ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/74

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-07-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μετονομασία Σχολής"
1.  
  Η κατά τις διατάξεις της παρ. 1 ε του άρθρου 3 του π.δ. 98/2013 «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» (Α’ 134) Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, μετονομάζεται σε Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α’159) και την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 59).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).
 • Το υπ’ αριθμ. 84675/Ζ1/25-5-2016 έγγραφο της αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς την Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης από την Αρχή, για τη μετονομασία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ.
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου (συνεδρίαση 2908/8-4-2015 (επαναληπτική) και του Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση 36η/ 19-4-2016).
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (συνεδρίαση αρ. 40/4-7-2016) που απεστάλη με το αριθμ. 1141 ΕΞ/ 7-7-2016 έγγραφο της Προέδρου της.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του φορέα ή και του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το αριθμ. 144233/Β2/7-9-2016 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ.
 • Την αριθμ. 63/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ29 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ29 2015
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2012/4076 2012
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4132 2013
Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 2013/98 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία