ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/73

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-07-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-07-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-07-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τρποποίηση του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (Α’ 28).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 32/2004, όπως κωδικοποιήθηκε ως παρ. 1 του άρθρου 73 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, αντικαθίσταται ως εξής:
  Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελείται από.α) το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, β) το Νομικό Γραφείο, γ) το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης, δ) το Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ε) το Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, στ) το Γραφείο Επιστημονικής και Γραμματειακής Υποστήριξης των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο γραφείου.
Άρθρο 2 "Στο π.δ. 32/2004 προστίθεται άρθρο 5Γ, το οποίο εντάσσεται ως άρθρο 76Γ του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ως εξής: «Άρθρο 5Γ Γραφείο Επιστημονικής και Γραμματειακής Υποστήριξης των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων"
1.  
  Το Γραφείο Επιστημονικής και Γραμματειακής Υποστήριξης των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων παρακολουθεί και υποστηρίζει τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Κυβέρνησης και ενημερώνει σχετικά τον Γενικό Γραμματέα
2.  
  Το Γραφείο Επιστημονικής και Γραμματειακής Υποστήριξης των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:
 1. παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στα συλλογικά κυβερνητικά όργανα και ειδικότερα:
  • προετοιμάζει τους φακέλους και επικουρεί τα αρμόδια όργανα στην κατάρτιση και κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης των θεμάτων που εισάγονται προς συζήτηση ή λήψη απόφασης,
  • διενεργεί τη στενογράφηση, μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση των συζητήσεων,
  • τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο,
  • διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και επιμελείται την επικοινωνία με τα υπουργεία και άλλους φορείς,
 2. παρέχει επιστημονική υποστήριξη στα συλλογικά κυβερνητικά όργανα και στα μέλη αυτών και ειδικότερα:
  • εκπονεί μελέτες που του ανατίθενται, υποβάλει προτάσεις για αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και εισηγείται στα όργανα επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους,
  • γνωμοδοτεί για κάθε θέμα για το οποίο ερωτάται,
  • συντάσσει σχέδια κειμένων πολιτικής και προσχέδια αποφάσεων των οργάνων
Άρθρο 3
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 32/2004, όπως κωδικοποιήθηκε ως άρθρο 78 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι θέσεις μετακλητών υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης είναι οι εξής
 1. Προϊσταμένων των Γραφείων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.θέσεις έξι εκ των οποίων.1Μία θέση προϊσταμένου του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα. 2Μία θέση προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου, 3Μια θέση προϊσταμένου του Γραφείου Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης. 4Μία θέση προϊσταμένου του Γραφείου Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 5Μία θέση προϊσταμένου του Γραφείου Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης. 6Μία θέση προϊσταμένου του Γραφείου Επιστημονικής και Γραμματειακής Υποστήριξης των Συλλογικών κυβερνητικών Οργάνων.
 2. Προσωπικού του Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.θέσεις σαράντα εννέα, ως εξής.1Ειδικών Συμβούλων.θέσεις δεκαέξι. 2Ειδικών Συνεργατών.θέσεις δεκατέσσερις. 3Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.θέσεις δέκα. 4Κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.θέσεις εννέα .
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 7 και 29Α του ν. 1558/1985, όπως κωδικοποιήθηκαν ως άρθρα 86 παρ. 1 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98), β) του άρθρου 77 παρ. 3 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), γ) του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (Α’ 28), δ) της Υ183/ 8-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας Δημήτριο Τζανακόπουλο» (Β’ 3626), ε) της Υ29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους διακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα (263.230) ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος 2017 και διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα (287.160) ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φ. 23-640 «Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης» ΚΑΕ Ομάδων 0200).
 • Την 115/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Επικρατείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2016/Υ183 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/Υ183 2016
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 2014/4270 2014
Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. 2004/32 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία