ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/24

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-03-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-03-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-03-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 2240 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Από την 9η Οκτωβρίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2240 (2015), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, ενεργώντας σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργανισμών που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, επιθεωρούν, όπως επιτρέπεται από το διεθνές δίκαιο, στην ανοιχτή θάλασσα στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, οποιαδήποτε σκάφη δεν φέρουν σημαία, τα οποία ευλόγως θεωρούν ότι χρησιμοποιήθηκαν, χρησιμοποιούνται ή πρόκειται άμεσα να χρησιμοποιηθούν από ομάδες οργανωμένου εγκλήματος για τη λαθραία διακίνηση μεταναστών ή την εμπορία ανθρώπων από τη Λιβύη, συμπεριλαμβανομένων των φουσκωτών σκαφών, των σχεδίων και των βαρκών.
Άρθρο 2
1.  
  Από την 9η Οκτωβρίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2240 (2015), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, επιθεωρούν, με τη συναίνεση του Κράτους της σημαίας του σκάφους, στην ανοιχτή θάλασσα στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, σκάφη, τα οποία ευλόγως θεωρούν ότι χρησιμοποιήθηκαν, χρησιμοποιούνται ή πρόκειται άμεσα να χρησιμοποιηθούν από ομάδες οργανωμένου εγκλήματος για τη λαθραία διακίνηση μεταναστών ή την εμπορία ανθρώπων από τη Λιβύη.
Άρθρο 3
1.  
  Από την 9η Οκτωβρίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2240 (2015) και για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία αυτή, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, ενεργώντας σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργανισμών που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, επιθεωρούν στην ανοιχτή θάλασσα στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, σκάφη, τα οποία ευλόγως υποπτεύονται ότι χρησιμοποιούνται για τη λαθραία διακίνηση μεταναστών ή την εμπορία ανθρώπων από τη Λιβύη, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προηγουμένως καταβάλει καλόπιστες προσπάθειες να λάβουν τη συναίνεση του Κράτους της σημαίας του σκάφους.
Άρθρο 4
1.  
  Από την 9η Οκτωβρίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2240 (2015) και για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία αυτή, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, ενεργώντας σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργανισμών, προβαίνουν στην κατάσχεση σκαφών που έχουν επιθεωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος και τα οποία επιβεβαιώνεται ότι χρησιμοποιούνται για τη λαθραία διακίνηση μεταναστών ή την εμπορία ανθρώπων από τη Λιβύη.
Άρθρο 5
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, όταν ενεργούν σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργανισμών, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος, ενημερώνουν τα Κράτη σημαίας αναφορικά με τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί σε σχέση με τα σκάφη τους
Άρθρο 6
1.  
  Σε περίπτωση που τα σκάφη, τα οποία επιθεωρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 7 της απόφασης 2240 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., φέρουν την ελληνική σημαία, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές συνεργάζονται στο πλαίσιο των προσπαθειών που περιγράφονται στις παραγράφους 7 και 8 της απόφασης αυτής και εξετάζουν και ανταποκρίνονται ταχέως και εγκαίρως στα αιτήματα που υποβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές Κρατών Μελών του Ο.Η.Ε. που ενεργούν σύμφωνα με τις εν λόγω παραγράφους.
Άρθρο 7
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, ενεργώντας σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργανισμών κάνουν χρήση όλων των μέτρων που αναλογούν στις συγκεκριμένες περιστάσεις για την αντιμετώπιση των ατόμων που διαπράττουν λαθραία διακίνηση μεταναστών ή των ατόμων που διαπράττουν εμπορία ανθρώπων, κατά τη διεξαγωγή ενεργειών σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ισχύει
2.  
  Τα μέτρα των άρθρων 3 και 4 δεν εφαρμόζονται σε σκάφη που δικαιούνται κρατικής ασυλίας βάσει του διεθνούς δικαίου
3.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, όταν ενεργούν σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος, καθώς και σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, θέτουν ως μέγιστη προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβαινόντων και την αποφυγή πρόκλησης ζημίας στο θαλάσσιο περιβάλλον ή στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας
Άρθρο 8
1.  
  Τα μέτρα των άρθρων 3 και 4 του παρόντος ισχύουν μόνον σε σχέση με τη λαθραία διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων στην ανοιχτή θάλασσα στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης και δεν θίγουν δικαιώματα ή υποχρεώσεις ή ευθύνες στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θάλασσας, μεταξύ άλλων τη γενική αρχή της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του Κράτους της σημαίας επί των σκαφών του στην ανοιχτή θάλασσα, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση
2.  
  Τα μέτρα του άρθρου 7, παράγραφος 1 του παρόντος ισχύουν αποκλειστικά κατά την αντιμετώπιση ατόμων που διαπράττουν λαθραία διακίνηση μεταναστών και ατόμων που διαπράττουν εμπορία ανθρώπων στην ανοιχτή θάλασσα στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεση του.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την Υ186/10.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).
 • Την από 25.11.2015 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών υπ’ αριθμ. Φ. 3440/ΑΣ 52417 «Απόφαση 2240 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., σχετικά με τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας» (Α΄ 168).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθ. 211/2016 και 34/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/Υ186 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/Υ186 2016
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της απόφασης 2312 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2017/137 2017