Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 103/1999 «Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998» (Α’ 110), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 309/2003 (Α’ 261), 3/2005 (Α’2), 66/2005 (Α’100), 20/2012 (Α’46) και 4/2015 (Α’4), σε συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/844 της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2016 (ΕΕ L 141/28.5.2016, σ. 51 επ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2016/844 της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2016 (ΕΕ L 141/28.5.2016, σ. 51 επ.), σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 163/25.6.2009, σ. 1 επ.) για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία.
Άρθρο 2 "(Άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/844) Το Παράρτημα Ι του π.δ. 103/1999, όπως έχει αντικατασταθεί με το π.δ. 20/2012 και τροποποιηθεί με το π.δ. 4/2015 (Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/45/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2010/36/ΕΕ (ΕΕ L 162/29.6.2010, [...]"
1.  
  Όταν ένας λεπτός επιμεταλλωμένος αγωγός με εμβαδόν ελεύθερης διατομής μικρότερο ή ίσο με 0,02 m² διέρχεται μέσω χωρισμάτων κλάσης “Α”, η οπή θα πρέπει να επενδύεται με χαλύβδινη στεφάνη πάχους τουλάχιστον 3 mm και μήκους τουλάχιστον 200 mm, η οποία θα ισαπέχει κατά προτίμηση 100 mm από κάθε πλευρά του διαφράγματος ή, σε περίπτωση καταστρώματος, θα τοποθετείται εξολοκλήρου στη χαμηλότερη πλευρά των διαπερνώμενων καταστρωμάτων »? Εν προκειμένω, πρέπει να τοποθετείται αυτόματο κλαπέτο απομονώσεως πυρός στον αγωγό εξαερισμού των μαγειρείων κοντά στη μονάδα εξαερισμού.
 1. η εισαγωγική διατύπωση του κανονισμού ΙΙ-2/Α/11.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:«.
 2. «.2.2 να δύνανται να στρέφουν το πηδάλιο από 35° στη μία πλευρά σε 35° στην άλλη πλευρά, όταν το πλοίο βρίσκεται με το μεγαλύτερο βύθισμα και κινείται με τη μέγιστη υπηρεσιακή ταχύτητα πρόσω και, κάτω από τις ίδιες συνθήκες πλεύσης, από 35° σε οποιαδήποτε πλευρά σε 30° στην άλλη πλευρά σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από 28 δευτερόλεπτα.
 3. Όταν είναι ανέφικτο να καταδειχθεί η συμμόρφωση με την παρούσα απαίτηση κατά τις δοκιμές στη θάλασσα με το πλοίο στο μεγαλύτερο βύθισμα και κινούμενο πρόσω με την ταχύτητα που αντιστοιχεί στον αριθμό μέγιστων συνεχών στροφών της κύριας μηχανής και το μέγιστο εκ κατασκευής βήμα, τα πλοία, ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατασκευής τους, μπορούν να επιδεικνύουν συμμόρφωση με την εν λόγω απαίτηση με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:.
 4. Για να διαπιστωθεί ποιο από τα δύο ισχύει, βλέπε κανονισμούς ΙΙ-2/Β/3 και 8
 5. Όταν οι χώροι κατατάσσονται στην ίδια αριθμητική κατηγορία και στον πίνακα εμφανίζεται ο εκθέτης β, απαιτείται διάφραγμα ή κατάστρωμα που να πληροί το πρότυπο που παρατίθεται στον πίνακα μόνον εφόσον οι παρακείμενοι χώροι χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς, π.χ. στην περίπτωση της κατηγορίας (9).
 6. Για μαγειρείο δίπλα σε άλλο μαγειρείο δεν χρειάζεται διάφραγμα αλλά μεταξύ ενός μαγειρείου και ενός θαλάμου χρωμάτων χρειάζεται διάφραγμα «Α-0».
 7. Τα διαφράγματα που χωρίζουν το οιακιστήριο από τον θάλαμο χαρτών επιτρέπεται να είναι «Β-0»
 8. Βλέπε παραγράφους 2.3 και 2.4 του παρόντος κανονισμού.
 9. Για την εφαρμογή του κανονισμού 2.1.2, αντί των προτύπων «Β-0» και «C» του πίνακα 5.1 και 5.1.α ισχύει «Α-0».
 10. Δεν απαιτείται η τοποθέτηση πυρομόνωσης αν στο μηχανοστάσιο της κατηγορίας (7) ο κίνδυνος πυρκαϊάς είναι αμελητέος ή ανύπαρκτος. (*) Ο αστερίσκος στους πίνακες σημαίνει ότι το χώρισμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό, αλλά δεν απαιτείται να συμμορφώνεται με το πρότυπο «Α».
 11. Ωστόσο, σε πλοία με χρονολογία κατασκευής από 1ης Ιανουαρίου 2003 και μετά, αν κατάστρωμα, εκτός από την περίπτωση χώρων κατηγορίας (10), διαπερνάται με σκοπό τη διέλευση ηλεκτρικών καλωδίων, σωληνώσεων ή αγωγών αερισμού, αυτή η οπή πρέπει να είναι στεγανή, ώστε να αποτρέπεται η διέλευση φλόγας και καπνού.
 12. Τα χωρίσματα μεταξύ σταθμών ελέγχου (εφεδρικές γεννήτριες) και ανοικτών καταστρωμάτων επιτρέπεται να έχουν οπές εισαγωγής αέρα χωρίς δυνατότητα κλεισίματος, εκτός αν έχει τοποθετηθεί σταθερό σύστημα αερίου πυρόσβεσης.
 13. Για την εφαρμογή του κανονισμού ΙΙ-2/Β/2.1.2, ο αστερίσκος στους πίνακες 5.2 και 5.2.α παραπέμπει στο πρότυπο «Α-0», με εξαίρεση τις κατηγορίες (8) και (10). »?.
 14. προστίθεται ο ακόλουθος κανονισμός ΙΙ-2/Β/6.3.4:
 15. «ΠΛΟΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Β, Γ ΚΑΙ Δ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΜΕΤΑ:
 16. 3.4 Πρέπει να προβλέπονται δύο οδεύσεις διαφυγής από το κύριο εργαστήριο εντός μηχανοστασίου.
 17. Τουλάχιστον μία από τις εν λόγω οδούς διαφυγής πρέπει να προσφέρει συνεχές καταφύγιο από την πυρκαϊά μέχρι ασφαλές σημείο έξω από το μηχανοστάσιο. »?.
 18. ο τίτλος του κανονισμού ΙΙ-2/Β/9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
 19. «9 Συστήματα εξαερισμού για πλοία που έχουν ναυπηγηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018 (R 32)»?
 20. παρεμβάλλεται ο ακόλουθος κανονισμός ΙΙ-2/Β/9a:
 21. «9α Συστήματα εξαερισμού στα πλοία ΠΛΟΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Β, Γ ΚΑΙ Δ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΜΕΤΑ:
 22. 1) Γενικές παρατηρήσεις
2.  
  Όταν αγωγοί εξαερισμού ελεύθερης διατομής άνω των 0,02 m², όχι όμως άνω των 0,075 m², διέρχονται από χωρίσματα κλάσης “Α”, τα ανοίγματα πρέπει να επενδύονται με χαλύβδινες στεφάνες. 1) τον έλεγχο και τη χρήση του ατομικού εξοπλισμού προστασίας που απαιτείται για την είσοδο? 2) τον έλεγχο και τη χρήση του εξοπλισμού και των διαδικασιών επικοινωνίας? 3) τον έλεγχο και τη χρήση των μέσων για τη μέτρηση της ατμόσφαιρας σε κλειστούς χώρους? 4) τον έλεγχο και τη χρήση του εξοπλισμού και των διαδικασιών διάσωσης? και 5) οδηγίες για τις τεχνικές παροχής πρώτων βοηθειών και ανάνηψης. (***) Βλέπε τις αναθεωρημένες συστάσεις για την είσοδο σε κλειστούς χώρους επί των πλοίων, οι οποίες εγκρίθηκαν από τον ΔΝΟ με το ψήφισμα Α.1050(27).»?. Όταν διαπερνά διαφράγματα, το μήκος αυτό πρέπει να μοιράζεται κατά προτίμηση ανά 450 mm εκατέρωθεν του διαφράγματος. Οι αγωγοί, ή οι επενδύσεις που καλύπτουν τους εν λόγω αγωγούς πρέπει να διαθέτουν θερμομόνωση. Η θερμομόνωση πρέπει να έχει τουλάχιστον την ίδια πυροστεγανότητα με εκείνη του τμήματος από το οποίο διέρχεται ο αγωγός? και.
 1. ο κανονισμός ΙΙ-2/Β/14.1.2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
 2. «.2 Στα νέα πλοία που κατασκευάζονται πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018 και μεταφέρουν έως και 36 επιβάτες, καθώς και στα υπάρχοντα πλοία κατηγορίας Β που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες, τα διαφράγματα των χώρων ειδικής κατηγορίας πρέπει να είναι μονωμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πίνακα 5.1 του κανονισμού 5 για τους χώρους της κατηγορίας (11) ενώ τα οριζόντια διαχωριστικά τοιχώματα πρέπει να είναι μονωμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πίνακα 5.2 του κανονισμού ΙΙ-2/Β/5 για τους χώρους της κατηγορίας (11).
 3. Στα πλοία που κατασκευάστηκαν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 και μεταφέρουν έως και 36 επιβάτες, τα οριακά διαφράγματα των χώρων ειδικής κατηγορίας πρέπει να είναι μονωμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πίνακα 5.1α του κανονισμού ΙΙ-2/Β/5 για τους χώρους της κατηγορίας (11) ενώ τα οριζόντια διαχωριστικά τοιχώματα πρέπει να είναι μονωμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πίνακα 5.2α του κανονισμού ΙΙ-2/Β/5 για τους χώρους της κατηγορίας (11).».
3.  
  Αγωγός, ανεξαρτήτως της διατομής του, που εξυπηρετεί περισσότερα από ένα ενδιάμεσα καταστρώματα, χώρους ενδιαιτήσεως, χώρους υπηρεσίας ή σταθμούς ελέγχου, πρέπει να είναι εφοδιασμένος, κοντά στο σημείο όπου διαπερνά κάθε κατάστρωμα των χώρων αυτών, με αυτόματο κλαπέτο απομονώσεως καπνού το οποίο επίσης να είναι ικανό να κλεισθεί χειροκίνητα από το προστατευμένο κατάστρωμα υπεράνω του κλαπέτου. Όταν τοποθετούνται πίσω από οροφές ή επενδύσεις, αυτές οι οροφές ή επενδύσεις πρέπει να διαθέτουν θυρίδα επιθεώρησης, επί της οποίας να αναγράφεται ο αναγνωριστικός αριθμός του κλαπέτου απομονώσεως πυρός. Όλα τα κλαπέτα πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν χειροκίνητα και από τις δύο πλευρές του χωρίσματος. Τα αυτόματα κλαπέτα απομονώσεως πυρός, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι ικανά να λειτουργούν με τηλεχειρισμό, πρέπει να έχουν μηχανισμό ασφαλείας που να κλείνει το κλαπέτο κατά την πυρκαϊά ακόμη και σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος ή απώλειας πίεσης του υδραυλικού ή του πνευματικού συστήματος. Τα τηλεχειριζόμενα κλαπέτα απομονώσεως πυρός πρέπει να είναι ικανά να ξανανοίγουν και χειροκίνητα. 4) Συστήματα εξαερισμού για επιβατηγά πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες.
 1. το πλοίο είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η ανέλκυση από τη θάλασσα ατόμου που χρειάζεται βοήθεια
 2. (1) Τα σωστικά σκάφη μπορεί να είναι σωσίβιες λέμβοι ή σχεδίες ή συνδυασμός των δύο σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού ΙΙΙ/2.2.
 3. Εάν κάτι τέτοιο δικαιολογείται λόγω του προφυλαγμένου τύπου των δρομολογίων και/ή των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών στην περιοχή δρομολόγησης, η αρχή του κράτους της σημαίας, έχοντας υπόψη τις συστάσεις της εγκυκλίου ΙΜΟ ΜSC/Circ.1046, μπορεί να εγκρίνει, εφόσον δεν απορριφθεί από το φιλοξενούν κράτος μέλος:.
 4. η ανέλκυση του εν λόγω ατόμου μπορεί να παρακολουθείται από τη γέφυρα και
 5. «2α.Το αργότερο μέχρι τον πρώτο προγραμματισμένο δεξαμενισμό μετά την 1η Ιανουαρίου 2018, αλλά το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2019, οι μηχανισμοί απελευθέρωσης σωσίβιων λεμβών που δεν συμμορφώνονται με τις παραγράφους 4.4.7.6.4 έως 4.4.7.6.6 του κώδικα LSΑ πρέπει να έχουν αντικατασταθεί με εξοπλισμό που συμμορφώνεται με τον κώδικα (*). (*) Βλέπε τις κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση και την αντικατάσταση των συστημάτων απελευθέρωσης και ανέλκυσης σωσίβιων λέμβων (ΜSC.1/Circ.1392)»?.
 6. Τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία (rο-rο) πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού ΙΙΙ/5-1 κατά περίπτωση.
 7. Το ή τα ναυτικά συστήματα εκκένωσης που συμμορφώνονται με την ενότητα 6.2 του κώδικα LSΑ μπορούν να υποκατασταθούν από τις ισοδύναμης δυναμικότητας σωσίβιες σχεδίες που ορίζονται στον πίνακα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων καθαίρεσης κατά περίπτωση.
 8. (2) Τα σωστικά σκάφη κατανέμονται ισομερώς, όσο είναι πρακτικά δυνατό, στις δύο πλευρές του πλοίου.
 9. (3) Η συνολική/αθροιστική χωρητικότητα επιβατών των σωστικών σκαφών, συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων σωσίβιων σχεδιών, θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, δηλαδή 1,10Ν = 110 % και 1,25Ν = 125 % του συνολικού αριθμού ατόμων (Ν) που μπορεί να μεταφέρει το πλοίο.
 10. Το πλοίο πρέπει να φέρει επαρκή αριθμό σωσίβιων σκαφών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι σε περίπτωση απώλειας ή αδυναμίας λειτουργίας κάποιου σωστικού σκάφους, τα υπόλοιπα σωστικά σκάφη επαρκούν για την επιβίβαση όλων των ατόμων που μπορεί να μεταφέρει το πλοίο βάσει του πιστοποιητικού του.
 11. Αν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις στοιβασίας για τις σωσίβιες σχεδίες βάσει του κανονισμού ΙΙΙ/7.5, μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον σωσίβιες σχεδίες.
 12. (4) Ο αριθμός των σωσίβιων λέμβων και/ή λέμβων περισυλλογής πρέπει να επαρκεί ώστε, σε περίπτωση εγκατάλειψης του πλοίου από το σύνολο των ατόμων που επιτρέπεται να μεταφέρει το πλοίο βάσει του πιστοποιητικού του, να μην χρειάζεται η τακτοποίηση περισσότερων από εννέα σωσίβιων σχεδιών ανά σωστική λέμβο ή λέμβο περισυλλογής.
 13. (5) Τα μέσα καθαιρέσεως των λεμβών περισυλλογής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού ΙΙΙ/10.
 14. Εάν λέμβος περισυλλογής συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ενότητας 4.5 ή 4.6 του κώδικα LSΑ επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνεται στη χωρητικότητα επιβατών των σωστικών σκαφών που καθορίζεται στον ανωτέρω πίνακα.
 15. Οι σωσίβιες λέμβοι επιτρέπεται να γίνονται δεκτές ως λέμβοι περισυλλογής υπό την προϋπόθεση ότι οι ρυθμίσεις καθαιρέσεως και ανελκύσεώς τους πληρούν τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις λέμβους περισυλλογής.
 16. Τουλάχιστον μία από τις λέμβους περισυλλογής, που ενδεχομένως πρέπει να φέρει, το επιβατηγό πλοίο rο-rο θα πρέπει να είναι ταχεία λέμβος περισυλλογής που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού ΙΙΙ/5-1.3.
 17. Εάν η αρχή του κράτους της σημαίας θεωρεί ότι δεν είναι εφικτή η εγκατάσταση λέμβου περισυλλογής ή ταχείας λέμβου περισυλλογής επί του πλοίου, το εν λόγω πλοίο μπορεί να εξαιρεθεί από την υποχρέωση μεταφοράς λέμβου περισυλλογής, εφόσον πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:.
 18. το πλοίο είναι κατάλληλο για ελιγμούς που του επιτρέπουν να προσεγγίσει και να ανελκύσει άτομα στις χειρότερες δυνατές συνθήκες.
 19. (6) Τουλάχιστον ένα κυκλικό σωσίβιο σε κάθε πλευρά θα πρέπει να διαθέτει σωσίβιο σχοινί που επιπλέει, με μήκος τουλάχιστον ίσο με το διπλάσιο του ύψους στο οποίο στοιβάζεται υπεράνω της ισάλου γραμμής στο μικρότερο βύθισμα ή με 30 μέτρα, όποιο μήκος είναι μεγαλύτερο.
 20. Δύο κυκλικά σωσίβια πρέπει να διαθέτουν αυτόματη καπνογόνο συσκευή και αυτόματο φως, και να έχουν τη δυνατότητα ταχείας απελευθέρωσης από τη γέφυρα.
 21. Τα υπόλοιπα κυκλικά σωσίβια θα διαθέτουν αυτόματη συσκευή φωτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2.1.2 του κώδικα LSΑ. (7) Φωτοβολίδες που θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ενότητας 3.1 του κώδικα LSΑ, πρέπει να στοιβάζονται στη γέφυρα ή στη θέση του πηδαλίου κίνησης.
 22. (8) Προβλέπεται πνευστό ατομικό σωσίβιο για κάθε άτομο που χρειάζεται να εργάζεται επί του πλοίου σε εκτεθειμένους χώρους.
 23. Αυτά τα πνευστά ατομικά σωσίβια είναι δυνατό να συμπεριλαμβάνονται στον συνολικό αριθμό ατομικών σωσιβίων που απαιτούνται από την παρούσα οδηγία.
 24. (9) Πρέπει να παρέχεται αριθμός σωσιβίων κατάλληλων για παιδιά ίσος με τουλάχιστον 10 % του αριθμού των επιβατών επί του πλοίου ή μεγαλύτερος ώστε να διατίθεται ένα σωσίβιο για κάθε παιδί.
 25. (10) Πρέπει να παρέχεται αριθμός σωσιβίων κατάλληλων για βρέφη ίσος με τουλάχιστον 2,5 % του αριθμού των επιβατών επί του πλοίου ή μεγαλύτερος ώστε να διατίθεται ένα σωσίβιο για κάθε βρέφος.
 26. (11) Όλα τα πλοία πρέπει να μεταφέρουν επαρκή αριθμό σωσιβίων για τα άτομα σε βάρδια και για χρήση σε απομακρυσμένους σταθμούς των σκαφών διάσωσης.
 27. Τα σωσίβια για τα άτομα σε βάρδια πρέπει να στοιβάζονται στη γέφυρα, στον χώρο ελέγχου των μηχανών και σε κάθε άλλο επανδρωμένο χώρο βάρδιας.
 28. Το αργότερο έως την πρώτη περιοδική επιθεώρηση μετά την 1η Ιανουαρίου 2012 όλα τα επιβατηγά πλοία πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της υποσημείωσης 12 και 13.
 29. (12) Αν τα σωσίβια για ενήλικες που παρέχονται δεν είναι σχεδιασμένα για άτομα βάρους έως 140 kg και θωρακική περίμετρο έως 1750 mm, επαρκής αριθμός κατάλληλων εξαρτημάτων πρέπει να είναι διαθέσιμος επί του πλοίου ώστε τα σωσίβια να μπορούν να φορεθούν από τα άτομα αυτά.
 30. (13) Όλα τα ατομικά σωσίβια στα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία (rο-rο) πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πηγή φωτός που πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.3 του κώδικα LSΑ. Τα ατομικά σωσίβια που βρίσκονται επί των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων (rο-rο) πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού ΙΙΙ/5.5.2.
 31. (14) Τα πλοία με μήκος μικρότερο από 24 m δεν υποχρεούνται να διαθέτουν επί του σκάφους συσκευές ρίψεως σχοινιού.
4.  
  Οι κατακόρυφοι αγωγοί εξαερισμού πρέπει, εφόσον είναι απαραίτητο, να είναι μονωμένοι σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πινάκων 4.1 και 4.2. 1.1 να είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα πάχους τουλάχιστον 3 mm προκειμένου για αγωγούς ελεύθερης διατομής μικρότερης των 0,075 m², τουλάχιστον 4 mm προκειμένου για αγωγούς ελεύθερης διατομής μεταξύ 0,075 m² και 0,45 m², και τουλάχιστον 5 mm προκειμένου για αγωγούς ελεύθερης διατομής άνω των 0,45 m² ? 1.2 να είναι επαρκώς στηριγμένοι και ενισχυμένοι ? 1.3 να είναι εφοδιασμένοι με αυτόματα κλαπέτα απομονώσεως πυρός, τοποθετημένα κοντά στα τοιχώματα τα οποία διαπερνούν ? και 1.4 να είναι μονωμένοι με προδιαγραφές κλάσης “Α-60” από τα όρια των χώρων που εξυπηρετούν μέχρις σημείου που απέχει τουλάχιστον 5 μέτρα από κάθε κλαπέτο απομονώσεως πυρός ? ή 2.1 να είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα σύμφωνα με τις παραγράφους.2.4.1.1 και. 2.4.1.2 ? και 2.2 να είναι μονωμένοι με προδιαγραφές κλάσης «Α-60» σε όλο το μήκος της διαδρομής εντός των χώρων από τους οποίους διέρχονται, εξαιρουμένων των αγωγών που διέρχονται από χώρους των κατηγοριών (9) ή (10), όπως ορίζονται στον κανονισμό ΙΙ-2/Β/4.2.2. 5) Απαγωγοί από εστίες μαγειρείων.
 1. προστίθενται οι κανονισμοί ΙΙ-2/Β/13.4, ΙΙ-2/Β/13.5 και ΙΙ-2/Β/13.6:
 2. «ΠΛΟΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Β, Γ ΚΑΙ Δ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΜΕΤΑ:.
5.  
  Για τους σκοπούς των παραγράφων 2.4.1.4 και 2.4.2.2, οι αγωγοί πρέπει να μονώνονται σε ολόκληρη την εξωτερική επιφάνεια της εγκάρσιας τομής. Οι αγωγοί που βρίσκονται εκτός αλλά δίπλα στον συγκεκριμένο χώρο, και μοιράζονται μία ή περισσότερες επιφάνειες με αυτόν, θεωρείται ότι διέρχονται από τον συγκεκριμένο χώρο και πρέπει να μονώνονται πάνω από την επιφάνεια που μοιράζονται με τον χώρο για απόσταση 450 mm μετά τον αγωγό [σκαριφήματα τέτοιων διατάξεων περιλαμβάνονται στις Ενιαίες Ερμηνείες της SΟLΑS, κεφάλαιο ΙΙ-2 (ΜSC.1/Circ.1276)].
6.  
  Όσον αφορά το μόνιμο σύστημα ανιχνεύσεως και συναγερμού πυρκαϊάς που απαιτείται από τους κανονισμούς ΙΙ-2/Β/13.4 και 13.5, ισχύουν τα ακόλουθα: Το κλαπέτο πρέπει να μπορεί επίσης να κλείνεται χειροκίνητα από κάθε πλευρά του τμήματος. Δεν πρέπει να επιτρέπονται συστήματα ανίχνευσης που χρησιμοποιούν μόνο θερμικούς ανιχνευτές, παρά μόνο σε χώρους περιορισμένου ύψους και όπου η χρήση τους ενδείκνυται ιδιαίτερα. Ο αγωγός μεταξύ του χωρίσματος και του κλαπέτου απομονώσεως πυρός πρέπει να είναι κατασκευασμένος από χάλυβα σύμφωνα με τις παραγράφους 2.4.1.1 και 2.4.1.2, και να έχει μόνωση κατά της πυρκαϊάς, η οποία πρέπει να έχει τουλάχιστον την ίδια πυροστεγανότητα με εκείνη του χωρίσματος που διαπερνά ο αγωγός. Όταν η γέφυρα πλοήγησης δεν είναι επανδρωμένη, το σήμα κινδύνου πρέπει να ηχεί σε χώρο όπου ευρίσκεται σε βάρδια υπεύθυνο μέλος του πληρώματος. 3) Λεπτομέρειες κλαπέτων απομονώσεως πυρός και διελεύσεων αγωγών.
 1. ο κανονισμός ΙΙ-2/Β/14.1.1.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:«.
7.  
  Δεν επιτρέπονται ανοίγματα εξαερισμού ή εξισορρόπησης αέρα μεταξύ δύο κλειστών χώρων, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από τον κανονισμό ΙΙ-2/Β/7.7. 2) Διάταξη των αγωγών.
9.  
  Μέλη του πληρώματος με αρμοδιότητες εισόδου ή διάσωσης σε κλειστούς χώρους πρέπει να συμμετέχουν σε ασκήσεις εισόδου και διάσωσης σε κλειστούς χώρους που πρέπει να πραγματοποιούνται επί του πλοίου με συχνότητα που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, αλλά όχι λιγότερο από μία φορά ετησίως:
1α.  
  Για πλοία με ημερομηνία κατασκευής από 1ης Ιουλίου 2019 και μετά, οι πυροσβεστικές εξαρτίσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τον κώδικα συστημάτων πυρασφάλειας ? »?
 1. παρεμβάλλεται ο ακόλουθος κανονισμός ΙΙ-2/Α/11.4α:
 2. «4α Πυροσβεστική εξάρτιση επικοινωνίας:
 3. Σε πλοία που υποχρεούνται να φέρουν τουλάχιστον μία πυροσβεστική εξάρτιση και κατασκευάστηκαν από 1ης Ιανουαρίου 2018 και μετά πρέπει να φυλάσσονται επί του σκάφους τουλάχιστον δύο φορητές αμφίδρομες ραδιοτηλεφωνικές συσκευές για κάθε μέρος της πυροσβεστικής εξάρτισης επικοινωνίας.
 4. Για τα πλοία που χρησιμοποιούν LΝG ή τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία (rο-rο) με κλειστούς χώρους φορτίου rο-rο ή χώρους ειδικής κατηγορίας, οι εν λόγω φορητές αμφίδρομες ραδιοτηλεφωνικές συσκευές είναι αντιεκρηκτικού τύπου ή εγγενώς ασφαλείς.
 5. Πλοία που κατασκευάστηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018 πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού το αργότερο την ημερομηνία της πρώτης περιοδικής επιθεώρησης μετά την 1η Ιουλίου 2019. »?.
 6. παρεμβάλλεται ο ακόλουθος κανονισμός ΙΙ-2/Α/15.2.6:
 7. «.6 Σε πλοία που υπόκεινται στον κανονισμό ΙΙ-2/Α/11, οι κύλινδροι των αναπνευστικών συσκευών που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια άσκησης πρέπει να ξαναγεμίζονται ή να αντικαθίσταται πριν από την αναχώρηση. »?.
 8. ο κανονισμός ΙΙ-2/Β/5.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:«.
28.  
  Κλαπέτο απομονώσεως πυρός σημαίνει, για τους σκοπούς της εφαρμογής του κανονισμού ΙΙ-2/Β/9α, συσκευή που έχει τοποθετηθεί σε αγωγό εξαερισμού που υπό κανονικές συνθήκες παραμένει ανοικτή για ροή στον αγωγό και κλείνει κατά τη διάρκεια πυρκαϊάς, αποτρέποντας τη ροή στον αγωγό ώστε να περιορίζεται η μετάδοση της πυρκαϊάς. Με τον ανωτέρω ορισμό μπορεί να συσχετίζονται οι ακόλουθοι όροι:.
29.  
  Κλαπέτο απομονώσεως καπνού σημαίνει, για τους σκοπούς της εφαρμογής του κανονισμού ΙΙ-2/Β/9α, συσκευή που έχει τοποθετηθεί σε αγωγό εξαερισμού που υπό κανονικές συνθήκες παραμένει ανοικτή για ροή στον αγωγό και κλείνει κατά τη διάρκεια πυρκαϊάς, αποτρέποντας τη ροή στους αγωγούς, ώστε να περιορίζεται η διέλευση καπνού και θερμών αερίων. Τα κλαπέτα απομονώσεως καπνού δεν προβλέπεται να αυξάνουν την πυροστεγανότητα πυράντοχου χωρίσματος που διαπερνάται από αγωγό εξαερισμού. Με τον ανωτέρω ορισμό μπορεί να συσχετίζονται οι ακόλουθοι όροι:.
Άρθρο 3 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2017. Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α’34), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α’101) και του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ.4 του ν. 1440/1984 (Α’70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α’101), 31 του ν. 2076/1992 (Α’130), 19 του ν. 2367/1995 (Α’261), 22 του ν. 2789/2000 (Α’21), 48 του ν. 3427/2005 (Α’312), 91 του ν. 3862/2010 (Α’113) και 50 του ν. 4342/2015 (Α’143). β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 64/2017 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις. 2010/3862 2010
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργ[...]" 2015/4342 2015
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία