ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/32

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-04-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-04-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-03-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατανομή νέων και ανακατανομή υφισταμένων οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι δύο (2) οργανικές θέσεις των Προέδρων Εφετών και οι οκτώ (8) οργανικές θέσεις των Εφετών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας οι οποίες συνεστήθησαν με τις διατάξεις της παρ. 3 περ. α’ και β΄ του άρθρου 19 του ν. 4429/2016 (Α΄144) κατανέ [...]"
1.  
  Μία (1) στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν είκοσι τέσσερις (124)
2.  
  Δύο (2) στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τριάντα επτά (37) Β) Εφετών Δ. Δ.
3.  
  Μία (1) στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα τέσσερις (14)
4.  
  Τρεις (3) στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε σαράντα μία (41)
5.  
  Μία (1) στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε οκτώ (8)
Άρθρο 2 "Οι οκτώ (8) οργανικές θέσεις των Παρέδρων-Πρωτοδικών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας οι οποίες συνεστήθησαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4429/2016 (Α΄144) κατανέμονται από την 1η Ιανουαρίου 2017 στα Διοικητικά Πρωτο [...]"
1.  
  Πέντε (5) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν εβδομήντα έξι (176)
2.  
  Μία (1) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα οκτώ (18)
3.  
  Μία (1) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6)
4.  
  Μία (1) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6)
Άρθρο 3
1.  
  Ανακατανέμουμε τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις των Παρέδρων-Πρωτοδικών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας ως εξής: Αυξάνουμε τον αριθμό των οργανικών θέσεων των Παρέδρων-Πρωτοδικών Δ.Δ. στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου κατά δύο (2) οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε οκτώ (8) με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των οργανικών θέσεων των Παρέδρων-Πρωτοδικών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών κατά μία (1) και του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας κατά μία (1) οριζομένου πλέον του συνολικού αριθμού αυτών στα εν λόγω Δικαστήρια σε τρεις (3) και επτά (7) (αντί των υφισταμένων τεσσάρων (4) και οκτώ (8) αντιστοίχως).
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 3 παρ. 2 περ. α΄, υποπερ. ββ΄ του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α΄35), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 2408/1996 (Α΄104). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). γ. Του άρθρου 19 παρ. 3 και 4 του ν. 4429/2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» (Α’199). δ. Του π.δ. 125/2016 (Α’210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 • Τη με αριθμό 65/9-1-2017 γνώμη της Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων η οποία για τη διατύπωσή της έλαβε υπόψιν της τις αιτιολογημένες προτάσεις των δικαστικών λειτουργών που διευθύνουν τα Διοικητικά Εφετεία της χώρας ήτοι: α. Τη με αριθμό 25713/6-12-2016 γνώμη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. β. Τη με αριθμό ΓΠ10388/13-12-2016 γνώμη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. γ. Τη με αριθμό 1566/9-12-2016 γνώμη του Προϊστάμενου του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων. δ. Τη με αριθμό 3525/7-12-2016 γνώμη της Προϊσταμένης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής. ε. Τη με αριθμό ΓΠ3950/12-12-2016 γνώμη της Προϊσταμένης του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας. στ. Τη με αριθμό ΓΠ4623/12-12-2016 γνώμη της Προϊσταμένης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών. ζ. Τη με αριθμό ΓΠ12090/30-11-2016 γνώμη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς. η. Τη με αριθμό 1250/22-12-2016 γνώμη του Προϊσταμένου του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης. θ. Τη με αριθμό ΓΠ2853/1-12-2016 γνώμη της Προϊσταμένης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.
 • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό Δ31/2017 μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις. 1996/2408 1996
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις. 2016/4429 2016
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2016/125 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία