ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/55

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-06-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-06-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 274/2003 και σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Άκτιου-Βόνιτσας».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε το π.δ. 274/2003, όσον αφορά στο Δήμο Άκτιου-Βόνιτσας ως εξής:"
1.  
  Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Άκτιου-Βόνιτσας» με έδρα τη Βόνιτσα, στο οποίο μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμφιλοχίας, που αφορούν στις Δημοτικές Ενότητες Ανακτορίου και Μεδεώνος και το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/1999, όπως ισχύει.
2.  
  Με τη δημοσίευση του παρόντος το «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Άκτιου-Βόνιτσας» υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πόρους, δικαιώματα, εν γένει και υποχρεώσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμφιλοχίας που αφορούν στις Δημοτικές Ενότητες Ανακτορίου και Μεδεώνος του Δήμου Άκτιου - Βόνιτσας. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (Α 180), όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 3013/2002 (Α 102) και η παρ. 2 συμπληρώθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 11 του ν.2 839/2000 (Α 196).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 244 του ν.3463/2006 (Α 114).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 και της παρ. 1β του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (Α 87).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).
 • Το π.δ. 274/2003 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλοακαρνανίας στους Δήμος Αμφιλοχίας, Ανακτορίου, Μεδεώνος και Μενιδίου και σύσταση διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμφιλοχίας» (Α 242).
 • Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 210).
 • Τη γνώμη με αριθμ. 94/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άκτιου-Βόνιτσας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. Δ 43/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2839 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2839 2000
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλοακαρνανίας στους Δήμους Αμφιλοχίας, Ανακτορίου, Μεδεώνος και Μενιδίου και σύσταση διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμφιλοχίας». 2003/274 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2016/125 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία