ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/16

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-03-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-03-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-02-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανασύσταση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίου Δημητρίου «Βαλέτσικο», της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσώνος, που βρίσκεται στη θέση «Βαλέτσικο», της Δημοτικής Κοινότητας Τσαριτσάνης, της Δημοτικής Ενότητας Τσαριτσάνης, του Δήμου Ελασσόνας, του Νομού Λάρισας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ανασυνιστάται η Ανδρώα Ιερά Κοινοβιακή Μονή Αγίου Δημητρίου «Βαλέτσικο», της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσώνος, που βρίσκεται στη θέση «Βαλέτσικο», της Δημοτικής Κοινότητας Τσαριτσάνης, της Δημοτικής Ενότητας Τσαριτσάνης, του Δήμου Ελασσόνας, του Νομού Λάρισας»
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 3 του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51, παρ. 2 του ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 223) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. α΄ του αριθμ. 39/1972 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί των εν Ελλάδι Ορθοδόξων Ιερών Μονών και των Ησυχαστηρίων» (Α΄ 103).
 • Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ.λπ.» (Α΄ 114).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005, Α΄ 98).
 • Τη σύμφωνη γνώμη του Επιχωρίου Μητροπολίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσώνος (απόφαση αριθμ. πρωτ. 344/5-11-2015).
 • Την έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, που παρασχέθηκε κατά τη Ζ΄/ 1-11-2016 Συνεδρία της 160ης Συνοδικής Περιόδου.
 • Την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/32590/1057/ 15-12-2010 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα: «Έγκριση μελέτης στερέωσης και αποκατάστασης Ιεράς Μονής Αγίου Δημητρίου -«Βαλέτσικο»- Τσαριτσάνης Ελασσόνας, Ν. Λάρισας».
 • Την αριθμ. πρωτ.: Φ1/Α/493/205970/Β1/2-12-2016 εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την οποία η παρούσα κανονιστική πράξη για την ανασύσταση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίου Δημητρίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσώνος, που βρίσκεται στη θέση «Βαλέτσικο», της Δημοτικής Κοινότητας Τσαριτσάνης, της Δημοτικής Ενότητας Τσαριτσάνης, του Δήμου Ελασσόνας, του Νομού Λάρισας δεν προκαλεί καμία επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 13/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2010/ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/32590/1057 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/ΥΠΠΟΤ_ΔΑΒΜΜ_32590_1057 2010
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις. 2014/4301 2014
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία