Τροποποίηση π.δ. 17/1999 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Αντικαθίσταται το Κεφάλαιο Β’: Εισαγωγικός Διαγωνισμός των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας του π.δ. 17/1999 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄10) ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ
Άρθρο 2
1.  
  Κατά τα λοιπό, ισχύει το π.δ. 17/1999 (Α΄ 10), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 6 "Προκήρυξη εισαγωγικού διαγωνισμού"
1.  
  Προκειμένου να εισαχθούν στην Διπλωματική Ακαδημία υποψήφιοι Ακόλουθοι Πρεσβείας, προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών διαγωνισμός για την πλήρωση συγκεκριμένου αριθμού θέσεων. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο διαγωνισμός αυτός διενεργείται σαράντα (40) τουλάχιστον ημέρες μετά τη δημοσίευση περίληψης της σχετικής προκήρυξης σε τέσσερις (4) πολιτικές εφημερίδες και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εξωτερικών.
2.  
  Η προκήρυξη του εισαγωγικού διαγωνισμού ορίζει την ημέρα και την ώρα έναρξης του διαγωνισμού, τον τόπο διεξαγωγής του και τον αριθμό των υποψηφίων ακολούθων του διπλωματικού κλάδου, οι οποίοι θα φοιτήσουν στη Διπλωματική Ακαδημία και, ακολούθως, θα διοριστούν σε κενές οργανικές θέσεις, μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους από αυτήν. Εάν, για τεχνικούς λόγους, αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού, η Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών ορίζει άλλον τόπο που γνωστοποιείται έγκαιρα στους υποψηφίους.
Άρθρο 7 "Επιτροπή Εξετάσεων, διάρκεια και διενέργεια εισαγωγικού διαγωνισμού"
1.  
  Τον εισαγωγικό διαγωνισμό διεξάγει τριμελής Επιτροπή Εξετάσεων, αποτελούμενη από υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών που εκδίδεται σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής δύο (2) Γραμματείς του διαγωνισμού και οι αναπληρωτές τους, καθώς και οι επιτηρητές του διαγωνισμού.
2.  
  Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων ορίζεται υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου με βαθμό τουλάχιστον Πληρεξουσίου Υπουργού Β’. Τον Πρόεδρο μπορεί να αναπληρώνει ένα από τα άλλα δύο μέλη της Επιτροπής. Στο διαγωνισμό ορίζονται ως εξεταστές, χωρίς να αποτελούν μέλη της Επιτροπής, πρόσωπα που έχουν ειδικές γνώσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα.
3.  
  Οι Γραμματείς του διαγωνισμού είναι υπάλληλοι του κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών. Έργο των Γραμματέων είναι η προετοιμασία του διαγωνισμού, η υποβοήθηση της Επιτροπής Εξετάσεων και των λοιπών εξεταστών και η σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων του διαγωνισμού.
4.  
  Ο διαγωνισμός εισαγωγής υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στην Διπλωματική Ακαδημία διενεργείται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις Ακολούθων Πρεσβείας
5.  
  Ο διαγωνισμός διενεργείται σε συνεχείς ημέρες χωρίς να εξαιρούνται οι Κυριακές ή οι επίσημες ημέρες αργίας, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξετάσεων
6.  
  Εάν δεν είναι δυνατή, για οποιοδήποτε λόγο η έναρξη του διαγωνισμού την ημέρα που ορίσθηκε, ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών άλλη η ήμερα έναρξής του. Η αναβολή αυτή δεν δίνει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε άλλους υποψηφίους εκτός από αυτούς που έγιναν ήδη δεκτοί.
Άρθρο 8 "Προσόντα υποψηφίων"
1.  
  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται, εκτός των γενικών προσόντων του άρθρου 66 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 (ΦΕΚ 177/ Α΄/05.06.2007) και τροποποιηθείς ισχύει και πτυχίο ΑΕΙ πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από τις ελληνικές αρχές ισότιμου της αλλοδαπής, άριστη γνώση αγγλικής και μίας ακόμη ξένης γλώσσας εκ των αραβικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής, κινεζικής, ρωσικής, καθώς και γνώση χρήσεως ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Άρθρο 9 "Εξεταζόμενα μαθήματα Στα εξεταζόμενα μαθήματα αξιολογείται η αναλυτική και κριτική ικανότητα των υποψηφίων."
1.  
  Γλώσσες: Α) Ελληνική γλώσσα Β) Αγγλική γλώσσα Γ) Δεύτερη ξένη γλώσσα (μία εκ των αραβικής, γαλλικής, γερμανικής ισπανικής κινεζικής, ρωσικής)
2.  
  Συνέντευξη
3.  
  Πρωτεύοντα Μαθήματα; Α) Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία από το 1815 μέχρι σήμερα Β) Γενικό και Ειδικό Διεθνές Δίκαιο Γ) Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική Δ) Ιστορική, Θεσμική και Πολιτική Διάσταση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Ε) Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
4.  
  Δευτερεύοντα μαθήματα: Α) Στοιχεία Αρχαίου Ελληνικού, Βυζαντινού και Νεοελληνικού Πολιτισμού Β) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Γ) Ναυτικό Δίκαιο Δ) Παγκόσμια Γεωγραφία Ε) Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Άρθρο 10 "Γραπτή και προφορική δοκιμασία Εξεταστέα Ύλη"
1.  
  Έννοια του πλοίου και του πλωτού ναυπηγήματος και σημασία αυτής - ελληνική εθνικότητα πλοίων - εμπράγματο καθεστώς του πλοίου (ιδίως, κυριότητα και υποθήκη) - ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου Α) Ελληνική Γλώσσα (γραπτή και προφορική δοκιμασία): i) Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν ένα θέμα γενικού περιεχομένου. Κατά την εξέταση αυτή κρίνεται η ικανότητα στην ορθή έκφραση, απόδοση, διατύπωση και ανάλυση περιεχομένου με σαφήνεια των εννοιών στην ελληνική, καθώς και η σύνταξη και ορθογραφία. Επίσης αξιολογείται η ερμηνευτική ικανότητα (δηλαδή, η εις βάθος αντίληψη του θέματος, η ορθή ερμηνεία και οι εννοιολογικές αποσαφηνίσεις), καθώς και η απόδοση και η ανάλυση περιεχομένου κειμένου. Για την δοκιμασία αυτή παραχωρείται στους υποψηφίους χρόνος τριών (3) ωρών. ii) Προφορική δοκιμασία: Οι υποψήφιοι κρίνονται στην ικανότητα χειρισμού της ελληνικής γλώσσας σε ένα θέμα και ειδικότερα εξετάζεται η ερμηνευτική, εννοιολογική έκφραση, απόδοση και ανάλυση περιεχομένου και το επίπεδο της πολύ καλής γνώσης χρήσης της ελληνικής γλώσσας. Β) Αγγλική γλώσσα (γραπτή και προφορική δοκιμασία): Ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, όσα διατυπώθηκαν ανωτέρω για την αξιολόγηση της Ελληνικής Γλώσσας. i) Γραπτή δοκιμασία:.
 1. Ελεύθερη ανάπτυξη θέματος
 2. Οι διεθνείς συνθήκες (Το δίκαιο των διεθνών συνθηκών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης του 1969)
 3. Για την γραπτή εξέταση παραχωρείται στους υποψηφίους χρόνος τριών (3) ωρών. ii) Προφορική δοκιμασία:
 4. Ανάγνωση αγγλικού κειμένου και έλεγχος της ευχέρειας κατανόησης κειμένου και προφορικής έκφρασης στην αγγλική γλώσσα.
 5. Γ) Δεύτερη ξένη γλώσσα (αραβική ή γαλλική ή γερμανική ή ισπανική ή κινεζική ή ρωσική) (γραπτή και προφορική δοκιμασία):
 6. Ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, όσα διατυπώθηκαν ανωτέρω για την αξιολόγηση της Ελληνικής Γλώσσας. i) Γραπτή δοκιμασία:.
 7. Γενικές αρχές του δικαίου - επικουρικές πηγές (στοιχεία)
2.  
  Αποικιοκρατία και ιμπεριαλισμός Η Κρητική Σχολή ζωγραφικής. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τηρείται πρακτικό της διαδικασίας από τους Γραμματείς του Διαγωνισμού, στο οποίο επισυνάπτεται ηχητικό αρχείο, προϊόν μαγνητοφώνησης της Συνέντευξης. Το ηχητικό αρχείο της συνέντευξης διατηρείται το αργότερο για τρεις μήνες μετά το διορισμό ή μέχρι το πέρας της διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας σχετικής τυχόν αμφισβήτηση της νομιμότητας εισαγωγής ή αποτυχίας εισαγωγής υποψηφίου στη Διπλωματική Ακαδημία.
 1. Οι σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο
 2. Οι σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου, σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα (σχετικές διατάξεις του Συντάγματος - νομολογία ελληνικών δικαστηρίων - η έννοια της νομοθετικής κύρωσης των διεθνών συνθηκών διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής)
3.  
  Ασφάλεια πλοίων και ναυσιπλοΐας (νομοθετικές πηγές (εσωτερικές και διεθνείς) -επιθεωρήσεις πλοίων - νηογνώμονες - εξουσίες κράτους σημαίας και παρακτίου κράτους) Α) Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία από το 1815 μέχρι σήμερα (γραπτή και προφορική δοκιμασία): Κοινοί δεσμοί Ελλήνων. (Αμφικτυονίες μαντεία, αθλητικοί αγώνες, γλυπτά, θρησκεία). Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν δύο θέματα (ένα από την Ελληνική και ένα από την Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία από το 1815 μέχρι σήμερα). Για την εξέταση αυτή παραχωρείται χρόνος τριών (3) ωρών. ii) Προφορική δοκιμασία: Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν δύο θέματα (ένα από την Ελληνική και ένα από την Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία από το 1815 μέχρι σήμερα) που τους υποβάλλονται υπό μορφή ερωτήσεων από τον εξεταστή του μαθήματος, όπως περιγράφεται στο άρθρο 11 του παρόντος. Εξεταστέα ύλη:.
4.  
  Ανεξαρτησία κρατών στην Ευρώπη (και στην Βαλκανική) και στην Λατινική Αμερική Α) Στοιχεία Αρχαίου Ελληνικού, Βυζαντινού και Νεοελληνικού πολιτισμού (προφορική δοκιμασία): Εξεταστέα ύλη:
 1. Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός
5.  
  Αναγνώριση. (Ο θεσμός της αναγνώρισης εννόμων καταστάσεων στο διεθνές δίκαιο. Αναγνώριση κράτους, αναγνώριση κυβερνήσεων, αναγνώριση εμπολέμων. Εξεταστέα ύλη: Η Υποχρεωτική μη αναγνώριση οντότητας ως κράτους από το Συμβούλιο Ασφαλείας/ΗΕ). Ε) Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εξέταση σε:.
 1. Βυζαντινός Πολιτισμός
6.  
  Αναζήτηση και διασταύρωση πληροφοριών μέσω διαδικτύου Το Δημοτικό τραγούδι. Β) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (προφορική δοκιμασία): Εξεταστέα ύλη; Στοιχεία Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου: Ιθαγένεια, δημόσια τάξη, κατάσταση αλλοδαπών. Η κατοικία και η διαμονή ως συνδετικά στοιχεία και ειδικότερα ως προς το δίκαιο που πρέπει να εφαρμόζεται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις οικογενειακών και κληρονομικών σχέσεων. Γ) Ναυτικό δίκαιο (προφορική δοκιμασία): Εξεταστέα ύλη:.
7.  
  Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί Γαλλίας Βρετανίας Γερμανίας, Ιταλίας, Ρωσίας.
8.  
  Η Διπλωματική προστασία ως θεσμός του διεθνούς δικαίου
9.  
  Απασχόληση Οι εδαφικές διευθετήσεις. Η Κοινωνία των Εθνών.
 1. Από τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις:
 2. Το νομικό και θεσμικό πλαίσιο της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας:
10.  
  Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) (θεσμική οργάνωση λειτουργία - αρμοδιότητες - κύριες δραστηριότητες). Το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών (στοιχεία). Τα όργανα των ΗΕ, οι εξουσίες τους: Η Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο Ασφαλείας, το Διεθνές Δικαστήριο και ο Γενικός Γραμματέας.
11.  
  Άνοδος του φασισμού και του ναζισμού - η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας και των δυνάμεων Βρετανίας, Γαλλίας, ΕΣΣΔ, ΗΠΑ
 1. Η διεθνής και η περιφερειακή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 2. Μειονότητες
 3. Πρόσφυγες
 4. Μετανάστες
 5. Τα άτομα ως φορείς υποχρεώσεων (πειρατεία - δουλεμπόριο - τρομοκρατία διακίνηση ναρκωτικών) - Η διεθνής ευθύνη των ατόμων (εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας - εγκλήματα κατά της ειρήνης - εγκλήματα πολέμου).
 6. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
 7. Ο θεσμός της έκδοσης (στοιχεία).
12.  
  Διεθνείς νομισματικές σχέσεις και η εξέλιξή τους Εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων και σχεδιασμός μεταπολεμικού κόσμου. Οι Ελληνικές επιφυλάξεις.- Το σύγχρονο διεθνές δίκαιο του αέρα (Σύμβαση Σικάγου 1944, ρυθμίσεις Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΙCΑΟ), εθνικός εναέριος χώρος, FΙR (στοιχεία).
13.  
  Διεθνές εμπόριο, (βασικές έννοιες, νόμος συγκριτικού κόστους, θεωρία των διεθνών συναλλαγών) Διεθνής ευθύνη από πράξεις ιδιωτών - Οι συνέπειες της διεθνούς ευθύνης - Η κωδικοποιητική προσπάθεια της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου των Η.Ε.).
14.  
  Η απαγόρευση χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις. Οι εξαιρέσεις (Συλλογική ασφάλεια σύμφωνα με τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, με έμφαση στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ασφαλείας). Το Κεφάλαιο VΙΙ του Χάρτη/ΗΕ και το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας.
15.  
  Εφαρμοσμένη οικονομική Συνδιασκέψεις και συνθήκες ειρήνης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
 1. Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (στοιχεία)
 2. Ο θεσμός της ουδετερότητας στο δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων
16.  
  Ανεξαρτησία των κρατών του Τρίτου Κόσμου - το τέλος των αποικιών συμμετοχή των νέων κρατών στη διεθνή πολιτική - Εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα Πολιτικές και νομικές μέθοδοι - Έννοιες διαπραγμάτευσης, καλών υπηρεσιών, μεσολάβησης, συνδιαλλαγής - Διεθνή δικαιοδοτικά όργανα - Διεθνής διαιτησία - Πρόσβαση των διαδίκων. Η Προαιρετική ρήτρα της υποχρεωτικής δικαιοδοσίας του Διεθνούς Δικαστηρίου και οι Ελληνικές επιφυλάξεις. Γ) Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική (γραπτή και προφορική δοκιμασία): i) Γραπτή δοκιμασία. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν ένα θέμα Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικής. Για τη δοκιμασία αυτή παραχωρείται χρόνος τριών (3) ωρών. ii) Προφορική δοκιμασία. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν ένα θέμα Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικής υπό μορφή ερωτήσεων από τον εξεταστή του μαθήματος όπως περιγράφεται στο άρθρο 11 του παρόντος. Εξεταστέα ύλη: 1) Το Κράτος-Έθνος (Ο Εθνικισμός - Ισχύς και δυνατότητες των Κρατών - Εθνών. Εθνικά και άλλα συμφέροντα). 2) Εξωτερική Πολιτική και διαδικασία λήψης αποφάσεων. Διπλωματία. 3) Ο Πόλεμος και τα αίτια του (είδη πολέμων, έλεγχος των εξοπλισμών). 4) Σύστημα ισορροπίας ισχύος. 5) Θεωρητικές Σχολές Σκέψης των Διεθνών Σχέσεων: ρεαλισμός, ιδεαλισμός, θεωρία καθεστώτων, θεωρία επίλυσης συγκρούσεων. Δ) Ιστορική, Θεσμική και Πολιτική Διάσταση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (γραπτή και προφορική δοκιμασία): i) Γραπτή δοκιμασία. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν ένα θέμα Ιστορικής, Θεσμικής και Πολιτικής Διάστασης της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Για τη δοκιμασία αυτή παραχωρείται χρόνος τριών (3) ωρών. ii) Προφορική δοκιμασία. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν ένα θέμα Ιστορικής, Θεσμικής και Πολιτικής Διάστασης της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης υπό μορφή ερωτήσεων από τον εξεταστή του μαθήματος, όπως περιγράφεται στο άρθρο 11 του παρόντος. Εξεταστέα ύλη: 1) Από το σχέδιο Μάρσαλ στην ίδρυση των Ευρωπαϊ­κών Κοινοτήτων. 2) Από την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έως την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. 3) Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη - Μάαστριχτ - Άμστερνταμ.
 1. Από την Πολιτική Οικονομία:
 2. Εξεταστέα ύλη:.
 3. Διεύρυνση και εμβάθυνση.
 4. 4) Ευρωπαϊκές Κοινότητες - Ευρωπαϊκή Ένωση.
 5. Σκοποί, θεσμική διάρθρωση, μηχανισμοί λήψης αποφάσεων, επιμερισμός αρμοδιοτήτων με κράτη-μέλη.
 6. 5) Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ).
 7. Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ).
 8. Συνεργασία στους τομείς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.
 9. 6) Η Συνθήκη Schengen.
 10. Η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και οι νέες πολιτικές.
 11. 7) Οι εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 12. Προοπτικές για νέα διεύρυνση.
 13. Προβλήματα, συνέπειες.
 14. 8) Η κρίση στην ευρωζώνη και η διαχείρισή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 15. 9) Η κρίση χρέους και η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 16. 10) Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα/Ευρωπαϊκή Ένωση.
 17. Οι συνέπειες της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 18. Προβλήματα, προοπτικές.
 19. 11) Προσφυγικό - Μεταναστευτικό και Ευρωπαϊκή Ένωση.
 20. Ε) Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (γραπτή και προφορική δοκιμασία):
 21. i) Γραπτή δοκιμασία.
 22. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν ένα θέμα Πολιτικής Οικονομίας ή Δημόσιας Οικονομίας και ένα θέμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.
 23. Για τη δοκιμασία αυτή παραχωρείται χρόνος τριών (3) ωρών. ii) Προφορική δοκιμασία:
 24. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν:.
17.  
  Ελληνική οικονομία: εθνικό προϊόν και εθνικό εισόδημα, απασχόληση, πληθωρισμός, ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών, διάρθρωση εξωτερικού εμπορίου
 1. Από τη Δημόσια Οικονομία:
18.  
  Εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, της Κίνας της Ρωσίας (ΕΣΣΔ μέχρι το 1991) και των Ευρωπαϊκών δυνάμεων μετά το 1945
19.  
  Εντάσεις και συγκρούσεις στον κομμουνιστικό συνασπισμό. Κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας και της CΟΜΕSΟΝ, διάλυση της ΕΣΣΔ και της Γιουγκοσλαβίας.
20.  
  Προβλήματα στη Μέση Ανατολή και την Εγγύς Ανατολή- Αραβοϊσραηλινή διένεξη και συμφωνίες, Περσικός Κόλπος
21.  
  Ιρανο-ιρακινή διαμάχη και πόλεμος του Κόλπου
22.  
  Οι σχέσεις Δύσης με Ιράν, οι σχέσεις Αραβικού κόσμου με το Ιράν, οι κυρώσεις και οι συμφωνίες της Γενεύης
23.  
  Ο πόλεμος Ιράκ-Κουβέϊτ, Οι επεμβάσεις στο Ιράκ και οι κυρώσεις
24.  
  Ένοπλες συρράξεις στην Κορέα, Βιετνάμ, Αφγανιστάν
25.  
  Η Βόρειος Αφρική, η Ευρωμεσογειακή Συνεργασία
26.  
  Διπλωματικές εξελίξεις στην Λατινική Αμερική, την Αφρική και την Ασία
27.  
  Οι αναδυόμενες δυνάμεις (ΒRΙCS)
28.  
  Ίδρυση, συγκρότηση και εξωτερική πολιτική του ελληνικού κράτους - πολιτική των δυνάμεων έναντι της Ελλάδας
29.  
  Εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας. Οι διεθνείς συνθήκες. Η ελληνική διπλωματία στις συνδιασκέψεις εδαφικής ολοκλήρωσης της Ελλάδας.
30.  
  Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι και οι ειρηνικές διευθετήσεις
31.  
  Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική 1914-1919
32.  
  Η Ελλάδα και ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
33.  
  Η συνθήκη των Σεβρών, η Μικρασιατική εκστρατεία, το σύστημα Συνθήκης της Λωζάννης
34.  
  Η Ελλάδα στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
35.  
  Η Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων 1947
36.  
  Η Ελλάδα και ο ψυχρός πόλεμος
37.  
  Οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις 1923 - σήμερα
38.  
  Το Κυπριακό Ζήτημα
39.  
  Οι σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και την Ρωσία
40.  
  Σχέσεις Ελλάδας-Βαλκανικών κρατών (διμερείς-πολυμερείς)
41.  
  Οι σχέσεις της Ελλάδας με την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία, την Μέση Ανατολή και τις Αραβικές Χώρες. Β) Γενικό και Ειδικό Διεθνές Δίκαιο (γραπτή και προφορική δοκιμασία): Στην εξέταση του Γενικού και Ειδικού Διεθνούς Δικαίου προέχει η αξιολόγηση του υποψηφίου ως προς την γνώση των ζητημάτων του εξεταζόμενου αντικειμένου και τις εφαρμογές του με τις πτυχές της διπλωματικής υπηρεσίας, καθώς και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ειδικότερα, τα οποία ζητήματα άπτονται των καθηκόντων των διπλωματικών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στο Υπουργείο Εξωτερικών. i) Γραπτή δοκιμασία: Η γραπτή δοκιμασία στο μάθημα αυτό συνίσταται σε επεξεργασία από τους υποψηφίους φακέλου σχετικού με το Γενικό και Ειδικό Διεθνές Δίκαιο. Ο φάκελος αποτελείται από ένα ή περισσότερα κείμενα (ιδίως έγγραφα, αποφάσεις ή ψηφίσματα διεθνών οργανισμών, διεθνείς συμβάσεις δικαστικές αποφάσεις) και έναν αριθμό ερωτήσεων σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Για την δοκιμασία αυτή παραχωρείται χρόνος τριών (3) ωρών. ϋ) Προφορική δοκιμασία. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν ένα θέμα Γενικού και Ειδικού Διεθνούς Δικαίου που τους υποβάλλεται υπό μορφή ερωτήσεων από τον εξεταστή του μαθήματος όπως περιγράφεται στο άρθρο 11 του παρόντος. Εξεταστέα ύλη:.
Άρθρο 11
1.  
  Τρόπος διεξαγωγής γραπτής και προφορικής δοκιμασίας: 1) Γλωσσών, 2) Συνέντευξης, 3) Πρωτευόντων Μαθημάτων και 4) Δευτερευόντων Μαθημάτων Η δοκιμασία στις Γλώσσες και στα Πρωτεύοντα Μαθήματα του διαγωνισμού είναι γραπτή και προφορική. Η Συνέντευξη είναι μόνο προφορική. Στα Δευτερεύοντα Μαθήματα του διαγωνισμού, εκτός από τη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η δοκιμασία είναι μόνο προφορική. α) Γραπτή δοκιμασία: i) Για τη γραπτή δοκιμασία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων ή ο αναπληρωτής του και ο εξεταστής ή οι εξεταστές (κατά περίπτωση) για καθένα από τα πρωτεύοντα μαθήματα επιλέγουν την ημέρα της εξέτασης του μαθήματος πέντε τουλάχιστον θέματα ή φακέλους (για το Γενικό και Ειδικό Διεθνές Δίκαιο) ή κείμενο για περίληψη (για τις ξένες γλώσσες). Η τελική επιλογή του ενός εκ των πέντε θεμάτων γίνεται την ημέρα του διαγωνισμού με κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής Εξετάσεων ή του αναπληρωτή του. Ειδικότερα, για το μάθημα της Ελληνικής και Παγκόσμιας Διπλωματικής Ιστορίας από το 1815 μέχρι σήμερα, επιλέγονται δέκα θέματα (πέντε από την Ελληνική Διπλωματική Ιστορία και πέντε από την Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία από το 1815 μέχρι σήμερα). Η τελική επιλογή των δύο θεμάτων, ένα από κάθε ενότητα, γίνεται με κλήρωση. Κατά τον ίδιο τρόπο, για το μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας, Δημόσιας Οικονομίας και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων επιλέγονται δέκα θέματα (πέντε από τις Διεθνείς Οικονομικές σχέσεις και πέντε από την Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομία). Η τελική επιλογή των δύο θεμάτων, ένα από κάθε μία των δύο ενοτήτων, γίνεται με κλήρωση. ii) Η γραπτή δοκιμασία γίνεται με την επίβλεψη του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής ή του αναπληρωτή του, του εξεταστή του οικείου μαθήματος και ενός τουλάχιστον Γραμματέα. Δεν επιτρέπεται η χρήση βιβλίων, σημειώσεων ή ηλεκτρονικών συσκευών, με ποινή αποβολής των υποψηφίων από το διαγωνισμό. Σε περίπτωση αποβολής διαγωνιζομένου για το λόγο αυτό, ο ένας από τους δύο Γραμματείς συντάσσει πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής ή τον αναπληρωτή του και τον εξεταστή του οικείου μαθήματος. Εάν υποψήφιος δεν εμφανισθεί κατά την εξέταση (γραπτή ή προφορική) του μαθήματος αποκλείεται από την υπόλοιπη εξέταση. iii) Η γραπτή δοκιμασία γίνεται σε χαρτί που φέρει τη σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην επάνω αριστερή γωνία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου που καλύπτονται με σκούρο χαρτί. Μετά το πέρας της εξετάσεως τα γραπτά παραδίδονται στον εξεταστή, ο οποίος τα διορθώνει και βαθμολογεί με ερυθρό μελάνι. Επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών δεν επιτρέπεται. iν) Η ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή εξακριβώνεται με δοκιμασία που συνίσταται στην πληκτρολόγηση και επεξεργασία κειμένου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, στη χρήση υπολογιστικών φύλλων, στη χρήση υπηρεσιών διαδικτύου (πρόγραμμα περιήγησης ιστοσελίδων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αναζήτηση και διασταύρωση πληροφοριών μέσω διαδικτύου) και στην δημιουργία παρουσιάσεων. β) Προφορική δοκιμασία: i) Η προφορική δοκιμασία στη Συνέντευξη, στα πρωτεύοντα και στα δευτερεύοντα μαθήματα γίνεται δημόσια και παρευρίσκονται σ’ αυτήν τουλάχιστον ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων ή ο αναπληρωτής του, ο εξεταστής ή οι εξεταστές (κατά περίπτωση) του μαθήματος και ένας από τους Γραμματείς. Ο εξεταστής ή οι εξεταστές εκάστου μαθήματος προετοιμάζουν αριθμό ερωτήσεων, αναφερομένων σε γενικότερα αντικείμενα της εξεταστέας ύλης κάθε μαθήματος που αντιστοιχούν σε κλήρους διπλάσιους από το συνολικό αριθμό υποψηφίων. Ειδικότερα, οι ερωτήσεις του μαθήματος της Ελληνικής και Παγκόσμιας Διπλωματικής Ιστορίας από το 1815 μέχρι σήμερα, πρέπει να αποτελούνται από δύο σκέλη (ένα από την Ελληνική και ένα από την Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία από τό 1815 μέχρι σήμερα) τα οποία εξετάζονται από τον ίδιο εξεταστή. Το αυτό ισχύει και για το μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας, Δημόσιας Οικονομίας και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, του οποίου οι ερωτήσεις πρέπει να αποτελούνται από δύο σκέλη (ένα από την Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομία και ένα από τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις), τα οποία εξετάζονται από δύο διαφορετικούς εξεταστές. Κατά την εξέταση αυτή ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων μπορούν να υποβάλλουν κατά την κρίση τους ερωτήσεις στον εξεταζόμενο. Η σειρά εξέτασης κάθε διαγωνιζόμενου καθορίζεται με κλήρο πριν την έναρξη της εξέτασης του οικείου μαθήματος. Σύμφωνα με τη σειρά αυτή, προσέρχεται κάθε υποψήφιος και λαμβάνει από την κληρωτίδα δύο (2) ερωτήσεις - κλήρους. Από τους κλήρους αυτούς ο διαγωνιζόμενος επιλέγει εκείνον που περιέχει την ερώτηση στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί, ενώ ο κλήρος που δεν επιλέγεται από τον εξεταζόμενο επιστέφεται μη περαιτέρω χρησιμοποιούμενος. Εξέταση στην ίδια ερώτηση άλλου διαγωνιζόμενου δεν επιτρέπεται. Μόλις εξετασθεί ο κάθε υποψήφιος χωριστά, βαθμολογείται με ερυθρό μελάνι από τον εξεταστή. ii) Για την προφορική δοκιμασία στις ξένες γλώσσες, ο διαγωνιζόμενος παίρνει για κάθε ειδική εξέταση έναν από τους κλήρους - κείμενα ρου έχουν προετοιμαστεί και αντιστοιχούν σε ορισμένο για ανάγνωση κείμενο.
Άρθρο 12 "Βαθμολογία"
1.  
  Η αξία καθενός από τα μαθήματα του διαγωνισμού που αναφέρονται στο άρθρο 9 του διατάγματος αυτού προσδιορίζεται από συντελεστή που είναι ο αριθμός οκτώ (8) για τις Γλώσσες, την Συνέντευξη και τα Πρωτεύοντα Μαθήματα. Για τα στοιχεία Αρχαίου Ελληνικού, Βυζαντινού και Νεοελληνικού Πολιτισμού ο συντελεστής είναι ο αριθμός επτά (7). Για τα υπόλοιπα Δευτερεύοντα Μαθήματα ο συντελεστής είναι ο αριθμός πέντε (5).
Άρθρο 13 "Διεξαγωγή διαγωνισμού - Αποτελέσματα"
1.  
  Ο διαγωνισμός διεξάγεται κατά στάδια. Τα στάδια είναι όσα και τα εξεταζόμενα μαθήματα καθώς και η συνέντευξη. Μετά το πέρας κάθε σταδίου εξάγονται αποτελέσματα.
2.  
  Η κλίμακα βαθμολογίας είναι 0-10 σε ακέραιους αριθμούς
3.  
  Η βαθμολογία στη δοκιμασία της ελληνικής γλώσσας εξάγεται ως εξής: Προστίθενται οι βαθμοί που δόθηκαν:
 1. Στη γραπτή δοκιμασία και
 2. στην προφορική δοκιμασία.
 3. Το άθροισμα των δύο αυτών βαθμών διαιρούμενο δια δύο είναι ο βαθμός στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας.
 4. Όσοι δεν πάρουν το βαθμό τουλάχιστον έξι (6) στη δοκιμασία στην ελληνική γλώσσα, αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.
4.  
  Η βαθμολογία στη δοκιμασία της αγγλικής γλώσσας και της δεύτερης ξένης γλώσσας εξάγεται ως εξής: Προστίθενται οι βαθμοί που δόθηκαν:
 1. Στη γραπτή δοκιμασία,
 2. Στη συνοπτική απόδοση (περίληψη) κειμένου
 3. Στην προφορική δοκιμασία.
 4. Το άθροισμά τους διαιρείται με τον αριθμό τρία (3).
 5. Όσοι δεν πέτυχαν βαθμό τουλάχιστον έξι (6) σε κάθε μία χωριστά από τις δύο γλώσσες αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.
5.  
  Για την Συνέντευξη δίνεται ιδιαίτερος βαθμός που εξάγεται ως εξής: οι διαγωνιζόμενοι απαντούν στις ερωτήσεις που υποβάλλονται από κάθε μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων και τους δύο μη υπηρεσιακούς εξεταστές. Τόσο τα μέλη της Επιτροπής, όσο και οι εξεταστές οφείλουν να υποβάλουν στους υποψηφίους από μία τουλάχιστον ερώτηση. Οι εξεταστές συμπληρώνουν ατομικό δελτίο αξιολόγησης και βαθμολογούν τον κάθε υποψήφιο. Το σύνολο των βαθμών διαιρείται δια του αριθμού των μελών της Επιτροπής και των εξεταστών και το πηλίκο αυτού είναι ο βαθμός στην Συνέντευξη. Όσοι δεν πέτυχαν το βαθμό τουλάχιστον έξι (6) στη Συνέντευξη, αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.
6.  
  Η βαθμολογία στο μάθημα της Ελληνικής και Παγκόσμιας Διπλωματικής Ιστορίας από το 1815 μέχρι σήμερα εξάγεται ως εξής:
 1. Ένας βαθμός δίνεται για τη γραπτή ανάπτυξη ενός θέματος από την Ελληνική Διπλωματική Ιστορία από το 1815 μέχρι σήμερα και δεύτερος βαθμός δίνεται για την γραπτή ανάπτυξη θέματος από την Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία από το 1815 μέχρι σήμερα από τον ίδιο εξεταστή.
 2. Το άθροισμα των δύο αυτών βαθμών διαιρούμενο δια δύο αποτελεί το βαθμό της γραπτής δοκιμασίας στο μάθημα αυτό.
 3. Με τον ίδιο τρόπο δύο χωριστοί βαθμοί δίνονται από τον ίδιο εξεταστή και στην προφορική δοκιμασία.
 4. Το άθροισμα των δύο αυτών βαθμών διαιρούμενο δια δύο αποτελεί το βαθμό της προφορικής δοκιμασίας.
 5. Οι βαθμοί της γραπτής και της προφορικής δοκιμασίας προστίθενται και το άθροισμα τους διαιρούμενο δια δύο είναι ο βαθμός στο μάθημα της Ελληνικής και Παγκόσμιας Διπλωματικής Ιστορίας από το 1815 μέχρι σήμερα.
 6. Όσοι δεν πάρουν το βαθμό τουλάχιστον έξι (6), αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.
7.  
  Η βαθμολογία στο μάθημα του Γενικού και Ειδικού Διεθνούς Δικαίου εξάγεται ως εξής: Ένας βαθμός δίδεται στη γραπτή εξέταση (φάκελος) και ένας βαθμός στην προφορική εξέταση. Το άθροισμα των δύο αυτών βαθμών διαιρούμενο δια δύο αποτελεί τον τελικό βαθμό στο Γενικό και Ειδικό Διεθνές Δίκαιο. Όσοι δεν συγκεντρώσουν το βαθμό τουλάχιστον έξι (6) αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στον διαγωνισμό.
8.  
  Η βαθμολογία στο μάθημα των Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικής εξάγεται ως εξής: Ένας βαθμός δίδεται στη γραπτή εξέταση και ένας βαθμός στην προφορική εξέταση. Το άθροισμα των δύο αυτών βαθμών διαιρούμενο δια δύο αποτελεί τον τελικό βαθμό στις Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική. Όσοι δεν συγκεντρώσουν το βαθμό τουλάχιστον έξι (6) αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στον διαγωνισμό.
9.  
  Η βαθμολογία στο μάθημα της Ιστορικής Θεσμικής και Πολιτικής Διάστασης της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης εξάγεται ως εξής: Ένας βαθμός δίδεται στη γραπτή εξέταση και ένας βαθμός στην προφορική εξέταση. Το άθροισμα των δύο αυτών βαθμών διαιρούμενο δια δύο συνιστά τον τελικό βαθμό στην Ιστορική, Θεσμική και Πολιτική Διάσταση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Όσοι δεν συγκεντρώσουν το βαθμό τουλάχιστον έξι (6) αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στον διαγωνισμό.
10.  
  Η βαθμολογία στα μαθήματα της Πολιτικής Οικονομίας, της Δημόσιας Οικονομίας και των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, εξάγεται ως εξής:
 1. Ένας βαθμός δίνεται για την γραπτή ανάπτυξη θέματος της Πολιτικής Οικονομίας και της Δημόσιας Οικονομίας από έναν εξεταστή.
 2. Δεύτερος βαθμός δίδεται για την γραπτή ανάπτυξη θέματος των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων από άλλο εξεταστή.
 3. Το άθροισμα των δύο αυτών βαθμών διαιρούμενο δια δύο αποτελεί τον βαθμό της γραπτής δοκιμασίας του μαθήματος.
 4. Με τον ίδιο τρόπο, δύο χωριστοί βαθμοί δίνονται από τους δύο εξεταστές και στην προφορική δοκιμασία.
 5. Το άθροισμα των δύο αυτών βαθμών διαιρούμενο δια δύο αποτελεί τον βαθμό της προφορικής δοκιμασίας του μαθήματος.
 6. Προστίθενται οι βαθμοί της γραπτής και προφορικής δοκιμασίας.
 7. Το άθροισμα των δύο αυτών βαθμών διαιρούμενο δια δύο δίνει τον τελικό βαθμό στο μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας, Δημόσιας Οικονομίας και των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.
 8. Όσοι δεν συγκεντρώσουν το βαθμό τουλάχιστον έξι (6) αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στον διαγωνισμό.
11.  
  Μετά το πέρας της εξέτασης των Γλωσσών και των Πρωτευόντων μαθημάτων και μετά τη διεξαγωγή της Συνέντευξης, όσοι μέχρι το σημείο εκείνο έχουν επιτύχει στις δοκιμασίες αυτές εξετάζονται σε καθένα χωριστά από τα Δευτερεύοντα μαθήματα
Άρθρο 14 "Επιτυχόντες - Σειρά επιτυχίας"
1.  
  Θεωρούνται ότι πέτυχαν στις εξετάσεις εκείνοι των οποίων το σύνολο της βαθμολογίας των Γλωσσών, της Συνέντευξης, των Πρωτευόντων Μαθημάτων και των Δευτερευόντων Μαθημάτων, όταν διαιρεθεί δια του αριθμού των μαθημάτων (14), δίνει βαθμό τουλάχιστον έξι (6)
2.  
  Η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με την ακόλουθη διαδικασία: Κάθε βαθμός επιτυχίας σε όλες τις δοκιμασίες (Γλώσσες, Συνέντευξη, Πρωτεύοντα Μαθήματα και Δευτερεύοντα Μαθήματα) πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή που εκφράζει την αξία κάθε μαθήματος (8, 7 και 5), σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Διατάγματος. Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από το άθροισμα των ανωτέρω γινομένων.
3.  
  Η τελική σειρά επιτυχίας καθορίζεται από το ανωτέρω άθροισμα βαθμών που καταχωρείται σε αναλυτικό πίνακα βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων.
Άρθρο 15 "Πίνακες βαθμολογίας - πρακτικό αποτελεσμάτων εισαγωγικού διαγωνισμού - Δημοσίευση"
1.  
  Πίνακες Βαθμολογίας: Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης κάθε μαθήματος συντάσσεται πίνακας βαθμολογίας ο οποίος υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ή τον αναπληρωτή αυτού, τον εξεταστή ή τους εξεταστές του μαθήματος και έναν εκ των Γραμματέων. Οι πίνακες βαθμολογίας ανακοινώνονται δημόσια στους διαγωνιζομένους.
2.  
  Πρακτικό Αποτελεσμάτων; Σύμφωνα με τις ανωτέρω βαθμολογίες συντάσσεται πρακτικό Αποτελεσμάτων, το οποίο υπογράφουν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων, και ο Γραμματέας ή οι Γραμματείς. Τ αυτό επισυνάπτεται και ο τελικός Πίνακας Βαθμολογίας, αφού τον υπογράψουν όσοι υπογράφουν και το πρακτικό. Το παρόν πρακτικό ανακοινώνεται δημόσια στους διαγωνιζόμενους.».
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 15, του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών»» (Α΄ 117), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4451/2017 (Α΄ 16) και ισχύει.
 • Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
 • Την από 12.09.2016 γνωμοδότηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
 • Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το όρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την από υπ’ αριθμ. 36/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών». 2007/3566 2007
ΝΟΜΟΣ 2017/4451 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2017/4451 2017
Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών 1999/17 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία