Οργανισμός Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 "Νομική Φύση της Σχολής"
1.  
  Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οργανώνεται δε και λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον παρόντα Οργανισμό (Ο/ΣΜΥΝ)
Άρθρο 2 "Σκοπός Λειτουργίας"
1.  
  Σκοπός της λειτουργίας της ΣΜΥΝ είναι να παρέχει στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) Υπαξιωματικούς με την κατάλληλη αγωγή και εκπαίδευση, που θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της ειδικότητας και της εξειδίκευσης τους, για την κάλυψη των αναγκών του
Άρθρο 3 "Αποστολή"
1.  
  Αποστολή της ΣΜΥΝ είναι να παρέχει στους σπουδαστές, αφενός μεν, την κατάλληλη στρατιωτική και ναυτική αγωγή, αφετέρου δε, την αναγκαία θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και τεχνική κατάρτιση
2.  
  Η Σχολή δύναται επίσης:
 1. Να εκπαιδεύει Δόκιμους Υπαξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 2. Να εκπαιδεύει αλλοδαπούς Δόκιμους Υπαξιωματικούς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
3.  
  Οι σπουδαστές της Σχολής από την κατάταξή τους μέχρι την αποφοίτησή τους ονομάζονται «Δόκιμοι Υπαξιωματικοί»
Άρθρο 4 "Εκπαίδευση"
1.  
  Στη ΣΜΥΝ παρέχεται ακαδημαϊκή (θεωρητική και πρακτική), στρατιωτική και ναυτική εκπαίδευση και τεχνική κατάρτιση
2.  
  Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση αφορά στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών και θεωρητικών επιστημών, οι οποίες διδάσκονται στην Σχολή και στην οποία υπάγονται όλα τα μαθήματα επιστημονικού χαρακτήρα, τα οποία υποστηρίζουν γνωστικά τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση
3.  
  Η στρατιωτική εκπαίδευση είναι συνεχής και διαρκεί όσο και η φοίτηση των σπουδαστών στην Σχολή. Αποσκοπεί στην εμπέδωση της ενσυνείδητης πειθαρχίας και υπευθυνότητας, στην ανάπτυξη της υπακοής και του σεβασμού καθώς και των ψυχικών και σωματικών προσόντων των σπουδαστών. Επίσης, μέσω αυτής, επιδιώκεται η εμπέδωση των αρχών της ηγεσίας και η καλλιέργεια του αισθήματος ευθύνης και αφοσίωσης στο καθήκον, στη φιλοπατρία και στις ηθικές αρχές, τις οποίες χρειάζεται να αναπτύξει ο Μόνιμος Υπαξιωματικός του ΠΝ. Η στρατιωτική εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει τα πεδία:.
 1. Πεζικών Ασκήσεων και Πυρών
 2. Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
4.  
  Η ναυτική εκπαίδευση αφορά στις θεωρητικές, τεχνικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και στην πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή της ναυτικής επιστήμης και τεχνολογίας στο θαλάσσιο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η ναυτική εκπαίδευση περιλαμβάνει τα πεδία:.
 1. Ναυτικής Τέχνης
 2. Ναυτιλίας και Επιχειρήσεων
 3. Πυροβολικής – Υφάλων Όπλων
 4. Τεχνολογίας πλοίου
 5. Ναυτικού Αθλητισμού και Εφολκίων
5.  
  Η τεχνική κατάρτιση αφορά στην απόκτηση δεξιοτήτων των σπουδαστών σε ειδικά αντικείμενα
6.  
  Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Σχολή μπορεί να συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλους φορείς εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή με πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους
7.  
  Μέρος της εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιείται σε πολεμικά πλοία και Υπηρεσίες του ΠΝ, σε φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ελληνικού ή αλλοδαπού, κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Διεύθυνσης εκπαίδευσης του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ)
8.  
  Η παρεχόμενη εκπαίδευση στη ΣΜΥΝ υποστηρίζεται, πλέον των παραδοσιακών μορφών διδασκαλίας, μέσω της εφαρμογής σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και τεχνολογιών
Άρθρο 5 "Υπαγωγή – Έδρα"
1.  
  Η ΣΜΥΝ, είναι Ναυτική Υπηρεσία που εδρεύει στην περιοχή του Σκαραμαγκά Αττικής και υπάγεται με σχέση διοικητικής διοίκησης στη Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ)
2.  
  Ο θυρεός της ΣΜΥΝ και οι επ’ αυτού εικονιζόμενες παραστάσεις συμβολίζουν τις τρεις πρώτες ειδικότητες των πρώτων μονίμων Υπαξιωματικών της πρώην Σχολής Ναυτοπαίδων:
 1. την άγκυρα του Αρμενιστή, σύμβολο της ναυτικής ισχύος της Ελλάδας,
 2. το πηδάλιο του Οιακιστού (Πηδαλιούχου), σύμβολο της καλής και ασφαλούς πορείας και διεύθυνσης σε ευγενείς στόχους και αρχές,
 3. τα δύο διασταυρούμενα πυροβόλα του Πυροβολητή, σύμβολο της δύναμης του πυρός, της αποφασιστικότητας και της ετοιμότητας για την προάσπιση της πατρίδας
Άρθρο 6 "Αργίες – Ημέρα Σχολής"
1.  
  Μαθήματα στην ΣΜΥΝ δεν διεξάγονται κατά τις εθνικές εορτές, τις λοιπές επίσημες αργίες του Κράτους, τις αργίες των Ενόπλων Δυνάμεων και του ΠΝ
2.  
  Ως ημέρα της Σχολής ορίζεται η 17η Μαρτίου σε ανάμνηση της σύστασης του πρώτου Σχολείου Ναυτοπαίδων το 1879
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 7 "Πεδία - Ειδικότητες - Εξειδικεύσεις"
1.  
  Οι ειδικότητες και εξειδικεύσεις των Δοκίμων Υπαξιωματικών, όπως καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις προς κάλυψη των αναγκών του ΠΝ, κατανέμονται στα κάτωθι τέσσερα πεδία γνωστικών αντικειμένων σύμφωνα με διαταγή της αρμόδιας Διεύθυνσης εκπαίδευσης του ΓΕΝ:
 1. Πεδίο Α΄:
 2. Διοίκηση και Διαχείριση
 3. Πεδίο Β΄:
 4. Ναυτικές Επιχειρήσεις
 5. Πεδίο Γ΄:
 6. Ναυτικά όπλα
 7. Πεδίο Δ΄:
 8. Τεχνολογικές Εφαρμογές
Άρθρο 8 "Τομείς Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης"
1.  
  Στη ΣΜΥΝ λειτουργούν οι ακόλουθοι ακαδημαϊκοί Τομείς με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα: Ι. Τομέας Ναυτικών Επιστημών και Επιχειρήσεων, με τα εξής γνωστικά αντικείμενα:.
 1. Ανώτερα Μαθηματικά:
 2. (1) Ηλεκτρονική:
 3. Θερμοδυναμική - Μετάδοση Θερμότητας - Κλιματισμός - Ψύξη και Θέρμανση - Ψυκτικές Μηχανές και Εγκαταστάσεις - Υπολογισμός Ψύξης - Στοιχεία Μηχανών - Μηχανολογικό Σχέδιο - Αντοχή Υλικών - Υδραυλική Ισχύς - Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών - Τεχνολογία Μηχανολογικών Υλικών και Κατασκευών - Τεχνολογία Μηχανουργικών Υλικών - Επιθεώρηση και Συντήρηση Πλοίου - Τεχνολογία Πλοίου – Μεταλλουργία - Βιομηχανικά Κράματα - Διάβρωση Μετάλλων και Προστασία - Μη καταστροφικός Έλεγχος Υλικών - Εργαλειομηχανές CΝC - Μετρήσεις τεχνικών Μεγεθών - Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές - Τεχνολογία Συγκολλήσεων - Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας.
 4. (2) Κύματα και Τηλεπικοινωνίες:
 5. Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως - Ναυτικοί κινητήρες Diesel - Ναυτικοί Αεριοστρόβιλοι - Συστήματα προώσεως - Βοηθητικά Συστήματα Πλοίου - Φαινόμενα Μεταφοράς – Καύση - Ήπιες Μορφές Ενέργειας.
 6. (3) Επικοινωνίες και Δίκτυα υπολογιστών:
 7. Διαμόρφωση/ Φώραση και εκπομπή σημάτων - Δίκτυα υπολογιστών - ψηφιακές επικοινωνίες - Διαδίκτυο και Εφαρμογές - Δίκτυα ευρείας ζώνης - Δίκτυα κινητών και προσωπικών επικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων.
 8. Δίκαιο:
 9. Ανθρωπιστικό Δίκαιο και Δίκαιο Ενόπλων Συγκρούσεων - Ναυτικοί Κανονισμοί και Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο - Εμπορικό Δίκαιο - Αγορανομικές Διατάξεις - Δημόσιες Συμβάσεις - Αρχές Δικαίου Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη
 10. ΙΙ. Τομέας Θετικών Επιστημών, με τα εξής γνωστικά αντικείμενα:.
 11. Διευθυντική:
 12. (1) Εργαστήριο Αναλογικών, Ψηφιακών Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρονικών Κατασκευών.
 13. (2) Εργαστήριο Μικροκυματικής και Ραδιοεντοπιστικών Συσκευών.
 14. (3) Εργαστήριο Επικοινωνιών (4) Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών-Δικτύων. V. Τομέας Τεχνολογίας, με τα εξής γνωστικά αντικείμενα:.
 15. Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία
 16. Μηχανική – Ηλεκτρομαγνητισμός – Κυματική και Οπτική - Σύγχρονη Φυσική (κβαντική φυσική) - Τεχνολογία Laser
 17. Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά)
 18. (1) Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου.
 19. (2) Εργαστήριο Οπτικής / Οπτικών Ινών.
 20. ΙΙΙ. Τομέας Θεωρητικών Επιστημών, με τα εξής γνωστικά αντικείμενα:.
 21. Οικονομία και Λογιστική:
 22. Μικροοικονομία και Μακροοικονομία - Χρηματοοικονομική Λογιστική - Μηχανογραφημένη Λογιστική – Ελεγκτική - Δημόσιο Λογιστικό
 23. Οργάνωση και Διαχείριση υλικών:
 24. Lοgistics - Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης - Εφοδιασμός - Προμήθειες Ναυτικού - Διαχείριση Αποθεμάτων - Διαχείριση Υλικών και Τροφοδοσίας - Αποθήκευση Τροφίμων και Υλικών - Τεχνογνωσία Υλικών - Διασφάλιση και Διαχείριση Ποιότητας - Χρηματική Διαχείριση - Ειδικές Διαχειρίσεις - Οργάνωση Γραμματείας - Μηχανοργάνωση Εφαρμογών Τροφοδοσίας και Εφοδιασμού Υλικών - Μηχανοργάνωση Εφοδιαστικού Συστήματος - Πληροφοριακό Εφοδιαστικό Σύστημα - Σύστημα Απογραφών.
 25. ΙV. Τομέας Ηλεκτρονικών και Πληροφορικής, με τα εξής γνωστικά αντικείμενα:.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 9 "Όργανα Διοίκησης"
1.  
  Της ΣΜΥΝ προΐσταται ως Διοικητής Ανώτατος ή Ανώτερος Αξιωματικός
2.  
  Τα όργανα διοίκησης της ΣΜΥΝ, για την εκπαιδευτική της λειτουργία, είναι:
 1. Ο Διοικητής
 2. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.).
 3. Ο Υποδιοικητής
 4. Ο Διευθυντής Σπουδών
 5. Οι Υπεύθυνοι Τομέων
3.  
  Το Επιτελείο της Σχολής αποτελείται από τους:
 1. Υποδιοικητή:
 2. Ανώτερος Αξιωματικός
 3. Διευθυντή Σπουδών:
 4. Ανώτερος Αξιωματικός
 5. Διευθυντή Διοικήσεως:
 6. Ανώτερος Αξιωματικός
 7. Διευθυντή Τεχνικής Υποστήριξης:
 8. Ανώτερος Μηχανικός Αξιωματικός
 9. Διευθυντή Εφοδιασμού και Οικονομικής Μέριμνας:
 10. Ανώτερος Οικονομικός Αξιωματικός
 11. Ανάλογο αριθμό ανωτέρων ή κατωτέρων Αξιωματικών για την εκτέλεση καθηκόντων Τμηματαρχών, Προϊσταμένων Γραφείων, Επιτηρητών, Εκπαιδευτών και λοιπών καθηκόντων, όπως καθορίζεται στους Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού (Π.Ο.Υ.).
Άρθρο 10 "Διοικητής"
1.  
  Ο Διοικητής είναι Ανώτατος ή Ανώτερος Αξιωματικός εν ενεργεία, απόφοιτος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), κατά προτίμηση κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ο οποίος έχει τις αρμοδιότητες και τη δικαιοδοσία που προβλέπει ο παρών Οργανισμός και οι σχετικοί νόμοι, κανονισμοί και διαταγές και διατάξεις που διέπουν το ΠΝ, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
 1. Τη διοίκηση της ΣΜΥΝ και την ευθύνη για την εκπλήρωση της αποστολής της και την τήρηση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και του παρόντος Οργανισμού
 2. Τη διοίκηση του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, ενώ επί του διδακτικού προσωπικού έχει τις διοικητικές και λοιπές αρμοδιότητες που ορίζει ο παρών Οργανισμός
 3. Την ευθύνη της εκπαίδευσης των σπουδαστών στη ΣΜΥΝ σύμφωνα με τον παρόντα Οργανισμό, τις αποφάσεις του Ε.Σ. και τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών, λαμβάνοντας κάθε μέτρο που απαιτείται για τη βελτίωση των όρων εκπαίδευσης στη Σχολή.
 4. Την παρακολούθηση των θεμάτων υγείας, φυσικής κατάστασης, ενδιαίτησης, διατροφής, ψυχαγωγίας και εν γένει αγωγής των σπουδαστών
 5. Τη ρύθμιση του προγράμματος της εσωτερικής υπηρεσίας ώστε να υπάρχει κατάλληλος συνδυασμός ωρών για μαθήματα, μελέτη, ψυχαγωγία, αθλοπαιδιές και ανάπαυση
 6. Την ανάθεση κατά τα προβλεπόμενα από τον παρόντα Οργανισμό καθήκοντα στα όργανα της Σχολής
2.  
  Τον Διοικητή όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Υποδιοικητής της Σχολής
3.  
  Ο Διοικητής ασκεί επί του στρατιωτικού, πολιτικού και διδακτικού προσωπικού που υπηρετεί στη Σχολή πειθαρχικό έλεγχο όπως αυτός ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η πειθαρχική δικαιοδοσία του Διοικητού, επί των σπουδαστών της Σχολής ασκείται όπως ορίζεται στον παρόντα Οργανισμό.
4.  
  Ο Διοικητής προεδρεύει:
 1. Του Ε.Σ. της Σχολής που προβλέπεται στο άρθρο 11 του παρόντος Οργανισμού.
 2. Του Συμβουλίου κατανομής Ειδικοτήτων των Δοκίμων Υπαξιωματικών
 3. Του Συμβουλίου κατανομής Εξειδικεύσεων των Δοκίμων Υπαξιωματικών
5.  
  Ο Διοικητής έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τον παρόντα Οργανισμό
Άρθρο 11 "Εκπαιδευτικό Συμβούλιο"
1.  
  Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) αποτελεί το ανώτατο εκπαιδευτικό όργανο της ΣΜΥΝ και έχει την σύνθεση και τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο παρών Οργανισμός. Η θητεία του Ε.Σ. είναι διάρκειας ενός έτους, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους και η συγκρότησή του καθορίζεται με απόφαση του Διοικητού. Το Ε.Σ. αποτελείται από τον Διοικητή της ΣΜΥΝ, ως Πρόεδρο και μέλη τους:.
 1. Υποδιοικητή
 2. Διευθυντή Σπουδών
 3. Τρεις Υπευθύνους Τομέων εκπαίδευσης
2.  
  Η προετοιμασία των συνεδριάσεων του Ε.Σ. περιλαμβάνει τη σύνταξη της Ημερήσιας Διάταξης (Η.Δ.), η οποία καταρτίζεται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο. Η Η.Δ. συμπεριλαμβάνει την πρόσκληση σύγκλησης, τη σύνοψη της Η.Δ., τους αποδέκτες της και τις γραπτές εισηγήσεις. Εκτός από τα μέλη του Ε.Σ., η Η.Δ. κοινοποιείται και στους Υπεύθυνους Τομέων που δεν συμμετέχουν στο Ε.Σ. Η κοινοποίηση γίνεται, το αργότερο, τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στο Ε.Σ. είναι δυνατόν να συζητηθούν θέματα εκτός Η.Δ. αν δεν προβάλλουν αντίρρηση τα παρόντα μέλη.
3.  
  Τη γραμματειακή υποστήριξη του Ε.Σ. αναλαμβάνει η Γραμματεία της Διεύθυνσης Σπουδών, η οποία με το τέλος των εργασιών κάθε συνεδρίασης συντάσσει πρακτικό.
4.  
  Το Ε.Σ. συγκαλείται τακτικά από τον Πρόεδρο, ανά τρίμηνο και έκτατα όποτε προκύπτει ανάγκη.
5.  
  Εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τον Διοικητή της Σχολής είναι δυνατό να συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στο Ε.Σ. οποιοσδήποτε μέλος του διδακτικού προσωπικού, Επιτηρητές και λοιπό διοικητικό προσωπικό της σχολής. Επίσης, μετά από έγκριση του Διοικητού της ΔΝΕ, δύνανται να συμμετέχουν, άνευ ψήφου, κατάλληλοι επιτελείς και άλλων Διοικήσεων, με στόχο τον έλεγχο και την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
6.  
  Οι εισηγητές των θεμάτων ορίζονται από τον Πρόεδρο του Ε.Σ.
7.  
  Οι λαμβανόμενες αποφάσεις συντάσσονται, ελέγχονται και προσυπογράφονται από όλα τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη του Ε.Σ. Η ψήφος των μελών του Ε.Σ. είναι φανερή και οι αποφάσεις λαμβάνονται αιτιολογημένα. Το Ε.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και τρία τουλάχιστον από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του Ε.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
8.  
  Το Ε.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. Αποφασίζει επί όλων των θεμάτων που αφορούν στην εκπαίδευση
 2. Συντάσσει το πρόγραμμα σπουδών καθώς και τα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων, μετά από πρόταση του Διευθυντή Σπουδών.
 3. Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενο αυτών, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής διδακτικό – εκπαιδευτικό έργο και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων.
 4. Καθορίζει μετά από πρόταση του Διευθυντή Σπουδών τους Υπεύθυνους των Εργαστηρίων, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την οργάνωση και λειτουργία αυτών
 5. Αποφασίζει για την κατανομή του διδακτικού εκπαιδευτικού έργου μεταξύ των μελών των Τομέων, ύστερα από εισήγηση των Υπευθύνων των Τομέων
 6. Καταρτίζει μετά από εισήγηση του Διευθυντού Σπουδών σχέδιο προϋπολογισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Σχολής, το οποίο υποβάλλει ιεραρχικά προς έγκριση
 7. Συντάσσει το γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο) το οποίο περιλαμβάνει τον πλήρη και αναλυτικό προγραμματισμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Σχολής για κάθε ακαδημαϊκό έτος, καθώς και το ημερήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δοκίμων Υπαξιωματικών
 8. Αποφασίζει για τα συγγράμματα που είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση, καθώς και για τα λοιπά εκπαιδευτικά μέσα, ύστερα από εισήγηση των αρμοδίων Υπευθύνων Τομέων και του Διευθυντή Σπουδών
 9. Μεριμνά για την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού και υποβοήθηση αυτού στο έργο του
 10. Εισηγείται την πρόσληψη και το διορισμό του διδακτικού προσωπικού
 11. Αξιολογεί την παροχή εκπαιδευτικού έργου, το εκπαιδευτικό προσωπικό, το υλικό και τα συγγράμματα, υποβάλλοντας προτάσεις
 12. Συντάσσει τον εκπαιδευτικό απολογισμό κάθε ακαδημαϊκού έτους
 13. Εισηγείται την συνεργασία της Σχολής με εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλους φορείς εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή με πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους
Άρθρο 12 "Υποδιοικητής"
1.  
  Ο Υποδιοικητής είναι Ανώτερος Αξιωματικός εν ενεργεία, κατά προτίμηση κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή πτυχίου ανωτάτης σχολής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Είναι άμεσος βοηθός του Διοικητή στην εκτέλεση της αποστολής του και υπεύθυνος έναντι αυτού για την άρτια διοικητική και εκπαιδευτική λειτουργία της Σχολής.
 2. Είναι αναπληρωτής του Διοικητού κατά την απουσία του.
 3. Έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον παρόντα Οργανισμό και τους σχετικούς νόμους, κανονισμούς, διαταγές και διατάξεις που διέπουν το ΠΝ
 4. Κατευθύνει, επιβλέπει και συντονίζει την λειτουργία του επιτελείου της Σχολής
2.  
  Ο Υποδιοικητής συμμετέχει στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος Οργανισμού
3.  
  Ο Υποδιοικητής έχει σε όλο το προσωπικό της Σχολής, τη δικαιοδοσία που προβλέπουν οι Διατάξεις Πολεμικού Ναυτικού, που κυρώθηκαν με το Π.Δ. 210/1993 (ΦΕΚ Α’ 89), για τον Ύπαρχο Πολεμικού Πλοίου, καθώς και αυτή που προβλέπεται από τον παρόντα Οργανισμό.
4.  
  Τον Υποδιοικητή απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αρχαιότερος Αξιωματικός του επιτελείου σε όλες τις αρμοδιότητες, πλην της συμμετοχής του στο Ε.Σ.
Άρθρο 13 "Διευθυντής Σπουδών"
1.  
  Ο Διευθυντής Σπουδών (Δ.Σ.) είναι Ανώτερος Αξιωματικός εν ενεργεία, κατά προτίμηση κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή πτυχίου ανωτάτης σχολής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
2.  
  Ο Διευθυντής Σπουδών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Διευθύνει και εποπτεύει την παρεχόμενη ακαδημαϊκή, στρατιωτική και ναυτική εκπαίδευση, όπως ορίζεται στο παρόντα οργανισμό
 2. Συνεργάζεται με τους Υπευθύνους Τομέων για το συντονισμό των δραστηριοτήτων σχετικά με τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών της ΣΜΥΝ
 3. Υποβάλλει πρόταση στο Ε.Σ. σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής.
 4. Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Ε.Σ. που αφορούν την εκπαίδευση.
 5. Μεριμνά για την τήρηση των μητρώων του διδακτικού προσωπικού
 6. Μεριμνά για την έκδοση των πρωτοκόλλων βαθμολογίας των Δοκίμων Υπαξιωματικών
 7. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα η οποία προβλέπεται στον παρόντα Οργανισμό
3.  
  Τη γραμματειακή υποστήριξη του Διευθυντή Σπουδών αναλαμβάνει η γραμματεία της Διεύθυνσης
Άρθρο 14 "Υπεύθυνος Τομέα"
1.  
  Ο Υπεύθυνος Τομέα ορίζεται από το Διοικητή, μετά από απόφαση του Ε.Σ, για το τρέχον εκπαιδευτικό έτος. Καθήκοντα Υπευθύνων των Τομέων δύναται να ανατίθενται σε Αξιωματικούς της Σχολής που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα.
2.  
  Ο Υπεύθυνος Τομέα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Διευθύνει τις δραστηριότητες του Τομέα και εισηγείται στο Ε.Σ. την κατανομή του διδακτικού εκπαιδευτικού έργου μεταξύ των μελών του Τομέα.
 2. Εισηγείται στο Ε.Σ. για θέματα σχετικά με τα Προγράμματα Σπουδών, τη δημιουργία θέσεων προσωπικού, την πρόσληψη προσωπικού και κάθε άλλο θέμα που αφορά στον Τομέα.
 3. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Τομέα
 4. Ελέγχει την φυσική παρουσία των μελών του διδακτικού προσωπικού του Τομέα του
 5. Κάθε άλλη αρμοδιότητα η οποία προβλέπεται στον παρόντα Οργανισμό
3.  
  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Υπεύθυνος Τομέα αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από το αρχαιότερο μέλος του Τομέα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Υπεύθυνος Τομέα συμμετέχει, ως μέλος, στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.
4.  
  Μετά την ολοκλήρωση ορισμού καθηκόντων στο νέο Υπεύθυνο Τομέα, συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής εντός το πολύ πέντε εργάσιμων (5) ημερών πριν από την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους
Άρθρο 15 "Αξιωματικοί Επιτηρητές"
1.  
  Οι Αξιωματικοί Επιτηρητές είναι υπεύθυνοι για την υποδοχή, υποστήριξη και πρόοδο των σπουδαστών της ΣΜΥΝ και για την εν γένει εκπαίδευση τους. Σε κάθε Επιτηρητή ανατίθεται η επιτήρηση ενός ή περισσοτέρων τμημάτων/ ειδικοτήτων ΣΜΥΝ κάθε σειράς, τα οποία παρακολουθούν συνεχώς σε όλα τα αντικείμενα της εκπαίδευσής τους. Λαμβάνουν μέρος στα εκπαιδευτικά ταξίδια των τμημάτων τους και φροντίζουν για την άμεση παρακολούθηση της εν πλω εκπαίδευσής τους. Επιπρόσθετα, παρακολουθούν τους σπουδαστές σε όλες τις εκδηλώσεις τους, μεριμνώντας για την διαπαιδαγώγησή τους και καταβάλλοντας συνεχή προσπάθεια για την βελτίωσή τους.
2.  
  Συμμετέχουν στην επιτροπή αξιολόγησης των στρατιωτικών και ναυτικών προσόντων των σπουδαστών, σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του παρόντος οργανισμού
Άρθρο 16 "Επιτελείο της Σχολής"
1.  
  Η διοικητική διάρθρωση της ΣΜΥΝ, ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί διοικητικής οργανώσεως των ναυτικών υπηρεσιών του ΠΝ
2.  
  Η γενική διοικητική διάρθρωση της ΣΜΥΝ, έχει την ακόλουθη δομή:
 1. Διοικητής
 2. Υποδιοικητής
 3. Διεύθυνση Σπουδών
 4. Διεύθυνση Διοίκησης
 5. Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης
 6. Διεύθυνση Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδιασμού
 7. Για τις λοιπές οργανωτικές δομές που αφορούν στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Σχολής ως Ναυτικής Υπηρεσίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι Διατάξεις Πολεμικού Ναυτικού
Άρθρο 17 "Συμβούλιο Κατανομής Ειδικοτήτων"
1.  
  Η κατανομή των Δοκίμων Υπαξιωματικών της ΣΜΥΝ ανά ειδικότητα πραγματοποιείται βάσει των προγραμματικών αναγκών του ΠΝ – όπως προκύπτουν από την αρμόδια Διεύθυνση οργάνωσης του ΓΕΝ - και με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση του στελεχιακού δυναμικού των Υπαξιωματικών του ΠΝ. Αρμόδιο όργανο κατανομής τους είναι το Συμβούλιο Κατανομής Ειδικοτήτων (ΣΚΕΙΔ).
2.  
  Του ΣΚΕΙΔ προεδρεύει ο Διοικητής της ΣΜΥΝ και μετέχουν ως μέλη ο Διευθυντής της Διευθύνσεως Σχεδιάσεως και Οργανώσεως Προσωπικού του ΓΕΝ (ΓΕΝ-Β1), ο Διευθυντής Β΄ Κλάδου της ΔΝΕ, ο Υποδιοικητής και ο Διευθυντής Σπουδών της ΣΜΥΝ. Εφόσον κάποιος από τους παραπάνω Αξιωματικούς είναι αρχαιότερος από το Διοικητή της ΣΜΥΝ αναπληρώνεται από άλλον Αξιωματικό της Υπηρεσίας του ή της Διευθύνσεώς του.
3.  
  Το ΣΚΕΙΔ συγκαλεί ο Διοικητής της ΔΝΕ σε συγκεκριμένες περιόδους και για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. Για την κατανομή των Ειδικοτήτων σε ομάδες επιλογής
 2. Για την κατανομή των Δοκίμων Υπαξιωματικών σε ομάδες επιλογής
 3. Για την κατανομή των Δοκίμων Υπαξιωματικών σε ειδικότητες
 4. Σε περιπτώσεις αναγκαίας ανακατανομής των Δοκίμων Υπαξιωματικών σε ομάδες επιλογής ειδικοτήτων (π.χ. μείωση των αριθμών σπουδαστών ένεκα παραιτήσεων, λόγων υγείας κ.τ.λ.).
4.  
  Η επιλογή της ειδικότητας που θα αποκτήσει ο Δόκιμος Υπαξιωματικός κατά την διάρκεια των 2 πρώτων ετών φοίτησης, προκύπτει με την ακόλουθη διαδικασία:
 1. Οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί εντός εβδομάδας μετά την ορκωμοσία τους δηλώνουν τις ειδικότητες κατά τη σειρά προτίμησής τους συμπληρώνοντας σχετική αίτηση, με σκοπό να υποτυπωθούν οι ειδικότητες αυξημένης και μειωμένης ζήτησης
 2. Οι ανωτέρω ειδικότητες ταξινομούνται σε ομάδες επιλογής, κάθε μία των οποίων θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο ειδικότητες, και ανακοινώνονται στους Δοκίμους Υπαξιωματικούς.
 3. Το κριτήριο της ταξινόμησης είναι η εξασφάλιση της ομοιομορφίας της κατανομής του υψηλού επιπέδου των σπουδαστών σε όλες τις ειδικότητες, λαμβάνοντας υπόψη την δήλωση των υποψηφίων, δημιουργώντας ομάδες που περιέχουν ειδικότητες αυξημένης και μειωμένης ζήτησης.
 4. Οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί δηλώνουν όλες τις ομάδες επιλογής κατά σειρά προτίμησης
 5. Το ΣΚΕΙΔ εν συνεχεία αξιολογεί τις ανωτέρω δηλώσεις προτίμησης που προβλέπονται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 4 και με βάση την απόλυτη σειρά εισαγωγής τους στη ΣΜΥΝ, συντάσσει πρακτικό ονομαστικής ταξινόμησης των Δοκίμων Υπαξιωματικών ανά ομάδα επιλογής εντός σαράντα (40) ημερών από την ορκωμοσία τους.
 6. Το πρακτικό αυτό φυλάσσεται στην Σχολή και κοινοποιείται στους Δοκίμους Υπαξιωματικούς.
 7. Η βαθμολογία του πρώτου εξαμήνου (Γενικό Μέρος) αποτελεί το κριτήριο για την κατανομή των Δοκίμων Υπαξιωματικών σε ειδικότητες
 8. Οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί επιλέγουν ειδικότητα, από την ομάδα επιλογής που έχουν κατανεμηθεί, με την ολοκλήρωση των εξετάσεων του πρώτου εξαμήνου κατά σειρά αρχαιότητας.
 9. Η αρχαιότητα αυτή προκύπτει από την τελική βαθμολογία του πρώτου εξαμήνου.
 10. Το ΣΚΕΙΔ συντάσσει πρακτικό κατανομής σπουδαστών ανά ειδικότητα, εις τριπλούν, το οποίο κυρώνεται από το Διοικητή της ΔΝΕ και φυλάσσεται στο αρχείο της ΣΜΥΝ.
 11. Αντίγραφο αυτού υποβάλλεται στο ΓΕΝ.
5.  
  Αλλαγή ομάδας επιλογής σπουδαστή μετά την κατανομή του δεν επιτρέπεται, πλην της περίπτωσης που απαιτηθεί η συμπλήρωση κενών θέσεων που θα προκύψουν από παραίτηση ή αποβολή σπουδαστών
6.  
  Υποψήφιος που κατατάσσεται στη Σχολή μετά την κατανομή των σπουδαστών σε ομάδες επιλογής, τοποθετείται σε ομάδα επιλογής με απόφαση του ΣΚΕΙΔ λαμβάνοντας υπόψη τις κενές θέσεις και τη δήλωση επιθυμίας του
7.  
  Σπουδαστής που αποτυγχάνει στη πρώτη τάξη της Σχολής επαναλαμβάνει το πρώτο έτος σπουδών ακολουθώντας την επόμενη Σειρά Δοκίμων Υπαξιωματικών, διατηρώντας την ειδικότητά του. Σε περίπτωση που δεν κατανεμηθεί η ειδικότητά του σε σπουδαστές της επόμενης σειράς, τότε ακολουθεί εκ νέου τη διαδικασία επιλογής μαζί με τους νέους συμμαθητές του και τίθεται τελευταίος στη σειρά επιλογής.
8.  
  Σπουδαστής που αποτυγχάνει στη δεύτερη τάξη της Σχολής επαναλαμβάνει το δεύτερο έτος σπουδών ακολουθώντας την επόμενη τάξη, διατηρώντας την ειδικότητα του, εκτός εάν στην ειδικότητα του δεν έχουν κατανεμηθεί σπουδαστές της επόμενης τάξης, οπότε, με απόφαση του ΣΚΕΙΔ του απονέμεται νέα ειδικότητα λαμβάνοντας υπόψη με τη σειρά που αναγράφονται: τη συνάφεια των γνωστικών αντικειμένων των ειδικοτήτων, την τυχόν ύπαρξη κενών θέσεων, την επιθυμία του ιδίου
Άρθρο 18 "Συμβούλιο Κατανομής Εξειδικεύσεων"
1.  
  Η κατανομή των σπουδαστών της ΣΜΥΝ ανά εξειδίκευση πραγματοποιείται βάσει των προγραμματικών αναγκών του ΠΝ - όπως προκύπτουν από την αρμόδια Διεύθυνση οργάνωσης του ΓΕΝ - και με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση του στελεχιακού δυναμικού των Υπαξιωματικών του ΠΝ. Αρμόδιο όργανο κατανομής τους είναι το Συμβούλιο Κατανομής Εξειδικεύσεων (ΣΚΕΞ).
2.  
  Του Συμβουλίου αυτού προεδρεύει ο Διοικητής ΣΜΥΝ και μετέχουν ως μέλη ο Διευθυντής της Διευθύνσεως Σχεδιάσεως και Οργανώσεως Προσωπικού του ΓΕΝ (ΓΕΝ-Β1), ο Διευθυντής Β΄ Κλάδου της ΔΝΕ, ο Υποδιοικητής και ο Διευθυντής Σπουδών της ΣΜΥΝ. Εφόσον κάποιος από τους παραπάνω Αξιωματικούς είναι αρχαιότερος από τον Διοικητή ΣΜΥΝ αναπληρώνεται από άλλον Αξιωματικό της Υπηρεσίας του ή της Διευθύνσεώς του.
3.  
  Το ΣΚΕΞ συγκαλεί ο Διοικητής της ΔΝΕ πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους για την κατανομή των νέων τριτοετών Δοκίμων Υπαξιωματικών σε εξειδικεύσεις
4.  
  Η απονομή της εξειδίκευσης που θα αποκτήσει ο τριτοετής Δόκιμος Υπαξιωματικός προκύπτει με την ακόλουθη διαδικασία:
 1. Οι δευτεροετείς Δόκιμοι Υπαξιωματικοί μετά την ανακοίνωση της τελικής αρχαιότητας στην ειδικότητα την οποία απέκτησαν μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου έτους σπουδών, δηλώνουν κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των προς απονομή εξειδικεύσεων της ειδικότητας τους, συμπληρώνοντας σχετική αίτηση
 2. Το ΣΚΕΞ εν συνεχεία αξιολογεί τις ανωτέρω δηλώσεις προτίμησης και με βάση την απόλυτη σειρά αρχαιότητας στην ειδικότητα τους, τους κατανέμει σε εξειδικεύσεις ανάλογα με τις ανάγκες του ΠΝ, συντάσσοντας, εις τριπλούν, πρακτικό ονομαστικής ταξινόμησης των Δοκίμων Υπαξιωματικών σε αυτές.
 3. Αντίγραφο του κυρωμένου πρακτικού εγκρίνεται από το Διοικητή της ΔΝΕ, υποβάλλεται ιεραρχικά στο ΓΕΝ και κοινοποιείται στους Δοκίμους Υπαξιωματικούς.
5.  
  Ο σπουδαστής της ΣΜΥΝ που αποτυγχάνει στην τρίτη τάξη της Σχολής επαναλαμβάνει το τρίτο έτος σπουδών ακολουθώντας την επόμενη τάξη, διατηρώντας την εξειδίκευση του, εκτός εάν στην εξειδίκευση του δεν έχουν κατανεμηθεί σπουδαστές της επόμενης τάξης, οπότε, με απόφαση του ΣΚΕΞ του απονέμεται νέα εξειδίκευση λαμβάνοντας υπόψη, κατά σειρά σπουδαιότητα, τη συνάφεια των γνωστικών αντικειμένων των εξειδικεύσεων, την τυχόν ύπαρξη κενών θέσεων και την επιθυμία του ιδίου
Άρθρο 19 "Διεύθυνση Σπουδών"
1.  
  Για τον καλύτερο συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργίας της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας η Διεύθυνση Σπουδών περιλαμβάνει:
 1. Τα τμήματα:
 2. (1) Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης και Τεχνικής Κατάρτισης.
 3. (2) Ναυτικής Εκπαίδευσης.
 4. (3) Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Φυσικής Αγωγής (4) Διδακτικού Προσωπικού.
 5. Τη Γραμματεία
 6. Το Γραφείο Αξιολόγησης και βελτίωσης εκπαίδευσης
2.  
  Η Διεύθυνση Σπουδών έχει τις αρμοδιότητες που εξειδικεύονται στον παρόντα Οργανισμό και κατανέμονται ως ακολούθως:
 1. Το Τμήμα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης και Τεχνικής Κατάρτισης μεριμνά για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, το συντονισμό και την εποπτεία υλοποίησης της θεωρητικής και πρακτικής (στα αντικείμενα ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων), εκπαίδευσης και τεχνικής κατάρτισης των σπουδαστών
 2. Το Τμήμα Ναυτικής Εκπαίδευσης μεριμνά για την προαγωγή της ναυτικής εκπαίδευσης, της ναυτικής τέχνης και γενικότερα της ναυτοσύνης και της εξοικείωσης των σπουδαστών με το ναυτικό στοιχείο.
 3. Επιπρόσθετα μεριμνά για τα θέματα που αφορούν τους εκπαιδευτικούς πλόες.
 4. Το Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Φυσικής Αγωγής μεριμνά για τα θέματα πεζικών ασκήσεων. παρελάσεων, πυρών και άθλησης των Δοκίμων Υπαξιωματικών, συγκρότησης αντιπροσωπευτικών αθλητικών ομάδων και βελτίωσης της αθλητικής υποδομής.
 5. Το Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού μεριμνά για το συντονισμό και έλεγχο του Διδακτικού προσωπικού των τομέων ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και την εποπτεία του διδακτικού έργου
 6. Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Σπουδών εκδίδει τα πιστοποιητικά Σπουδών και τα πτυχία αποφοιτήσεως, μεριμνά για την τήρηση, συμπλήρωση και υποβολή των πρωτοκόλλων προφορικής και γραπτής βαθμολογίας καθώς και των πινάκων τελικής βαθμολογίας των σπουδαστών
 7. Το Γραφείο Αξιολόγησης και Βελτίωσης εκπαίδευσης είναι υπεύθυνο για την διαχείριση των θεμάτων που αφορούν την αξιολόγηση της εκπαίδευσης και την βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.
 8. Κεφάλαιο Δ Διδακτικό Προσωπικό.
Άρθρο 20 "Κατηγορίες Διδακτικού Προσωπικού"
1.  
  Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής αποτελείται από:
 1. το στρατιωτικό διδακτικό προσωπικό, και
 2. το λοιπό διδακτικό προσωπικό
Άρθρο 21 "Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό"
1.  
  Το Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό (Σ.Δ.Π.) της Σχολής αποτελείται από:.
 1. Το στρατιωτικό προσωπικό που περιλαμβάνει:
 2. (1) Αξιωματικούς του ΠΝ ή άλλων κλάδων ή των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.
 3. (2) Ανθυπασπιστές - Υπαξιωματικούς του ΠΝ.
 4. (3) Οπλίτες που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση.
 5. Προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος
2.  
  Τα προσόντα για κάθε κατηγορία του στρατιωτικού διδακτικού Προσωπικού, καθορίζονται ως ακολούθως:
 1. Οι Αξιωματικοί του ΠΝ ή άλλων κλάδων ή των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων πρέπει να είναι τουλάχιστον κάτοχοι πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι, Α.Σ.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι ή ισοτίμου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο του διδασκόμενου μαθήματος ή απόφοιτοι ΑΣΣΥ και να έχουν τουλάχιστον ανάλογη εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.
 2. Οι Ανθυπασπιστές – Υπαξιωματικοί του ΠΝ πρέπει να είναι τουλάχιστον κάτοχοι πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο του διδασκόμενου μαθήματος και να έχουν τουλάχιστον ανάλογη εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.
 3. Οι οπλίτες θητείας να είναι τουλάχιστον κάτοχοι πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι ή ισοτίμου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο του διδασκόμενου μαθήματος.
 4. Το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος να είναι κατά προτεραιότητα κάτοχοι πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο του διδασκόμενου μαθήματος και να έχουν τουλάχιστον ανάλογη εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.
3.  
  Για την επιλογή στο Σ.Δ.Π. της ΣΜΥΝ συνεκτιμάται η συνολική θεωρητική κατάρτιση του υποψηφίου, η γενικότερη διοικητική, επιτελική και επαγγελματική εμπειρία του και εάν το συνολικό έργο του υποψηφίου τον καθιστά ικανό για αυτοδύναμη διδασκαλία, στην έκταση που αυτό επιβάλλεται από το γνωστικό αντικείμενο που καλείται να διδάξει.
4.  
  Το έργο του Σ.Δ.Π. είναι κατ’ εξοχήν διδακτικό και περιλαμβάνει:.
 1. Διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων
 2. Συμμετοχή σε ενισχυτική διδασκαλία
 3. Διδακτική υποστήριξη εκπαιδευτικών υποχρεώσεων σπουδαστών της Σχολής
 4. Διεξαγωγή εξετάσεων, αξιολόγηση σπουδαστών
 5. Οργάνωση και επίβλεψη εργασιών σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του οικείου Τομέα και εργαστηριακών ασκήσεων
 6. Συμμετοχή σε συνέδρια
 7. Συμμετοχή σε ερευνητικά σεμινάρια
 8. Συγγραφή διδακτικών σημειώσεων
5.  
  Το Σ.Δ.Π. διορίζεται με διαδικασία ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογής από τη Σχολή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 22 "Λοιπό Διδακτικό Προσωπικό"
1.  
  Το Λοιπό Διδακτικό Προσωπικό αποτελείται από:
 1. Μόνιμους Πολιτικούς Υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ
 2. Ιδιώτες που προσλαμβάνονται για την παροχή διδακτικού έργου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με μισθό ή ωρομίσθιο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
2.  
  Τα προσόντα για το λοιπό διδακτικό προσωπικό, καθορίζονται ως ακολούθως:
 1. Οι Μόνιμοι Πολιτικοί Υπάλληλοι του ΥΠΕΘΑ να είναι κατά προτεραιότητα κάτοχοι πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι ή ισοτίμου τίτλου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο του διδασκόμενου μαθήματος και να έχουν τουλάχιστον ανάλογη εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.
 2. Οι ιδιώτες να είναι κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.
 3. Τα ειδικότερα προσόντα του λοιπού διδακτικού προσωπικού καθορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στην εκάστοτε προκήρυξη πλήρωσης θέσεων διδακτικού προσωπικού
3.  
  Το έργο του λοιπού διδακτικού προσωπικού είναι αντίστοιχο με αυτό του Σ.Δ.Π. Το ανωτέρω προσωπικό διορίζεται για την παροχή διδακτικού έργου και, αν συντρέχει λόγος, απαλλάσσεται από αυτό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις. Κεφάλαιο Ε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
Άρθρο 23 "Προγράμματα Σπουδών"
1.  
  Τα Προγράμματα Σπουδών της ΣΜΥΝ διακρίνονται σε Ειδικότητας και Εξειδίκευσης. Το Πρόγραμμα Σπουδών Ειδικότητας παρακολουθείται από τους Δοκίμους Υπαξιωματικούς πρώτης και δευτέρας τάξης ενώ το Πρόγραμμα Σπουδών Εξειδίκευσης από τους Δόκιμους Υπαξιωματικούς τρίτης τάξης.
2.  
  Τα Προγράμματα Σπουδών Ειδικότητας/Εξειδίκευσης περιλαμβάνουν την ακαδημαϊκή, στρατιωτική και ναυτική εκπαίδευση, καθώς και την πρακτική εκπαίδευση/τεχνική κατάρτιση όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος Οργανισμού. Το περιεχόμενο των Προγραμμάτων Σπουδών Ειδικότητας / Εξειδίκευσης προσδιορίζονται με απόφαση του Ε.Σ. της ΣΜΥΝ και εγκρίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση εκπαίδευσης του ΓΕΝ στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων του άρθρου 8.
3.  
  Το Πρόγραμμα Σπουδών διακρίνεται στο γενικό (Α’ εξάμηνο), στο ανά ειδικότητα (Β’, Γ’ και Δ’ εξάμηνο), και στο ανά εξειδίκευση (Ε’ και ΣΤ’ εξάμηνο) μέρος και περιέχει:
 1. τους τίτλους και το περιεχόμενο των μαθημάτων και των αντικειμένων ναυτικής, στρατιωτικής εκπαίδευσης και πρακτικής εκπαίδευσης,
 2. την κατανομή των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα και αντικείμενο ναυτικής, στρατιωτικής και πρακτικής εκπαίδευσης,
 3. τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και των αντικειμένων ναυτικής, στρατιωτικής και πρακτικής εκπαιδεύσεως / τεχνικής κατάρτισης για τον υπολογισμό του βαθμού του Δοκίμου Υπαξιωματικού για κάθε εξάμηνο και έτος σπουδών του στη ΣΜΥΝ
 4. την κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα σπουδών βάσει της χρονικής αλληλουχίας ή αλληλεξάρτησής τους
Άρθρο 24 "Κατάρτιση Προγραμμάτων Σπουδών"
1.  
  Οι Υπεύθυνοι Τομέων σε συνεργασία με το Διευθυντή Σπουδών εισηγούνται στο Ε.Σ. τις προτάσεις που αφορούν στον Τομέα τους, για το Πρόγραμμα Σπουδών, το αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Για τα θέματα που αφορούν τη ναυτική και στρατιωτική εκπαίδευση, αρμόδιος εισηγητής είναι ο Διευθυντής Σπουδών.
2.  
  Τα προγράμματα σπουδών του επόμενου ακαδημαϊκού έτους σε περίπτωση μεταβολών, εγκρίνονται από το ΓΕΝ μέχρι το τέλος Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους
3.  
  Ο ετήσιος εκπαιδευτικός προγραμματισμός του επομένου ακαδημαϊκού έτους καταρτίζεται κάθε Ιούνιο και εγκρίνεται από το ΓΕΝ. Περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ακαδημαϊκής, στρατιωτικής και ναυτικής εκπαίδευσης και τεχνικής κατάρτισης.
4.  
  Ο Οδηγός Σπουδών της ΣΜΥΝ εγκρίνεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και περιέχει τα ακόλουθα θέματα:
 1. Την ιστορία της Σχολής
 2. Τις σπουδές στη ΣΜΥΝ
 3. Την ακαδημαϊκή, ναυτική και στρατιωτική Εκπαίδευση
 4. Τους τομείς και τα εργαστήρια στη ΣΜΥΝ
 5. Το Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.).
 6. Το περιεχόμενο των μαθημάτων
Άρθρο 25 "Οργάνωση Σπουδών"
1.  
  Οι σπουδές στη ΣΜΥΝ διαρκούν τρία (3) εκπαιδευτικά έτη. Κατά το πρώτο και δεύτερο εκπαιδευτικό έτος (πρώτη και δεύτερη Τάξη) οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών το οποίο περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την ειδικότητα που έχουν αποκτήσει. Κατά το τρίτο εκπαιδευτικό έτος (τρίτη τάξη) οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών το οποίο περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την εξειδίκευση της ειδικότητας που έχουν αποκτήσει.
2.  
  Το εκπαιδευτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επομένου ημερολογιακού έτους. Με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και έγκριση του ΓΕΝ, μπορεί να οριστεί διαφορετική ημερομηνία έναρξης και λήξης του εκπαιδευτικού έτους.
3.  
  Οι σπουδές στη ΣΜΥΝ οργανώνονται σε δύο περιόδους εκπαίδευσης, τη χειμερινή και τη θερινή. Η χειμερινή εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει δύο εκπαιδευτικά εξάμηνα. Η διάρκεια κάθε εκπαιδευτικού εξαμήνου είναι κατά μέγιστο δέκα έξι (16) εκπαιδευτικές εβδομάδες μαθημάτων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι σπουδαστές δύνανται να συμμετέχουν σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, και έως τρεις (3) πλήρεις εκπαιδευτικές εβδομάδες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Κάθε εβδομάδα περιλαμβάνει πέντε (5) εκπαιδευτικές ημέρες, Δευτέρα έως και Παρασκευή, και κάθε εκπαιδευτική ημέρα περιλαμβάνει έως έξι (6) ώρες διδασκαλίας και δύο (2) ώρες μελέτης τουλάχιστον. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εκπαιδευτικών εξαμήνων ορίζονται στον ετήσιο εκπαιδευτικό προγραμματισμό. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν πραγματοποιηθεί μέρος των προγραμματισμένων ωρών διδασκαλίας μαθήματος, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια αναπλήρωσής τους. Σε κάθε περίπτωση, οι απώλειες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των προγραμματισμένων ωρών του μαθήματος.
4.  
  Τα διδασκόμενα μαθήματα δύνανται να ολοκληρώνονται σε ένα εξάμηνο ή να εξελίσσονται και στα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους. Ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματος, ο οποίος προσδιορίζει το ποσοστό συμμετοχής του μαθήματος στον τελικό βαθμό του έτους, καθορίζεται από το Ε.Σ με βάση τις συνολικές ώρες διδασκαλίας και αναγράφεται στο πρόγραμμα σπουδών.
5.  
  Η Θερινή Εκπαιδευτική Περίοδος ξεκινάει αμέσως μετά το πέρας της Χειμερινής Περιόδου Εκπαίδευσης και περατώνεται πριν την έναρξη του επόμενου εκπαιδευτικού έτους. Το περιεχόμενό της ορίζεται στο άρθρο 27.
6.  
  Η Χειμερινή Εκπαιδευτική Περίοδος περιλαμβάνει ολιγοήμερους εκπαιδευτικούς πλόες με διαφόρους τύπους σκαφών, κατά κανόνα τις μη εργάσιμες μέρες, πλόες με υποβρύχια, πτήσεις με αεροσκάφη και ελικόπτερα, και κάθε άλλη σχετική εκπαιδευτική δραστηριότητα, που κρίνεται απαραίτητη από το Ε.Σ. και περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Σπουδών.
7.  
  Το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως στα εκπαιδευτικά ταξίδια καθορίζεται από τον Διοικητή με υπεύθυνο τήρησης αυτού τους Κυβερνήτες των Πολεμικών Πλοίων που διατίθενται για την πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού ταξιδιού
8.  
  Τους σπουδαστές συνοδεύουν στα ταξίδια οι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί της σχολής που ορίζονται από τον Διοικητή
9.  
  Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας της ναυτικής και στρατιωτικής εκπαίδευσης στη ΣΜΥΝ κατά τη Χειμερινή και Θερινή Εκπαιδευτική Περίοδο καθορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών
10.  
  Η παρακολούθηση των μαθημάτων της ακαδημαϊκής, στρατιωτικής και ναυτικής εκπαίδευσης καθώς και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών είναι υποχρεωτικές για τους σπουδαστές
11.  
  Σε περίπτωση μαθήματος που διδάσκεται σε μεγάλο αριθμό σπουδαστών επιδιώκεται η διαίρεση της τάξης σε τμήματα με μέγιστο αριθμό τα τριάντα (30) άτομα. Ειδικά για τα εργαστηριακά μαθήματα ο αριθμός των σπουδαστών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) άτομα ανά θέση εργασίας.
12.  
  Σε περίπτωση μαθήματος που διδάσκεται από περισσότερα του ενός μέλη του διδακτικού προσωπικού, τα μέλη αυτά συγκροτούν την επιτροπή του μαθήματος. Η επιτροπή του μαθήματος εξασφαλίζει την ομοιομορφία της διδασκαλίας, ως προς το περιεχόμενο και την έκταση της διδακτέας ύλης, των ασκήσεων, των εργαστηρίων και των εξετάσεων.
Άρθρο 26 "Εξετάσεις - Βαθμός Μαθήματος."
1.  
  Στο Πρόγραμμα Σπουδών καθορίζεται η μέθοδος της εξέτασης κάθε μαθήματος (γραπτά ή προφορικά ή γραπτά και προφορικά)
2.  
  Πέραν των καθοριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, με το πέρας κάθε εξαμήνου και για κάθε μάθημα δίνεται προφορική βαθμολογία από τον διδάσκοντα. Η βαθμολογία αυτή προκύπτει από την επίδοση σε εργασίες και ασκήσεις που ανατέθηκαν, την επίδοση στα πρόχειρα διαγωνίσματα επί της ύλης που διδάχθηκε καθώς επίσης και από τη γενική άποψη που έχει σχηματίσει ο διδάσκων από τη συμμετοχή του σπουδαστή στην τάξη. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα διεξάγονται μία (1) τουλάχιστον γραπτή εξέταση για τα θεωρητικά μαθήματα ενώ στα πρακτικά, θέση διαγωνίσματος θα επέχουν προφορικές ή πρακτικές εξετάσεις επί συγκεκριμένων αντικειμένων. Στην περίπτωση μαθήματος με θεωρητικό και πρακτικό - εργαστηριακό μέρος, στο Π.Σ. θα αναγράφεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέρους στη συνολική βαθμολογία.
3.  
  Σπουδαστής που για οποιοδήποτε λόγο δεν έλαβε προφορική βαθμολογία σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, δεν μπορεί να προσέλθει στις τελικές εξετάσεις εξαμήνου εάν προηγουμένως δεν αποκτήσει τη βαθμολογία αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση βαθμολογείται με μηδέν στα μαθήματα αυτά. Για το λόγο αυτό και εφ’ όσον είναι δυνατό λαμβάνεται μέριμνα από τη Διεύθυνση Σπουδών ώστε να αποκτηθεί προφορική βαθμολογία πριν την έναρξη των εξετάσεων του εξαμήνου.
4.  
  Τα μαθήματα της ακαδημαϊκής, στρατιωτικής και ναυτικής εκπαιδεύσεως βαθμολογούνται με άριστα το εκατό (100). Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει ως ο μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας και του διπλάσιου της βαθμολογίας της εξετάσεως όπου αυτή προβλέπεται, (εφαρμόζεται ο τύπος (Π+2Ε)/3 όπου Π νοείται η προφορική βαθμολογία και Ε η βαθμολογία τελικής εξέτασης). Για τα μαθήματα που από το Π.Σ. δεν προβλέπονται τελικές εξετάσεις εξαμήνου, η προφορική βαθμολογία εξαμήνου αποτελεί τον τελικό βαθμό του μαθήματος για το εξάμηνο αυτό.
5.  
  Ο σπουδαστής θεωρείται επιτυχών σε κάθε μάθημα, όταν λάβει σε αυτό βαθμό τουλάχιστον πενήντα (50). Σε περίπτωση αποτυχίας, επανεξέταση των μαθημάτων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα Οργανισμό για τις εξετάσεις και πριν από την έναρξη των μαθημάτων της νέας εκπαιδευτικής περιόδου. Της επανεξέτασης εξαιρούνται τα μαθήματα της φυσικής αγωγής, των πεζικών ασκήσεων και των εφολκίων τα οποία λαμβάνονται υπόψη μόνο στη βαθμολόγηση των ναυτικών και στρατιωτικών προσόντων.
6.  
  Στην επανεξέταση σπουδαστής θεωρείται επιτυχών, όταν λάβει σε κάθε μάθημα βαθμολογία τουλάχιστον πενήντα (50). Σε περίπτωση επιτυχίας κατά την επανεξέταση μαθήματος λόγω αρχικής αποτυχίας, ο βαθμός του μαθήματος λογίζεται πενήντα (50) ανεξαρτήτως της βαθμολογίας της επανεξετάσεως.
7.  
  Το Ε.Σ. αποφασίζει γενικά για τον τρόπο και την διαδικασία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων και τη σύνταξη των πρωτοκόλλων βαθμολογιών και αναβαθμολόγησης των εκπαιδευτικών εξαμήνων των σπουδαστών της ΣΜΥΝ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο, η αμεροληψία και η διαφάνεια.
8.  
  Το πρόγραμμα των εξετάσεων καταρτίζεται από τον Διευθυντή Σπουδών και κοινοποιείται στους σπουδαστές δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Το πρόγραμμα εξετάσεων περιλαμβάνει περιγραφή της διαδικασίας των εξετάσεων, το προσωπικό επιτηρήσεως και τα καθήκοντά του, τις υποχρεώσεις των εξεταζομένων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
9.  
  Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των εξεταζόμενων γίνεται από τον διδάσκοντα το μάθημα. Σε περίπτωση μαθήματος που διδάσκεται από περισσότερα του ενός μέλη, ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει από τα μέλη της επιτροπής του μαθήματος όπως προκύπτει από την παράγραφο 12 του άρθρου 25.
10.  
  Με μέριμνα της Γραμματείας της Διεύθυνσης Σπουδών κοινοποιείται στους σπουδαστές αντίγραφο του πρωτοκόλλου βαθμολογίας. Οι σπουδαστές έχουν δικαίωμα υποβολής γραπτής ενστάσεως στη Διεύθυνση Σπουδών, για επανεξέταση του γραπτού τους από τον διδάσκοντα/ντες, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου βαθμολογίας. Σε περίπτωση αναβαθμολόγησης, συντάσσεται πρωτόκολλο επανεξετάσεως σύμφωνα με τη ρύθμιση παραγράφου 7 παρόντος άρθρου.
11.  
  Ο Διοικητής είναι δυνατόν να αποφασίσει την ακύρωση και επανάληψη της εξετάσεως κάποιου μαθήματος, εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι αυτή διενεργήθηκε κατά τρόπο αντικανονικό ή μεροληπτικό
12.  
  Τα γραπτά δοκίμια φυλάσσονται στο αρχείο της Γραμματείας της Διεύθυνσης Σπουδών για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της εξέτασης, οπότε και καταστρέφονται
13.  
  Σπουδαστής ο οποίος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις τελικές εξετάσεις βαθμολογείται με μηδέν. Σπουδαστής ο οποίος απουσιάζει δικαιολογημένα από τις εξετάσεις εξαμήνων, σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, εξετάζεται σε αυτά μεμονωμένα μετά την άρση του κωλύματος, παρουσιαζόμενος προς εξέταση, το αργότερο εντός μηνός από του πέρατος των κανονικών εξετάσεων. Η προθεσμία του ενός μηνός, μετά το πέρας των εξετάσεων του Β’, Δ’ και ΣΤ’ εξαμήνου, περιορίζεται από την ημερομηνία ενάρξεως του Θερινού Εκπαιδευτικού Πλου και από την περίοδο επανεξέτασης. Εάν ο σπουδαστής δεν παρουσιαστεί, προς εξέταση εντός των ανωτέρω προθεσμιών βαθμολογείται με μηδέν. Για τη διαδικασία των εξετάσεων ισχύουν αντιστοίχως τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 7 έως και 12 του παρόντος άρθρου.
14.  
  Αρμόδιος να κρίνει το δικαιολογημένο ή μη της απουσίας του σπουδαστή από τις κανονικές εξετάσεις, είναι ο Διοικητής της Σχολής
Άρθρο 27 "Θερινή Εκπαιδευτική Περίοδος"
1.  
  Η Θερινή Εκπαιδευτική Περίοδος δύναται να περιλαμβάνει:
 1. Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου (Θ.Ε.Π.), διάρκειας ενός μηνός, περίπου, με πλοία του ΠΝ που διατίθενται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό ή και με συμμετοχή των Δοκίμων Υπαξιωματικών σε αντίστοιχους εκπαιδευτικούς πλόες έτερων χωρών, όπου πραγματοποιείται θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.
 2. Συμμετοχή των Δοκίμων Υπαξιωματικών σε δραστηριότητες επιχειρησιακής εκπαιδεύσεως των μονάδων του Αρχηγείου Στόλου
 3. Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε Υπηρεσίες του Π.Ν.
2.  
  Στο Θ.Ε.Π συμμετέχουν όλοι οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί πλην των Δοκίμων Υπαξιωματικών τρίτης τάξης που ονομάζονται Κελευστές. Σε περίπτωση μη επάρκειας των διατιθέμενων μέσων, δύναται να εξαιρεθεί του Θ.Ε.Π., αριθμός ειδικοτήτων Δοκίμων Υπαξιωματικών της δεύτερης τάξης, οι οποίες θα εκπαιδεύονται κατά την ανωτέρω παράγραφο με άλλα μέσα.
3.  
  Οι ακριβείς ημερομηνίες ενάρξεως και λήξεως της Θερινής Εκπαιδευτικής Περιόδου καθορίζονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διοικήσεις του ΠΝ. Το πρόγραμμα του Θ.Ε.Π. καταρτίζεται από τη Σχολή και υποβάλλεται ιεραρχικά για έγκριση.
4.  
  Ο Κυβερνήτης του πλοίου ή ο αρχαιότερος Κυβερνήτης από τα πλοία που διατίθενται για τον Θ.Ε.Π. των Δοκίμων Υπαξιωματικών έχει, κατά τη διάρκεια του πλου, τη δικαιοδοσία και τα καθήκοντα του Διοικητού της Σχολής, όπως αυτά καθορίζονται στις κείμενες διατάξεις και στον Οργανισμό αυτό.
5.  
  Οι αναφορές που υποβάλλονται από το Πλοίο που εκτελεί εκπαιδευτικό πλου και αφορούν τους Δοκίμους Υπαξιωματικούς καθώς και την εξέλιξη του ταξιδιού κοινοποιούνται και στη ΣΜΥΝ
6.  
  Ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής, εφόσον συμμετέχει στον εκπαιδευτικό Πλου και δεν συμμετέχει ο Υποδιοικητής, πέρα από τα καθήκοντα του εκτελεί και καθήκοντα Υποδιοικητή, όπως αυτά καθορίζονται στον Οργανισμό αυτό
7.  
  Εφόσον δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του Υποδιοικητή και του Διευθυντή Σπουδών στον Εκπαιδευτικό Πλου, καθήκοντα Υποδιοικητή και Διευθυντή Σπουδών ανατίθενται, με Διαταγή του Διοικητού της ΣΜΥΝ, στους αρχαιότερους Αξιωματικούς της Σχολής που συμμετέχουν στον Πλου
8.  
  Εγκαίρως και κατόπιν εισηγήσεως από τον Κυβερνήτη ή τους Κυβερνήτες, κατά περίπτωση, των Πλοίων στον Διοικητή της Σχολής, καθορίζεται με απόφαση του τελευταίου το προσωπικό της Σχολής και του Πλοίου, το οποίο θα προταθεί για την διδασκαλία των μαθημάτων κατά την διάρκεια του πλου
9.  
  Κατά την εκπαίδευση στο Πλοίο ή τις υπηρεσίες οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί αποκτούν γνώσεις με την πρακτική κυρίως διδασκαλία και τις εφαρμογές. Στο τέλος της εκπαιδεύσεως οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί υποβάλλονται σε εξετάσεις στα μαθήματα που διδάχθηκαν, σύμφωνα με το Π.Σ.
10.  
  Η τελική βαθμολογία στα μαθήματα της θερινής περιόδου εκπαιδεύσεως, όπως αυτό καθορίζεται στο Π.Σ., λαμβάνεται μετά από διενέργεια εξετάσεων κατά το πέρας της θερινής εκπαιδευτικής περιόδου. Το πρόγραμμα των εξετάσεων καταρτίζεται από τον εκτελούντα καθήκοντα εν πλω Διευθυντή Σπουδών και εγκρίνεται από τον Κυβερνήτη του Πλοίου εκτελούντα καθήκοντα Διοικητή της Σχολής, ή το Διοικητή / Διευθυντή της Ν.Υ. που τοποθετήθηκε ο σπουδαστής κατά την θερινή περίοδο, ο οποίος έχει την ευθύνη της διενέργειας των εξετάσεων και ισχύουν αντιστοίχως τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 7 έως και 12 του άρθρου 26. Ο βαθμός μαθήματος της θερινής περιόδου εκπαιδεύσεως είναι ο μέσος όρος:.
 1. Της επίδοσης του σπουδαστή στην πρακτική εφαρμογή του μαθήματος
 2. Του βαθμού της εξέτασης του μαθήματος
11.  
  Ο σπουδαστής θεωρείται επιτυχών σε κάθε μάθημα, όταν λάβει σε αυτό βαθμό τουλάχιστον πενήντα (50). Σε περίπτωση αποτυχίας, επανεξέταση των μαθημάτων διενεργείται μετά το πέρας του Θ.Ε.Π. ή της θερινής εκπαιδευτικής περιόδου στη ΣΜΥΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα Οργανισμό για τις εξετάσεις και πριν από την έναρξη των μαθημάτων της νέας εκπαιδευτικής περιόδου.
12.  
  Σε περίπτωση επανεξέτασης ο σπουδαστής θεωρείται επιτυχών, όταν λάβει σε κάθε μάθημα βαθμολογία τουλάχιστον πενήντα (50). Σε περίπτωση επιτυχίας κατά την επανεξέταση μαθήματος λόγω αρχικής αποτυχίας, ο βαθμός του μαθήματος λογίζεται πενήντα (50), ανεξαρτήτως της βαθμολογίας της επανεξετάσεως.
Άρθρο 28 "Στρατιωτικά και Ναυτικά Προσόντα – Βαθμολογία"
1.  
  Τα στρατιωτικά και τα ναυτικά προσόντα βαθμολογούνται με ανώτατο όριο βαθμολογίας το εκατό (100). Σπουδαστής θεωρείται ότι έχει την ελάχιστη απαιτούμενη επάρκεια στα ανωτέρω προσόντα αν βαθμολογηθεί με πενήντα (50), για καθένα από αυτά.
2.  
  Για τη βαθμολόγηση των στρατιωτικών προσόντων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
 1. Σωματικά Προσόντα:
 2. Υγεία, παράστημα και αντοχή σε παρατεταμένη προσπάθεια
 3. Διανοητικά Προσόντα:
 4. ικανότητα αφομοιώσεως νέων εξελίξεων νοημοσύνη, κρίση, αντίληψη της πραγματικότητας, επινοητικότητα, δημιουργικότητα
 5. Ηθικά Προσόντα που προσδιορίζουν το ήθος και τον χαρακτήρα:
 6. Ειλικρίνεια, ευθύτητα, συνέπεια, αξιοπρέπεια, ευσυνειδησία, πειθαρχεία, εχεμύθεια, τιμιότητα, σεμνότητα, αίσθημα ευθύνης, ανάληψη ευθυνών, αμεροληψία και δικαιοσύνη
 7. Ψυχικά Προσόντα:
 8. Ευψυχία, σθεναρότητα, συναισθηματική σταθερότητα, εμμονή στο σκοπό, υπομονή, δύναμη θελήσεως, θάρρος στους φυσικούς κινδύνους, θάρρος της γνώμης, πνεύμα συνεργασίας, αποφασιστικότητα, πρωτοβουλία, αυτοπεποίθηση, ψυχραιμία, αυτοκυριαρχία, σταθερότητα στις γνώμες και αποφάσεις
 9. Επαγγελματικά Προσόντα που προσδιορίζουν την στρατιωτική συμπεριφορά και αγωγή:
 10. μεθοδικότητα, ζήλος, ενδιαφέρον και πνεύμα ανησυχίας για την υπηρεσία, ενδιαφέρον για τη συντήρηση και διασφάλιση του δημόσιου πλούτου και γενικά το στρατιωτικό πνεύμα, δηλαδή αγάπη προς το στρατιωτικό επάγγελμα και τις στρατιωτικές παραδόσεις και τέλος το αίσθημα συναδελφικότητας και αλληλεγγύης
 11. Οι αθλητικές επιδόσεις
3.  
  Για τη βαθμολόγηση των ναυτικών προσόντων λαμβάνονται υπόψη, τα ακόλουθα:
 1. Η απόδοση κατά τους εκπαιδευτικούς πλόες
 2. Η αντοχή στη ναυτία
 3. Η απόδοση στην κολύμβηση
 4. Η απόδοση στα ναυτικά εμπόδια
 5. Η συμμετοχή σε ομάδες ναυτικού αθλητισμού
4.  
  Τα στρατιωτικά και ναυτικά προσόντα βαθμολογούνται:
 1. Κατά το τέλος του πρώτου χειμερινού εξαμήνου
 2. Κατά το τέλος του δεύτερου χειμερινού εξαμήνου και
 3. Κατά το τέλος της θερινής εκπαιδευτικής περιόδου.
 4. Η Επιτροπή βαθμολογήσεως αποτελείται, στις ανωτέρω περιπτώσεις α’ και β’ από τον Διοικητή της ΣΜΥΝ., τον Υποδιοικητή και τον Επιτηρητή του τμήματος / ειδικότητας του σπουδαστή, και στην περίπτωση γ’ από τον εκτελούντα χρέη Διοικητού της ΣΜΥΝ, τον αξιωματικό που ασκεί καθήκοντα Υποδιοικητή και τον Επιτηρητή του τμήματος/ειδικότητας κατά το Θ.Ε.Π., ή το Διοικητή της Ν. Υπηρεσίας και τον υπεύθυνο επιτελή της ΣΜΥΝ για την θερινή εκπαιδευτική περίοδο στις Ναυτ.
 5. Υπηρεσίες.
 6. Στην περίπτωση γ’ ο Διοικητής της ΣΜΥΝ θεωρεί τις σχετικές βαθμολογίες.
 7. Ο βαθμός του σπουδαστή στα στρατιωτικά και ναυτικά προσόντα είναι, σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις α’,β’ και γ’, ο μέσος όρος των βαθμών των μελών της Επιτροπής.
 8. Ο βαθμός έτους του σπουδαστή στα στρατιωτικά και ναυτικά προσόντα των περιπτώσεων α, β και γ υπολογίζεται με συντελεστές βαρύτητας 0.30, 0.30 και 0.40 αντίστοιχα.
 9. Ειδικά για τους σπουδαστές οι οποίοι δεν συμμετέχουν στο Θ.Ε.Π. ή σε πλόες με μονάδες του Αρχηγείου Στόλου και εκτελούν πρακτική εκπαίδευση σε υπηρεσίες ξηράς, δεν βαθμολογούνται στα ναυτικά προσόντα για την περίπτωση γ’ και οι συντελεστές βαρύτητας είναι 0.50 και 0.50 για τις περιπτώσεις α’ και β’.
5.  
  Η έναρξη και η λήξη των εκπαιδευτικών περιόδων για τη βαθμολόγηση των προσόντων καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 25. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπου μεσολαβεί χρονικό διάστημα μεταξύ του πέρατος της θερινής εκπαιδευτικής περιόδου και της έναρξης του επόμενου ακαδημαϊκού έτους ή του πέρατος του δεύτερου χειμερινού εξαμήνου και της ορκωμοσίας σε κελευστή, εάν Δόκιμος Υπαξιωματικός υποπέσει σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 52, δύναται με διαταγή του Διοικητού και κατόπιν απόφασης της επιτροπής βαθμολόγησης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, να επέλθει αλλαγή στη βαθμολόγηση των στρατιωτικών προσόντων.
6.  
  Η βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης των στρατιωτικών και ναυτικών προσόντων περιλαμβάνεται σε σχετική διαταγή του Διοικητού της Σχολής
7.  
  Με μέριμνα της Γραμματείας της Διεύθυνσης Σπουδών κοινοποιείται στους σπουδαστές αντίγραφο του πρωτοκόλλου βαθμολογίας στρατιωτικών και ναυτικών προσόντων
Άρθρο 29 "Σειρά Επιτυχίας – Αρχαιότητα"
1.  
  Ο βαθμός κάθε εκπαιδευτικού εξαμήνου της χειμερινής εκπαιδευτικής περιόδου, προκύπτει από:
 1. Τα μαθήματα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και τα αντικείμενα της ναυτικής και στρατιωτικής εκπαίδευσης,
 2. Τα ναυτικά προσόντα, και
 3. Τα στρατιωτικά προσόντα και είναι εκφρασμένος επί τοις εκατό υπολογίζεται δε με τους συντελεστές 0,8, 0,1 και 0,1 αντίστοιχα
2.  
  Ο βαθμός της θερινής εκπαιδευτικής περιόδου που αφορά τα θεωρητικά / πρακτικά μαθήματα, τα ναυτικά και τα στρατιωτικά προσόντα είναι εκφρασμένος επί τοις εκατό και υπολογίζεται με τους συντελεστές 0,2, 0,4 και 0,4 αντίστοιχα. Στην περίπτωση που οι σπουδαστές δεν συμμετέχουν σε Θ.Ε.Π. ή σε πλόες με μονάδες του Αρχηγείου Στόλου, ο βαθμός υπολογίζεται με τους συντελεστές 0.6 (θεωρητικά/πρακτικά μαθήματα) και 0.4 (στρατιωτικά προσόντα).
3.  
  Ο βαθμός κάθε εκπαιδευτικού έτους που αφορά το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο της χειμερινής εκπαιδευτικής περιόδου, καθώς και τη θερινή εκπαιδευτική περίοδο, είναι εκφρασμένος επί τοις εκατό και σταθμίζεται με τους συντελεστές 0,4, 0,4 και 0,2 αντίστοιχα
4.  
  Ο βαθμός πτυχίου (Β.Π.) υπολογίζεται από το άθροισμα των βαθμών έτους με συντελεστές βαρύτητας 0,3 για το Α΄ έτος, 0,3 για το Β’ έτος και 0,4 για το Γ΄ έτος ως ακολούθως: ΒΠ = 0,3*Α + 0,3*Β + 0,4*Γ Όπου:ΒΠ είναι ο βαθμός πτυχίου εκφρασμένος επί τοις εκατό, με ακρίβεια τρίτου δεκαδικού ψηφίου, Αείναι ο τελικός βαθμός που έλαβε ο σπουδαστής στο Α’ έτος, εκφρασμένος επί τοις εκατό με ακρίβεια τρίτου δεκαδικού ψηφίου, Βείναι ο τελικός βαθμός που έλαβε ο σπουδαστής στο Β’ έτος εκφρασμένος επί τοις εκατό με ακρίβεια τρίτου δεκαδικού ψηφίου, και Γείναι ο τελικός βαθμός που έλαβε ο σπουδαστής στο Γ’ έτος εκφρασμένος επί τοις εκατό με ακρίβεια τρίτου δεκαδικού ψηφίου.
5.  
  Η αρχαιότητα για τους Δοκίμους Υπαξιωματικούς προσδιορίζεται από τον βαθμό του προηγούμενου εκπαιδευτικού έτους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνεται υπόψη επιπλέον και η αρχαιότητα του προηγούμενου έτους. Η τελική αρχαιότητα αποφοίτησης, καθορίζεται από το Β.Π. και σε περίπτωση ισοβαθμίας από την κατεχόμενη αρχαιότητα στο 3ο έτος.
6.  
  Ο αρχαιότερος σπουδαστής της τρίτης τάξης της ΣΜΥΝ φέρει τον τίτλο του Αρχηγού της Σχολής. Περαιτέρω διατάξεις που αφορούν την διοικητική οργάνωση των Δοκίμων Υπαξιωματικών, περιλαμβάνονται στο άρθρο 46 του παρόντος οργανισμού.
7.  
  Η διάκριση των στρατιωτικών και ναυτικών προσόντων απονέμεται με Διαταγή του Διοικητού στους σπουδαστές της ΣΜΥΝ που πέτυχαν τη μεγαλύτερη αντίστοιχη βαθμολογία κατά το προηγούμενο έτος
8.  
  Οι επαναλαμβάνοντες έτος Δόκιμοι Υπαξιωματικοί τίθενται στο τέλος της τάξης που ακολουθεί
9.  
  Με μέριμνα της Διεύθυνσης Σπουδών για κάθε μια από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, συντάσσονται συγκεντρωτικοί πίνακες που υπογράφονται από τον Διευθυντή Σπουδών, τον Υποδιοικητή, θεωρούνται από το Διοικητή και φυλάσσονται στο αρχείο της Σχολής. Οι πίνακες αποφοίτησης και τελικής αρχαιότητας υπογράφονται από τον Διευθυντή Σπουδών, θεωρούνται από τον Διοικητή και υποβάλλονται, εις τριπλούν, προς κύρωση από τον Διοικητή της ΔΝΕ. Το ένα από τα τρία αντίτυπα επιστρέφεται στη Σχολή και φυλάσσεται στο σχετικό αρχείο της Γραμματείας της Διεύθυνσης Σπουδών, ενώ από τα άλλα το ένα υποβάλλεται στο ΓΕΝ και το άλλο φυλάσσεται από την ΔΝΕ.
10.  
  Μετά την κύρωση των αποτελεσμάτων των πινάκων αποφοίτησης και τελικής αρχαιότητας εκδίδεται, με μέριμνα του αρμοδίου φορέα του ΠΝ, διαταγή ονομασίας σε Κελευστές όσων Δοκίμων Υπαξιωματικών αποφοιτούν
Άρθρο 30 "Αξιολόγηση Επάρκειας Δοκίμων Υπαξιωματικών"
1.  
  Δόκιμος Υπαξιωματικός που βαθμολογείται έστω και σε ένα μάθημα της ακαδημαϊκής, στρατιωτικής και ναυτικής εκπαιδεύσεως με βαθμό κατώτερο του 50, μετά και την επανεξέταση, επαναλαμβάνει το ίδιο έτος
2.  
  Δόκιμος Υπαξιωματικός που, για οποιοδήποτε λόγο, απουσιάζει περισσότερο από τα 4/10 της διαρκείας της χειμερινής εκπαιδευτικής περιόδου ή το ½ της Θερινής Εκπαιδευτικής Περιόδου, επαναλαμβάνει το ίδιο έτος
3.  
  Δόκιμος Υπαξιωματικός που βαθμολογείται στα στρατιωτικά ή τα ναυτικά προσόντα με βαθμό έτους κατώτερο του 50 επαναλαμβάνει το ίδιο έτος. Δόκιμος Υπαξιωματικός που βαθμολογείται στα στρατιωτικά με βαθμό έτους κατώτερο του 30% αποβάλλεται από τη Σχολή, με απόφαση του Διοικητού της ΔΝΕ, κατόπιν προτάσεως του Διοικητού της Σχολής.
4.  
  Ειδικότερα για τα ναυτικά προσόντα, Δόκιμος Υπαξιωματικός που βαθμολογείται με βαθμό έτους κατώτερο του 30% λόγω προβλήματος υγείας παραπέμπεται αυτεπάγγελτα στην Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή του ΠΝ (ΑΝΥΕ) η οποία και γνωματεύει σε 1ο βαθμό. Με απόφαση του Διοικητού της ΔΝΕ, κατόπιν προτάσεως του Διοικητού της Σχολής απολύεται από τη σχολή, μετά από σχετική γνωμάτευση της Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής του ΠΝ (ΑΥΕΝ).
5.  
  Δόκιμος Υπαξιωματικός που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατόν να περατώσει επιτυχώς τις σπουδές του μέσα σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη αποβάλλεται από τη Σχολή με απόφαση του Διοικητού της ΔΝΕ κατόπιν προτάσεως του Διοικητού της Σχολής
Άρθρο 31 "Πτυχίο"
1.  
  Στους αποφοιτούντες από τη ΣΜΥΝ απονέμεται πτυχίο στο οποίο φαίνεται ο χαρακτηρισμός της γενικής επίδοσης του αποφοίτου. Στο πτυχίο αναγράφονται η Σχολή, η ειδικότητα και η εξειδίκευση του αποφοιτούντος. Υπόδειγμα πτυχίου φαίνεται στο άρθρο 60 – Παράρτημα Α, του παρόντος.
2.  
  Ο χαρακτηρισμός της γενικής επίδοσης γίνεται, λαμβανομένου υπόψη του βαθμού πτυχίου, ως εξής:
 1. «ΚΑΛΩΣ» για διάστημα Βαθμολογίας 50.000% - 64.999%.
 2. «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» για διάστημα Βαθμολογίας 65.000% - 84.999%.
 3. «ΑΡΙΣΤΑ» για διάστημα Βαθμολογίας 85.000% – 100%.
3.  
  Το πτυχίο υπογράφεται από τον Διευθυντή Σπουδών και τον Διοικητή
Άρθρο 32 "Αποφοίτηση – Ονομασία – Ορκωμοσία Κελευστών"
1.  
  Οι αποφοιτήσαντες Δόκιμοι Υπαξιωματικοί του τρίτου έτους της Σχολής ονομάζονται Κελευστές με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, μετά την επικύρωση των πινάκων αρχαιότητας του άρθρου 29 του παρόντος Οργανισμού, και εγγράφονται κατά τη σειρά επιτυχίας τους στη συνέχεια των υπηρετούντων Κελευστών του Πολεμικού Ναυτικού
2.  
  Οι νέοι Κελευστές δίνουν τον καθορισμένο όρκο σε επίσημη τελετή που λαμβάνει χώρα στη Σχολή, σε ημέρα που ορίζεται από το ΓΕΝ κατόπιν πρότασης της ΣΜΥΝ
3.  
  Άρνηση Έλληνα ή αλλοδαπού Δοκίμου Υπαξιωματικού να ορκισθεί ή να δώσει την προβλεπόμενη υπόσχεση, αντίστοιχα, οδηγεί στην αποβολή του από τη Σχολή
Άρθρο 33 "Διακοπή-Σύντμηση Εκπαιδεύσεως – Συνέπειες"
1.  
  Σε περίπτωση εμπόλεμης κατάστασης ή γενικής επιστράτευσης ή περιόδου κρίσεως είναι δυνατόν, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, να διακόπτεται ή συντέμνεται η εκπαίδευση των σπουδαστών της Σχολής. Με ίδια απόφαση είναι δυνατόν να αποφασίζεται και η επανάληψη της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της επιστράτευσης.
2.  
  Εφόσον διακοπεί η εκπαίδευση, οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί του τρίτου έτους εντάσσονται προσωρινά στα μόνιμα στελέχη του ΠΝ με το βαθμό του Κελευστού, ενώ οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί του πρώτου και δευτέρου έτους, κατατάσσονται προσωρινά με το βαθμό του διόπου και αποδίδονται στο Αρχηγείο Στόλου
3.  
  Η σειρά αρχαιότητας των νέων Κελευστών - Διόπων καθορίζεται από τη σειρά επιτυχίας που προκύπτει από τη βαθμολογία του πρώτου εξαμήνου του έτους στο οποίο φοιτούν, ή από την αρχαιότητα που κατέχουν από το προηγούμενο έτος, ή από την αρχαιότητα που προκύπτει από την σειρά επιτυχίας κατά την εισαγωγή τους στη Σχολή για τους Διόπους, εφόσον η εκπαίδευση διακοπεί πριν από τις εξετάσεις του πρώτου εξαμήνου. Οι νέοι Κελευστές τάσσονται στη συνέχεια των Κελευστών που κανονικά αποφοίτησαν από την Σχολή, οι δε Δίοποι προηγούνται όλων των Διόπων που απέκτησαν το βαθμό κατά το ίδιο έτος.
4.  
  Μετά τη λήξη της εμπόλεμης κατάστασης, ή της επιστράτευσης, ή της περιόδου κρίσεως, ή εφόσον αποφασισθεί η επανάληψη της εκπαιδεύσεως κατά τη διάρκεια αυτών, οι σπουδαστές του πρώτου και δευτέρου έτους συνεχίζουν κανονικά τη φοίτησή τους στη Σχολή, για δε του τρίτου έτους αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης αν θα επανέλθουν στη Σχολή για συνέχιση και αποπεράτωση της εκπαίδευσής τους
Άρθρο 34 "Διασφάλιση της ποιότητας στη ΣΜΥΝ – Αξιολόγηση του διδακτικού εκπαιδευτικού έργου"
1.  
  Το διδακτικό και κάθε άλλο έργο της ΣΜΥΝ υπόκειται σε διαρκή αξιολόγηση με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας, των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή
2.  
  Για την αξιολόγηση του διδακτικού – εκπαιδευτικού έργου και τις συνθήκες παροχής του εκφέρουν γνώμη οι σπουδαστές και το διδακτικό προσωπικό, συμπληρώνοντας αντίστοιχο ερωτηματολόγιο
3.  
  Τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολογήσεως του διδακτικού – εκπαιδευτικού έργου και των συνθηκών παροχής του, είναι ιδίως:
 1. Ως προς την ποιότητα του διδακτικού έργου:
 2. η αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού, η ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας, η οργάνωση και η εφαρμογή του διδακτικού έργου, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τα μέσα και οι υποδομές, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η αναλογία και η συνεργασία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων
 3. Ως προς την ποιότητα των συνθηκών παροχής του διδακτικού έργου:
 4. η αποτελεσματικότητα των διοικητικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες σπουδαστικής μέριμνας, οι πάσης φύσεως υποδομές, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η αποτελεσματικότητα στη χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού
4.  
  Τα κριτήρια και οι δείκτες της αξιολογήσεως επιλέγονται, τυποποιούνται, συμπληρώνονται και εξειδικεύονται περαιτέρω με απόφαση του Ε.Σ. της ΣΜΥΝ.
5.  
  Ο Διοικητής, μετά από απόφαση του Ε.Σ., συγκροτεί με διαταγή του, τριμελή Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.). Η ΟΜ.Ε.Α. έχει την ευθύνη διεξαγωγής της διαδικασίας, παρακολουθεί τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, ενημερώνει το Ε.Σ. για τις απαντήσεις, συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία και με βάση αυτά, συντάσσει ετήσια έκθεση την οποία υποβάλλει στο Ε.Σ. Η διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας και αξιολογήσεως των απαντήσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση του Ε.Σ. Η ΟΜΕΑ συνεργάζεται με το προσωπικό του γραφείου αξιολόγησης και βελτίωσης της εκπαίδευσης.
6.  
  Τα ερωτηματολόγια, στα οποία απαντούν γραπτώς ή σε σχετική βάση δεδομένων οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί και οι καθηγητές, καταρτίζονται με απόφαση του Ε.Σ. της Σχολής. Οι απαντήσεις που δίνονται στα ερωτηματολόγια από τους Δοκίμους Υπαξιωματικούς εκφράζουν τις απόψεις των ερωτώμενων για την ποιότητα της διδασκαλίας, την καλύτερη οργάνωση των μαθημάτων, τη συνεργασία με τους διδάσκοντες και τις προσδοκίες τους από τις σπουδές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ
Άρθρο 35 "Εισαγωγή στη ΣΜΥΝ"
1.  
  Η εισαγωγή στη ΣΜΥΝ γίνεται μέσω των πανελλήνιων εξετάσεων που διεξάγονται με μέριμνα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κάθε ακαδημαϊκό έτος, κατά την κείμενη νομοθεσία
2.  
  Βασική και αναγκαία προϋπόθεση για την επιλογή από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή, αποτελεί και η επιτυχία σε προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν την υγειονομική εξέταση, την ψυχομετρική δοκιμασία και την αθλητική δοκιμασία. Οι εξετάσεις αυτές αφορούν τόσο τους αποκλειστικούς υποψήφιους της ΣΜΥΝ όσο και τους κοινούς υποψήφιους των άλλων Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., που δηλώνουν συμμετοχή και στη ΣΜΥΝ. Οι εξετάσεις αυτές δύναται να γίνονται με μέριμνα της Σχολής και όπως προβλέπεται στον παρόντα Οργανισμό.
3.  
  Εκτός από τους υποψήφιους που αποκλείονται λόγω ελλιπών δικαιολογητικών, ακαταλληλότητας από την Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.), αποτυχίας σε αθλητική δοκιμασία καθώς και σε ψυχομετρική δοκιμασία, αποκλείονται επίσης οι υποψήφιοι/ες που δεν προσέρχονται τις ημέρες και ώρες που ορίστηκαν για να υποβληθούν στην υγειονομική εξέταση, αθλητική και ψυχομετρική δοκιμασία, είτε λόγω ασθένειας είτε για οποιαδήποτε άλλη αιτία ή τις διακόπτουν για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Αυτοί δεν μπορούν να εξετασθούν ή να δοκιμασθούν ιδιαίτερα, εκτός μόνο εάν η ομαδική εξέταση ή δοκιμασία εκτελεσθεί ή επαναληφθεί άλλη μέρα, για άλλη ομάδα ή το σύνολο των υποψηφίων και αυτό μόνον υπό την προϋπόθεση, ότι θα εγκριθεί προηγουμένως από τον πρόεδρο της επιτροπής του άρθρου 39. Ειδικότερα κατά την διαδικασία της αθλητικής δοκιμασίας υποψήφιος ο οποίος τραυματίζεται, δύναται να επανεξεταστεί το αργότερο μέχρι του πέρατος των αθλητικών δοκιμασιών του συνόλου των υποψηφίων που εξετάζονται από την Σχολή και υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί προηγουμένως από τον Διοικητή. Λοιπές λεπτομέρειες είναι δυνατόν να καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.
Άρθρο 36 "Προκήρυξη Προκαταρκτικών Εξετάσεων"
1.  
  Κάθε ακαδημαϊκό έτος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προκηρύσσεται διαγωνισμός επιλογής σπουδαστών στις στρατιωτικές σχολές. Αντίτυπα της προκήρυξης αποστέλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και όπου αλλού κρίνεται σκόπιμο.
2.  
  Στην προκήρυξη του διαγωνισμού επιλογής αναγράφονται και τα ακόλουθα:
 1. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη ΣΜΥΝ ανά ειδικότητα, ο οποίος καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του ΠΝ και δεν δύναται να είναι μικρότερος των δέκα (10) ατόμων
 2. Τα προσόντα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή των υποψηφίων στο διαγωνισμό, μαζί με τα υποδείγματα των δικαιολογητικών
 3. Η προθεσμία, ο τρόπος και ο τόπος υποβολής των δικαιολογητικών
 4. Ο τόπος και η ημερομηνία ενάρξεως των Προκαταρκτικών Εξετάσεων
 5. Οι ισχύουσες διατάξεις με βάση τις οποίες γίνεται η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων, η ελάχιστη επιτρεπόμενη οπτική και ακουστική οξύτητα καθώς και τα κυριότερα νοσήματα και σωματικές ατέλειες για τα οποία ο υποψήφιος κρίνεται ακατάλληλος από απόψεως υγείας
 6. Τα αγωνίσματα της αθλητικής δοκιμασίας, ο τρόπος δοκιμασίας τους και τα απαιτούμενα ελάχιστα όρια επίδοσης σ’ αυτά
 7. Οι οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι υποψήφιοι, εφόσον είναι ενήλικοι ή εάν είναι ανήλικοι αυτοί που ασκούν τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία εάν εισαχθούν στη Σχολή και οι συνέπειες από τη μη εκπλήρωση αυτών
 8. Η υποχρέωση του υποψηφίου να φέρει μαζί του το δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο
 9. Η αναλαμβανόμενη από τους κατατασσόμενους υποχρέωση παραμονής στις τάξεις του ΠΝ
 10. Κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία
Άρθρο 37 "Προσόντα Υποψηφίων"
1.  
  Τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων είναι τα παρακάτω:
 1. Να έχουν ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων ή σε Δημοτολόγιο Δήμου ή Κοινότητας του Κράτους.
 2. Γίνονται δεκτοί, επιπλέον, υποψήφιοι ομογενείς της αλλοδαπής, οι οποίοι αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια από την εισαγωγή τους στα ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ, σύμφωνα με τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
 3. Να έχουν συμπληρώσει ή να συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις
 4. Να μην διώκονται για εγκλήματα ή αδικήματα που συνεπάγονται τις παρεπόμενες ποινές των άρθρων 59 έως 65 του Ποινικού Κώδικα
 5. Να μην έχουν καταδικασθεί σε κάθειρξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των Νόμων περί προστασίας της χώρας, του πολιτεύματος και της ελευθερίας των πολιτών, προσβολή της Σημαίας ή του στρατού, για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, τις αρχαιότητες και της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας καθώς και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά εφόσον οι υποθέσεις εκκρεμούν
 6. Να μην εκκρεμεί εναντίον τους ποινική δίωξη για αδίκημα, για το οποίο προβλέπεται από τον Ποινικό Κώδικα ποινή φυλακίσεως ή ανώτερη
 7. Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους, αποβληθεί ή απολυθεί στο παρελθόν από καμία Στρατιωτική Σχολή (Α.Σ.Ε.Ι.-Α.Σ.Σ.Υ.).
 8. Να μην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων
 9. Να μην ανήκουν σε θρησκευτικά δόγματα ή αιρέσεις, οι δοξασίες των οποίων παρεμποδίζουν την εκτέλεση των στρατιωτικών τους καθηκόντων
 10. Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιείς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις «περί κρίσεως της σωματικής ικανότητας των κατατασσόμενων στο Στράτευμα κ.λπ.».
 11. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που να επιτρέπει τη συμμετοχή τους στο σύστημα επιλογής για την εισαγωγή τους σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 12. Η αναγραφόμενη διαγωγή να είναι τουλάχιστον «ΚΟΣΜΙΑ».
2.  
  Το κώλυμα των περιπτώσεων 1γ,1δ και 1ε της προηγούμενης παραγράφου αίρεται όταν εκδοθεί αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή αμετάκλητη αθωωτική απόφαση
Άρθρο 38 "Απαιτούμενα Δικαιολογητικά"
1.  
  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες υποβολής τους καθορίζονται στην σχετική προκήρυξη επιλογής σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές
2.  
  Ο έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών γίνεται από τριμελή επιτροπή από Αξιωματικούς, η οποία συγκροτείται με Διαταγή του Διοικητού της ΣΜΥΝ και εκτελεί στον καθοριζόμενο σ’ αυτή χρόνο, τον έλεγχο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Μετά τον έλεγχο, η Επιτροπή καταρτίζει και αναρτά στην ιστοσελίδα της Σχολής στο διαδίκτυο, κατάλογο των στοιχείων των υποψηφίων στα δικαιολογητικά των οποίων διαπίστωσε ελλείψεις ή παρατυπίες και καλεί αυτούς να τα συμπληρώσουν και να τα επανυποβάλλουν στη Σχολή, μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική προκήρυξη.
3.  
  Όταν παρέλθει η προθεσμία που ορίζεται, η επιτροπή αφού ελέγξει τα υποβληθέντα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, συντάσσει πρακτικό το οποίο περιλαμβάνει:
 1. Ονομαστικό πίνακα των υποψηφίων, των οποίων τα δικαιολογητικά είναι κανονικά
 2. Ονομαστικό πίνακα των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν αντικανονικά και κρίθηκαν αυτοί ως οριστικά αποκλειόμενοι, με αναγραφή της αιτιολογίας αποκλεισμού.
 3. Αντίγραφο του πρακτικού αυτού υποβάλλεται στη ΔΝΕ και αναρτάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Σχολής.
4.  
  Ενστάσεις στις αποφάσεις της επιτροπής δεν γίνονται δεκτές. Οι αποφάσεις της επιτροπής υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο, ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κατά την κείμενη νομοθεσία. Οι αποκλεισθέντες υποψήφιοι μπορούν με αίτησή τους να παραλάβουν αντίγραφα των δικαιολογητικών που κατέθεσαν για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις εντός δύο (2) μηνών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στο διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιολογητικά καταστρέφονται μετά την πάροδο ενός (1) έτους, από επιτροπή που συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο.
5.  
  Μετά την ανάρτηση του πρακτικού της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η ΣΜΥΝ προσκαλεί με ανακοίνωσή της τους υποψηφίους των οποίων τα δικαιολογητικά είναι κανονικά, να προσέλθουν σε οριζόμενο τόπο και χρόνο, κατόπιν έγκρισης της ΔΝΕ, για να υποβληθούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομική εξέταση, αθλητική και ψυχομετρική δοκιμασία). Η ανακοίνωση αυτή αναρτάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Σχολής.
6.  
  Η αρμόδια επιτροπή αξιωματικών που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Σχολής, ελέγχει και τα λοιπά δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι εισαγόμενοι στη Σχολή κατά την κατάταξή τους, και καταρτίζει σχετικό πρωτόκολλο κανονικότητας ή μη των δικαιολογητικών το οποίο υποβάλλει στον Διοικητή της ΣΜΥΝ, εντός δεκαημέρου από το πέρας της κατάταξης
7.  
  Τα δικαιολογητικά των τελικά εισαγομένων στη ΣΜΥΝ μαζί με το πρακτικό καταλληλότητας φυλάσσονται στη Σχολή μέχρι την ονομασία τους σε Κελευστές, οπότε και υποβάλλονται στο αρμόδιο τμήμα Μητρώου της Διεύθυνσης Προσωπικού του ΓΕΝ
Άρθρο 39 "Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων"
1.  
  Η αθλητική και η ψυχομετρική δοκιμασία διεξάγονται από εξεταστικές επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων οι οποίες συγκροτούνται με διαταγή του Διοικητή της ΔΝΕ ως ακολούθως:
 1. Αντιπλοίαρχος Μάχιμος ή Μηχανικός, ως Πρόεδρος
 2. Πλωτάρχης ή Υποπλοίαρχος, ως μέλος,
 3. Πλωτάρχης ή Υποπλοίαρχος Μάχιμος ή Μηχανικός, ως μέλος, από τους υπηρετούντες στη ΣΜΥΝ
 4. Κατώτερος Αξιωματικός, ως Γραμματέας, χωρίς ψήφο, από τους υπηρετούντες στη ΣΜΥΝ.
 5. Η ανωτέρω επιτροπή συμπληρώνεται ως ακολούθως:
 6. (1) Για την αθλητική δοκιμασία:
 7. Από ένα (1) μέλος του διδακτικού προσωπικού του μαθήματος της φυσικής αγωγής που υπηρετεί στη ΣΜΥΝ ή σε έτερη υπηρεσία και σε περίπτωση αδυναμίας στελεχώσεως από διδακτικό προσωπικό, από στρατεύσιμο οπλίτη, πτυχιούχο φυσικής αγωγής.
 8. (2) Για την ψυχομετρική δοκιμασία:
 9. Με κατάλληλο Αξιωματικό ειδικευμένο σε θέματα επιλογής προσωπικού, ως και με κατάλληλο υγειονομικό Αξιωματικό ειδικότητας Ψυχολόγου ή και Ψυχιάτρου.
 10. Για όλα τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται και αναπληρωτές, με την ίδια διαταγή.
2.  
  Με μέριμνα της ΣΜΥΝ και για τη συντόμευση των ημερών εξετάσεων, εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγάλος, είναι δυνατόν να ορίζονται περισσότερες από μία (1) επιτροπές
3.  
  Τη γενική εποπτεία των προκαταρκτικών εξετάσεων έχει ο Διοικητής της ΣΜΥΝ
4.  
  Η συγκρότηση της Υγειονομικής Επιτροπής, η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και γενικά κάθε σχετική λεπτομέρεια, διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 40 "Υγειονομικές Εξετάσεις"
1.  
  Οι υποψήφιοι οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών τους καλούνται να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις από επιτροπή που συγκροτείται προς τούτο σύμφωνα με το άρθρο 39 του παρόντος Οργανισμού
2.  
  Υποψήφιος ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσε να προσέλθει ή να συνεχίσει την υγειονομική εξέταση θεωρείται αποτυχών. Κατ’ εξαίρεση, όσοι υποψήφιοι δεν παρουσιασθούν ή διακόψουν τις Π.Κ.Ε, για λόγους ανωτέρας βίας, είναι δυνατόν, μετά από αίτησή τους και έγκριση της Δ.Ν.Ε, να ενταχθούν σε άλλη ομάδα υποψηφίων. Οι λόγοι πρέπει να πιστοποιούνται εγγράφως και με ευθύνη του υποψηφίου. Μετά την παρέλευση της τελευταίας ημέρας διεξαγωγής των δοκιμασιών, σύμφωνα με το εκπονηθέν πρόγραμμα, καμία εξέταση και για οποιονδήποτε λόγο δεν πραγματοποιείται.
3.  
  Η Α.Ν.Υ.Ε. μετά το πέρας της υγειονομικής εξέτασης συντάσσει πρακτικό γνωμάτευσης, το οποίο υποβάλλει στη Σχολή. Το πρακτικό αυτό περιλαμβάνει:.
 1. Πίνακα των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι
 2. Πίνακα των υποψηφίων που κρίθηκαν ακατάλληλοι, μαζί με την αιτιολογία ακαταλληλότητας για καθέναν από αυτούς.
 3. Οι πίνακες αυτοί, οι οποίοι περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, δεν ανακοινώνονται.
 4. Αποκλειστικά και μόνον στον ίδιο τον κρινόμενο ως ακατάλληλο, γνωστοποιείται το αιτιολογικό της ακαταλληλότητας.
 5. Οι αποτυχόντες υποψήφιοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο του σχετικού πρωτοκόλλου, κατόπιν αιτήσεως τους στην Α.Ν.Υ.Ε., η οποία θα πρέπει να έχει κατατεθεί μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανακοινώσεως των σχετικών αποτελεσμάτων.
4.  
  Με βάση το παραπάνω πρακτικό συντάσσεται από τη Σχολή πίνακας, ο οποίος περιλαμβάνει τα ονόματα των εξετασθέντων μαζί με τον χαρακτηρισμό «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ» ή «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ». Ο πίνακας αυτός αναρτάται με φροντίδα της Σχολής σε ιδιαίτερα διαμορφωμένο σημείο εντός των εγκαταστάσεων της.
5.  
  Η γνωμάτευση της ΑΝΥΕ δεν υπόκειται σε ένσταση
6.  
  Υποψήφιος που κρίνεται «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ» από την Α.Ν.Υ.Ε. δεν συνεχίζει και αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.
Άρθρο 41 "Αθλητικές Δοκιμασίες"
1.  
  Η Σχολή, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της υγειονομικής εξέτασης καλεί με ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο αυτούς που κρίθηκαν κατάλληλοι, να προσέλθουν σε οριζόμενο τόπο και χρόνο για να υποβληθούν στην αθλητική δοκιμασία
2.  
  Τα αγωνίσματα της αθλητικής δοκιμασίας και τα κατώτερα όρια επιδόσεως κατά αγώνισμα, καθορίζονται από την κατ’ έτος εκδιδόμενη διαταγή προκήρυξης του διαγωνισμού επιλογής
3.  
  Υποψήφιος που δεν πέτυχε τα καθοριζόμενα όρια επιδόσεως, ή δεν μπόρεσε να προσέλθει, ή να συνεχίσει την αθλητική δοκιμασία, θεωρείται αποτυχών και αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Για υποψήφιο ο οποίος τραυματίζεται κατά την διάρκεια αθλητικής δοκιμασίας ισχύει η διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 35. Κατ’ εξαίρεση, όσοι υποψήφιοι δεν παρουσιασθούν ή διακόψουν τις Π.Κ.Ε, για λόγους ανωτέρας βίας, είναι δυνατόν, μετά από αίτησή τους και έγκριση της Δ.Ν.Ε, να ενταχθούν σε άλλη ομάδα υποψηφίων. Οι λόγοι πρέπει να πιστοποιούνται εγγράφως και με ευθύνη του υποψηφίου. Μετά την παρέλευση της τελευταίας ημέρας διεξαγωγής των δοκιμασιών, σύμφωνα με το εκπονηθέν πρόγραμμα, καμία εξέταση και για οποιονδήποτε λόγο δεν πραγματοποιείται.
4.  
  Μετά το τέλος της αθλητικής δοκιμασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο καθορίζει τους υποψηφίους ως «ΕΠΙΤΥΧΩΝ» ή «ΑΠΟΤΥΧΩΝ». Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και υποβάλλεται στη Σχολή. Αντίγραφα του πρακτικού, υποβάλλονται στην ΔΝΕ και αναρτώνται με φροντίδα της ΣΜΥΝ, στην ιστοσελίδα της Σχολής στο διαδίκτυο.
5.  
  Ενστάσεις στα αποτελέσματα της Αθλητικής Δοκιμασίας δεν γίνονται δεκτές
Άρθρο 42 "Ψυχομετρικές Δοκιμασίες"
1.  
  Οι υποψήφιοι οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών καλούνται με ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής στο διαδίκτυο σε οριζόμενο τόπο και χρόνο να υποβληθούν στην ψυχομετρική δοκιμασία
2.  
  Η ψυχομετρική δοκιμασία διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές των αρμοδίων Διευθύνσεων του ΓΕΝ και του ΓΕΕΘΑ. «περί Ψυχομετρικής Επιλογής των υποψηφίων μαθητών των Παραγωγικών Σχολών του Π.Ν.». Εφόσον διεξάγεται στην ψυχομετρική δοκιμασία και γραπτή εξέταση, απαγορεύεται κάθε συνεργασία μεταξύ των υποψηφίων και η αναγραφή του ονόματός τους ή άλλων σημείων αναγνώρισης, εκτός του ορισμένου χώρου κάτω από το αδιαφανές κάλυμμα του εντύπου επί του οποίου διαγωνίζεται ο υποψήφιος. Κάθε παράβαση με σκοπό την αλλοίωση του αποτελέσματος των εξετάσεων που διαπιστώνει η Επιτροπή ψυχομετρικής δοκιμασίας, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω εξέταση και τον χαρακτηρισμό του ως αποτυχόντα. Τα ανωτέρω γνωρίζονται στους υποψηφίους από την επιτροπή πριν από την έναρξη της γραπτή δοκιμασίας.
3.  
  Υποψήφιος ο οποίος κρίθηκε αποτυχών, ή υποψήφιος που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσε να προσέλθει ή να συνεχίσει την ψυχομετρική δοκιμασία, δεν συνεχίζει και αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, όσοι υποψήφιοι δεν παρουσιασθούν ή διακόψουν τις Π.Κ.Ε, για λόγους ανωτέρας βίας, είναι δυνατόν, μετά από αίτησή τους και έγκριση της Δ.Ν.Ε, να ενταχθούν σε άλλη ομάδα υποψηφίων. Οι λόγοι πρέπει να πιστοποιούνται εγγράφως και με ευθύνη του υποψηφίου. Μετά την παρέλευση της τελευταίας ημέρας διεξαγωγής των δοκιμασιών, σύμφωνα με το εκπονηθέν πρόγραμμα, καμία εξέταση και για οποιονδήποτε λόγο δεν πραγματοποιείται.
4.  
  Μετά το τέλος της ψυχομετρικής δοκιμασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο καθορίζει τους υποψηφίους ως «ΕΠΙΤΥΧΩΝ» ή «ΑΠΟΤΥΧΩΝ». Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τα μέλη της, και υποβάλλεται στη Σχολή. Αντίγραφα του πρακτικού, μετά τη θεώρησή τους από τον Διοικητή, υποβάλλονται στην ΔΝΕ. Με βάση το πρακτικό αυτό συντάσσεται πίνακας αποτελεσμάτων, ο οποίος αναρτάται με φροντίδα της Σχολής σε ιδιαίτερα διαμορφωμένο σημείο εντός των εγκαταστάσεων της. Ειδικότερα η επιτροπή συντάσσει ειδικό πρωτόκολλο για τον κάθε αποτυχόντα ξεχωριστά, αναγράφοντας τους λόγους αποτυχίας του. Τα εν λόγω πρωτόκολλα φυλάσσονται στο αρχείο της Σχολής για διάρκεια ενός (1) έτους και καταστρέφονται από επιτροπή, η οποία συντάσσει για το σκοπό αυτό σχετικό πρακτικό.
5.  
  Ενστάσεις στα αποτελέσματα της Ψυχομετρικής Δοκιμασίας δεν γίνονται δεκτές
6.  
  Τα έντυπα της ψυχομετρικής δοκιμασίας που χρησιμοποιήθηκαν από τους υποψηφίους, καταστρέφονται από την Επιτροπή εκτός της περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου 4, η οποία συντάσσει για το σκοπό αυτό και σχετικό πρωτόκολλο
Άρθρο 43 "Κατάταξη Επιτυχόντων"
1.  
  Μετά την έκδοση και ανακοίνωση όλων των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών εξετάσεων, συντάσσεται με μέριμνα της ΣΜΥΝ ο τελικός πίνακας στον οποίο αναγράφονται οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι από τις εξετάσεις αυτές. Αντίγραφα του πίνακα αυτού, υποβάλλονται στην ΔΝΕ, στο ΓΕΝ, στο ΓΕΕΘΑ και στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προκειμένου το τελευταίο να ορίσει αυτούς που θα εισαχθούν τελικά στη Σχολή, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2.  
  Οι προκηρυχθείσες θέσεις καλύπτονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα που εκδίδει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά σειρά από υποψήφιους που επιλέγονται με βάση τη δήλωση επιθυμίας, την επιτυχία στις προκαταρκτικές εξετάσεις και τη βαθμολογία του συστήματος επιλογής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες από την ισχύουσα νομοθεσία
3.  
  Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της παραγράφου 2, εκδίδεται, μετά από εισήγηση της Σχολής προς την ΔΝΕ, απόφαση για την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
4.  
  Ο Διοικητής καλεί τους επιτυχόντες να παρουσιασθούν στη Σχολή για κατάταξη, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται σε ανακοίνωση, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής στο διαδίκτυο και κοινοποιείται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με μέριμνα της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων του ΓΕΝ
5.  
  Όσοι δεν παρουσιάζονται την ορισθείσα ημέρα κατατάξεως θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν, εκτός της περίπτωσης ανωτέρας βίας, την οποία θα πρέπει ο παρουσιαζόμενος στην Σχολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα κατατάξεως να βεβαιώσει προσκομίζοντας ταυτόχρονα και τα απαραίτητα επίσημα έγγραφα που την αποδεικνύουν. Μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την ημέρα κατατάξεως, όσοι δεν παρουσιάστηκαν θεωρείται ότι παραιτήθηκαν και διαγράφονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από εισήγηση της Σχολής και πρόταση της ΔΝΕ. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
6.  
  Οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί που κατατάσσονται αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Δημόσιο αποζημίωση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το ΠΝ κατά το χρόνο φοιτήσεως στη Σχολή, σε περίπτωση παραιτήσεως ή απολύσεως τους. Της καταβολής εξαιρούνται οι απολυόμενοι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί για λόγους υγείας κατόπιν απόφασης των αρμοδίων οργάνων ΠΝ.
7.  
  Δόκιμοι Υπαξιωματικοί που εισήχθησαν στη Σχολή με βάση ψευδή ή ανακριβή πιστοποιητικά, όταν αυτό ανακαλυφθεί, διαγράφονται από τη Σχολή ανεξάρτητα του έτους στο οποίο φοιτούν. Παράλληλα υπέχουν ποινική ευθύνη κατά τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από σχετική εισήγηση της Σχολής και πρόταση της ΔΝΕ. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
8.  
  Η σειρά επιτυχίας αυτών που κατατάσσονται στη Σχολή προσδιορίζει και τη μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας. Οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί που παρέμειναν στην πρώτη τάξη από το προηγούμενο εκπαιδευτικό έτος, ως προς την αραιότητα, κατατάσσονται μετά τον τελευταίο νεοεισαχθέντα στη Σχολή.
9.  
  Οι επιτυχόντες με την κατάταξή τους θεωρούνται προπαιδευόμενοι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί και δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης από το ΠΝ
Άρθρο 44 "Βασική Εκπαίδευση – Ορκωμοσία Πρωτοετών"
1.  
  Όσοι κατατάσσονται στη Σχολή υπόκεινται στους κανονισμούς της και παρακολουθούν πρόγραμμα εκπαιδεύσεως της Σχολής σε θέματα ναυτικής και στρατιωτικής αγωγής για περίοδο περίπου είκοσι ημερών από της κατατάξεως τους (βασική εκπαίδευση)
2.  
  Μετά το τέλος της βασικής εκπαιδεύσεως, και εντός δύο μηνών από την λήξη της, οι Έλληνες Δόκιμοι Υπαξιωματικοί που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους δίνουν τον καθορισμένο ‘Όρκο και οι αλλοδαποί την προβλεπόμενη υπόσχεση, σε επίσημη τελετή που γίνεται στη Σχολή
3.  
  Μετά την τελετή, συντάσσεται κοινό πρωτόκολλο ορκωμοσίας για όλους τους ορκισθέντες, το οποίο υπογράφεται από τον Διοικητή, τον Υποδιοικητή, τον ορκίσαντα Ιερέα και τους ορκισθέντες. Το πρωτόκολλο αυτό τηρείται στο αρχείο της Σχολής και υποβάλλεται ιεραρχικά στο ΓΕΝ.
4.  
  Άρνηση Έλληνα ή αλλοδαπού προπαιδευμένου Δοκίμου Υπαξιωματικού να ορκισθεί ή να δώσει την προβλεπόμενη υπόσχεση, αντίστοιχα, οδηγεί στην αποβολή του από τη Σχολή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Άρθρο 45 "Ιδιότητα Δόκιμου Υπαξιωματικού"
1.  
  Από της ορκωμοσίας του ο Έλληνας Δόκιμος Υπαξιωματικός εμπίπτει στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και θεωρείται οπλίτης
2.  
  Με τον όρο Δόκιμος Υπαξιωματικός στον παρόντα Οργανισμό, νοείται ο εκπαιδευόμενος στη Σχολή, ημεδαπός ή αλλοδαπός, άνδρας ή γυναίκα
Άρθρο 46 "Διοικητική Οργάνωση Δοκίμων Υπαξιωματικών"
1.  
  Διοικητικά οι τρεις τάξεις των Δοκίμων Υπαξιωματικών παρακολουθούνται από την Διεύθυνση Διοικήσεως. Οι σπουδαστές της τρίτης τάξης αποτελούν την διοικούσα τάξη της ΣΜΥΝ.
2.  
  Αρχηγός και Υπαρχηγός Δοκίμων Υπαξιωματικών ονομάζονται οι αρχαιότεροι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί της τρίτης τάξης
3.  
  Ο αρχαιότερος σπουδαστής της δεύτερης και πρώτης τάξης ονομάζεται Αρχηγός της δεύτερης τάξης και πρώτης τάξης αντίστοιχα
4.  
  Η αρχαιότητα μεταξύ των Δοκίμων Υπαξιωματικών της ίδιας τάξης ρυθμίζεται με βάση την συνολική ακαδημαϊκή επίδοση και τα ναυτικά και στρατιωτικά προσόντα του προηγούμενου εκπαιδευτικού έτους
5.  
  Οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΔΥΛΣ), θεωρούνται νεώτεροι της τρίτης τάξης Δοκίμων Υπαξιωματικών και των αρχαιότερων της δεύτερης τάξης Δοκίμων Υπαξιωματικών οι οποίοι τελευταίοι αναλαμβάνουν καθήκοντα τμηματαρχών σε περίπτωση αποχώρησης της τρίτης τάξης Δοκίμων Υπαξιωματικών
Άρθρο 47 "Διακριτικά Δοκίμων Υπαξιωματικών"
1.  
  Οι δύο αρχαιότεροι τριτοετείς Δόκιμοι Υπαξιωματικοί, ονομάζονται Αρχηγός και Υπαρχηγός Δοκίμων Υπαξιωματικών και φέρουν κατάλληλα διακριτικά. Οι επόμενοι αυτών αρχαιότεροι σε γενική σειρά Δόκιμοι Υπαξιωματικοί του τρίτου έτους και σε αντιστοιχία του αριθμού των τμημάτων σπουδαστών της σχολής, ονομάζονται Τμηματάρχες και φέρουν κατάλληλα διακριτικά. Οι επόμενοι των τμηματαρχών σε αρχαιότητα Δόκιμοι Υπαξιωματικοί του τρίτου έτους και σε αντιστοιχία του αριθμού των τμημάτων σπουδαστών της σχολής, ονομάζονται Υποτμηματάρχες και φέρουν κατάλληλα διακριτικά.
2.  
  Ο μέγιστος αριθμός των βαθμοφόρων Δοκίμων Υπαξιωματικών καθορίζεται αναλόγως του εκάστοτε συνολικού αριθμού Δοκίμων Υπαξιωματικών της ΣΜΥΝ
Άρθρο 48 "Ηθικές Αμοιβές Δοκίμων Υπαξιωματικών"
1.  
  Στους Δοκίμους Υπαξιωματικούς που επέτυχαν εξαιρετική και αξιέπαινη επίδοση στην εκπαίδευση, απονέμονται από τη Διοίκηση της Σχολής με εισήγηση του Διευθυντή Σπουδών, οι κάτωθι ηθικές αμοιβές και τιμητικές διακρίσεις:
 1. Έπαινος μετά διακριτικού, με Διαταγή Διοικητού
 2. Έπαινος, με Διαταγή Διοικητού
 3. Τιμητικές άδειες εξόδου
2.  
  Στο πρωτεύσαντα Δόκιμο Υπαξιωματικό που αποφοιτά από την Σχολή απονέμεται τιμητικό έπαθλο
Άρθρο 49 "Άδειες – Έξοδοι Δοκίμων Υπαξιωματικών"
1.  
  Οι άδειες εξόδου στους σπουδαστές χορηγούνται από τον Διοικητή
2.  
  Πολυήμερες άδειες χορηγούνται στις παρακάτω περιόδους, και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες σύμφωνα με διαταγή του Διοικητού:
 1. Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων χορηγούνται δεκαπέντε (15) ημέρες από 23 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου
 2. Κατά την περίοδο εορτών Πάσχα χορηγούνται επτά (7) ημέρες από Μ. Τετάρτη έως και Τρίτη του Πάσχα.
 3. Τριάντα (30) ημέρες χορηγούνται κατανεμημένες πριν και μετά τον θερινό εκπαιδευτικό πλου
3.  
  Κατά το θερινό εκπαιδευτικό πλου, οι έξοδοι χορηγούνται κατά την κρίση του εκτελούντος χρέη Διοικητού εν πλω
4.  
  Άδειες για το εξωτερικό, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, χορηγούνται από το Διοικητή, κατόπιν εγγραφής αίτησης. Για αλλοδαπούς Δοκίμους Υπαξιωματικούς, χορηγούνται άδειες για το εξωτερικό, κατόπιν έγκρισης του Διοικητού με τη σύμφωνη γνώμη των Αρχών των Χωρών Προέλευσής τους.
5.  
  Όλοι οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν στη Σχολή την ακριβή διεύθυνση κατοικίας τους στην περιοχή Αθηνών-Πειραιώς, στην οποία διαμένουν κατά τις εξόδους τους
Άρθρο 50 "Ετήσια Υγειονομική Εξέταση"
1.  
  Δοκίμων Υπαξιωματικών Προ της ενάρξεως της Χειμερινής περιόδου εκπαίδευσης άπαντες οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί πλην των νεοεισαχθέντων στην Σχολή, υποβάλλονται σε πλήρη υγειονομική εξέταση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές του ΠΝ, από ειδική υγειονομική επιτροπή, η οποία συνιστάται με μέριμνα του ΓΕΝ
Άρθρο 51 "Διοικητική Μέριμνα"
1.  
  Όλα τα έξοδα, στα οποία περιλαμβάνονται ιδίως έξοδα εκπαιδεύσεως, διατροφής, ιματισμού, υγειονομικής περίθαλψης και υποστήριξης των Δοκίμων Υπαξιωματικών βαρύνουν το Δημόσιο
2.  
  Οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί δικαιούνται μηνιαίας αποζημίωσης η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
Άρθρο 52 "Μείζονα πειθαρχικά παραπτώματα Δοκίμων Υπαξιωματικών"
1.  
  Τα πειθαρχικά παραπτώματα των Δοκίμων Υπαξιωματικών που συνιστούν λόγο απόλυσης από τη Σχολή είναι τα εξής:
 1. Υπέρβαση της αδείας εξόδου πλέον των 24 ωρών, εάν δεν οφείλεται σε ασθένεια βεβαιούμενη από αξιωματικό ιατρό της Φρουράς ή ιατρό στρατιωτικού ή κρατικού νοσοκομείου, ή σε περίπτωση μη υπάρξεως των ανωτέρω, ιδιώτη ιατρό, ή σε περίπτωση διακοπής της συγκοινωνίας, με πιστοποιητικό της αρμοδίας αρχής του εσωτερικού ή Προξενικής αρχής του εξωτερικού
 2. Απουσία από τη Σχολή, χωρίς άδεια, πέραν των 24 ωρών
 3. Απουσία από τη Σχολή, χωρίς άδεια, καθ’ υποτροπή, ανεξάρτητα από την διάρκεια κάθε απουσίας
 4. Αντιπειθαρχική συμπεριφορά
 5. Ασέβεια προς τους ανωτέρους που εκδηλώνεται με έργα ή λόγους
 6. Ανυπακοή στις διαταγές των ανωτέρων
 7. Επίδειξη ευτελούς και αναξιοπρεπούς χαρακτήρα
 8. Δειλία, που πιστοποιείται από οποιοδήποτε περιστατικό και εν γένει για κάθε ηθικό ή ψυχικό ελάττωμα ασυμβίβαστο προς τη ναυτική υπηρεσία, το έργο και τη θέση του Υπαξιωματικού
 9. Κάθε ενέργεια που αποσκοπεί άμεσα ή έμμεσα στην υπονόμευση του κατά το Σύνταγμα πολιτεύματος, καθώς και συμμετοχή ή προπαγάνδα που τείνει άμεσα ή έμμεσα στο σκοπό αυτό
Άρθρο 53 "Απόλυση Δοκίμου Υπαξιωματικού από τη ΣΜΥΝ"
1.  
  Οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί απολύονται από τη Σχολή για τους εξής λόγους:
 1. Για λόγους υγείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί κρίσεως της σωματικής ικανότητας των στρατιωτικών
 2. Για έλλειψη ναυτικών ή στρατιωτικών προσόντων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 28
 3. Λόγω αποτυχίας λήψης του πτυχίου μετά από τέσσερα (4) έτη από την εισαγωγή στη Σχολή
 4. Λόγω τέλεσης των πειθαρχικών παραπτωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 52
 5. Σε περίπτωση άρνησης Έλληνα ή αλλοδαπού Δοκίμου Υπαξιωματικού να ορκισθεί ή να δώσει την προβλεπόμενη υπόσχεση, κατά περίπτωση
2.  
  Η απόλυση από τη Σχολή γίνεται, μετά από προηγούμενη ακρόαση του Δοκίμου Υπαξιωματικού, με απόφαση του Διοικητού της ΔΝΕ, έπειτα από πρόταση του Διοικητού της ΣΜΥΝ. Στην περίπτωση που η απόλυση γίνεται για λόγους υγείας, επισυνάπτεται υποχρεωτικά σχετική γνωμάτευση της Α.Ν.Υ.Ε.
3.  
  Οι απολυθέντες Δόκιμοι Υπαξιωματικοί δεν μπορούν να επανέλθουν στη Σχολή ή να καταταγούν εκ νέου σε αυτή, εκτός από την περίπτωση της δικαστικής ακύρωσης της απόλυσής τους. Όσοι απολυθούν λόγω έλλειψης ναυτικών ή στρατιωτικών προσόντων, δεν μπορούν να υπηρετήσουν μελλοντικά στο Πολεμικό Ναυτικό.
4.  
  Ο απολυθείς Δόκιμος Υπαξιωματικός, ή, αν είναι ανήλικος, το πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία ή την επιμέλεια του απολυθέντος Δοκίμου Υπαξιωματικού, υποχρεούται να καταβάλει στο Δημόσιο αποζημίωση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τα έξοδα φοίτησής του στη ΣΜΥΝ. Της καταβολής εξαιρούνται οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί που απολύονται για λόγους υγείας κατόπιν απόφασης της Α.Ν.Υ.Ε.
Άρθρο 54 "Παραίτηση Δόκιμων Υπαξιωματικών από την ΣΜΥΝ"
1.  
  Οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί δικαιούνται να υποβάλουν παραίτηση με την ακόλουθη διαδικασία:
 1. Η παραίτηση υποβάλλεται εγγράφως προς τη Διοίκηση της Σχολής η οποία την υποβάλλει στη ΔΝΕ εντός τριών (3) ημερών
 2. Η αποδοχή της παραιτήσεως γίνεται με απόφαση του Διοικητού της ΔΝΕ που εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της
2.  
  Δικαίωμα ανάκλησης αίτησης παραίτησης παρέχεται στον Δόκιμο Υπαξιωματικό για διάστημα επτά ημερών από την ημερομηνία υποβολής της
3.  
  Ο Διοικητής της ΣΜΥΝ μπορεί, για όσο χρόνο εκκρεμεί η έκδοση της απόφασης αποδοχής της παραίτησης, να χορηγήσει στους παραιτηθέντες Δοκίμους Υπαξιωματικούς ολιγοήμερη άδεια απουσίας, κατά την κρίση του
4.  
  Για τους Δόκιμους Υπαξιωματικούς που είναι ανήλικοι η παραίτηση υποβάλλεται αποκλειστικώς δια του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία ή ασκεί κηδεμονία
5.  
  Ο Δόκιμος Υπαξιωματικός που έχει υποβάλλει αίτηση παραίτησης από τη ΣΜΥΝ, εξακολουθεί να έχει τα δικαιώματα και δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του Δοκίμου Υπαξιωματικού μέχρι την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης αποδοχής της
6.  
  Οι παραιτηθέντες Δόκιμοι Υπαξιωματικοί δεν μπορούν να επανέλθουν στη Σχολή ή να καταταγούν εκ νέου σε αυτή