Σύσταση Δημοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΣΤΑ ΤΣΟΚΛΗ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μορφή - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα"
1.  
  Συνιστάται δημοτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΣΤΑ ΤΣΟΚΛΗ», το οποίο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και των άρθρων 226 έως και 237 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, όπως ισχύει.
2.  
  Έδρα του ιδρύματος είναι η Τοπική Κοινότητα Κάμπου του Δήμου Τήνου της νήσου Τήνου
3.  
  Η σφραγίδα του ιδρύματος είναι στρογγυλή και σύμφωνη με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 3852/2010. Στον εσωτερικό κύκλο της τίθεται το έμβλημα της ελληνικής δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 48/1975 (Α΄108). Στο δεύτερο κύκλο με κεφαλαία γράμματα αναγράφεται «ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ», στον εξωτερικό κύκλο αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και ακολουθούν η αναγραφή της επωνυμίας του ιδρύματος, της έδρας και του έτους έγκρισης της σύστασής του.
Άρθρο 2 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του ιδρύματος είναι: α. Η παρουσίαση του έργου του Κώστα Τσόκλη, ιδίως με την εγκατάσταση και λειτουργία του μουσείου, όπου θα εκτίθενται διαρκώς έργα του καλλιτέχνη. β. Η ανάπτυξη σχέσεων με ομοειδείς φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού. Η συνεργασία με άλλους φορείς πολιτιστικούς ή μη, καθώς και με αίθουσες τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την επίτευξη όλων των δραστηριοτήτων του ιδρύματος. Για τη διοργάνωση των εν λόγω εκδηλώσεων και ιδίως για την εξασφάλιση των απαιτούμενων οικονομικών πόρων θα αξιοποιείται ο θεσμός της χορηγίας. γ. Η οργάνωση ομιλιών, συζητήσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων, συναυλιών, προγραμμάτων για παιδιά και λοιπών εκδηλώσεων με επίκεντρο και αναφορά το έργο του Κώστα Τσόκλη. δ. Η έκδοση και διάδοση βιβλίων και ενημερωτικών καλλιτεχνικών εντύπων/καταλόγων του μουσειακού υλικού και άλλες εκδόσεις σχετικές με τους σκοπούς του ιδρύματος. ε. Η συγκρότηση βιβλιοθήκης, βιντεοθήκης και άλλου οπτικοακουστικού υλικού ικανού να προωθήσει τους σκοπούς του ιδρύματος. στ. Η δημιουργία αρχείου του έργου του Κώστα Τσόκλη. ζ. Η δημιουργία συλλόγων φίλων του ιδρύματος με την προοπτική ιδρύσεως παραρτημάτων και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. η. Η αγορά κινητής και ακίνητης περιουσίας ή η ενοικίαση ακινήτων και ανέγερση κτηρίων για την υλοποίηση των στόχων του ιδρύματος. θ. Κάθε άλλη δραστηριότητα πρόσφορη για την επίτευξη των σκοπών του ιδρύματος. ι. Η προβολή στον τύπο δραστηριοτήτων του Μουσείου και των εν γένει υπηρεσιών του, καθώς και των χορηγών του (φυσικών ή νομικών προσώπων).
Άρθρο 3 "Ιδρυτές - Περιουσία - Πόροι"
1.  
  «Άη Γιώργης» (αλουμίνιο, ζωγραφική, mοnitοrs) (έτος 1990) 1) ο ζωγράφος Κώστας Τσόκλης ο οποίος εισφέρει κατά κυριότητα σαράντα δύο (42) έργα που η εμπορική αξία τους εκτιμάται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (2.255.000,00 €). Επίσης, ο Κων/νος Γ. Τσόκλης, η Ελένη Κ. Τσόκλη και η Μαρία - Γλυκερία Κ. Τσόκλη, δυνάμει του από 30.09.2013 ιδιωτικού συμφωνητικού χρησιδανείου που συνήφθη σε εκτέλεση της με αριθ. 120/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου, εισφέρουν κατά χρήση και χωρίς χρηματικό αντάλλαγμα (σύμβαση χρησιδανείου) στο ίδρυμα, αστικό ακίνητο στον οικισμό Κάμπος της τοπικής Κοινότητας Κάμπου της Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου, κυριότητάς τους, καταλλήλως ανακαινισμένο και εξοπλισμένο. 2) Ο Δήμος Τήνου, με τη λήψη της με αριθ. 120/2013 απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, εισφέρει κατά χρήση στο ίδρυμα το καταλλήλως ανακαινισμένο και εξοπλισμένο κτήριο του πρώην δημοτικού σχολείου στον οικισμό Κάμπος της Τοπικής Κοινότητας Κάμπου για διάστημα πέντε (5) ετών.
2.  
  «Οι Άγιοι Φίλοι μου - Αλέξανδρος Ιόλας» (έτος 1994)
 1. Η χρήση των ακινήτων όπου στεγάζεται το Μουσείο με τα παραρτήματα αυτού
 2. Τα έργα του ζωγράφου Κώστα Τσόκλη που απαριθμούνται και προσδιορίζονται κατά την αξία τους στο άρθρο 5 της με αριθ. 261/2013 απόφασης σε ορθή επανάληψη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου, ως ακολούθως:.
3.  
  «Οι Άγιοι Φίλοι μου - Ηλίας Πετρόπουλος» (έτος 1995)
 1. Η ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Τήνου
 2. Η ετήσια οικονομική ενίσχυση της οικογένειας Τσόκλη, ώστε να καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα του ιδρύματος και μέχρι του ποσού των 5.000,00 ευρώ ετησίως, κατ’ ανώτατο όριο και εφόσον απαιτηθεί, για τα τέσσερα (4) επόμενα έτη.
 3. Οι χρηματικές παροχές ή επιχορηγήσεις πάσης φύσεως από τον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα, χορηγίες και συνδρομές οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου προς αυτό
 4. Δωρεές από οποιεσδήποτε πηγές.
 5. Δωρητές είναι όσοι προσφέρουν αντικείμενα ή προσωπική εργασία για τις ανάγκες του ιδρύματος, ενώ Ευεργέτες είναι αυτοί που προσφέρουν ποσό 5.000,00 ευρώ και άνω.
 6. Οι εισπράξεις από τη λειτουργία του Μουσείου, τα εισιτήρια, τα έσοδα από το κυλικείο, από την πώληση των εκδόσεων του, σε τιμή που να μην αναιρείται ο κοινωφελής χαρακτήρας του και από τις εκδηλώσεις που διοργανώνει
 7. Τόκοι από καταθέσεις
 8. Κληρονομιές και κληροδοτήματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου από το εσωτερικό ή το εξωτερικό
 9. Κάθε άλλο εισόδημα από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων
 10. Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος
4.  
  «Οι Άγιοι Φίλοι μου - Μάνος Περράκης» (έτος 1994)
5.  
  «Οι Άγιοι Φίλοι μου - Σπύρος Σακκάς» (έτος 1995)
6.  
  «Οι Άγιοι Φίλοι μου - Γιώργος Βότσης» (έτος 1995)
7.  
  «Οι Άγιοι Φίλοι μου - Γαβρίλος Μιχάλης» (έτος 1995)
8.  
  «Οι Άγιοι Φίλοι μου - Αντώνης Σταθόπουλος» (έτος 1995)
9.  
  «Οι Άγιοι Φίλοι μου - Μάκης Παπαμιχαήλ» (έτος 1995)
10.  
  «Οι Άγιοι Φίλοι μου - Ουμπέρτο Μαριάνι» (έτος 1995)
11.  
  «Οι Άγιοι Φίλοι μου - Κώστας Τσόκλης» (έτος 1995)
12.  
  «Οι Άγιοι Φίλοι μου - Ελένη» (έτος 1994)
13.  
  «Οι Άγιοι Φίλοι μου - Τζουλιάνο Γκάρι» (έτος 1995)
14.  
  Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος 2011)
15.  
  Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος 2011)
16.  
  Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος 2011)
17.  
  Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος 2011)
18.  
  Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος 2011)
19.  
  Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος 2011)
20.  
  Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος 2011)
21.  
  Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος 2011)
22.  
  Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος 2011)
23.  
  Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος 2011)
24.  
  Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος 2011)
25.  
  Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος 2011)
26.  
  Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος 2011)
27.  
  Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος 2011)
28.  
  Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος 2011)
29.  
  Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος 2011)
30.  
  Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος 2011)
31.  
  Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος 2011)
32.  
  Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος 2011)
33.  
  Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος 2011)
34.  
  Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος 2011)
35.  
  Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος 2011)
36.  
  Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος 2011)
37.  
  Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος 2011)
38.  
  Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος 2011)
39.  
  Δέντρο (δίπτυχο) - ζωγραφική σε μουσαμά, πέτρα, σπάγγος, ξύλο ακρυλικό (έτος 2001)
40.  
  Κόκκινη βάρκα - ακρυλικό σε ξύλο (έτος 1993)
41.  
  Γκρίζα δέντρα (δίπτυχο) - ζωγραφική με ακρυλικό σε μουσαμά και ξύλο (έτος 1995)
42.  
  Τίποτα (τρίπτυχο) - ζωγραφική με ακρυλικό σε μουσαμά και ξύλο (έτος 2005)
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Λειτουργία"
1.  
  Το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος Τήνου ή άλλο αιρετό ή μη πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:.
 1. Ο Κώστας Τσόκλης ή άλλο μέλος της οικογένειας του ή πρόσωπο που αυτός/αυτό υποδεικνύει
 2. Δύο (2) τουλάχιστον δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Τήνου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου
 3. Ο εκάστοτε εκπρόσωπος της τοπικής Κοινότητας Κάμπου
 4. Λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού επτά (7) ορίζονται πρόσωπα που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικές με το σκοπό του ιδρύματος.
 5. Τα υπό στοιχεία β), γ) και δ) μέλη, με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 6. Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του ιδρύματος, εφόσον απασχολούνται περισσότεροι από δέκα (10) εργαζόμενοι, ο οποίος προτείνεται από την γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την αποστολή της πρόσκλησης
3.  
  Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του
4.  
  Απαρτία υφίσταται, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα
5.  
  Το Ίδρυμα εκπροσωπείται ενώπιον κάθε αρχής από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο
6.  
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή
7.  
  Στο Ίδρυμα λειτουργεί τριμελής Εκτελεστική Επιτροπή, που αποτελείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα τακτικά, καθώς και δύο αναπληρωματικά μέλη της εκτελεστικής επιτροπής, εκλέγονται από το διοικητικό συμβούλιο με σχετική πλειοψηφία. Η εκλογή γίνεται ευθύς μόλις το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτηθεί σε σώμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του και η Εκτελεστική Επιτροπή έχουν, ως προς τη διοίκηση του ιδρύματος, τις αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου, Δημάρχου και Οικονομικής Επιτροπής, αντιστοίχως. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με πράξη του, που δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 87 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει, να μεταβιβάσει ορισμένες από τις αρμοδιότητες του σε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής ή στον γενικό διευθυντή, που τυχόν προβλέπεται από τον οργανισμό του ιδρύματος ή σε άλλο ανώτατο ή ανώτερο υπάλληλό του.
Άρθρο 5 "Διάλυση του ιδρύματος - Τύχη περιουσίας αυτού"
1.  
  Το ίδρυμα καταργείται με τον ίδιο τρόπο που συστάθηκε και η περιουσία περιέρχεται στον Δήμο Τήνου. Τις ιδιωτικές περιουσίες που έχουν περιέλθει στο ίδρυμα με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου, εξακολουθεί να διαθέτει ο Δήμος για τον ειδικό σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν, με την επιφύλαξη και των διατάξεων που αφορούν την επωφελέστερη αξιοποίηση ή διάθεση του περιουσιακού στοιχείου που έχει καταληφθεί ή δωρηθεί για τον ίδιο ή άλλον κοινωφελή σκοπό. Από της καταργήσεως του ιδρύματος αυτοδικαίως παύει η ισχύς των παραχωρήσεων χρήσεως των ακινήτων που αναφέρονται στο παρόν.
Άρθρο 6 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την αριθ. 75/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Οικονομικών,
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου ύψους έως 25.000,00 ευρώ, η οποία είναι εγγεγραμμένη σε βάρος του Κ.Α. 00.6715.0005 του προϋπολογισμού του Δήμου για το τρέχον οικονομικό έτος. Για τα επόμενα τέσσερα έτη η πίστωση που θα εγγραφεί σε βάρος του αντίστοιχου κωδικού εξόδου των προϋπολογισμών των ετών αυτών είναι έως 25.000,00 ευρώ κατ’ έτος.
 • Την από 19-1-2017 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 226 έως 237 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), όπως ισχύουν.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ( Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.
 • Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
 • Την αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β΄ 2168).
 • Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218ΕΞ2016/14-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 3696/15-11-2016).
 • Τις αριθ. 119/6-6-2013, 120/6-6-2013 και 261/2013 (ορθή επανάληψη) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου.
 • Το από 30-9-2013 ιδιωτικό συμφωνητικό σύναψης χρησιδανείου μεταξύ των Κωνσταντίνου Τσόκλη, Ελένης Τσόκλη και Μαρίας - Γλυκερίας Τσόκλη και του Δήμου Τήνου.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2017-05-19 Σύσταση Δημοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΣΤΑ ΤΣΟΚΛΗ».
Τροποποίηση Τύπος
A/2017/73
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ29 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ29 2015
ΠΡΑΞΗ 2016/0010218ΕΞ2016 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/0010218ΕΞ2016 2016
ΝΟΜΟΣ 1975/48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/48 1975
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 2014/4270 2014
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2016/125 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία