Ίδρυση Διευθύνσεων Προμηθειών και Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας και Υπηρεσίας Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών - Τροποποίηση π.δ/των 178/2014, 14/2001 και 584/1985.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποίηση διατάξεων π. δ/τος 178/2014"
1.  
  Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του π.δ/τος 178/2014 (Α΄ 281), αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Διεύθυνση Διαχείρισης Μετανάστευσης και
2.  
  Στην παρ. 7 του άρθρου 2 του π.δ/τος 178/2014, αντικαθίστανται οι περιπτώσεις ε΄ και στ΄ και προστίθεται η περίπτωση ζ΄ ως εξής: 1 Διεύθυνση Επικοινωνίας, 2 Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών και 3 Διεύθυνση Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας
3.  
  Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του π.δ. 178/2014 (Α΄ 281), προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής:
  Στο Γραφείο Προϊσταμένου Επιτελείου συνιστάται και λειτουργεί Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικής και Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Πηγών, το οποίο έχει ως αποστολή το συντονισμό των δράσεων που εκδηλώνονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες στο πλαίσιο αξιοποίησης των χρηματοδοτικών πηγών και ιδίως των συγχρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς πόρους προγραμμάτων, την παρακολούθηση της εξέλιξης των δράσεων αυτών και την εισήγηση προς τον Προϊστάμενο του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας μέτρων και διαδικασιών βελτίωσης της απορροφητικότητας και πληρέστερης αξιοποίησης των χρηματοδοτικών πηγών και προγραμμάτων, προς το σκοπό κάλυψης των λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών του Σώματος. Το Όργανο αυτό στελεχώνεται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Προϊσταμένου Επιτελείου, ως επικεφαλής και ομάδα αξιωματικών, ο αριθμός των οποίων δεν υπερβαίνει τους πέντε (5) και εξυπηρετείται γραμματειακά από το προσωπικό του οικείου Γραφείου. Ο επικεφαλής του Οργάνου καθορίζει τα προς εξέταση θέματα, διευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει τις εργασίες του, αναθέτει επιμέρους καθήκοντα και εργασίες στα μέλη του και αναφέρει στον Προϊστάμενο του Επιτελείου για τα αποτελέσματα από τη δράση του Οργάνου. Οι Διευθύνσεις του Αρχηγείου, καθώς και οι λοιπές Υπηρεσίες του Σώματος συνεργάζονται με το Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικής και Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Πηγών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους παρέχοντας στοιχεία και πληροφορίες ή συμμετέχοντας με εκπροσώπους τους στις εργασίες του Οργάνου, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο και ζητηθεί. Στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του το Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικής και Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Πηγών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες.αα. συντονίζει τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με τις δράσεις που εκδηλώνουν στο πλαίσιο αξιοποίησης χρηματοδοτικών πόρων ή προς το σκοπό υλοποίησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων, ββ. παρακολουθεί και αξιολογεί την πρόοδο των χρηματοδοτικών δράσεων και προτείνει λύσεις για την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών ή την πραγματοποίηση τυχόν διορθωτικών παρεμβάσεων, γγ. αξιολογεί τις προτάσεις των Υπηρεσιών που αφορούν στην ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και εισηγείται σχετικά, προς τον Προϊστάμενο του Επιτελείου, δδ. αξιολογεί τις προτάσεις των Διευθύνσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να ενταχθούν στο Στρατηγικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ελληνικής Αστυνομίας (Σ.Ε.Π.Ε.Α.) του άρθρου 19 παρ. 13 του ν. 4249/2014 (Α΄73), συνεργαζόμενο προς τούτο με το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης /Α.Ε.Α., εε. υποβάλει προτάσεις στο πλαίσιο προετοιμασίας νομοθετικών ρυθμίσεων, κανονιστικών πράξεων και διαταγών που αφορούν σε θέματα διαχείρισης χρηματοδοτικών πόρων και στστ. συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Ε.Σ.) και την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), καθώς και με τις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
4.  
  Στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του π.δ/τος 178/2014, αντικαθίστανται οι περιπτώσεις δ΄ και ε΄ ως εξής: 1 Διεύθυνση Πληροφορικής, 2 Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών και
5.  
  Στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του π.δ/τος 178/2014, προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
 1. Διεύθυνση Προμηθειών
6.  
  Η περίπτωση ιζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του π.δ/τος 178/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Η μέριμνα για την καταχώριση ή τη διαγραφή, κατά περίπτωση, αλλοδαπών στους καταλόγους ανεπιθύμητων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμόν 4000/4/32-λα από 05-10-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2805), όπως εκάστοτε ισχύει, και η παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες για την ενιαία και αποτελεσματική διαχείριση του ζητήματος, για τα θέματα αρμοδιότητάς του
7.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 του π.δ/τος 178/2014, προστίθενται περιπτώσεις ιζ΄ και ιη΄ ως εξής: 1 ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν τους ανιχνευτές και εξουδετερωτές εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχέδιων βομβών, καθώς και τους αστυνομικούς σκύλους ανίχνευσης εκρηκτικών υλών, τους συνοδούς και τους εκπαιδευτές αυτών, ο προσδιορισμός των συνολικών αναγκών των Υπηρεσιών του Σώματος σε αστυνομικούς σκύλους ανίχνευσης εκρηκτικών υλών, καθώς και σε συνοδούς και εκπαιδευτές αυτών και η μέριμνα για την προμήθεια και την κατανομή τους στις Υπηρεσίες, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, 2 η μέριμνα για την καταχώριση ή τη διαγραφή, κατά περίπτωση, αλλοδαπών στους καταλόγους ανεπιθύμητων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμόν 4000/4/32-λα από 05-10-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2805), όπως εκάστοτε ισχύει, και η παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες για την ενιαία και αποτελεσματική διαχείριση του ζητήματος, για τα θέματα αρμοδιότητάς του
8.  
  Η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του π.δ/τος 178/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
 1. η μέριμνα για την καταχώριση ή τη διαγραφή, κατά περίπτωση, αλλοδαπών στους καταλόγους ανεπιθύμητων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμόν 4000/4/32-λα από 05-10-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2805), όπως εκάστοτε ισχύει, και η παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες για την ενιαία και αποτελεσματική διαχείριση του ζητήματος, για τα θέματα αρμοδιότητάς του
9.  
  Ο τίτλος και η εισαγωγική πρόταση της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του π.δ/τος 178/2014, αντικαθίστανται ως εξής: 11 Διαχείρισης Μετανάστευσης 1 Η Διεύθυνση Διαχείρισης Μετανάστευσης διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα
10.  
  Το άρθρο 14 του π.δ/τος 178/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 14
  1.  
   Η Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού διαρθρώνεται ως εξής
  1. Τμήμα Μόνιμου Πολιτικού Προσωπικού,
  2. Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου,
  3. Τμήμα Εκπαίδευσης - Αξιολόγησης Πολιτικού Προσωπικού και
  4. Τμήμα Πειθαρχικής Δεοντολογίας και Αδειών Πολιτικού Προσωπικού.
  2.  
   Το Τμήμα Μόνιμου Πολιτικού Προσωπικού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες
  1. χειρίζεται τα θέματα προγραμματισμού προσλήψεων, διορισμών, εντάξεων, μονιμοποιήσεων, μετατάξεων, υποβιβασμών, διαθεσιμοτήτων, προϋπηρεσιών, προσοντολογίου και βαθμολογίου, πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων, βαθμολογικών και μισθολογικών προαγωγών, ηθικών αμοιβών, αδειών άσκησης έργου με αμοιβή, απολύσεων, παραιτήσεων, τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, προσωρινών μετακινήσεων και κάθε άλλου θέματος που αφορά το μόνιμο πολιτικό προσωπικό και το ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό του άρθρου 19 του ν.4325/2015 και μεριμνά για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων, .
  2. καταρτίζει, τηρεί και ενημερώνει τα ατομικά έγγραφα του μόνιμου πολιτικού προσωπικού και του ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου πολιτικού προσωπικού του άρθρου 19 του ν.4325/2015, .
  3. καταρτίζει την επετηρίδα του πολιτικού προσωπικού και εξασφαλίζει τη συνεχή ενημέρωσή της,
  4. παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία για θέματα αρμοδιότητάς του ως άνω πολιτικού προσωπικού στο Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και άλλους φορείς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
  5. μεριμνά για την απογραφή ? ενημέρωση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου για το μόνιμο πολιτικό προσωπικό και το ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό του άρθρου 19 του ν.4325/2015 και .
  6. προετοιμάζει τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του μόνιμου πολιτικού προσωπικού και του ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου πολιτικού προσωπικού του άρθρου 19 του ν.4325/2015 ενόψει της εισαγωγής τους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
  3.  
   Το Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες
  1. χειρίζεται τα θέματα των περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου, ως προς το πολιτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
  2. χειρίζεται τα θέματα προσλήψεων και κοστολόγησης μετεκπαιδεύσεων προσωπικού ασφάλειας Ν.Π.Δ.Δ. (νοσοκομεία κ.λπ.), οργανισμών κοινής ωφελείας και επιχειρήσεων (άρθρο 19 του ν. 1339/1983, Α΄ 35) και .
  3. χειρίζεται τα θέματα πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206).
  4.  
   Το Τμήμα Εκπαίδευσης - Αξιολόγησης Πολιτικού Προσωπικού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες
  1. μεριμνά για την εκπαίδευση – επιμόρφωση του πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας,
  2. μεριμνά για την κατάρτιση και υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων επιμόρφωσης στο πλαίσιο ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών του Φορέα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας,
  3. υλοποιεί σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλους φορείς, προγράμματα και σεμινάρια για την επιμόρφωση του πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και .
  4. εφαρμόζει το εκάστοτε ισχύον σύστημα αξιολόγησης του πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
  5.  
   Το Τμήμα Πειθαρχικής Δεοντολογίας και Αδειών Πολιτικού Προσωπικού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες
  1. χειρίζεται ζητήματα πειθαρχικών και ποινικών υποθέσεων του πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και
  2. χειρίζεται τα θέματα των προβλεπόμενων από τα άρθρα 48 έως 60 του ν. 3528/2007 αδειών του πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
11.  
  Η εισαγωγική πρόταση της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του π.δ/τος 178/2014, αντικαθίσταται ως εξής: 4 Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 23Α , είναι οι ακόλουθες
12.  
  Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του π.δ/τος 178/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Τμήμα Εκδόσεων,
13.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 του π./τος 178/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 4 Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εκδόσεων είναι οι ακόλουθες 1 η επιμέλεια έκδοσης του περιοδικού της Ελληνικής Αστυνομίας, η παρακολούθηση των συνδρομητών και η διαχείριση των οικονομικών και του υλικού αυτού σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9010/1/16-γ΄από 5-1-2001 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Β΄ 20), όπως ισχύει, 2 η επιμέλεια όλων των εκδόσεων που αποβλέπουν στην άσκηση και προώθηση των δημοσίων σχέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, την προβολή της δράσης της, την επαγγελματική και γενικότερη ενημέρωση του προσωπικού της και τη διευκόλυνση της λειτουργίας των Υπηρεσιών της, 3 η τήρηση αρχείου δημοσιογραφικής ύλης, φωτογραφικού υλικού και βιβλιοθήκης για τις ανάγκες των εκδόσεων, 4 η διαχείριση των εσόδων από τις εκδόσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9011/6/2-ζ΄ από 19-7-1996 (Β΄ 672) απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, όπως ισχύει, 5 η οργάνωση και λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, η μέριμνα για την προμήθεια συγγραμμάτων, βιβλίων, περιοδικών και λοιπών εντύπων, 6 η συγκέντρωση των διατριβών, μελετών και λοιπών εργασιών του προσωπικού, που αναφέρονται σε θέματα αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας, 7 η εισήγηση τρόπων για την υλική αρωγή του προσωπικού και των μελών των οικογενειών τους και 8 η αρχειοθέτηση και τήρηση επικοινωνιακού υλικού, σε συνεργασία με το Τμήμα Ενημέρωσης και Διαχείρισης Μ.Μ.Ε.
14.  
  Στο Κεφάλαιο Ε’, μετά το άρθρο 18 του π.δ/τος 178/2014, προστίθεται άρθρο 18Α ως εξής: 18Α Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας 1 Η Διεύθυνση Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας έχει ως αποστολή, ιδίως την ιστορική έρευνα, τη συλλογή, καταγραφή, διαβάθμιση, μελέτη, τεκμηρίωση, φύλαξη και αξιοποίηση ιστορικού αρχειακού υλικού και κειμηλίων, που αφορούν στην ιστορία της εξέλιξης και τη δράση του αστυνομικού θεσμού στη Χώρα μας Στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της, η Διεύθυνση Ιστορίας της Ελληνικής Αστυνομίας συνεργάζεται με το Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας (ΠΟ.Κ.Ε.Α.) του ν. 3688/2008 (Α΄163), το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του ν.3387/2005 (Α΄224), με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Υπηρεσίες και φορείς της Χώρας και του εξωτερικού και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα 1 Τμήμα Ιστορίας, 2 Τμήμα Ειδικού Αρχείου, 3 Τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης και 4 Τμήμα Ιστορικών Εκδόσεων και Διοικητικής Υποστήριξης. 2 Το Τμήμα Ιστορίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες 1 τη συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία, ψηφιοποίηση, ταξινόμηση, φύλαξη και συντήρηση αρχειακού υλικού, κειμηλίων, ιστορικών στοιχείων και αντικειμένων που αφορούν ή σχετίζονται με την ιστορία της εξέλιξης και τη δράση του αστυνομικού θεσμού στη Χώρα, 2 τη δημιουργία μουσειακών ή εκθεσιακών χώρων σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στους οποίους εκτίθεται ιστορικό αρχειακό υλικό και κειμήλια όπως έγγραφα, φωτογραφίες, στολές, εξοπλισμός, οπτικοακουστικό υλικό, 3 τη διοργάνωση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, εκθέσεων, ημερίδων, διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων, προς το σκοπό ανάδειξης και προβολής της ιστορίας του έργου και της προσφοράς του αστυνομικού θεσμού στη Χώρα, 4 τη συμμετοχή σε ιστορικές εκθέσεις, ημερίδες, πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις σε συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και συναφείς φορείς της Χώρας και του εξωτερικού, 5 τη συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.), το ΠΟ.Κ.Ε.Α., με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, της Ελλάδας και του εξωτερικού, με μουσεία, καθώς και με συναφείς υπηρεσίες και φορείς της Χώρας και του εξωτερικού, για την ανταλλαγή, συντήρηση και αξιοποίηση ιστορικών στοιχείων με σκοπό την προαγωγή της ιστορικής έρευνας και την προβολή της ιστορίας του αστυνομικού θεσμού, 6 τη μέριμνα για την καταγραφή, αξιολόγηση και έγκριση από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης των αιτημάτων για πρόσβαση και μελέτη στο ιστορικό αρχειακό υλικό της Διεύθυνσης, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, 7 τη μέριμνα για την οργάνωση και τη συντήρηση αναγνωστηρίου, καθώς και ιστορικής έντυπης και ψηφιακής βιβλιοθήκης και 8 την τήρηση του Ιστορικού Αρχείου Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων, όπως προβλέπεται από την υπ’ αριθ. 7001/2/1381-β΄ από 14-12-2005 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης (Β΄ 1795). 3 Το Τμήμα Ειδικού Αρχείου χειρίζεται το διαβαθμισμένο ιστορικό αρχειακό υλικό, έχει τις αρμοδιότητες της περίπτωσης α΄ της προηγούμενης παραγράφου και επιπλέον 1 δέχεται και αξιολογεί τα αιτήματα που υποβάλλονται για πρόσβαση και μελέτη στο διαβαθμισμένο ιστορικό αρχειακό υλικό και εισηγείται στον Διευθυντή της Διεύθυνσης για την αποδοχή ή μη των αιτημάτων αυτών, κατά τα οριζόμενα στην 1016/5/47-η΄ από 26-5-2016 (Β΄1538) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Δικαιοσύνης- Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, όπως ισχύει κάθε φορά, 2 μεριμνά για τη λειτουργία, την ευταξία και τη συντήρηση του ειδικού χώρου μελέτης του διαβαθμισμένου αρχειακού υλικού και 3 εισηγείται στον Διευθυντή της Διεύθυνσης για τον αποχαρακτηρισμό διαβαθμισμένου αρχειακού υλικού και μεριμνά για την παράδοση στο Τμήμα Ιστορίας ή την καταστροφή, κατά περίπτωση, του υλικού αυτού. 4 Το Τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες 1 ερευνά, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με το ΠΟ.Κ.Ε.Α., Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή και άλλους επιστημονικούς φορείς τις διάφορες ιστορικές πηγές για την αναζήτηση και συλλογή ιστορικού αρχειακού υλικού σχετικού με την ιστορία και την δράση του αστυνομικού θεσμού στη Χώρα, 2 συλλέγει, καταγράφει, αξιολογεί και ταξινομεί το αρχειακό υλικό, 3 μελετά, συσχετίζει και συνεκτιμά το αρχειακό υλικό με συναφή στοιχεία και δεδομένα, προς το σκοπό αναζήτησης και τεκμηρίωσης της ιστορικής αλήθειας, 4 καταγράφει και ταξινομεί, κατά Υπηρεσία, το σχετιζόμενο με τη διαχρονική λειτουργία και δράση αυτής αρχειακό υλικό και καταρτίζει το σχετικό ιστορικό της φάκελο και 5 συνεργάζεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του με το Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας (ΠΟ.Κ.Ε.Α.), με άλλες δημόσιες Υπηρεσίες, με ιδιωτικούς αρχειακούς φορείς καθώς και με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας και του εξωτερικού. 5 Το Τμήμα Ιστορικών Εκδόσεων και Διοικητικής Υποστήριξης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες 1 μεριμνά για την παραγωγή ταινιών, ντοκιμαντέρ καθώς και περιοδικών, ενημερωτικών φυλλαδίων ή άλλων εντύπων ιστορικού περιεχομένου, σε έντυπη ή και σε ψηφιακή μορφή αυτοτελώς ή σε συνεργασία με το Τμήμα Εκδόσεων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, το ΠΟ.Κ.Ε.Α. ή με άλλα ιδρύματα και φορείς, 2 μεριμνά για την έκδοση επετειακών έντυπων που αφορούν σημαντικά ιστορικά γεγονότα που επηρέασαν την πορεία του αστυνομικού θεσμού της Χώρας, 3 συνεργάζεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του με το Τμήμα Εκδόσεων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και 4 εξασφαλίζει τη γραμματειακή λειτουργία της Διεύθυνσης, τηρεί το απαραίτητο αρχείο, διεκπεραιώνει αιτήματα διοικητικής φύσεως και χειρίζεται θέματα του προσωπικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Διεύθυνσης. 6 Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τη συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία, διαβάθμιση, ψηφιοποίηση, ταξινόμηση, φύλαξη και συντήρηση αρχειακού υλικού, κειμηλίων, ιστορικών στοιχείων και αντικειμένων, τη διαδικασία πρόσβασης και μελέτης του αρχειακού υλικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται στο πλαίσιο Κανονιστικής Διαταγής, η οποία εκδίδεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας με μέριμνα της Διεύθυνσης Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας/Α.Ε.Α.
15.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 19 του π.δ/τος 178/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
 1. ο προέλεγχος της πληρότητας, κανονικότητας και νομιμότητας των δαπανών της Ελληνικής Αστυνομίας που πληρώνονται από τα Τακτικά Χρηματικά Εντάλματα που εκδίδονται από την Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) σε βάρος του εκτελούμενου Προϋπολογισμού Εξόδων της Ελληνικής Αστυνομίας,
16.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του π.δ/τος 178/2014, αντικαθίσταται ως εξής: Επίσης, μεριμνά για την οργάνωση και λειτουργία ελαφρών συνεργείων τηλεπικοινωνιών και οπλισμού και τη σύνταξη του κανονισμού εργασίας τους .
17.  
  Στο άρθρο 23 του π.δ/τος 178/2014, προστίθεται παράγραφος 17 ως εξής:
  Στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών υπάγονται, ως προς το ειδικό αντικείμενο της αποστολής τους, τα Ελαφρά Συνεργεία Τηλεπικοινωνιών και Οπλισμού που λειτουργούν στα Τμήματα Διοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης των Επιτελείων των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων
18.  
  Στο Κεφάλαιο ΣΤ΄, μετά το άρθρο 23 του π.δ/τος 178/2014, προστίθεται άρθρο 23Α ως εξής: 23Α Προμηθειών 1 Η Διεύθυνση Προμηθειών έχει ως αποστολή την κατάρτιση, τη μέριμνα για την έγκριση, την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και τη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Προς τούτο, συνεργάζεται με τις καθ’ ύλην συναρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδίως με τις Διευθύνσεις Οικονομικών, Τεχνικής Υποστήριξης, Πληροφορικής καθώς και με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Ε.Σ.) και την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π) του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα 1 Τμήμα Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προμηθειών, 2 Τμήμα Διενέργειας Τακτικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών, 3 Τμήμα Υλοποίησης Ειδικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών, 4 Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών και 5 Τμήμα Νομικής Συνδρομής. 2 Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προμηθειών είναι οι ακόλουθες 1 η μέριμνα για την κατάρτιση του προγράμματος προμηθειών και παροχής υπηρεσιών κατόπιν προσδιορισμού των σχετικών αναγκών, βάσει των προτάσεων των αρμόδιων προς τούτο Υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και η υποβολή του προς έγκριση στο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, 2 η προώθηση του εγκεκριμένου προγράμματος προμηθειών - υπηρεσιών στις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες για εξασφάλιση χρηματοδότησης, 3 η μέριμνα για τη συγκέντρωση των πράξεων ανάληψης πιστώσεων και των συνταχθέντων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών/υπηρεσιών και η προώθηση τους στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης για τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών, 4 η προώθηση αιτημάτων προμηθειών για ένταξη σε ενιαία προγράμματα, όπου απαιτείται και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης τους, 5 η μέριμνα για την εκπροσώπηση της Ελληνικής Αστυνομίας στις επιτροπές προμηθειών και παραλαβής υλικών, στην περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται από άλλον Φορέα του Δημοσίου, 6 η μέριμνα για τη σύσταση, λειτουργία και γραμματειακή υποστήριξη των συλλογικών οργάνων αναφορικά με τη διενέργεια των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης ως και την οριστική παραλαβή των υλικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 7 η παρακολούθηση του προγράμματος προμηθειών-παροχής υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και η τήρηση σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου, 8 η εξασφάλιση της περιοδικής πληροφόρησης των Διαχειριστικών Αρχών, για τα υλοποιούμενα έργα, καθώς και την προετοιμασία για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων από τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, αναφορικά με τα έργα αυτά, μέσω της Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. 3 Το Τμήμα Διενέργειας Τακτικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών χειρίζεται ζητήματα τακτικών διαγωνιστικών διαδικασιών και οι αρμοδιότητές του είναι οι ακόλουθες 1 η προετοιμασία και η σύνταξη των διακηρύξεων των τακτικών διαγωνιστικών διαδικασιών που διενεργούνται από τη Διεύθυνση και η έγκριση για διαγωνιστικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται από άλλες Υπηρεσίες του Σώματος, 2 η διενέργεια τακτικών διαγωνιστικών διαδικασιών ή διαδικασιών ανάθεσης για προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών που εκτελούνται από τη Διεύθυνση, 3 η μέριμνα για τη διαβίβαση των τεχνικών προσφορών και ενστάσεων-προσφυγών που αφορούν ζητήματα τεχνικής φύσεως στις αρμόδιες Επιτροπές για την αξιολόγηση αυτών, 4 η μέριμνα για την κατάρτιση και τη σύναψη των συμβάσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Συνδρομής, 5 ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Τμήμα από την υπογραφή έως και την αποπληρωμή τους, 6 η μέριμνα για τη συγκέντρωση των προβλεπόμενων παραστατικών και δικαιολογητικών δαπανών των συμβάσεων που συνάπτει το Τμήμα και η αποστολή τους στην αρμόδια Υπηρεσία ή όργανο για έλεγχο και αποπληρωμή, 7 η μέριμνα για την προώθηση των συμβάσεων που συνάπτει το Τμήμα στις αρμόδιες Υπηρεσίες για τη συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής, 8 η τήρηση στοιχείων που αφορούν στην εκτέλεση και στην αποπληρωμή των συμβάσεων που συνάπτει το Τμήμα και 9 η μέριμνα για την ενημέρωση των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπηρεσιών για την παραλαβή των παραδοτέων. 4 Το Τμήμα Υλοποίησης Ειδικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών χειρίζεται θέματα διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών προμήθειας ειδών και σύναψης συμβάσεων, που έχουν προηγουμένως με σχετική πράξη χαρακτηρισθεί ως απόρρητες ή η εκτέλεση των οποίων πρέπει να συνοδεύεται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή όταν το απαιτεί η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων της Χώρας Οι ως άνω διαγωνιστικές διαδικασίες διενεργούνται βάσει προγράμματος προμήθειας ειδών, που συντάσσεται από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α., και με τεχνικές προδιαγραφές, που διαβιβάζονται στο Τμήμα από την προαναφερόμενη Διεύθυνση ή άλλες αρμόδιες προς τούτο Υπηρεσίες Οι αρμοδιότητές του Τμήματος είναι οι ακόλουθες 1 η προώθηση αιτήματος για την δέσμευση των πιστώσεων, που απαιτούνται για την διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών προμήθειας ειδών, 2 η μέριμνα για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, που υποβάλλονται στις διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες διενεργούνται από το Τμήμα, καθώς και η μέριμνα για τη συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής υλικών, εφόσον πρόκειται για υλικά που θα κατανεμηθούν σε περισσότερες της μίας Υπηρεσίες, 3 η μέριμνα για τη διαβίβαση των τεχνικών προσφορών και ενστάσεων-προσφυγών που αφορούν ζητήματα τεχνικής φύσεως στις αρμόδιες Επιτροπές για την αξιολόγηση αυτών, 4 η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων, που συνάπτει το Τμήμα, έως και την αποπληρωμή αυτών, 5 η συγκέντρωση και η υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών πληρωμής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 6 η μέριμνα για την προώθηση των συμβάσεων, που συνάπτει το Τμήμα, στην αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία για τη συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής, εφόσον τα υλικά προορίζονται για αυτή και 7 η μέριμνα για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων ελέγχου των δικαιολογητικών των δαπανών του Τμήματος. 5 Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικών Προδιαγραφών είναι οι ακόλουθες 1 η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για τις πάσης φύσεως υπηρεσίες και προμήθειες, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, 2 η τήρηση αρχείου τεχνικών προδιαγραφών και η μέριμνα εμπλουτισμού του, 3 η συνδρομή στη διεξαγωγή μακροσκοπικού ελέγχου των πάσης φύσεως δειγμάτων και η προώθησή τους στις αρμόδιες επιτροπές, 4 η συνδρομή στη διεξαγωγή μικροσκοπικού ελέγχου και των πάσης φύσεως ειδικών εργαστηριακών δοκιμών, 5 η διαβίβαση των τεχνικών προδιαγραφών στο κατά περίπτωση αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης για υλοποίηση της προμήθειας ή παροχής υπηρεσίας. 6 Οι τεχνικές προδιαγραφές για εξειδικευμένα αντικείμενα που αφορούν ιδίως στις Διευθύνσεις Τεχνικής Υποστήριξης, Εγκληματολογικών Ερευνών, Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ή σε λοιπές, κατά περίπτωση, Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, καταρτίζονται από το Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών σε συνεργασία με αρμόδιες για τα αντικείμενα αυτά υπηρεσίες των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. 7 Εφόσον για την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών απαιτούνται ιδιαίτερες επιστημονικές ή εξειδικευμένες γνώσεις, δύναται να ζητείται προς τούτο η συνδρομή του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ή άλλων Υπηρεσιών του Υπουργείου ή και άλλων Υπουργείων ή Φορέων του δημοσίου, καθώς και εξειδικευμένων ερευνητών, ειδικών επιστημόνων και τεχνιτών από το δημόσιο ή και τον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις. 8 Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Νομικής Συνδρομής, το οποίο παρέχει νομική υποστήριξη στη Διεύθυνση για την εκπλήρωση της αποστολής της, είναι οι ακόλουθες 1 η υποστήριξη των Τμημάτων της Διεύθυνσης, στο χειρισμό θεμάτων αρμοδιότητάς τους, 2 η παροχή προς τις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος και ιδίως προς τις Γενικές και Μερικές Διαχειρίσεις, οδηγιών και κατευθύνσεων αναφορικά με την ορθή εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, επί ζητημάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προμηθειών, 3 η γνωμοδότηση επί νομικών ερωτημάτων που υποβάλλονται από τις Υπηρεσίες του Σώματος και άπτονται ζητημάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, 4 η επεξεργασία και προώθηση ερωτημάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προμηθειών προς το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), 5 η υποβολή προτάσεων νομοθετικών ρυθμίσεων καθώς επίσης η προετοιμασία, κατάρτιση και υποβολή προσχεδίων νομοθετικών κειμένων και κανονιστικών πράξεων για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, 6 η προετοιμασία και η υποβολή προτάσεων επί νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, 7 η συμμετοχή στην κατάρτιση συμβάσεων και διαγωνιστικών διαδικασιών, 8 η παροχή νομικής συνδρομής στις λοιπές Υπηρεσίες του Σώματος για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και 9 η τήρηση αρχείου νομοθεσίας και κατευθυντηρίων οδηγιών των αρμόδιων Υπουργείων και Αρχών, καθώς και συλλογής νομολογίας για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
19.  
  Από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 27 του π.δ/τος 178/2014, διαγράφεται η φράση: «και τα Γραφεία».
20.  
  Από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 27 του π.δ/τος 178/2014, διαγράφεται η φράση: «και τα Γραφεία».
21.  
  Από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 27 του π.δ/τος 178/2014, διαγράφεται η φράση : «και τα Γραφεία».
22.  
  Οι περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του π.δ/τος 178/2014, αντικαθίστανται ως εξής: 1 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και 2 Τμήμα Διαχείρισης Τεχνικών και Διαδικτυακών Πληροφοριών
23.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του π.δ/τος 178/2014, διαγράφεται η φράση: «και Τεχνικής».
24.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 29 του π.δ/τος 178/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
  Το Τμήμα Διαχείρισης Τεχνικών και Διαδικτυακών Πληροφοριών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες
 1. διαθέτει και χρησιμοποιεί, στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων, τον αναγκαίο για την εκπλήρωση της αποστολής της Δ.Α.Ε.Ε.Β. κύριο και υποστηρικτικό τεχνικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, .
 2. συντηρεί και διαχειρίζεται τα πάσης φύσεως τεχνικά και ηλεκτρονικά υλικά μέσα της Διεύθυνσης και μεριμνά για τη σωστή συντήρηση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών της μέσων,
 3. προβαίνει στις απαραίτητες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ενέργειες, κατόπιν αιτημάτων των Τμημάτων της Δ.Α.Ε.Ε.Β. ή άλλης Αστυνομικής, Διωκτικής ή Εισαγγελικής Αρχής για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και αποστέλλει τα δεδομένα στις αιτούσες αρχές και υπηρεσίες για συσχέτιση και αξιοποίηση και .
 4. παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον και εισηγείται, βάσει των αναγκών και των προτεραιοτήτων της Υπηρεσίας, την προμήθεια νέου ή την αναβάθμιση του υφιστάμενου τεχνολογικού εξοπλισμού της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
25.  
  Η παράγραφος 9 του άρθρου 29 του π.δ/τος 178/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
  Η διάρθρωση της Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε. σε Τμήματα και οι επιμέρους αρμοδιότητες των Τμημάτων της είναι όμοιες με εκείνες της Δ.Α.Ε.Ε.Β. και των αντίστοιχων Τμημάτων αυτής με εξαίρεση το Τμήμα Διαχείρισης Τεχνικών και Διαδικτυακών Πληροφοριών, που λειτουργεί στη Δ.Α.Ε.Ε.Β. και καλύπτει σε θέματα αρμοδιότητάς του και την Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε.
26.  
  Οι περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του π.δ/τος 178/2014, αντικαθίστανται ως εξής: 1 Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης, 2 Τμήμα Κοινωνικής και Ασφαλιστικής Προστασίας και
27.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του π.δ/τος 178/2014, προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:
 1. Τμήμα Ειδικών Ελέγχων και Επιχειρήσεων
28.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 32 του π.δ/τος 178/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
  Το Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης είναι αρμόδιο για τη δίωξη των εγκλημάτων και παραβάσεων που αφορούν ιδίως
 1. στη φορολογική νομοθεσία ακόμα και στις περιπτώσεις που οι παραβάσεις δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις και
 2. στην τελωνειακή νομοθεσία και ειδικότερα σε λαθρεμπορικές δραστηριότητες ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας
29.  
  Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 32 του π.δ/τος 178/2014, προστίθεται παράγραφος 6Α ως εξής:
  6Α. Το Τμήμα Κοινωνικής και Ασφαλιστικής Προστασίας, είναι αρμόδιο για την έρευνα και τη δίωξη των εγκλημάτων που αφορούν ιδίως.
 1. στη μη καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρείες, οργανισμούς και γενικά από κάθε υπόχρεο προς τούτο,
 2. στις παράνομες συνταγογραφήσεις,
 3. στις ψευδείς ιατρικές γνωματεύσεις και πιστοποιήσεις από τις οποίες επέρχεται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος των ασφαλιστικών φορέων και του δημοσίου γενικότερα,
 4. στις υπερτιμολογήσεις φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού, βοηθημάτων και υλικών,
 5. στη χρήση εικονικών, πλαστών ή ψευδών στοιχείων, δικαιολογητικών και γνωματεύσεων για παροχή υπηρεσιών υγείας σε μη δικαιούχους,
 6. στη χρήση παραποιημένων ή αναληθών δικαιολογητικών ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου, προς το σκοπό χορήγησης ή λήψης παράνομων συντάξεων και λοιπών παροχών, από οποιονδήποτε φορέα ή οργανισμό ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας,
 7. στις παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, την αδήλωτη εργασία και την παράνομη απασχόληση και
 8. οποιαδήποτε άλλη παράβαση από την οποία προκαλείται οικονομική βλάβη σε βάρος των οργανισμών, φορέων, ταμείων και υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και νοσηλευτικών ιδρυμάτων, υπηρεσιών και φορέων παροχής ιατρικής φροντίδας
30.  
  Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 32 του π.δ/τος 178/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης, το οποίο ασκεί τις δραστηριότητες των παραγράφων 6 και 6Α του παρόντος
31.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 32 του π.δ/τος 178/2014, αντικαθίσταται ως εξής: 10 Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων των παραγρ. 4,5,6,6Α και 9 περιπτ. β΄ και γ΄ του παρόντος ασκούνται με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7 του παρόντος .
32.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 του π.δ/τος 178/2014, προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
 1. Τμήμα Φρουράς, το οποίο είναι αρμόδιο για την φρούρηση και ασφάλεια του κτιριακού συγκροτήματος, των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων
33.  
  Η εισαγωγική πρόταση της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του π.δ/τος 178/2014, αντικαθίσταται ως εξής: 2 Στη Δ.Ε.Α.Δ. υπάγονται διοικητικά οι κατωτέρω Υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης, με εξαίρεση την Υπηρεσία της περίπτωσης δ΄ η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος .
34.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 του π.δ/τος 178/2014, προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
 1. Η Υπηρεσία Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών (Υ.Μ.Σ.Α.), η οποία διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία.1Γραφείο Επιχειρήσεων και Ασφάλειας Πτήσεων, το οποίο στελεχώνεται από αστυνομικό προσωπικό που διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και ειδικές δεξιότητες, έχει υποστεί σχετική εκπαίδευση στη χρήση μη στελεχωμένων αεροσκαφών και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες.ααα. την εκτέλεση προγραμματισμένων και έκτακτων πτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες επιχειρησιακές απαιτήσεις, βββ. την τήρηση αρχείου πτήσεων, προγραμματισμένων και έκτακτων, γγγ. την εξασφάλιση της πτητικής ικανότητας και της ετοιμότητας των μέσων και του προσωπικού της Υ.Μ.Σ.Α., δδδ. τη συλλογή και επεξεργασία των πτητικών δεδομένων, που απαιτούνται για την πραγματοποίηση ασφαλών πτήσεων, εεε. τη συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση των πτητικών δεδομένων, ώστε να αξιολογείται η πτητική ικανότητα των χειριστών, στ στ στ. τη συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων που αφορούν συμβάντα ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται Μη Στελεχωμένα Αεροσκάφη, εξαγωγή συμπερασμάτων και έκδοση συμβουλευτικών οδηγιών στο προσωπικό, ζζζ. την έρευνα και μελέτη καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα των Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών και την προώθηση σχετικών προτάσεων στην Ηγεσία, ηηη. την παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας αναφορικά με τα Μη Στελεχωμένα Αεροσκάφη, την πραγματοποίηση σχετικών ερευνών και την ενεργό συμμετοχή της Υπηρεσίας σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με τη χρήση αυτών, θθθ. την παρακολούθηση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο της νομοθεσίας που αφορά στην αποστολή της Υπηρεσίας, ιιι. την εισήγηση προς την Ηγεσία για την προμήθεια των πτητικών μέσων και συναφούς υλικοτεχνικού εξοπλισμού και κκκ. τη λήψη εικόνας από τα Μη Στελεχωμένα Αεροσκάφη και επεξεργασία αυτής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 2Γραφείο Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες.ααα. τη γραμματειακή υποστήριξη και τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν το σύνολο του προσωπικού της Υπηρεσίας, βββ.τη μέριμνα για τη διάθεση του προσωπικού σε υπηρεσίες, γγγ. τη μέριμνα για την υγειονομική καταλληλότητα των χειριστών και του τεχνικού προσωπικού, δδδ. την συντήρηση των πτητικών και λοιπών μέσων και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Υπηρεσίας και την τήρηση αρχείου επισκευών – εργασιών συντήρησης των Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών, εεε. τη μέριμνα για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών, που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας και στστστ. τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών για την προμήθεια και συντήρηση των πτητικών μέσων της Υπηρεσίας και του συναφούς εξοπλισμού της, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 35Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 33 του π.δ/τος 178/2014 αναριθμούνται σε 4 και 5, αντίστοιχα και προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:« 3Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στην επιχειρησιακή τακτική της Υ.Μ.Σ.Α., τα προσόντα του προσωπικού της, την υγειονομική του καταλληλότητα καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή της, ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Υπηρεσίας Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών (Υ.Μ.Σ.Α.), ο οποίος καταρτίζεται με μέριμνά αυτής, εγκρίνεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .
36.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 του π.δ/τος 178/2014, αντικαθίστανται οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ως εξής: 1 Τμήμα Ασφάλειας και Αλλοδαπών, 2 Τμήμα Διοικητικών Εξετάσεων και
37.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 του π.δ/τος 178/2014, προστίθεται περίπτωση ε΄ως εξής:
 1. Τμήμα Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών
38.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 39 του π.δ/τος 178/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
  Το Τμήμα Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών έχει ως αποστολή την αναζήτηση, διαχείριση και επιχειρησιακή αξιοποίηση πληροφοριών, για την αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας ιδίως του οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή της οικείας ΓΕ.Π.Α.Δ.
39.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 41 του π.δ/τος 178/2014, αντικαθίσταται ως εξής: 11 Στις Διευθύνσεις Τεχνικών Εφαρμογών και Προμηθειών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας μπορεί να τοποθετείται Διευθυντής και πολιτικός υπάλληλος, κατηγορίας Π.Ε. κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού, που επιλέγεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα .
40.  
  Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 41 του π.δ/τος 178/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Στο Τμήμα Οικονομικού Προελέγχου της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου καθώς και στο Τμήμα Μισθολογίου – Λογιστηρίου Πολιτικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Χρηματικού, πολιτικοί υπάλληλοι των Κλάδων Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού, ενώ στο Τμήμα Αποδοχών και Ασφάλισης Πολιτικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου, πολιτικοί υπάλληλοι των Κλάδων Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού ή Δ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού .
41.  
  Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 41 του π.δ/τος 178/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Στα Τμήματα Εκδόσεων και Συντονισμού και Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επικοινωνίας/Α.Ε.Α., καθώς και στο Τμήμα Ιστορικών Εκδόσεων και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας/Α.Ε.Α., πολιτικοί υπάλληλοι των Κλάδων Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού .
42.  
  Στη παράγραφο 11 του άρθρου 41 του π.δ/τος 178/2014, προστίθενται περιπτώσεις στ΄, ζ΄ , η΄ και θ΄ ως εξής: 1 Στα Τμήματα Πολιτικού Προσωπικού των Επιτελείων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, πολιτικοί υπάλληλοι των Κλάδων Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού. 2 Στο Τμήμα Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών δύναται να προΐσταται και πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου Π.Ε. Χημικών. 3 Στο Τμήμα Συλλογής και Επεξεργασίας Νομικών Κειμένων της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου δύναται να προΐσταται και πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, πτυχιούχος νομικής σχολής, με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στη Διεύθυνση. 4 Στα Τμήματα Διενέργειας Τακτικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών, Τεχνικών Προδιαγραφών και Νομικής Συνδρομής της Διεύθυνσης Προμηθειών του Αρχηγείου δύναται να προΐστανται και πολιτικοί υπάλληλοι των Κλάδων Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού .
43.  
  Η περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 56, αντικαθίσταται ως εξής: 1 διατάσσουν, στο πλαίσιο σχετικής διαταγής του Αρχηγού του Σώματος, τη συγκρότηση Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) ή και άλλων επιχειρησιακών Ομάδων και Μονάδων, από αστυνομικούς και ειδικούς φρουρούς Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους με αποστολή τη συμβολή και παροχή ειδικής υποστήριξης στο έργο των Υπηρεσιών της οικείας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης, για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του εγκλήματος, την αντιμετώπιση ιδιαίτερης σημασίας αστυνομικών προβλημάτων και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, παρέχοντας ειδικές για την εκπλήρωση της αποστολής αυτής εντολές και οδηγίες και .
44.  
  Η περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 58, αντικαθίσταται ως εξής: 1 μεριμνούν για τη συγκρότηση Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) από αστυνομικούς και ειδικούς φρουρούς Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και διατάξεις.
Άρθρο 2 "Τροποποίηση διατάξεων π.δ/τος 14/2001"
1.  
  Στο άρθρο 18 του π.δ/τος 14/2001 (Α΄12), όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 1 του π.δ/τος 107/2006 (Α΄ 104) και την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του π.δ/τος 69/2005 (Α΄ 101), προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 ως εξής: 8 Ο διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας φέρει το βαθμό του Υποστρατήγου και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες 1 κατευθύνει, εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις Υπηρεσίες της Αστυνομικής Ακαδημίας ως προς την εκπλήρωση της αποστολής τους, 2 ενεργεί τακτικές επιθεωρήσεις των Σχολών και των Τμημάτων αυτών τουλάχιστον μια φορά κάθε εκπαιδευτική περίοδο και έκτακτες, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο ή διαταχθεί σχετικά Επίσης, επιθεωρεί τις λοιπές Υπηρεσίες της Αστυνομικής Ακαδημίας, 3 μορφώνει, ασφαλή και προσωπική γνώμη για την επαγγελματική επάρκεια και διοικητική ικανότητα των διοικητών των σχολών και των λοιπών υφισταμένων του Υπηρεσιών, καθώς και για την εκπαιδευτική ικανότητα των λοιπών αξιωματικών που υπηρετούν στις Σχολές, 4 διατάσσει την ενέργεια μελετών και άλλων εργασιών για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και την εν γένει λειτουργία των Υπηρεσιών της Αστυνομικής Ακαδημίας, ορίζοντας τις αντίστοιχες επιτροπές διεξαγωγής αυτών, όπου, κατά την κρίση του, απαιτείται, 5 διατάσσει αποσπάσεις και προσωρινές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού μέχρι του βαθμού του Αστυνόμου Α΄ μεταξύ των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας του, εντός του λεκανοπεδίου της Αττικής και 6 εκδίδει διαταγές για την εύρυθμη λειτουργία των Σχολών. 9 Στο διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας τοποθετείται ως υπασπιστής κατώτερος αξιωματικός, ο οποίος υποβοηθείται στο έργο του από έναν Ανθυπαστυνόμο ή Αρχιφύλακα Ως προς τα καθήκοντα του υπασπιστή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του π.δ. 178/2014 (Α΄281) Ο υπασπιστής και ο βοηθός του υπάγονται, διοικητικά, στο Τμήμα Διοικητικού του Επιτελείου της Αστυνομικής Ακαδημίας .
Άρθρο 3 "Τροποποίηση διατάξεων π. δ/τος 584/1985"
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του π.δ. 584/1985 (Α΄204) αντικαθίσταται ως εξής:
  Ανάλογα με τις ειδικότητες που υπάρχουν στο επιστημονικό υγειονομικό προσωπικό, μπορούν να λειτουργούν τμήματα ειδικοτήτων, όπως.Τμήμα Παθολογικό, Καρδιολογικό, Ωτορινολαρυγγολογικό, Οφθαλμολογικό, Χειρουργικό, Ορθοπεδικό, Δερματολογικό, Μικροβιολογικό, Ουρολογικό, Ρευματολογικό, Νευρολογικό, Ψυχιατρικό, Ακτινολογικό, Γαστρεντερολογικό, Οδοντιατρικό, Φυσιοθεραπείας και άλλα.
2.  
  Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του π.δ. 584/1985, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
  Στο Τμήμα ειδικότητας Ψυχιατρικού του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών λειτουργεί, σε 24ωρη βάση, ειδική τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενημέρωσης, με σκοπό την επικοινωνία του εν ενεργεία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του προσωπικού που έχει συνταξιοδοτηθεί, καθώς και των μελών των οικογενειών των με κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό. Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης της ανωτέρω τηλεφωνικής γραμμής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία εκδίδεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Υγειονομικού.
3.  
  Μετά την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του π.δ. 584/1985, προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής: 1 Να παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη, να συμβουλεύουν και να ενημερώνουν το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω ειδικής τηλεφωνικής γραμμής
Άρθρο 4 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται: α. το π.δ. 30/2005 (Α΄50) και το π.δ. 9/2011 (Α΄ 24), β. η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 και η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 7, η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 και η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του π.δ/τος 178/2014 και γ. οι περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του π.δ/τος 14/2001.
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την υπ’ αριθμ. 8000/1/2016/5-ιγ΄ από 21-11-2016 Εισήγηση Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ186 από 10-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ29 από 8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 387.574,00 ευρώ, περίπου, για το έτος 2017, 94.260,00 ευρώ, περίπου, για το έτος 2018 και για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι εν λόγω δαπάνες του έτους 2017 και καθενός από τα επόμενα έτη θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις του Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία» που θα εγγράφονται κατ’ έτος για το σκοπό αυτό και εντός των προβλεπόμενων ορίων δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης του ψηφισθέντος κάθε φορά Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής σε βάρος των Κ.Α.Ε.: 0823, 0824, 0851, 1111, 1311, 1329, 1424, 1641, 1691, 1699, 1711, 1712, 1713, 1723, 1725, 1729 και 1924.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73), καθώς και των άρθρων 15 παρ. 7 και 30 παρ. 5 του ως άνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 231 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160).
 • Την υπ’ αριθμ. Δ25/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 1 περιπτ. α΄, β΄, δ΄, στ΄ και ζ΄ και 38 παρ. 1 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 77 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ.3 και 30 περ. γ΄ του ν.4337/2015 (Α΄129).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1932/4000/4 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1932/4000_4 1932
ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/9010/1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/9010_1 2016
ΝΟΜΟΣ 1983/1339 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1339 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις. 2005/3387 2005
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 2007/3528 2007
Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας καιάλλες διατάξεις. 2008/3688 2008
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσι[...]" 2014/4249 2014
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 2014/4270 2014
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 2014/4281 2014
Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις. 2015/4325 2015
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/584 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/584 1985
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2001/14 2001
Ίδρυση Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Επισήμων. 2005/30 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2005/69 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/69 2005
Σύσταση Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Εκπαιδεύσεων και Τμήματος Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας - CΕΡΟL με τροποποίηση διατάξεων π.δ/τος 14/2001 (Α΄ 12). 2006/107 2006
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. 2011/9 2011
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2014/178 2014
Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μ[...]" 2016/123 2016
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 2016/80 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία