Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 76/2008 «Κύρωση του Οργανισμού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς» (118/ 25-6-2008, τ. Α΄).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κυρώνονται οι τροποποιήσεις του π.δ. 76/2008 «Κύρωση του Οργανισμού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς». Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Αποστολή της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) σε περίοδο ειρήνης είναι η:
 1. Παροχή στους σπουδαστές ποιοτικής εκπαίδευσης τρίτου κύκλου σπουδών της χώρας και η καλλιέργεια παράλληλα του στρατιωτικού πνεύματος, προσδίδοντας σ΄ αυτούς όλες τις στρατιωτικές αρετές και χαρακτηριστικά
 2. Διατήρηση του ηθικού των σπουδαστών σε υψηλό επίπεδο και η βελτίωση συνεχώς της εικόνας και του κύρους της σχολής και του σώματος των μονίμων υπαξιωματικών γενικότερα
 3. Απόδοση στο Στρατό Ξηράς (ΣΞ), διοικητικών και τεχνικών μονίμων υπαξιωματικών, ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και να εργάζονται και επιχειρούν σ’ ένα διακλαδικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον
2.  
  Αποστολή της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) σε περίοδο πολέμου είναι όπως προβλέπεται στον ισχύοντα Πίνακα Οργάνωσης Υλικού (ΠΟΥ)
Άρθρο 2 "Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:"
2.  
  Η οργάνωση της ΣΜΥ, καθώς και η λεπτομερής σύνθεση του προσωπικού και του υλικού, καθορίζονται από τον ισχύοντα κάθε φορά ΠΟΥ και περιλαμβάνει γενικά:
 1. Διοίκηση
 2. Διεύθυνση Σπουδών
 3. Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας
 4. Γραφείο Επιχειρήσεων και Ασφάλειας
 5. Γραφείο Έρευνας και Πληροφορικής
 6. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων - Εθιμοτυπίας
 7. Τάγματα Σπουδαστών, ανάλογα με τη δύναμη
 8. Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας
 9. Λόχο Διοικήσεως
Άρθρο 3 "Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:"
6.  
  Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η αξιολόγηση των υποψηφίων διενεργείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την αντίστοιχη ΠαΔ του ΓΕΕΘΑ
Άρθρο 4
1.  
  Η υποπαράγραφος α της παραγράφου 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: α. Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της αποστολής της Σχολής και την επίτευξη του γενικού σκοπού της εκπαίδευσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 92 του παρόντος Οργανισμού.
Άρθρο 5
1.  
  Η υποπαράγραφος δ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: δ. Συνεργάζεται για θέματα εσωτερικής λειτουργίας και συντονισμού με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας.
Άρθρο 6 "Η παράγραφος 7 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:"
7.  
  Κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έχει ως βοηθούς το προσωπικό που προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα ΠΟΥ
Άρθρο 7 "Το άρθρο 16 αντικαθίσταται ως εξής: Τμηματάρχης:"
1.  
  Καθήκοντα Τμηματάρχη Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης ανατίθενται σε ανώτερο Αξιωματικό, εκ των υπηρετούντων στη Σχολή
2.  
  Είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία των μαθημάτων των τομέων Πολιτικών – Κοινωνικών, Θετικών Επιστημών και Φυσικής Αγωγής, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 95 του παρόντος Οργανισμού
3.  
  Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Διευθυντή Σπουδών για:
 1. Τη σύνταξη, αναθεώρηση και βελτίωση όλων των συγγραμμάτων εκπαίδευσης της Σχολής, καθώς και του φύλλου διδασκαλίας μαθήματος για κάθε μάθημα της αρμοδιότητάς του, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους εκπαιδευτές-καθηγητές των μαθημάτων, το οποίο περιλαμβάνει:
 2. (1) Τον ειδικό αντικειμενικό σκοπό.
 3. (2) Τη διδακτέα ύλη και τα αντικείμενα ανά μάθημα και εξάμηνο.
 4. (3) Τον καθορισμό των εκπαιδευτικών βοηθημάτων, με τις αντίστοιχες ενότητες.
 5. (4) Τον καθορισμό της μεθόδου εκπαίδευσης.
 6. (5) Τον τρόπο προετοιμασίας των Σπουδαστών.
 7. (6) Τον τρόπο εξέτασης των Σπουδαστών.
 8. Την παρακολούθηση της επίδοσης των Σπουδαστών, με επισκέψεις στους χώρους διεξαγωγής της εκπαίδευσης
 9. Την υποβολή των προφορικών βαθμολογιών
 10. Την υποβολή των θεμάτων των τελικών γραπτών εξετάσεων, με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κάθε μαθήματος
 11. Τη συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης και την αξιολόγηση των εκπαιδευτών - καθηγητών, καθώς και την αξιολόγηση των διδασκομένων μαθημάτων, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους
 12. Την παρακολούθηση της καλής κατάστασης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και αιθουσών εκπαίδευσης
 13. Τον απολογισμό εκπαίδευσης και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της εκπαίδευσης
4.  
  Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, τηρεί ξεχωριστά για κάθε μάθημα της αρμοδιότητας του, αρχείο με:
 1. Τα φυλλάδια - συγγράμματα
 2. Τα σχετικά έντυπα και ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά βοηθήματα
 3. Τα προβλεπόμενα φύλλα διδασκαλίας, ελέγχου και λοιπά έντυπα
 4. Φάκελο με τους απολογισμούς εκπαίδευσης
 5. Οτιδήποτε άλλο κατά την κρίση του
5.  
  Κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, βοηθείται από ένα (1) κατώτερο Αξιωματικό (Διερμηνέων - Μεταφραστών) και ένα (1) Υπαξιωματικό (οιουδήποτε Όπλου), καθώς επίσης και από ένα (1) κατώτερο Αξιωματικό (οιουδήποτε Όπλου), ο οποίος ενασκεί τα καθήκοντα του Αξιωματικού Σωματικής Αγωγής (ΑΣΑ). Αξιωματικός Σωματικής Αγωγής (ΑΣΑ):.
6.  
  Καθήκοντα ΑΣΑ ανατίθενται σε κατώτερο Αξιωματικό (οιουδήποτε Όπλου) εκ των υπηρετούντων στην Σχολή
7.  
  Είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό - συντονισμό και έλεγχο της διεξαγωγής της Φυσικής Αγωγής (αθλοπαιδιές, κλασικός αθλητισμός, αυτοάμυνα πολεμικές τέχνες, χορός, κολύμβηση, διέλευση στίβου εμποδίων), σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή Σπουδών
8.  
  Παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των προγραμμάτων, φυσικής αγωγής, δίδοντας προς τούτο τις αναγκαίες οδηγίες προς τους εκπαιδευτές
9.  
  Είναι υπεύθυνος για την κατάσταση των γυμναστηρίων, γηπέδων, στίβου διέλευσης εμποδίων, όπως και για την καλή συντήρηση και διάθεση των υλικών αθλητισμού και σωματικής αγωγής
10.  
  Συγκροτεί και επιβλέπει την προπόνηση των ομάδων της Σχολής
11.  
  Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και διεξαγωγή των εσωτερικών αθλητικών αγώνων της Σχολής, καθώς και των αγώνων μεταξύ των σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), που ανατίθενται στην Σχολή από το ΑΣΑΕΔ
12.  
  Κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του βοηθείται από Ανθστη (οιουδήποτε Όπλου – διοικητικός), ως βοηθός ΑΣΑ
13.  
  Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από το βοηθό Αξιωματικού Σωματικής Αγωγής (ΒΑΣΑ). Βοηθός Αξιωματικού Σωματικής Αγωγής (ΒΑΣΑ):.
14.  
  Καθήκοντα ΒΑΣΑ ανατίθενται σε Ανθυπασπιστή (οιουδήποτε Όπλου), εκ των υπηρετούντων στην Σχολή
15.  
  Υπάγεται άμεσα στον Αξιωματικό Σωματικής Αγωγής και εκτελεί τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τις οδηγίες του
16.  
  Αναπληρεί τον Αξιωματικό Σωματικής Αγωγής σε περίπτωση απουσίας του
Άρθρο 8 "Το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής: Τμηματάρχης:"
1.  
  Καθήκοντα Τμηματάρχη Στρατιωτικής Εκπαίδευσης ανατίθενται σε ανώτερο Αξιωματικό, εκ των υπηρετούντων στη Σχολή
2.  
  Είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία των μαθημάτων του τομέα Στρατιωτικών Επιστημών, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 95 του παρόντος Οργανισμού
3.  
  Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Διευθυντή Σπουδών για:
 1. Τη σύνταξη, αναθεώρηση και βελτίωση όλων των συγγραμμάτων εκπαίδευσης της Σχολής, καθώς και του φύλλου διδασκαλίας μαθήματος για κάθε μάθημα της αρμοδιότητάς του, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους εκπαιδευτές-καθηγητές των μαθημάτων, το οποίο περιλαμβάνει:
 2. (1) Τον ειδικό αντικειμενικό σκοπό.
 3. (2) Τη διδακτέα ύλη - εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
 4. (3) Τον καθορισμό:.
 5. Την παρακολούθηση της επίδοσης των Σπουδαστών με επισκέψεις στους χώρους διεξαγωγής της εκπαίδευσης
 6. (4) Τον τρόπο προετοιμασίας και εξέτασης των Σπουδαστών.
 7. Την υποβολή των:
 8. (1) Προφορικών βαθμολογιών για τα θεωρητικά μαθήματα.
 9. (2) Ενδιαμέσων και τελικών βαθμολογιών για τα πρακτικά μαθήματα.
 10. (3) Θεμάτων των τελικών γραπτών εξετάσεων των θεωρητικών μαθημάτων με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας κάθε μαθήματος.
 11. Τη συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης και την αξιολόγηση των εκπαιδευτών, καθώς και την αξιολόγηση των διδασκομένων μαθημάτων, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους
 12. Την παρακολούθηση της καλής κατάστασης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων
 13. Τον απολογισμό εκπαίδευσης και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της εκπαίδευσης
4.  
  Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, τηρεί ξεχωριστά για κάθε μάθημα της αρμοδιότητάς του αρχείο με:
 1. Τα φυλλάδια - συγγράμματα
 2. Τα σχετικά έντυπα και ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά βοηθήματα
 3. Τα προβλεπόμενα φύλλα διδασκαλίας, ελέγχου και λοιπά έντυπα
 4. Φάκελο με τους απολογισμούς εκπαίδευσης
 5. Οτιδήποτε άλλο κατά την κρίση του
5.  
  Κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, βοηθείται από ένα (1) Υπαξιωματικό (οιουδήποτε Όπλου), ως βοηθός Τμηματάρχη
Άρθρο 9 "Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:"
2.  
  Είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία των μαθημάτων του τομέα Τεχνολογικών Επιστημών, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 95 του παρόντος Οργανισμού
Άρθρο 10 "Η παράγραφος 5 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:"
5.  
  Κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του βοηθείται από το προβλεπόμενο προσωπικό, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα ΠΟΥ. Δύο (2) εκ του προσωπικού αυτού πρέπει να είναι απόφοιτοι Πολυτεχνείου.
Άρθρο 11 "Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής:"
5.  
  Διεκπεραιώνει όλες τις ενέργειες που αφορούν στη μισθοδοσία των καθηγητών - εκπαιδευτών, σε συνεργασία με την οικονομική υπηρεσία από την οποία εξυπηρετείται η Σχολή
Άρθρο 12
1.  
  Το εδάφιο (5) της υποπαραγράφου ζ της παραγράφου 3 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής: (5) Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων τηρούνται σύμφωνα με την προκήρυξη εισαγωγής στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ
Άρθρο 13 "Η παράγραφος 9 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:"
9.  
  Καθήκοντα αξιωματικού υπευθύνου βιβλιοθήκης ανατίθενται σε κατώτερο αξιωματικό οιουδήποτε Όπλου ή Σώματος, όπως προβλέπεται στον εκάστοτε ισχύοντα ΠΟΥ, βοηθούμενου από το προβλεπόμενο στον ΠΟΥ προσωπικό
Άρθρο 14 "Η παράγραφος 1 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Είναι οργανική Υπομονάδα της Σχολής υπό τη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας, διοικητικά και οικονομικά ανεξάρτητη
Άρθρο 15 "Η παράγραφος 1 του άρθρου 35 αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Τα καθήκοντα Υποδιοικητή του Λόχου Διοικήσεως ανατίθενται στον αρχαιότερο κατώτερο αξιωματικό οιουδήποτε Όπλου ή Σώματος, από τους υπηρετούντες στο Λόχο Διοικήσεως, διά της Ημερήσιας Διαταγής του Λόχου
Άρθρο 16 "Η παράγραφος 2 του άρθρου 55 αντικαθίσταται ως εξής:"
2.  
  Οι σπουδαστές, με διαταγή της Σχολής για τη στρατιωτική εκπαίδευση στο πεδίο, συγκροτούνται σε εκπαιδευτικά τάγματα κατά έτος σπουδών. Η συγκρότηση αυτή γίνεται με βάση τους οργανικούς λόχους.
Άρθρο 17 "Η παράγραφος 1 του άρθρου 57 αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Καθήκοντα επιτελούς τάγματος σπουδαστών ανατίθενται σε έναν (1) κατώτερο αξιωματικό οιουδήποτε Όπλου ή Σώματος, εκ των υπηρετούντων στο τάγμα, και είναι τα παρακάτω:
 1. Βοηθά το διοικητή τάγματος σπουδαστών στη διεξαγωγή της υπηρεσίας και στην εσωτερική λειτουργία του τάγματος σπουδαστών
 2. Τηρεί τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς και τις διαταγές της Σχολής βιβλία, πίνακες και καταστάσεις του τάγματος σπουδαστών
 3. Τηρεί το ποινολόγιο του τάγματος σπουδαστών και παραδίδει καθημερινά κατάσταση τιμωρημένων σπουδαστών στον αξιωματικό επιτηρητή
Άρθρο 18 "Η παράγραφος 4 του άρθρου 57 αντικαθίσταται ως εξής:"
4.  
  Καθήκοντα βοηθού επιτελούς τάγματος σπουδαστών ανατίθενται σε ανθυπασπιστή οιουδήποτε Όπλου ή Σώματος, εκ των υπηρετούντων στο τάγμα
Άρθρο 19 "Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Καθήκοντα Μερικού Διαχειριστή τάγματος σπουδαστών ανατίθενται σε μόνιμο υπαξιωματικό οιουδήποτε Όπλου ή Σώματος, εκ των υπηρετούντων στο τάγμα
Άρθρο 20 "Η παράγραφος 3 του άρθρου 60 αντικαθίσταται ως εξής:"
3.  
  Ευθύνεται για τη σύμφωνη με τους στρατιωτικούς κανονισμούς συμπεριφορά των υπό τις διαταγές του βαθμοφόρων προς κάθε κατώτερο, απαγορεύοντας κάθε σωματική δοκιμασία ή προσβλητική συμπεριφορά σπουδαστών τελευταίου έτους προς τους σπουδαστές μικρότερων ετών
Άρθρο 21
1.  
  Η υποπαράγραφος δ της παραγράφου 1 του άρθρου 61 αντικαθίσταται ως εξής: δ. Κοινοποιεί στους σπουδαστές τις διαταγές και οδηγίες της Διοικήσεως της Σχολής και του Ανώτερου Επόπτη Επιφυλακής Ασφαλείας (ΑΕΕΑ).
Άρθρο 22 "Η παράγραφος 1 του άρθρου 70 αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Ορίζονται κάθε μέρα, με μέριμνα του λόχου ημέρας, δύο (2) σπουδαστές του τελευταίου έτους ως γραφείς
Άρθρο 23
1.  
  Η υποπαράγραφος 1 του άρθρου 84 διορθώνεται σε υποπαράγραφο α και αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Έχουν την ελληνική ιθαγένεια
2.  
  Η υποπαράγραφος 2 του άρθρου 84 διορθώνεται σε υποπαράγραφο β
Άρθρο 24 "Η παράγραφος 1 του άρθρου 93 αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Η διάρκεια εκπαίδευσης των σπουδαστών είναι τρία (3) έτη, τα οποία κατανέμονται σε δύο (2) εξάμηνα έκαστο
Άρθρο 25 "Το άρθρο 95 αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Τα διδασκόμενα μαθήματα και η παρεχόμενη εκπαίδευση στο σύνολο του χρόνου φοίτησης των σπουδαστών κατανέμονται κατά τομείς επιστημών, όπως παρακάτω:
 1. Τομέας Πολιτικών - Κοινωνικών Επιστημών (1) Πολιτική Ιστορία.
 2. (2) Ψυχολογία.
 3. (3) Περιβαλλοντολογική Εκπαίδευση.
 4. (4) Αγγλικά.
 5. (5) Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μanagement.
 6. (6) Κοινωνιολογία - Επικοινωνιολογία.
 7. (7) Στοιχεία Συνταγματικού - Διεθνούς Δικαίου.
 8. (8) Ελληνική Λογοτεχνία.
 9. (9) Στρατιωτική Ιστορία - Στρατιωτική Γεωγραφία.
 10. (10) Στρατηγική Σκέψη.
 11. Τομέας Θετικών Επιστημών (1) Γενικές Αρχές Οικονομίας.
 12. (2) Στατιστική.
 13. (3) Πληροφορική.
 14. (4) Φυσική.
 15. (5) Τεχνικό Σχέδιο.
 16. (6) Μαθηματικά.
 17. (7) Βλητική.
 18. Τομέας Στρατιωτικών Επιστημών (1) Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση.
 19. (2) Προχωρημένη Στρατιωτική Εκπαίδευση.
 20. (3) Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας.
 21. (4) Τακτική.
 22. (5) Επιτελικά.
 23. (6) Πυρομαχικά.
 24. (7) Ηγεσία.
 25. (8) Διακλαδικότητα - Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης.
 26. (9) Διοικητική Μέριμνα (Lοgistic).
 27. Τομέας Τεχνολογικών Επιστημών (1) Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ).
 28. (2) Καύσιμα - Λιπαντικά.
 29. (3) Στοιχεία Μηχανών - Εργαστήριο.
 30. (4) Στοιχεία Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρολογία αυτοκινήτου - Εργαστήριο.
 31. (5) Ηλεκτρικές Μηχανές - Εργαστήριο.
 32. (6) Μεταλλουργία - Μεταλλογνωσία - Εργαστήριο.
 33. (7) Πειραματική Αντοχή Υλικών - Εργαστήριο.
 34. (8) Ηλεκτρονικά - Εργαστήριο.
 35. (9) Ψηφιακά Συστήματα - Εργαστήριο.
 36. (10) Ηλεκτροτεχνικά Υλικά - Εργαστήριο.
 37. (11) Ηλεκτρικές Μετρήσεις.
 38. (12) Αεροδυναμική Θεωρία Πτήσεως - Εργαστήριο.
 39. (13) Εμβολοφόροι και Στροβιλοφόροι Αεροπορικοί Κινητήρες - Εργαστήριο.
 40. (14) Αεροσκάφη - Ελικόπτερα.
 41. (15) Πνευματικά και Υδραυλικά Συστήματα.
 42. (16) Μηχανουργική Τεχνολογία - Εργαστήριο.
 43. (17) Οπλικά Συστήματα.
 44. (18) Θερμοδυναμική.
 45. (19) Ηλεκτροτεχνία.
 46. (20) Γενικές Αρχές Μηχανολογίας.
 47. (21) Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου.
 48. (22) Τεχνολογία laser - Ηλεκτροπτικά Συστήματα.
 49. (23) Ποιοτικός Έλεγχος.
 50. (24) Δίκτυα Υπολογιστών.
 51. (25) Αγγλική Τεχνική Ορολογία.
 52. (26) Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας.
 53. (27) Χημεία Τροφίμων.
 54. Τομέας Φυσικής Αγωγής Σωματική Αγωγή
2.  
  Οι σπουδαστές, πλέον της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης της υποπαραγράφου 1γ, η οποία τους παρέχεται από τη Σχολή, δύναται να εκπαιδεύονται και σε άλλα Σχολεία-Εκπαιδεύσεις, δραστηριότητες, κατόπιν έγκρισης του ΓΕΣ, όπως στο Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστού (ΣΒΕΑ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών (ΚΕΟΑΧ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ), καθώς επίσης να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ). Ειδικότερα για το ΣΒΕΑ, ισχύουν τα παρακάτω:.
 1. Η εκπαίδευση διεξάγεται κατά τη διάρκεια του 2ου έτους σπουδών και σε αυτή δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αλλοδαποί σπουδαστές
 2. Η συμμετοχή των σπουδαστών Όπλων και Σωμάτων στηρίζεται σε εθελοντική βάση
 3. Συντήρηση αλεξιπτωτιστού δεν προβλέπεται, πλην εκείνων που στο μέλλον θα στελεχώσουν τις Ειδικές Δυνάμεις και για όσο διάστημα υπηρετούν σε αυτές
 4. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στην εν λόγω εκπαίδευση, αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση των απαιτουμένων ιατρικών εξετάσεων, καθώς και των εξετάσεων σωματικής αντοχής και δοκιμασίας στον πύργο αυτοπεποίθησης, οι οποίες προηγούνται της εκπαίδευσης
3.  
  Η ύλη, ο χρόνος που διατίθεται για τα διδασκόμενα μαθήματα (αριθμός περιόδων εκπαίδευσης), το εξάμηνο στο οποίο θα διδάσκονται, καθώς και λοιπές λεπτομέρειες επ αυτών, προτείνονται από το Σπουδαστικό Συμβούλιο της Σχολής, εγκρίνονται από το ΓΕΣ και αναφέρονται στο Γενικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης της Σχολής, που συντάσσεται και υποβάλλεται ανά έτος μέχρι το τέλος μηνός Ιανουαρίου
Άρθρο 26
1.  
  Η υποπαράγραφος α και το εδάφιο (3) αυτής, της παραγράφου 1 του άρθρου 96 αντικαθίστανται ως εξής: α. Κατά τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο κάθε έτους, συνέρχεται το σπουδαστικό συμβούλιο της Σχολής σε ημερομηνίες που καθορίζονται με την ημερήσια διαταγή της και: (1) Αφού λάβει υπόψη του: (α) Το χρόνο που διατίθεται για κάθε έτος σπουδών χωριστά (πραγματικές περίοδοι εκπαίδευσης). (β) Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διδασκαλία των μαθημάτων του προηγούμενου εκπαιδευτικού έτους, όπως αυτά υποβλήθηκαν με τους απολογισμούς εκπαίδευσης των τομέων της Διεύθυνσης Σπουδών. (γ) Την ανάγκη αναπροσαρμογής των περιόδων εκπαίδευσης κατά μάθημα και αντικείμενο. (δ) Την ανάγκη διδασκαλίας νέων μαθημάτων ή την κατάργηση κάποιων. (ε) Τα φύλλα διδασκαλίας μαθημάτων. (2) Καθορίζει: (α) Τα μαθήματα που θα διδαχθούν κατά έτος σπουδών. (β) Τα αντικείμενα διδασκαλίας κατά μάθημα. (γ) Τις απαιτούμενες περιόδους διδασκαλίας για κάθε μάθημα. (3) Δίδει τις γενικές κατευθύνσεις και τα βασικά στοιχεία για τη σύνταξη του γενικού προγράμματος εκπαίδευσης του επόμενου εκπαιδευτικού έτους, το οποίο συντάσσει η Διεύθυνση Σπουδών και υποβάλλεται για έγκριση στο ΓΕΣ εντός του μηνός Ιανουαρίου.
Άρθρο 27
1.  
  Η υποπαράγραφος στ της παραγράφου 3 του άρθρου 98 αντικαθίσταται ως εξής: στ. Η παραπάνω διαδικασία ισχύει και για τις τρεις (3) τάξεις των σπουδαστών.
Άρθρο 28 "Η παράγραφος 2 του άρθρου 99 αντικαθίσταται ως εξής:"
2.  
  Η βαθμολογία παραδίδεται από τους καθηγητές - εκπαιδευτές των μαθημάτων και υποβάλλεται από τα αντίστοιχα τμήματα στο Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης (ΤΠΕΕ) της Διεύθυνσης Σπουδών στο τέλος κάθε εξαμήνου και με την ολοκλήρωση διδασκαλίας του μαθήματος. Αυτή αποτελεί:.
 1. Το 20% της τελικής βαθμολογίας, εάν το μάθημα διδάσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (10% με το πέρας κάθε εξαμήνου)
 2. Το 40% της τελικής βαθμολογίας, εάν το μάθημα διδάσκεται σε ένα εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους
Άρθρο 29 "Η παράγραφος 1 του άρθρου 100 αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Οι ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις του εξαμήνου, σε περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, διεξάγονται με εξεταζόμενη ύλη τη διδαχθείσα στο εξάμηνο, με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο της προόδου των σπουδαστών, την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη διεξαγωγή ενισχυτικής εκπαίδευσης, όπως το γενικό πρόγραμμα της σχολής καθορίζει. Η βαθμολογία αυτή αποτελεί το 20% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος.
Άρθρο 30 "Η παράγραφος 4 του άρθρου 100 αντικαθίσταται ως εξής:"
4.  
  Η βαθμολογία της τελικής εξέτασης αποτελεί το 60% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος
Άρθρο 31 "Το άρθρο 101 αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Βαθμολογική Κλίμακα
 1. Η βαθμολογική κλίμακα όλων των εξετάσεων είναι από 0 - 100
 2. Η βαθμολογία για κάθε μάθημα υπολογίζεται:
 3. (1) Από το μέσο όρο της προφορικής βαθμολογίας και της τελικής εξέτασης (40% και 60%) για τα εξαμηνιαία μαθήματα.
 4. (2) Από το μέσο όρο της προφορικής βαθμολογίας, της ενδιάμεσης και της τελικής εξέτασης (20%, 20% και 60% αντίστοιχα) για τα μαθήματα που διδάσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.
 5. Η παραπάνω προκύπτουσα βαθμολογία θα πολλαπλασιάζεται με ένα συντελεστή «σ», όπως παρακάτω:
 6. (1) Στρατιωτική Εκπαίδευση (Τομέας Στρατιωτικών Επιστημών):
 7. σ= (Ωμ./ΣΩ) x 35, στρογγυλοποιημένο στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 0,5, με τον περιορισμό ότι το άθροισμα των συντελεστών των μαθημάτων να είναι 35.
 8. Όπου Ωμ.:
 9. Οι ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος.
 10. Όπου ΣΩ:
 11. Το σύνολο των ωρών των μαθημάτων του Τομέα Στρατιωτικών Επιστημών.
 12. (2) Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση (Τομέας Πολιτικών - Κοινωνικών Επιστημών, Τομέας Θετικών Επιστημών, Τομέας Τεχνολογικών Επιστημών, Τομέας Φυσικής Αγωγής):
 13. σ = (Ωμ./ΣΩ) x 45, στρογγυλοποιημένο στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 0,5, με τον περιορισμό ότι το άθροισμα των συντελεστών των μαθημάτων να είναι 45.
 14. Όπου Ωμ.:
 15. Οι ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος.
 16. Όπου ΣΩ:
 17. Το σύνολο των ωρών των μαθημάτων των Τομέων Πολιτικών - Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών, Φυσικής Αγωγής.
2.  
  Συντελεστές Ετών - Σειρά Επιτυχίας - Αρχαιότητα
 1. Καθορίζονται συντελεστές κάθε έτους όπως παρακάτω:
 2. (1) Το 1 για το πρώτο (1ο) έτος.
 3. (2) Το 2 για το δεύτερο (2ο) έτος.
 4. (3) Το 3 για το τρίτο (3ο) έτος.
 5. Η σειρά επιτυχίας του πρώτου (1ου) και δεύτερου (2ου) έτους καθορίζεται ως εξής:
 6. (1) Η βαθμολογία του κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται επί τον αντίστοιχο συντελεστή μαθήματος και μετατρέπεται σε αριθμό μορίων.
 7. (2) Αθροίζονται τα μόρια όλων των μαθημάτων, των στρατιωτικών προσόντων και της διαγωγής.
 8. (3) Το παραπάνω άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή 1 [συντελεστής πρώτου (1ου) έτους] και αποτελεί τον τελικό αριθμό μορίων του πρώτου (1ου) έτους και επί το συντελεστή 2 [συντελεστής δευτέρου (2ου) έτους] και αποτελεί τον τελικό αριθμό μορίων του δευτέρου (2ου) έτους.
 9. (4) Κατατάσσονται οι σπουδαστές κατ’ απόλυτη σειρά μορίων και κατά κατηγορία.
 10. (5) Η σειρά επιτυχίας κατά κατηγορία σπουδαστών, αποτελεί και τη σειρά αρχαιότητας.
 11. (6) Σε περίπτωση ισοβαθμίας, αρχαιότερος είναι ο σπουδαστής που συγκεντρώνει μεγαλύτερη βαθμολογία στα μαθήματα που έχουν το μεγαλύτερο συντελεστή.
 12. Η σειρά επιτυχίας του επομένου έτους καθορίζεται ως εξής:
 13. (1) Μετά τον πολλαπλασιασμό της βαθμολογίας επί τον αντίστοιχο συντελεστή μαθήματος, αθροίζονται τα μόρια όλων των μαθημάτων, των στρατιωτικών προσόντων και της διαγωγής.
 14. (2) Το παραπάνω άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή 3 [συντελεστής τρίτου (3ου ) έτους] και αποτελεί το συνολικό αριθμό μορίων του τρίτου (3ου ) έτους.
 15. Η τελική σειρά αποφοίτησης καθορίζεται από το άθροισμα των μορίων όλων των ετών, κατ’ απόλυτη σειρά μορίων και ξεχωριστά για κάθε κατηγορία σπουδαστών (διοικητικοί - τεχνικοί)
Άρθρο 32
1.  
  Η υποπαράγραφος ε της παραγράφου 2 του άρθρου 102 αντικαθίσταται ως εξής: ε. Οι ποινές που επιβάλλονται μετά το τέλος των τελικών γραπτών εξετάσεων του πρώτου (1ου) και δευτέρου (2ου) έτους, μέχρι να αρχίσει το επόμενο έτος εκπαίδευσης, υπολογίζονται στο επόμενο έτος.
Άρθρο 33 "Η παράγραφος 3 του άρθρου 102 αντικαθίσταται ως εξής:"
3.  
  Η βαθμολογία των στρατιωτικών προσόντων πολλαπλασιάζεται επί του συντελεστή 15 και της διαγωγής επί τον συντελεστή 5 και εξάγεται ο αριθμός των μορίων
Άρθρο 34 "Η παράγραφος 3 του άρθρου 103 αντικαθίσταται ως εξής:"
3.  
  Σε περίπτωση που σπουδαστής δεν μπορέσει για σοβαρούς λόγους υγείας να εξετασθεί στην προγραμματισμένη περίοδο των τελικών εξετάσεων τότε, για τους:
 1. Σπουδαστές του τρίτου (3ου) έτους:
 2. (1) Μένουν ασυμπλήρωτες αντίστοιχες θέσεις σε Όπλα-Σώματα, όπως καθορίζουν τα μέτρα επιλογής.
 3. Μετά την τελική εξέταση των σπουδαστών αυτών, εξάγεται σειρά επιτυχίας μεταξύ τους μόνο για την κατανομή σ αυτά.
 4. (2) Η βαθμολογία που επέτυχαν οι σπουδαστές αυτοί, τους κατατάσσει στην κανονική σειρά επιτυχίας.
 5. Σπουδαστές των προηγούμενων ετών:
 6. Εξετάζονται σε χρόνο που καθορίζει η Σχολή και οπωσδήποτε πριν την προαγωγή των υπολοίπων σπουδαστών του έτους.
 7. Σε περίπτωση αδυναμίας, τότε καθορίζονται νέες ημερομηνίες από τη Σχολή.
 8. Η βαθμολογία που επιτυγχάνουν οι παραπάνω σπουδαστές, τους κατατάσσει στην κανονική σειρά επιτυχίας, πλην όμως δεν τους ανατίθενται καθήκοντα βαθμοφόρων, εφόσον έχει προηγηθεί η ανάθεση καθηκόντων βαθμοφόρων στους υπόλοιπους σπουδαστές.
 9. Για τους τεχνικούς σπουδαστές μένουν ασυμπλήρωτες αντίστοιχες θέσεις σε Όπλα - Σώματα, όπως καθορίζουν τα μέτρα επιλογής και μετά την εξέταση εξάγεται σειρά επιτυχίας μεταξύ τους μόνο, για την κατανομή σ αυτά.
Άρθρο 35 "Η παράγραφος 1 του άρθρου 104 αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Οι σπουδαστές του τρίτου (3ου) έτους, ονομάζονται Λοχίες μετά από επιτυχή φοίτησή τους κατά το τελευταίο έτος εκπαίδευσης, όταν συγκεντρώσουν βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα, 50% τουλάχιστον
Άρθρο 36 "Η παράγραφος 2 του άρθρου 104 αντικαθίσταται ως εξής:"
2.  
  Οι σπουδαστές του δεύτερου (2ου) και πρώτου (1ου) έτους, μετά από επιτυχή φοίτηση κατά τη διάρκεια του δεύτερου (2ου) και πρώτου (1ου) έτους εκπαίδευσης, προάγονται στο τρίτο (3ο) και δεύτερο (2ο) έτος αντίστοιχα, όταν συγκεντρώσουν βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα, γενικό μέσο όρο τουλάχιστον 50%
Άρθρο 37
1.  
  Η υποπαράγραφος α της παραγράφου 5 του άρθρου 104 αντικαθίσταται ως εξής: α. Οι σπουδαστές πρώτου (1ου) και δευτέρου (2ου) έτους, επανεξετάζονται πριν τη χορήγηση της θερινής άδειας. Ο ακριβής αριθμός ημερών χορήγησης θερινής άδειας και η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων θα καθορίζονται με διαταγή της Σχολής.
Άρθρο 38 "Η παράγραφος 6 του άρθρου 104 αντικαθίσταται ως εξής:"
6.  
  Οι σπουδαστές πρώτου (1ου) και δευτέρου (2ου) έτους που προάγονται, μετά την επανεξέταση, τοποθετούνται από πλευράς αρχαιότητας στο τέλος της τάξης και η μεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται με βάση το σύνολο της βαθμολογίας που πέτυχαν μετά την επανεξέταση. Για την τελική σειρά αποφοίτησης των σπουδαστών τρίτου (3ου) έτους, που αποφοιτούν μετά την επανεξέταση, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μορίων που συγκέντρωσαν πριν την επανεξέταση.
Άρθρο 39
1.  
  Η υποπαράγραφος β της παραγράφου 7 του άρθρου 104 αντικαθίσταται ως εξής: β. Μετά την επανεξέταση δεν πετύχει στη γραπτή εξέταση την προβλεπόμενη για προαγωγή βαθμολογία 50% σε κάθε μάθημα.
Άρθρο 40 "Η παράγραφος 2 του άρθρου 105 αντικαθίσταται ως εξής:"
2.  
  Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κατανέμονται όπως παρακάτω:
 1. Πριν την έναρξη του τρίτου (3ου) έτους, σε διοικητικούς - τεχνικούς
 2. Πριν την έναρξη του τελευταίου έτους εκπαίδευσης, οι τεχνικοί σπουδαστές των όπλων – σωμάτων, στα αντίστοιχα όπλα – σώματα και ειδικότητες
 3. Στο τέλος του τελευταίου έτους εκπαίδευσης, οι διοικητικοί σπουδαστές (όπλων - σωμάτων), στα αντίστοιχα όπλα - σώματα
 4. Το ΑΣΣ μετά από πρόταση των αρμοδίων διευθύνσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές απαιτήσεις καθορίζει:
 5. (1) Τα Όπλα – Σώματα στα οποία δεν θα γίνει κατανομή των μαθητών της ΣΜΥ.
 6. (2) Την κατανομή:.
Άρθρο 41 "Η παράγραφος 3 του άρθρου 105 αντικαθίσταται ως εξής:"
3.  
  Οι κατανομές βασίζονται στη σειρά προαγωγής από το δεύτερο (2ο) στο τρίτο (3ο) έτος, για την κατάταξη όλων των σπουδαστών σε διοικητικούς - τεχνικούς, στη σειρά προαγωγής από το δεύτερο (2ο) στο τρίτο (3ο) έτος για την κατανομή των τεχνικών σπουδαστών Όπλων-Σωμάτων στα επί μέρους στοιχεία Όπλων – Σωμάτων και τις ειδικότητες, στη σειρά αποφοίτησης για την κατανομή των διοικητικών σπουδαστών Όπλων - Σωμάτων στα επί μέρους στοιχεία Όπλων - Σωμάτων. Οι χρόνοι κατανομής καθορίζονται στο γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.
Άρθρο 42
1.  
  Η υποπαράγραφος α της παραγράφου 4 του άρθρου 105 αντικαθίσταται ως εξής: α. Το ΑΣΣ καθορίζει σε ποια Όπλα - Σώματα γίνεται κατανομή των σπουδαστών. Η Διεύθυνση Οργανώσεως του ΓΕΣ καθορίζει τον αριθμό που πρέπει να κατανεμηθεί στις διάφορες κατηγορίες, και η Διεύθυνση Εκπαιδεύσεως του ΓΕΣ κοινοποιεί τα μέτρα επιλογής στη σχολή που είναι έξι, δηλαδή επτάδα έως δωδεκάδα και την κατανομή θέσεων σε κάθε επιλογική ομάδα.
Άρθρο 43 "Η παράγραφος 2 του άρθρου 106 αντικαθίσταται ως εξής:"
2.  
  Όταν τελειώσουν οι εξετάσεις του πρώτου (1ου) και δεύτερου (2ου) έτους εκπαίδευσης, η Διεύθυνση Σπουδών εκτελεί τα παρακάτω:
 1. Καταχωρεί τη βαθμολογία, στα τηρούμενα βαθμολόγια όλων των μαθημάτων και στις καρτέλες βαθμολογίας, εξάγοντας το σύνολο των μορίων που πέτυχε κάθε σπουδαστής
 2. Καθορίζει την αρχαιότητα κατά κατηγορία σπουδαστών (από τη σειρά επιτυχίας) και συντάσσει πίνακες που αφορούν στους σπουδαστές του πρώτου (1ου) και δεύτερου (2ου) έτους, σε δύο (2) αντίτυπα
Άρθρο 44 "Η παράγραφος 3 του άρθρου 106 αντικαθίσταται ως εξής:"
3.  
  Οι σπουδαστές που κρίθηκαν επανεξεταστέοι:
 1. Του πρώτου (1ου) και δεύτερου (2ου) έτους, επανεξετάζονται μία (1) φορά και από αυτούς όσοι:
 2. (1) Επιτύχουν, προάγονται στο επόμενο έτος.
 3. (2) Αποτύχουν, παραμένουν στο ίδιο έτος.
 4. Του τρίτου (3ου ) έτους, επανεξετάζονται μία (1) φορά μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τότε που θα εξαχθούν τ αποτελέσματα και από αυτούς όσοι:
 5. (1) Επιτύχουν, ονομάζονται μόνιμοι υπαξιωματικοί.
 6. (2) Αποτύχουν, παραμένουν στην ίδια τάξη, πλην αυτών που παραμένουν για δεύτερη (2η) φορά στο ίδιο έτος σπουδών και οι οποίοι αποβάλλονται από τη Σχολή.
Άρθρο 45 "Η παράγραφος 5 του άρθρου 109 αντικαθίσταται ως εξής:"
5.  
  Οι υπαξιωματικοί εκπαιδευτές και οι βαθμοφόροι σπουδαστές έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να αναφέρουν παραπτώματα σπουδαστών και των τριών (3) ετών στον αξιωματικό επιτηρητή ή το διοικητή του λόχου, ανάλογα με την περίπτωση
Άρθρο 46 "Η παράγραφος 6 του άρθρου 116 αντικαθίσταται ως εξής:"
6.  
  Όταν απολύεται, αποβάλλεται ή παραιτείται σπουδαστής, η Σχολή αποστέλλει στη Στρατολογική Υπηρεσία από την οποία παρακολουθείται, πλήρες αντίγραφο φύλλου μητρώου (ΑΦΜ), όπως και αντίγραφα της διαταγής απολύσεως, αποβολής ή παραιτήσεώς του, για την τακτοποίηση της στρατολογικής του μερίδας. Αντίγραφο της διαταγής διαγραφής επιδίδεται και στο διαγραφόμενο.
Άρθρο 47 "Η παράγραφος 2 του άρθρου 127 αντικαθίσταται ως εξής:"
2.  
  Η σύνθεση των παραπάνω στολών, τα διακριτικά, ο χρόνος και ο τρόπος που φέρονται, καθορίζονται στην περί στολών Μόνιμη Διαταγή (ΜΔ), η οποία συντάσσεται από τη Σχολή και εγκρίνεται από το ΓΕΣ
Άρθρο 48 "Η παράγραφος 3 του Παραρτήματος «Γ» αντικαθίσταται ως εξής:"
3.  
  Να έχουν συμπληρώσει ή να συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισμός και να μην έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος, την παραπάνω ημερομηνία
Άρθρο 49 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Οι διατάξεις του παρόντος καταλαμβάνουν τους εισαχθέντες στη Σχολή από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2579/1953 «Περί Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς» (251/31 Αυγ/16 Σεπ 1953, τ.Α΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 224/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
 • Τη με αριθ. 219/Σ.19η/21 Οκτ 2014 γνωμοδότηση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 11 του ν. 1911/1990 «Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (166/11-12-1990, τ.Α΄), όπως ισχύουν.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 21 του ν. 2109/1992 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστάσεων του προσωπικού των ΕΔ και άλλες διατάξεις» (205/ 29-12-1992, τ.Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 εδάφιο ε΄ και του άρθρου 17 παρ. 1, εδάφιο ι΄ του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (35/15-2-1995, τ.Α΄).
 • Την Υ 24/6.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα» (Β΄2144).
 • Τη με αριθ. 48/Σ.7η/11 Μαι 2015 γνωμοδότηση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.
 • Τη με αριθ. 117/Σ.10η/25 Ιουλ 2016 γνωμοδότηση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/24 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/24 2015
ΝΟΜΟΣ 1990/1911 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1911 1990
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1992/2109 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2579 1953
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία