση βάσης δεδομένων με τα αποτελέσματα των ανωτέρω στατιστικών αναλύσεων και η μέριμνα για διασύνδεση αυτής με υφιστάμενες ή εν δυνάμει δομές πληροφόρησης των εξαγωγέων, οι οποίες τηρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς
  • Η σύνταξη σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες του Τμήματος ενημερωτικών εκθέσεων προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σε τακτική βάση (τουλάχιστον ετήσια) και η κοινοποίηση αυτών στους ενδιαφερόμενους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς
  • Η παρακολούθηση των διμερών οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας με τρίτες χώρες, σε ό,τι αφορά τις εμπορικές και επενδυτικές ροές, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, τις Ελληνικές Αρχές Εξωτερικού (Γραφεία Ο.Ε.Υ.) και την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.».
  • Η σύνταξη σχετικών ενημερωτικών σημειωμάτων και εκθέσεων για την υποστήριξη διμερών επαφών της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, όποτε αυτό ζητηθεί.
  • Η συνεισφορά, μέσω προτάσεων και εισηγήσεων σχετικών με τις ανωτέρω αναφερόμενες αρμοδιότητες του τμήματος, στις διαπραγματεύσεις διμερών συμφωνιών στο πλαίσιο μεικτών διϋπουργικών επιτροπών συνεργασίας με τρίτες χώρες, τις οποίες διοργανώνει και διεξάγει το Υπουργείο Εξωτερικών
 3. Τμήμα Αξιοποίησης Εμπορικών Συμφωνιών και Πρόσβασης στην Αγορά Τρίτων Χωρών
  • Η παρακολούθηση, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, της εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες και ο εντοπισμός προβλημάτων αλλά και δυνατοτήτων και ευκαιριών που παρουσιάζονται για τους Έλληνες εξαγωγείς
  • Η κοινοποίηση των σχετικών με την προηγούμενη παράγραφο πορισμάτων σε υφιστάμενες ή εν δυνάμει δομές πληροφόρησης που τηρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και απευθύνονται στους εξαγωγείς, καθώς και η εισήγηση συναφών μέτρων ή δράσεων προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ή και την ανωτέρω αναφερόμενη «Επιτροπή Εξωστρέφειας»
  • Η παρακολούθηση και διαχείριση δασμολογικών και μη δασμολογικών εμποδίων και μέτρων εμπορικής άμυνας που επιβάλλονται από τρίτες χώρες.
  • Η αποστολή των σχετικών φακέλων στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων (Μarket Αccess Data Βase), προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τις ελληνικές υπηρεσίες, να αναλάβει, μέσω των μηχανισμών που διαθέτει, δράση για την εξάλειψή τους.
  • Η συμμετοχή στην αρμόδια «Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόσβαση στην Αγορά» (ΜΑΑC - Μarket Αccess Αdνisοry Cοmmittee), η οποία συγκροτείται από εκπροσώπους των κμ της ΕΕ και προοδεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (βάσει της Απόφασης 98/552/ΕΚ του Συμβουλίου της ΕΕ).
  • Η αντιμετώπιση θεμάτων του Κανονισμού υπ. αρ. 3286/1994 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άρση των εμποδίων στο Εμπόριο (ΤΒR:
  • Τrade Βarriers Regulatiοn).
  • Η συμμετοχή στην επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 7 του εν λόγω Κανονισμού.
Άρθρο 29 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:
 1. Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και η υποστήριξη της ελληνικής εκπροσώπησης και συμμετοχής στα αρμόδια όργανα των Διεθνών Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Οργανισμών και των Πολυμερών Αναπτυξιακών Τραπεζών, όπου εκπροσωπείται η Ελλάδα
 2. Η παρακολούθηση και συμμετοχή στις εργασίες των Περιφερειακών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών
 3. Η διαχείριση της συνεργασίας του Υπουργείου με τους ανωτέρω διεθνείς οργανισμούς.
 4. Η διάχυση των αρχών, των πολιτικών και των κανονιστικών κειμένων των ανωτέρω Διεθνών Οργανισμών σε εθνικό επίπεδο και η ενημέρωση των αρμόδιων φορέων επ’ αυτών, η επιστημονική τεκμηρίωση και προώθηση των θέσεων της χώρας στους ως άνω Οργανισμούς.
2.  
  Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών και Περιφερειακών Συνεργασιών
 2. Τμήμα Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών
3.  
  Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:
 1. Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών και Περιφερειακών Συνεργασιών
  • Παρακολούθηση των εργασιών, διαμόρφωση εισηγήσεων και συμμετοχή στις συνεδριάσεις επιτροπών και ομάδων εργασίας Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών, όπως:
  • ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το Κέντρο Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ (DC), το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UΝDΡ), η Παγκόσμια Περιβαλλοντική Διευκόλυνση (GΕF), η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UΝCΤΑD), η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (UΝΕCΕ) και το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου (ΙΤC)
  • Η διαμόρφωση εισηγήσεων για την οικονομική συμμετοχή της Ελλάδος στις αναπληρώσεις των πόρων και στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των ανωτέρω Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών.
  • Η επεξεργασία για τη νομοθετική κύρωση και η εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των ως άνω διεθνών θεσμών και έχουν υπογραφεί από την Ελλάδα.
  • Η ιεράρχηση και ο προγραμματισμός των χρηματοδοτήσεων, η σύνταξη εισηγήσεων έγκρισης των συνεισφορών και η κατάρτιση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων για την καταβολή των συνεισφορών και των συμμετοχών της Ελλάδος στους ως άνω Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς
  • Η μέριμνα για τον ορισμό Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών για την Ελλάδα στους ανωτέρω Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς
  • Η συνεργασία με συναρμόδιους φορείς για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων στους ανωτέρω Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς, καθώς και για θέματα των ανωτέρω Οργανισμών στις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Η εξέταση της δυνατότητας μελλοντικής συμμετοχής της Ελλάδος σε Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς, όπου δεν συμμετέχει ακόμα, και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων
  • Η μέριμνα για την καταβολή συνεισφορών και κάθε άλλης μορφής χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας στους ως άνω Διεθνείς Οργανισμούς, και ειδικότερα στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UΝDΡ) και στη Παγκόσμια Περιβαλλοντική Διευκόλυνση (GΕF), πλην των εισφορών προς τον ΟΟΣΑ που καταβάλλονται από τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία
  • Η παρακολούθηση των εργασιών και η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας για το εμπόριο και την οικονομική ανάπτυξη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ)
  • Η συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας για τα Βασικά Προϊόντα της ΕΕ (Wοrking Ρarty οn Cοmmοdities – ΡRΟΒΑ).
  • Η εκπόνηση σχετικών εισηγήσεων και προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η συμβολή στη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων στο πλαίσιο χάραξης της κοινοτικής πολιτικής επί θεμάτων διεθνούς εμπορίου βασικών προϊόντων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και λοιπούς συναρμόδιους φορείς.
 2. Τμήμα Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών
  • Παρακολούθηση των εργασιών, διαμόρφωση εισηγήσεων και συμμετοχή στις συνεδριάσεις επιτροπών και ομάδων εργασίας Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών όπου συμμετέχει ως μέλος η Ελλάδα, όπως:
  • η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΙΒRD), ο Διεθνής Οργανισμός Ανάπτυξης (ΙDΑ), ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (ΙFC), ο Πολυμερής Οργανισμός Ασφάλισης Επενδύσεων (ΜΙGΑ) και το Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Διαφορών Επενδύσεων (ΙCSΙD), η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CΕΒ / ΤΑΣΕ), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΒRD), η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (ΒSΤDΒ / ΤΕΑΕΠ).
  • Ακόμη, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UΝΙDΟ) και το Ταμείο Κεφαλαιουχικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UΝCDF).
  • Η διαμόρφωση εισηγήσεων για την οικονομική συμμετοχή της Ελλάδος στις αναπληρώσεις των πόρων και στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των ανωτέρω Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών.
  • Η επεξεργασία για τη νομοθετική κύρωση και η εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των ως άνω διεθνών θεσμών και έχουν υπογραφεί από την Ελλάδα.
  • Η ιεράρχηση και ο προγραμματισμός των χρηματοδοτήσεων, η σύνταξη εισηγήσεων έγκρισης των συνεισφορών και η κατάρτιση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων για την καταβολή των συνεισφορών και των συμμετοχών της Ελλάδος στους ως άνω Διεθνείς Οργανισμούς και Αναπτυξιακές Τράπεζες, καθώς και η μέριμνα για την κατάρτιση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων για την καταβολή των συνεισφορών στα έργα Κοινής Υποδομής ΝΑΤΟ
  • Η μέριμνα για τον ορισμό Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών για την Ελλάδα στους ανωτέρω Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς και Αναπτυξιακές Τράπεζες
  • Η συνεργασία με συναρμόδιους φορείς για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων στους ανωτέρω Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς και Αναπτυξιακές Τράπεζες, καθώς και για θέματα των ανωτέρω Οργανισμών και Τραπεζών στις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Η εξέταση της δυνατότητας μελλοντικής συμμετοχής της Ελλάδος σε Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς και Διεθνείς Αναπτυξιακές Τράπεζες, όπου δεν συμμετέχει ακόμα, και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων
  • Τακτική επικοινωνία με υφιστάμενες αντιπροσωπείες των ανωτέρω Οργανισμών και Τραπεζών στην Ελλάδα και παρακολούθηση των εργασιών αυτών, όπως και υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων, σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία και συναρμόδιους Φορείς, αναφορικά με πρωτοβουλίες για τη λειτουργία νέων Γραφείων ή αντιπροσωπειών των ανωτέρω Οργανισμών και Τραπεζών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
  • Μέριμνα για την καταβολή συνεισφορών που απορρέουν από συμβατικές υποχρεώσεις, εθελοντικών συνεισφορών και κάθε άλλης μορφής χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας στους έως άνω Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς και Αναπτυξιακές Τράπεζες
Άρθρο 30 "ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ"
1.  
  Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, είναι η χάραξη εθνικής στρατηγικής επενδυτικής πολιτικής στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής του Υπουργείου
2.  
  Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επεν­δύσεων αποτελείται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες:
 1. Τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων
 2. Τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων
Άρθρο 31 "ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ"
1.  
  Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι η χάραξη εθνικής στρατηγικής επενδυτικής πολιτικής, ο σχεδιασμός και η οργάνωση των στρατηγικών επενδύσεων, η λειτουργία της ως Υπηρεσία μιας στάσης για την αδειοδότηση των Στρατηγικών Επενδύσεων, κατά το άρθρο 13 του ν. 4146/2013 (Α’ 90), ο συνολικός χειρισμός σχετικών αιτημάτων με την επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής του σχετικού θεσμικού πλαισίου, ώστε να ενισχυθεί η διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος που συμβάλλει στην ανάπτυξη της συνολικής οικονομίας, η ευθύνη της διευκόλυνσης και του συντονισμού της διαδικασίας χορήγησης αδειών για τα Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (ΡCΙ) και για την εφαρμογή του σχετικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2013.
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:
 1. Τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Παρακολούθησης Στρατηγικών Επενδύσεων
 2. Τη Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων Στρατηγικών Επενδύσεων
Άρθρο 32 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ"
1.  
  Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Παρακολούθησης Στρατηγικών Επενδύσεων έχει ως επιχειρησιακό στόχο την οργάνωση και το συντονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας στρατηγικών επενδύσεων, τη σύνταξη προεδρικών διαταγμάτων με τα οποία καταρτίζονται Ειδικά Σχέδια χωρικής ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων, την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των Στρατηγικών Επενδύσεων και την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων που προέρχονται από συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
2.  
  Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
 1. Τμήμα Υποδοχής και Παρακολούθησης Στρατηγικών Επενδύσεων
  • Η οργάνωση και ο συντονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας των στρατηγικών επενδύσεων
  • Ο προγραμματισμός και η οργάνωση των στρατηγικών επενδύσεων
  • Η παραλαβή των εγκεκριμένων από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ), επενδυτικών φακέλων, που διαβιβάζονται στη Διεύθυνση από την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», η επεξεργασία τους και διαβίβασή τους στη Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων.
  • Η γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των καθεστώτων ενισχύσεων στρατηγικών επενδύσεων και η συνεργασία με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την παροχή φορολογικών κινήτρων
  • Η διεξαγωγή και ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, επί Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και προτάσεων Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων
  • Η συνεργασία με Διεθνείς Αναπτυξιακές Τράπεζες και Οργανισμούς, καθώς και ενωσιακά όργανα με σκοπό την προώθηση επενδύσεων ενταγμένων στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων
  • Η συνεργασία με την αρμόδια Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς και των λοιπών οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης, για την υλοποίηση επενδύσεων που προέρχονται από τις ως άνω συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ως Στρατηγικών Επενδύσεων
  • Η συνεργασία με τις λοιπές οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης, για την υλοποίηση δημοσίων επενδύσεων ως στρατηγικών επενδύσεων
  • Η συνεργασία με το Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων για την ανταπόκριση στα μέσα άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου (ερωτήσεων, αναφορών, επερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων, επίκαιρων ερωτήσεων, επίκαιρων επερωτήσεων) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης
  • Η παρακολούθηση της εξέλιξης της διαδικασίας αδειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα που θα υποβάλει ο επενδυτής στην Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων
  • Η παρακολούθηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης του συνολικού σχεδιασμού κατά τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, τα κίνητρα τα οποία έχουν δοθεί και τους όρους όπως έχουν τεθεί στην απόφαση της ΔΕΣΕ (φορολογικά κίνητρα, ανταποδοτικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, τήρηση κοινόχρηστων χώρων, έξοδα κοινωφελών δράσεων, όπως υποτροφίες, κ.ά.).
  • Η εισήγηση για επανακαθορισμό των παρεχόμενων αναπτυξιακών κινήτρων σε σχέση με την εξέλιξη υλοποίησης της επένδυσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.
  • Ο έλεγχος κατά την κατασκευαστική περίοδο με τη διενέργεια αυτοψιών και συνέργειες με ανεξάρτητους τεχνικούς (prοject cοmpletiοn managers)
 2. Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ)
 3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:.
  • Η συνεργασία με τη Διεύθυνση και τα επί μέρους Τμήματα της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων, για το σχεδιασμό πολεοδομικών και περιβαλλοντικών όρων για την αδειοδότηση κτηριακών υποδομών, στρατηγικών επενδύσεων, κατά τα άρθρα 1, 2, 3, 4, και 5 του ν. 4146/2013 (Α’ 90).
  • Η σύνταξη σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων, με τα οποία καταρτίζονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων
  • Η παρακολούθηση της εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας
  • Η συνεργασία με φορείς του Δημοσίου με αδειοδοτικές αρμοδιότητες
  • Η σύνταξη ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, καθώς και η σύνταξη των εκθέσεων με τις απόψεις της υπηρεσίας και η αποστολή του σχετικού φακέλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα Διοικητικά Δικαστήρια
  • Η ανταπόκριση στα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου
  • Η επεξεργασία και κατάρτιση των νομοθετικών ρυθμίσεων, κανονιστικών αποφάσεων, καθώς και η έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων και εσωτερικών οδηγιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης
Άρθρο 33 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ"
1.  
  Η Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων Στρατηγικών Επενδύσεων έχει ως επιχειρησιακό στόχο την αδειοδότηση των στρατηγικών επενδύσεων, σε εφαρμογή των διατάξεων του οικείου νομικού πλαισίου και την ευθύνη της διευκόλυνσης και του συντονισμού της διαδικασίας χορήγησης αδειών για τα ΄Εργα Κοινού Ενδιαφέροντος σε εφαρμογή του σχετικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2013.
2.  
  Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Πολεοδομίας
 2. Τμήμα Περιβαλλοντικών Όρων
 3. Τμήμα Δασών
 4. Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας
 5. Τμήμα Αρχαιολογίας
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:
 1. Τμήμα Πολεοδομίας
  • Η έκδοση των αδειών δόμησης και κατεδάφισης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13, παρ. 1, περίπτ.
  • Γ’, υποπερ. γγ’ και δδ’, του ν. 4146/2013.
  • Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του συνόλου των αδειών για στρατηγικές επενδύσεις, εξαιρουμένων όσων αποτελούν αρμοδιότητες του Τμήματος Περιβαλλοντικών Όρων του στοιχείου β) του παρόντος άρθρου.
  • Ενδεικτικά, αναφέρονται:
  • άδειες χρήσης γης, εγκρίσεις αρχιτεκτονικών μελετών, καταλληλότητας οικοπέδων, άδειες πυρασφάλειας και υγειονομικές άδειες για στρατηγικές επενδύσεις.
  • Η επίσπευση της διαδικασίας για τη λήψη σύμφωνης γνώμης από την Αεροπορία για την έκδοση αδειών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία
  • Η επίσπευση της διαδικασίας για την έκδοση σήματος από τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ)
  • Η συνεργασία με το Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Παρακολούθησης Στρατηγικών Επενδύσεων , για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων ΕΣΧΑΣΕ
 2. Τμήμα Περιβαλλοντικών Όρων
  • Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση αδειών οριοθέτησης ρεμάτων, υδροδότησης, χρήσης νερού από ιδιωτικές γεωτρήσεις - πηγές, εγκατάστασης και λειτουργίας για στρατηγικές επενδύσεις
  • Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για τον καθορισμό περιβαλλοντικών όρων και την ολοκλήρωση του συνόλου των περιβαλλοντικών αδειών.
  • Ενδεικτικά:Η θέσπιση περιβαλλοντικών όρων στρατηγικών επενδύσεων, η διενέργεια διαβουλεύσεων για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Στρατηγικών Επενδύσεων, ο ορισμός Αποδέκτη Υγρών (επεξεργασμένων) Λυμάτων, ο ορισμός Αποδέκτη/ διαχειριστή στερεών αποβλήτων.
  • Οι ενέργειες για τη λήψη αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ή απαλλακτικής απόφασης από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
  • Οι ενέργειες για τη λήψη γνωμοδοτήσεων, την έκδοση διαπιστωτικών αποφάσεων κ.α. από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).
  • Η διεξαγωγή και ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης για τα Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (Ρrοjects οf Cοmmοn Ιnterest- ΡCΙs)
 3. Τμήμα Δασών
  • Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη βεβαίωση του δασικού ή μη χαρακτήρα εκτάσεων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει. ββ Η παρακολούθηση ο συντονισμός και η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των αδειών χορήγησης άδειας επέμβασης σε δασικές εκτάσεις για στρατηγικές επενδύσεις, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.
  • Η βεβαίωση του δασικού ή μη χαρακτήρα εκτάσεων για στρατηγικές επενδύσεις, μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3894/2010, και κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.
  • Η έκδοση - χορήγηση αδειών επέμβασης σε δασικές εκτάσεις για στρατηγικές επενδύσεις, μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3894/2010, και κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.
  • Η διενέργεια αυτοψιών και η λήψη σχετικών δεδομένων (δασικών χαρτών, γεωχωρικών δεδομένων, αεροφωτογραφιών και λοιπού σχετικού υλικού) από τις κατά τόπους αρμόδιες δασικές Υπηρεσίες
 4. Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας
  • Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του συνόλου των αδειών παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για την εγκατάσταση και λειτουργία στρατηγικών επενδύσεων, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.
  • Η έκδοση αδειών παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για την εγκατάσταση και λειτουργία στρατηγικών επενδύσεων, μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3894/2010, και κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.
 5. Τμήμα Αρχαιολογίας
  • Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της γνωμοδοτικής διαδικασίας σχετικά με ζητήματα αρχαιολογικού χαρακτήρα εκτάσεων, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.
  • Η έκδοση αρχαιολογικών αδειών (γνωμοδοτήσεων), στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων, μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3894/2010, και κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.
Άρθρο 34 "ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ"
1.  
  Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων είναι ο συντονισμός της δράσης των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται, για την υλοποί­ηση των επενδυτικών έργων των αναπτυξιακών νόμων και της επενδυτικής πολιτικής προσέλκυσης Κεφαλαίων Εξωτερικού
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:
 1. Τη Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων
 2. Τη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού
Άρθρο 35 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ"
1.  
  Η Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη μελέτη, επεξεργασία και διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των αναπτυξιακών νόμων καθώς και την αξιολόγηση, την έγκριση, την τεχνική και οικονομική παρακολούθηση των ιδιωτικών επενδύσεων και την παροχή κρατικών ενισχύσεων, σε εφαρμογή των νόμων αυτών
2.  
  Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα Τμή­ματα:
 1. Τμήμα Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων
 2. Τμήμα Ελέγχου και Παρακολούθησης Μακροχρονίων Υποχρεώσεων
 3. Τμήμα Πιστοποιήσεων και Υποστήριξης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
 4. Τμήμα Λειτουργικών Προδιαγραφών και Υποστήριξης Διαδικασιών του Αναπτυξιακού Νόμου
 5. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Ενημέρωσης Επενδυτών
 6. Τμήμα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:
 1. Τμήμα Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων
  • Η πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που σχετίζονται με την αξι­ολόγηση των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων, την έκδοση εγκριτικών ή απορριπτικών αποφάσεων, την εξέταση αιτημάτων τροποποιήσεων των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων
  • Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων υπαγωγής στους επενδυτικούς νόμους, η εισήγηση επί αιτήσεων μεταβολών των εγκριτικών αποφάσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και η εισήγηση για τη έκδοση απορριπτι­κών ή ανακλητικών αποφάσεων στις περιπτώσεις που δεν έχει προηγηθεί οιοσδήποτε έλεγχος επενδυτικών σχεδίων.
  • Στις περιπτώσεις έκδοσης ανακλητικών αποφάσεων και επιβολής κυρώσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων συμπράττει με το Τμήμα Πιστοποιήσεων και Υποστήριξης Συγχρηματοδοτούμενων έργων.
  • Η εξέταση αιτημάτων θεραπείας επί αποφάσεων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του
  • Η εισήγηση επί θεμάτων αρμοδιότητάς του ενώπι­ον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής
  • Η μέριμνα για τη θεσμοθέτηση διαδικασιών πιστο­ποίησης - εκπαίδευσης - αξιολόγησης των μελών του Μητρώου Αξιολογητών και της σύνταξης Οδηγού Δεο­ντολογίας Αξιολογητών και Αξιολόγησης Επενδύσεων
 2. Τμήμα Ελέγχου και Παρακολούθησης Μακροχρονίων Υποχρεώσεων
  • Η συγκρότηση των Οργάνων Ελέγχου για τον έλεγχο των επενδύσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους, κατά την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας τους και για την τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων
  • Ο έλεγχος πληρότητας των εκθέσεων ελέγχου και η διαβίβασή τους στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης
  • Η μέριμνα για τη θεσμοθέτηση διαδικασιών πιστοποίη­σης - εκπαίδευσης - αξιολόγησης των μελών του Μη­τρώου Ελεγκτών και σύνταξης Οδηγού Δεοντολογίας Ελεγκτών και Ελέγχου Επενδύσεων
  • Η εισαγωγή και ο έλεγχος των στοιχείων παρακο­λούθησης της υλοποίησης των επενδύσεων και η περιοδική έκδοση αποτελεσμάτων παρακολούθησης και προόδου υλοποίησης των επενδύσεων
  • Η παρακολούθηση των επενδύσεων για την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων
  • Η ευθύνη για την παρακολούθηση της υποβολής των Δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.) των αναπτυξιακών νόμων.
 3. Τμήμα Πιστοποιήσεων και Υποστήριξης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
  • Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων πιστοποίησης προόδου υλοποίησης, ολοκλήρω­σης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύ­σεων
  • Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων μεταβολών των αποφάσεων ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων καθώς και αποφάσεων ανάκλησης και επιβολής κυρώσεων/δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολο­κλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων.
  • Στις περιπτώσεις έκδοσης ανακλητικών αποφάσεων και επιβολής κυρώσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων συμπράττει με το Τμήμα Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων.
  • Η εισήγηση επί θεμάτων αρμοδιότητάς του ενώ­πιον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής
  • Η εξέταση αιτήσεων θεραπείας κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του
  • Η διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων και των λειτουργικών δαπανών όλων των φορέων εφαρμογής των επενδυτικών νόμων
  • Η διαβίβαση των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την καταβολή των ενισχύσεων στους φορείς των επενδυτικών σχεδίων
  • Η προεργασία, η ένταξη και η παρακολούθηση των επενδύσεων που συγχρηματοδοτούνται από Επιχειρησι­ακά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η υποβολή προτάσεων για ένταξη εγκεκριμένων επεν­δύσεων σε επιχειρησιακά προγράμματα συγχρηματοδότησης από την Ε.Ε. και η παροχή στοιχείων προόδου υλοποίησης αυτών.
  • Συντονισμός των ελέγχων που πραγματοποιούνται στη Διεύθυνση από ανώτατους Ελεγκτικούς μηχανισμούς (Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ, Ευρωπαϊκό Συνέδριο, ΟLΑF, ΓΕΔΔ κ.λ.π.) και υποστήριξη αυτών κατά τη διάρκεια και μετά τη διεξαγωγή τους, καθώς και τήρηση ιστορικού αρχείου των ελέγχων αυτών.