ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/67

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-07-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-07-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-07-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Εγκρίνεται η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων, ο οποίος έχει εγκριθεί με το από 13-10-1937 β.δ. (Α’/399) «Περί κυρώσεως του ιδιαιτέρου Κανονισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητος Ιωαννίνων», ως εξής:"
1.  
  Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρον 14» Η Κοινοτική Συνέλευσις της Ισραηλιτικής Κοινότητος Ιωαννίνων απαρτίζεται εξ όλων των μελών της Κοινότητος, ανεξαρτήτως φύλου, κατά τα εν άρθρο 2 οριζόμενα, εχόντων συμπεπληρωμένον το δέκατον όγδοον (18ον) έτος της ηλικίας των.
2.  
  Το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρον 17» Η Κοινοτική Συνέλευσις εκλέγει μεταξύ των μελών της πενταμελές Διοικητικόν Συμβούλιον (το Κοινοτικόν Συμβούλιον καλούμενον), κατά τα εν άρθρο 30 οριζόμενα Τα εκλεγόμενα μέλη του Συμβουλίου δέον να είναι Έλληνες πολίτες και να έχουν συμπληρώσει το εικοστόν πέμπτον (25ον) έτος της ηλικίας των.
3.  
  Το άρθρο 30 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρον 30» Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ων ο αριθμός ορίζεται εν άρθρω 17 του παρόντος, εκλέγονται κατά τα εν άρθροις 92 - 95 του παρόντος οριζόμενα Η διάρκεια της εντολής του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.
4.  
  Το άρθρο 41 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρον 41» «Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων τριών μελών Αν η απουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται πλέον του μηνός, καλούνται όπως αντικαταστήσωσι προσωρινώς τα απόντα μέλη τα κατά σειράν επιτυχίας επιλαχόντα τοιαύτα.
5.  
  Το άρθρο 44 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρον 44» Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοτικής Συνελεύσεως ή των διαφόρων επιτροπών δύνανται να είναι γονέας και τέκνο ή και δύο αδέλφια.
6.  
  Το άρθρο 78 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρον 78» Εκλογεύς τυγχάνει παν μέλος της Κοινότητος συμφώνως προς το άρθρον 2 του παρόντος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας του και δεν έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων.
7.  
  Το άρθρο 79 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρον 79» Εκλόγιμος τυγχάνει πας εκλογεύς Έλλην πολίτης έχων συμπεπληρωμένον το εικοστόν πέμπτον (25ον) έτος της ηλικίας του Οι έμμισθοι υπάλληλοι της Κοινότητος τυγχάνουν εκλογείς αλλ΄ουχί και εκλόγιμοι.
Άρθρο 2
1.  
Το παρόν προεδρικό διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 26 Ιουνίου 2017 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 68 (2) Εφαρμογή της απόφασης 2283 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) σχετικά με την Ακτή του Ελεφαντοστού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 (Α’/242). 2.Το άρθρο 1 παρ. 4 του α.ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α’/139). 3.Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α’/98). 4.Την Υ186/10.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β’/3671). 5.Την από 26.5.2016 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ.3402/ΑΣ 24843 «Απόφαση 2283 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με την Ακτή Ελεφαντοστού» (Α’/103). 6.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 7.Τις υπ αριθ. 213/2016 και 90/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Αίρεται, από την 28η Απριλίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2283 (2016), η ισχύς των μέτρων περί όπλων και συναφούς υλικού που αφορούν την Ακτή Ελεφαντοστού του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 61/2017 «Εφαρμογή της απόφασης 2219 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α’/89), τα οποία είχαν επιβληθεί για πρώτη φορά με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 251/2005 (Α’/299). Άρθρο 2 Αίρεται, από την 28η Απριλίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2283 (2016), η ισχύς των ταξιδιωτικών και οικονομικών μέτρων που επιβλήθηκαν με τα άρθρα 3 έως 6 του προεδρικού διατάγματος 251/2005 (Α’/299) και με το άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος 19/2014 (Α’/26), η οποία παρατάθηκε, για τελευταία φορά, με το άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος 61/2017 «Εφαρμογή της απόφασης 2219 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α’/89). Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεσή του.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2456/1920 (Α’/173) «Περί Ισραηλιτικών Κοινοτήτων».
 • Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων, ο οποίος εγκρίθηκε με το από 13-10-1937 Β.Δ. (Α’/399) «Περί κυρώσεως του ιδιαιτέρου Κανονισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητος Ιωαννίνων».
 • Τις διατάξεις του π.δ. 353/1997 (Α’/239) «Διατήρηση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
 • Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’/98 ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
 • Το πρακτικό της 9ης Δεκεμβρίου 2015 της συνεδριάσεως της Κοινοτικής Συνέλευσης της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων, η οποία συγκλήθηκε κατόπιν της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας (Πρακτικό 13/23-10-2015), ως του αρμοδίου, σύμφωνα με τη ακροτελεύτια διάταξη του ισχύοντος Κανονισμού, οργάνου για τη διατύπωση προτάσεως, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία τροποποιήσεως του Κανονισμού.
 • Την με αριθμ. πρωτ. Φ1/Α/519/215375/Β1/31-12-2016, εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4270/2014 (Α’/143) και το γεγονός ότι με την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αρίθμ. 49/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2456 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2456 1920
Διατήρηση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίων Δικαίου. 1997/353 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία