Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διευθύνσεις Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.)
Άρθρο 1 "Έδρα, αποστολή, διάρθρωση, αρμοδιότητες Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής"
1.  
  Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής εδρεύει στην Αθήνα και ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της τις αρμοδιότητες αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, ιδίως αυτές που αναφέρονται σε ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα ή εγκλήματα που συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και σε αυτά που η εγκληματική δραστηριότητα εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας περισσοτέρων της μιας Υποδιευθύνσεων Ασφάλειας
2.  
  Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, μετά από έγκριση ή διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, δύναται να επιλαμβάνεται της διερεύνησης αδικημάτων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς της και σε περιοχές δικαιοδοσίας των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων του τομέα Νοτίου Ελλάδος και κατ’ εξαίρεση σε όλη την επικράτεια σε περιπτώσεις που λόγω της βαρύτητας, του τρόπου, των μέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσής τους, συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών ή απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία ή εξειδικευμένη γνώση για την αποκάλυψη των δραστών και τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ή πιθανολογείται η ανάπτυξη δράσης οργανωμένου εγκλήματος σε ευρύτερες περιοχές μιας ή περισσότερων Διευθύνσεων Αστυνομίας. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνονται αρμοδίως ο οικείος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής και ο Διευθυντής Αστυνομίας νομού, οι οποίοι παρέχουν εφόσον ζητείται, κάθε σχετική συνδρομή και διευκόλυνση δια των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών τους. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας, μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών του προσωπικού του, που επιλαμβάνεται κατά τα προαναφερόμενα, υποβάλλει σχετική αναφορά προς τον Αρχηγό, όπου εκτίθενται το είδος των αδικημάτων που διαπιστώθηκαν, οι συνθήκες βεβαίωσής τους, οι τυχόν προγενέστερες ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών και κάθε άλλο σχετικό με αυτά στοιχείο.
3.  
  Οι υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας των ως άνω Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων που ασκούν αρμοδιότητες δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, ενημερώνουν τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής για όλα τα σοβαρά αδικήματα επί θεμάτων Ασφάλειας που τελέσθηκαν στην περιφέρειά τους, γνωστοποιώντας κάθε σχετική με αυτά πληροφορία
4.  
  Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής διαρθρώνεται στις ακόλουθες Υποδιευθύνσεις:
 1. Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων,
 2. Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας,
 3. Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος,
 4. Δίωξης Ναρκωτικών,
 5. Προστασίας Ανηλίκων,
 6. Κρατικής Ασφάλειας,
 7. Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους,
 8. Επιχειρήσεων και Προστασίας Μαρτύρων,
 9. Διοικητικής Υποστήριξης και
 10. Αναζητήσεων Αρχείου και Ταυτοτήτων
5.  
  Σε κάθε μία από τις Υποδιευθύνσεις της προηγουμένης παραγράφου, με εξαίρεση την Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, λειτουργεί Γραφείο Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή της εξυπηρέτηση
6.  
  Στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής υπάγονται οι Υποδιευθύνσεις και τα Τμήματα Ασφάλειας που λειτουργούν στην περιοχή δικαιοδοσίας της
Άρθρο 2 "Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων"
1.  
  Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων έχει ως αποστολή την πρόληψη και καταστολή εγκλημάτων που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος καθώς και εγκλημάτων που αφορούν στην εμπορία ανθρώπων και την εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής και διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα: α. Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής, το οποίο είναι αρμόδιο για: αα. τη συλλογή, επεξεργασία, σύνθεση, ανάλυση και αξιολόγηση του πληροφοριακού υλικού, που αφορά στο οργανωμένο έγκλημα. Προς τούτο συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, ββ. την εγκληματολογική και επιχειρησιακή στρατηγική ανάλυση των υφιστάμενων πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, γγ. την εισήγηση επί θεμάτων λειτουργικού, τακτικού και στρατηγικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και την κατάρτιση μνημονίων και σχεδίων ενεργειών των υπηρεσιών ασφάλειας. β. Τμήμα Δίωξης Εγκληματικών Οργανώσεων και Διεθνικών Υποθέσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για: αα. την έρευνα σοβαρών ποινικών αδικημάτων που αφορούν στη δημόσια ασφάλεια και ιδίως αδικημάτων, τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, ββ. την παράλληλη οικονομική έρευνα για τον εντοπισμό των παράνομων εσόδων που παράγονται από τη δραστηριότητα των εγκληματικών οργανώσεων, γγ. την έρευνα καταγγελιών, επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των πληροφοριών και εξακρίβωση στοιχείων που αφορούν στο οργανωμένο έγκλημα και δδ. τη διαβίβαση στις λοιπές Υποδιευθύνσεις της Διεύθυνσης πληροφοριών και στοιχείων, που μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξιχνίαση υποθέσεων αρμοδιότητάς τους και την παροχή συνδρομής στις υπηρεσίες που επιλαμβάνονται της διερεύνησης τέτοιων εγκλημάτων. γ. Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων, το οποίο είναι αρμόδιο για: αα. την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, τη δίωξη των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα εκδιδόμενα πρόσωπα, ββ. την παροχή προστασίας και αρωγής στα θύματα εμπορίας και οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, σε συνεργασία με αρμόδιους κοινωνικούς φορείς και υπηρεσίες. δ. Τμήμα Επιχειρησιακής Τακτικής και Δράσης, το οποίο είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εκτέλεση επιχειρήσεων, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Υποδιεύθυνσης.
Άρθρο 3
1.  
  Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα : α. Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, το οποίο χειρίζεται τις υποθέσεις εγκλημάτων κατά της ζωής των άρθρων 299, 300, 303, 304, 305, 306 και 307 Π.Κ., ληστειών του άρθρου 380 παράγραφος 2 Π.Κ. και κατά της προσωπικής ελευθερίας των άρθρων 322, 323, 324, 325, 326, 327 και 335 Π.Κ. β. Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, το οποίο χειρίζεται τις υποθέσεις ληστειών του άρθρου 380 παράγραφοι 1 και 3 Π.Κ., κλοπών, διαρρήξεων, ζωοκλοπών, ζωοκτονιών και αναζητά τα κλεμμένα οχήματα και αντικείμενα. γ. Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό των υποθέσεων που σχετίζονται με εκβιάσεις.
Άρθρο 4 "Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιουσιακών"
1.  
  Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος έχει ως αποστολή, ιδίως, την προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων, του νομίσματος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των πνευματικών δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό υποθέσεων που αφορούν στα εγκλήματα σε βάρος των περιουσιακών δικαιωμάτων των άρθρων 242, 386, 386Α, 388, 389, 390, 397, 398, 404, 405 και 406 Π.Κ., καθώς και στα εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία των άρθρων 235, 236 και 237 Π.Κ. Επίσης, χειρίζεται υποθέσεις εγκλημάτων των άρθρων 207 έως 223 Π.Κ. και ιδίως αυτών που αφορούν στο νόμισμα και στα υπομνήματα, καθώς και υποθέσεων σχετικών με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αξιογράφων και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και των καταναλωτών. β. Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, το οποίο χειρίζεται υποθέσεις παράνομης διακίνησης, εμπορίας και κλοπής έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, καθώς και υποθέσεις που αφορούν στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πνευματικών δικαιωμάτων. γ. Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας, το οποίο είναι αρμόδιο για την αντιμετώπιση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και με άλλες αρμόδιες εγχώριες και διεθνείς υπηρεσίες, οργανισμούς και όργανα, της παράνομης διακίνησης, αποθήκευσης και διασποράς αποβλήτων και γενικά της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Άρθρο 5 "Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών"
1.  
  Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Γενικών Υποθέσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό όλων των σοβαρών, κατά την κρίση του προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης, υποθέσεων ναρκωτικών και ειδικότερα εκείνων που έχουν διεθνείς προεκτάσεις, συνεργαζόμενο κατά περίπτωση, με συναρμόδιες διωκτικές υπηρεσίες καθώς και με διωκτικές αρχές άλλων χωρών. β. Τμήμα Άμεσης Επέμβασης, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, χειρίζεται το κέντρο βάσης (R/Τ) της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και είναι αρμόδιο για την καταγραφή των καταγγελιών για θέματα ναρκωτικών και την άμεση επέμβαση σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, κινητοποιώντας τα απαραίτητα προς τούτο προσωπικό και μέσα. Επίσης, συντονίζει τις επιχειρησιακές ομάδες της Υποδιεύθυνσης και είναι αρμόδιο για τη λειτουργία του τριψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 109, μέσω του οποίου επικοινωνούν οι πολίτες με την υπηρεσία για θέματα ναρκωτικών, καθώς και για την υποδοχή, ενημέρωση και παροχή κάθε διαθέσιμης πληροφορίας σε εξαρτημένα άτομα ή ενδιαφερόμενους πολίτες, για θέματα πρόληψης ή αντιμετώπισης των ναρκωτικών. γ. Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικής Αττικής, Βορειοανατολικής Αττικής και Νοτιοανατολικής Αττικής, τα οποία εδρεύουν στους δήμους Αθηναίων, Πειραιώς, Φυλής, Αμαρουσίου και Ελληνικού Αργυρούπολης αντίστοιχα και Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, το οποίο εδρεύει στο χώρο του αερολιμένα Αθηνών. Τα Τμήματα αυτά είναι αρμόδια για την πρόληψη και αντιμετώπιση εγκλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και ειδικότερα: αα. ελέγχουν τη διακίνηση των ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, ενεργούν προανακρίσεις και συντάσσουν τις σχετικές δικογραφίες, ββ. παρακολουθούν τους υπόπτους εμπορίας ναρκωτικών, ημεδαπούς και αλλοδαπούς, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή των σχετικών με αυτά εγκλημάτων, γγ. ελέγχουν σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες, τους διερχόμενους από τους αερολιμένες, λιμένες, σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς αυτοκινήτων, υπόπτους διακίνησης ναρκωτικών, δδ. επιτηρούν, ιδίως τους δημόσιους χώρους που είναι πρόσφοροι για τη μεταφορά, διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών, καθώς και τα δημόσια κέντρα, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες πραγματοποίησης συναλλαγών ή και χρήσης ναρκωτικών, εε. συνεργάζονται με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, υπηρεσίες και φορείς, καθώς και με τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) του αρ. 16 του ν. 2713/1999 (Α΄ 89) για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας που σχετίζεται με τα ναρκωτικά, στστ. επιτηρούν τους πλησίον των σχολείων χώρους, καθώς και τα μέρη που συχνάζουν οι νέοι και συνεργάζονται με την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής για την αποτελεσματική προστασία των μαθητών και της νεολαίας γενικότερα, από τη σχετιζόμενη με τα ναρκωτικά εγκληματικότητα, ζζ. παρακολουθούν τις μεθόδους και τα μέσα δράσης των εμπόρων ναρκωτικών, αναλύουν και αξιολογούν τα συμπεράσματα και εισηγείται τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της σχετικής με τα ναρκωτικά εγκληματικότητας, τόσο στον προληπτικό όσο και στον κατασταλτικό τομέα, ηη. μεριμνούν για την ανάπτυξη δικτύου συλλογής πληροφοριών σχετικών με τις μεθόδους, τους τόπους, τους τρόπους, τα μέσα και τα πρόσωπα που χρησιμοποιούνται ή με οποιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται σε διαδικασίες διακίνησης, προώθησης, διάθεσης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών και φαρμάκων και θθ. ενημερώνουν τον προϊστάμενο της υπηρεσίας για το πληροφοριακό υλικό που έχει συγκεντρωθεί, προκειμένου αυτό να αξιοποιηθεί καταλλήλως.
Άρθρο 6 "Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων"
1.  
  Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων, το οποίο είναι αρμόδιο για την πρόληψη και καταπολέμηση των εγκλημάτων που διαπράττονται από ανηλίκους ή εναντίον αυτών, τη μελέτη των κοινωνικών αιτίων των εγκλημάτων που διαπράττονται από αυτούς και τη συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας των ανηλίκων, καθώς και για την αναζήτηση εξαφανισθέντων ανηλίκων. β. Τμήμα Αντιμετώπισης Παραβατικότητας Ανηλίκων, το οποίο είναι αρμόδιο για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων, συνεργαζόμενο προς τούτο με τις δικαστικές αρχές ανηλίκων και τους συναρμόδιους φορείς. Επίσης, μεριμνά για τη μεταχείριση των ανήλικων ποινικών παραβατών, κατά τη διάρκεια παραμονής τους στις αστυνομικές υπηρεσίες, ιδίως κατά την κράτηση και μεταγωγή τους, καθώς και για την προστασία και αρωγή ανηλίκων.
Άρθρο 7 "Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας"
1.  
  Η Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτιστικών Ζητημάτων, το οποίο είναι αρμόδιο για τη συλλογή πληροφοριών, που αφορούν σε σοβαρά κοινωνικά ή πολιτιστικά ζητήματα και την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων τάξης, ασφάλειας και τροχαίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Ε.Α.).
 2. Επίσης, παρακολουθεί εθνικού ενδιαφέροντος και σημασίας ζητήματα, ενημερώνοντας σχετικά τις αρμόδιες αρχές και εφαρμόζει τη νομοθεσία για την παράνομη εγκατάσταση ή εκπομπή ραδιοτηλεοπτικών σταθμών ή κεραιών ή αναμετάδοσης σημάτων ή ασυρμάτου επικοινωνίας.
 3. Τμήμα Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, το οποίο είναι αρμόδιο για την πρόληψη και καταστολή σοβαρών ενεργειών ή απειλών που στρέφονται κατά της ασφάλειας του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος.
 4. Στο πλαίσιο αυτό, προβαίνει ιδίως στην αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων για τη δράση ατόμων ή οργανωμένων ομάδων που ενεργούν πράξεις που στρέφονται κατά της ασφάλειας του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος ή πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων, καθώς και στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων αυτών, συνεργαζόμενο άμεσα προς τούτο με τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α., τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών.
 5. Τμήμα Όπλων και Εκρηκτικών, το οποίο είναι αρμόδιο για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τα όπλα και εκρηκτικά και την έκδοση των σχετικών αδειών
 6. Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση και δίωξη αδικημάτων που διαπράττονται σε βάρος προσώπων ή ομάδας προσώπων αποκλειστικά και μόνο λόγω της φυλετικής ή εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής ή του θρησκεύματός τους, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της αναπηρίας τους.
 7. Ειδικότερα, το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας για την αντιμετώπιση της αποστολής του:.
  • παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν υποβολής σχετικής έγκλησης, μήνυσης ή καταγγελίας στη διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων που αφορούν στη διάπραξη, στην προπαρασκευή ή στην καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημόσια προτροπή, πρόκληση ή διέγερση σε διάπραξη, αδικημάτων ή στην εκδήλωση πράξεων ή ενεργειών που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία σε βάρος προσώπων ή ομάδας προσώπων λόγω της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών και της εθνικής ή εθνοτικής τους καταγωγής,
  • συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιοποιεί κατάλληλα πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν στη διάπραξη ή την προπαρασκευή αδικημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά,
  • συντονίζει και καθοδηγεί τα Γραφεία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας των Τμημάτων Κρατικής Ασφάλειας των Υποδιευθύνσεων Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής στην εκπλήρωση της αποστολής τους,
  • αναπτύσσει συνεργασίες με συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και φορείς, καθώς και με άλλους κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του και της αποτελεσματικότερης διαχείρισης περιστατικών ρατσιστικής βίας,
  • αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ή παρέχει συνδρομή σε πρωτοβουλίες άλλων αρχών, υπηρεσιών και φορέων που έχουν σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας,
  • επιτηρεί χώρους και περιοχές, στις οποίες υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης ρατσιστικών επιθέσεων,
  • συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και φορείς, καθώς και με φορείς και εκπροσώπους ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων που έχουν δεχθεί ή υπάρχει κίνδυνος να δεχθούν ρατσιστικές επιθέσεις, προς το σκοπό αποτελεσματικότερης διαχείρισης του περιστατικού και πληρέστερης προστασίας των ομάδων αυτών,
  • τηρεί ειδικό αρχείο καταγραφής των περιστατικών ρατσιστικής βίας στα οποία επιλαμβάνεται,
  • ενημερώνει τα θύματα ή τους καταγγέλλοντες περιστατικά ρατσιστικής βίας για τα δικαιώματά τους,
  • μεριμνά για την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών σε περιπτώσεις που απαιτείται η παροχή ιατροφαρμακευτικής ή νοσοκομειακής περίθαλψης ή ψυχολογικής υποστήριξης σε θύματα ρατσιστικής επίθεσης, καθώς και για την παρουσία διερμηνέα εφόσον αυτό ζητηθεί ή κριθεί αναγκαίο,
  • ενημερώνει άμεσα τον αρμόδιο εισαγγελέα, σε κάθε περίπτωση που επιλαμβάνεται προανακριτικά σε υποθέσεις ρατσιστικής βίας και σε σοβαρά περιστατικά το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας των θυμάτων της ρατσιστικής επίθεσης,
  • συντάσσει, κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, έκθεση αναφορικά με τις υποθέσεις ρατσιστικής βίας στις οποίες επιλήφθηκε κατά το προηγούμενο έτος, την οποία υποβάλλει ιεραρχικά στο Τμήμα Κοινωνικών Ζητημάτων και Αντιμετώπισης Ρατσισμού της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας /Α.Ε.Α.
2.  
  Στα Τμήματα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας των Υποδιευθύνσεων Κρατικής Ασφάλειας των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, στα Γραφεία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας των Τμημάτων Κρατικής Ασφάλειας των Υποδιευθύνσεων Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, καθώς και στα Γραφεία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας των Υποδιευθύνσεων Ασφάλειας και των Τμημάτων Ασφάλειας των Διευθύνσεων Αστυνομίας των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων λειτουργεί ενιαίος αριθμός τηλεφωνικών καταγγελιών και ενημέρωσης, μέσω του οποίου είναι δυνατή η άμεση υποβολή καταγγελιών για περιστατικά ρατσιστικής βίας και η παροχή σχετικής ενημέρωσης στους ενδιαφερόμενους
3.  
  Οι λοιπές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας συνεργάζονται με τα ως άνω Τμήματα και Γραφεία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, στο πλαίσιο της περιοχής δικαιοδοσίας τους και υποχρεούνται να ενημερώνουν και να παρέχουν τη συνδρομή τους σε αυτά για την εκπλήρωση της αποστολής τους
4.  
  Τα Τμήματα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας των Υποδιευθύνσεων Κρατικής Ασφάλειας των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, μετά από έγκριση ή διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας δύνανται να επιλαμβάνονται της διερεύνησης αδικημάτων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους και σε περιοχές δικαιοδοσίας των Γενικών Επιθεωρητών Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος και Βορείου Ελλάδος, αντίστοιχα, αν λόγω της βαρύτητας του τρόπου, των μέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσής τους συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών ή απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση προς αποκάλυψη των δραστών και συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ή πιθανολογείται η ανάπτυξη οργανωμένης ρατσιστικής δράσης σε ευρύτερες περιοχές μιας ή περισσοτέρων Διευθύνσεων Αστυνομίας. Σε κάθε περίπτωση, ενημερώνονται αρμοδίως ο οικείος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας οι οποίοι παρέχουν, εφόσον ζητείται, κάθε σχετική συνδρομή και διευκόλυνση μέσω των καθ’ ύλην αρμοδίων υπηρεσιών τους. Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών του προσωπικού των Τμημάτων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας που επιλαμβάνονται κατά τα προαναφερόμενα, υποβάλλεται από τον Διευθυντή της οικείας Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας σχετική αναφορά στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οποία εκτίθενται τα αδικήματα που διαπιστώθηκαν, οι συνθήκες βεβαίωσής τους και κάθε άλλο σχετικό με αυτά στοιχείο.
5.  
  Με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν θίγονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς επίσης και οι συναφείς αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών του Σώματος που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 8 "Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους"
1.  
  Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Προστασίας Αθλητισμού, το οποίο είναι αρμόδιο για τη συλλογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών σχετικών με το βαθμό επικινδυνότητας των αθλητικών συναντήσεων, τον εντοπισμό των ατόμων που θεωρούνται ύποπτα για πρόκληση επεισοδίων, τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων τα οποία πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση αθλητικής συνάντησης προκαλούν ή συμμετέχουν σε επεισόδια ή διαπράττουν άλλες αξιόποινες πράξεις, καθώς και την παροχή συνδρομής σε άλλες αστυνομικές υπηρεσίες και την ανάληψη οποιασδήποτε άλλης δράσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, η οποία συμβάλλει στην πρόληψη και καταστολή της βίας στους αθλητικούς χώρους
 2. Τμήμα Προστασίας Αθλητικών Αποστολών, το οποίο είναι αρμόδιο για τη συνοδεία εκτός έδρας των αποστολών αθλητικών ομάδων, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο
2.  
  Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της αναπτύσσει συνεργασία με τους υπεύθυνους των αθλητικών ομάδων, τους οργανωμένους συνδέσμους φιλάθλων και τις αρμόδιες για την τέλεση των αγώνων αρχές και φορείς της χώρας ή ξένων χωρών, ιδίως με την ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων και προτάσεων και αναλαμβάνει οποιαδήποτε δράση, η οποία συμβάλλει στην πρόληψη και καταστολή της βίας στους αθλητικούς χώρους
Άρθρο 9 "Υποδιεύθυνση Επιχειρήσεων και Προστασίας Μαρτύρων"
1.  
  Η Υποδιεύθυνση Επιχειρήσεων και Προστασίας Μαρτύρων είναι αρμόδια για την οργάνωση και συντονισμό ειδικών ερευνών και επιχειρήσεων, καθώς και την προστασία των μαρτύρων και προσώπων ειδικών κατηγοριών
2.  
  Η Υποδιεύθυνση Επιχειρήσεων και Προστασίας Μαρτύρων διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Προστασίας Μαρτύρων, το οποίο είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό, το συντονισμό και τη λήψη μέτρων προστασίας των ουσιωδών μαρτύρων και των προσώπων που κατά τα άρθρα 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα βοηθούν στην αποκάλυψη εγκληματικών δραστηριοτήτων ή και των οικείων τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2928/2001 (Α΄ 141), καθώς και των προβλεπομένων από διεθνείς και διμερείς συμβάσεις της χώρας.
 2. Επίσης, είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό, την οργάνωση, το συντονισμό και τη διεξαγωγή των ειδικών ερευνών και ανακριτικών πράξεων που προβλέπονται από το άρθρο 253Α Κ.Π.Δ.
 3. Τμήμα Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων, το οποίο είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εκτέλεση ιδιαίτερα δύσκολων και επικίνδυνων αποστολών και επιχειρήσεων, προς το σκοπό εκπλήρωσης της αποστολής της Υπηρεσίας και εφόσον αυτές δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.).
 4. Επίσης, το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για τη συγκρότηση και την επιχειρησιακή διαχείριση, εποπτεία και έλεγχο των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και των Ομάδων Ειδικών Δράσεων (Ο.Ε.Δ.) στην περιοχή δικαιοδοσίας της Γ.Α.Δ.Α. Οι εν λόγω Ομάδες στελεχώνονται με αστυνομικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς και εφοδιάζονται με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μέσα για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους.
Άρθρο 10 "Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης"
1.  
  Η Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό όλων των θεμάτων του προσωπικού της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και φροντίζει για τη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων. Στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού λειτουργούν τα ακόλουθα Γραφεία: αα. Γραφείο Εκπαίδευσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διαρκή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού της Διεύθυνσης Ασφάλειας. Προς τούτο, καταρτίζει και υλοποιεί σχετικά προγράμματα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης του Επιτελείου της Γ.Α.Δ.Α. και ββ. Γραφείο Φρουράς Κρατητηρίων, το οποίο είναι αρμόδιο για την παραλαβή και ασφαλή φρούρηση των κρατουμένων στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Αττικής και την παράδοση αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες. β. Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, το οποίο είναι αρμόδιο για τη μελέτη της λειτουργίας των επιμέρους υπηρεσιών της Διεύθυνσης και την εισήγηση τρόπων και μεθόδων βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους, την εκπόνηση σχεδίων και διαταγών σχετικών με τη λήψη μέτρων ασφάλειας σε κάθε είδους εκδηλώσεις, την παρακολούθηση των στόχων στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης και την εισήγηση μέτρων για την αποτελεσματική προστασία τους. Στο Τμήμα αυτό λειτουργεί Γραφείο Διεκπεραίωσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας της Διεύθυνσης. γ. Τμήμα Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών, το οποίο ως προς το ειδικό αντικείμενο της επιχειρησιακής του αποστολής υπάγεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών και είναι αρμόδιο για: αα. την αναζήτηση, διαχείριση και επιχειρησιακή αξιοποίηση πληροφοριών για την αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας και κυρίως του οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας, ββ. την επεξεργασία και αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων εγκληματικότητας, την ανάλυση των αιτίων του εγκλήματος και την εισήγηση λειτουργικού και στρατηγικού σχεδιασμού σε ό,τι αφορά την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, γγ. την εισαγωγή των καταχωρίσεων που αφορούν σε κλεμμένα ή υπεξαιρεθέντα οχήματα στην εθνική βάση δεδομένων, την ενημέρωση, διαγραφή και εν γένει διαχείριση των καταχωρίσεων αυτών, τη διαχείριση στοιχείων στο πλαίσιο της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας SCΗΕΝGΕΝ που υπογράφηκε την 14-6-1985 και κυρώθηκε με το ν. 2514/1997 (Α΄ 140), την παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και για τη συγκέντρωση, καταχώριση και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων εγκληματικότητας βάσει των αναφορών των υπηρεσιών, δ. Τμήμα Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης το οποίο διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία: αα. στο Γραφείο Διαχείρισης Χρηματικού, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων χρηματικού και εν γένει διαχείρισης δαπανών που αφορούν στο σύνολο των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, ββ. στο Γραφείο Διαχείρισης Υλικού, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων που αφορούν στη χρέωση – αποχρέωση, σε εγγραφές – διαγραφές και στην εν γένει διαχείριση του υλικού της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, γγ. στο Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων χρήσης, κίνησης, εποπτείας, και διαχείρισης δαπανών που αφορούν στα υπηρεσιακά οχήματα, καθώς και για την οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών μέσων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.
Άρθρο 11
1.  
  Υποδιεύθυνση Αναζητήσεων Αρχείου και Ταυτοτήτων Η Υποδιεύθυνση Αναζητήσεων Αρχείου και Ταυτοτήτων διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Αρχείου και Ταυτοτήτων, το οποίο είναι αρμόδιο για: αα. τη διαχείριση εν γένει του έντυπου και ψηφιοποιημένου αρχείου - δεδομένων, την επεξεργασία, καταχώριση και ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού, ββ. την ενημέρωση - απάντηση αιτημάτων από αστυνομικές, δικαστικές κ.α. αρχές που αφορούν σε στοιχεία προσώπων, γγ. την εποπτεία και το συντονισμό των υπηρεσιών έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ως προς την ακριβή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και της προβλεπόμενης διαδικασίας έκδοσης. β. Τμήμα Αναζητήσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για την εκτέλεση διωκτικών εγγράφων και την αναζήτηση απολεσθέντων αντικειμένων καθώς και των εξαφανισθέντων ή διωκόμενων προσώπων.
Άρθρο 12 "Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας"
1.  
  Στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής λειτουργούν οι ακόλουθες Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
 1. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών,
 2. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιώς,
 3. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής,
 4. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής,
 5. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής
2.  
  Οι Υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου εδρεύουν στους δήμους Αθηναίων, Πειραιώς, Φυλής, Αμαρουσίου και Ελληνικού – Αργυρούπολης αντίστοιχα και διαρθρώνονται ως ακολούθως:
 1. Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό σοβαρών υποθέσεων που ανάγονται στον τομέα της αστυνομίας δημόσιας ασφάλειας, την εξιχνίαση των σχετικών εγκλημάτων, καθώς και την αναζήτηση και σύλληψη των δραστών αυτών, εφόσον για το έργο αυτό απαιτούνται ιδιαίτερες προσπάθειες και έρευνες.
 2. Δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού τα εγκλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και το οργανωμένο έγκλημα.
 3. Τμήμα Κρατικής Ασφάλειας, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων που ανάγονται στον τομέα της κρατικής ασφάλειας και ιδίως στη συλλογή πληροφοριών, την εφαρμογή της νομοθεσίας περί παράνομων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών και ασυρμάτου επικοινωνίας και την προστασία στόχων.
 4. Επίσης, είναι αρμόδιο για την πρόληψη και καταστολή κάθε ενέργειας που στρέφεται κατά της ασφάλειας του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος.
 5. Στο Τμήμα αυτό λειτουργεί Γραφείο Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, το οποίο ασκεί εντός της τοπικής αρμοδιότητας της οικείας Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας τις αρμοδιότητες της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7.
 6. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας της Υποδιεύθυνσης, την τήρηση αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως
Άρθρο 13 "Υπηρεσίες Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών"
1.  
  Στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών λειτουργούν τα ακόλουθα Τμήματα Ασφάλειας, τα οποία υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
 1. Τμήμα Ασφάλειας Ακροπόλεως,
 2. Τμήμα Ασφάλειας Συντάγματος,
 3. Τμήμα Ασφάλειας Παγκρατίου,
 4. Τμήμα Ασφάλειας Ομονοίας,
 5. Τμήμα Ασφάλειας Εξαρχείων,
 6. Τμήμα Ασφάλειας Κυψέλης,
 7. Τμήμα Ασφάλειας Κολωνού,
 8. Τμήμα Ασφάλειας Πατησίων,
 9. Τμήμα Ασφάλειας Αγίου Παντελεήμονα,
 10. Τμήμα Ασφάλειας Αμπελοκήπων,
 11. Τμήμα Ασφάλειας Γαλατσίου,
 12. Τμήμα Ασφάλειας Δάφνης - Υμηττού,
 13. Τμήμα Ασφάλειας Καισαριανής,
 14. Τμήμα Ασφάλειας Νέας Σμύρνης,
 15. Τμήμα Ασφάλειας Παλαιού Φαλήρου,
 16. Τμήμα Ασφάλειας Αγίου Δημητρίου,
 17. Τμήμα Ασφάλειας Βύρωνα,
 18. Τμήμα Ασφάλειας Ζωγράφου και
 19. Τμήμα Ασφάλειας Καλλιθέας
2.  
  Έδρα των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος πλην των περιπτώσεων α΄ έως και ι΄, των οποίων ως έδρα ορίζεται ο δήμος Αθηναίων
Άρθρο 14 "Υπηρεσίες Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιώς"
1.  
  Στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιώς λειτουργούν τα ακόλουθα Τμήματα Ασφάλειας, τα οποία υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
 1. Τμήμα Ασφάλειας Δημοτικού Θεάτρου,
 2. Τμήμα Ασφάλειας Καμινίων-Νέου Φαλήρου,
 3. Τμήμα Ασφάλειας Κερατσινίου – Δραπετσώνας,
 4. Τμήμα Ασφάλειας Κορυδαλλού,
 5. Τμήμα Ασφάλειας Μοσχάτου – Ταύρου,
 6. Τμήμα Ασφάλειας Νίκαιας - Αγίου Ιωάννου Ρέντη,
 7. Τμήμα Ασφάλειας Περάματος και
 8. Τμήμα Ασφάλειας Σαλαμίνας
2.  
  Έδρα των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος πλην των περιπτώσεων α΄ και β΄, των οποίων ως έδρα ορίζεται ο δήμος Πειραιώς
Άρθρο 15 "Υπηρεσίες Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής"
1.  
  Στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής λειτουργούν τα ακόλουθα Τμήματα Ασφάλειας, τα οποία υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
 1. Τμήμα Ασφάλειας Πετρούπολης
 2. Τμήμα Ασφάλειας Αγίας Βαρβάρας,
 3. Τμήμα Ασφάλειας Αιγάλεω,
 4. Τμήμα Ασφάλειας Φυλής,
 5. Τμήμα Ασφάλειας Ασπροπύργου,
 6. Τμήμα Ασφάλειας Αχαρνών,
 7. Τμήμα Ασφάλειας Ελευσίνας,
 8. Τμήμα Ασφάλειας Χαϊδαρίου
 9. Τμήμα Ασφάλειας Ιλίου,
 10. Τμήμα Ασφάλειας Μάνδρας - Ειδυλλίας,
 11. Τμήμα Ασφάλειας Μεγαρέων,
 12. Τμήμα Ασφάλειας Περιστερίου,
 13. Τμήμα Ασφάλειας Αγίων Αναργύρων – Καματερού και
 14. Τμήμα Ασφάλειας Ζεφυρίου
2.  
  Έδρα των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος πλην της περίπτωσης ιδ΄, της οποίας ως έδρα ορίζεται η δημοτική ενότητα Ζεφυρίου του δήμου Φυλής
Άρθρο 16 "Υπηρεσίες Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής"
1.  
  Στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής λειτουργούν τα ακόλουθα Τμήματα Ασφάλειας, τα οποία υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
 1. Τμήμα Ασφάλειας Αγίας Παρασκευής,
 2. Τμήμα Ασφάλειας Βριλησσίων,
 3. Τμήμα Ασφάλειας Αμαρουσίου,
 4. Τμήμα Ασφάλειας Σπάτων - Αρτέμιδος,
 5. Τμήμα Ασφάλειας Χαλανδρίου,
 6. Τμήμα Ασφάλειας Ηρακλείου,
 7. Τμήμα Ασφάλειας Ραφήνας - Πικερμίου,
 8. Τμήμα Ασφάλειας Μαραθώνος,
 9. Τμήμα Ασφάλειας Μεταμόρφωσης,
 10. Τμήμα Ασφάλειας Νέας Ιωνίας,
 11. Τμήμα Ασφάλειας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος,
 12. Τμήμα Ασφάλειας Παιανίας,
 13. Τμήμα Ασφάλειας Πεύκης - Λυκόβρυσης,
 14. Τμήμα Ασφάλειας Παπάγου – Χολαργού,
 15. Τμήμα Ασφάλειας Πεντέλης,
 16. Τμήμα Ασφάλειας Φιλοθέης – Ψυχικού,
 17. Τμήμα Ασφάλειας Ωρωπού,
 18. Τμήμα Ασφάλειας Κηφισιάς,
 19. Τμήμα Ασφάλειας Διονύσου και
 20. Τμήμα Ασφάλειας Παλλήνης
2.  
  Έδρα των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος. Ειδικά, για τις περιπτώσεις ιθ΄ και κ΄ ως έδρες ορίζονται η δημοτική ενότητα Αγίου Στεφάνου του δήμου Διονύσου και η δημοτική ενότητα Γέρακα του δήμου Παλλήνης, αντίστοιχα.
Άρθρο 17 "Υπηρεσίες Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής"
1.  
  Στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής λειτουργούν τα ακόλουθα Τμήματα Ασφάλειας, τα οποία υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
 1. Τμήμα Ασφάλειας Αλίμου,
 2. Τμήμα Ασφάλειας Σαρωνικού,
 3. Τμήμα Ασφάλειας Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης,
 4. Τμήμα Ασφάλειας Γλυφάδας,
 5. Τμήμα Ασφάλειας Ελληνικού - Αργυρούπολης,
 6. Τμήμα Ασφάλειας Ηλιούπολης,
 7. Τμήμα Ασφάλειας Λαυρεωτικής,
 8. Τμήμα Ασφάλειας Κρωπίας,
 9. Τμήμα Ασφάλειας Μαρκόπουλου – Μεσογαίας και
 10. Τμήμα Ασφάλειας Κερατέας
2.  
  Έδρα των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος πλην της περίπτωσης ι΄, της οποίας ως έδρα ορίζεται η δημοτική ενότητα Κερατέας του δήμου Λαυρεωτικής
Άρθρο 18 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Τμημάτων Ασφάλειας Τα Τμήματα Ασφάλειας διαρθρώνονται ως ακολούθως: α. Γραφείο Ασφάλειας, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 25 και των σχετικών, με την έκδοση και εκτέλεση διοικητικών πράξεων που αφορούν σε αλλοδαπούς και στο χειρισμό θεμάτων πολιτικού ασύλου διατάξεων. β. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του οικείου Τμήματος, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως. Επίσης, είναι αρμόδιο για την έκδοση των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της περιοχής δικαιοδοσίας του οικείου Τμήματος.
Άρθρο 19 "Διευθύνσεις Αστυνομίας"
1.  
  Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικής Αττικής, Βορειοανατολικής Αττικής και Νοτιοανατολικής Αττικής εδρεύουν στους δήμους Αθηναίων, Πειραιώς, Αχαρνών, Αμαρουσίου και Γλυφάδας αντίστοιχα και ασκούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους τις αρμοδιότητες γενικής αστυνόμευσης και πολιτικής κινητοποίησης. Στις Διευθύνσεις αυτές λειτουργεί Επιτελείο, το οποίο διαρθρώνεται ως ακολούθως:.
 1. Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών, το οποίο είναι αρμόδιο για:
  • το χειρισμό όλων των θεμάτων προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης,
  • τη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων,
  • τη διακίνηση της αλληλογραφίας,
  • τη διάθεση του προσωπικού στις τακτικές και έκτακτες εσωτερικές υπηρεσίες και τον έλεγχο της κανονικής εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών,
  • τον έλεγχο της κανονικής προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού,
  • την τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου ασφάλειας του οικήματος της οικείας Διεύθυνσης και των λοιπών σχεδίων πολιτικής κινητοποίησης,
  • τη φρούρηση, την ασφάλεια, την καθαριότητα, την ευταξία και τη συντήρηση του οικήματος της οικείας Διεύθυνσης,
  • την οργάνωση και εποπτεία της κίνησης των οχημάτων,
  • τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και των λοιπών τηλεπικοινωνιών μέσων,
  • την ευθύνη για τη λειτουργία της λέσχης,
  • το χειρισμό θεμάτων δημοσίων σχέσεων με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2,
  • σε περίπτωση συστέγασης Διεύθυνσης Αστυνομίας με άλλες Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, οι αρμοδιότητες των ως άνω περιπτώσεων στστ΄, ζζ΄ και ιι΄ ασκούνται από το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας για το σύνολο των συστεγαζόμενων υπηρεσιών
 2. Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης το οποίο είναι αρμόδιο για:
  • την προετοιμασία έκδοσης Αστυνομικών Διατάξεων για την περιοχή δικαιοδοσίας της οικείας Διεύθυνσης,
  • την παροχή οδηγιών στις υφιστάμενες υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, που αναφέρεται στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους και το χειρισμό των θεμάτων πολιτικής κινητοποίησης,
  • την καθοδήγηση των υφισταμένων υπηρεσιών ως προς τη δίωξη των πταισματικών παραβάσεων και ανάθεση άσκησης καθηκόντων δημοσίου κατηγόρου σε προσωπικό της οικείας Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41),.
  • την παροχή της απορρέουσας από την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα,
  • την εκπόνηση σχεδίων επιχειρήσεων των δυνάμεων της οικείας Διεύθυνσης καθώς και άλλων Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α., όταν απαιτείται η σύμπραξή τους κατά την εφαρμογή των σχεδίων.
  • Στην περίπτωση αυτή αρμόδιος για τη θεώρηση των σχεδίων καθίσταται ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής,.
  • την προετοιμασία για τη λήψη μέτρων τάξης σε δημόσιες συναθροίσεις και συγκεντρώσεις, καθώς και αντιμετώπισης καταστάσεων διατάραξης της τάξης,
  • το συντονισμό των επιχειρήσεων και την καθοδήγηση των δυνάμεων στην εκτέλεση των σχεδίων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης,
  • την καθοδήγηση υφιστάμενων υπηρεσιών για τη φρούρηση ιδιαίτερα επικίνδυνων στόχων εγκληματικών ενεργειών
 3. Τμήμα Διαχείρισης Υλικού – Χρηματικού το οποίο είναι αρμόδιο για:
  • τη μισθοδοσία του προσωπικού,
  • τον εφοδιασμό με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικά και τη μέριμνα για την καλή λειτουργία και συντήρησή τους,
  • την προμήθεια και διανομή των εφοδίων και των υλικών στο προσωπικό και στις υπηρεσίες της οικείας Διεύθυνσης,
  • τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής
 4. Γραφείο Διαβατηρίων, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 126/2005 (Α΄ 181).
2.  
  Στο Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών του Επιτελείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς λειτουργεί, σε 24ωρη βάση, Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων, το οποίο μεριμνά για την ενημέρωση των δημοσιογράφων σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος, που ανάγονται στην αρμοδιότητά της, σε συνεργασία με το αντίστοιχο Γραφείο της Γ.Α.Δ.Α.
3.  
  Κατά τη λήψη μέτρων τάξης ή την εκδήλωση αστυνομικών ενεργειών στην περιοχή δικαιοδοσίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας, που απαιτούν σύμπραξη και από κοινού ενέργειες των δυνάμεων αυτών με δυνάμεις άλλων Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α., η διοίκηση του συνόλου των δυνάμεων που συμπράττουν ανατίθεται στον ανώτερο ή τον αρχαιότερο αξιωματικό των δυνάμεων αυτών. Σε περίπτωση που ο αξιωματικός αυτός δεν είναι ο επικεφαλής των δυνάμεων της τοπικής Διεύθυνσης Αστυνομίας υποχρεούται να συμβουλεύεται τον επικεφαλής των τοπικών δυνάμεων.
Άρθρο 20 "Υπηρεσίες Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών"
1.  
  Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
 1. Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας,
 2. Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος,
 3. Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως,
 4. Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων,
 5. Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης,
 6. Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου,
 7. Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού,
 8. Αστυνομικό Τμήμα Πατησίων,
 9. Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα,
 10. Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων,
 11. Αστυνομικό Τμήμα Γαλατσίου,
 12. Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας,
 13. Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου,
 14. Αστυνομικό Τμήμα Βύρωνα,
 15. Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής,
 16. Αστυνομικό Τμήμα Παλαιού Φαλήρου,
 17. Αστυνομικό Τμήμα Νέας Σμύρνης,
 18. Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Δημητρίου,
 19. Αστυνομικό Τμήμα Δάφνης - Υμηττού και
 20. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Αθηνών
2.  
  Έδρα των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος πλην των περιπτώσεων α΄ έως και ι΄ και της περίπτωσης κ΄, των οποίων ως έδρα ορίζεται ο δήμος Αθηναίων
Άρθρο 21 "Υπηρεσίες Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς"
1.  
  Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
 1. Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου,
 2. Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων – Νέου Φαλήρου,
 3. Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Ιωάννου Ρέντη,
 4. Αστυνομικό Τμήμα Νίκαιας,
 5. Αστυνομικό Τμήμα Κορυδαλλού,
 6. Αστυνομικό Τμήμα Κερατσινίου - Δραπετσώνας,
 7. Αστυνομικό Τμήμα Μοσχάτου - Ταύρου,
 8. Αστυνομικό Τμήμα Περάματος,
 9. Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας,
 10. Αστυνομικό Τμήμα Κυθήρων,
 11. Αστυνομικό Τμήμα Πόρου,
 12. Αστυνομικό Τμήμα Τροιζήνας,
 13. Αστυνομικό Τμήμα Σαλαμίνας,
 14. Αστυνομικό Τμήμα Σπετσών,
 15. Αστυνομικό Τμήμα Ύδρας και
 16. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Πειραιώς
2.  
  Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργούν επίσης:
 1. οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αγκιστρίου και Μεσαγρού, οι οποίοι εδρεύουν στον ομώνυμο δήμο και στη δημοτική κοινότητα Μεσαγρού του δήμου Αίγινας, αντίστοιχα και υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας,
 2. οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αντικυθήρων και Ποταμού, οι οποίοι εδρεύουν στις δημοτικές ενότητες Αντικυθήρων και Κυθήρων του δήμου Κυθήρων και υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Κυθήρων και
 3. ο Αστυνομικός Σταθμός Μεθάνων, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Μεθάνων του δήμου Τροιζηνίας και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Τροιζήνας και
3.  
  Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος πλην των περιπτώσεων α΄, β΄ και ιστ΄, των οποίων ως έδρα ορίζεται ο δήμος Πειραιώς και των περιπτώσεων γ΄ και δ΄, των οποίων ως έδρες ορίζονται οι δημοτικές ενότητες Αγίου Ιωάννου Ρέντη και Νίκαιας του δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννου Ρέντη, αντίστοιχα
Άρθρο 22 "Υπηρεσίες Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής"
1.  
  Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
 1. Αστυνομικό Τμήμα Αιγάλεω,
 2. Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Βαρβάρας,
 3. Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου,
 4. Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου,
 5. Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου,
 6. Αστυνομικό Τμήμα Φυλής,
 7. Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών,
 8. Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών - Ολυμπιακού Χωριού,
 9. Αστυνομικό Τμήμα Ιλίου,
 10. Αστυνομικό Τμήμα Πετρούπολης,
 11. Αστυνομικό Τμήμα Ελευσίνας,
 12. Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου,
 13. Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας - Ειδυλλίας,
 14. Αστυνομικό Τμήμα Μεγαρέων,
 15. Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων - Καματερού,
 16. Αστυνομικό Τμήμα Ζεφυρίου και
 17. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής
2.  
  Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργούν επίσης:
 1. ο Αστυνομικός Σταθμός Βιλίων, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Βιλίων του δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας - Ειδυλλίας και
 2. ο Αστυνομικός Σταθμός Νέας Περάμου, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Νέας Περάμου του δήμου Μεγαρέων και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Μεγαρέων
3.  
  Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος πλην των περιπτώσεων ιστ΄ και ιζ΄, των οποίων ως έδρες ορίζονται η δημοτική ενότητα Ζεφυρίου του δήμου Φυλής και ο δήμος Αιγάλεω, αντίστοιχα
Άρθρο 23 "Υπηρεσίες Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής"
1.  
  Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
 1. Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής,
 2. Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ιωνίας,
 3. Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου,
 4. Αστυνομικό Τμήμα Μεταμόρφωσης,
 5. Αστυνομικό Τμήμα Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος,
 6. Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου,
 7. Αστυνομικό Τμήμα Βριλησσίων,
 8. Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου,
 9. Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης - Ψυχικού,
 10. Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης - Λυκόβρυσης,
 11. Αστυνομικό Τμήμα Παπάγου – Χολαργού,
 12. Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού,
 13. Αστυνομικό Τμήμα Σπάτων - Αρτέμιδος,
 14. Αστυνομικό Τμήμα Μαραθώνος,
 15. Αστυνομικό Τμήμα Παιανίας,
 16. Αστυνομικό Τμήμα Πεντέλης,
 17. Αστυνομικό Τμήμα Ραφήνας – Πικερμίου,
 18. Αστυνομικό Τμήμα Διονύσου,
 19. Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς,
 20. Αστυνομικό Τμήμα Παλλήνης,
 21. Αστυνομικό Τμήμα Αυλώνος,
 22. Αστυνομικό Τμήμα Ο.Α.Κ.Α. και.
 23. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής
2.  
  Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργεί επίσης ο Αστυνομικός Σταθμός Φρουράς Τατοΐου, ο οποίος εδρεύει στο κτήμα Τατοΐου του δήμου Διονύσου και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Διονύσου
3.  
  Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος πλην των περιπτώσεων κα΄, κβ΄και κγ΄, των οποίων ως έδρες ορίζονται η δημοτική ενότητα Αυλώνος του δήμου Ωρωπού, οι εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών και ο δήμος Κηφισιάς, αντίστοιχα
Άρθρο 24 "Υπηρεσίες Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής"
1.  
  Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
 1. Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας,
 2. Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου,
 3. Αστυνομικό Τμήμα Ελληνικού - Αργυρούπολης,
 4. Αστυνομικό Τμήμα Ηλιούπολης,
 5. Αστυνομικό Τμήμα Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,
 6. Αστυνομικό Τμήμα Κρωπίας,
 7. Αστυνομικό Τμήμα Σαρωνικού,
 8. Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής,
 9. Αστυνομικό Τμήμα Μαρκόπουλου - Μεσογαίας
 10. Αστυνομικό Τμήμα Κερατέας και
 11. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής
2.  
  Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργούν επίσης:
 1. ο Αστυνομικός Σταθμός Καλυβίων, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Καλυβίων Θορικού του δήμου Σαρωνικού και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Σαρωνικού,
 2. ο Αστυνομικός Σταθμός Σουνίου (Π.Χ.Δ.), ο οποίος εδρεύει στον οικισμό Κάτω Σουνίου της δημοτικής ενότητας Λαυρεωτικής του δήμου Λαυρεωτικής και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής και.
 3. ο Αστυνομικός Σταθμός Πόρτο - Ράφτη, ο οποίος εδρεύει στον οικισμό Πόρτο - Ράφτη του δήμου Μαρκοπούλου - Μεσογαίας και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Μαρκοπούλου - Μεσογαίας
3.  
  Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος πλην των περιπτώσεων ι΄ και ια΄, των οποίων ως έδρες ορίζονται η δημοτική ενότητα Κερατέας του δήμου Λαυρεωτικής και ο δήμος Γλυφάδας, αντίστοιχα
Άρθρο 25 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Αστυνομικών Τμημάτων Διευθύνσεων Αστυνομίας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής"
1.  
  Τα Αστυνομικά Τμήματα διαρθρώνονται στα ακόλουθα Γραφεία:
 1. Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και πολιτικής κινητοποίησης, εκτελεί τις εργασίες εξυπηρέτησης άλλων Υπουργείων και κρατικών φορέων, που έχουν ανατεθεί στην Ελληνική Αστυνομία με ειδικούς νόμους.
 2. Επιπλέον, χειρίζεται τις υποθέσεις των εγκλημάτων κατά της ζωής των άρθρων 301, 302 και 304 Α Π.Κ., σωματικών βλαβών των άρθρων 308, 308Α 309, 310, 311, 313, 314 και κατά της προσωπικής ελευθερίας των άρθρων 325, 328, 330, 331, 332, 333 και 334 Π.Κ. Επίσης, το Γραφείο αυτό φροντίζει για την τοποθέτηση σκοπών σε πιθανούς στόχους εγκληματικών ενεργειών και είναι αρμόδιο για την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις του τοπικού πταισματοδικείου.
 3. Εφόσον στην περιοχή δικαιοδοσίας του οικείου Αστυνομικού Τμήματος δεν εκτείνεται η δικαιοδοσία των Τμημάτων Τροχαίας και Τουριστικής Αστυνομίας, ασκεί και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών αυτών,.
 4. Γραφείο Εσωτερικών Λειτουργιών, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του Τμήματος, την τήρηση του αρχείου, τη λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου, τη φρούρηση του αστυνομικού καταστήματος και των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας, τη λειτουργία του κρατητηρίου και γενικά το χειρισμό και τη διεκπεραίωση των θεμάτων που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία της υπηρεσίας και
 5. Γραφείο Διοικητικών Λειτουργιών, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό των διοικητικού χαρακτήρα θεμάτων, αρμοδιότητας της υπηρεσίας, όπως η διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως, η χορήγηση αδειών – βεβαιώσεων, η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και η θεώρηση αντιγράφων, η επίδοση εγγράφων, η εκτέλεση διοικητικών αποφάσεων και η υποδοχή, ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών.
 6. Στο Γραφείο Διοικητικών Λειτουργιών υπάγεται ως προς το ειδικό αντικείμενο της αποστολής του και ο Αστυνομικός της Γειτονιάς.
2.  
  Τα Αστυνομικά Τμήματα Αίγινας, Πόρου, Τροιζήνας, Ύδρας, Σπετσών και Κυθήρων διαρθρώνονται στα ακόλουθα Γραφεία:
 1. Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης – Ασφάλειας, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην περίπτωση α΄ της προηγούμενης παραγράφου και στην περίπτωση α΄ του άρθρου 18,
 2. Γραφείο Εσωτερικών και Διοικητικών Λειτουργιών, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου και
 3. Γραφείο Τουρισμού, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της περίπτωσης α΄ του άρθρου 26
3.  
  Στα Αστυνομικά Τμήματα Αίγινας, Κυθήρων, Ύδρας, Πόρου, Σαλαμίνας και Σπετσών λειτουργεί και Γραφείο Διαβατηρίων, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ/τος 126/2005.
 1. Στο Αστυνομικό Τμήμα Ο.Α.Κ.Α. λειτουργεί Γραφείο Ασφάλειας, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της περ. α’ του άρθρου 18 .
4.  
  Τα Αστυνομικά Τμήματα των Διευθύνσεων Αστυνομίας συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας, με τη βοήθεια των Υποδιευθυντών αυτής, με την επιφύλαξη των διατάξεών της επόμενης παραγράφου. Τα Αστυνομικά Τμήματα κάθε Διεύθυνσης Αστυνομίας κατανέμονται με διαταγή του οικείου Διευθυντή σε τομείς. Κάθε τομέας περιλαμβάνει περισσότερα του ενός Αστυνομικά Τμήματα. Ο έλεγχος, ο συντονισμός και η εποπτεία των Αστυνομικών Τμημάτων ενός ή περισσότερων τομέων ανατίθεται στους Υποδιευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας, με διαταγή του οικείου Διευθυντή.
5.  
  Σε περίπτωση σοβαρών υποθέσεων τάξης, οι Υποδιευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας αναλαμβάνουν προσωπικά τη διεύθυνση των αστυνομικών ενεργειών, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο ή διαταχθούν σχετικά και είναι υπεύθυνοι για την αποτελεσματική διεξαγωγή αυτών
6.  
  Οι Διευθυντές των Υποδιευθύνσεων Ασφάλειας συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν, για τα θέματα της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους τη δράση των Αστυνομικών Τμημάτων που λειτουργούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους και ασκούν καθήκοντα ασφάλειας
7.  
  Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ελέγχει, εποπτεύει και συντονίζει τα Αστυνομικά Τμήματα που ασκούν καθήκοντα τροχαίας και μόνο ως προς τα θέματα της αρμοδιότητάς τους
8.  
  Η διάταξη της παραγράφου 5 εφαρμόζεται ανάλογα και για τους Υποδιευθυντές των Διευθύνσεων Ασφάλειας και Τροχαίας Αττικής, όσον αφορά στις υποθέσεις αρμοδιότητάς τους
Άρθρο 26 "Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Τμημάτων"
1.  
  Τουριστικής Αστυνομίας Τα Τμήματα Τουριστικής Αστυνομίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Γ.Α.Δ.Α. διαρθρώνονται στα ακόλουθα Γραφεία: α. Γραφείο Τουρισμού, το οποίο είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας, εκτελεί τα προγράμματα τουριστικής αστυνόμευσης, παρακολουθεί τις εξελίξεις που σχετίζονται με την τουριστική αστυνομία και συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία τουριστικού ενδιαφέροντος και β. Γραφείο Εσωτερικών Λειτουργιών, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του Τμήματος, την τήρηση του αρχείου, την υποδοχή και εξυπηρέτηση των τουριστών και γενικά το χειρισμό και τη διεκπεραίωση των θεμάτων εσωτερικής και διοικητικής λειτουργίας του Τμήματος.
Άρθρο 27 "Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής"
1.  
  Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής εδρεύει στο δήμο Αθηναίων και ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της Γ.Α.Δ.Α. τις αρμοδιότητες τροχαίας, με εξαίρεση την περιοχή της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.Α.). Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής είναι άμεσα προϊστάμενη υπηρεσία της Υποδιεύθυνσης, των Τμημάτων και του Σταθμού Τροχαίας των παραγράφων 2 και 3 και συντονίζει και ελέγχει τα Αστυνομικά Τμήματα των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Γ.Α.Δ.Α. που ακούν αρμοδιότητες τροχαίας και μόνον ως προς το ειδικό αυτό αντικείμενο. Επίσης, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής κοινοποιεί στη Δ.Α.Α.Α. ό,τι κρίνεται απαραίτητο από πλευράς τροχαίας, προς ενημέρωση.
2.  
  Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες:
 1. Επιτελείο,
 2. Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών,
 3. Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας,
 4. Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς,
 5. Β΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς,
 6. Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς,
 7. Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής,
 8. Β΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής,
 9. Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής,
 10. Α΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής,
 11. Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής,
 12. Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής,
 13. Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής,
 14. Β΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής,
 15. Τμήμα Τροχαίας Αττικής Οδού ,
 16. Α΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής και.
 17. Β΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής.
3.  
  Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργεί επίσης ο Σταθμός Τροχαίας Περάματος, ο οποίος εδρεύει στον ομώνυμο δήμο, υπάγεται διοικητικά στο Β΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς και ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας του το σύνολο των αρμοδιοτήτων τροχαίας
4.  
  Το Επιτελείο της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής διαρθρώνεται ως ακολούθως:
 1. Στο Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.), ο οποίος λειτουργεί σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης και ασκεί τις προβλεπόμενες στην υπ’ αριθ. 1016/114/208-ε΄ από 22.2.2007 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 274) αρμοδιότητες.
 2. Στο Τμήμα Συντονισμού και Ελέγχου Οδικού Δικτύου, το οποίο έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες:
  • μελετά και εισηγείται για την εφαρμογή των κατάλληλων συστημάτων ρύθμισης της κυκλοφορίας και μεριμνά για τον εφοδιασμό των υφιστάμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής με τα απαραίτητα τεχνικά μέσα,
  • προκαλεί χωρομετρήσεις της κυκλοφορίας και σύμφωνα με τα συμπεράσματα αυτών εισηγείται τον προσδιορισμό των ρευμάτων ροής των οχημάτων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες, ώστε να αποφεύγονται οι κυκλοφοριακές συμφορήσεις και ανωμαλίες,
  • παρακολουθεί, μελετά και αναλύει τα οδικά συμβάντα, καταρτίζει στατιστικές και με βάση τα συμπεράσματα αυτών εισηγείται τη λήψη μέτρων πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων,
  • καθοδηγεί και συντονίζει τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας με την έκδοση των απαιτούμενων διαταγών, εκπονεί σχέδια και προγράμματα τροχονομικής αστυνόμευσης, κατευθύνει τα οχήματα τροχαίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής και ενεργεί για το συντονισμό της τροχονομικής αστυνόμευσης όλου του οδικού δικτύου,
  • είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση υλοποίησης των οριζομένων στα στρατηγικά σχέδια για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και
  • είναι υπεύθυνο για τις δημόσιες σχέσεις της Διεύθυνσης
 3. Στο Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών, το οποίο έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες:
  • τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση του αρχείου,
  • τη φροντίδα για τη διάθεση του προσωπικού στις τακτικές και έκτακτες εσωτερικές υπηρεσίες και τον έλεγχο της κανονικής εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών,
  • την τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου ασφάλειας του οικήματος της Διεύθυνσης και των λοιπών σχεδίων πολιτικής κινητοποίησης,
  • τη μέριμνα για τη φρούρηση και την ασφάλεια του οικήματος της Διεύθυνσης,
  • την ευθύνη για τη λειτουργία του εντευκτηρίου και κυλικείου, στστ. τη διάθεση, κατανομή και εποπτεία της κίνησης των οχημάτων,.
  • τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και των λοιπών τηλεπικοινωνιακών μέσων και
  • το χειρισμό όλων των θεμάτων, μετακινήσεων, αδειών, πειθαρχίας, μετεκπαίδευσης – επιμόρφωσης, ηθικών – υλικών αμοιβών και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Διεύθυνσης
 4. Στο Τμήμα Διαχείρισης Υλικού - Χρηματικού, το οποίο έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες:
  • τη φροντίδα για τη μισθοδοσία του προσωπικού,
  • την καθαριότητα, την ευταξία και τη συντήρηση του οικήματος της Διεύθυνσης,
  • τον εφοδιασμό με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικά και τη μέριμνα για την καλή λειτουργία και συντήρησή τους,
  • την προμήθεια και διανομή των εφοδίων και των υλικών στο προσωπικό και στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης και
  • τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής
5.  
  Η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 εδρεύει στο δήμο Αθηναίων και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Τροχονομικής Αστυνόμευσης, το οποίο λαμβάνει όλα τα μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και των λοιπών συναφών νόμων και διαταγμάτων περί οχημάτων και κυκλοφορίας, αναφορικά με την πρόληψη και τη βεβαίωση των τροχονομικών παραβάσεων,.
 2. Τμήμα Ρύθμισης Κυκλοφορίας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, σε όλες τις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, καθώς και για τον έλεγχο των σταθμεύσεων.
 3. Επιπλέον, το Τμήμα αυτό μεριμνά ή προκαλεί αναλόγως την επέμβαση των αρμοδίων αρχών για τον κατάλληλο εξοπλισμό με κάθετη και οριζόντια σήμανση του οδικού δικτύου και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, κατά λόγο αρμοδιότητας, για την εξασφάλιση της δημόσιας κυκλοφορίας, ώστε να μη δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία τρίτων προσώπων ή άλλων έννομων αγαθών,.
 4. Τμήμα Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων, το οποίο λειτουργεί σε 24ώρη βάση και είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση και προανάκριση οδικών τροχαίων ατυχημάτων και
 5. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης του συνόλου των υπηρεσιακών αναγκών και εσωτερικής λειτουργίας της υπηρεσίας, την τήρηση του αρχείου, την καταχώριση παραβάσεων, τη διεκπεραίωση των αιτημάτων διοικητικής φύσεως, την έκδοση των αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των αστυνομικών υπηρεσιών και την τήρηση στατιστικών στοιχείων, αναλύσεων και προτάσεων για τα οδικά τροχαία ατυχήματα
6.  
  Τα Τμήματα Τροχαίας των περιπτώσεων γ΄ έως ιδ΄ της παραγράφου 2 εδρεύουν στους δήμους Καλλιθέας, Πειραιώς, Κορυδαλλού, Σαλαμίνος, Περιστερίου, Ελευσίνας, Μεγαρέων, Κηφισιάς, Παιανίας, Μεταμορφώσεως, Ελληνικού-Αργυρούπολης και Λαυρεωτικής αντίστοιχα και διαρθρώνονται ως ακολούθως:
 1. Γραφείο Τροχονομικής Αστυνόμευσης,
 2. Γραφείο Ρύθμισης Κυκλοφορίας,
 3. Γραφείο Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων και
 4. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
7.  
  Οι αρμοδιότητες των Γραφείων της προηγούμενης παραγράφου είναι όμοιες με εκείνες των αντίστοιχων Τμημάτων της παραγράφου 5
8.  
  Το Τμήμα Τροχαίας Αττικής Οδού και τα Α΄ και Β΄ Τμήματα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής των περιπτώσεων ιε΄, ιστ΄ και ιζ΄ της παραγράφου 2 έχουν έδρα το δήμο Παιανίας και τους Σταθμούς Διοδίων Ελευσίνας και Αφιδνών αντίστοιχα και διαρθρώνονται ως ακολούθως:.
 1. Γραφείο Τροχονομικής Αστυνόμευσης, το οποίο λειτουργεί σε 24ώρη βάση και λαμβάνει όλα τα μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και των λοιπών συναφών νόμων και διαταγμάτων περί οχημάτων και κυκλοφορίας, σχετικά με την πρόληψη και τη βεβαίωση των τροχονομικών παραβάσεων επί των εθνικών οδών.
 2. Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο και για τη διερεύνηση και προανάκριση οδικών τροχαίων ατυχημάτων.
 3. Επιπλέον, μεριμνά ή προκαλεί, αναλόγως, την επέμβαση των αρμοδίων αρχών για τον κατάλληλο εξοπλισμό με κάθετη και οριζόντια σήμανση του οδικού δικτύου και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας τους, για την εξασφάλιση της δημόσιας κυκλοφορίας, ώστε να μη δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία τρίτων προσώπων ή άλλων έννομων αγαθών και.
 4. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του Τμήματος, την τήρηση του αρχείου, την καταχώριση παραβάσεων, τη διεκπεραίωση των αιτημάτων διοικητικής φύσεως, την έκδοση των αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των αστυνομικών υπηρεσιών και την τήρηση στατιστικών στοιχείων, αναλύσεων και προτάσεων για τα οδικά τροχαία ατυχήματα
Άρθρο 28 "Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής"
1.  
 1. Επιτελείο,
 2. Υποδιεύθυνση Μέτρων Τάξης (Υ.ΜΕ.Τ.),.
 3. Υποδιεύθυνση Αποκατάστασης Τάξης (Υ.Α.Τ.).
2.  
  Το Επιτελείο διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Εσωτερικών Λειτουργιών,
 2. Διαχείρισης Υλικού - Χρηματικού,
 3. Τεχνικών Μέσων
3.  
  Το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 19
4.  
  Το Τμήμα Διαχείρισης Υλικού – Χρηματικού έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 19
5.  
  Το Τμήμα Τεχνικών Μέσων έχει ως αρμοδιότητα τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν στα τεχνικά μέσα
6.  
  Η Υ.ΜΕ.Τ. διαρθρώνεται εσωτερικά σε έξι (6) Τμήματα Μέτρων Τάξης (Τ.ΜΕ.Τ.). Τα Τμήματα Μέτρων Τάξης διαρθρώνονται σε Διμοιρίες.
7.  
  Η Υ.ΜΕ.Τ. έχει ως αποστολή τη διάθεση Διμοιριών, για μεν την περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, κατόπιν διαταγής του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής, για δε την υπόλοιπη χώρα κατόπιν διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, προς ενίσχυση των κατά τόπους αρμοδίων Διευθύνσεων Αστυνομίας για:.
 1. τη λήψη μέτρων τάξης στις διάφορες συγκεντρώσεις, στις δημόσιες συναθροίσεις και γενικά σε δημόσιους χώρους, καθώς και κατά τις συνεδριάσεις των δικαστηρίων,
 2. τη λήψη μέτρων τάξης σε σοβαρά συμβάντα αστυνομικής αρμοδιότητας,
 3. τη διενέργεια περιπολιών και εκτέλεση άλλων αστυνομικών αποστολών στην περιοχή των Αστυνομικών Τμημάτων της Γ.Α.Δ.Α., εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν.
8.  
  Ειδικά, για τη λήψη μέτρων τάξης στις δημόσιες συναθροίσεις στην περιοχή του νομού Αττικής, οι αστυνομικές δυνάμεις διατίθενται από την Υποδιεύθυνση Μέτρων Τάξης και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι δυνάμεις αυτές ενισχύονται από άλλες υπηρεσίες
9.  
  Η Υ.Α.Τ. διαρθρώνεται εσωτερικά σε τέσσερα (4) Τμήματα Αποκατάστασης Τάξης (Τ.Α.Τ.). Τα Τμήματα Αποκατάστασης Τάξης διαρθρώνονται σε Διμοιρίες.
10.  
  Η Υ.Α.Τ. έχει ως αποστολή τη διάθεση Διμοιριών, για μεν την περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής κατόπιν διαταγής του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής, για δε την υπόλοιπη χώρα κατόπιν διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, προς ενίσχυση των κατά τόπους αρμοδίων Διευθύνσεων Αστυνομίας, για την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης που διαταράσσεται κατά τη διάρκεια διαφόρων συγκεντρώσεων, δημοσίων συναθροίσεων και άλλων μαζικών εκδηλώσεων ή την αντιμετώπιση εξαιρετικά σοβαρών συμβάντων αστυνομικής αρμοδιότητας, οσάκις τούτο δεν καθίσταται εφικτό από τις λοιπές αστυνομικές δυνάμεις, κατά την κρίση του οικείου Διευθυντή Αστυνομίας. Επίσης, ύστερα από διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, χρησιμοποιεί και Τεθωρακισμένα Οχήματα (Τ/Θ), εφόσον με τα λοιπά μέσα που έχει στη διάθεσή της, δεν δύναται να επιτύχει την αποστολή της.
Άρθρο 29 "Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής"
1.  
  Η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής (Δ.Α.Δ.Α.) εδρεύει στο δήμο Αθηναίων και έχει ως αποστολή τη συνεχή περιπολία και την άμεση επέμβαση στα συμβάντα αστυνομικής φύσεως για την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης, την άμεση και συνεχή παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς και την παροχή ειδικής υποστήριξης στις λοιπές υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής διαρθρώνεται ως ακολούθως:.
 1. Α΄ Υποδιεύθυνση Άμεσης Επέμβασης,
 2. Β΄ Υποδιεύθυνση Άμεσης Επέμβασης,
 3. Υποδιεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και
 4. Κέντρο Επιχειρήσεων
2.  
  Η Α΄ Υποδιεύθυνση Άμεσης Επέμβασης εκπληρώνει την αποστολή της μέσω της επιχειρησιακής δράσης των πληρωμάτων των περιπολικών οχημάτων και διαρθρώνεται σε επιμέρους Τμήματα επιχειρησιακής δράσης, ως ακολούθως:
 1. 1οΤμήμα Άμεσης Επέμβασης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών,
 2. 2οΤμήμα Άμεσης Επέμβασης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς,
 3. 3ο Τμήμα Άμεσης Επέμβασης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής,
 4. 4ο Τμήμα Άμεσης Επέμβασης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής,
 5. 5ο Τμήμα Άμεσης Επέμβασης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής
3.  
  Η Β΄ Υποδιεύθυνση Άμεσης Επέμβασης εκπληρώνει την αποστολή της μέσω της επιχειρησιακής δράσης των σταθμών της Ομάδας “Ζ” και των Ομάδων Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) και διαρθρώνεται σε επιμέρους Τμήματα ως ακολούθως:.
 1. 1ο Τμήμα Δικυκλιστών Ομάδας “Ζ”, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής,
 2. 2ο Τμήμα Δίκυκλης Αστυνόμευσης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών,
 3. 3ο Τμήμα Δίκυκλης Αστυνόμευσης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς,
 4. 4ο Τμήμα Δίκυκλης Αστυνόμευσης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής,
 5. 5ο Τμήμα Δίκυκλης Αστυνόμευσης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής,
 6. 6ο Τμήμα Δίκυκλης Αστυνόμευσης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής
4.  
  Η σύνθεση των πληρωμάτων των Α΄ και Β΄ Υποδιευθύνσεων Άμεσης Επέμβασης, ο καθορισμός των ειδικότερων τομέων δράσης αυτών, καθώς και ειδικότερα ζητήματα επιχειρησιακής τακτικής και δράσης, εποπτείας και ελέγχου του προσωπικού τους ρυθμίζονται με τον Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας Υπηρεσιών Άμεσης Δράσης, ο οποίος εκδίδεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας με μέριμνα του Κλάδου Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
5.  
  Η Υποδιεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης, διαρθρώνεται σε:
 1. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διακίνηση αλληλογραφίας, καθώς και τη διάθεση του προσωπικού στις τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες και τον έλεγχο της κανονικής εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών και
 2. Τμήμα Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη μισθοδοσία προσωπικού, τον εφοδιασμό με όλα τα απαραίτητα μέσα, την προμήθεια και διανομή των εφοδίων, τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής καθώς και για το χειρισμό των θεμάτων που αφορούν στα οχήματα, τα τηλεπικοινωνιακά μέσα, τα συστήματα συναγερμού, τους ασύρματους, τα κυκλώματα κλειστής τηλεόρασης και γενικά όλα τα τεχνικά μέσα και εγκαταστάσεις της Δ.Α.Δ.Α.
6.  
  Το Κέντρο Επιχειρήσεων λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος και είναι αρμόδιο για:
 1. την κατεύθυνση και το συντονισμό των περιπολικών αυτοκινήτων και δικύκλων, για την εκπλήρωση της αποστολής της υπηρεσίας, καθώς και όλων των πεζών και εποχούμενων δυνάμεων που λαμβάνουν μέτρα τάξης σε διάφορες εκδηλώσεις αστυνομικού ενδιαφέροντος ή επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση σοβαρών συμβάντων ή άλλων έκρυθμων καταστάσεων, πάντοτε υπό τον έλεγχο και την κατεύθυνση του έχοντος την ευθύνη λήψης των μέτρων.
 2. Επίσης, το Κέντρο Επιχειρήσεων είναι αρμόδιο για την ταχεία ενημέρωση των ιεραρχικά προϊσταμένων και των άλλων αρμόδιων υπηρεσιών, για όλα τα έκτακτα, επείγοντα και σοβαρά γεγονότα ή περιστατικά και τις περαιτέρω ενέργειες που προβλέπονται από τα οικεία σχέδια και τις ειδικότερες σχετικές διαταγές και οδηγίες και.
 3. την αξιολόγηση της δραστηριότητας των πληρωμάτων των περιπολικών οχημάτων και των δικύκλων της υπηρεσίας, σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητές της, τη μελέτη της εγκληματικότητας στις περιοχές δικαιοδοσίας της Γ.Α.Δ.Α. και την εκπόνηση ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων και δράσεων.
Άρθρο 30 "Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών"
1.  
  Η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.Α.) εδρεύει στο χώρο των εγκαταστάσεων του Αερολιμένα Αθηνών, ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της το σύνολο των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73). Για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της, τίθεται στη διάθεση αυτής, με διαταγή του Υπαρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, το αναγκαίο προσωπικό της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων (Δ.Ε.Α.Δ.).
2.  
  Η Δ.Α.Α.Α. διαρθρώνεται ως ακολούθως:.
 1. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης,
 2. Τμήμα Αστυνόμευσης,
 3. Τμήμα Ασφάλειας και
 4. Τμήμα Τροχαίας
3.  
  Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. το χειρισμό όλων των θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας της Διεύθυνσης, τη φρούρηση, την ασφάλεια, την καθαριότητα, την ευταξία και τη συντήρηση του οικήματος της Διεύθυνσης, την τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου ασφάλειας του οικήματος της Διεύθυνσης και των λοιπών σχεδίων πολιτικής κινητοποίησης, την οργάνωση και εποπτεία της κίνησης των οχημάτων, τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και των λοιπών τηλεπικοινωνιακών μέσων, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως.
 2. Επίσης, είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων δημοσίων σχέσεων και για τη λειτουργία της λέσχης,.
 3. την παροχή οδηγιών στα λοιπά Τμήματα για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, που αναφέρεται στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους,
 4. την εκπόνηση σχεδίων επιχειρήσεων των δυνάμεων της οικείας Διεύθυνσης, καθώς και άλλων Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α., όταν απαιτείται η σύμπραξή τους κατά την εφαρμογή των σχεδίων.
 5. Στην περίπτωση αυτή αρμόδιος για τη θεώρηση των σχεδίων καθίσταται ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής,.
 6. την προετοιμασία για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης δημοσίων συναθροίσεων, συγκεντρώσεων και καταστάσεων διατάραξης της τάξης,
 7. την καθοδήγηση των λοιπών Τμημάτων για την ασφαλή φρούρηση των εγκαταστάσεων και των χώρων του Αεροδρομίου.
 8. Επίσης, είναι αρμόδιο για την ταχεία ενημέρωση των ιεραρχικά προϊσταμένων και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών, για όλα τα έκτακτα, επείγοντα και σοβαρά γεγονότα ή περιστατικά και τις περαιτέρω ενέργειες που προβλέπονται από τα οικεία σχέδια και τις ειδικότερες σχετικές διαταγές και οδηγίες και.
 9. την παρακολούθηση, καθοδήγηση και συντονισμό, μέσω του Κέντρου Επιχειρήσεων, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, της επιχειρησιακής δράσης των πεζών και εποχούμενων αστυνομικών δυνάμεων, που δραστηριοποιούνται εντός του χώρου του αερολιμένα, εξασφαλίζοντας την τηλεφωνική και ασύρματη επικοινωνία της Δ.Α.Α.Α. με τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης και με οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, οσάκις αυτό απαιτείται, και αξιοποιώντας κατάλληλα τα συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των χώρων του Αερολιμένα.
4.  
  Το Τμήμα Αστυνόμευσης ασκεί τις αρμοδιότητες της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 25. Επιπλέον, είναι αρμόδιο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σύμφωνα με τον Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές πράξεις έχουν ανατεθεί στην Ελληνική Αστυνομία, καθώς και για την τοποθέτηση σκοπών σε πιθανούς στόχους εγκληματικών ενεργειών.
5.  
  Το Τμήμα Ασφάλειας ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ του άρθρου 18. Επίσης, είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και αλλοδαπών και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος. Στο Τμήμα Ασφάλειας λειτουργεί Γραφείο Διεκπεραίωσης Συνοδειών, το οποίο έχει ως αποστολή την εγκληματολογική σήμανση των συλληφθέντων ατόμων στο χώρο των εγκαταστάσεων του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις των εδαφίων α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και των άρθρων 23, 24, 27 και 46 του π.δ. 342/1977 (Α΄ 109). Το Γραφείο Διεκπεραίωσης Συνοδειών υπάγεται, ως προς την ειδική του αποστολή, την εκπαίδευση και τον υλικοτεχνικό του εξοπλισμό, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
6.  
  Το Τμήμα Τροχαίας λαμβάνει όλα τα μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. αναφορικά με την πρόληψη και βεβαίωση των τροχονομικών παραβάσεων, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και τη διερεύνηση τροχαίων ατυχημάτων.
Άρθρο 31 "Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής"
1.  
  Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής εδρεύει στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου, ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής τις αρμοδιότητες επί θεμάτων αλλοδαπών και αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης και διαρθρώνεται ως ακολούθως:
 1. Τμήμα Αλλοδαπών,
 2. Τμήμα Επιστροφών,
 3. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης και
 4. Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών
2.  
  Το Τμήμα Αλλοδαπών είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της λειτουργίας, το συντονισμό και την καθοδήγηση των δράσεων των Τμημάτων Αλλοδαπών και των Σταθμών Ελέγχου Διαβατηρίων - Συναλλάγματος της παραγράφου 7, καθώς και των υπηρεσιών που ασκούν τις σχετικές αρμοδιότητες και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία:
 1. Γραφείο Διοικητικών Μέτρων, το οποίο είναι αρμόδιο για την αντιμετώπιση θεμάτων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα και αλλοδαπών πολιτών τρίτων χωρών ελληνικής καταγωγής, για την εξέταση και διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων παροχής διεθνούς προστασίας σε αλλοδαπούς πολίτες τρίτων χωρών, καθώς και για την έκδοση διοικητικών πράξεων και τη λήψη μέτρων που αφορούν στους αλλοδαπούς, ως ακολούθως:
  • την υποβολή εκθέσεων και απόψεων προς τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, σχετικά με αιτήσεις αλλοδαπών για αναστολή ή ακύρωση πράξεων των διοικητών των Τμημάτων Αλλοδαπών ή για απόρριψη αιτημάτων χορήγησης Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή για ανανέωση της Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου ή για ανάκληση χορηγηθέντων ομοίων ή για οποιαδήποτε άλλη απόφαση, της οποίας την αναστολή ή ακύρωση αιτείται ο αλλοδαπός ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου,
  • την υποβολή έγγραφου αιτήματος προς το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους για κατάθεση έφεσης επί των αποφάσεων που εκδίδονται από τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια κατά την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των διαφορών που γεννώνται κατά την εφαρμογή νομοθεσίας περί αλλοδαπών,
  • την εισήγηση στο Διευθυντή της Υπηρεσίας για την έκδοση απόφασης χορήγησης Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς και μέριμνα για τη χορήγησή του σε ομογενείς από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 11 και 13 του άρθρου 1 του ν. 2790/2000 (Α΄ 24),.
  • τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών και της συνδρομής των απαιτούμενων προϋποθέσεων για τη χορήγηση ή ανανέωση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς - Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου, καθώς και τήρηση της διαδικασίας υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών,
  • την υποβολή απόψεων προς τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, σχετικά με αιτήσεις αλλοδαπών, για την αναστολή επιστροφής ή ακύρωση πράξεων, του προϊσταμένου του αρμόδιου Τμήματος,
  • τη μέριμνα για την έκδοση, από το Διευθυντή της Διεύθυνσης, αποφάσεων επί προσφυγών κατά αποφάσεων επιστροφής ή απέλασης,
  • τη μέριμνα για την καταχώριση ή διαγραφή, κατά περίπτωση, αλλοδαπών στους καταλόγους ανεπιθύμητων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 4000/4/32-λα΄ από 5.10.2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2805),.
  • τη γνωστοποίηση της ύπαρξης τυχόν λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, σε βάρος αλλοδαπών που έχουν υποβάλει αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση αδειών παραμονής προς τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές της χώρας (αρ. 6 του ν. 4251/2014 - Α’ 80),.
  • την αναζήτηση και καταχώριση στις σχετικές βάσεις δεδομένων όλων των κλεμμένων ή απολεσθέντων ταξιδιωτικών εγγράφων και τίτλων διαμονής στην Ελλάδα ή σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έλαβαν χώρα εντός της περιοχής δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής,
  • την καταχώριση στη σχετική βάση δεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν σε απαγορεύσεις εισόδου-εξόδου και λοιπά περιοριστικά μέτρα,
  • την τήρηση της διαδικασίας χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε εκκρεμείς περιπτώσεις δικαιούχων και αιτούντων διεθνούς προστασίας που διαμένουν στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής,
  • τον ορισμό προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της στα διοικητικά δικαστήρια, κατά την εκδίκαση διαφορών που γεννώνται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών εν γένει,
  • τον ορισμό αξιωματικών των υπηρεσιών δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αλλοδαπών ως εκπροσώπων της στις Επιτροπές του άρθρου 134 παρ. 3 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 3284/2004 (Α΄ 217) και.
  • την εκτέλεση κάθε άλλης ενέργειας που απαιτείται στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του,
 2. Γραφείο Συντονισμού, το οποίο είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση, το συντονισμό, την αξιολόγηση και την καθοδήγηση των Τμημάτων Αλλοδαπών και των Σταθμών Ελέγχου Διαβατηρίων - Συναλλάγματος της Διεύθυνσης, καθώς και των άλλων υπηρεσιών που λειτουργούν στην περιοχή δικαιοδοσίας της Γ.Α.Δ.Α. και χειρίζονται θέματα αλλοδαπών και προστασίας συνόρων, ως προς το ειδικό αυτό αντικείμενο.
 3. Επίσης, το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για την καταγραφή και τη διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης των αναγκών σε θέματα προσωπικού και τεχνικών μέσων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης, εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού, προετοιμασίας των υπηρεσιών σε περιπτώσεις αξιολογήσεων από ειδικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους κατά τα ενωσιακά πρότυπα και πρακτικές και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3.  
  Το Τμήμα Επιστροφών έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. παρακολουθεί, αξιολογεί και εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των χώρων κράτησης αλλοδαπών στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής,
 2. κατανέμει τους κρατούμενους στα κέντρα κράτησης αλλοδαπών,
 3. εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την ασφαλή φύλαξη και σίτιση των προς επαναπατρισμό αλλοδαπών,
 4. μεριμνά για την παροχή διερμηνείας και κοινωνικής, ψυχολογικής και ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης στους κρατούμενους αλλοδαπούς,
 5. προσδιορίζει τις ανάγκες σε προσωπικό και διατυπώνει προτάσεις κάλυψης των εκπαιδευτικών του αναγκών,
 6. συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για το συντονισμό της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRΟΝΤΕΧ) στον τομέα των επιστροφών και τις διπλωματικές αρχές των χωρών προέλευσης των προς επαναπατρισμό αλλοδαπών,
 7. συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών για την αμοιβαία μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα κοινής αρμοδιότητας,
 8. αναπτύσσει κάθε άλλη δραστηριότητα και δράση που αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση των χώρων κράτησης και την αποτελεσματική λειτουργία του μηχανισμού επιστροφών στο επιχειρησιακό περιβάλλον και
 9. εκδίδει και καταχωρίζει τις αποφάσεις επιστροφής ή απέλασης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
4.  
  Το Τμήμα Επιστροφών της προηγούμενης παραγράφου διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία:
 1. Γραφείο Διαχείρισης Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών, το οποίο είναι αρμόδιο για:
  • την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των κανόνων λειτουργίας των κέντρων κράτησης, αναφορικά με την εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών αξιοπρεπούς κράτησης,
  • την κατανομή των κρατουμένων στα κέντρα κράτησης που λειτουργούν στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, καθώς και την παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της διαδικασίας φύλαξης, σίτισης, και παροχής διερμηνείας και κοινωνικής, ψυχολογικής και ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης,
  • τον προσδιορισμό των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και σε τεχνικά μέσα των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών αναφορικά με την ασφαλή φρούρηση και την ομαλή λειτουργία τους,
  • τον προσδιορισμό των αναγκών των υπηρεσιών κράτησης αλλοδαπών σε θέματα εκπαίδευσης - μετεκπαίδευσης του προσωπικού τους αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας,
  • τη λειτουργία του συστήματος αναφορών σε σχέση με την υποδοχή και την κράτηση των παράτυπων μεταναστών στην Ελλάδα, καθώς και για την τήρηση στατιστικών στοιχείων,
  • την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και γνώσεων σε διεθνές επίπεδο με τις συναρμόδιες αρχές, αστυνομίες ξένων χωρών και διεθνείς οργανισμούς, επί θεμάτων αρμοδιότητας του Γραφείου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/Α.Ε.Α. και.
  • τη φρούρηση των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών που λειτουργούν στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής,
 2. Γραφείο Μεταναστευτικών Ροών, το οποίο είναι αρμόδιο για:
  • την παραλαβή της αλληλογραφίας από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που αφορά σε αλλοδαπούς, οι οποίοι έχουν συλληφθεί προς απέλαση και τον έλεγχο πληρότητας αυτής,
  • την καταγραφή των προαναφερόμενων αλλοδαπών σε σχετική μηχανογραφική εφαρμογή,
  • τον έλεγχο της γνησιότητας των εγγράφων που προσκομίζονται από τους προς επιστροφή αλλοδαπούς,
  • τη συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, κυβερνητικού ή μη χαρακτήρα, σε θέματα αρμοδιότητάς του,
  • την παραλαβή αλλοδαπών υπηκόων μετά την απόλυσή τους από τα καταστήματα κράτησης,
  • την απελευθέρωση των κρατουμένων αλλοδαπών, για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση με οικειοθελή προθεσμία αναχώρησης,
  • την επικοινωνία και συνεργασία με τα Διοικητικά Πρωτοδικεία και την αρμόδια Υπηρεσία Μεταγωγών της Ελληνικής Αστυνομίας για το συντονισμό και το χειρισμό θεμάτων κοινής αρμοδιότητας και
  • την ενημέρωση των μη νομίμως διαμενόντων αλλοδαπών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του εθελούσιου επαναπατρισμού μέσω της Ελληνικής Αστυνομίας,
 3. Γραφείο Συντονισμού Επιστροφών, το οποίο είναι αρμόδιο για:
  • την οργάνωση και τη μέριμνα για την πραγματοποίηση των πτήσεων επιστροφής των προς επαναπατρισμό αλλοδαπών,
  • τη συνεργασία με τις αρχές των τρίτων χωρών στον τομέα της αναγνώρισης και ταυτοποίησης της υπηκοότητας και των στοιχείων ταυτότητας των αλλοδαπών πολιτών,
  • την πραγματοποίηση συνεντεύξεων με σκοπό την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων,
  • τη συνεργασία με τον FRΟΝΤΕΧ (Frοntex Τraining Unit) για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού μοντέλου για το προσωπικό που διατίθεται για τις πάσης φύσεως μεταγωγές αλλοδαπών υπηκόων από και προς αστυνομικά κρατητήρια, δικαστικές φυλακές και τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και
  • τη συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες για την παραλαβή των κατά τόπο κρατουμένων προς επιστροφή αλλοδαπών για ταυτοποίηση και εκτέλεση της σχετικής απόφασης και
 4. Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας, το οποίο είναι αρμόδιο για:
  • την εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α.) των αλλοδαπών σε βάρος των οποίων διατάσσεται η επιστροφή τους στη χώρα προέλευσης ή διέλευσης ή σε τρίτη χώρα της επιλογής τους,.
  • τη διεκπεραίωση αποφάσεων που αφορούν στην εγγραφή ή διαγραφή των αλλοδαπών από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α. και.
  • τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Επιστροφών
5.  
  Το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της λειτουργίας, το συντονισμό και την κατεύθυνση των Τμημάτων Διαχείρισης Μετανάστευσης της παραγράφου 9, ως προς το ειδικό αντικείμενο της αποστολής τους και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία:
 1. Γραφείο Επιχειρήσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της νομιμότητας της παραμονής και εργασίας των αλλοδαπών στην περιοχή δικαιοδοσίας του και τη διεξαγωγή ειδικών προς τούτο επιχειρήσεων,
 2. Γραφείο Διαχείρισης Μετανάστευσης, το οποίο είναι αρμόδιο για την οργάνωση και το συντονισμό ειδικών δράσεων και επιχειρήσεων προς το σκοπό εξάρθρωσης των κυκλωμάτων παράνομης μετανάστευσης αλλοδαπών από και προς τη χώρα και ιδίως αυτών που έχουν τα χαρακτηριστικά οργανωμένων εγκληματικών ομάδων.
 3. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τον Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕURΟΡΟL), με άλλες κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και με συναρμόδιες αρχές και υπηρεσίες της χώρας και κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τρίτων χωρών στο πλαίσιο ειδικών συμφωνιών και.
 4. Γραφείο Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης, το οποίο συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, αξιολογεί στοιχεία και ενεργεί μελέτες επί θεμάτων αλλοδαπών, διαβιβάζει πληροφορίες για παράνομη δράση αυτών στις κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών και φροντίζει για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και καταστολής
6.  
  Το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία:
 1. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και εσωτερικής λειτουργίας της Διεύθυνσης, καθώς και την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως,
 2. Γραφείο Διαχείρισης Χρηματικού - Υλικού, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διαχείριση θεμάτων χρηματικού και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Διεύθυνσης και
 3. Γραφείο Φρουράς Κρατητηρίων, το οποίο είναι αρμόδιο για την ασφαλή φύλαξη των κρατουμένων προς απέλαση και επιστροφή αλλοδαπών και την εν γένει λειτουργία των κρατητηρίων
7.  
 1. Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
  • Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών,
  • Τμήμα Αλλοδαπών Πειραιώς,
  • Τμήμα Αλλοδαπών Δυτικής Αττικής,
  • Τμήμα Αλλοδαπών Βορειοανατολικής Αττικής,
  • Τμήμα Αλλοδαπών Νοτιοανατολικής Αττικής,
  • Τμήμα Αλλοδαπών Λαυρίου,
  • Σταθμός Ελέγχου Διαβατηρίων - Συναλλάγματος Πειραιώς και
  • Σταθμός Ελέγχου Διαβατηρίων - Συναλλάγματος Ελευσίνας
 2. Τα Τμήματα Αλλοδαπών των υποπεριπτώσεων αα΄ έως και στστ΄ της προηγούμενης περίπτωσης εδρεύουν στους δήμους Μοσχάτου – Ταύρου, Πειραιώς, Φυλής, Αμαρουσίου, Ελληνικού – Αργυρούπολης και Λαυρεωτικής, αντίστοιχα και διαρθρώνονται στα ακόλουθα Γραφεία:
  • Γραφείο Διοικητικών Μέτρων, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της νόμιμης παραμονής και εργασίας των αλλοδαπών στην περιοχή δικαιοδοσίας του Τμήματος και την εφαρμογή της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, καθώς και για το χειρισμό θεμάτων σχετικών με την έκδοση διοικητικών πράξεων και τη λήψη μέτρων που αφορούν σε αλλοδαπούς,
  • Γραφείο Γραμματείας, το οποίο χειρίζεται τα θέματα προσωπικού, διαχειρίζεται το χρηματικό και το υλικό, εξασφαλίζει τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και την εσωτερική λειτουργία του Τμήματος, τηρεί το αρχείο, δέχεται τα αιτήματα των πολιτών και μεριμνά για την ικανοποίηση τους,
  • Γραφείο Ελέγχου Διαβατηρίων και Συναλλάγματος, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και αλλοδαπών και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος.
  • Το Γραφείο αυτό λειτουργεί μόνο εφόσον στην περιοχή του Τμήματος βρίσκονται σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα,.
  • Γραφείο Ομογενών και Ιθαγένειας, το οποίο είναι αρμόδιο για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά σε ομογενείς, πλην των ομογενών που προέρχονται από τις χώρες της τέως Ε.Σ.Σ.Δ., καθώς και τη διατύπωση γνώμης, σχετικά με θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας, αναφορικά με αιτήματα πολιτογράφησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 3284/2004,.
  • Γραφείο Υπηκόων Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι αρμόδιο για το καθεστώς διαμονής των υπηκόων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για την εφαρμογή της νομοθεσίας που τους αφορά και
  • στο Γραφείο Παρατάσεων Διαμονής, το οποίο δέχεται και εξετάζει αιτήσεις παράτασης του χρόνου βραχείας διαμονής νομίμως εισερχομένων αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4251/2014.
8.  
  Οι Σταθμοί Ελέγχου Διαβατηρίων - Συναλλάγματος Πειραιώς και Ελευσίνας εδρεύουν, αντίστοιχα, στους ομώνυμους δήμους και είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και αλλοδαπών και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος στα σημεία εισόδου εξόδου της περιοχής έδρας τους
9.  
  Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής λειτουργούν επίσης, τα ακόλουθα Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης, τα οποία εδρεύουν στους δήμους Μοσχάτου - Ταύρου, Ασπροπύργου και στη δημοτική ενότητα Γέρακα του δήμου Παλλήνης, αντίστοιχα και υπάγονται διοικητικά σε αυτή: αα. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αθηνών, ββ. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Δυτικής Αττικής και γγ. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Ανατολικής Αττικής.
10.  
  Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής λειτουργούν επίσης, τα ακόλουθα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, τα οποία υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
 1. Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας, το οποίο εδρεύει εντός των εγκαταστάσεων των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας που λειτουργούν στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών και
 2. Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Ταύρου, το οποίο εδρεύει εντός των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής
11.  
  Η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, καθώς και οι λοιπές αστυνομικές υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, συμπράττουν με τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, στην περίπτωση κατά την οποία ανακύπτει ζήτημα χειρισμού θεμάτων αλλοδαπών και προστασίας συνόρων και μόνον ως προς το ειδικό αυτό αντικείμενο
Άρθρο 32 "Διεύθυνση Μεταγωγών - Δικαστηρίων Αττικής"
1.  
  Η Διεύθυνση Μεταγωγών - Δικαστηρίων Αττικής εδρεύει στο δήμο Μοσχάτου - Ταύρου και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών,
 2. Τμήμα Διαχείρισης Υλικού - Χρηματικού και
 3. Τμήμα Μεταγωγών και Τήρησης Τάξης Δικαστηρίων
2.  
  Το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών είναι αρμόδιο για το χειρισμό όλων των θεμάτων προσωπικού της Διεύθυνσης, τη διακίνηση της αλληλογραφίας, τη διάθεση του προσωπικού στις τακτικές ή έκτακτες εσωτερικές υπηρεσίες και τον έλεγχο της κανονικής εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών, τον έλεγχο της κανονικής προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της λειτουργίας της Διεύθυνσης, τον έλεγχο για την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου του Αξιωματικού Υπηρεσίας και των κρατητηρίων της Διεύθυνσης, την οργάνωση και εποπτεία της κίνησης των οχημάτων και την ευθύνη για τη λειτουργία της λέσχης
3.  
  Το Τμήμα Διαχείρισης Υλικού - Χρηματικού είναι αρμόδιο για τη μισθοδοσία του προσωπικού, τον εφοδιασμό με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικά και μεριμνά για την καλή λειτουργία και συντήρησή τους την προμήθεια και διανομή των εφοδίων και των υλικών στο προσωπικό και τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής
4.  
  Το Τμήμα Μεταγωγών και Τήρησης Τάξης Δικαστηρίων είναι αρμόδιο για την ασφαλή μεταγωγή, από και προς τα καταστήματα κράτησης που λειτουργούν στο νομό Αττικής, των κρατουμένων οι οποίοι προορίζονται ή προέρχονται από εκτός ορίων του νομού αυτού καταστήματα κράτησης, δικαστήρια και θεραπευτικά ιδρύματα, καθώς και για τη μεταγωγή κρατουμένων των οποίων έχει αποφασισθεί η έκδοση, από τον Αερολιμένα Αθηνών προς τα καταστήματα κράτησης ή αρχές της χώρας και αντίστροφα, από τις οποίες παραλαμβάνονται και προς τις οποίες προορίζονται ανάλογα. Επίσης, είναι αρμόδιο για την τήρηση της τάξης στους χώρους των δικαστηρίων που λειτουργούν στο νομό Αττικής, ενισχυόμενο σε εξαιρετικές περιπτώσεις από δυνάμεις της Υποδιεύθυνσης Μέτρων Τάξης, κατόπιν διαταγής του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής. Προς τούτο τηρεί βάση δεδομένων κρατουμένων, την οποία εμπλουτίζει συνεχώς με σκοπό τον καλύτερο προγραμματισμό και συντονισμό των ανωτέρω μεταγωγών και λήψης μέτρων τάξεως και ασφάλειας.
5.  
  Στα Τμήματα Μεταγωγών και Τήρησης Τάξης Δικαστηρίων της Διεύθυνσης Μεταγωγών - Δικαστηρίων Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών - Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης, καθώς και στα Γραφεία Μεταγωγών και Τήρησης Τάξης Δικαστηρίων των Τμημάτων Μεταγωγών - Δικαστηρίων των Διευθύνσεων Αστυνομίας, συγκροτείται Ειδική Ομάδα Μεταγωγών (Ε.Ο.Μ.). Οι Ε.Ο.Μ. στελεχώνονται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, προερχόμενο από τις ίδιες Υπηρεσίες και έχουν ως αποστολή την πραγματοποίηση μεταγωγής επικίνδυνων κρατουμένων. Ειδικότερα ζητήματα, που αφορούν στη σύνθεση, την εκπαίδευση, τον εξοπλισμό, την επιχειρησιακή δράση και την εν γένει λειτουργία της Ε.Ο.Μ. ρυθμίζονται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία εκδίδεται με μέριμνα του Κλάδου Τάξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδος
Άρθρο 33 "Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας"
1.  
  Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
 1. Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας,
 2. Τμήμα Ασφάλειας Λαμίας,
 3. Τμήμα Τροχαίας Λαμίας,
 4. Τμήμα Μεταγωγών – Δικαστηρίων Λαμίας,
 5. Τμήμα Άμεσης Δράσης Λαμίας,
 6. Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας,
 7. Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού,
 8. Αστυνομικό Τμήμα Λοκρών,
 9. Αστυνομικό Τμήμα Καμένων Βούρλων,
 10. Αστυνομικό Τμήμα Σπερχειάδας,
 11. Αστυνομικό Τμήμα Αμφίκλειας – Ελάτειας,
 12. Α΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Φθιώτιδας και.
 13. Β΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Φθιώτιδας.
2.  
  Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργεί επίσης ο Αστυνομικός Σταθμός Μακρακώμης, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Μακρακώμης του δήμου Μακρακώμης και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Σπερχειάδας
3.  
  Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος πλην των περιπτώσεων ι΄ έως και ιγ΄, των οποίων ως έδρες ορίζονται η δημοτική ενότητα Σπερχειάδος του δήμου Μακρακώμης, η δημοτική ενότητα Αμφίκλειας του δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας, η δημοτική ενότητα Αταλάντης του δήμου Λοκρών και η τοπική κοινότητα Θερμοπυλών της δημοτικής ενότητας Λαμιέων του δήμου Λαμιέων, αντίστοιχα
Άρθρο 34 "Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας"
1.  
  Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
 1. Αστυνομικό Τμήμα Λιβαδειάς,
 2. Τμήμα Ασφάλειας Λιβαδειάς,
 3. Τμήμα Τροχαίας Λιβαδειάς,
 4. Αστυνομικό Τμήμα Αλιάρτου,
 5. Αστυνομικό Τμήμα Ορχομενού,
 6. Αστυνομικό Τμήμα Τανάγρας,
 7. Αστυνομικό Τμήμα Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας,
 8. Αστυνομικό Τμήμα Θηβών,
 9. Τμήμα Ασφάλειας Θηβών και
 10. Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Βοιωτίας.
2.  
  Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργεί επίσης ο Αστυνομικός Σταθμός Αράχοβας, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Αραχόβης του δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας
3.  
  Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος πλην της περίπτωσης ι΄, της οποίας ως έδρα ορίζεται ο πλάγιος Σταθμός Διοδίων Θηβών του Α/Κ Θηβών Βοιωτίας
Άρθρο 35 "Διεύθυνση Αστυνομίας Ευβοίας"
1.  
  Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ευβοίας λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
 1. Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας,
 2. Τμήμα Ασφάλειας Χαλκίδας,
 3. Τμήμα Τροχαίας Χαλκίδας,
 4. Τμήμα Άμεσης Δράσης Χαλκίδας,
 5. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Χαλκίδας,
 6. Αστυνομικό Τμήμα Καρύστου,
 7. Αστυνομικό Τμήμα Διρφύων - Μεσσαπίων,
 8. Αστυνομικό Τμήμα Ερέτριας,
 9. Αστυνομικό Τμήμα Σκύρου,
 10. Αστυνομικό Τμήμα Κύμης,
 11. Αστυνομικό Τμήμα Αλιβερίου,
 12. Αστυνομικό Τμήμα Μαντουδίου,
 13. Αστυνομικό Τμήμα Λίμνης και
 14. Αστυνομικό Τμήμα Ιστιαίας
2.  
  Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργούν επίσης:
 1. ο Αστυνομικός Σταθμός Αιδηψού, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Αιδηψού του δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Ιστιαίας,
 2. ο Αστυνομικός Σταθμός Στύρων, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Στυρέων του δήμου Καρύστου και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Καρύστου και
 3. ο Αστυνομικός Σταθμός Νέας Αρτάκης, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Νέας Αρτάκης του δήμου Χαλκιδέων και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας
3.  
  Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος πλην των περιπτώσεων ι΄ και ια΄, των οποίων ως έδρες ορίζονται οι δημοτικές ενότητες Κύμης και Ταμυνέων του δήμου Κύμης - Αλιβερίου, αντίστοιχα, των περιπτώσεων ιβ΄ και ιγ΄, των οποίων ως έδρες ορίζονται οι δημοτικές ενότητες Κηρέως και Ελυμνίων του δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, αντίστοιχα και της περίπτωσης ιδ΄, της οποίας ως έδρα ορίζεται η δημοτική ενότητα Ιστιαίας του δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, αντίστοιχα
Άρθρο 36 "Διεύθυνση Αστυνομίας Ευρυτανίας"
1.  
  Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ευρυτανίας λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
 1. Αστυνομικό Τμήμα Καρπενησίου,