ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/44

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-05-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-05-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-05-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 126/2016 «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών» (Α 211)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 12 του π.δ. 126/2016, ως εξής: 7 Οι μαθητές της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης προάγονται από τάξη σε τάξη και απολύονται από το Γυμνάσιο, εφόσον σε καθένα από τα μαθήματα των Αρχαίων και των Νέων Ελληνικών έχουν βαθμό τουλάχιστον 8, σε κάθε άλλο μάθημα βαθμό τουλάχιστον 10 και γενικό μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 10.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 2016 - 2017. Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της περίπτωσης ε της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Α 167)».
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 3 περίπτωση α υποπερίπτωση ββ του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α 118).
 • Τη με αρ. πρ. 8/23-2-2017 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α 98).
 • Τη με αρ. πρ. 45940/Β1/17-3-2017 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικ. Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.
 • Τη με αριθμό 55/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,