Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αντικείμενο"
1.  
  Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η ρύθμιση της οικονομικής και εν γένει ταμειακής διαχείρισης της Ανεξάρτητης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), ο καθορισμός του τρόπου διάθεσης των πιστώσεών της και διενέργειας των κάθε είδους δαπανών της
Άρθρο 2 "Οικονομικό Έτος"
1.  
  Οικονομικό έτος είναι η χρονική περίοδος, που περιλαμβάνει τις διοικητικές πράξεις και τα γεγονότα, τα οποία σχετίζονται με τη διαχείριση των πιστώσεων και την εκτέλεση των δαπανών της ΑΕΠΠ
2.  
  Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους
Άρθρο 3 "Όργανο διοίκησης και διαχείρισης των πόρων"
2.  
  Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών έχει τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 25 και 26 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει κάθε φορά.
1α.  
  Η διοίκηση και διαχείριση των πόρων της ΑΕΠΠ ασκείται από αυτήν
 1. Διατάκτης των δαπανών της Αρχής είναι ο Πρόεδρός της
 2. Με απόφαση του Προέδρου της Αρχής είναι δυνατή η παροχή εξουσιοδότησης σε άλλα όργανά της να υπογράφουν «με εντολή Προέδρου» έγγραφα ή άλλες πράξεις διαχείρισης
Άρθρο 4 "Προϋπολογισμός"
1.  
  Οι αναγκαίες, για τη λειτουργία της ΑΕΠΠ και την εκπλήρωση της αποστολής της πιστώσεις, εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της
Άρθρο 5 "Έσοδα"
1.  
  Πόροι της ΑΕΠΠ είναι οι εξής:
 1. κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον νόμο 4412/2016, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης
 2. Τόκοι και λοιπά έσοδα από τη διαχείριση των κεφαλαίων της
 3. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες ή εισφορές τρίτων
 4. Έσοδα προερχόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση
 5. Χρηματοδότηση μέσω της συλλογικής απόφασης έργου (ΣΑΕ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σε ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
 6. Κάθε άλλος νόμιμος πόρος
3.  
 1. Εάν, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, τα πραγματοποιούμενα έσοδα δεν επαρκούν για την κάλυψη των άμεσων οικονομικών αναγκών της ΑΕΠΠ, (μισθοδοσία προσωπικού, λειτουργικές δαπάνες κλπ), αυτές καλύπτονται με μορφή επιχορήγησης από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά από επαρκώς αιτιολογημένο αίτημα στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο οποίο αναγράφεται αναλυτικά το αιτούμενο ποσό ανά ΚΑΕ Εξόδων
 2. Σε περίπτωση, κατά την οποία μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους, προκύψουν έσοδα που καλύπτουν εν όλ ω ή εν μέρει τις εν λόγω δαπάνες, το αντίστοιχο ποσό της επιχορήγησης επιστρέφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
2α.  
  Οι εισπράξεις των εσόδων διενεργούνται μέσω της Τράπεζας, στην οποία έχει συσταθεί ο ειδικός έντοκος λογαριασμός της ΑΕΠΠ. Οι εισπράξεις, για κάθε μία από τις οποίες εκδίδεται σχετικό γραμμάτιο είσπραξης, καταχωρίζονται ως έσοδα της Αρχής στα οικεία βιβλία, με βάση τις έγγραφες αναγγελίες της τράπεζας που διενήργησε την είσπραξη.
 1. Ο Πρόεδρος της Αρχής επιμελείται και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών μεριμνά για την είσπραξη και παρακολούθηση των εσόδων .
 2. Επιπρόσθετα , ανά μήνα, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ενημερώνει σχετικά τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης ,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Άρθρο 6 "Δαπάνες"
1.  
  Οι δαπάνες της ΑΕΠΠ αφορούν ιδίως: α) Την καταβολή πάγιων αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών αποζημιώσεων στο προσωπικό που υπηρετεί στην Αρχή, στον Πρόεδρο, τα Μέλη και τα όργανά της. β) Την πληρωμή ενοικίων και κοινοχρήστων ακινήτων ή κινητών που μισθώνει η Αρχή με κοινή ή χρηματοδοτική μίσθωση, καθώς και την ασφάλιση κτιρίων, επίπλων κ.λπ. γ) Την κάλυψη των κάθε είδους λειτουργικών εξόδων (προμήθεια γραφικής ύλης, φωτισμός, θέρμανση, τηλεπικοινωνιακά και ταχυδρομικά έξοδα, λοιπές προμήθειες αναλώσιμων υλικών κ.λπ.). δ) Την αγορά κτιρίων ή γηπέδων για την ανέγερση κτιρίων ή επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και εξυπηρέτηση συναφών δανείων. ε) Την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού. στ) Την επισκευή και συντήρηση κτιρίων, εγκαταστάσεων, επίπλων, μηχανημάτων, οργάνων και σκευών. ζ) Την εκπόνηση μελετών, πραγματοποίηση ερευνών και την λήψη (παροχή) κάθε είδους υπηρεσιών από τρίτους. η) Την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και την προσαρμογή, αναβάθμιση, βελτίωση και επέκταση αυτών. θ) Την προμήθεια επίπλων, σκευών και λοιπών ειδών εξοπλισμού. ι) Την έκδοση εντύπων. ια) Τη δημοσίευση ανακοινώσεων σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. ιβ) Τις δημόσιες σχέσεις. ιγ) Συνδέσεις και συνδρομές σε εταιρείες παρακολούθησης αγορών και τράπεζες πληροφοριών, καθώς και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει. ιδ) Κάθε άλλη δαπάνη που προβλέπεται από διάταξη νόμου ή εξυπηρετεί και προάγει τους σκοπούς της.
Άρθρο 7 "Διαδικασία εκκαθάρισης"
1.  
  Οι δαπάνες της ΑΕΠΠ ελέγχονται και εκκαθαρίζονται από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Μισθοδοσίας και Εκκαθάρισης Δαπανών βάσει νομίμων δικαιολογητικών, τα οποία αποδεικνύουν την απαίτηση κατά της ΑΕΠΠ
2.  
  Όταν κατά τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών διαπιστώνονται θεραπεύσιμες ελλείψεις, ζητούνται αυτά προς συμπλήρωση από την αρμόδια υπηρεσία
3.  
  Τον έλεγχο ακολουθεί πράξη εκκαθάρισης, η οποία εμφανίζει ολογράφως και αριθμητικώς το εκκαθαριζόμενο χρηματικό ποσό. Η πράξη εκκαθάρισης μονογράφεται από τα υπηρεσιακά όργανα που συμπράττουν στον έλεγχο των δικαιολογητικών, υπογράφεται δε από τον προϊστάμενο του τμήματος Προϋπολογισμού, Μισθοδοσίας και Εκκαθάρισης Δαπανών που εκκαθαρίζει τη δαπάνη.
4.  
  Επί ενιαίας εκκαθάρισης περισσότερων απαιτήσεων ενός ή περισσότερων δικαιούχων επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά και συγκεντρωτική κατάσταση των επιμέρους ποσών. Στην κατάσταση αυτή συντάσσεται η προβλεπόμενη πράξη εκκαθάρισης της δαπάνης.
5.  
  Τα δικαιολογητικά των δαπανών πρέπει να είναι πρωτότυπα και χωρίς αλλοιώσεις. Σε περίπτωση διόρθωσης επί της πράξεως εκκαθάρισης της δαπάνης, οι διορθωτέοι αριθμοί ή οι διορθωτέες λέξεις διαγράφονται με μία μόνη ερυθρά γραμμή, η δε αναγραφή του ορθού γίνεται με παραπομπή ή με παρεγγραφή. Οι διορθώσεις αυτές μονογράφονται από τον υπάλληλο που εκκαθαρίζει τη δαπάνη.
Άρθρο 8 "Χρηματικά εντάλματα"
1.  
  Οι εκκαθαριζόμενες από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Μισθοδοσίας και Εκκαθάρισης Δαπανών δαπάνες πληρώνονται, βάσει χρηματικών ενταλμάτων (ΧΕ) σε βάρος της οικείας πίστωσης του προϋπολογισμού και πάντοτε εντός των προβλέψεων αυτού και των εκάστοτε υπολοίπων του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης της Αρχής
2.  
  Στα εν λόγω ΧΕ αναγράφονται:
 1. ο αύξων αριθμός του εντάλματος
 2. το οικονομικό έτος,
 3. ο τίτλος της Αρχής,
 4. ο κωδικός αριθμός του εξόδου στον οποίο καταλογίζεται η δαπάνη,
 5. ο αύξων αριθμός της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την εκτέλεση της δαπάνης,
 6. το πληρωτέο ποσό ολογράφως και αριθμητικώς,
 7. το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου αυτού και κάθε άλλο στοιχείο προσδιοριστικό της ταυτότητάς του, προκειμένου δε περί νομικού προσώπου, ο ακριβής τίτλος και η έδρα του,
 8. Πλήρης αιτιολογία της πληρωμής και ο αριθμός του τιμολογίου ή ισοδύναμου εγγράφου,
 9. το καθαρό πληρωτέο στον δικαιούχο ποσό και οι τυχόν υπέρ του δημοσίου και τρίτων κρατήσεις
 10. ο τόπος και ο χρόνος έκδοσης και
 11. ο τίτλος της θέσεως και το ονοματεπώνυμο των αρμόδιων οργάνων που υπογράφουν
3.  
  Στα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, εκτός από τα ανωτέρω στοιχεία, αναγράφεται και η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού
4.  
  Στα τιμολόγια ή αποδείξεις των πιστωτών της Αρχής, επί των οποίων στηρίζεται η έκδοση του ΧΕ, σημειώνεται με ειδική σφραγίδα ο αριθμός αυτού
5.  
  Τα ΧΕ συντάσσονται σε τρία αντίτυπα. Από αυτά το πρώτο φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», το δεύτερο «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και το τρίτο «ΣΤΕΛΕΧΟΣ». Στο αντίγραφο και το στέλεχος του ΧΕ, υπό την ένδειξη «συνημμένο», σημειώνονται περιληπτικά τα δικαιολογητικά που στηρίζουν την έκδοσή του.
6.  
  Στα ΧΕ δεν επιτρέπονται προσθήκες, αλλοιώσεις, διαγραφές και παρεγγραφές
7.  
  Επί κοινών και ομοειδών απαιτήσεων περισσότερων δικαιούχων και μόνο για δαπάνες που εξοφλούνται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), επιτρέπεται η έκδοση ενός μόνο ΧΕ. Στην περίπτωση αυτή στο πρωτότυπο του εντάλματος και στο αντίγραφό του επισυνάπτεται ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων, που περιλαμβάνει σε ιδιαίτερες στήλες όλα τα προσδιοριστικά της ταυτότητας καθενός δικαιούχου στοιχεία, την αιτία της πληρωμής, το ποσό της απαίτησης καθενός, τις τυχόν αναλογούσες σ’ αυτούς κρατήσεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων, το μετά την αφαίρεση των κρατήσεων απομένον ποσό και τα αθροίσματα των ποσών κάθε στήλης. Στην κατάσταση αυτή συντάσσεται η πράξη εκκαθάρισης.
9.  
  Επιτρέπεται η έκδοση ΧΕ βάσει δικαιολογητικών συνημμένων σε άλλο ΧΕ. Στην περίπτωση αυτή, επί του αντιγράφου και του στελέχους αυτού, γίνεται σημείωση παραπομπής στο ΧΕ, στο οποίο έχουν επισυναφθεί τα δικαιολογητικά.
10.  
  Τα ΧΕ μονογράφονται και υπογράφονται από τα αρμόδια όργανα. Έπειτα αριθμούνται κατά σειρά καταχώρησης στο ημερολόγιο χρηματικών ενταλμάτων και καταχωρούνται στα οικεία βιβλία.
Άρθρο 9 "Τρόπος πληρωμής των δαπανών"
1.  
  Όλες οι δαπάνες της ΑΕΠΠ πληρώνονται με εντολές πληρωμής ή επιταγές και σε βάρος του τηρούμενου τραπεζικού λογαριασμού. Η πληρωμή των οφειλών γίνεται με εντολή μεταφοράς σε πίστωση λογαριασμού των δικαιούχων που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα ή τράπεζα.
2.  
  Οι επιταγές και οι εντολές μεταφοράς υπογράφονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Λογιστικής Παρακολούθησης και Πληρωμής Δαπανών ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφαση της Αρχής, τηρουμένων κάθε φορά των ισχυουσών διατάξεων περί ασυμβιβάστων καθηκόντων
Άρθρο 10 "Προπληρωμές"
1.  
  Επιτρέπεται η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ) προς αντιμετώπιση δαπανών για τις οποίες, λόγω της φύσεώς τους ή της επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης, είναι δυσχερής η τήρηση των διατυπώσεων, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Τα ΧΕΠ εκδίδονται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Προέδρου της Αρχής.
Άρθρο 11 "Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων"
1.  
  Μετά την έκδοση του ΧΕ και εφόσον συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα για την εξόφληση του τίτλου πληρωμής δικαιολογητικά, δίνεται από το Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης και Πληρωμής Δαπανών εντολή μεταφοράς προς την Τράπεζα, στην οποία τηρείται ο λογαριασμός της Αρχής, με πίστωση του δηλωθέντος τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου και χρέωση του τηρούμενου λογαριασμού της Αρχής, με τον τρόπο και τη διαδικασία που ορίζεται από το Δημόσιο Λογιστικό. Επί του εξοφλούμενου τίτλου αναγράφεται ότι αυτός εξοφλήθηκε με εντολή μεταφοράς, σημειώνεται ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία της, καθώς και ο αριθμός της σχετικής απόδειξης της τράπεζας για την εκτέλεση της εντολής μεταφοράς.
2.  
  Όταν οι πληρωμές ενεργούνται με εντολές μεταφοράς, δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών νομιμοποίησης ούτε εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. Η απόδειξη εκτέλεσης της εντολής μεταφοράς ή χρέωσης του λογαριασμού της Αρχής με πίστωση του δικαιούχου αποτελεί στην εν λόγω περίπτωση δικαιολογητικό της γενόμενης πληρωμής.
3.  
  Ο έλεγχος προς διαπίστωση της συμφωνίας αντιγράφων των λογαριασμών προς τις αντίστοιχες εγγραφές στο βιβλίο Ημερολογίου και στο βιβλίο Επιταγών και Εντολών Μεταφοράς ενεργείται από υπάλληλο της Αρχής, οριζόμενο κάθε φορά από τον Πρόεδρο της Αρχής
4.  
  Τα ΧΕ που παραμένουν ανεξόφλητα εν όλω ή εν μέρει μέχρι της λήξεως του οικονομικού έτους, ακυρώνονται για το ποσό που παραμένουν ανεξόφλητα, οι δε υποχρεώσεις, στις οποίες αυτά αναφέρονται, μεταφέρονται ως έξοδα του επόμενου οικονομικού έτους. Η ακύρωση ενεργείται με πράξη του προϊσταμένου του αρμόδιου τμήματος Προϋπολογισμού, Μισθοδοσίας και Εκκαθάρισης Δαπανών , πάνω στο πρωτότυπο του χρηματικού εντάλματος και καταχωρείται με ερυθρά γραφή στα οικεία βιβλία.
5.  
  Για τους περιορισμούς έκδοσης ΧΕΠ, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες υπολόγων ΧΕΠ, την απόδοση λογαριασμού, τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην ανάληψη υποχρεώσεων, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα οικονομικής διαχείρισης της Αρχής, που δεν ρυθμίζεται με τον παρόντα Κανονισμό, εφαρμόζονται αναλόγως, οι διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού και των κανονιστικών αυτού αποφάσεων
Άρθρο 12
1.  
  Απόδοση των υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων Οι επί των ΧΕ αναγραφόμενες κρατήσεις πληρώνονται με επιταγές ή εντολές μεταφοράς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
Άρθρο 13 "Βιβλία"
1.  
  Το Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης και Πληρωμής Δαπανών της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών τηρεί υποχρεωτικά:
 1. Γενικό Ημερολόγιο,
 2. Γενικό Καθολικό
 3. Βιβλίο απογραφών και ισολογισμών
 4. Ημερολόγιο εγγραφών και ισολογισμού
 5. Μητρώο παγίων
 6. Βιβλίο επιταγών και εντολών μεταφοράς
 7. Μητρώο που εμφανίζει αριθμητικά το κάθε είδους, κατηγορίας και ιδιότητας προσωπικό
 8. Κάθε άλλο βιβλίο, του οποίου η τήρηση προβλέπεται από γενική ή ειδική διάταξη ή ήθελε κριθεί απαραίτητη από την Αρχή.
 9. Επίσης, για λόγους διαχειριστικής τάξης, η Αρχή τηρεί αναλυτικά καθολικά όλων των λογαριασμών, καθώς επίσης και ισοζύγια γενικού καθολικού και αναλυτικών καθολικών.
2.  
  Δημιουργείται μηχανογραφικό σύστημα πληροφορικής βάσει ειδικών κατά περίπτωση προγραμμάτων, για την κατάρτιση και εκτέλεση του Ισολογισμού και του Προϋπολογισμού
3.  
  Η θεώρηση των βιβλίων, στοιχείων και καταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό γίνεται από την αρμόδια ΔΟΥ ή από τον Πρόεδρο της Αρχής ή από τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν αναπληρωτή του
Άρθρο 14 "Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις"
1.  
  Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από την Ολομέλεια και εν συνεχεία υποβάλλονται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στον Υπουργό Οικονομικών:
 1. Κατάσταση ισολογισμού τέλους χρήσης
 2. Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης
 3. Προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης
2.  
  Οι καταστάσεις αυτές καταρτίζονται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη του διαχειριστικού έτους, με ημερομηνία σύνταξης την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους και υποβάλλονται στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
3.  
  Τα στοιχεία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων δημοσιεύονται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται και στον Πρόεδρο της Βουλής.
Άρθρο 15 "Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης"
1.  
  Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των πόρων της Αρχής και ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές ? λογιστές που ορίζονται με απόφαση της Αρχής. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν την Αρχή.
2.  
  Το διαχειριστικό έτος συμπίπτει με το οικονομικό έτος
3.  
  Οι ορκωτοί ελεγκτές ? λογιστές που ασκούν τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο υποβάλλουν μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους, έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στον Υπουργό Οικονομικών και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών μπορούν να ζητήσουν οποτεδήποτε έκτακτους ελέγχους της οικονομικής διαχείρισης της Αρχής.
Άρθρο 16 "Απόδοση καθαρού αποτελέσματος χρήσης"
1.  
  Αν από την οικονομική διαχείριση της ΑΕΠΠ, προκύψει στο τέλος του οικονομικού έτους θετικό καθαρό αποτέλεσμα χρήσης, ποσοστό έως 80%του οικονομικού αυτού αποτελέσματος διατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 4 του Ν.4412/2016, ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού του επόμενου έτους. Προς τούτο, συντάσσεται από την Αρχή σχετική πρόταση, η οποία συνεκτιμάται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Άρθρο 17 "Προμήθειες"
1.  
  Οι κάθε μορφής προμήθειες αγαθών, οι αναθέσεις έργων και παροχής υπηρεσιών της Αρχής, διενεργούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων και συμπληρωματικά σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό
2.  
  Οι ως άνω προμήθειες και αναθέσεις πραγματοποιούνται με απόφαση της Αρχής ή του εξουσιοδοτημένου από αυτήν οργάνου, μετά από αιτιολογημένη πρόταση των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων
3.  
  Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και η διαδικασία διαπραγμάτευσης γίνεται από επιτροπές, η σύνθεση και η θητεία των οποίων καθορίζονται με απόφαση της Αρχής
4.  
  Η παραλαβή και η πιστοποίηση καλής εκτέλεσης βεβαιώνεται από σχετική επιτροπή παραλαβής, η σύνθεση και η θητεία της οποίας καθορίζονται με απόφαση της Αρχής
5.  
  Οι παραπάνω επιτροπές, συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Αρχή και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων
6.  
  Στις εν λόγω επιτροπές είναι δυνατή η συμμετοχή ειδικών εμπειρογνωμόνων, εφόσον απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις
Άρθρο 18 "Μισθώσεις ? Εκμισθώσεις ? Αγορές ?"
1.  
  Εκποιήσεις Ακινήτων Για τη μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση ακινήτων από την ΑΕΠΠ εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α’ 212), όπως ισχύει.
Άρθρο 19 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 350 παρ. 2 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016). β. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143/28.6.2014), όπως ισχύει. γ. Του π.δ/τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α’ 145/5.8.2016). δ. Του π.δ/τος 205/1998 «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 163/15.7.1998). ε. Του π.δ/τος 15/2011 «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης» (ΦΕΚ Α’ 30/2.3.2011). στ. Του άρθρου 41 παρ.1 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98/22.4.2005). ζ. Του π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 116/23.9.2015). η. Του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 210/5.11.2016). θ. Της με αριθμό Υ29/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεώργιου Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β’ 2168/9.10.2015).
 • Την από 2/3/2017 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη με αριθμό 85/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ29 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ29 2015
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 2014/4270 2014
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 2016/4412 2016
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/715 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/715 1979
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία