Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Πεδίο εφαρμογής"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται: α) στις διαφορές που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων του ν. 4412/2016, καθώς και των τροποποιήσεων αυτών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους (άρθρο 345 παρ. 1 ν. 4412/2016), β) στις διαφορές που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμφωνιών πλαίσιο, συμβάσεων παραχώρησης και δυναμικών συστημάτων αγορών, καθώς και των τροποποιήσεων αυτών (άρθρο 345 παρ. 2 ν. 4412/2016).
Άρθρο 2 "Ορισμοί"
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: α. ως «ΑΕΠΠ» νοείται η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 347 του ν. 4412/2016, β. ως «προδικαστική προσφυγή» νοείται η προσφυγή, η οποία ασκείται ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με το άρθρο 360 του ν. 4412/2016, γ. ως «αναθέτουσες αρχές» νοούνται οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς της περίπτωσης 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 3 "Δικαίωμα άσκησης προσφυγής"
1.  
  Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπομένων στον Τίτλο 3 του ανωτέρω νόμου ενδίκων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016).
2.  
  Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του Τίτλου 3 του Βιβλίου ΙV του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών (άρθρο 360 παρ. 2 ν. 4412/2016).
3.  
  Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική προσφυγή της παραγράφου 1 (άρθρο 360 παρ. 3 ν. 4412/2016).
4.  
  Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ (άρθρο 362 παρ. 4 ν. 4412/2016).
Άρθρο 4 "Προθεσμία άσκησης προσφυγής"
1.  
  Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
 1. δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή με τηλεομοιοτυπία (άρθρο 361 παρ. 1 περ. α΄ ν. 4412/2016) ή.
 2. δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας (άρθρο 361 παρ. 1 περ. β΄ ν. 4412/2016), άλλως.
 3. δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα.
 4. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ άρθρο 361 παρ. 1 περ. γ΄ ν. 4412/2016).
2.  
  Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 361 παρ. 2 ν. 4412/2016).
Άρθρο 5 "Παράβολο"
1.  
  Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον προσφεύγοντα παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παράβολου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ (άρθρο 363 παρ. 1 ν. 4412/2016).
2.  
  Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης, το ύψος του παράβολου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή (άρθρο 363 παρ. 2 ν. 4412/2016).
3.  
  Το ύψος του ποσοστού και τα ανώτατα και κατώτατα όρια του ποσού του παράβολου μπορούν να αναπροσαρμόζονται με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (άρθρο 363 παρ. 3 ν. 4412/2016).
4.  
  Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η ως άνω κατάθεση του παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολου στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Για την απόδειξη της καταβολής και της είσπραξης του παράβολου ο προσφεύγων υποχρεούται να επισυνάψει στο προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού έντυπο προσφυγής του Παραρτήματος Ι εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού σε Τράπεζα, επικυρωμένη εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την ένδειξη “πληρωμένο” καθώς και βεβαίωση περί ελέγχου και δέσμευσης του ηλεκτρονικού παράβολου από την Υπηρεσία που το αποδέχεται.
5.  
  Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής ή σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα με την απόφαση του οικείου σχηματισμού της ΑΕΠΠ, που εξέτασε την προδικαστική προσφυγή. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής (άρθρο 363 παρ. 5 ν. 4412/2016).
Άρθρο 6 "Ανασταλτικό αποτέλεσμα"
1.  
  Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου σχηματισμού της ΑΕΠΠ, μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και επόμενα του παρόντος Κανονισμού, εκτός εάν η ΑΕΠΠ κατά τη διαδικασία χορήγησης προσωρινών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος αποφανθεί διαφορετικά. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15 του παρόντος Κανονισμού (άρθρο 364 ν. 4412/2016).
Άρθρο 7 "Παρέμβαση"
1.  
  Κάθε ενδιαφερόμενος του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού, παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του (άρθρου 362 παρ. 3 ν. 4412/2016). Η παρέμβαση κατατίθεται ηλεκτρονικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 8 "Κατάθεση της προσφυγής"
1.  
  Η προδικαστική προσφυγή περιέχει όλες ανεξαίρετα τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της (άρθρο 362 παρ. 1 εδ. γ΄ ν. 4412/2016).
2.  
  Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα Ι (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016).
3.  
  Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.
4.  
  Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από την ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της προσφυγής, η ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για την παραλαβή της προσφυγής και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.
5.  
  Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος κατάθεσης προσφυγών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η προσφυγή κατατίθεται εγγράφως στο πρωτόκολλο της ΑΕΠΠ ή με ταχυδρομική αποστολή επί αποδείξει ή με τηλεομοιοτυπία προς την ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής λογίζεται αντίστοιχα η ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή η ημερομηνία του αποδεικτικού ταχυδρομικής αποστολής ή της αποστολής με τηλεομοιοτυπία.
Άρθρο 9 "Κοινοποίηση της προσφυγής Απόψεις αναθέτουσας αρχής Ενημέρωση ενδιαφερόμενων τρίτων"
1.  
  Στις περιπτώσεις κατάθεσης της προδικαστικής προσφυγής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8, η αναθέτουσα αρχή, το αργότερο την επόμενη της κατάθεσης εργάσιμη ημέρα, ειδοποιεί την ΑΕΠΠ σχετικά με την κατάθεση της προσφυγής και της παραχωρεί δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού. Επίσης η αναθέτουσα αρχή: (α) κοινοποιεί την προσφυγή μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού, και (β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης (άρθρο 365 παρ. 1 υποπαρ. α΄ ν. 4412/2016).
2.  
  Στις περιπτώσεις κατάθεσης της προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 8, η προσφυγή καταχωρίζεται αυθημερόν. Το αργότερο την επόμενη της καταχώρισης εργάσιμη ημέρα η προσφυγή κοινοποιείται στην αναθέτουσα αρχή και καλείται αυτή : (α) να κοινοποιήσει την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού, και (β) να διαβιβάσει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης (άρθρο 365 παρ. 1 υποπαρ. β΄ ν. 4412/2016).
3.  
  Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής ο σχηματισμός της ΑΕΠΠ, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η εξέτασή της, ελέγχει τη συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την υποχρέωση κοινοποίησης του φακέλου σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ των δύο προηγούμενων παραγράφων. Εάν διαπιστώσει ότι η αναθέτουσα αρχή δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση κοινοποίησης, η κοινοποίηση γίνεται από την ΑΕΠΠ, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν παρέμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού (άρθρο 365 παρ. 5 ν. 4412/2016).
Άρθρο 10 "Καταχώριση της προσφυγής - Τήρηση αρχείου"
1.  
  Μετά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο άρθρο, ο αρμόδιος για την παραλαβή της προσφυγής υπάλληλος της ΑΕΠΠ καταχωρίζει αυτή αυθημερόν στο τηρούμενο πρωτόκολλο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση τήρησης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του π.δ. 25/2014 (ΦΕΚ Α΄ 44).
2.  
  Αν υπάρχει διαφορά, ως προς την ημερομηνία καταχώρισης της προσφυγής, ανάμεσα στο ηλεκτρονικό και στο έντυπο πρωτόκολλο, επικρατεί η ημερομηνία καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
3.  
  Στην ΑΕΠΠ τηρείται αρχείο, τόσο σε φυσική όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο διατηρούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 1) ο αριθμός του φακέλου της προσφυγής, 2) τα στοιχεία του προσφεύγοντος και της αναθέτουσας αρχής, ο αριθμός προκήρυξης της σύμβασης, η προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη, 3) η ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και καταχώρισης της προσφυγής στην ΑΕΠΠ, 4) το έντυπο της προσφυγής, 5) τα αποδεικτικά καταβολής του παράβολου, 6) οι ασκηθείσες παρεμβάσεις, 7) η ημερομηνία αποστολής από την αναθέτουσα αρχή στην ΑΕΠΠ των απόψεών της επί της προσφυγής και των αποδεικτικών κοινοποίησης της προσφυγής σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, που δικαιούται να ασκήσει παρέμβαση, 8) τα στοιχεία του προεδρεύοντος και των μελών του σχηματισμού που θα εξετάσουν την προσφυγή, 9) η ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής, 10) η απόφαση του οικείου σχηματισμού της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, 11) η ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στους ενδιαφερομένους
Άρθρο 11 "Καθήκοντα Γραμματέα"
1.  
  Ο γραμματέας της ΑΕΠΠ έχει ως κύριο αντικείμενο εργασίας την παροχή διοικητικής υποστήριξης στους σχηματισμούς της ΑΕΠΠ, που εξετάζουν την προδικαστική προσφυγή, για τη διευκόλυνση του έργου τους
2.  
  Τηρουμένων πάντοτε των εκάστοτε γενικών ή ειδικών οδηγιών του Προέδρου της ΑΕΠΠ, ο γραμματέας φροντίζει για:
 1. την αποτελεσματική αρχειοθέτηση και ανάκτηση των φακέλων μέσω μιας ορθολογικής εσωτερικής οργάνωσης του αρχείου,
 2. τη ρύθμιση πρόσβασης στο αρχείο,
 3. την ασφαλή φυσική αποθήκευση των φακέλων, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν εξέρχονται της υπηρεσίας πλην της περίπτωσης αντίθετης δικαστικής παραγγελίας,
 4. την έγκαιρη δημιουργία των φακέλων των προσφυγών,
 5. την τήρηση βιβλίου αποφάσεων της ΑΕΠΠ, στο οποίο θα καταχωρίζονται κατά αύξοντα αριθμό τα στοιχεία της υπόθεσης και το διατακτικό της απόφασης
3.  
  Για κάθε προσφυγή δημιουργείται ξεχωριστός φάκελος, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του προσφεύγοντος και της αναθέτουσας αρχής καθώς και ο αριθμός της προκήρυξης της σύμβασης. Στο φάκελο θα πρέπει να καταχωρίζονται, κατά χρονολογική σειρά όλα, ανεξαιρέτως, τα έγγραφα που αφορούν στην προσφυγή, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία που αυτά παραλήφθηκαν. Μετά τη δημιουργία του φακέλου αυτός διαβιβάζεται στον εισηγητή που έχει ορισθεί με πράξη του προεδρεύοντος του σχηματισμού της ΑΕΠΠ που θα εξετάσει την προδικαστική προσφυγή.
4.  
  Ο γραμματέας έχει την ευθύνη της κοινοποίησης της πράξης του προεδρεύοντος του οικείου σχηματισμού περί ορισμού ημερομηνίας και ώρας εξέτασης της προσφυγής στον προσφεύγοντα, στην αναθέτουσα αρχή, κατά της οποίας ασκείται η προσφυγή, και σε εκείνους οι οποίοι έχουν ασκήσει παρέμβαση, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού, καθώς και της κοινοποίησης των αποφάσεων που εκδίδονται από τους σχηματισμούς της ΑΕΠΠ επί των προσφυγών στους ενδιαφερομένους. Επίσης μεριμνά για την ανάρτηση των ως άνω αποφάσεων στην ιστοσελίδα της ΑΕΠΠ.
Άρθρο 12 "Ορισμός - καθήκοντα Εισηγητή"
1.  
  Μετά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής και την καταχώρισή της στο αρχείο της ΑΕΠΠ ο προεδρεύων του σχηματισμού, που θα εξετάσει την προδικαστική προσφυγή, με πράξη του, ορίζει εισηγητή ένα εκ των μελών του οικείου σχηματισμού και δίνει εντολή στον γραμματέα να ανακοινώσει σε αυτόν τον σχηματισθέντα φάκελο της υπόθεσης. Καθήκοντα εισηγητή μπορεί να ασκεί και ο προεδρεύων του κλιμακίου.
2.  
  Ο εισηγητής αναλαμβάνει να μελετήσει την υπόθεση που του έχει ανατεθεί και να προσκομίσει κατά την ημέρα εξέτασης της προσφυγής συγκεκριμένη εισήγηση επί της υπόθεσης, την οποία παρουσιάζει στον οικείο σχηματισμό της ΑΕΠΠ για λήψη απόφασης. Η εισήγηση περιλαμβάνει πρόταση για τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα ή μη της προσφυγής, με συνοπτική έκθεση των δεδομένων που λήφθησαν υπόψη για τη προτασσόμενη λύση.
3.  
  Ο εισηγητής μπορεί να ζητεί από τον προσφεύγοντα, την αναθέτουσα αρχή ή/και τον παρεμβαίνοντα να προσκομίσουν στοιχεία που λείπουν ή είναι οπωσδήποτε χρήσιμα για την υποστήριξη ή την αντίκρουση της προδικαστικής προσφυγής
4.  
  Οι αρχές προς τις οποίες απευθύνεται ο εισηγητής για τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών χρήσιμων για τη διερεύνηση της υπόθεσης έχουν υποχρέωση να αποστείλουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που τους ζητεί, εντός της τασσόμενης από αυτόν προθεσμίας
5.  
  Ο εισηγητής που ορίζεται για την προδικαστική προσφυγή κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ορίζεται με την ίδια πράξη ως εισηγητής και για την έκδοση της πράξης αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, καθώς και για τον ορισμό των κατάλληλων προσωρινών μέτρων έως την έκδοση της απόφασης επί της προσφυγής, σε περίπτωση υποβολής σχετικού αιτήματος κατά το άρθρο 366 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 13 "Εξέταση της προσφυγής"
1.  
  Η προσφυγή εξετάζεται από κλιμάκιο της ΑΕΠΠ, που ορίζεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής. Σε κάθε προβλεπόμενη από το ίδιο άρθρο περίπτωση ορισμού κλιμακίου με σύνθεση τριμελή ή επταμελή, τηρούνται οι προθεσμίες που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 365 και παρ. 1 του 367 του ν. 4412/2016 για την εξέταση της προσφυγής και την έκδοση της απόφασης αντιστοίχως. Για την εξέταση της υπόθεσης, το αρμόδιο κλιμάκιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του μέλους που ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Κλιμακίου. Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται η ημερομηνία, η ώρα και οι προς εξέταση προδικαστικές προσφυγές, που έχουν ανατεθεί σε αυτό κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΑΕΠΠ.
2.  
  Με την πράξη ορισμού εισηγητή του προεδρεύοντος του σχηματισμού της ΑΕΠΠ που εξετάζει την προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του παρόντος, ορίζεται η ημέρα και η ώρα της εξέτασής της, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής (άρθρο 365 παρ. 4 εδ. α΄ ν. 4412/2016).
3.  
  Η πράξη της προηγούμενης παραγράφου κοινοποιείται προς ενημέρωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του προσφεύγοντος, της αναθέτουσας αρχής και των παρεμβαινόντων, δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εξέταση της προδικαστικής προσφυγής. Τυχόν παράλειψη κοινοποίησης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν επάγεται ακυρότητα της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 12 παράγραφος 3 του Κανονισμού, η σχετική κοινοποίηση συνοδεύεται και από την κλήση του εισηγητή προς τον προσφεύγοντα, την αναθέτουσα αρχή ή τους παρεμβαίνοντες να προσκομίσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία που λείπουν ή είναι οπωσδήποτε χρήσιμα εντός τασσόμενης προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εργάσιμες πέντε (5) ημέρες.
Άρθρο 14 "Συνέπειες μη αποστολής φακέλου εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής"
1.  
  Σε περίπτωση μη αποστολής στο σχηματισμό της ΑΕΠΠ, που εξετάζει την προδικαστική προσφυγή, εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, των απόψεών της και των κωδικών πρόσβασης στα στοιχεία του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού, ο οικείος σχηματισμός μπορεί να συνάγει τεκμήριο ομολογίας της αναθέτουσας αρχής για την πραγματική βάση των ισχυρισμών του προσφεύγοντος. Το ίδιο τεκμήριο μπορεί να θεωρηθεί ότι συντρέχει και στην περίπτωση κατά την οποία, τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί είναι, κατά την κρίση του οικείου σχηματισμού της ΑΕΠΠ, ελλιπή και δεν επαρκούν για τον έλεγχο του βάσιμου των προβαλλόμενων αιτιάσεων (άρθρο 365 παρ. 2 ν. 4412/2016).
2.  
  Η παράλειψη κοινοποίησης σε ενδιαφερόμενο τρίτο και η μη διαβίβαση στην ΑΕΠΠ του φακέλου της υπόθεσης και των απόψεων της αναθέτουσας αρχής συνιστά ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκημα των αρμόδιων για τις ενέργειες αυτές υπαλλήλων της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 365 παρ. 1 υποπαρ. γ΄ ν. 4412/2016).
3.  
  Ο σχηματισμός της ΑΕΠΠ, που εξετάζει την προδικαστική προσφυγή, εφόσον κρίνει ότι η παράλειψη αποστολής των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 στοιχείων ή η καθυστερημένη αποστολή τους είναι αδικαιολόγητη, καθιστά, δε, ιδιαιτέρως δυσχερή την ουσιαστική παροχή προδικαστικής προστασίας, μπορεί, με την απόφαση του επί της προσφυγής, σταθμίζοντας τις συντρέχουσες σε κάθε περίπτωση συνθήκες, να επιβάλει αυτεπαγγέλτως χρηματική κύρωση στην αναθέτουσα αρχή, αιτιολογώντας εγγράφως την απόφασή του. Το ποσό της κύρωσης αυτής μπορεί να ανέρχεται από εκατό (100) μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων και αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης, και καταβάλλεται μία φορά για κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης (άρθρο 365 παρ. 3 ν. 4412/2016). Ως αδικαιολόγητη θεωρείται η παράλειψη της διαβίβασης ή η εκπρόθεσμη διαβίβαση, εφόσον δεν παρέχονται επαρκείς εξηγήσεις. Μνεία της ανωτέρω κύρωσης γίνεται στον ατομικό φάκελο του υπεύθυνου της καθυστέρησης ή ελλιπούς αποστολής ή μη αποστολής του φακέλου και των απόψεων της υπηρεσίας, υπαλλήλου.
4.  
  Η κατά τα ως άνω χρηματική κύρωση αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και πιστώνεται σε ειδικό κωδικό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό της ΑΕΠΠ
5.  
  Το χρηματικό αντίτιμο της κύρωσης καταβάλλεται από την αναθέτουσα αρχή στον τραπεζικό λογαριασμό της ΑΕΠΠ, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τριμήνου που ακολουθεί την κοινοποίηση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προδικαστικής προσφυγής στην οποία αναγράφεται η σχετική επιβληθείσα κύρωση. Η καταβολή αποδεικνύεται με την αποστολή στην ΑΕΠΠ του οικείου αποδεικτικού κατάθεσης συνοδευόμενου από έγγραφο το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου και περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία σωρευτικά α) την ονομασία και το ΑΦΜ της αναθέτουσας αρχής, β) τον αριθμό της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής με την οποία επιβλήθηκε η κύρωση, γ) το συνολικό ποσό της επιβληθείσας κύρωσης το οποίο θα πρέπει να ταυτίζεται με το ύψος του ποσού που κατατέθηκε, όπως αυτό αναγράφεται στο αποδεικτικό κατάθεσης και, τέλος, μνεία ότι αφορά σε κύρωση της παραγράφου 3 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016.
6.  
  Το υποβληθέν αποδεικτικό κατάθεσης συσχετίζεται με την απόφαση επί της προδικαστικής προσφυγής και η υπόθεση αρχειοθετείται, με ενημέρωση του σχετικού Μητρώου που τηρείται για το λόγο αυτό στην ΑΕΠΠ
7.  
  Σε περίπτωση μη καταβολής αντίγραφο της απόφασης διαβιβάζεται στη ΔΟΥ που υπάγεται η αναθέτουσα αρχή, οι δε επιβληθείσες κυρώσεις αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
Άρθρο 15 "Προσωρινά μέτρα"
1.  
  Ο σχηματισμός της ΑΕΠΠ, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η εξέταση της προσφυγής, μπορεί, ύστερα από αίτημα του προσφεύγοντος το οποίο περιλαμβάνεται στην προσφυγή ή αυτεπαγγέλτως, και μετά από κλήση της αναθέτουσας αρχής προ τριών (3) ημερών, να εκδώσει εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της χρέωσης της υπόθεσης σε αυτόν πράξη αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης και να ορίσει τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έως ότου αποφανθεί για την προδικαστική προσφυγή και, πάντως, όχι πέραν της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 367 του ν. 4412/2016 για την έκδοση της απόφασής της (άρθρο 366 παρ. 1 ν. 4412/2016).
2.  
  Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να διατάσσονται προσωρινά μέτρα για να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή να αποτραπεί η ζημία των θιγόμενων συμφερόντων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται μέτρα που αναστέλλουν τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ή την εκτέλεση οποιοσδήποτε απόφασης λαμβάνει η αναθέτουσα αρχή (άρθρο 366 παρ. 2 ν. 4412/2016).
3.  
  Με την απόφαση της παραγράφου 1 μπορεί να διατάσσεται και η άρση της απαγόρευσης σύναψης της σύμβασης. Λόγο άρσης της απαγόρευσης αυτής συνιστά το προδήλως απαράδεκτο ή το προδήλως αβάσιμο της προδικαστικής προσφυγής, περί του οποίου αρκεί απλή μνεία.
4.  
  Ο οικείος σχηματισμός μπορεί να αποφασίσει να μην χορηγηθούν τα προσωρινά μέτρα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αν κρίνει ότι, ύστερα από στάθμιση όλων των συμφερόντων των εμπλεκομένων μερών που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου συμφέροντος, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη. Η απόφαση να μην χορηγηθούν προσωρινά μέτρα δεν θίγει τις λοιπές αξιώσεις που προβάλλει το πρόσωπο που έχει ζητήσει τη χορήγηση των εν λόγω μέτρων (άρθρο 366 παρ. 3 ν. 4412/2016).
Άρθρο 16 "Παραίτηση από την προσφυγή"
1.  
  Παραίτηση από την προδικαστική προσφυγή επιτρέπεται έως την έκδοση απόφασης από το σχηματισμό της ΑΕΠΠ ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η εξέτασή της
2.  
  Η παραίτηση γίνεται με ηλεκτρονική ή έγγραφη δήλωση που κατατίθεται στο γραμματέα. Αν υποβληθεί παραίτηση, συντάσσεται σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται από τον προεδρεύοντα του οικείου σχηματισμού και το γραμματέα, και αποδίδεται το παράβολο στον προσφεύγοντα. Ανάκληση της παραίτησης δεν επιτρέπεται.
3.  
  Η παραίτηση έχει ως αποτέλεσμα τη θέση της προσφυγής στο αρχείο
Άρθρο 17 "Ανάκληση προσβαλλόμενης πράξης πριν την έκδοση απόφασης"
1.  
  Η προδικαστική προσφυγή τίθεται στο αρχείο εάν η αναθέτουσα αρχή ανακαλέσει την προσβαλλόμενη πράξη ή προβεί στην οφειλόμενη ενέργεια πριν την έκδοση απόφασης από το σχηματισμό ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η εξέτασή της
2.  
  Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου συντάσσεται σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται από τον προεδρεύοντα του οικείου σχηματισμού και το γραμματέα, και αποδίδεται το παράβολο στον προσφεύγοντα
Άρθρο 18 "Απόφαση επί της προσφυγής Διαδικασία - Συνέπειες"
1.  
  Ο σχηματισμός της ΑΕΠΠ, που εξετάζει την προδικαστική προσφυγή, ελέγχει αυτή ως προς τη νομιμότητά της
2.  
  Ο οικείος σχηματισμός, αφού λάβει υπόψη τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, την εισήγηση του ορισθέντος ως εισηγητή της υπόθεσης, τους προβαλλόμενους πραγματικούς και νομικούς ισχυρισμούς του προσφεύγοντος, τις απόψεις της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, τους ισχυρισμούς του παρεμβαίνοντος, εκδίδει απόφαση, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία, κατόπιν φανερής ψηφοφορίας, και είναι αιτιολογημένη
3.  
  Η απόφαση, η οποία συντάσσεται από τον εισηγητή της υπόθεσης και υπογράφεται από τον προεδρεύοντα του οικείου σχηματισμού και το γραμματέα, εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής. Στην απόφαση μνημονεύεται η γνώμη της μειοψηφίας καθώς και το όνομα ή τα ονόματα των μελών που μειοψήφησαν.
4.  
  Ο οικείος σχηματισμός, με την απόφασή του, κατά περίπτωση, δέχεται εν όλω ή εν μέρει ή απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή. Επί αποδοχής προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί αποδοχής προδικαστικής προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται η παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια (άρθρο 367 παρ. 2 ν. 4412/2016).
5.  
  Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ (άρθρο 367 παρ. 3 ν. 4412/2016).
6.  
  Οι αποφάσεις και οι σιωπηρές απορρίψεις των προσφυγών από την ΑΕΠΠ υπόκεινται αποκλειστικά στα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 372 του ν. 4412/2016 (άρθρο 367 παρ. 4 ν. 4412/2016).
Άρθρο 19 "Κοινοποίηση αποφάσεων της ΑΕΠΠ"
1.  
  Μετά την έκδοση της απόφασης ο γραμματέας καταχωρίζει κατά αύξοντα αριθμό τα στοιχεία της υπόθεσης και το διατακτικό της απόφασης στο Βιβλίο Αποφάσεων της ΑΕΠΠ. Ο ως άνω αύξων αριθμός αποτελεί και τον αριθμό της απόφασης.
2.  
  Οι αποφάσεις των σχηματισμών της ΑΕΠΠ και οι αποφάσεις για τη χορήγηση αναστολής-προσωρινών μέτρων κοινοποιούνται, με επιμέλεια του γραμματέα της ΑΕΠΠ, στους ενδιαφερομένους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Επίσης, οι αποφάσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΕΠΠ, τηρουμένων των ρυθμίσεων του ν. 2472/1997 και του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 (ΕΕ L 8 της 23.11.1995), ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων (άρθρο 365 παρ. 6 ν. 4412/2016).
Άρθρο 20 "Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης"
1.  
  Με την επιφύλαξη του άρθρου 370 και της παραγράφου 2 του άρθρου 371 του ν. 4412/2016, η ΑΕΠΠ αποφασίζει να κηρύξει την ακυρότητα σύμβασης, που έχει συναφθεί, εάν διαπιστώσει ότι: (α) η αναθέτουσα αρχή έχει αναθέσει τη σύμβαση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται, κατά παράβαση των ευρωπαϊκών και εθνικών κανόνων δημόσιων συμβάσεων (άρθρο 368 περ. α΄ ν. 4412/2016) ή (β) αν δεν τηρήθηκε η υποχρέωση αναστολής της σύναψης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού (άρθρο 368 περ. β΄ ν. 4412/2016) ή (γ) σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας - πλαίσιο και εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών όταν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν είτε από τις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 2, την περίπτωση α’ της παραγράφου 4, τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 33 και την παράγραφο 5 του άρθρου 39, είτε από τις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 2, την περίπτωση α’ της παραγράφου 4, τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 270 και την παράγραφο 2 του άρθρου 273 του ν. 4412/2016, κατά περίπτωση (άρθρο 368 περ. γ΄ ν. 4412/2016).
Άρθρο 21 "Κήρυξη ακυρότητας - Διαδικασία"
1.  
  Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, προκειμένου να ζητήσει την κήρυξη ακυρότητας σύμβασης, που υπογράφηκε, υποχρεούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, εντός των προθεσμιών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Τα άρθρα 3, 5, 7, 8, 9 και 14 του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται αναλόγως στην περίπτωση αυτή (άρθρο 369 παρ. 1 ν. 4412/2016).
2.  
  Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης κατά τα άρθρα 64, 65, 66,122 ή 294, 295, 296 του ν. 4412/2016 κατά περίπτωση, εφόσον στη δημοσίευση περιλαμβάνεται αιτιολογία για τη σύναψη της σύμβασης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ή από την επομένη της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων με άλλον τρόπο. Στην ενημέρωση αυτή πρέπει να εκτίθενται οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρ. 2 του άρθρου 70 ή στην παρ. 2 του άρθρου 300 του ν. 4412/2016, αντίστοιχα. Η προσφυγή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να ασκηθεί μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την επομένη της σύναψης της σύμβασης (άρθρο 369 παρ. 2 ν. 4412/2016).
3.  
  Η διαδικασία προσφυγής της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται, σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας πλαίσιο και εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών, όταν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν είτε από τις περιπτώσεις α’ και β’ της παρ. 2, την περίπτωση α’ της παρ. 4, τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 33 και την παρ. 5 του άρθρου 39, είτε από τις περιπτώσεις α’ και β’ της παρ. 2, την περίπτωση α’ της παρ. 4, τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 270 και την παρ. 2 του άρθρου 273 του ν. 4412/2016, κατά περίπτωση, αν η αναθέτουσα αρχή έχει αποστείλει την απόφαση ανάθεσης μαζί με συνοπτική έκθεση των λόγων της παρ. 2 του άρθρου 70 ή της παρ. 2 του άρθρου 300 του ν. 4412/2016, αντίστοιχα, στους ενδιαφερομένους προσφέροντες, αναφέροντας τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης και εφαρμόσει δεκαήμερη τουλάχιστον προθεσμία αναστολής της σύναψης, από την επομένη της αποδεδειγμένης παραλαβής της απόφασης από τους ενδιαφερομένους προσφέροντες (άρθρο 369 παρ. 3 ν. 4412/2016).
4.  
  Η κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής του παρόντος άρθρου αναστέλλει την εκτέλεση της σύμβασης έως την έκδοση απόφασης από τον οικείο σχηματισμό της ΑΕΠΠ, εκτός εάν γίνει δεκτό αίτημα προσωρινής προστασίας της αναθέτουσας αρχής, που ασκείται κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 16 του παρόντος (άρθρο 369 παρ. 4 ν. 4412/2016).
Άρθρο 22 "Δυνατότητα μη κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης - Επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος - Εναλλακτικές κυρώσεις"
1.  
  Ο σχηματισμός, ο οποίος εξετάζει τη σχετική προδικαστική προσφυγή, μπορεί να μην κηρύξει την ακυρότητα σύμβασης, η οποία έχει ανατεθεί παράνομα για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 21, εάν διαπιστώσει ότι επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν τη διατήρηση των αποτελεσμάτων της σύμβασης (άρθρο 370 παρ. 1 ν. 4412/2016).
2.  
  Οικονομικά συμφέροντα τα οποία συνδέονται άμεσα με τη σύμβαση δεν συνιστούν επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος. Τέτοιοι λόγοι είναι μεταξύ άλλων, τα έξοδα λόγω καθυστέρησης στην εκτέλεση της σύμβασης, τα έξοδα λόγω της κίνησης νέας διαγωνιστικής διαδικασίας, τα έξοδα λόγω αλλαγής του οικονομικού φορέα, ο οποίος εκτελεί τη σύμβαση, και τα έξοδα των νομικών υποχρεώσεων λόγω της κήρυξης της σύμβασης ως ανενεργού. Η ύπαρξη οικονομικών συμφερόντων για τη διατήρηση των αποτελεσμάτων μιας σύμβασης θεωρείται ως επιτακτικός λόγος, εφόσον σε εξαιρετικές περιστάσεις η ακυρότητα θα οδηγούσε σε δυσανάλογες συνέπειες (άρθρο 370 παρ. 2 ν. 4412/2016).
3.  
  Αν ο οικείος σχηματισμός της ΑΕΠΠ αποφασίσει, σύμφωνα με την παράγραφο 1, να μην κηρύξει την ακυρότητα σύμβασης, η οποία συνάφθηκε παράνομα για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 21, επιβάλλει πρόστιμο στην αναθέτουσα αρχή, το ύψος του οποίου καθορίζεται στη σχετική απόφαση. Ο οικείος σχηματισμός έχει διακριτική ευχέρεια να καθορίσει το ύψος του προστίμου λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συμπεριφορά της αναθέτουσας αρχής και τη διάρκεια της σύμβασης. Το ύψος του προστίμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Με ειδική απόφαση του οικείου σχηματισμού το πρόστιμο περιέρχεται στον προσφεύγοντα (άρθρο 370 παρ. 3 ν. 4412/2016).
Άρθρο 23 "Συνέπειες κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης"
1.  
  Αν ο οικείος σχηματισμός της ΑΕΠΠ κηρύξει, μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμβαση άκυρη, σύμφωνα με το άρθρο 21, η ακυρότητα έχει αναδρομική ισχύ, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παραγράφου 2. Οι αξιώσεις των μερών διέπονται από τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού και οι σχετικές διαφορές εκδικάζονται από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Αν ο ανάδοχος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την ακυρότητα της σύμβασης, δεν γεννάται έναντι της Διοίκησης αξίωσή του, κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού ή η εν λόγω αξίωσή του ικανοποιείται μόνο εν μέρει (άρθρο 371 παρ. 1 ν. 4412/2016).
2.  
  Ο οικείος σχηματισμός της ΑΕΠΠ εκτιμώντας το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, τη σοβαρότητα της παράβασης και τη συμπεριφορά της αναθέτουσας αρχής, μπορεί να κηρύξει την ακυρότητα μόνο του ανεκτέλεστου τμήματος της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο οικείος σχηματισμός, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συμπεριφορά της αναθέτουσας αρχής και τη διάρκεια της σύμβασης επιβάλλει πρόστιμο στην αναθέτουσα αρχή, το ύψος του οποίου καθορίζεται στη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Με ειδική απόφαση του οικείου σχηματισμού το πρόστιμο περιέρχεται στον προσφεύγοντα (άρθρο 371 παρ. 2 ν. 4412/2016). Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 345, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370 και 371 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α΄ 147), β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα » (Α΄ 98), γ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208), δ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 51/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 1997/2472 1997
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 2016/4412 2016
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. 2014/25 2014
Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μ[...]" 2016/123 2016
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2016/125 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία