Οργανισμός Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 "Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.)"
1.  
  Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.) και ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Αποστολή της Σ.Μ.Υ.Α. είναι να παράγει, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, άνδρες και γυναίκες μόνιμους υπαξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.), με άρτια στρατιωτική αγωγή και επαγγελματική κατάρτιση, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Π.Α.
Άρθρο 3 "Υπαγωγή – Έδρα – Διάρκεια εκπαίδευσης – Έμβλημα"
1.  
  Η Σ.Μ.Υ.Α. υπάγεται στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (Δ.Α.Ε.).
2.  
  Έδρα της Σχολής ορίζεται η Αεροπορική Βάση της Δεκέλειας
3.  
  Η διάρκεια της εκπαίδευσης στη Σχολή είναι τριετής. Κατά τη διάρκεια αυτής οι σπουδαστές καλούνται Δόκιμοι. Όσοι απ’ αυτούς αποφοιτούν ευδοκίμως, ονομάζονται μόνιμοι Σμηνίες της αντίστοιχης κατεύθυνσης-ειδικότητας.
4.  
  Το έμβλημα της Σ.Μ.Υ.Α. απεικονίζεται στο Παράρτημα «Α» του άρθρου 85. Στο επάνω μέρος αναγράφεται το αρχαίο ρητό «ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ» του Πιττακού του Μυτιληναίου (650-570 π.Χ.). Στο κάτω μέρος, για λόγους ιστορικής συνέχειας, απεικονίζονται τα εμβλήματα και οι ονομασίες των τριών συγχωνευόμενων σχολών, της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α), της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (Σ.Υ.Δ.) και της Σχολής Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων (Σ.Ι.Ρ.), ενώ οι τρεις γραμμές συμβολίζουν την συνένωσή τους σε μία.
Άρθρο 4 "Αργίες – Ημέρα Σχολής"
1.  
  Ως αργίες για τη Σ.Μ.Υ.Α. καθορίζονται οι επίσημες αργίες του Κράτους, των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και της Π.Α., όπως αυτές αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία.
2.  
  Η 27η Ιουλίου, ημερομηνία ίδρυσης της Σ.Μ.Υ.Α. το έτος 2016, καθορίζεται ως «Ημέρα Σχολής» και εορτάζεται ανάλογα.
Άρθρο 5 "Είδη εκπαίδευσης - Αγωγή"
1.  
  Στους Δοκίμους της Σ.Μ.Υ.Α. παρέχεται για όλες τις ειδικότητες ακαδημαϊκή και στρατιωτική εκπαίδευση. Επιπλέον, για την ειδικότητα των Ραδιοναυτίλων, παρέχεται και πτητική εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της Π.Α. Ειδικότερα:.
 1. Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση αποσκοπεί στην απόκτηση της επιστημονικής γνώσης των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών καθώς και της αεροπορικής επιστήμης, και στην κατά συνέπεια άρτια επαγγελματική κατάρτιση των Δοκίμων
 2. Η στρατιωτική εκπαίδευση αποσκοπεί στην ανάπτυξη της στρατιωτικής ικανότητας των Δοκίμων με την παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης καθώς και με τη βελτίωση, μέσω της εκπαίδευσης στη φυσική αγωγή, της φυσικής τους κατάστασης, ώστε να καθίστανται ικανοί για την εφαρμογή της στρατιωτικής επιστήμης και τεχνολογίας στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον
 3. Η πτητική εκπαίδευση παρέχεται μόνο στην ειδικότητα των Ραδιοναυτίλων και αποσκοπεί στην απόκτηση των πτητικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, καθώς και στη διαμόρφωση της αεροπορικής προσωπικότητας, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις του πρότυπου Σμηνία Ραδιοναυτίλου της Π.Α.
2.  
  Στη Σ.Μ.Υ.Α. καλλιεργείται διαρκώς η στρατιωτική αγωγή, ως απαραίτητο στοιχείο της ιδιότητας του Δοκίμου.
3.  
  Μέρος της εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιείται και σε άλλες Μονάδες, Κέντρα ή Φορείς της Π.Α.
Άρθρο 6 "Κατευθύνσεις - Ειδικότητες"
1.  
  Στη Σ.Μ.Υ.Α. λειτουργούν οι ακόλουθες κατευθύνσεις με τις συναφείς με αυτές ειδικότητες:.
 1. Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης:
  • Μηχανοσυνθέτης
  • Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων
  • Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών
  • Ηλεκτρολόγος
  • Γενικός Οπλουργός αστ) Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων
  • Πληροφορικής
 2. Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης:
  • Ραδιοναυτίλος
  • Ελεγκτής Αναχαίτισης
  • Αμύνης Αεροδρομίων
  • Μετεωρολόγος
  • Πληροφοριών
 3. Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης:
  • Στρατολόγος
  • Ταμιακός
  • Γενικός Υλικονόμος
2.  
  Με απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (Α.Α.Σ.) είναι δυνατή η μη λειτουργία μιας ή περισσότερων ειδικοτήτων από τις κατευθύνσεις ανά εκπαιδευτικό έτος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 49, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Π.Α.
Άρθρο 7 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό της Σ.Μ.Υ.Α. αποτελείται από: α. Τα όργανα διοίκησης. β. Το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, που απασχολείται με θέματα υποστήριξης της λειτουργίας της Σχολής. γ. Το εκπαιδευτικό προσωπικό, που παρέχει την εκπαίδευση και αποτελείται από: αα. Στρατιωτικούς εκπαιδευτές της Π.Α. τοποθετημένους και μη στη Σχολή, καθώς επίσης και από στρατιωτικούς εκπαιδευτές άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), των Σωμάτων Ασφαλείας ή του Λιμενικού Σώματος, εν ενεργεία ή εν αποστρατεία. Οι υπόψη εκπαιδευτές, επιλέγονται από τον αρμόδιο φορέα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.), κατόπιν εισήγησης του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) και προηγούμενης γνώμης της Δ.Α.Ε. αβ. Προσωπικό, το οποίο προσλαμβάνεται ως ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού, καθορίζονται με αποφάσεις του Ε.Σ. και περιλαμβάνονται στις συμβάσεις εργασίας με τις οποίες προσλαμβάνονται. δ. Το εκπαιδευόμενο προσωπικό το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των Δοκίμων της Σχολής. Στη Σχολή μπορούν να σπουδάζουν και αλλοδαποί σπουδαστές, στο πλαίσιο διμερών κρατικών συμφωνιών και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΜΕΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 8
1.  
  Όργανα Διοίκησης της Σ.Μ.Υ.Α. είναι ο Διοικητής, καθώς και ο Υποδιοικητής της Σχολής, κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 14. Για την εκπαιδευτική λειτουργία της Σχολής, ως όργανα Διοίκησης, θεωρούνται, εκτός από τα προαναφερθέντα, και τα παρακάτω:.
 1. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Δοκίμων
 2. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Προσωπικού – Προστασίας Δυνάμεων
 3. Ο Διευθυντής Υποστήριξης
 4. Οι Διοικητές Μοιρών Δοκίμων
 5. Ο Διοικητής της Μοίρας Εξυπηρέτησης Δοκίμων
 6. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο
 7. Το Συμβούλιο Ικανότητας
 8. Το Συμβούλιο Πτητικής Ικανότητας
2.  
  Η πλήρης οργανωτική δομή της Σ.Μ.Υ.Α., απεικονίζεται στο Παράρτημα «Β» του άρθρου 85.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ-ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Άρθρο 9 "Διοικητής"
1.  
  Ο Διοικητής είναι εν ενεργεία αξιωματικός της Π.Α., απόφοιτος της Σχολής Ικάρων, βαθμού Ταξιάρχου και ειδικότητας Ιπταμένου.
2.  
  Διοικεί τη Σχολή και ευθύνεται για την εκπλήρωση και την επίτευξη της αποστολής της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα οργανισμό
3.  
  Παρακολουθεί την αγωγή, την εκπαίδευση, τη φυσική κατάσταση, καθώς και θέματα υγείας, ψυχαγωγίας και εν γένει διοικητικής μέριμνας των Δοκίμων
4.  
  Συγκαλεί το Ε.Σ. στο οποίο προεδρεύει και λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την υλοποίηση των αποφάσεών του.
5.  
  Συγκαλεί την Επιτροπή Αξιολόγησης της Στρατιωτικής Αγωγής των Δοκίμων, στην οποία και προεδρεύει
6.  
  Εποπτεύει τη διαχείριση των πιστώσεων που παρέχονται στη Σ.Μ.Υ.Α.
7.  
  Προΐσταται του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της Σχολής, το οποίο κατευθύνει και ελέγχει για την υλοποίηση του ανατιθέμενου έργου, βάσει των κείμενων διατάξεων και των διαταγών των προϊστάμενων αρχών
8.  
  Μεριμνά και ευθύνεται για την ορθή εκτέλεση κάθε υπηρεσίας εντός της Σ.Μ.Υ.Α., τη διατήρηση της πειθαρχίας, την εκπαίδευση του προσωπικού, την επάρκεια προσωπικού και μέσων, καθώς και για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην εσωτερική οργάνωση της Σχολής.
9.  
  Ευθύνεται για την τήρηση της νομοθεσίας που διέπει τη Σ.Μ.Υ.Α.
10.  
  Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τον παρόντα οργανισμό και τις κείμενες διατάξεις
11.  
  Ο Διοικητής βοηθείται, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, από το Επιτελείο του, το οποίο αποτελείται από το Υπασπιστήριο-Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας, το Γραφείο Ασφάλειας-Εδάφους, το Γραφείο Τυποποίησης-Αξιολόγησης και τη Γραμματεία Συμβουλίων
12.  
  Τον Διοικητή, απουσιάζοντα ή κωλυόμενο μέχρι τριάντα (30) ημέρες, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Υποδιοικητής της Σχολής. Εφόσον η απουσία ή το κώλυμα διαρκούν πέραν του ως άνω χρόνου, ορίζεται αντικαταστάτης του, με μέριμνα του Γ.Ε.Α.
Άρθρο 10 "ΥπασπιστήριοΓραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας"
1.  
  Το Υπασπιστήριο – Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας, ευθύνεται για τη διεκπεραίωση, βάσει των κατευθύνσεων του Διοικητή, των υπηρεσιακών και δημοσίων σχέσεων αυτού, για το συντονισμό του προσωπικού του Υπασπιστηρίου και για την άρτια διεκπεραίωση των δημοσίων σχέσεων και εθιμοτυπίας των λοιπών εκδηλώσεων της Σ.Μ.Υ.Α.
Άρθρο 11 "Γραφείο Ασφάλειας-Εδάφους"
1.  
  Το Γραφείο Ασφάλειας-Εδάφους, (Γ.Α.Ε.), παρέχει υποστήριξη στο έργο του Διοικητή σε θέματα ασφάλειας εδάφους. Παρακολουθεί όλες τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες της Σ.Μ.Υ.Α., με σκοπό την αναζήτηση και τον εντοπισμό επικίνδυνων καταστάσεων, καθώς και των ενδεχόμενων αιτίων πρόκλησης πάσης φύσεως ατυχημάτων. Τέλος, εισηγείται στον Διοικητή τροποποιήσεις επί όλων των διαδικασιών και μεθόδων εκπαίδευσης, με σκοπό την εξάλειψη των εγκυμονούντων κινδύνων.
Άρθρο 12 "Γραφείο Τυποποίησης-Αξιολόγησης"
1.  
  Το Γραφείο Τυποποίησης- Αξιολόγησης ευθύνεται για τον έλεγχο της τυποποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τη συγκέντρωση των εντύπων αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προσωπικού, την έκδοση συμπερασμάτων μέσω της επεξεργασίας των υπόψη εντύπων καθώς και για την υποβολή εισηγήσεων αναφορικά με τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης
Άρθρο 13 "Γραμματεία Συμβουλίων"
1.  
  Η Γραμματεία Συμβουλίων, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στα Συμβούλια της Σχολής, όπως αυτά αποτυπώνονται στο άρθρο 8, τα πρακτικά των οποίων τηρεί, φυλάσσει και διακινεί. Καθήκοντα γραμματέα στις συνεδριάσεις του Ε.Σ. ασκεί Υπαξιωματικός της Γραμματείας Συμβουλίων που ορίζεται από το Διοικητής της. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Ικανότητας ισχύουν τα καθοριζόμενα στην περιπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 79.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ
Άρθρο 14 "Υποδιοικητής"
1.  
  Ο Υποδιοικητής είναι εν ενεργεία αξιωματικός της Π.Α., απόφοιτος της Σχολής Ικάρων, βαθμού Σμηνάρχου και ειδικότητας Μηχανικού.
2.  
  Είναι ο άμεσος βοηθός του Διοικητή και ο νόμιμος αναπληρωτής του, πλην της περίπτωσης που ο τελευταίος προεδρεύει στο Συμβούλιο Ικανότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διοικητή για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημέρες, προεδρεύει του Ε.Σ. και λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την υλοποίηση των αποφάσεών του.
3.  
  Προΐσταται του Επιτελείου του και ευθύνεται έναντι του Διοικητή για την άρτια και αποτελεσματική λειτουργία του
4.  
  Κατευθύνει, συντονίζει και ελέγχει τις επιτελικές δραστηριότητες μέσα στο πλαίσιο των διαταγών και κατευθύνσεων του Διοικητή
5.  
  Κατευθύνει, συντονίζει και επιβλέπει την ομαλή λειτουργία όλων των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης και προστασίας προσωπικού και μέσων της Σ.Μ.Υ.Α., μέσα στο πλαίσιο των διαταγών και κατευθύνσεων του Διοικητή.
6.  
  Εποπτεύει και ελέγχει θέματα που αφορούν στην ένδυση και διατροφή των Δοκίμων
7.  
  Ο Υποδιοικητής, απουσιάζων ή κωλυόμενος, δεν αναπληρώνεται
8.  
  Το Επιτελείο του Υποδιοικητή, από το οποίο βοηθείται στην ενάσκηση των καθηκόντων του, διαρθρώνεται στο Τμήμα Στρατιωτικού Προσωπικού, στο Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού και στην Κεντρική Γραμματεία
Άρθρο 15 "Τμήμα Στρατιωτικού Προσωπικού"
1.  
  Το Τμήμα Στρατιωτικού Προσωπικού, είναι αρμόδιο για την εφαρμογή και ενημέρωση της κείμενης νομοθεσίας, όσον αφορά στα διοικητικά θέματα του στρατιωτικού προσωπικού που υπηρετεί στη Σχολή και των Δοκίμων, καθώς και για την παρακολούθηση της υγειονομικής κατάστασης και των υγειονομικών μεταβολών του στρατιωτικού προσωπικού και των Δοκίμων
Άρθρο 16 "Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού"
1.  
  Το Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού, μεριμνά για την διεκπεραίωση θεμάτων και διαδικασιών που αφορούν στο πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί στη Σχολή
Άρθρο 17 "Κεντρική Γραμματεία"
1.  
  Η Κεντρική Γραμματεία, είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση, τήρηση και διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας της Σ.Μ.Υ.Α., σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 18 "Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δοκίμων (Δ.Ε.Δ.)"
1.  
  Η Δ.Ε.Δ. υπάγεται στον Διοικητή της Σχολής και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. Οργανώνει, σχεδιάζει, προγραμματίζει και υλοποιεί την Ακαδημαϊκή, Στρατιωτική, και Πτητική Εκπαίδευση του εγκεκριμένου Γενικού Προγράμματος Εκπαίδευσης που παρέχεται στη Σ.Μ.Υ.Α., καθώς και την καλλιέργεια του στρατιωτικού πνεύματος και την ψυχαγωγία των Δοκίμων.
 2. Συνεργάζεται με φορείς των Ε.Δ. για την υλοποίηση της Ακαδημαϊκής, Στρατιωτικής και Πτητικής Εκπαίδευσης που παρέχεται από αυτούς.
 3. Οργανώνει και διεξάγει τις εξετάσεις της Ακαδημαϊκής και της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, όπως ορίζει ο παρών οργανισμός
 4. Εκδίδει τα έντυπα βαθμολογίας των αντικειμένων της Ακαδημαϊκής, Στρατιωτικής και Πτητικής Εκπαίδευσης
 5. Προσδιορίζει τις θέσεις που θα πρέπει να καλυφθούν από το εκπαιδευτικό προσωπικό για το επόμενο εκπαιδευτικό έτος
 6. Οργανώνει, προετοιμάζει και συντονίζει τις διαδικασίες πρόσληψης του εκπαιδευτικού προσωπικού
 7. Τηρεί μητρώα για το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού
 8. Μεριμνά για την τήρηση των ατομικών φακέλων εκπαίδευσης των Δοκίμων και για την έκδοση των εντύπων που αφορούν στην ετήσια εκπαίδευσή τους
 9. Μεριμνά για την έκδοση βεβαιώσεων εκπαίδευσης και αναλυτικών βαθμολογιών στους αποφοιτήσαντες Δοκίμους
 10. Μελετά τα προγράμματα των άλλων Στρατιωτικών Σχολών και εισηγείται μέτρα βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης στη Σ.Μ.Υ.Α.
 11. Υλοποιεί τις λοιπές δραστηριότητες της Σχολής, ιδίως την κατάταξη των πρωτοετών Δοκίμων, τις ορκωμοσίες πρωτοετών και αποφοίτων και τη συμμετοχή σε στρατιωτικές παρελάσεις
 12. Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τον παρόντα οργανισμό και τις κείμενες διατάξεις
2.  
  Την Δ.Ε.Δ. διευθύνει εν ενεργεία αξιωματικός της Π.Α., βαθμού Σμηνάρχου, απόφοιτος είτε της Σχολής Ικάρων με ειδικότητα Αεράμυνας ή Σωμάτων (Διοικητικός, Μετεωρολόγος, ή Εφοδιαστής) είτε Α.Σ.Σ.Υ. οποιασδήποτε ειδικότητας. Ο Διευθυντής της Δ.Ε.Δ. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:.
 1. Εισηγείται στο Ε.Σ. για θέματα Ακαδημαϊκής, Στρατιωτικής και Πτητικής Εκπαίδευσης.
 2. Ενημερώνει τη Διοίκηση της Σ.Μ.Υ.Α. για την πρόοδο της Ακαδημαϊκής, Στρατιωτικής και Πτητικής Εκπαίδευσης και αναφέρει σχετικές δυσχέρειες και προβλήματα.
 3. Εισηγείται στο Ε.Σ. για τον έλεγχο της απόδοσης του εκπαιδευτικού προσωπικού και ενημερώνει τη Διοίκηση της Σχολής για την εν γένει στάση και συμπεριφορά τους.
 4. Εισηγείται προς έγκριση στο Ε.Σ., για τα κατ’ έτος απαιτούμενα βιβλία ή μέσα για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και μεριμνά για την επάρκειά τους.
 5. Εισηγείται για θέματα που αφορούν στην οργάνωση, στον εξοπλισμό και στην απρόσκοπτη λειτουργία των εργαστηρίων της Σχολής, καθώς και για επιστημονικές εκδόσεις για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης της Σ.Μ.Υ.Α.
 6. Υποβάλλει εισήγηση στο Ε.Σ. σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών αναγκών, για την υποστήριξη της Ακαδημαϊκής, Στρατιωτικής και Πτητικής Εκπαίδευσης στη Σ.Μ.Υ.Α., καθώς και για την υλικοτεχνική υποστήριξη της εκπαιδευτικής της λειτουργίας.
 7. Εκπονεί και υποβάλλει στο Ε.Σ., το Γενικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και τα Αναλυτικά Προγράμματα Εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας προκειμένου αυτό να εισηγηθεί την έγκρισή τους από τη Δ.Α.Ε.
 8. Εκπονεί και υποβάλλει για έγκριση στο Ε.Σ. τον Οδηγό Σπουδών και το Εγκόλπιο Δοκίμου.
 9. Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τον παρόντα οργανισμό και τις κείμενες διατάξεις
3.  
  Τον Διευθυντή της Δ.Ε.Δ. απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο αρχαιότερος αξιωματικός της Διεύθυνσης σε όλες τις αρμοδιότητες, πλην εκείνων της συμμετοχής του στο Ε.Σ. και στο Συμβούλιο Ικανότητας.
4.  
  Στα οργανωτικά στοιχεία της Δ.Ε.Δ. περιλαμβάνονται το Τμήμα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Εργαστηρίων, το Τμήμα Μελετών και το Τμήμα Υποστήριξης Εκπαίδευσης.
Άρθρο 19 "Τμήμα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης"
1.  
  Το Τμήμα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, μεριμνά για την οργάνωση, σχεδίαση και υλοποίηση της Ακαδημαϊκής και Πτητικής εκπαίδευσης ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή της επιστημονικής γνώσης των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών καθώς και της αεροπορικής επιστήμης, για την άρτια επαγγελματική κατάρτιση των Δοκίμων της Σχολής
Άρθρο 20 "Τμήμα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης"
1.  
  Το Τμήμα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, μεριμνά για την ανάπτυξη της στρατιωτικής ικανότητας των Δοκίμων με την οργάνωση, σχεδίαση και υλοποίηση της θεωρητικής και πρακτικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης καθώς και με τη βελτίωση μέσω της φυσικής αγωγής, της φυσικής κατάστασης τους, ώστε να καθίστανται ικανοί για την εφαρμογή της στρατιωτικής επιστήμης και τεχνολογίας στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον
Άρθρο 21 "Τμήμα Εργαστηρίων"
1.  
  Σκοπός της λειτουργίας των εργαστηρίων είναι η κατανόηση από τους Δοκίμους, μέσω πρακτικής εξάσκησης, εφαρμογών και επίδειξης, εννοιών των γνωστικών αντικειμένων, στο πλαίσιο των διδασκομένων μαθημάτων
2.  
  Τα εργαστήρια στελεχώνονται από στρατιωτικό ή/και πολιτικό προσωπικό αντίστοιχης γνωστικής κατάρτισης
3.  
  Χώροι κάθε εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται σε αυτό για τη διεξαγωγή του έργου του και ειδικότερα οι χώροι των εγκαταστάσεων με τα όργανα και τον λοιπό εξοπλισμό για τη διενέργεια των πρακτικών ασκήσεων
4.  
  Ο Τμηματάρχης των εργαστηρίων ευθύνεται και μεριμνά για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους
5.  
  Στη Σ.Μ.Υ.Α. μπορεί να λειτουργεί Βιβλιοθήκη για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 6 Δικαίωμα χρήσης και δανεισμού του υλικού της Βιβλιοθήκης έχει όλο το προσωπικό της Σχολής.
Άρθρο 22 "Τμήμα Μελετών"
1.  
  Το Τμήμα Μελετών, μεριμνά για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης που παρασχέθηκε στους Δοκίμους και εισηγείται ανάλογα μέτρα βελτίωσης
Άρθρο 23 "Τμήμα Υποστήριξης Εκπαίδευσης"
1.  
  Το Τμήμα Υποστήριξης Εκπαίδευσης, μεριμνά για την επεξεργασία, προώθηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων της Σχολής σε ό,τι αφορά εκπαιδευτικό προσωπικό, υλικά και μέσα που προβάλλουν τα Τμήματα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Εργαστηρίων
Άρθρο 24 "Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΠροσωπικούΠροστασίας Δυνάμεων (Δ.Ε.Π.Π.Δ.)"
1.  
  Η Δ.Ε.Π.Π.Δ. υπάγεται στον Υποδιοικητή της Σχολής και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. Τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τη μελέτη των ετήσιων αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης του στρατιωτικού προσωπικού της Σχολής, και την ανάλογη εισήγηση βελτίωσής της
 2. Την επιτυχή εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων που αφορούν στη Σ.Μ.Υ.Α. και τη συλλογή, επεξεργασία, διασταύρωση και αξιολόγηση των πληροφοριών που έχουν σχέση με την ασφάλεια προσωπικού, πληροφοριών, υλικού και εγκαταστάσεων, καθώς και τη λήψη των απαραίτητων προληπτικών μέτρων.
 3. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τον παρόντα οργανισμό και τις κείμενες διατάξεις
2.  
  Τη Δ.Ε.Π.Π.Δ. διευθύνει εν ενεργεία αξιωματικός της Π.Α., βαθμού Αντισμηνάρχου, απόφοιτος είτε της Σχολής Ικάρων ειδικότητας Μηχανικού ή Αεράμυνας, είτε Α.Σ.Σ.Υ. ειδικότητας Σωμάτων Τεχνικής Υποστήριξης.
3.  
  Στα οργανωτικά στοιχεία της Δ.Ε.Π.Π.Δ. περιλαμβάνονται το Τμήμα Εκπαίδευσης Προσωπικού, το Τμήμα Προστασίας Δυνάμεων και το Τμήμα Οργάνωσης.
Άρθρο 25 "Τμήμα Εκπαίδευσης Προσωπικού"
1.  
  Το Τμήμα Εκπαίδευσης Προσωπικού, μεριμνά για τη διεκπεραίωση των εκπαιδευτικών θεμάτων και διαδικασιών που αφορούν στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στη Σχολή καθώς και στους οπλίτες που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωσή τους και υπηρετούν ομοίως στη Σχολή
Άρθρο 26 "Τμήμα Προστασίας Δυνάμεων"
1.  
  Το Τμήμα Προστασίας Δυνάμεων, μεριμνά για θέματα φύλαξης της Σχολής, για τη συλλογή, επεξεργασία, διασταύρωση και αξιολόγηση των πληροφοριών που έχουν σχέση με την ασφάλεια προσωπικού, πληροφοριών, υλικού και εγκαταστάσεων, για τη λήψη των απαραίτητων προληπτικών μέτρων καθώς και για την εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων που αφορούν στη Σ.Μ.Υ.Α.
Άρθρο 27 "Τμήμα Οργάνωσης"
1.  
  Το Τμήμα Οργάνωσης, μεριμνά για τα θέματα οργάνωσης και επιθεωρήσεων της Σχολής
Άρθρο 28 "Διεύθυνση Υποστήριξης (Δ.ΥΠ.)"
1.  
  Η Δ.ΥΠ. υπάγεται στον Υποδιοικητή της Σχολής και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. Τον σχεδιασμό, την οργάνωση, το συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης, σε θέματα που αφορούν στη συντήρηση τεχνικών και εκπαιδευτικών μέσων καθώς και στη λειτουργία και συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων, των δικτύων και του περιβάλλοντος χώρου
 2. Την ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση των δικτύων δεδομένων και επικοινωνιών, τη διαχείριση και ασφάλεια των ηλεκτρονικών δεδομένων, την υποστήριξη του ακαδημαϊκού δικτύου και των οπτικοακουστικών μέσων και την έγκαιρη και ενδεδειγμένη προμήθεια υλικών και μέσων
 3. Την οργάνωση και τον έλεγχο για θέματα σχετικά με την υγιεινή, την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων
2.  
  Την Δ.ΥΠ. διευθύνει εν ενεργεία αξιωματικός της Π.Α., βαθμού Αντισμηνάρχου ή Επισμηναγού, απόφοιτος Α.Σ.Σ.Υ. ειδικότητας Σωμάτων Τεχνικής Υποστήριξης.
3.  
  Στα οργανωτικά στοιχεία της Δ.ΥΠ. περιλαμβάνονται το Τμήμα Συντήρησης, το Τμήμα Δικτύων και Επικοινωνιών, το Τμήμα Εφοδιασμού και το αυτοτελές Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας.
Άρθρο 29 "Τμήμα Συντήρησης"
1.  
  Το Τμήμα Συντήρησης, μεριμνά για τη συντήρηση και την καλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων και μέσων που διαθέτει η Σχολή
Άρθρο 30 "Τμήμα Δικτύων και Επικοινωνιών"
1.  
  Το Τμήμα Δικτύων και Επικοινωνιών, μεριμνά για την ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση των δικτύων δεδομένων και επικοινωνιών καθώς και για το σύνολο των μηχανογραφικών εφαρμογών που υποστηρίζουν την λειτουργία της Σχολής
Άρθρο 31 "Τμήμα Εφοδιασμού"
1.  
  Το Τμήμα Εφοδιασμού, μεριμνά για την εφοδιαστική υποστήριξη της Σχολής σε μέσα και υλικά
Άρθρο 32 "Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας"
1.  
  Το Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας, μεριμνά για τα θέματα υγείας και ασφάλειας του προσωπικού στους χώρους εργασίας στη Σχολή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΜΕΡΙΜΝΑ
Άρθρο 33 "Μοίρες Δοκίμων (Μ.Δ.)"
1.  
  Οι Δόκιμοι συγκροτούνται σε Μοίρες, ο αριθμός των οποίων είναι ανάλογος με τον αριθμό των Δοκίμων. Οι Μοίρες Δοκίμων υπάγονται στον Διοικητή της Σχολής.
2.  
  Κάθε Μοίρα Δοκίμων διοικείται από εν ενεργεία αξιωματικό της Π.Α., απόφοιτο Α.Σ.Σ.Υ., βαθμού Σμηναγού, οποιασδήποτε ειδικότητας.
3.  
  Ο Διοικητής κάθε Μ.Δ. είναι αρμόδιος για την άρτια λειτουργία της Μοίρας την οποία διοικεί, την παροχή διοικητικής μέριμνας στους Δοκίμους, τη διαβίωση αυτών, τη στρατιωτική και κοινωνική διαπαιδαγώγησή τους, καθώς επίσης και για την καλλιέργεια, ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση της Στρατιωτικής Αγωγής.
4.  
  Ο Διοικητής Μοίρας Δοκίμων απουσιάζων ή κωλυόμενος, για χρονικό διάστημα πάνω από τριάντα (30) ημέρες, αντικαθίσταται με μέριμνα του Γ.Ε.Α.
5.  
  Στην περίπτωση που απαιτηθεί η εκπαίδευση ορισμένων ειδικοτήτων να παρέχεται σε εγκαταστάσεις άλλης Μονάδας ή εκπαιδευτικού κέντρου της Π.Α., μόνο για το υπόψη χρονικό διάστημα, θα συγκροτείται Μοίρα Δοκίμων της οποίας η οργάνωση, η σύνθεση του προσωπικού, η έναρξη και το πέρας λειτουργίας της θα αποφασίζεται από το Α.Α.Σ.
Άρθρο 34 "Μοίρα Εξυπηρέτησης Δοκίμων (Μ.Ε.Δ.)"
1.  
  Η Μ.Ε.Δ. υπάγεται στον Υποδιοικητή της Σχολής και είναι αρμόδια για την υποστήριξη των Μοιρών των Δοκίμων σε θέματα τροφοδοσίας και καθημερινής διαβίωσης των Δοκίμων.
2.  
  Η Μ.Ε.Δ. διοικείται από εν ενεργεία αξιωματικό της Π.Α., απόφοιτο Α.Σ.Σ.Υ., βαθμού Σμηναγού ή Υποσμηναγού οποιασδήποτε ειδικότητας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Άρθρο 35 "Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.)"
1.  
  Το Ε.Σ. είναι η ανώτατη εκπαιδευτική αρχή της Σ.Μ.Υ.Α. και αποτελείται από τα παρακάτω όργανα:.
 1. Τον Διοικητή της Σ.Μ.Υ.Α., ως πρόεδρο και.
 2. Τον Υποδιοικητή της Σ.Μ.Υ.Α.
 3. Τον Διευθυντή της Δ.Ε. Δ.
 4. Τον Τμηματάρχη του Τμήματος Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης
 5. Τον Τμηματάρχη του Τμήματος Στρατιωτικής Εκπαίδευσης
 6. Τον Τμηματάρχη του Τμήματος Εργαστηρίων και
 7. Τον Τμηματάρχη του Τμήματος Υποστήριξης Εκπαίδευσης, ως μέλη
2.  
  Το Ε.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, και τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων απαραιτήτως ο Διευθυντής της Δ.Ε.Δ. Οι αποφάσεις του Ε.Σ. λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
3.  
  Η λειτουργία του Ε.Σ. υποστηρίζεται από τη Γραμματεία Συμβουλίων.
4.  
  Το Ε.Σ. συγκαλείται εγγράφως από τον πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Η προετοιμασία των συνεδριάσεων του Ε.Σ. γίνεται από τη Γραμματεία Συμβουλίων και περιλαμβάνει τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης, που καταρτίζεται και υπογράφεται από τον πρόεδρο. Οι εισηγητές των θεμάτων ορίζονται από τον πρόεδρο του Ε.Σ. Τα πρακτικά του Ε.Σ. τηρούνται από τον γραμματέα του, φυλάσσονται και διακινούνται με ευθύνη της Γραμματείας Συμβουλίων.
5.  
  Το Ε.Σ. είναι το αρμόδιο όργανο επί όλων των θεμάτων που αφορούν στην εκπαίδευση των Δοκίμων. Ειδικότερα:.
 1. Εισηγείται στη Δ.Α.Ε. για τα ακόλουθα θέματα:.
  • Την τροποποίηση του παρόντος οργανισμού
  • Την τροποποίηση, συμπλήρωση και έγκριση του Γενικού Προγράμματος Εκπαίδευσης και των Αναλυτικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 49
  • Την κάλυψη των απαιτήσεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό
  • Την παύση εκπαιδευτικού προσωπικού
  • Την έγκριση ανάθεσης συγγραφής βιβλίων ή εκπαιδευτικών σημειώσεων σε στρατιωτικούς εκπαιδευτές. αστ) Την έγκριση χρησιμοποίησης τίτλων βιβλίων.
  • Την κάλυψη των αναγκών σε μέσα και υλικά που υποστηρίζουν την εκπαίδευση
  • Μέτρα βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης
 2. Εγκρίνει τον Οδηγό Σπουδών και το Εγκόλπιο του Δοκίμου
6.  
  Λεπτομέρειες επί εκπαιδευτικών θεμάτων, που δεν ρυθμίζονται ρητά στον παρόντα οργανισμό, έχουν όμως άμεση σχέση με τις αρμοδιότητες του Ε.Σ., ρυθμίζονται με αποφάσεις του Ε.Σ.
Άρθρο 36 "Συμβούλιο Ικανότητας"
1.  
  Το Συμβούλιο Ικανότητας έχει την αρμοδιότητα υποβολής αιτιολογημένης εισήγησης προς τη Δ.Α.Ε. σχετικά με την έκδοση απόφασης διαγραφής αποβαλλόμενου Δοκίμου, λόγω ανεπάρκειας στη Στρατιωτική Αγωγή.
2.  
  Το Συμβούλιο Ικανότητας είναι τετραμελές και απαρτίζεται από:
 1. Τον Διοικητή της Σ.Μ.Υ.Α., ως πρόεδρο και.
 2. Τον Υποδιοικητή
 3. Τον Διευθυντή της Δ.Ε.Δ. και.
 4. Τον Τμηματάρχη του Τμήματος Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, ως μέλη
3.  
  Εισηγητής ορίζεται ο Διοικητής της Μοίρας Δοκίμων, στην οποία ανήκει ο παραπεμπόμενος, χωρίς δικαίωμα ψήφου
4.  
  Το Συμβούλιο Ικανότητας βρίσκεται σε απαρτία όταν στη σύνθεσή του μετέχει απαραιτήτως ο Διοικητής της Σχολής και δύο (2) τουλάχιστον από τα υπόλοιπα μέλη
5.  
  Οι διαδικασίες παραπομπής, κύρωσης αποφάσεων και λοιπές λεπτομέρειες καθορίζονται στο άρθρο 79
Άρθρο 37 "Συμβούλιο Πτητικής Ικανότητας"
1.  
  Το Συμβούλιο Πτητικής Ικανότητας αποφαίνεται για την πτητική καταλληλότητα των Δοκίμων, ειδικότητας Ραδιοναυτίλων
2.  
  Δόκιμος Ραδιοναυτίλος τίθεται υπό κρίση πτητικής καταλληλότητας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. Όταν από τα στοιχεία που έχουν υπολογισθεί και παρασχεθεί από αυτόν στον κυβερνήτη του αεροσκάφους (Α/Φ) ή ελικοπτέρου (Ε/Π) και γενικά από λαθεμένους υπολογισμούς και ενέργειές του, κατά την εκτέλεση μιας πτήσης, τέθηκε ή ήταν δυνατό να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά της
 2. Όταν σε πτήση εξέτασης ή αξιολόγησης που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα διαταγή εκπαίδευσης βαθμολογηθεί με βαθμολογία από μηδέν (0) έως πενήντα εννέα τοις εκατό (59 %)
 3. Όταν μετά τις τέσσερις (4) πρώτες εξόδους του σταδίου Πτητικής Εκπαίδευσης και σε δύο (2) συνεχόμενες πτήσεις βαθμολογηθεί με βαθμολογία από μηδέν (0) έως σαράντα εννέα τοις εκατό (49%), ή σε τρεις (3) συνεχόμενες πτήσεις με βαθμολογία από μηδέν (0) έως πενήντα εννέα τοις εκατό (59%)
 4. Όταν το σαράντα τοις εκατό (40%) και άνω των πτήσεων της πρώτης ενότητας του σταδίου ή το είκοσι τοις εκατό (20%) και άνω των πτήσεων του συνόλου της Πτητικής Εκπαίδευσης, βαθμολογηθεί με βαθμολογία από μηδέν (0) έως πενήντα εννέα τοις εκατό (59%)
 5. Εάν κατά την εκπαίδευση στον εξομοιωτή πτήσεων, βαθμολογηθεί:
  • Μετά τις τρεις (3) πρώτες εξόδους του σταδίου και σε τρεις (3) συνεχόμενες πτήσεις, με βαθμολογία από μηδέν (0) έως πενήντα εννέα τοις εκατό (59%)
  • Στο είκοσι τοις εκατό (20%) των πτήσεων του σταδίου και όχι λιγότερες από τρεις (3), με βαθμολογία από μηδέν (0) έως πενήντα εννέα τοις εκατό (59%)
 6. Όταν αποτύχει σε δύο (2) συνεχόμενες γραπτές αξιολογήσεις ή εξετάσεις εδάφους που διενεργούνται από τη Σ.Μ.Υ.Α. τη Μονάδα ή την προϊστάμενη Αρχή.
 7. Όταν αποτύχει σε τέσσερις (4) συνεχόμενες ή οκτώ (8) μη συνεχόμενες, προβλεπόμενες από την εκάστοτε ισχύουσα διαταγή εκπαιδεύσεως, προφορικές εξετάσεις κατά την ομαδική προ πτήσεως ενημέρωση
 8. Όταν παρουσιάζει απειθαρχία κατά τις πτήσεις, από την οποία τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια προσωπικού ή υλικού, ή παρακωλύθηκε η ομαλή διεξαγωγή των πτήσεων ή η εκπαίδευση, ή κατ επανάληψη κατέληξε μάταιη η εκτέλεση της αποστολής., Περιπτώσεις απειθαρχίας συνιστούν ιδίως η πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων του σε πτήση, άρνηση εκτέλεσης των καθηκόντων του, ή άρνηση εκτέλεσης πτήσης χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.
 9. Όταν εκφράζει εγγράφως απαρέσκεια για τις πτήσεις
 10. Όταν παρουσιάζεται για πτήση μετά από χρήση οινοπνευματωδών ποτών.
 11. Η χρήση αυτή διαπιστώνεται από το Διοικητή ή τον Αξιωματικό Εκπαίδευσης του Ανεξάρτητου Σμήνους/Μοίρας ή το Διοικητή ή Υποδιοικητή της Μονάδας στην οποία παρέχεται η Πτητική Εκπαίδευση και βεβαιώνεται από υγειονομικά όργανα με χρήση αναγνωρισμένης και αξιόπιστης συσκευής ή με εργαστηριακές εξετάσεις.
 12. Σε περίπτωση άρνησης παροχής συγκατάθεσης στη διαδικασία διακρίβωσης της χρήσης οινοπνευματωδών ποτών από τα υγειονομικά όργανα και εφόσον δεν υφίσταται τεκμηριωμένα ιατρικός λόγος για αυτό εφαρμόζεται η παρ. 5.
3.  
  Στις περιπτ. α , β , γ και ε (αα) της παρ. 2, ο παραπεμπόμενος εξετάζεται για την πτητική του καταλληλότητα λόγω μειωμένης πτητικής ικανότητας, με πτήση Δοκιμής Προόδου από τον Αξιωματικό Εκπαίδευσης (Α.Ε.), στον αέρα για τις περιπτ. α , β και γ ενώ για την περίπτ. ε (αα) σε πτήση στον εξομοιωτή πτήσεων. Εάν λάβει βαθμολογία:.
 1. Από εξήντα τοις εκατό (60%) και άνω, συνεχίζει την εκπαίδευσή του με άλλο εκπαιδευτή
 2. Από μηδέν (0) έως πενήντα εννέα τοις εκατό (59%), παραπέμπεται στο Διοικητή Μοίρας για εκ νέου εξέταση Δοκιμής Προόδου σε πτήση αέρος ή σε πτήση στον εξομοιωτή πτήσεων κατά περίπτωση
4.  
  Στην περίπτ. ζ της παρ. 2, ο παραπεμπόμενος εξετάζεται από τον Α.Ε. σε γραπτές εξετάσεις εδάφους σε όλα τα επαγγελματικά θέματα, και εφόσον σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα διαταγή εκπαιδεύσεως κριθεί:.
 1. Επιτυχών, συνεχίζει τις πτήσεις
 2. Αποτυχών, παραπέμπεται στο Συμβούλιο Πτητικής Ικανότητας
5.  
  Στις περιπ. δ , ε (αβ), στ , η , θ και ι της παρ. 2 συντάσσεται ειδική έκθεση από το Διοικητή Μοίρας και ο κρινόμενος παραπέμπεται στο Συμβούλιο Πτητικής Ικανότητας για κρίση της πτητικής του καταλληλότητας.
6.  
  Ο Α.Ε. έχει το δικαίωμα κρίσης πτητικής καταλληλότητας μόνο μία φορά. Δόκιμος που τίθεται για δεύτερη φορά υπό την κρίση του Α.Ε., κατά τις περιπτ. α , β και γ της παρ. 2 παραπέμπεται στο Διοικητή Μοίρας για κρίση, ενώ κατά τις περιπτ. ε (αα) και ζ της ίδιας παραγράφου παραπέμπεται στο Συμβούλιο Πτητικής Ικανότητας.
7.  
  Δόκιμος κρίνεται από τον Διοικητή Μοίρας, με εξέταση στον αέρα σε πτήση Δοκιμής Προόδου, και εάν βαθμολογηθεί με βαθμολογία:
 1. Από εξήντα τοις εκατό (60%) και άνω, συνεχίζει την εκπαίδευσή του με άλλο εκπαιδευτή
 2. Από μηδέν (0) έως πενήντα εννέα τοις εκατό (59%), παραπέμπεται στο Συμβούλιο Πτητικής Ικανότητας
8.  
  Δόκιμος που παραπέμπεται στον Διοικητή Μοίρας για δεύτερη φορά:
 1. Στην περίπτωση που κατά τη προηγούμενη εξέταση Δοκιμής Προόδου είχε βαθμολογηθεί από εξήντα τοις εκατό (60%) και άνω υποβάλλεται σε νέα αίτηση εξέτασης Δοκιμής Προόδου στον αέρα για τις περιπτ. α , β και γ της παρ. 2 ή στον εξομοιωτή πτήσεων για την περίπτ. ε.
  • της ίδιας παραγράφου από το Διοικητή Μοίρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6.
 2. Στην περίπτωση που κατά τη προηγουμένη εξέταση Δοκιμής Προόδου είχε βαθμολογηθεί από μηδέν (0) έως πενήντα εννέα τοις εκατό (59%) παραπέμπεται στο Συμβούλιο Πτητικής Ικανότητας για κρίση πτητικής καταλληλότητας
9.  
  Οι αξιολογήσεις αέρος και εδάφους γίνονται με βάση τα κριτήρια απόδοσης που καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα Διαταγή Εκπαίδευσης για το στάδιο Πτητικής Εκπαίδευσης της Σ.Μ.Υ.Α. που εκδίδει η ΔΑΕ.
10.  
  Το Συμβούλιο Πτητικής Ικανότητας αποτελείται από τους παρακάτω αξιωματικούς:
 1. Τον Διοικητή της Σ.Μ.Υ.Α., ως πρόεδρο.
 2. Δύο (2) αξιωματικούς ειδικότητας Ραδιοναυτίλου ή Ιπταμένου, ως μέλη, οι οποίοι ορίζονται με διαταγή της Δ.Α.Ε.
11.  
  Εισηγητής στο Συμβούλιο είναι ο Διοικητής της Μοίρας στην οποία παρέχεται η Πτητική Εκπαίδευση
12.  
  Για την παραπομπή Δοκίμου στο Συμβούλιο Πτητικής Ικανότητας, ο Διοικητής Μοίρας στην οποία παρέχεται η Πτητική Εκπαίδευση συμπληρώνει ειδική έκθεση την οποία υποβάλλει αμελλητί στον Διοικητή της Σ.Μ.Υ.Α.
13.  
  Ο Διοικητής της Σ.Μ.Υ.Α. εκδίδει διαταγή συγκρότησης του Συμβουλίου Πτητικής Ικανότητας, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία περιέλευσης σε αυτόν της ειδικής έκθεσης της παρ. 12.
14.  
  Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Πτητικής Ικανότητας, ο παραπεμπόμενος εκθέτει τις απόψεις του για την πτητική του ικανότητα
15.  
  Οι διατάξεις που αφορούν στη συγκρότηση, στη σύνθεση, στις συνεδριάσεις, στη λειτουργία και στη λήψη αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του ν.2690/1999 (Α 45) εφαρμόζονται και για το Συμβούλιο Πτητικής Ικανότητας του παρόντος άρθρου.
16.  
  Εάν η απόφαση είναι υπέρ της συνέχισης της Πτητικής Εκπαίδευσης του παραπεμπόμενου, συνεχίζεται η εκπαίδευσή του με άλλον εκπαιδευτή
17.  
  Εάν η απόφαση είναι κατά της συνέχισης της Πτητικής Εκπαίδευσης του παραπεμπόμενου, υποβάλλεται με μέριμνα του Διοικητή της Σ.Μ.Υ.Α., το σχετικό πρακτικό του Συμβουλίου και ο ατομικός φάκελος εκπαίδευσης του παραπεμπόμενου, προκειμένου να επικυρωθεί η απόφαση από το Διοικητή της ΔΑΕ. Σε περίπτωση επικύρωσής της, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στο άρθρο 78.
18.  
  Σε κάθε περίπτωση κρίσης πτητικής καταλληλότητας, η απόφαση του Συμβουλίου τίθεται στον ατομικό φάκελο του παραπεμφθέντος Δοκίμου

ΜΕΡΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Άρθρο 38 "Προκήρυξη διαγωνισμού"
1.  
  Στην προκήρυξη του διαγωνισμού επιλογής, που εκδίδεται κάθε εκπαιδευτικό έτος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αναγράφονται, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα: α. Ο αριθμός των εισακτέων σπουδαστών στη Σ.Μ.Υ.Α. ανά κατεύθυνση. Ειδικότερα για την κατεύ β. Τα προσόντα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή των υποψηφίων στον διαγωνισμό, μαζί με τα υποδείγματα των δικαιολογητικών. γ. Η προθεσμία, ο τρόπος και ο τόπος υποβολής των δικαιολογητικών. δ. Ο τόπος και η ημερομηνία έναρξης των προκαταρκτικών εξετάσεων (Π.Κ.Ε.). ε. Οι ισχύουσες διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α 17), όπως ισχύει κάθε φορά, με βάση τις οποίες γίνεται η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων, καθορίζεται η ελάχιστη επιτρεπόμενη οπτική και ακουστική οξύτητα καθώς και τα κυριότερα νοσήματα και σωματικές ατέλειες για τα οποία ο υποψήφιος κρίνεται ακατάλληλος από πλευράς υγείας. στ. Τα αγωνίσματα της αθλητικής δοκιμασίας, ο τρόπος διεξαγωγής τους και τα απαιτούμενα ελάχιστα όρια επίδοσης σε αυτά. ζ. Οι οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι υποψήφιοι, εφόσον είναι ενήλικες ή, εάν είναι ανήλικοι, αυτοί που ασκούν τη γονική μέριμνα, ή ο επίτροπος αν τελούν σε καθεστώς επιτροπείας, εάν εισαχθούν στη Σ.Μ.Υ.Α. και οι συνέπειες από τη μη εκπλήρωση αυτών. η. Η υποχρέωση εκπαίδευσης των Δοκίμων σε αεροσκάφη, όπως και κάθε άλλη και με οποιοδήποτε μέσο εκπαίδευση, την οποία η Υπηρεσία θα έκρινε αναγκαία. θ. Η υποχρέωση του υποψηφίου να φέρει μαζί του το δελτίο αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτοπροσωπίας. ι. Η αναλαμβανόμενη από τους κατατασσόμενους υποχρέωση παραμονής στις τάξεις της Π.Α. ια. Κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία.
Άρθρο 39 "Προσόντα υποψηφίων"
1.  
  Τα απαιτούμενα προσόντα, για τη συμμετοχή των υποψηφίων στο διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα: α. Να έχουν ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι ομογενείς που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την αποκτούν όμως όταν εισαχθούν στη Σχολή, σύμφωνα με τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. β. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 11/2014 (Α 17), όπως ισχύει κάθε φορά. γ. Να έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού και να μην συμπληρώνουν το εικοστό πρώτο (21ο) έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισμός. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και οι υπηρετούντες στις Ε.Δ., οπλίτες, πρότακτοι οπλίτες και μαθητές Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., εφόσον δεν συμπληρώνουν το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισμός. δ. Να είναι γραμμένοι οι μεν άνδρες στα Μητρώα Αρρένων οι δε γυναίκες στα Δημοτολόγια, οποιουδήποτε Δήμου ή Κοινότητας του Κράτους. ε. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή στις εξετάσεις που διεξάγονται με μέριμνα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον «ΚΟΣΜΙΑ». στ. Να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα σε ποινή κάθειρξης για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε ποινή φυλάκισης για τα αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 207 έως 211, 216 έως 218, 222, 224, 229, 235, 236, 256, 259, 336 έως 351, 363, 372 έως 378 και 385 έως 389 του Ποινικού Κώδικα ή για τα εγκλήματα της λιποταξίας και ανυποταξίας, σύμφωνα με το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, ούτε να διώκονται για κάποιο από αυτά. ζ. Να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων. η. Να μην έχουν αποβληθεί στο παρελθόν από καμία Στρατιωτική Σχολή (Α.Σ.Ε.Ι. – Α.Σ.Σ.Υ.). θ. Να μην έχουν διαγραφεί απολυόμενοι από τη Σ.Μ.Υ.Α. για τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 80. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να επανεισαχθούν στη Σχολή, εφόσον έχουν διαγραφεί από αυτή για τους παρακάτω λόγους: αα) Λόγω πτητικής ή υγειονομικής ακαταλληλότητας για την ειδικότητα του Ραδιοναυτίλου, οπότε και μπορούν να εισαχθούν σε οποιαδήποτε ειδικότητα, πλην αυτής του Ραδιοναυτίλου. αβ) Εξαιτίας υποβολής δήλωσης παραίτησης προ της ορκωμοσίας τους ως Δοκίμων, οπότε και μπορούν να εισαχθούν σε οποιαδήποτε ειδικότητα.
Άρθρο 40 "Απαιτούμενα δικαιολογητικά"
1.  
  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εισαγωγή των υποψηφίων στη Σχολή και οι διαδικασίες υποβολής τους, καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών Α.Σ.Ε.Ι.-Α.Σ.Σ.Υ.
2.  
  Επιτροπή που ορίζεται με μέριμνα της Σ.Μ.Υ.Α., ελέγχει τα δικαιολογητικά που προβλέπεται, βάσει της ως άνω προκήρυξης, να προσκομίσουν οι εισαγόμενοι στη Σ.Μ.Υ.Α., κατά την κατάταξή τους, και καταρτίζει σχετικό πρωτόκολλο πληρότητας και ακρίβειας ή μη αυτών, το οποίο υποβάλλει στη Δ.Α.Ε. μετά την κατάταξη και οπωσδήποτε πριν από την ορκωμοσία τους.
3.  
  Τα δικαιολογητικά των τελικά εισαγομένων στη Σ.Μ.Υ.Α., μαζί με το πρωτόκολλο πληρότητας και ακρίβειας, φυλάσσονται στη Σχολή μέχρι την ονομασία των Δοκίμων σε Σμηνίες, οπότε και υποβάλλονται στο Τμήμα Μητρώου της Διεύθυνσης Προσωπικού του Γ.Ε.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
Άρθρο 41 "Προκαταρκτικές εξετάσεις"
1.  
  Η εισαγωγή στη Σ.Μ.Υ.Α. γίνεται μέσω των εξετάσεων που διεξάγονται με μέριμνα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κάθε ακαδημαϊκό έτος, κατά την κείμενη νομοθεσία.
2.  
  Ο αριθμός των εισακτέων σπουδαστών στη Σ.Μ.Υ.Α. καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και Οικονομικών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά από εισήγηση του Α.Α.Σ.
3.  
  Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή υποψηφίων στη Σ.Μ.Υ.Α., μεταξύ άλλων, είναι και η επιτυχής ολοκλήρωση εκ μέρους τους προκαταρκτικών εξετάσεων (Π.Κ.Ε.), οι οποίες αποσκοπούν στην αξιολόγηση των υποψηφίων ώστε να φοιτήσουν επιτυχώς στη Σ.Μ.Υ.Α. και να ασκήσουν το επάγγελμα του στρατιωτικού ως μόνιμα στελέχη, σύμφωνα με το πρότυπο του υπαξιωματικού της Π.Α.
4.  
  Οι Π.Κ.Ε. συμπεριλαμβάνουν την αξιολόγηση της επαγγελματικής καταλληλότητας (ψυχομετρική δοκιμασία), την αξιολόγηση της σωματικής ικανότητας (υγειονομική εξέταση) και την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης (αθλητική δοκιμασία) των υποψηφίων. Οι αποτυχόντες, έστω και σε μία εκ των Π.Κ.Ε., αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας επιλογής για την κατάρτιση του τελικού πίνακα επιτυχόντων (εισακτέων) που συντάσσει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 45.
5.  
  Οι Π.Κ.Ε. αφορούν τόσο στους αποκλειστικούς υποψήφιους της Σ.Μ.Υ.Α. όσο και στους υποψήφιους των άλλων Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ. που δηλώνουν συμμετοχή και στη Σ.Μ.Υ.Α.
6.  
  Στις Π.Κ.Ε. συμμετέχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν τα προσόντα και έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 39 και 40.
7.  
  Οι Π.Κ.Ε. προγραμματίζονται, οργανώνονται και υλοποιούνται με μέριμνα της Δ.Α.Ε., όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα οργανισμό.
8.  
  Οι Π.Κ.Ε. διεξάγονται στη βάση αναλυτικού ημερολογιακού προγράμματος που εκπονείται με μέριμνα της Δ.Α.Ε. και περιλαμβάνει τον διαχωρισμό των υποψηφίων σε ομάδες, τις ημερομηνίες και τους τόπους διεξαγωγής των Π.Κ.Ε.
9.  
  Οι Π.Κ.Ε. διεξάγονται κατά σειρά, δηλαδή πρώτα η ψυχομετρική δοκιμασία, έπειτα η υγειονομική εξέταση και τέλος η αθλητική δοκιμασία. Με την ολοκλήρωση κάθε σταδίου, οι υποψήφιοι κρίνονται ως κατάλληλοι ή ακατάλληλοι. Οι κριθέντες ως ακατάλληλοι αποκλείονται της συμμετοχής στην επόμενη εξέταση ή δοκιμασία. Κατά τον ίδιο τρόπο αποκλείονται και οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται τις ορισμένες ημέρες και ώρες για να υποβληθούν σε κάποια από τις δοκιμασίες – εξετάσεις ή τις διακόπτουν για οποιονδήποτε λόγο. Κατ’ εξαίρεση, όσοι υποψήφιοι δεν παρουσιασθούν ή διακόψουν τις Π.Κ.Ε., για λόγους ανωτέρας βίας, είναι δυνατόν, μετά από αίτησή τους και έγκριση της Δ.Α.Ε., να ενταχθούν σε άλλη ομάδα υποψηφίων. Ως λόγοι ανωτέρας βίας νοούνται η ασθένεια ή ο τραυματισμός του υποψήφιου, ο θάνατος μέλους της οικογένειάς του και η αδυναμία μετακίνησης λόγω θεομηνίας. Σε κάθε περίπτωση οι λόγοι πρέπει να πιστοποιούνται εγγράφως με ευθύνη του υποψήφιου. Μετά την παρέλευση της τελευταίας ημέρας διεξαγωγής των δοκιμασιών, σύμφωνα με το εκπονηθέν πρόγραμμα, καμία εξέταση και για οποιονδήποτε λόγο δεν πραγματοποιείται.
10.  
  Επανάληψη ή επανεξέταση των δοκιμασιώνεξετάσεων, για όσους κατά τα διαλαμβανόμενα στην προηγούμενη παράγραφο κρίνονται ακατάλληλοι, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται. Ομοίως δεν επιτρέπεται η εκτός ομάδας υποψηφίων ατομική εξέταση.
11.  
  Η ψυχομετρική και η αθλητική δοκιμασία διενεργούνται από επιτροπές με τις διαδικασίες που καθορίζονται στα άρθρα 42 και 43. Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες των επιτροπών καθορίζονται στο άρθρο 44.
12.  
  Η υγειονομική εξέταση διενεργείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 42
13.  
  Μετά την ολοκλήρωση των Π.Κ.Ε., η Δ.Α.Ε. συντάσσει τους πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων, τους οποίους υποβάλλει στο Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.), για την έκδοση του τελικού πίνακα επιτυχόντων για κατάταξη.
Άρθρο 42 "Ψυχομετρικές δοκιμασίες – Υγειονομικές εξετάσεις"
1.  
  Οι ψυχομετρικές δοκιμασίες πραγματοποιούνται σε εγκαταστάσεις της Π.Α., οι οποίες καθορίζονται με διαταγή του Αρχηγού του Γ.Ε.Α. μετά από εισήγηση της Δ.Α.Ε.
2.  
  Τα αντικείμενα που περιλαμβάνει η ψυχομετρική δοκιμασία είναι ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις – συζητήσεις, αυτοπεριγραφή, σχεδίαση ανθρώπινης μορφής, γραπτές εξετάσεις και ερωτηματολόγια, μέσα από τα οποία διαπιστώνονται η συγκρότηση και ο βαθμός ωριμότητας της προσωπικότητας, οι επαγγελματικές και ηγετικές ικανότητες, το κίνητρο, η γενική εικόνα και η εν γένει συμπεριφορά του υποψήφιου ως άτομο σε συνδυασμό με τη στρατιωτική ιδιότητα. Τα αντικείμενα εξετάζονται είτε στο σύνολό τους, είτε κατ’ επιλογή μερικών εξ αυτών. Το περιεχόμενο των αντικειμένων, οι διαδικασίες εξέτασης και κάθε άλλη λεπτομέρεια διενέργειας των ψυχομετρικών δοκιμασιών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται με μέριμνα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.).
3.  
  Εφόσον στις δοκιμασίες συμπεριλαμβάνεται και γραπτή εξέταση, απαγορεύεται κάθε συνεργασία μεταξύ των υποψηφίων, καθώς και η αναγραφή του ονόματός τους ή άλλων σημείων αναγνώρισης εκτός του ορισμένου χώρου κάτω από το αδιαφανές κάλυμμα του εντύπου επί του οποίου διαγωνίζεται ο υποψήφιος. Κάθε παράβαση με σκοπό την αλλοίωση του αποτελέσματος των εξετάσεων, που διαπιστώνεται από την επιτροπή ψυχομετρικής δοκιμασίας, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω εξέταση, και τον χαρακτηρισμό του ως ακατάλληλου.
4.  
  Η επιτροπή ψυχομετρικών δοκιμασιών, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 44, συντάσσει για κάθε υποψήφιο Φύλλο Παρατηρήσεων σε ειδικό έντυπο, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του υποψήφιου, οι δοκιμασίες στις οποίες υποβλήθηκε, οι παρατηρήσεις της επιτροπής για κάθε δοκιμασία και η τελική κρίση της επιτροπής για την καταλληλότητα ή μη αυτού. Η τελική κρίση της επιτροπής συνάγεται με προφορική ψηφοφορία του προέδρου και των τακτικών μελών, η οποία καταγράφεται και υπογράφεται επί του Φύλλου Παρατηρήσεων. Το Φύλλο Παρατηρήσεων και το εν γένει έντυπο υλικό που αφορά στις ψυχομετρικές δοκιμασίες κάθε υποψήφιου χαρακτηρίζεται εμπιστευτικό προσωπικό και τηρείται στο αρμόδιο τμήμα του Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι.), σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τα προσωπικά δεδομένα. Το υλικό αυτό τηρείται στο Κ.Α.Ι. για όσους κατατάσσονται στη Σ.Μ.Υ.Α., ενώ για τους λοιπούς καταστρέφεται, μετά την παρέλευση ενός (1) έτους, από την ημερομηνία κρίσης της επιτροπής, από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με μέριμνα του Κ.Α.Ι.
5.  
  Μετά το τέλος της ψυχομετρικής δοκιμασίας κάθε ομάδας υποψηφίων, η επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτει πίνακες κατάλληλων, ακατάλληλων, μη προσελθόντων και διακοψάντων. Το πρακτικό και οι συνημμένοι πίνακες υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα τακτικά μέλη της επιτροπής. Με το πρακτικό καλούνται όσοι υποψήφιοι κρίθηκαν κατάλληλοι να μεταβούν στο Κ.Α.Ι. για την υγειονομική τους εξέταση. Αντίγραφα του πρακτικού και των πινάκων, με μέριμνα του προέδρου, υποβάλλονται για υπηρεσιακή χρήση στη Δ.Α.Ε. Αντίγραφα του πρακτικού και των συνημμένων πινάκων, πλην αυτού των ακαταλλήλων, υποβάλλονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 Γ.Ν.Α.), στο Κ.Α.Ι. και στην Ανώτατη Αεροπορική Υγειονομική Επιτροπή (Α.Α.Υ.Ε.), για την ενημέρωσή τους. Το πρακτικό και οι συνημμένοι πίνακες αναρτώνται σε ιδιαίτερα διαμορφωμένο σημείο εντός των εγκαταστάσεων της Σχολής.
6.  
  Οι αποτυχόντες υποψήφιοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο των αποτελεσμάτων της προηγούμενης παραγράφου μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται προς τον Πρόεδρο της Σ.Μ.Υ.Α. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης των σχετικών αποτελεσμάτων.
7.  
  Οι υγειονομικές εξετάσεις διενεργούνται με μέριμνα του Κ.Α.Ι. σύμφωνα με το π.δ. 11/2014 (Α 17), όπως ισχύει κάθε φορά.
8.  
  Την τελική κρίση για την υγειονομική καταλληλότητα ή όχι των υποψηφίων έχει η Α.Α.Υ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1327/1973 (Α 62), όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.
9.  
  Για κάθε ομάδα υποψηφίων που ολοκληρώνει την υγειονομική εξέταση, η Α.Α.Υ.Ε. συντάσσει πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτει πίνακες κατάλληλων, ακατάλληλων, μη προσελθόντων και διακοψάντων. Το πρακτικό και οι πίνακες υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Α.Α.Υ.Ε. Ακολούθως, αντίγραφα του πρακτικού και των πινάκων, με μέριμνα του προέδρου, υποβάλλονται για υπηρεσιακή χρήση στη Δ.Α.Ε. και στη Σ.Μ.Υ.Α. Με το πρακτικό καλούνται όσοι υποψήφιοι κρίθηκαν κατάλληλοι, να προσέλθουν στις αθλητικές δοκιμασίες, σύμφωνα με το πρόγραμμα των Π.Κ.Ε.
10.  
  Όσοι υποψήφιοι διακόπτουν τις ψυχομετρικές δοκιμασίες ή τις υγειονομικές εξετάσεις για λόγους ανωτέρας βίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 41 του παρόντος, κατά τη νέα τους εξέταση, είτε επαναλαμβάνουν εξ’ αρχής τις εξετάσεις, είτε συνεχίζουν το υπόλοιπο αυτών, κατά την κρίση των αρμοδίων επιτροπών, γινομένης σχετικής μνείας στο πρακτικό.
11.  
  Οι αποφάσεις των επιτροπών ψυχομετρικών δοκιμασιών και της Α.Α.Υ.Ε. είναι οριστικές και αμετάκλητες.
Άρθρο 43 "Αθλητικές δοκιμασίες"
1.  
  Οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται στις εγκαταστάσεις της Σ.Μ.Υ.Α. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση χώρων της Σ.Μ.Υ.Α., ορίζεται άλλος τόπος με μέριμνα του Γ.Ε.Α. μετά από εισήγηση της Δ.Α.Ε.
2.  
  Τα απαιτούμενα αγωνίσματα για κάθε ειδικότητα καθώς και τα κατώτατα όρια επίδοσης ανά αγώνισμα, που πρέπει να επιτύχει ο υποψήφιος για να κριθεί κατάλληλος, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία δημοσιεύεται σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη των αθλητικών δοκιμασιών
3.  
  Τα αγωνίσματα εκτελούνται με τυχαία σειρά, κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 44. Οι υποψήφιοι που δεν πετυχαίνουν τα καθοριζόμενα κατώτατα όρια ή δεν προσέρχονται για να συμμετάσχουν στις αθλητικές δοκιμασίες, θεωρούνται ακατάλληλοι.
4.  
  Εφόσον οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων, ορίζεται άλλη ημέρα διεξαγωγής με μέριμνα του προέδρου της επιτροπής
5.  
  Μετά το τέλος της αθλητικής δοκιμασίας κάθε ομάδας υποψηφίων, η επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτει πίνακες κατάλληλων, ακατάλληλων, μη προσελθόντων και διακοψάντων. Το πρακτικό και οι πίνακες υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα τακτικά μέλη της επιτροπής. Ακολούθως, αντίγραφα του πρακτικού και των πινάκων, με μέριμνα του προέδρου, υποβάλλονται για υπηρεσιακή χρήση στη Δ.Α.Ε. Ομοίως, αντίγραφα αυτών κοινοποιούνται στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και σε άλλα σημεία – υπηρεσίες που καθορίζονται στην προκήρυξη, με σκοπό την ενημέρωση των υποψηφίων.
6.  
  Όσοι υποψήφιοι διακόπτουν τις δοκιμασίες για λόγους ανωτέρας βίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 41, κατά τη νέα τους εξέταση επαναλαμβάνουν εξαρχής όλα τα αγωνίσματα, γινομένης σχετικής μνείας στο πρακτικό.
7.  
  Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες
Άρθρο 44 "Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων – Σύνθεση και αρμοδιότητες"
1.  
  Οι επιτροπές διενέργειας ψυχομετρικών και αθλητικών δοκιμασιών συγκροτούνται, και τα μέλη τους ορίζονται, με απόφαση του Αρχηγού του Γ.Ε.Α. ως ακολούθως:.
 1. Επιτροπή ψυχομετρικών δοκιμασιών:
 2. Η επιτροπή αυτή είναι τριμελής.
 3. Αποτελείται από δύο (2) ανώτερους εν ενεργεία αξιωματικούς της Π.Α., αποφοίτους της Σχολής Ικάρων, εκ των οποίων ένας (1) ειδικότητας Ιπταμένου, ο οποίος ορίζεται ως πρόεδρος, και ένας (1) ειδικότητας Μηχανικού ή Αεράμυνας.
 4. Ως τρίτο μέλος συμμετέχει ένας (1) αξιωματικός ή υπάλληλος με ειδικότητα ψυχολόγου.
 5. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς σεμινάριο συνεντευκτών, το οποίο οργανώνεται με μέριμνα του Γ.Ε.ΕΘ.Α. Στην επιτροπή μετέχει ως γραμματέας ένας κατώτερος αξιωματικός ή ανθυπασπιστής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 6. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγάλος, συγκροτούνται και άλλες επιτροπές με την ίδια σύνθεση ώστε να συντομευθεί ο συνολικός χρόνος των εξετάσεων.
 7. Επιτροπή αθλητικών δοκιμασιών:
 8. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από πέντε (5) μέλη, ήτοι από έναν (1) ανώτερο αξιωματικό ειδικότητας Ιπταμένου ως πρόεδρο και τέσσερις (4) ανώτερους ή κατώτερους αξιωματικούς οποιασδήποτε ειδικότητας ως τακτικά μέλη.
 9. Στην επιτροπή ορίζονται ως συμβουλευτικά μέλη καθηγητές Φυσικής Αγωγής της Σχολής Ικάρων, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων.
 10. Στην επιτροπή, μετέχει επίσης ως γραμματέας ένας κατώτερος αξιωματικός ή ανθυπασπιστής.
2.  
  Ο πρόεδρος κάθε επιτροπής είναι υπεύθυνος για την άψογη ενάσκηση των καθηκόντων της επιτροπής του
3.  
  Οι προκαταρκτικές εξετάσεις των υποψήφιων της ειδικότητας των Ραδιοναυτίλων και των υπόλοιπων ειδικοτήτων, διενεργούνται χωριστά, αλλά από τις ίδιες επιτροπές
4.  
  Υποψήφιος που κρίνεται από τις επιτροπές κατάλληλος για την ειδικότητα των Ραδιοναυτίλων, θεωρείται αυτοδίκαια και κατάλληλος για τις λοιπές ειδικότητες της Σ.Μ.Υ.Α. Το αντίθετο δεν ισχύει.
5.  
  Οι αρμοδιότητες της επιτροπής των ψυχομετρικών δοκιμασιών είναι οι ακόλουθες:
 1. Ελέγχει την παρουσία των υποψηφίων, σύμφωνα με τον διαχωρισμό σε ομάδες και τον προγραμματισμό που έχει εκπονήσει η Δ.Α.Ε., όπως καθορίζεται στο άρθρο 41.
 2. Ενημερώνει τους υποψηφίους και παρέχει οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο διεξαγωγής των δοκιμασιών.
 3. Κατανέμει τους υποψηφίους και χορηγεί το απαιτούμενο έντυπο υλικό.
 4. Διεξάγει τις ψυχομετρικές δοκιμασίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με απόλυτη τάξη και προσοχή και ελέγχει με σχολαστικότητα τα αποτελέσματα των υποψήφιων.
 5. Συντάσσει πρακτικά και πίνακες και κοινοποιεί αυτούς σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 42
 6. Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος, την προκήρυξη του διαγωνισμού και τη διαταγή του Γ.Ε.Α. με την οποία ορίζονται σε κάθε περίπτωση τα μέλη της.
6.  
  Οι αρμοδιότητες της επιτροπής αθλητικών δοκιμασιών είναι οι ακόλουθες:
 1. Επιθεωρεί και ελέγχει την καταλληλότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων και ευκολιών του σταδίου (στίβος, σκάμματα, βαλβίδες και λοιπά μέσα)
 2. Ελέγχει την παρουσία των υποψηφίων σύμφωνα με τους πίνακες καταλλήλων που έχει συντάξει η Α.Α.Υ.Ε. και τους διαχωρίζει σε ομάδες.
 3. Καθορίζει τη σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων και ενημερώνει σχετικά τους υποψηφίους
 4. Ενημερώνει τους υποψηφίους και παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των αγωνισμάτων, την απαιτούμενη ελάχιστη για κάθε αγώνισμα επίδοση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων
 5. Διεξάγει τα αγωνίσματα με απόλυτη τάξη και προσοχή, ελέγχοντας σχολαστικά σε κάθε αγώνισμα την ταυτότητα των μετεχόντων
 6. Τηρεί για κάθε εξεταζόμενο την επίδοση που επιτυγχάνει σε κάθε αγώνισμα
 7. Με βάση τις επιδόσεις των εξεταζόμενων, συντάσσει πρακτικά και πίνακες και κοινοποιεί αυτούς σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43
 8. Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος, την προκήρυξη του διαγωνισμού και τη διαταγή του Γ.Ε.Α. με την οποία ορίζονται σε κάθε περίπτωση τα μέλη της.

ΜΕΡΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

Άρθρο 45 "Επιτυχόντες - Κατάταξη"
1.  
  Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αφού λάβει υπόψη του τα αποτελέσματα των Π.Κ.Ε. και των εξετάσεων για την εισαγωγή των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκδίδει τον τελικό πίνακα επιτυχόντων, ανά κατεύθυνση, στη Σ.Μ.Υ.Α., ο οποίος διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
2.  
  Με εγκύκλιο διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά την κύρωση των πινάκων επιτυχόντων, προσκαλούνται οι επιτυχόντες να παρουσιασθούν, σε καθορισμένη ημερομηνία, για κατάταξη στη Σ.Μ.Υ.Α.
3.  
  Μη παρουσίαση επιτυχόντος για κατάταξη στη Σ.Μ.Υ.Α., εντός πέντε (5) ημερών από την καθορισμένη ημερομηνία κατάταξης, επιφέρει απώλεια του δικαιώματος εγγραφής του στη Σχολή. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, προσηκόντως αποδεδειγμένης, ο επιτυχών δύναται να εγγραφεί στη Σχολή εντός εύλογου χρόνου και μετά την παρέλευση του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
4.  
  Οι επιτυχόντες, με την κατάταξή τους, εγγράφονται στη Σ.Μ.Υ.Α. και ακολουθούν πρόγραμμα Βασικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (Β.Σ.Ε.).
5.  
  Για την πλήρωση τυχόν κενών θέσεων, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3648/2008 (Α 38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 46 "Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση"
1.  
  Σκοπός της Βασικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (Β.Σ.Ε.) είναι η προσαρμογή των νεοκατατασσόμενων Δοκίμων στο στρατιωτικό περιβάλλον της Σ.Μ.Υ.Α., η εκμάθηση και κατανόηση των κανόνων που διέπουν τη στρατιωτική αγωγή και τον στρατιωτικό τρόπο ζωής, καθώς και η βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης.
2.  
  Η Β.Σ.Ε. περιλαμβάνει αντικείμενα στρατιωτικής εκπαίδευσης μεταξύ των οποίων ειδικό πρόγραμμα φυσικής κατάστασης – ενδυνάμωσης, υποβολή σε στρατιωτική δοκιμασία, διαλέξεις και συμβουλευτική.
3.  
  Η οργάνωση, η σχεδίαση, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση της Β.Σ.Ε. γίνεται με ευθύνη του Διευθυντή της Δ.Ε.Δ., από αξιωματικούς και υπαξιωματικούς εκπαιδευτές της Σ.Μ.Υ.Α. και από καθηγητές ειδικότητας Φυσικής Αγωγής, με την ενεργό συμμετοχή της Διοικούσας Τάξης των Δοκίμων και της Υγειονομικής Υπηρεσίας της 123 Σμηναρχίας Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.).
4.  
  Λεπτομέρειες που αφορούν στην ελάχιστη χρονική διάρκεια, στο αναλυτικό ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα, στα εκπαιδευτικά αντικείμενα, στον τρόπο διεξαγωγής των διαφόρων εκπαιδεύσεων, στις αρχές και στους περιορισμούς που τις διέπουν, στην υγειονομική κάλυψη, στη συμβουλευτική, στο επιφορτιζόμενο προσωπικό και σε κάθε άλλο σχετικό με τα παραπάνω θέμα, περιέχονται στον οδηγό σπουδών, σε Βασική Διαταγή που εκδίδει ο Διοικητής της Δ.Α.Ε., στο εγκόλπιο του Δοκίμου και σε Διαταγή Μονίμου Ισχύος (ΔΜΙ) που εκδίδει ο Διοικητής της Σ.Μ.Υ.Α.
5.  
  Η Β.Σ.Ε διαρκεί κατ ανώτατο μέχρι σαράντα (40) ημέρες.
Άρθρο 47 "Απονομή ειδικοτήτων"
1.  
  Οι επιτυχόντες, μετά την κατάταξή τους στη Σχολή και πριν από την ορκωμοσία τους ως Δοκίμων, κατανέμονται, πρώτα ποσοτικά και έπειτα ονομαστικά, σε ειδικότητες. Η ποσοτική κατανομή σε συγκεκριμένη ειδικότητα καθορίζεται από το Α.Α.Σ., σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Π.Α. Η ονομαστική κατανομή και ένταξη των Δοκίμων σε ειδικότητες, ανά κατεύθυνση, πραγματοποιείται από επιτροπή που αποτελείται από τον Διοικητή της Σχολής, ως πρόεδρο, και μέλη τους:.
 1. Υποδιοικητή
 2. Διευθυντή της Δ.Ε. Δ.
 3. Τμηματάρχη του Τμήματος Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης
 4. Τμηματάρχη του Τμήματος Στρατιωτικής Εκπαίδευσης
2.  
  Για την ονομαστική κατανομή, λαμβάνονται υπόψη η σειρά επιτυχίας των Δοκίμων στις πανελλήνιες εξετάσεις, ανά κατεύθυνση, και τρείς (3) επιθυμίες τους που αποτυπώνονται σε υπεύθυνη δήλωση
3.  
  Κατά την ονομαστική κατανομή και ένταξη των Δοκίμων σε ειδικότητες, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
 1. Οι πρώτοι στη σειρά επιτυχίας, ανά κατεύθυνση, και σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των Δοκίμων, με βάση τον πίνακα σειράς επιτυχίας στις πανελλήνιες εξετάσεις, επιλέγουν την επιθυμητή ειδικότητα, όχι όμως πέραν του τριάντα τοις εκατό (30%) της καθορισμένης από το Α.Α.Σ. δύναμης της ειδικότητας.
 2. Στην περίπτωση που δε δύνανται να επιλέξουν την επιθυμητή ειδικότητα λόγω κάλυψης του ποσοστού του τριάντα τοις εκατό (30%) των θέσεων, λαμβάνουν την ειδικότητα της επιθυμίας τους ως τέταρτη, πέμπτη κ.ο.κ επιλογή.
 3. Η διαδικασία απονομής ειδικότητας, για κάθε κατεύθυνση, με κλήρωση, είναι η εξής:
  • Οι Δόκιμοι που συμμετέχουν χωρίζονται σε ισάριθμες ομάδες 5 έως 20 ατόμων, ανάλογα με τον αριθμό των εισακτέων ανά κατεύθυνση και σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης του πίνακα επιτυχόντων των εισαγωγικών εξετάσεων.
  • Οι Δόκιμοι που δεν καθίσταται δυνατό να συγκροτήσουν αντίστοιχη ομάδα, κατανέμονται ανά ένας στις υφιστάμενες ομάδες, αρχής γενομένης από την τελευταία.
  • Οι διατιθέμενες θέσεις ανά ειδικότητα σε κάθε ομάδα προκύπτουν από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:
  • Χ = (Α x Β):
  • Γ, όπου Χ:
  • ο αριθμός των διατιθέμενων θέσεων ειδικότητας ανά ομάδα Α:
  • ο συνολικός αριθμός θέσεων της ειδικότητας Β:
  • η δύναμη κάθε ομάδας και Γ:
  • ο συνολικός αριθμός των Δοκίμων που συμμετέχουν στις ομάδες
  • Όταν ο αριθμός διατιθέμενων θέσεων ειδικότητας ανά ομάδα προκύπτει με μορφή δεκαδικού αριθμού, τότε το ποσοστό των δεκαδικών ψηφίων μεταφέρεται στην επόμενη ομάδα (από την πρώτη στη δεύτερη, από τη δεύτερη στην τρίτη, κ.ο.κ.) μέχρι να συμπληρωθεί η ακέραια μονάδα.
  • Προκειμένου ο αριθμός των θέσεων ειδικότητας να γίνει ίσος με τον αριθμό των Δοκίμων της ομάδας, δύναται να μεταφερθεί/ούν θέση/εις ειδικότητας/ων από μια ομάδα σε άλλη, από ειδικότητες που διαθέτουν το μεγαλύτερο αριθμό θέσεων (όχι περισσότερες από μία θέση από κάθε ειδικότητα)
  • Στην περίπτωση που ο αριθμός των θέσεων μιας ειδικότητας είναι μικρότερος από τον αριθμό των ομάδων, οι θέσεις κατανέμονται ανά μία στις ομάδες αρχίζοντας από την πρώτη. αστ) Για την κλήρωση της σειράς επιλογής της ειδικότητας τοποθετούνται σε κληρωτίδα κλήροι (αριθμοί) ίσοι προς τον αριθμό των Δοκίμων της ομάδας και ο πρώτος Δόκιμος της ομάδας, κατά σειρά εισαγωγής στη Σχολή, επιλέγει κλήρο.
  • Ακολουθεί ο δεύτερος, ο τρίτος, κ.ο.κ. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τις υπόλοιπες ομάδες.
  • Στη συνέχεια, ο Δόκιμος που κληρώθηκε με τον αριθμό ένα (1) επιλέγει πρώτος την ειδικότητα, από αυτές που έχουν διατεθεί στην ομάδα του, και ακολουθούν οι υπόλοιποι Δόκιμοι.
  • Κατά τη διαδικασία της κλήρωσης για τη σειρά επιλογής, παρίστανται όλοι οι Δόκιμοι.
4.  
  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απονομής ειδικοτήτων, είναι δυνατή, η αμοιβαία αλλαγή ειδικότητας μεταξύ Δοκίμων της ίδιας κατεύθυνσης, εφόσον το επιθυμούν και αφού υπογράψουν σχετική υπεύθυνη δήλωση. Στην περίπτωση που για μία (1) θέση συγκεκριμένης ειδικότητας υπάρχουν επιθυμίες περισσότερων Δοκίμων, είτε πρόκειται για Δοκίμους που έχουν την ίδια ειδικότητα είτε για Δοκίμους με διαφορετικές μεταξύ τους ειδικότητες, τότε πραγματοποιείται κλήρωση.
5.  
  Η διαδικασία απονομής ειδικοτήτων εφαρμόζεται για όλες τις ειδικότητες, πλην της ειδικότητας των Ραδιοναυτίλων, στην οποία οι Δόκιμοι εντάσσονται εξ’ αρχής, κατόπιν δήλωσης επιθυμίας στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου των πανελλήνιων εξετάσεων
Άρθρο 48 "Ορκωμοσία"
1.  
  Με το πέρας της Β.Σ.Ε. οι Δόκιμοι δίνουν σε ειδική τελετή τον προβλεπόμενο όρκο ή την προβλεπόμενη, ανάλογα με τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, υπόσχεση.
2.  
  Μετά την ολοκλήρωση της τελετής ορκωμοσίας, συντάσσεται για κάθε Δόκιμο σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται από τριμελή επιτροπή που ορίζει ο Διοικητής της Σ.Μ.Υ.Α. και από τους ορκισθέντες/υποσχεθέντες. Τα πρωτόκολλα θεωρούνται από το Διοικητή της Σ.Μ.Υ.Α., τηρούνται και διακινούνται με μέριμνα της Σ.Μ.Υ.Α.

ΜΕΡΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΙΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 49 "Οργάνωση σπουδών"
1.  
  Η εκπαίδευση στη Σ.Μ.Υ.Α. κατανέμεται σε εκπαιδευτικά έτη. Κάθε εκπαιδευτικό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους, με διακοπές στις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και κατά τη θερινή περίοδο, ανάλογα με τις ανάγκες της Σ.Μ.Υ.Α. Το ακαδημαϊκό έτος έχει την ίδια χρονική διάρκεια με το εκπαιδευτικό έτος και οργανώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα (χειμερινό - εαρινό). Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την ημέρα περάτωσης των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου. Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει αμέσως μετά την περάτωση των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου και λήγει την 31η Αυγούστου του ιδίου ακαδημαϊκού έτους.
2.  
  Με εισήγηση του Ε.Σ. και έγκριση της Δ.Α.Ε. μπορεί να ορισθεί διαφορετική ημερομηνία έναρξης και λήξης του εκπαιδευτικού έτους – ακαδημαϊκών εξαμήνων.
3.  
  Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και δύο (2) εβδομάδες εξετάσεων
4.  
  Οι σπουδές αναλύονται στο Γενικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Γ.Π.Ε.) για κάθε σειρά Δοκίμων που εισέρχεται στη Σ.Μ.Υ.Α., μέχρι πέρατος της εκπαίδευσής τους, και για κάθε κατεύθυνση και ειδικότητα. Το Γ.Π.Ε. υποβάλλεται για έγκριση στη Δ.Α.Ε. από το Ε.Σ., το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω:.
 1. Τους τίτλους και το περιεχόμενο των μαθημάτων Ακαδημαϊκής, Στρατιωτικής και Πτητικής Εκπαίδευσης
 2. Τις εβδομαδιαίες, εξαμηνιαίες και συνολικές ώρες διδασκαλίας, ανάλογα με το είδος της εκπαίδευσης
 3. Τη χρονική αλληλουχία και αλληλεξάρτηση μεταξύ των μαθημάτων Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και των εξεταστικών περιόδων
5.  
  Το εγκεκριμένο από τη Δ.Α.Ε. Γ.Π.Ε. ισχύει από το επόμενο εκπαιδευτικό έτος. Τροποποιήσεις του Γ.Π.Ε. γίνονται με έγκριση της Δ.Α.Ε. κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ. και ισχύουν ομοίως από το επόμενο έτος σπουδών.
6.  
  Για την κατάρτιση του Γ.Π.Ε. ανά ειδικότητα, το Ε.Σ. λαμβάνει υπόψη του τις κατευθυντήριες οδηγίες του Γ.Ε.Α.
7.  
  Μετά την έγκριση του Γ.Π.Ε. και μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, το Ε.Σ., κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Δ.Ε.Δ., υποβάλει στη Δ.Α.Ε. για έγκριση τα Αναλυτικά Προγράμματα Εκπαίδευσης, που περιλαμβάνουν, για το επόμενο εκπαιδευτικό έτος, τον διαχωρισμό των Δοκίμων σε εκπαιδευτικά τμήματα και το χρονοδιάγραμμα κάλυψης όλων των αντικειμένων της εκπαίδευσης που παρέχει η Σ.Μ.Υ.Α. για κάθε τμήμα, κατεύθυνση και ειδικότητα.
8.  
  Ανά εκπαιδευτικό έτος και μετά από την έγκριση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης από τη Δ.Α.Ε., ο Διευθυντής της Δ.Ε.Δ. εισηγείται προς το Ε.Σ. την έγκριση του Οδηγού Σπουδών της Σ.Μ.Υ.Α.
9.  
  Ο Οδηγός Σπουδών περιέχει, κατ’ ελάχιστο, τα εξής θέματα:
 1. Την ιστορία της Σ.Μ.Υ.Α.
 2. Την παρεχόμενη εκπαίδευση (Ακαδημαϊκή, Στρατιωτική και Πτητική )
 3. Τις ειδικότητες της Σχολής ανά Κατεύθυνση
 4. Το πρόγραμμα των μαθημάτων και τα αντικείμενα της εκπαίδευσης ανά ειδικότητα
 5. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής
 6. Το οργανόγραμμα εκπαιδευτικής λειτουργίας της
 7. Λοιπές δραστηριότητες (εκπαιδευτικές επισκέψεις-αθλητικοί αγώνες-τελετές κ.λ.π.).
10.  
  Το σύνολο της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς και τα αποτελέσματα και οι επιδόσεις των Δοκίμων, παρακολουθούνται και καταχωρίζονται σε έντυπα, ανάλογα με το είδος της εκπαίδευσης και σε κατάλληλο μηχανογραφημένο πρόγραμμα
11.  
  Επιτρέπεται μάθημα εξαμήνου να διδάσκεται από διαφορετικά μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού. Ο Διευθυντής της Δ.Ε.Δ. σε συνεργασία με τους Τμηματάρχες των Τμημάτων Ακαδημαϊκής ή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, ανάλογα με το είδος της εκπαίδευσης στο οποίο ανήκει το υπόψη μάθημα, συντονίζει την ομοιομορφία της διδασκαλίας ως προς το περιεχόμενο και την έκταση της διδακτέας ύλης, των ασκήσεων, των εργαστηρίων, των εξετάσεων (κοινά θέματα από όλους του διδάσκοντες) και την ενιαία πολιτική βαθμολόγησης αυτών.
12.  
  Στους Δοκίμους, εκτός από την εκπαίδευση που προβλέπεται να τους παρασχεθεί μέσα από τα προγράμματα της ειδικότητάς τους, μετά την ολοκλήρωση του 2ου έτους σπουδών, μπορεί να τους παρασχεθεί και ειδική εκπαίδευση σε συγκεκριμένα μέσα, εργασίες και διαδικασίες που περιλαμβάνονται μέσα στον κύκλο δραστηριοτήτων της ειδικότητάς τους. Η εκπαίδευση αυτή έχει σκοπό παράλληλα με τις γενικές γνώσεις και κατευθύνσεις των Δοκίμων στην ειδικότητά τους, να τους εφοδιάσει και με εξειδικευμένες γνώσεις, ώστε να καταστούν ικανοί να αναλάβουν εργασίες εξειδικευμένης μορφής.
13.  
  Οι ως άνω ειδικές εκπαιδεύσεις, καθώς επίσης και η ποσοτική κατανομή των Δοκίμων σε αυτές, καθορίζονται με απόφαση του Α.Α.Σ., ανάλογα με τις ανάγκες της Π.Α.
14.  
  Η ονομαστική κατανομή και ένταξη των Δοκίμων στις ειδικές εκπαιδεύσεις γίνεται με πρωταρχικό κριτήριο την επιθυμία. Σε περίπτωση που οι επιθυμούντες υπερβαίνουν τις διαθέσιμες θέσεις, κριτήριο επιλογής αποτελεί η σειρά αρχαιότητας.
15.  
  Με απόφαση του Α.Α.Σ., η εκπαίδευση μιας από τις κατευθύνσεις ή μέρος της εκπαίδευσης ορισμένων ειδικοτήτων, μπορεί να πραγματοποιείται και σε εγκαταστάσεις άλλης Μονάδας ή εκπαιδευτικού κέντρου της Π.Α.
Άρθρο 50 "Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση"
1.  
  Στην Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση υπάγονται όλα τα μαθήματα ακαδημαϊκού χαρακτήρα και εργαστηριακών ασκήσεων, τα οποία υποστηρίζουν γνωσιολογικά όλες τις πτυχές της παρεχόμενης εκπαίδευσης
2.  
  Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα και υλοποιείται με την παρακολούθηση διδασκαλίας, διαλέξεων, την εκτέλεση εργαστηριακών – πρακτικών ασκήσεων, με εκπαιδευτικές επισκέψεις, μελέτη και εξετάσεις
3.  
  Τα ακαδημαϊκά μαθήματα βαθμολογούνται στην εκατοστιαία κλίμακα. Ως βάση για την επιτυχία σε κάθε μάθημα ορίζεται το πενήντα τοις εκατό (50%) και άριστα το εκατό τοις εκατό (100%).
4.  
  Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα (1) μάθημα είναι μικρότερος από το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του προβλεπόμενου στο Γ.Π.Ε. χρόνου εκπαίδευσης του αντίστοιχου εξαμήνου, το Ε.Σ. με απόφασή του, παρατείνει το εξάμηνο μέχρις ότου επιτευχθεί η παραπάνω ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια κάλυψης του μαθήματος.
5.  
  Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τους Δοκίμους. Δόκιμος που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν παρακολουθεί τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιούνται για το σύνολο των μαθημάτων της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης του εξαμήνου, δεν έχει το δικαίωμα να προσέλθει στις εξετάσεις, θεωρείται αποτυχών και εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στην Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση, κατά τα καθοριζόμενα στο άρθρο 60.
6.  
  Ο βαθμός μαθήματος εξαμήνου εξάγεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) από τη γραπτή εξέταση εξαμήνου και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) από τον βαθμό προόδου του εξαμήνου, ο οποίος μπορεί να προέρχεται από προφορική ή γραπτή εξέταση, εργαστηριακή άσκηση ή από συνδυασμό αυτών. Δόκιμος θεωρείται επιτυχών σε μάθημα όταν λάβει βαθμολογία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της βαθμολογικής κλίμακας.
7.  
  Δόκιμος που αποτυγχάνει σε μάθημα εξαμήνου, επανεξετάζεται μετά την παρέλευση τουλάχιστον επτά (7) και όχι περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από το πέρας της εξεταστικής περιόδου κάθε εξαμήνου. Σε περίπτωση που, κατά την επανεξέταση, λάβει βαθμολογία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της βαθμολογικής κλίμακας, θεωρείται επιτυχών και βαθμολογείται με πενήντα τοις εκατό (50%). Σε περίπτωση που λάβει βαθμολογία κάτω του πενήντα τοις εκατό (50%), θεωρείται αποτυχών και εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στην Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση.
8.  
  Αλλοδαπός Δόκιμος που αποτυγχάνει σε μάθημα εξαμήνου δύναται να επιλέξει η επανεξέτασή του να γίνει γραπτά ή προφορικά, με αίτησή του στη Δ.Ε.Δ., τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της επανεξέτασης. Για την προφορική επανεξέταση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα ότι το μάθημα μπορεί να εξεταστεί προφορικά. Η προφορική επανεξέταση γίνεται από τον διδάσκοντα με την παρουσία του Τμηματάρχη του Τμήματος Ακαδημαϊκής ή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου ο διδάσκων συμπληρώνει έντυπο προφορικής εξέτασης, το οποίο τηρείται σε αρχείο στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης.
9.  
  Δόκιμος ο οποίος δεν προσέρχεται σε εξέταση ή επανεξέταση μαθήματος Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης για πλήρως αιτιολογημένους ιατρικούς λόγους ή λόγω σοβαρού υπηρεσιακού κωλύματος, εξετάζεται μετά την έκλειψη του κατά περίπτωση λόγου/κωλύματος εντός διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της εξέτασης ή της επανεξέτασης. Σε περίπτωση που δεν προσέρχεται για εξέταση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θεωρείται αποτυχών για τη συγκεκριμένη εξέταση ή επανεξέταση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου.
10.  
  Ο Τελικός Βαθμός Έτους της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών των μαθημάτων των δύο (2) εξαμήνων, λαμβανομένου υπόψη του συντελεστή βαρύτητας για καθένα από αυτά
11.  
  Ο Τελικός Βαθμός Έτους της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση του Τελικού Βαθμού Επίδοσης Έτους, με αναγωγή στην εκατοστιαία κλίμακα και ποσοστό συμμετοχής, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 59
Άρθρο 51 "Στρατιωτική Εκπαίδευση"
1.  
  Η Στρατιωτική Εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση, πρακτική εκπαίδευση και φυσική αγωγή. Υλοποιείται με την εκτέλεση δραστηριοτήτων που έχουν σχέση ιδίως με στρατιωτικές ασκήσεις, δοκιμασίες, ασκήσεις διαβίωσης, διδασκαλία, διαλέξεις, επισκέψεις, ατομική σωματική και ομαδική άσκηση. Καλύπτει εξειδικευμένα στρατιωτικά θέματα, τα οποία καθορίζονται επακριβώς στο Γ. Π. Ε. Στο πλαίσιο της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης αναπτύσσεται η φυσική κατάσταση των Δοκίμων με την άσκηση σε αντικείμενα εφαρμογής του μαθήματος της φυσικής αγωγής και σε αθλοπαιδιές που καθορίζονται στο Γ. Π. Ε.
2.  
  Η παρακολούθηση όλων των αντικειμένων της Στρατιωτικής (θεωρητικής και πρακτικής) Εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική
3.  
  Τα αντικείμενα της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης βαθμολογούνται στην εκατοστιαία κλίμακα. Ως βάση για την επιτυχία σε κάθε μάθημα ορίζεται το πενήντα τοις εκατό (50%) και άριστα το εκατό τοις εκατό (100%).
4.  
  Ο Τελικός Βαθμός Στρατιωτικής Εκπαίδευσης Έτους (θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και φυσικής αγωγής), εξάγεται με βάση τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: Τελικός Βαθμός Στρατιωτικής Εκπαίδευσης Έτους= βαθμός έτους θεωρητικής εκπαίδευσης Χ 0.3 + βαθμός έτους πρακτικής εκπαίδευσης Χ 0.2 + βαθμός έτους φυσικής αγωγής Χ 0.5.
5.  
  Ο Τελικός Βαθμός Έτους στη Στρατιωτική Εκπαίδευση λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση του Τελικού Βαθμού Εκπαίδευσης Έτους, με ποσοστό συμμετοχής όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 59
Άρθρο 52 "Θεωρητική Στρατιωτική Εκπαίδευση"
1.  
  Τα αντικείμενα της θεωρητικής στρατιωτικής εκπαίδευσης διδάσκονται σε εξαμηνιαία βάση, είναι αυτοτελή και υλοποιούνται με την παρακολούθηση διδασκαλίας, διαλέξεων, την πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων, με εκπαιδευτικές επισκέψεις, μελέτη και εξετάσεις
2.  
  Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα (1) αντικείμενο θεωρητικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, είναι μικρότερος από το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του προβλεπόμενου στο Γ.Π.Ε. χρόνου εκπαίδευσης του αντιστοίχου εξαμήνου, το Ε.Σ., με απόφασή του, παρατείνει το εξάμηνο μέχρις ότου επιτευχθεί η παραπάνω ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια κάλυψης του αντικειμένου εκπαίδευσης.
3.  
  Δόκιμος που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρακολουθεί τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιούνται για το σύνολο των αντικειμένων της θεωρητικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης του εξαμήνου, δεν έχει το δικαίωμα να προσέλθει στις εξετάσεις, θεωρείται αποτυχών και εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στη στρατιωτική εκπαίδευση, κατά τα καθοριζόμενα στο άρθρο 60
4.  
  Ο βαθμός μαθήματος εξαμήνου εξάγεται κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) από τη γραπτή εξέταση εξαμήνου και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) από τον βαθμό προόδου του εξαμήνου ο οποίος μπορεί να προέρχεται από προφορική ή γραπτή εξέταση ή από συνδυασμό αυτών. Δόκιμος θεωρείται επιτυχών σε μάθημα, όταν λάβει βαθμολογία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της βαθμολογικής κλίμακας.
5.  
  Δόκιμος που αποτυγχάνει σε αντικείμενο θεωρητικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, επανεξετάζεται μετά την παρέλευση τουλάχιστον επτά (7) και όχι περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από το πέρας της εξεταστικής περιόδου κάθε εξαμήνου. Σε περίπτωση που κατά την επανεξέτασή του λάβει βαθμολογία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της βαθμολογικής κλίμακας, θεωρείται επιτυχών και βαθμολογείται με πενήντα τοις εκατό (50%). Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται αποτυχών και εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στη Στρατιωτική Εκπαίδευση.
6.  
  Δόκιμος ο οποίος δεν προσέρχεται σε εξέταση ή επανεξέταση μαθήματος θεωρητικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, για πλήρως αιτιολογημένους ιατρικούς λόγους ή λόγω σοβαρού υπηρεσιακού κωλύματος, εξετάζεται μετά την έκλειψη του κατά περίπτωση λόγου/κωλύματος εντός διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της εξέτασης ή της επανεξέτασης. Σε περίπτωση που δεν προσέρχεται για εξέταση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θεωρείται αποτυχών για τη συγκεκριμένη εξέταση ή επανεξέταση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
7.  
  Ο βαθμός εξαμήνου στα αντικείμενα της θεωρητικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών του συνόλου των εξεταζόμενων αντικειμένων ανά εξάμηνο, λαμβανομένου υπόψη του συντελεστή βαρύτητας για καθένα από αυτά. Ο βαθμός έτους είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου.
Άρθρο 53 "Πρακτική Στρατιωτική Εκπαίδευση"
1.  
  Τα αντικείμενα της πρακτικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης διδάσκονται σε εξαμηνιαία βάση και υλοποιούνται με επίδειξη, εξάσκηση στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον και εξετάσεις. Η αξιολόγηση των αντικειμένων της πρακτικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης διενεργείται μία φορά ανά εξάμηνο σπουδών, στο χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδων πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης.
2.  
  Δόκιμος που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρακολουθεί τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των ωρών διδασκαλίας του προγράμματος των αντικειμένων της πρακτικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιείται, δεν έχει το δικαίωμα να προσέλθει στις εξετάσεις, θεωρείται αποτυχών και εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στη Στρατιωτική Εκπαίδευση, κατά τα καθοριζόμενα στο άρθρο 60. Κατ’ εξαίρεση, Δόκιμος στον οποίο, με γνωμάτευση της Α.Α.Υ.Ε., χορηγείται αναρρωτική άδεια και δεν μπορεί να υλοποιήσει το πρόγραμμα των αντικειμένων της πρακτικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, δεν λογίζεται απών κατά το χρονικό διάστημα της άδειας και μπορεί να εξεταστεί ή να επανεξεταστεί μετά την έκλειψη του υγειονομικού κωλύματος, εντός χρονικού διαστήματος ενενήντα (90) ημερών. Σε περίπτωση που δεν προσέρχεται για εξέταση ή επανεξέταση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θεωρείται αποτυχών για τη συγκεκριμένη εξέταση ή επανεξέταση.
3.  
  Δόκιμος θεωρείται επιτυχών όταν επιτυγχάνει μέσο όρο εξαμήνου τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της βαθμολογικής κλίμακας. Σε περίπτωση που επιτυγχάνει μέσο όρο μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%), θεωρείται αποτυχών και επανεξετάζεται μετά την παρέλευση τουλάχιστον επτά (7) και όχι περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από το πέρας της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου. Σε περίπτωση που λάβει κατά την επανεξέτασή του βαθμολογία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της βαθμολογικής κλίμακας, θεωρείται επιτυχών και βαθμολογείται με πενήντα τοις εκατό (50%). Σε περίπτωση που επιτύχει μέσο όρο μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%) θεωρείται αποτυχών και εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στη Στρατιωτική Εκπαίδευση.
4.  
  Δόκιμος ο οποίος δεν προσέρχεται σε εξέταση ή επανεξέταση αντικειμένου της πρακτικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, για πλήρως αιτιολογημένους ιατρικούς λόγους ή λόγω σοβαρού υπηρεσιακού κωλύματος, εξετάζεται μετά την έκλειψη του κατά περίπτωση λόγου/κωλύματος εντός διαστήματος ενενήντα (90) ημερών. Σε περίπτωση που δεν προσέρχεται για εξέταση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θεωρείται αποτυχών για τη συγκεκριμένη εξέταση ή επανεξέταση.
5.  
  Ο βαθμός εξαμήνου στα αντικείμενα της πρακτικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών του συνόλου των εξεταζόμενων αντικειμένων ανά εξάμηνο, λαμβανομένου υπόψη του συντελεστή βαρύτητας για καθένα από αυτά. Ο βαθμός έτους είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου.
Άρθρο 54 "Φυσική αγωγή"
1.  
  Η φυσική κατάσταση των Δοκίμων επιτυγχάνεται, βελτιώνεται και διατηρείται με την εφαρμογή προγράμματος αντικειμένων της φυσικής αγωγής και τη διεξαγωγή αθλοπαιδιών το οποίο καταρτίζεται από τη Δ.Ε.Δ. σε συνεργασία με το αντίστοιχο εκπαιδευτικό προσωπικό. Υλοποιείται από τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού της ειδικότητας φυσικής αγωγής.
2.  
  Η αξιολόγηση της φυσικής αγωγής διενεργείται με μέτρηση ατομικών επιδόσεων σε αντικείμενα πρακτικής εφαρμογής της φυσικής αγωγής, από επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικότητας φυσικής αγωγής. Η αξιολόγηση διενεργείται μια φορά ανά εξάμηνο σπουδών, στο χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδων πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης.
3.  
  Δόκιμος που δεν παρακολουθεί τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των ωρών διδασκαλίας του προγράμματος της φυσικής αγωγής που πραγματοποιούνται, δεν έχει το δικαίωμα να προσέλθει στις εξετάσεις, θεωρείται αποτυχών και εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στη στρατιωτική εκπαίδευση, κατά τα καθοριζόμενα στο άρθρο 60. Κατ’ εξαίρεση, Δόκιμος στον οποίο, με γνωμάτευση της Α.Α.Υ.Ε., χορηγείται αναρρωτική άδεια και δεν μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα της φυσικής αγωγής, δεν λογίζεται απών κατά το χρονικό διάστημα της άδειας και μπορεί να εξεταστεί ή να επανεξεταστεί μετά την έκλειψη του υγειονομικού κωλύματος εντός χρονικού διαστήματος ενενήντα (90) ημερών. Σε περίπτωση που δεν προσέρχεται για εξέταση ή επανεξέταση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θεωρείται αποτυχών για τη συγκεκριμένη εξέταση ή επανεξέταση.
4.  
  Ο βαθμός εξαμήνου της φυσικής αγωγής είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών του συνόλου των εξεταζομένων αντικειμένων του εξαμήνου, λαμβανομένου υπόψη του συντελεστή βαρύτητας για καθένα από αυτά σύμφωνα με το Γ.Π.Ε. Ο βαθμός έτους είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου.
5.  
  Δόκιμος θεωρείται επιτυχών στη φυσική αγωγή όταν επιτυγχάνει μέσο όρο εξαμήνου τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της βαθμολογικής κλίμακας. Σε περίπτωση που επιτυγχάνει μέσο όρο μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%) θεωρείται αποτυχών και επανεξετάζεται μετά την παρέλευση τουλάχιστον επτά (7) και όχι περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από το πέρας της εξεταστικής περιόδου του εξαμήνου. Σε περίπτωση που λάβει κατά την επανεξέτασή του βαθμολογία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της βαθμολογικής κλίμακας, θεωρείται επιτυχών και βαθμολογείται με πενήντα τοις εκατό (50%). Σε περίπτωση που επιτύχει μέσο όρο μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%) θεωρείται αποτυχών και εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στη Στρατιωτική Εκπαίδευση.
6.  
  Δόκιμος ο οποίος δεν προσέρχεται σε εξέταση ή επανεξέταση αντικειμένου αξιολόγησης της φυσικής αγωγής για πλήρως αιτιολογημένους ιατρικούς λόγους ή λόγω σοβαρού υπηρεσιακού κωλύματος, εξετάζεται μετά την έκλειψη του κατά περίπτωση λόγου/κωλύματος εντός χρονικού διαστήματος ενενήντα (90) ημερών. Σε περίπτωση που δεν προσέρχεται για εξέταση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θεωρείται αποτυχών στη συγκεκριμένη εξέταση ή επανεξέταση.
Άρθρο 55 "Πτητική Εκπαίδευση"
1.  
  Η Πτητική Εκπαίδευση διακρίνεται σε εκπαίδευση εδάφους και εκπαίδευση αέρος. Η εκπαίδευση εδάφους παρέχεται με μαθήματα προετοιμασίας πτήσεων, διαλέξεις, εξομοιωτές πτήσεων και ολοκληρωμένα συστήματα εκπαίδευσης μέσω υπολογιστών, όπου αυτά διατίθενται. Η εκπαίδευση αέρος διενεργείται με κατάλληλα διατιθέμενα πτητικά μέσα.
2.  
  Η Πτητική Εκπαίδευση αποτελείται από τρία (3) συνολικά πτητικά εξάμηνα σε όλη τη διάρκεια της φοίτησης και πραγματοποιείται παράλληλα με την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση. Ο τρόπος εκτέλεσης και τα διαγράμματα ροής της Πτητικής Εκπαίδευσης περιγράφονται σε Διαταγές Μονίμου Ισχύος (ΔΜΙ) της Π.Α. και περιλαμβάνονται στο Γ.Π.Ε.
3.  
  Μετά από την ολοκλήρωση κάθε εξαμήνου σπουδών κατά το οποίο πραγματοποιείται και Πτητική Εκπαίδευση, εξάγεται ο βαθμός Πτητικής Εκπαίδευσης εξαμήνου, για την εξαγωγή του οποίου λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες των εκπαιδεύσεων εδάφους και αέρος, ως εξής:
 1. Βαθμολογία εκπαίδευσης εδάφους:
 2. δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
 3. Βαθμολογία εκπαίδευσης αέρος:
 4. ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%)
4.  
  Δόκιμος θεωρείται επιτυχών στην Πτητική Εκπαίδευση εξαμήνου όταν πληροί όλα τα κριτήρια επιτυχίας της εκπαίδευσης εδάφους και αέρος και λαμβάνει συνολικό βαθμό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) της βαθμολογικής κλίμακας. Σε αντίθετη περίπτωση, εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στην Πτητική Εκπαίδευση, κατά τα καθοριζόμενα στο άρθρο 60.
5.  
  Η Πτητική Εκπαίδευση, οποιουδήποτε εξαμήνου, δεν επαναλαμβάνεται για κανένα λόγο. Στην περίπτωση που Δόκιμος επαναλαμβάνει το ίδιο έτος σπουδών, λόγω ανεπάρκειας στην Ακαδημαϊκή ή Στρατιωτική Εκπαίδευση, ή στη Στρατιωτική Αγωγή, δε συμμετέχει στην Πτητική Εκπαίδευση των Δοκίμων της επόμενης Τάξης. Κατά την επανάληψη του έτους σπουδών, και για την εξαγωγή του Τελικού Βαθμού Επίδοσης Έτους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 59, ως βαθμολογία Πτητικής Εκπαίδευσης έτους λογίζεται αυτή που πέτυχε ο Δόκιμος κατά την αρχική φοίτηση στο συγκεκριμένο έτος σπουδών.
6.  
  Ο βαθμός Πτητικής Εκπαίδευσης έτους λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση του Τελικού Βαθμού Εκπαίδευσης του Έτους, με ποσοστό συμμετοχής όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 59
7.  
  Για την υλοποίηση των προγραμμάτων της Πτητικής Εκπαίδευσης, ως εκπαιδευτές αέρος, ορίζονται Ραδιοναυτίλοι της Π.Α. απόφοιτοι Α.Σ.Σ.Υ., οι οποίοι εξειδικεύονται στον τύπο του αεροσκάφους στο οποίο εκτελείται η εκπαίδευση και παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στο έδαφος και στον αέρα.
Άρθρο 56 "Εξετάσεις"
1.  
  Στο τέλος κάθε εξαμήνου διεξάγονται γραπτές εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης και στα αντικείμενα της θεωρητικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, επί της ύλης που διδάχθηκε κατά τη διάρκειά του. Οι εξετάσεις στα αντικείμενα της πρακτικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και σε αυτά της φυσικής αγωγής, προγραμματίζονται με βάση το εγκεκριμένο Γ.Π.Ε. Οι παραπάνω εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους τους Δοκίμους. Δόκιμος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από εξετάσεις βαθμολογείται με μηδέν (0) και ελέγχεται πειθαρχικά.
2.  
  Το πρόγραμμα των εξετάσεων περιλαμβάνει την περιγραφή της διαδικασίας των εξετάσεων, το προσωπικό επιτήρησης των εξεταζόμενων Δοκίμων και τα καθήκοντά του, τις υποχρεώσεις των εξεταζόμενων, και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
3.  
  Δόκιμος που συγκεντρώνει, σε εξέταση ενός (1) έως και τριών (3) μαθημάτων/αντικειμένων, βαθμολογία μικρότερη από πενήντα τοις εκατό (50%) της βαθμολογικής κλίμακας, κρίνεται μετεξεταστέος. Σε περίπτωση που αποτυγχάνει σε περισσότερα από τρία (3) μαθήματα/αντικείμενα, καθώς και στην περίπτωση που, κατά την επανεξέταση, συγκεντρώνει βαθμολογία μικρότερη από πενήντα τοις εκατό (50%), θεωρείται αποτυχών, εμπίπτει σε κατάσταση ανεπάρκειας και εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στο άρθρο 60.
4.  
  Δόκιμος που, κατά τη διάρκεια γραπτών εξετάσεων εξαμήνου ή γραπτών εξετάσεων προόδου, μετέρχεται δόλια μέσα προκειμένου να επιτύχει ο ίδιος στις εξετάσεις ή παρέχει βοήθεια με οποιοδήποτε τρόπο σε άλλον συνεξεταζόμενό του, για την επίτευξη του ίδιου στόχου, βαθμολογείται με μηδέν (0) και παραπέμπεται στο Συμβούλιο Ικανότητας της Σχολής για ανεπάρκεια στη Στρατιωτική Αγωγή
5.  
  Η βαθμολόγηση των Δοκίμων κατά τις εξετάσεις είναι αποκλειστική ευθύνη του μέλους/μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού που του/τους έχει ανατεθεί η διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος ή αντικειμένου εκπαίδευσης
6.  
  Δόκιμος έχει δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης και αναβαθμολόγησης του γραπτού τελικής εξέτασης εξαμήνου, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επίσημη ανακοίνωση του πρωτοκόλλου βαθμολογίας του μαθήματος από τη Δ.Ε.Δ. Υποβολή ένστασης επιτρέπεται για λόγους που αφορούν στη βαθμολογία ή στη βαθμολόγηση του γραπτού. Η ένσταση υποβάλλεται στο αντίστοιχο Τμήμα Εκπαίδευσης που διενήργησε τη γραπτή εξέταση και εξετάζεται, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από τον διδάξαντα το μάθημα με την παρουσία του Δοκίμου, του Τμηματάρχη του Τμήματος Ακαδημαϊκής ή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (ανάλογα με το είδος του εξεταζόμενου μαθήματος/αντικειμένου), και του Διευθυντή της Δ.Ε.Δ. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση της βαθμολογίας από την αρχική απαιτεί επαρκή τεκμηρίωση του διδάσκοντα με τη συμπλήρωση σχετικού εντύπου αναβαθμολόγησης το οποίο κατατίθεται και τηρείται σε αρχείο στη Δ.Ε.Δ.
7.  
  Κάθε Δόκιμος καθώς και ο Διευθυντής της Δ.Ε.Δ., έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της εξέτασης, για λόγους που στρέφονται κατά του κύρους της διαδικασίας που ακολουθήθηκε κατά την εξέταση. Η ένσταση υποβάλλεται στη Γραμματεία του Ε.Σ. και κοινοποιείται στα μέλη του. Αποδοχή της ένστασης επιφέρει την ακύρωση και επανάληψη της συγκεκριμένης εξέτασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Άρθρο 57 "Στρατιωτική Αγωγή"
1.  
  Σκοπός της Στρατιωτικής Αγωγής είναι η κατάλληλη καλλιέργεια της προσωπικότητας του Δοκίμου στο στρατιωτικό τρόπο ζωής, η ανάπτυξη των αισθημάτων φιλοπατρίας, αλτρουισμού και ευθύνης, και η καλλιέργεια των ιδεωδών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού, με τελικό στόχο την ανάπτυξη στρατιωτικών αρετών και ηγετικών χαρακτηριστικών
2.  
  Η αξιολόγηση του Δοκίμου στη Στρατιωτική Αγωγή διενεργείται στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού έτους, από Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία αποτελείται από:
 1. Τον Διοικητή της Σ.Μ.Υ.Α., ως πρόεδρο.
 2. Τον Υποδιοικητή της Σ.Μ.Υ.Α.
 3. Τον Διευθυντή της Δ.Ε.Δ.
 4. Τον Τμηματάρχη του Τμήματος Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης
 5. Τον Τμηματάρχη του Τμήματος Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και
 6. Τον Διοικητή Μοίρας Δοκίμων στην οποία ανήκει ο Δόκιμος, ως μέλη
3.  
  Στην περίπτωση που κάποια από τις κατευθύνσεις της Σ.Μ.Υ.Α. λειτουργεί σε εγκαταστάσεις άλλης Μονάδας, κατά το χρόνο αξιολόγησης, η επιτροπή αποτελείται από το Διευθυντή της Δ.Ε.Δ. ως Πρόεδρο, το Διοικητή της Μοίρας της Μονάδας που ανήκει ο Δόκιμος, τον Τμηματάρχη του Τμήματος Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης και τον Τμηματάρχη του Τμήματος Στρατιωτικής εκπαίδευσης, ως μέλη.
4.  
  Η επιτροπή συγκαλείται με διαταγή του Διοικητή της Σ.Μ.Υ.Α. και κατά την αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:.
 1. Την εν γένει συμπεριφορά του Δοκίμου
 2. Τη διαγωγή του (ηθικές αμοιβές, ποινές)
 3. Το χαρακτήρα, το θάρρος, την ευσυνειδησία, την ειλικρίνεια, την τιμιότητα, τη δικαιοσύνη, την πρωτοβουλία, την ανάληψη ευθυνών, τη σταθερότητα και την ευθύτητα στις πράξεις
 4. Την ηγετική ικανότητα, κρίση, αντίληψη, ταχύτητα αντίδρασης, ενεργητικότητα, το πνεύμα ομάδας, τον παραδειγματισμό, την πρωτοβουλία, τη δυνατότητα προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες καταστάσεις και τη συμμετοχή σε επιτροπές Δοκίμων της Σ.Μ.Υ.Α.
 5. Τις αθλητικές επιδόσεις (συμμετοχή σε αθλητική ομάδα - επιδόσεις)
 6. Τα σωματικά προσόντα – παράστημα
 7. Το ζήλο για την υπηρεσία και το ενδιαφέρον για μάθηση
5.  
  Το κάθε μέλος βαθμολογεί χωριστά και ο μέσος όρος των βαθμολογιών των μελών της επιτροπής αποτελεί τον Τελικό Βαθμό Έτους του Δοκίμου στη Στρατιωτική Αγωγή. Ο βαθμός αξιολόγησης αποτυπώνεται στην εκατοστιαία κλίμακα, με άριστα το 100%. Έχει ακέραιο και δεκαδικό μέρος με δύο ψηφία. Η στρογγυλοποίηση του δεκαδικού μέρους γίνεται στο δεύτερο ψηφίο εφόσον το τρίτο έχει τιμή πάνω από 5 χιλιοστά.
6.  
  Δόκιμος θεωρείται επιτυχών στη Στρατιωτική Αγωγή, για το εκπαιδευτικό έτος, εφόσον αξιολογηθεί τουλάχιστον με εξήντα τοις εκατό (60%) της βαθμολογικής κλίμακας. Σε αντίθετη περίπτωση εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στη Στρατιωτική Αγωγή και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 60.
7.  
  Ο Τελικός Βαθμός Στρατιωτικής Αγωγής Έτους λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση του Τελικού Βαθμού Επίδοσης Έτους, με ποσοστό συμμετοχής όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 59
8.  
  Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Στρατιωτικής Αγωγής των Δοκίμων, εκδίδεται από τη Δ. Ε.Δ. το Εγκόλπιο Δοκίμου, το οποίο έχει ως σκοπό να προσανατολίσει τους Δοκίμους στην αποστολή τους και να τους βοηθήσει στην ένταξή τους στο στρατιωτικό περιβάλλον της Σ.Μ.Υ.Α. και στην κατανόηση των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της.
9.  
  Το εγκόλπιο περιλαμβάνει βασικές γνώσεις γύρω από την αποστολή, την ιστορία και τη λειτουργία της Σ.Μ.Υ.Α., τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Δοκίμων, τα καθήκοντα των οργάνων υπηρεσίας που εκτελούν οι Δόκιμοι, λεπτομέρειες περί στρατιωτικής συμπεριφοράς και πειθαρχίας, πληροφορίες για την Ακαδημαϊκή, Στρατιωτική και Πτητική εκπαίδευση και τη Στρατιωτική Αγωγή, τον τρόπο και τις διαδικασίες αξιολόγησης των Δοκίμων, θέματα υγιεινής και ασφάλειας, κανονισμού στολών και λοιπών διαδικασιών που τηρούνται στη Σ.Μ.Υ.Α., καθώς και άλλα κείμενα που κρίνονται χρήσιμα για τους Δοκίμους.
10.  
  Το εγκόλπιο του Δοκίμου διανέμεται στους σπουδαστές με την είσοδό τους στη Σχολή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Άρθρο 58 "Βαθμολογική κλίμακα"
1.  
  Η επίδοση των Δοκίμων στην Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση, στη Στρατιωτική Εκπαίδευση και στη Στρατιωτική Αγωγή βαθμολογείται με την παρακάτω κλίμακα:
 1. Άριστα:
 2. (βαθμολογία 85% – 100%)
 3. Λίαν Καλώς:
 4. (βαθμολογία 65% – 84,999%)
 5. Καλώς:
 6. (βαθμολογία 50% – 64,999%)
 7. Αποτυχών:
 8. (βαθμολογία 0% – 49,999%)
2.  
  Η επίδοση των Δοκίμων ειδικότητας Ραδιοναυτίλου, στην Πτητική Εκπαίδευση αέρος και εδάφους, βαθμολογείται με την παρακάτω κλίμακα:
 1. Άριστα:
 2. (βαθμολογία 90% – 100%),
 3. Λίαν Καλώς:
 4. (βαθμολογία 75% – 89,999%),
 5. Καλώς:
 6. (βαθμολογία 60% – 74,999%),
 7. Υστερών:
 8. (βαθμολογία 50% – 59,999%),
 9. Αποτυχών:
 10. (βαθμολογία 0% – 49,999%)
Άρθρο 59 "Προαγωγή – Αρχαιότητα Δοκίμων"
1.  
  Δόκιμος θεωρείται προακτέος στο επόμενο εκπαιδευτικό έτος όταν πληροί τα κριτήρια επιτυχίας για κάθε μία από τις Στρατιωτική Αγωγή, Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση, Στρατιωτική Εκπαίδευση και, ειδικά για την ειδικότητα των Ραδιοναυτίλων, και Πτητική Εκπαίδευση
2.  
  Για την εξαγωγή του Τελικού Βαθμού Επίδοσης Έτους υπολογίζονται ο Τελικός Βαθμός Εκπαίδευσης Έτους και ο Τελικός Βαθμός Στρατιωτικής Αγωγής Έτους, με τα παρακάτω ποσοστά συμμετοχής:
 1. Τελικός Βαθμός Εκπαίδευσης Έτους:
 2. 80%
 3. Τελικός Βαθμός Στρατιωτικής Αγωγής Έτους:
 4. 20%
3.  
  Ο Τελικός Βαθμός Εκπαίδευσης Έτους, εξάγεται από τους Τελικούς Βαθμούς των επιμέρους ειδών Εκπαίδευσης, με τα παρακάτω ποσοστά συμμετοχής:
 1. Τελικός Βαθμός Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης Έτους:
 2. 80%
 3. Τελικός Βαθμός Στρατιωτικής Εκπαίδευσης Έτους:
 4. 20%
4.  
  Ειδικότερα για την ειδικότητα των Ραδιοναυτίλων και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο υλοποιείται, συνυπολογίζεται, πέραν των άλλων, και η Πτητική Εκπαίδευση. Στην περίπτωση αυτή ο Τελικός Βαθμός Εκπαίδευσης Έτους εξάγεται ως ακολούθως:.
 1. Τελικός Βαθμός Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης Έτους:
 2. 60%
 3. Τελικός Βαθμός Στρατιωτικής Εκπαίδευσης Έτους:
 4. 20%
 5. Τελικός Βαθμός Πτητικής Εκπαίδευσης Έτους:
 6. 20%
5.  
  Η σειρά αρχαιότητας μεταξύ των Δοκίμων, κατ’ έτος, εξάγεται ως ακολούθως:
 1. Για τους Δοκίμους της 1ης Τάξης ισχύει η σειρά επιτυχίας – εισόδου στη Σ.Μ.Υ.Α. Πρώτοι τίθενται οι Έλληνες, ακολουθούν οι Κύπριοι και στη συνέχεια οι Δόκιμοι άλλων χωρών, με σειρά αυτή που προκύπτει από την τελική τους βαθμολογία στο σχολείο προπαίδευσης αλλοδαπών.
 2. Για τους Δοκίμους της 2ης Τάξης, από τον Τελικό Βαθμό Επίδοσης του πρώτου εκπαιδευτικού έτους
 3. Για τους Δοκίμους της 3ης Τάξης, από τον τύπο (Α+2Β)/3, όπου Α και Β οι Τελικοί Βαθμοί Επίδοσης των δύο πρώτων εκπαιδευτικών ετών, αντίστοιχα
6.  
  Η σειρά αρχαιότητας για Δόκιμο που παραμένει στο πρώτο έτος σπουδών, για οποιοδήποτε λόγο, είναι η σειρά επιτυχίας - εισόδου στη Σ.Μ.Υ.Α., ενώ η σειρά αρχαιότητας για Δόκιμο που παραμένει στο δεύτερο ή τρίτο έτος, για οποιοδήποτε λόγο, εξάγεται από τους Τελικούς Βαθμούς Επίδοσης όλων των προηγούμενων ετών που περάτωσε με επιτυχία, με τρόπο όμοιο με αυτόν της παραγράφου 5.
7.  
  Κατά τον υπολογισμό της αρχαιότητας και σε περίπτωση ισοβαθμίας, η αρχαιότητα προσδιορίζεται από τη βαθμολογία της Στρατιωτικής Αγωγής του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, η αρχαιότητα προσδιορίζεται από τη βαθμολογία της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης του προηγούμενου έτους.
8.  
  Ο Βαθμός Αποφοίτησης ο οποίος καθορίζει την αρχαιότητα των νέων Σμηνιών, εξάγεται από τον τύπο: (Α+2Β+3Γ)/6 όπου Α, Β και Γ είναι οι Τελικοί Βαθμοί Επίδοσης των αντίστοιχων ετών σπουδών
Άρθρο 60 "Ανεπάρκεια"
1.  
  Δόκιμος που αποτυγχάνει στην Ακαδημαϊκή, στη Στρατιωτική ή στην Πτητική Εκπαίδευση ή στη Στρατιωτική Αγωγή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 50, 52 έως 55 και 57, εμπίπτει σε αντίστοιχη κατάσταση ανεπάρκειας
2.  
  Η κατάσταση ανεπάρκειας στην Ακαδημαϊκή ή στη Στρατιωτική Εκπαίδευση συνεπάγεται την παραμονή του Δοκίμου στο ίδιο έτος σπουδών και την επανάληψη της εκπαίδευσής του, πλην της Πτητικής, για την οποία εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 55
3.  
  Με την παραμονή του στο ίδιο έτος σπουδών, ο Δόκιμος εντάσσεται στην επόμενη σειρά Δοκίμων της ίδιας ειδικότητας και παρακολουθεί, μέχρι την αποφοίτησή του, το Γ.Π.Ε. της σειράς αυτής. Σε περίπτωση που η επόμενη σειρά Δοκίμων δεν έχει την ίδια ειδικότητα ο Δόκιμος εντάσσεται με απόφαση του Αρχηγού του Γ.Ε.Α. σε άλλη ειδικότητα της ίδιας κατεύθυνσης.
4.  
  Επανάληψη έτους σπουδών και ένταξη σε επόμενη σειρά, για λόγους ακαδημαϊκής ή στρατιωτικής ανεπάρκειας, επιτρέπεται μόνο μια φορά, καθ’ όλη τη διάρκεια φοίτησης στη Σ.Μ.Υ.Α. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στη Σ.Μ.Υ.Α. Δόκιμος εμπίπτει για δεύτερη φορά σε κατάσταση ανεπάρκειας στην Ακαδημαϊκή ή τη Στρατιωτική Εκπαίδευση, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στην περιπτ. στ της παρ. 1 του άρθρου 80.
5.  
  Η κατάσταση ανεπάρκειας στην Πτητική Εκπαίδευση, συνεπάγεται την παραπομπή του Δοκίμου στο Συμβούλιο Πτητικής Ικανότητας, για κρίση της πτητικής του καταλληλότητας. Σε περίπτωση απόφασης διακοπής της Πτητικής Εκπαίδευσης, εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 78 και 79.
6.  
  Η κατάσταση ανεπάρκειας στη Στρατιωτική Αγωγή, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 56 και στην παρ. 6 του άρθρου 57, συνεπάγεται την παραπομπή του Δοκίμου στο Συμβούλιο Ικανότητας, με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 79, και με το ερώτημα της αποβολής του από τη Σ.Μ.Υ.Α. ή της συνέχισης της εκπαίδευσής του. Σε περίπτωση που αποφασιστεί η συνέχιση της εκπαίδευσής του, ισχύουν κατά περίπτωση τα ακόλουθα:.
 1. Εάν η ανεπάρκεια οφείλεται στους λόγους της παρ. 6 του άρθρου 57, ο Δόκιμος προάγεται στο επόμενο έτος σπουδών με τον ελάχιστο βαθμό επιτυχίας στη Στρατιωτική Αγωγή, [εξήντα τοις εκατό (60%)].
 2. Εάν η ανεπάρκεια οφείλεται στους λόγους των παρ. 4 του άρθρου 56, του επιβάλλεται πειθαρχική ποινή από το Διοικητή της Σ.Μ.Υ.Α.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 61 "Πτυχία – Βεβαιώσεις"
1.  
  Το πρόγραμμα εκπαίδευσης οδηγεί σε απόκτηση πτυχίου ειδικότητας ανάλογης με το Γ. Π. Ε. που παρακολούθησε ο Δόκιμος.
2.  
  Υπόδειγμα του τύπου του παρεχόμενου πτυχίου απεικονίζεται στο Παράρτημα «Γ» του άρθρου 85
3.  
  Πέραν του ως άνω πτυχίου, η Σχολή χορηγεί, κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερόμενων, βεβαίωση σπουδών, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά όλα τα μαθήματα και τα αντικείμενα της παρασχεθείσας κατ’ έτος Ακαδημαϊκής, Στρατιωτικής και Πτητικής, όπου υφίσταται, Εκπαίδευσης, οι βαθμολογίες αυτών και ο βαθμός αποφοίτησης
Άρθρο 62 "Αποφοίτηση – Ορκωμοσία Σμηνιών"
1.  
  Μετά το πέρας της εκπαίδευσης των Δοκίμων της 3ης Τάξης, συντάσσεται από τη Σχολή πίνακας τελικής βαθμολογίας και τελικής σειράς αρχαιότητας, ο οποίος υποβάλλεται για κύρωση στη Δ.Α.Ε.
2.  
  Μετά την κύρωση του ως άνω πίνακα, προκαλείται, με μέριμνα του Γ.Ε.Α., η έκδοση προεδρικού διατάγματος ονομασίας των αποφοιτούντων ως Μονίμων Σμηνιών. Οι ονομαζόμενοι Μόνιμοι Σμηνίες κατατάσσονται στα μόνιμα στελέχη της Π.Α., εντασσόμενοι στις επετηρίδες Υπαξιωματικών των Σωμάτων Τεχνικής Υποστήριξης, Υπηρεσιών Υποστήριξης και Ραδιοναυτίλων, ανά ειδικότητα, ως ακολούθως:.
 1. Στην επετηρίδα Ραδιοναυτίλων:
 2. οι Ραδιοναυτίλοι
 3. Στην επετηρίδα Τεχνικής Υποστήριξης:
  • Μηχανοσυνθέτης
  • Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων
  • Ελεγκτής Αναχαίτισης
  • Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών
  • Ηλεκτρολόγος αστ) Γενικός Οπλουργός
  • Γενικός Υλικονόμος
  • Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων
  • Πληροφορικής
 4. Στην επετηρίδα Υπηρεσιών Υποστήριξης:
  • Αμύνης Αεροδρομίων
  • Μετεωρολόγος
  • Πληροφοριών
  • Στρατολόγος
  • Ταμιακός
3.  
  Η αρχαιότητα μεταξύ των εν λόγω Μονίμων Σμηνιών καθορίζεται από την σειρά ονομασίας τους
4.  
  Μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, διενεργείται ειδική τελετή στην οποία βραβεύονται οι πρωτεύσαντες ονομασθέντες στα είδη εκπαίδευσης και στη Στρατιωτική Αγωγή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα σε ΔΜΙ της Σ.Μ.Υ.Α.
5.  
  Ακολούθως, σε διαφορετική τελετή, οι νέοι Σμηνίες δίνουν τον προβλεπόμενο όρκο ή την προβλεπόμενη υπόσχεση, ανάλογα με τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, και τους απονέμεται το πτυχίο της Σχολής
6.  
  Δόκιμοι που δεν ονομάζονται Σμηνίες, επειδή οφείλουν εξέταση ή επανεξέταση μαθήματος/των Ακαδημαϊκής ή αντικειμένου/ων Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, αποφοιτούν από τη Σχολή, εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς την εξέταση ή επανεξέταση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 50 έως 54. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου και διενεργείται η ορκωμοσία τους, μεμονωμένα, σε ειδική τελετή, με μέριμνα του Διοικητή της Σχολής. Οι Δόκιμοι της παρούσας παραγράφου καθίστανται νεώτεροι των αποφοίτων της Τάξης τους, για τη δε μεταξύ τους αρχαιότητα εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

ΜΕΡΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ

Άρθρο 63 "Διοικητική οργάνωση Δοκίμων"
1.  
  Οι Δόκιμοι, μετά την κατάταξή τους, διαβιούν εντός των εγκαταστάσεων της Σχολής, ακολουθώντας το πρόγραμμα λειτουργίας της.