Τροποποίηση π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α’ 177).

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
  Αντικαθίσταται το άρθρο 33 του π.δ. 230/1998 όπως τροποποιηθέν ισχύει, ως εξής: «.
Article 2
1.  
  Προστίθεται άρθρο 39 του π.δ. 230/1998 όπως τροποποιηθέν ισχύει, ως εξής: Δ6 Διεύθυνση Παγκόσμιων Πολιτικών Αρμοδιότητες-Διάρθρωση 1 Η Δ6 Διεύθυνση Παγκόσμιων Πολιτικών είναι αρμόδια για 1 Την συστηματική καταγραφή, μελέτη, και ανάλυση των ζητημάτων που προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση. 2 Την επεξεργασία συνεκτικών προτάσεων για την αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων και προβλημάτων που συνδέονται με την παγκόσμια φτώχεια, την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, τις μεταναστευτικές/προσφυγικές ροές, το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα, την καταστροφή του περιβάλλοντος, τη διαφθορά. 3 Την εκπόνηση στρατηγικής για ανθρωπιστική βοήθεια σε τρίτες χώρες, ιδιαίτερα στην περιοχή μας. 4 Τη συμμετοχή σε δεξαμενές σκέψης με σκοπό την υποβολή σχετικών εποικοδομητικών προτάσεων. 5 Την ενεργό συμμετοχή και συνεισφορά στα διεθνή fοra που καλύπτουν ζητήματα του αναπτυσσόμενου κόσμου. 6 Την εκπόνηση προτάσεων για την έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση παγκόσμιων προβλημάτων .
Article 3 "Αναρίθμηση άρθρων"
1.  
  Αναριθμούνται τα άρθρα 39 έως 66 του π.δ. 230/1998 σε 40 έως 67.
Article 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Article Άρθρο33 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Η Δ’ Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οργανισμών και Διεθνούς Ασφάλειας και Συνεργασίας είναι αρμόδια για:
 1. Το γενικό συντονισμό για το σύνολο των θεμάτων Διεθνών Οργανισμών και θεμάτων διεθνούς ασφάλειας και συνεργασίας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Διευθύνσεών της
 2. Σε συνεργασία με τα άλλα Υπουργεία Οργανισμούς και Υπηρεσίες είναι αρμόδια για το χειρισμό και συντονισμό των ενεργειών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, των προσφύγων και μεταναστών καθώς και την παρακολούθηση και χειρισμό των κατατιθέμενων ατομικών προσφυγών σε διεθνή δικαιοδοτικά όργανα
2.  
  Επίσης η Δ’ Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για: Την παρακολούθηση, μελέτη και έρευνα όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τους Διεθνείς Οργανισμούς τη διεθνή πολιτική και αμυντική συνεργασία, την παγκοσμιοποίηση και τις παγκόσμιες πολιτικές, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος σε διεθνές επίπεδο, με σκοπό την εκτίμηση της θέσης και των διαμορφουμένων τάσεων στα πλαίσια των Διεθνών Οργανισμών σε σχέση με τη διεθνή κοινωνία και της σημασίας που έχουν για την Ελλάδα, για τη διαμόρφωση της ακολουθητέας κρατικής πολιτικής, καθώς και για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την περιφρούρηση και εξασφάλιση των εθνικών και κρατικών συμφερόντων.».
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του “Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών“» (Α’ 117), όπως τροποποιηθείς ισχύει.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
 • Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).
 • Το π.δ. 123/2016 περί μετονομασίας Υπουργείων (Α’ 208).
 • Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210).
 • Την υπ’ αριθ. Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’2168).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από τη σχετική υπ’ αριθ. 14555 από 24.03.2017 εισήγηση της ΣΤ’ Γενικής Διευθύντριας Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εξωτερικών.
 • Την 73/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Title Ref.Number Date
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ29 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ29 2015
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών». 2007/3566 2007
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 1998/230 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μ[...]" 2016/123 2016
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2016/125 2016
Title Ref.Number Date