ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/17

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-03-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-03-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-02-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανασύσταση της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίου Αθανασίου Ζηκοβίστης, της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης, η οποία βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ηλία, της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού, της Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού, του Δήμου Ορεστίδος, του Νομού Καστοριάς.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ανασυνιστάται η Γυναικεία Ιερά Κοινοβιακή Μονή Αγίου Αθανασίου Ζηκοβίστης, της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης, η οποία βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ηλία, της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού, της Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού, του Δήμου Ορεστίδος, του Νομού Καστοριάς
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 3 του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51, παρ. 2 του ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 223) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. α΄ του αριθμ. 39/1972 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί των εν Ελλάδι Ορθοδόξων Ιερών Μονών και των Ησυχαστηρίων» (Α΄ 103).
 • Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ.λπ.» (Α΄ 11).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005, Α΄ 98).
 • Τη σύμφωνη γνώμη του Επιχωρίου Μητροπολίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης (απόφαση αριθμ. 8/1-3-2016).
 • Την έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, που παρασχέθηκε κατά τη ΚΘ΄/ 18-8-2016 Συνεδρία της 159ης Συνοδικής Περιόδου.
 • Την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ/ 377347/225266/2383/14-11-2016 απόφαση της προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς με θέμα: «Έγκριση επανασύστασης της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίου Αθανασίου Ζηκόβιστας ΠΕ Καστοριάς».
 • Την αριθμ. πρωτ. Φ1/Α/481/202417/Β1/28-11-2016 εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την οποία η παρούσα κανονιστική πράξη για την Επανασύσταση της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίου Αθανασίου Ζηκοβίστης, της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης, της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ηλία, της Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού, του Δήμου Ορεστίδος, του Νομού Καστοριάς, δεν προκαλεί καμία επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 11/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,