Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Άρθρο 1 "ΑΠΟΣΤΟΛΗ"
1.  
  Αποστολή του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης είναι: α. Η χάραξη και εφαρμογή εθνικής πολιτικής και η συμμετοχή στη διαμόρφωση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την ανάπτυξη επικοινωνιακής και ψηφιακής πολιτικής και τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, ο συντονισμός του κυβερνητικού έργου στον τομέα αυτό και η παρακολούθηση της υλοποίησης των σχετικών πολιτικών. β. Η εξειδίκευση και η εφαρμογή εθνικής πολιτικής στην ενημέρωση, τις τηλεπικοινωνίες, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. γ. Η χάραξη και εφαρμογή πολιτικών για την ανάπτυξη υποδομών σε εθνικό επίπεδο με σκοπό την ενίσχυση της προσβασιμότητας στην πληροφόρηση, της εξ απόστασης επικοινωνίας, της επεξεργασίας πληροφοριών που διοχετεύονται μέσω ειδικών σημάτων, την ενδυνάμωση της οικονομίας, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου. δ. Η προαγωγή της ασφάλειας στις τηλεπικοινωνίες, τις ψηφιακές πληροφορίες και στα μέσα μετάδοσης των πληροφοριών. ε. Η χάραξη κατευθυντηρίων γραμμών της αγοράς των τηλεπικοινωνιών με έμφαση στον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (κινητή τηλεφωνία και διαδίκτυο) και η ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών στον τομέα αυτό σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). στ. Ο συντονισμός των εποπτευομένων φορέων και η εποπτεία των προγραμμάτων δράσης αυτών. ζ. Η προαγωγή αα) της Κοινωνίας των Πληροφοριών με έμφαση σε θέματα διαλειτουργικότητας και βέλτιστων πρακτικών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα για πολίτες και επιχειρήσεις, ββ) της δημόσιας ενημέρωσης με έμφαση στην Κυβέρνηση και τους φορείς της, παρέχοντας υπηρεσίες δημοσίου συμβούλου σε θέματα ενημέρωσης, παρακολουθώντας και διατυπώνοντας προτάσεις σχετικά με την νομοθεσία που αφορά στον τύπο και στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ, διαμορφώνοντας την πολιτική του κράτους στο χώρο των οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα και με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και οργανώνοντας συνολικά την επικοινωνία του κράτους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, γγ) της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής (ΕΨΣ) με έμφαση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συμπεριλαμβανομένης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των ευρυζωνικών υποδομών, και στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, παρακολουθώντας την εφαρμογή και το συντονισμό των Υπουργείων αναφορικά με τις επιμέρους δράσεις υλοποίησης της ΕΨΣ, διατυπώνοντας σχετικές προτάσεις στα αρμόδια Υπουργεία και φορείς και εκπροσωπώντας διεθνώς την χώρα για θέματα που άπτονται της ΕΨΣ, δδ) της πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα νέας γενιάς. η. Ο σχεδιασμός έργων του δημόσιου τομέα σε σχέση με τις ψηφιακές τεχνολογίες και ο ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης τους. θ. Ο συντονισμός των πολιτικών που αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ο σχεδιασμός των σχετικών έργων. ι. Η εκπόνηση πολιτικών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας με έμφαση στην ανεμπόδιστη πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου. ια. Η σύνταξη Μνημονίων Συνεργασίας και Συμφωνιών Πλαισίου με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας και του εξωτερικού για την προώθηση της ψηφιακής πολιτικής της χώρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 2 "ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης διαρθρώνεται ως ακολούθως:"
1.  
  Πολιτική Ηγεσία
 1. Πολιτικό Γραφείο Υπουργού
 2. Γραφεία Γενικών και Ειδικού Γραμματέα
2.  
  Γενική Γραμματεία Υπουργείου
 1. Στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου υφίσταται θέση Διοικητικού Γραμματέα που υπάγεται στον Υπουργό.
 2. Ο Διοικητικός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Γενικής Γραμματείας και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της. (αρ. 6 του ν. 4369/2016).
 3. Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:
  • Γραφείο Διοικητικού Γραμματέα, το οποίο στελεχώνεται μετά τον διορισμό του Διοικητικού Γραμματέα από υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Διοικητικό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του
  • Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ββα) Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού βββ) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών ββγ) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
  • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, υπαγόμενο στον Διοικητικό Γραμματέα
  • Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, υπαγόμενο στον Διοικητικό Γραμματέα
 4. Μεταβατικά, και μέχρι την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού Γραμματέα, τα ανωτέρω αυτοτελή τμήματα λειτουργούν ως υπαγόμενα στον Υπουργό
3.  
  Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής
 1. Στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (ΓΓΨΠ) υφίσταται θέση Τομεακού Γραμματέα που υπάγεται στον Υπουργό.
 2. Ο Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Γενικής Γραμματείας και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της. (αρ. 6 του ν. 4369/2016).
 3. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:
  • Γραφείο Τομεακού Γραμματέα, το οποίο στελεχώνεται μετά τον διορισμό του Τομεακού Γραμματέα από υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Τομεακό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του
  • Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προτύπων και Αξιολόγησης
  • Διεύθυνση Έργων Δημόσιου Τομέα
  • Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας
4.  
  Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
 1. Στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων υφίσταται θέση Τομεακού Γραμματέα που υπάγεται στον Υπουργό.
 2. Ο Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Γενικής Γραμματείας και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της (αρ. 6 του ν. 4369/2016).
 3. Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:
  • Γραφείο Τομεακού Γραμματέα, το οποίο στελεχώνεται μετά τον διορισμό του Τομεακού Γραμματέα από υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Τομεακό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του
  • Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ββα) Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων βββ) Διεύθυνση Διαχείρισης Ραδιοφάσματος ββγ) Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ββδ) Διεύθυνση Δορυφορικών Υπηρεσιών και Διαστημικών Εφαρμογών ββε) Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Σχέσεων υπαγόμενο στο Γενικό Διευθυντή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
  • Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου
5.  
  Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
 1. Στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας υφίσταται θέση Τομεακού Γραμματέα που υπάγεται στον Υπουργό.
 2. Ο Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Γενικής Γραμματείας και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της. (αρ.6 του ν. 4369/2016).
 3. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:
  • Γραφείο Τομεακού Γραμματέα, το οποίο στελεχώνεται μετά τον διορισμό του Τομεακού Γραμματέα από υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Τομεακό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του
  • Διεύθυνση Ενημέρωσης
  • Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας
  • Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης
  • Διεύθυνση Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης
  • Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διυπουργικού Επικοινωνιακού Συντονισμού υπαγόμενο στο Τομεακό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
  • Περιφερειακές Υπηρεσίες, στις οποίες ανήκουν:
  • Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού
  • Γραφεία Τύπου εσωτερικού
 4. Μεταβατικά, και μέχρι την πλήρωση της θέσης του Τομεακού Γραμματέα, το Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διυπουργικού Επικοινωνιακού Συντονισμού λειτουργεί υπαγόμενο στον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
6.  
  Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων
 1. Στην Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων υφίσταται θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα που υπάγεται στον Υπουργό.
 2. Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Ειδικής Γραμματείας και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της (αρ. 6 του ν. 4369/2016).
 3. Η Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:
  • Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα, το οποίο στελεχώνεται μετά τον διορισμό του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα από υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του
  • Διεύθυνση Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Κρίσεων
7.  
  Στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης λειτουργούν και οι ακόλουθες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις που εκάστοτε τις διέπουν:
 1. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 2. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
 3. Γραφείο Τύπου Υπουργού
 4. Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου
Άρθρο 3 "ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ"
1.  
  Στο Πολιτικό Γραφείο Υπουργού, το οποίο επικουρεί τον Υπουργό στο έργο του, ανήκει μεταξύ των άλλων η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του Υπουργού, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρωτοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά την επικοινωνία του με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπεται δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία του, από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
2.  
  Τα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων και του Ειδικού Γραμματέα Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων επικουρούν τους Γενικούς Γραμματείς και τον Ειδικό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέλεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες, διέπονται δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους, από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
Άρθρο 4 "ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ"
1.  
  Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου είναι αρμόδια για τα διοικητικά και οικονομικά θέματα του Υπουργείου
2.  
  Η Γενική Γραμματεία Υπουργείου συγκροτείται από:
 1. τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 2. τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
 3. το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, με την επιφύλαξη της παρ. 2γ του αρ. 2.
 4. το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, με την επιφύλαξη της παρ. 2γ του αρ. 2.
Άρθρο 5 "ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"
1.  
  Η Γενική Διεύθυνση μεριμνά για την ενιαία οικονομική διαχείριση και έλεγχο των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των εποπτευόμενων από εκείνο φορέων και ειδικότερα τον σχεδιασμό, συντονισμό, διαχείριση και εποπτεία όλων των θεμάτων που άπτονται της οικονομικής λειτουργίας του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής παρακολούθησης των εποπτευόμενων φορέων, σύμφωνα με τις αρχές της ποιότητας και αποδοτικότητας και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού
 2. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
 3. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Άρθρο 6 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού είναι η αποτελεσματική και με διαφάνεια προμήθεια κάθε είδους υλικών και άυλων αγαθών με σύγχρονες διαδικασίες και με κριτήρια κόστους - οφέλους
2.  
  Η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Προμηθειών
 2. Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών
3.  
  Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ περιλαμβάνονται:
 1. η μέριμνα για την έγκαιρη κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου σε αγαθά και υπηρεσίες και η κατάρτιση και εκτέλεση του ετησίου προγράμματος παντός είδους προμηθειών υλικού, αγαθών και υπηρεσιών του Υπουργείου κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τους κανόνες του Δημοσίου Λογιστικού συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας που ακολουθείται σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει,.
 2. ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και η υλοποίηση των διαγωνισμών του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση ενδιαφερόμενες Διευθύνσεις,
 3. η παρακολούθηση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών,
 4. η μέριμνα για τη διαχείριση και την δημοσιότητα όλων των διαδικασιών που αφορούν στη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων προμήθειας κάθε είδους υλικών αγαθών και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών, όπου αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
 5. η μέριμνα για την τήρηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις προμήθειες στον δημόσιο τομέα,
 6. η τήρηση μητρώου συμβάσεων και προμηθευτών,
 7. οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών των υπηρεσιών του Υπουργείου, ο ορισμός υπολόγων, ο έλεγχος απόδοσης προς τακτοποίηση των ενταλμάτων και η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών στο Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών, Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Π.Δ.Ε. της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου,.
 8. η διεκπεραίωση των πάσης φύσεως δαπανών που προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Υπουργείου και των προσώπων με οποιαδήποτε ιδιότητα, με εντολή φορέα του Δημοσίου, σύμφωνα με την Υποπαράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015, όπως ισχύει, για υπηρεσιακούς λόγους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας που ακολουθείται σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει,.
 9. ο ορισμός και έλεγχος των δημοσίων υπολόγων και διαχειριστών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου και η σύσταση, ο καθορισμός του ύψους, η παρακολούθηση της κίνησης των παγίων προκαταβολών των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού, καθώς και ο εν γένει οικονομικός έλεγχος των Γραφείων αυτών,
 10. η συγκέντρωση, ο έλεγχος και η επεξεργασία των δικαιολογητικών πάσης φύσεως πληρωμών δαπανών και η προώθησή τους στο Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών,Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου για ενταλματοποίηση,
 11. η εποπτεία των υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής,
 12. η διαχείριση των πάγιων προκαταβολών,
 13. ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος
4.  
  Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ περιλαμβάνονται:
 1. η καταγραφή και παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων, η διαχείριση, διακίνηση και λογιστική παρακολούθηση του υλικού εν γένει του Υπουργείου και η λειτουργία των αποθηκών υλικού,
 2. η παρακολούθηση και ο έλεγχος του μηχανογραφικού συστήματος αποθήκης του Υπουργείου και η εισήγηση αλλαγών, παρεμβάσεων και αποκατάστασης βλαβών,
 3. η τήρηση αποθηκών αναλωσίμων και μη υλικών, καθώς και η χορήγηση των ειδών των αποθηκών στις επιμέρους υπηρεσίες του Υπουργείου και η ενημέρωση των σχετικών διαχειριστικών βιβλίων και καρτελών,
 4. η πρόταση για την προμήθεια του απαραίτητου αναλώσιμου και μη υλικού του Υπουργείου και η διαχείριση αυτού,
 5. η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου,
 6. ο έλεγχος και επεξεργασία των δικαιολογητικών πληρωμής των μισθωμάτων και των εν γένει παγίων δαπανών, τα οποία αφορούν κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και φορέων με έδρα την Ελλάδα που επιτελούν έργο που άπτεται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, καθώς και των τηλεφωνικών συνδέσεων των φορέων που ανήκουν σε αυτό,
 7. ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος
Άρθρο 7 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι:
 1. Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και η τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού, και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε να συμβαδίζουν με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ)
 2. Η κατάρτιση των δημοσιονομικών αναλύσεων και αναφορών
 3. Η παρακολούθηση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου που άπτονται των κρατικών ενισχύσεων
2.  
  Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
 2. Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευομένων Φορέων
 3. Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων, Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων
3.  
  Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ περιλαμβάνονται:
 1. ο προγραμματισμός κάθε δαπάνης του Υπουργείου, η συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων, η επεξεργασία και η κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού και των μηνιαίων στόχων, καθώς και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσιακές μονάδες, η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους βάσει εγκυκλίων και οδηγιών του Τμήματος και η διενέργεια διορθωτικών παρεμβάσεων επί αποκλίσεων από τους τριμηνιαίους στόχους εκτέλεσης και η τροποποίηση του προϋπολογισμού μέσω της εγγραφής εκτάκτων ή συμπληρωματικών πιστώσεων ή της μεταβολής πιστώσεων,
 2. η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων και η ανακατανομή αυτών ανά τρίμηνο και μήνα και η σύνταξη μηνιαίου ορίου δαπανών, καθώς και η έκδοση των αποφάσεων κατανομής ωρών πρόσθετων παροχών,
 3. η παρακολούθηση των ορίων διαθέσεων πιστώσεων και μηνιαίων πληρωμών,
 4. η παρακολούθηση και αντιμετώπιση θεμάτων ειδικών λογαριασμών,
 5. η καταχώριση όλων των μεταβολών του προϋπολογισμού του Υπουργείου στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησής του, η παρακολούθηση και ο έλεγχος του συστήματος και η εισήγηση τυχόν αλλαγών, παρεμβάσεων και αποκατάστασης βλαβών του,
 6. η κατάρτιση, σε συνεργασία με τις επιμέρους υπηρεσιακές μονάδες των μεσοπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητας και τον προσδιορισμό των ειδικότερων στόχων και επιδιώξεων σε θέματα προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,
 7. η μέριμνα για την έγκριση και αναθεώρηση των προγραμμάτων,
 8. ο συντονισμός της προετοιμασίας του ΜΠΔΣ και των επικαιροποιήσεων αυτού σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την υποβολή τους, μετά από έγκριση από τον Υπουργό, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ),
 9. η τήρηση των ανώτατων ορίων και στόχων που ορίζονται στο ΜΠΔΣ,
 10. η συνεργασία με το Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού τους εντός των ορίων του ΜΠΔΣ και την ορθή εκτέλεσή τους,
 11. η σύνταξη του Μνημονίου Συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και η παρακολούθηση των τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις,
 12. η διασφάλιση εξεύρεσης απαιτούμενων πόρων για την ωρίμανση και υλοποίηση των έργων,
 13. η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων και η πρόταση για την ανακατανομή αυτών,
 14. η καταβολή εισφορών σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και μισθωμάτων για τη στέγαση ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και φορέων με έδρα την Ελλάδα που επιτελούν έργο που άπτεται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, καθώς και η διαχείριση των σχετικών κονδυλίων και πάσης φύσεως επιστροφών,
 15. η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του ΜΠΔΣ και η εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την ομαλή και έγκαιρη εφαρμογή του,
 16. η σύνταξη απολογισμών και σχετικών εκθέσεων για την πορεία εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού του ΠΔΕ, ώστε να συμβαδίζουν με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του ΜΠΔΣ,
 17. η αξιολόγηση του εκτελούμενου προϋπολογισμού με σκοπό την αύξηση των εσόδων και τη μείωση των δαπανών και γενικά τη χρησιμοποίηση όλων των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο,
 18. ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος
4.  
  Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ περιλαμβάνονται:
 1. η διασφάλιση ότι τα προσχέδια προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων τυγχάνουν έγκαιρης επεξεργασίας και βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο των ανώτατων ορίων και των άλλων στόχων που καθορίζονται από το ΜΠΔΣ, καθώς και από εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και από το ΓΛΚ),
 2. η διασφάλιση ότι οι στόχοι που καθορίζονται στους προϋπολογισμούς των εποπτευόμενων φορέων συμβαδίζουν με τους στόχους δημοσιονομικής πολιτικής,
 3. η διασφάλιση ότι οι προϋπολογισμοί και τα οικονομικά στοιχεία που υποβάλλονται από τους εποπτευόμενους φορείς είναι αξιόπιστα και ότι αντανακλούν την οικονομική πραγματικότητα των φορέων,
 4. ο έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων από τους εποπτευόμενους φορείς απολογισμών διάθεσης της χρηματοδότησης και άλλων οικονομικών στοιχείων,
 5. η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων φορέων και η ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους δεδομένων,
 6. η εποπτεία της τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων από τους εποπτευόμενους φορείς και η παροχή οδηγιών για τη σωστή τήρησή του,
 7. η παρακολούθηση της τήρησης των μηνιαίων στόχων των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου και η υποβολή προτάσεων λήψης των απαραίτητων μέτρων σε περίπτωση αρνητικής απόκλισης από τους στόχους εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους,
 8. ο έλεγχος, η επεξεργασία και η συγκέντρωση των δικαιολογητικών των επιχορηγήσεων στους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου και η διαβίβασή τους στο Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών,Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου,
 9. η έγκαιρη κοινοποίηση εγκυκλίων για την οικονομική διαχείριση των εποπτευόμενων φορέων,
 10. ο έλεγχος της οικονομικής απόδοσης, περιλαμβανομένων ελλειμμάτων και οφειλών, των εποπτευόμενων φορέων σε τακτική (τριμηνιαία/μηνιαία) βάση,
 11. η σύνταξη και η παρακολούθηση των προβλεπόμενων από το ν. 4270/2014 , Μνημονίων Συνεργασίας που δύνανται να συνάπτονται μεταξύ του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του,.
 12. η έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού των εποπτευόμενων από το Υπουργείο φορέων,
 13. η σύνταξη, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων,Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων, των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου και η διαβίβασή τους στις αρμόδιες αρχές,
 14. ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος
5.  
  Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ περιλαμβάνονται:
 1. η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του νόμου περί δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης (ν. 3871/2010) και του π.δ. 80/2016,.
 2. η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου, η καταχώριση σε αυτό του συνόλου των καταγεγραμμένων υποχρεώσεων του Υπουργείου προς τρίτους και η παρακολούθηση της εξέλιξης των δημοσιονομικών στοιχείων που απορρέουν από αυτό, ώστε να συμβαδίζουν με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του ΜΠΔΣ, καθώς και ο έλεγχος του αντίστοιχου μηχανογραφικού συστήματος για την υποβολή εισηγήσεων αναγκαίων αλλαγών ή παρεμβάσεων ή αποκατάστασης βλαβών,
 3. η τήρηση των ανώτατων ορίων των πιστώσεων του προϋπολογισμού,
 4. η σύνταξη, κατά τις κείμενες διατάξεις, οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού και τις εγγραφές στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Υπουργείου, καθώς και τη διαβίβασή τους προς ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας και των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών (ενδεικτικά Βουλή, Υπουργείο Οικονομικών, Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία),
 5. η συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα μητρώα δεσμεύσεων του τακτικού προϋπολογισμού, του ΠΔΕ και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου,
 6. η προετοιμασία και η προώθηση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του άρθρου 107.1 της ΣΛΕΕ για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚεΜΚΕ),.
 7. η υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθησή τους στην ΚεΜΚΕ,
 8. η εποπτεία και η υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητάς της σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης,
 9. η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση,
 10. η παροχή στην ΚεΜΚΕ κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την ΚεΜΚΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της ΕΕ για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της,
 11. η μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SΑΝΙ,
 12. η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SΑRΙ,
 13. η μέριμνα για την ενημέρωση του μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/2013, ως προς τα μέτρα αρμοδιότητας τους,.
 14. η εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς της, με βάση τις οδηγίες της ΚεΜΚΕ και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην ΚεΜΚΕ για την υποβολή τους στην ΕΕ.
 15. Ειδικότερα:.
  • η υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν,
  • η μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθεισών κρατικών ενισχύσεων (ενδεικτικά εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης),
  • ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος
Άρθρο 8 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης είναι:
 1. Η αποτελεσματική άσκηση της λειτουργίας της οικονομικής διοίκησης του Υπουργείου με σύγχρονες διαδικασίες και με κριτήρια κόστους - οφέλους
 2. Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της οικονομικής διοίκησης στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον
 3. Η αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους προγραμμάτων
2.  
  Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών, Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ
 2. Τμήμα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας
 3. Τμήμα Εντολών Πληρωμών
3.  
  Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ, Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ περιλαμβάνονται:
 1. η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων,
 2. ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης,
 3. η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016),.
 4. ο έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών,
 5. η έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.,.
 6. η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του ΓΛΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014,.
 7. η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου,
 8. η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού,
 9. η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής,
 10. η εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής,
 11. η παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα,.
 12. η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών,
 13. η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις,
 14. η τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων,
 15. η συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο Δεσμεύσεων και υποβολή σχετικών αναφορών στη Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών,
 16. η καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του μητρώου αυτών,
 17. η αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών,
 18. η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες,
 19. η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη,
 20. η παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΓΔΟΥ για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
 21. η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται,
 22. η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δημοσιονομική διαχείριση του ν. 4270/2014,.
 23. ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος
4.  
  Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ περιλαμβάνονται αρμοδιότητες για δαπάνες αποδοχών, συντάξεων, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου, των φυσικών προσώπων με οποιουδήποτε τύπου μίσθωση έργου ή παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έμμισθη εντολή, καθώς και αποζημιώσεων φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου, ως ακολούθως:
 1. η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, σχετικές με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016),.
 2. ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης,
 3. η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016),.
 4. ο έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών,
 5. η εκκαθάριση και καταβολή των τακτικών αποδοχών που αφορούν τους υπαλλήλους του Υπουργείου, η διεκπεραίωση των πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος αλλοδαπής, και κάθε άλλης απολαβής των υπαλλήλων και την έκδοση και αποστολή αναλυτικών βεβαιώσεων στους δικαιούχους,
 6. η τήρηση μισθολογικών μητρώων του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου και η μηνιαία δήλωση στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών ενταλμάτων,
 7. η έκδοση των ετήσιων Μητρώων τακτικών αποδοχών και πρόσθετων παροχών και η χορήγηση βεβαιώσεων βάσει των στοιχείων τους,
 8. η ενημέρωση του φορολογικού αρχείου για την έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της εφορίας και η αντιπαραβολή των στοιχείων με τα Μητρώα τακτικών αποδοχών και πρόσθετων παροχών,
 9. η τήρηση στοιχείων για τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης,
 10. η συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών,
 11. η έκδοση σχετικών εγκυκλίων που αφορούν το μισθολόγιο.,.
 12. η εκτέλεση αποφάσεων που αφορούν ενδεικτικά αργίες, διαθεσιμότητες,
 13. οι απαντήσεις επί προσφυγών - δικαστικών αποφάσεων,
 14. η έκδοση Δελτίων Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) και άλλων σχετικών βεβαιώσεων, σχετικών με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, που αφορούν την συνταξιοδότηση,
 15. η μηνιαία αποστολή οικονομικών στοιχείων μισθοδοσίας προς το Υπουργείο Οικονομικών, καταστάσεων ασφαλιστικών εισφορών στα αντίστοιχα ταμεία και καταστάσεων δανείων σε πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η κατά μήνα κατάρτιση και ηλεκτρονική υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ,
 16. η χορήγηση βεβαιώσεων σε εν ενεργεία και συνταξιούχους υπαλλήλους σχετικά με εξαγορές στρατού, προϋπηρεσίας κ.λπ.,.
 17. η παρακολούθηση της σχετικής με τη μισθοδοσία νομοθεσίας, η επιμέλεια και ο έλεγχος της προσαρμογής της παραμετροποίησης του μηχανογραφικού συστήματος μισθοδοσίας στα εκάστοτε νέα δεδομένα (ενδεικτικά φορολογία, υπολογισμός περικοπών, κρατήσεων) και η εισήγηση για αναγκαίες μεταβολές,
 18. η έκδοση τίτλου για την πληρωμή δαπανών, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο,
 19. η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του ΓΛΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014,.
 20. η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου,
 21. η εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής
 22. η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού,
 23. η παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος,.
 24. η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών,
 25. η τήρηση μητρώου πάσης φύσεως προσωπικού του οικείου Υπουργείου,
 26. η παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του Υπουργείου, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.,.
 27. η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών αναφορικά με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λπ., για το πάσης φύσεως προσωπικό του Υπουργείου,.
 28. η παροχή στοιχείων επί θεμάτων που αφορούν στο Τμήμα,
 29. ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος,
5.  
  Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ περιλαμβάνονται:
 1. η παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς,
 2. η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών,
 3. η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων,
 4. η καταχώρηση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων,
 5. η παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της συγκέντρωσης εσόδων,
 6. ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος
Άρθρο 9 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"
1.  
  Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών έχει ως επιχειρησιακούς στόχους το σχεδιασμό, συντονισμό, διαχείριση και εποπτεία όλων των θεμάτων που άπτονται:
 1. της διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών του Υπουργείου,
 2. της καλής λειτουργίας και ασφάλειας των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των τεχνικών υποδομών της,
 3. του οργανωτικού σχεδιασμού και λειτουργικού εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών της,
 4. της ορθολογικής στελέχωσης των οργανικών μονάδων της και της αξιολόγησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους,
 5. της διοίκησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου,
 6. της αναβάθμισης του τρόπου διαχείρισης των υπηρεσιών διεκπεραίωσης και των υποστηρικτικών εργασιών για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών
 7. την εποπτεία των ηλεκτρονικών υποδομών και εξοπλισμού των οργανικών μονάδων της υπηρεσίας, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία τους
2.  
  Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικής Υποστήριξης
 2. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
 3. Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνικής Υποστήριξης
3.  
  Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ περιλαμβάνεται:
 1. η διαχείριση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των πάσης φύσεως υπαλλήλων του Υπουργείου,
 2. τα θέματα άσκησης του πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων,
 3. η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για το προσωπικό του Υπουργείου.,.
 4. η επεξεργασία των στοιχείων της τηρούμενης βάσης δεδομένων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού του Υπουργείου, η αποτίμηση και ο προγραμματισμός των αναγκών του σε ανθρώπινο δυναμικό, η κατάταξη του προσωπικού του σε κατηγορίες, κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες και η στελέχωση των υπηρεσιών του,
 5. η συγκρότηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, Επιτροπών, Ομάδων Εργασίας ή Έργου και ο ορισμός εκπροσώπων του Υπουργείου σε συλλογικά όργανα, συνέδρια ή συμβούλια άλλων Υπουργείων και φορέων, σε συνεργασία με τις λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών που αφορούν το προσωπικό φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου, όπως, μεταξύ άλλων, ΔΕΚΟ, νομικά πρόσωπα, Ανεξάρτητες Αρχές,
 6. ο χειρισμός των διοικητικών θεμάτων που αφορούν στο προσωπικό των Γραφείων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, καθώς και των γραφείων των Γενικών Γραμματέων και του Ειδικού Γραμματέα, στ.i. οι εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια,.
 7. η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών, η προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών βάσει σύγχρονων προτύπων ΙSΟ, η κατάργηση περιττών διατυπώσεων και η διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του Υπουργείου,
 8. η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων του Υπουργείου, η εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του προσωπικού και των υπηρεσιών του, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της υπηρεσιακής λειτουργίας,
 9. η εφαρμογή των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας, ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων, καθώς και η μελέτη και εισήγηση μέτρων ορθολογικού οργανωτικού ανασχεδιασμού και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας τους σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες,
 10. η παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέματα ποιότητας υπηρεσιών στο περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η επεξεργασία αντίστοιχης πολιτικής,
 11. η εκπόνηση προτύπων απόδοσης και ο προσδιορισμός δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας,
 12. η σύνταξη, σε ετήσια βάση, και υποβολή στον Υπουργό έκθεσης απολογισμού της δράσης της Διεύθυνσης για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας,
 13. η σύνταξη και διαβίβαση σε ετήσια βάση του καταλόγου υπόχρεων προς υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του ν. 3213/2003, όπως ισχύει,.
 14. η μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδιασμό περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας του προσωπικού του Υπουργείου σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του,
 15. η μέριμνα για την εισαγωγική εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου,
 16. η ανίχνευση και επισήμανση των εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων, ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και εφαρμογή πάσης φύσεως προγραμμάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή ειδίκευσης των υπαλλήλων σε αντικείμενα της υπηρεσίας τους, σε νέα γνωστικά αντικείμενα και σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και τεχνολογίες, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και άλλων αρμόδιων κρατικών φορέων στο πλαίσιο των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων,
 17. η επεξεργασία καταγγελιών πολιτών και αναφορών υπηρεσιών σε βάρος υπαλλήλων ή/και υπηρεσιών του Υπουργείου,
 18. η σύνταξη σχεδίων εντολών Προκαταρκτικής Εξέτασης ή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ),
 19. η σύνταξη σχεδίων κλήσεων σε απολογία, πειθαρχικών αποφάσεων και πειθαρχικών παραπομπών μονομελούς δικαιοδοσίας, καθώς και η κοινοποίηση των σχετικών πράξεων στους διωκομένους υπαλλήλους,
 20. η υποστήριξη προς τα αρμόδια Πειθαρχικά Συμβούλια.,.
 21. η επικοινωνία με Ανεξάρτητες και Δικαστικές αρχές ή Υπηρεσίες για θέματα που αφορούν σε πειθαρχικές ή ποινικές κυρώσεις υπαλλήλων,
 22. η μέριμνα για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής στα ιεραρχικώς υφιστάμενα διοικητικά όργανα,
 23. η παρακολούθηση εφαρμογής και η επικαιροποίηση των κανονιστικών πράξεων για τις διαδικασίες εκκαθάρισης των αρχείων των υπηρεσιών του Υπουργείου,
 24. ο ανασχεδιασμός και η τυποποίηση, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες, των πληροφοριακών εντύπων ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες συναλλαγής των πολιτών με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), τα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες,.
 25. η παρακολούθηση και επικαιροποίηση των πληροφοριών που αφορούν στις διαδικασίες του Υπουργείου που περιλαμβάνονται στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ και στον ηλεκτρονικό Οδηγό του Πολίτη που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
4.  
  Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ περιλαμβάνεται:
 1. η τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου (φυσικού και ηλεκτρονικού) και του αρχείου εγγράφων του Υπουργείου,
 2. η παραλαβή και διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (κοινής και εμπιστευτικής),
 3. η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και φωτοαντιγράφων και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής,
 4. η εξυπηρέτηση και πληροφόρηση του πολίτη και η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωσή τους,
 5. η τήρηση ενιαίου αρχείου πληροφοριακού υλικού, σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή.,.
 6. η μέριμνα εξασφάλισης και θέσης σε κυκλοφορία, η κατανομή και διάθεση μεταφορικών μέσων στις επιμέρους υπηρεσίες του Υπουργείου, η κίνηση, η φύλαξη, η συντήρηση και η επισκευή αυτών,
 7. η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και η αντιμετώπιση, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, προβλημάτων και λοιπών θεμάτων διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης ατόμων με ειδικές ανάγκες,
 8. η μέριμνα για την καθαριότητα και φύλαξη των υπηρεσιακών χώρων,
 9. η οργάνωση, διαρκής παρακολούθηση και επικαιροποίηση των δομών που είναι απαραίτητες για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, με αντίστοιχη προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού (κατάλογοι αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τυποποίηση εγγράφων),
 10. η διοικητική μέριμνα για τον εφοδιασμό των υπηρεσιών του Υπουργείου με τα μέσα διεξαγωγής του έργου τους, η διαφύλαξη και καλή χρήση αυτών,
 11. οι διαδικασίες μίσθωσης χώρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και η χωροταξική κατανομή των προς στέγαση υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και η παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με τις εν λόγω διαδικασίες.
 12. Η αρμοδιότητα αυτή, κατά το μέρος που αφορά στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού, ασκείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
 13. η ανάρτηση πράξεων και η διαχείριση του συστήματος αναρτήσεων στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
5.  
  Το ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για την επιτυχή επιτέλεση του έργου του λειτουργεί σε 24ωρη βάση και είναι αρμόδιο για:
 1. τα θέματα ανάπτυξης, εγκατάστασης, συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών και δυσλειτουργιών, επέκτασης, αναβάθμισης και εν γένει διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων, υποδομών δικτύων, εφαρμογών επικοινωνίας και του αντίστοιχου τεχνικού εξοπλισμού του Υπουργείου σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες και τους άξονες δράσης του,
 2. η παροχή τεχνικής υποστήριξης για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών του Υπουργείου ως προς την οργάνωση, λειτουργία και συντήρηση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών του Υπουργείου,
 3. ο έλεγχος της πληρότητας, λειτουργικότητας και αποδοτικότητας του υλικού και λογισμικού των συστημάτων, δικτύων και εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών του Υπουργείου, η καλή και ασφαλής λειτουργία τους, η μέριμνα για το διαρκή εκσυγχρονισμό και βελτίωσή τους, καθώς και η διασφάλιση της διαλειτουργικότητάς τους με υφιστάμενα συστήματα και υποδομές και του απορρήτου των επικοινωνιών,
 4. οι διαδικασίες παροχής και ελέγχου πρόσβασης στις εφαρμογές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου καθώς και οι διαδικασίες εφαρμογής και χρήσης ψηφιακών υπογραφών
 5. η διερεύνηση, καταγραφή, ανάλυση και τεκμηρίωση αναγκών και απαιτήσεων της υπηρεσίας στον τομέα των ψηφιακών εφαρμογών,
 6. η υποστήριξη των χρηστών σε κεντρικές διαδικτυακές εφαρμογές του Υπουργείου,
 7. η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων με εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής,
 8. η εξειδίκευση και εφαρμογή της πολιτικής ασφαλείας σχετικά με τη χρήση του δικτύου του Υπουργείου,
 9. η συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού και η μέριμνα για διαρκή διαθεσιμότητα αυτού,
 10. η διαχείριση δικτύου και υπηρεσιών, καθώς και η μέριμνα για διαρκή διαθεσιμότητα αυτών,
 11. η διαχείριση των δικτύων με παρακολούθηση και ανάλυση της απόδοσης με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων και εντοπισμό πιθανών ανεπιθύμητων εισβολέων,
 12. η συντήρηση υλικού εξυπηρετητών και η μέριμνα για τη διαρκή διαθεσιμότητα αυτών,
 13. η εγκατάσταση και συντήρηση λειτουργικών συστημάτων εξυπηρετητών, καθώς και ομάδων χρηστών και δικαιωμάτων,
 14. η μέριμνα λήψης και τήρησης αντιγράφων ασφαλείας της κατάστασης των εξυπηρετητών, καθώς και των αρχείων των σκληρών δίσκων,
 15. η μέριμνα για διαθεσιμότητα εφεδρικών εξυπηρετητών και η υλοποίηση σχεδίου θέσης τους σε παραγωγική λειτουργία, καθώς και η εφαρμογή σχεδίου αποκατάστασης και επαναφοράς εξυπηρετητών που τίθενται εκτός λειτουργίας,
 16. η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών εξυπηρετητών και εξοπλισμού δικτύου,
 17. η υποστήριξη υλικού προσωπικών υπολογιστών, περιφερειακών και δικτυακών εκτυπωτών,
 18. η εγκατάσταση και υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων και λογισμικού προσωπικών υπολογιστών χρηστών,
 19. η εγκατάσταση και υποστήριξη δικτυακών δίσκων,
 20. η τεχνική υποστήριξη χρηστών,
 21. η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών υλικού προσωπικών υπολογιστών, περιφερειακών και δικτυακών εκτυπωτών,
 22. η ανάπτυξη, συντήρηση, υποστήριξη, λειτουργία και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων Πληροφοριακών Συστημάτων (Π.Σ.) και εφαρμογών που υποστηρίζουν το έργο των Υπηρεσιών του Υπουργείου,.
 23. η διαλειτουργικότητα με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, που αφορούν ιδίως την ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη των συστημάτων εφαρμογών του Υπουργείου,
 24. η ενοποίηση των διαφορετικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες τεχνολογικές πρακτικές και συμβάλλοντας στη διαλειτουργικότητα, την εξοικονόμηση πόρων και την παροχή ποιοτικών και ασφαλών ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη, την επιχείρηση και το κράτος,
 25. η διασφάλιση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας των τεχνικών υποδομών και του κτιριακού εξοπλισμού του Υπουργείου καθώς και η λήψη μέτρων πυρασφάλειας,
 26. η παρακολούθηση λειτουργίας μέσων επικοινωνίας και μεταφοράς, δικτύων φωτισμού και ύδρευσης, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου,
 27. η εκτέλεση τεχνικών εργασιών που αφορούν στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση της ιδιόκτητης ή μισθωμένης κτιριακής υποδομής των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου,
 28. ο προγραμματισμός και η εκτέλεση τακτικών ή έκτακτων τεχνικών εργασιών συντήρησης και βελτίωσης της κτιριακής υποδομής και των εγκαταστάσεων του Υπουργείου, με ίδια μέσα ή με ανάθεση σε εξωτερικά συνεργεία,
 29. η μελέτη ή και η επίβλεψη τεχνικών εργασιών κατασκευής ή επισκευής κτιριακής υποδομής και εγκαταστάσεων του Υπουργείου, με ίδια μέσα ή με ανάθεση σε τρίτους
Άρθρο 10 "ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ"
1.  
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ Στην αρμοδιότητα του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας περιλαμβάνονται: α. ο συντονισμός, στο πλαίσιο άσκησης του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων και φορέων του Υπουργείου για τη συλλογή πληροφοριών και τη σύνταξη σχετικών απαντήσεων, β. η επεξεργασία των απαντήσεων αυτών, σε συνεργασία με το Γραφείο Υπουργού, η προώθησή τους, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, στην Βουλή και η τήρηση αρχείου, σε φυσική και ψηφιακή μορφή, των εγγράφων απαντήσεων που αποστέλλονται κατά τα ανωτέρω στη Βουλή, γ. η συμμετοχή στο σχεδιασμό των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, η επεξεργασία αυτών ύστερα από αίτημα των επιμέρους υπηρεσιών, η κατάρτιση των νομοσχεδίων που αναθέτει στο Τμήμα ο Υπουργός και η μέριμνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες για την ποιότητά τους. Επιπλέον, η φροντίδα προώθησης και η παρακολούθηση της διαδικασίας, μέχρι τη δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ, των νομοθετικών κειμένων (νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, κανονιστικών αποφάσεων) που καταρτίζονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες του Υπουργείου, δ. η φροντίδα για την ενημέρωση των Υπηρεσιών αυτών με τα νομοθετικά κείμενα που τις αφορούν, καθώς και η ενημέρωση του Υπουργού για κάθε εξέλιξη του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς θεσμικού πλαισίου, ε. η υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό σε νομικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη θέσπιση και θέση σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, στ. η συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου στην κατάρτιση, προώθηση και υποβολή των ερωτημάτων που απευθύνονται στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου, ζ. η παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας για την τήρηση των αρχών της καλής νομοθέτησης στις αρμόδιες καθ’ ύλη υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθμίσεων, η. η διενέργεια διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και ενδιαφερόμενων ομάδων, η μέριμνα, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, για τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και ενδιαφερόμενων ομάδων, η ευθύνη σύνταξης της Έκθεσης επί της δημόσιας διαβούλευσης επί νομοσχεδίων και η μέριμνα για την αποστολή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις από τις οποίες προήλθαν τα σχόλια, θ. η επισήμανση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης, ι. η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, των αιτιολογικών εκθέσεων, των εκθέσεων αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής και των αναλύσεων συνεπειών ρυθμίσεων του ν. 4048/2012, ια. η συμμετοχή στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών, ιβ. η υποστήριξη των Υπηρεσιών με την απαραίτητη κωδικοποιημένη νομοθετική ύλη, η αναζήτηση σχετικής νομολογίας, η έρευνα σε νομικές βάσεις δεδομένων, η τήρηση, παρακολούθηση και ενημέρωση αρχείου (κωδικοποιημένης βάσης δεδομένων) με την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, ιγ. η διαρκής ενημέρωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου επί των δημοσιευόμενων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης νόμων και κανονιστικών εν γένει πράξεων, ιδ. η εγκατάσταση και τήρηση κωδικοποιημένης βάσης δεδομένων, κανονιστικών κειμένων και εγκυκλίων, που αφορούν στις λειτουργίες του Υπουργείου, ιε. η συγκέντρωση των προς κωδικοποίηση διατάξεων και εγκυκλίων από τις αρμόδιες καθ’ ύλην Υπηρεσίες του Υπουργείου ή άλλων συναρμόδιων Υπουργείων, η ταξινόμηση και ομαδοποίηση της ύλης, η κατάταξη αυτής σε ενότητες διατάξεων και εγκυκλίων, η παρουσίαση του έργου, η διανομή στους αποδέκτες των αντιτύπων του έργου, ιστ. η μέριμνα για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και διοικητική κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά σε βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες του Υπουργείου, ιζ. η συλλογή, ταξινόμηση και προώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης του ν. 3133/2003, κωδικοποιημένων ρυθμίσεων ή ρυθμίσεων των νομικών πεδίων στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης, ιη. η συνεργασία με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, για την κατάρτιση προτύπων προσκλήσεων, προκηρύξεων και συμβάσεων για έργα, καθώς και για προμήθειες υπηρεσιών, εξοπλισμού, λογισμικού, δικτύων και υλικού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ιθ. η συνδρομή των υπηρεσιών του Υπουργείου κατά τη σύνταξη απόψεων σε υποθέσεις προδικαστικού και δικαστικού χαρακτήρα (ενδεικτικά σε πολιτικά - διοικητικά δικαστήρια, σε δικαστήρια της ΕΕ, σε υποθέσεις eu-pilοt), κ. η συνδρομή των υπηρεσιών του Υπουργείου κατά την εναρμόνιση Οδηγιών της ΕΕ ή άλλων κανονιστικών πράξεων διεθνών οργανισμών, κα. η νομική υποστήριξη των υπηρεσιών του Υπουργείου, σε θέματα δικαίου, διαγωνισμών και συμβάσεων, η οποία συνίσταται: αα. στη διαβίβαση δικαστικών εγγράφων στις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες για την έγκαιρη υποβολή απόψεων στα αρμόδια Δικαστήρια και την τήρηση των σχετικών μητρώων, ββ. στην έκδοση αποφάσεων για την νομική κάλυψη υπαλλήλων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, γγ. στην υποβολή εισηγήσεων σε θέματα ερμηνείας των κείμενων διατάξεων, κβ. η συνδρομή στις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες του Υπουργείου για την επεξεργασία και σύνταξη των σχεδίων συμβάσεων κάθε είδους, εκτελέσεων έργων, αναθέσεων, μελετών, προκηρύξεων, συμφωνιών και μνημονίων με την παροχή κάθε αναγκαίας τεχνογνωσίας.
Άρθρο 11 "ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ"
1.  
  Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου έχει ως σκοπό την άσκηση εσωτερικού ελέγχου, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία του Υπουργείου, των διαδικασιών διαχείρισης διοικητικών κινδύνων και των διαδικασιών ελέγχου (άρθ. 12 του ν. 3492/2006, όπως ισχύει).
2.  
  Στις αρμοδιότητες του ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ περιλαμβάνονται:
 1. Η παροχή ελεγκτικών - συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως:
  • ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal cοntrοl) του Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,
  • η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης),
  • η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Υπουργείου,
  • ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον,
  • ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες / μηχανισμοί ελέγχου, η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και συμβατότητας των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου και η ευθυγράμμιση τους με την εθνική στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
  • η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών,
 2. η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Υπουργείου,
 3. η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου,
 4. η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο,
 5. η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε Υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους,
 6. η υποβολή της έκθεσης εσωτερικού ελέγχου στον υπουργό με κοινοποίηση στις Υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του συστήματος που ελέγχθηκε και η περιοδική παρακολούθηση και αξιολόγηση των διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες,
 7. η σύνταξη ενδιάμεσης και ετήσιας έκθεσης, στις οποίες καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 12 "ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ"
1.  
  Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής έχει ως αποστολή το σχεδιασμό και την κατάρτιση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής (ΕΨΣ), με έμφαση στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά και στις ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και την υποβολή της στον Υπουργό προς έγκριση. Επίσης, την παρακολούθηση της εφαρμογής της, την αποτίμηση και τον συντονισμό των Υπουργείων αναφορικά με τις επιμέρους δράσεις υλοποίησης της ΕΨΣ. Την εποπτεία και την αποτίμηση της υλοποίησης της ΕΨΣ, τη διατύπωση σχετικών προτάσεων στα αρμόδια Υπουργεία και φορείς και τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.
2.  
  Από το πεδίο εφαρμογής των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής εξαιρούνται:
 1. Τα διαβαθμισμένα συστήματα επικοινωνιών και πληροφορικής του δημόσιου τομέα
 2. Τα συστήματα επικοινωνιών και πληροφορικής (Σ.Ε.Π.) της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).
3.  
  Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής συγκροτείται από:
 1. τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προτύπων και Αξιολόγησης
 2. τη Διεύθυνση Έργων Δημόσιου Τομέα
 3. τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας
Άρθρο 13 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ"
1.  
  Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προτύπων και Αξιολόγησης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Ψηφιακής Στρατηγικής
 2. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 3. Τμήμα Προτύπων
 4. Τμήμα Αξιολόγησης
2.  
  Στο ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
 1. καταρτίζει πενταετές σχέδιο για την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίστοιχο στρατηγικό σχεδιασμό της ΕΕ, τις προτάσεις των Υπουργείων και των εμπλεκόμενων φορέων, συντονίζει και εποπτεύει την υλοποίησή του,
 2. παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις στους τομείς της ψηφιακής ανάπτυξης και πολιτικής και συντονίζει τους κατά περίπτωση εμπλεκόμενους φορείς για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων σε σχέση με τη Ψηφιακή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά για θέματα του Τμήματος,
 3. συντονίζει τα Υπουργεία και τους κατά περίπτωση εμπλεκόμενους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, για την κατάρτιση των επιμέρους σχεδίων δράσης για την υλοποίηση της ΕΨΣ και εποπτεύει την υλοποίησή τους,
 4. διαμορφώνει, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Έργων Δημόσιου Τομέα, ένα σύγχρονο πλαίσιο παραγωγής έργων, καθορίζει τη διαδικασία υποβολής των σχετικών προτάσεων των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα στη ΓΓΨΠ για έγκριση και εκδίδει τις σχετικές προσκλήσεις,
 5. στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων ΤΠΕ, μετά την έγκρισή τους από τη ΓΓΨΠ, συνεργάζεται με τα Υπουργεία, τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και τις Περιφέρειες για τη διαμόρφωση των αντίστοιχων Προσκλήσεων, από τις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνων με την ΕΨΣ, οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.
 6. Με την ίδια διαδικασία καταρτίζεται ο Ετήσιος Προγραμματισμός Προσκλήσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ο οποίος επικαιροποιείται όποτε απαιτείται,.
 7. σχεδιάζει, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων και εισηγείται τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων, τα προγράμματα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης και τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας που αφορούν σε ΤΠΕ και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,
 8. ενημερώνεται από τα Υπουργεία για την πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης των σχετικών δράσεων υλοποίησης της ΕΨΣ, όποτε αυτό ζητηθεί
3.  
  Στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
 1. σχεδιάζει τις πολιτικές κατευθύνσεις και συντονίζει τις επιχειρησιακές δράσεις των δομών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τις εισηγείται σχετικά για την ενσωμάτωσή τους στην ΕΨΣ.
 2. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει:.
  • το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό πολιτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα πεδία των υποδομών, της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,
  • την εκπόνηση τομεακών και εξειδικευμένων σχεδίων δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη διασφάλιση της εναρμόνισής τους με τη στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την ΕΨΣ της χώρας,
  • το συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση φορείς υλοποίησης,
  • την ανάπτυξη και διαχείριση του κανονιστικού πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δημόσιας Διοίκησης,
  • την παρακολούθηση των διεθνών πολιτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς και των εξελίξεων στις ΤΠΕ και κατόπιν την προσαρμογή και ενσωμάτωση των παραπάνω στις εθνικές πολιτικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
  • την κατάρτιση σχεδίου οικονομικοτεχνικού προγράμματος ανάπτυξης της πληροφορικής και επικοινωνιών στο δημόσιο τομέα καθώς και απολογισμού υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών,
 3. παρακολουθεί τις εξελίξεις και συμμετέχει στη διαμόρφωση της πολιτικής νέων τεχνολογιών που αφορούν στα ψηφιακά δεδομένα μεγάλου όγκου (Βig Data), στο υπολογιστικό νέφος (clοud cοmputing) και στις ψηφιακές πλατφόρμες (Digital Ρlatfοrms)
 4. καταρτίζει τη στρατηγική και καθορίζει την πολιτική εκμετάλλευσης των υποδομών υπολογιστικού νέφους, δημοσίου κλειδιού και ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του Δημοσίου,
 5. παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις που αφορούν την ηλεκτρονική προσβασιμότητα,
 6. συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων που προωθούν την ηλεκτρονική προσβασιμότητα, τόσο της υλικοτεχνικής υποδομής και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όσο και του περιεχομένου, καθώς και τη συμβατότητα των ΤΠΕ με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τα άτομα με αναπηρία καθώς και άλλες ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού
4.  
  Στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
 1. συνεργάζεται με την ΕΑΑΔΗΣΥ για την κατάρτιση προτύπων προσκλήσεων, προκηρύξεων και συμβάσεων για έργα και δράσεις ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής, καθώς και για προμήθειες υπηρεσιών, εξοπλισμού, λογισμικού, δικτύων και υλικού ΤΠΕ, τα οποία χρησιμοποιούνται ως οδηγός από το σύνολο των φορέων του Δημοσίου,
 2. ορίζει πρότυπα και κανόνες δημιουργίας και διατήρησης αποθετηρίων εφαρμογών και εποπτεύει την υλοποίησή τους, με σκοπό την επαναξιοποίησή τους μέσω της δημιουργίας και ανάπτυξης προτύπων, δομικών μονάδων λογισμικού που απαρτίζουν τα πληροφορικά συστήματα της δημόσιας διοίκησης,
 3. θέτει τα πρότυπα οργάνωσης, διασύνδεσης, διαλειτουργικότητας, εφαρμογών και αυθεντικοποίησης πρόσβασης, προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε όλα τα Μητρώα και σχετικά συστήματα,
 4. επιβάλλει σε επίπεδο απαιτήσεων και προδιαγραφών κανόνες και πολιτικές διαλειτουργικότητας μεταξύ των νέων προτεινόμενων και υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ και επιβλέπει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Έργων Δημόσιου Τομέα, ότι τα νέα έργα συμμορφώνονται με αυτούς,
 5. καταρτίζει και επικαιροποιεί αρχές, πρότυπα, διαδικασίες και κανόνες που προβλέπονται στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σε συνεργασία με την Διεύθυνση Έργων Δημόσιου Τομέα, επιβλέπει την εφαρμογή τους,
 6. εκπονεί μελέτες για τη βέλτιστη λειτουργία και αξιοποίηση των εφαρμογών, συστημάτων και υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών για τους φορείς του δημόσιου τομέα, φροντίζει για την προώθηση των κατάλληλων ενεργειών και για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων,
 7. παρακολουθεί τα διεθνή πρότυπα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και κατόπιν τα προσαρμόζει και προτείνει την ενσωμάτωσή τους στην ΕΨΣ και στις εθνικές πολιτικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και προωθεί και εποπτεύει την εφαρμογή τους στο Δημόσιο Τομέα,
 8. δημιουργεί πρότυπο μοντέλο κοστολόγησης έργων και δράσεων ΤΠΕ με σκοπό την απλοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών
5.  
  Στο ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
 1. προβαίνει στην ανά έτος αποτίμηση της εφαρμογής της ΕΨΣ και των όποιων σχετικών σχεδίων δράσης για την ψηφιακή ανάπτυξη και προχωρεί στην αναμόρφωσή τους με βάση την αποτίμηση ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο,
 2. τηρεί στατιστικά και δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με συστήματα και εργαλεία ΤΠΕ, τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς οφείλουν να αποστέλλουν αμελλητί,
 3. παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των έργων ψηφιακής πολιτικής με την χρήση δεικτών, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα,
 4. παρακολουθεί και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της ΕΨΣ ως προς την εφαρμογή της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών και καταναλωτών με αναπηρία ή άλλες ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού,
 5. αναπτύσσει μεθοδολογία πιστοποίησης και μηχανισμό παρακολούθησης της εφαρμογής του τηρουμένου επιπέδου ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
 6. παρακολουθεί την εφαρμογή του άρθρου 9 «Προσβασιμότητα» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ (ν. 4074/2012) ως προς τις ΤΠΕ και ενημερώνει το σημείο αναφοράς για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης και το συντονιστικό μηχανισμό για τη διευκόλυνση των σχετικών με αυτή δράσεων,.
 7. πραγματοποιεί ελέγχους ως προς την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στα ψηφιακά έργα του Δημοσίου και πιστοποιεί το τηρούμενο επίπεδο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάσει των προδιαγραφών που ορίζει το Παράρτημα Ι - Ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», Κ.Υ. 49 και Κ.Π. 27 της υπουργικής απόφασης Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
 8. Αξιολογεί τα αποτελέσματα των ελέγχων και εισηγείται τη λήψη των απαραίτητων μέτρων τα οποία προτείνει προς ένταξη στο ΕΨΣ,.
 9. συνεργάζεται με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.) και άλλους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να ενημερώνεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και καταναλωτές με αναπηρία ή άλλες ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου και τα προϊόντα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.
Άρθρο 14 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ"
1.  
  Η Διεύθυνση Έργων Δημόσιου Τομέα συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Κεντρικών Υποδομών και Δικτύων
 2. Τμήμα Οριζόντιων Έργων
 3. Τμήμα Τομεακών και Εξειδικευμένων Έργων
 4. Τμήμα Τεκμηρίωσης, Υποστήριξης και Ελέγχου
2.  
  Στο ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
 1. συντονίζει την αποτύπωση των αναγκών, σχεδιάζει, υλοποιεί και επιβλέπει τη λειτουργία κεντρικών υποδομών ΤΠΕ και τη λειτουργία κεντρικών εφαρμογών οι οποίες παρέχονται ως υπηρεσίες στους φορείς του Δημοσίου, διασφαλίζοντας την εναρμόνισή τους με τους στόχους της ΕΨΣ,
 2. αναπτύσσει και διαχειρίζεται τα δίκτυα και τις τηλεπικοινωνίες της Δημόσιας Διοίκησης,
 3. διατηρεί Μητρώο Εξοπλισμού της Δημόσιας Διοίκησης και ελέγχει την απογραφή του,
 4. συντονίζει την αποτύπωση των αναγκών βασικού εξοπλισμού ΤΠΕ του Δημοσίου, που μπορούν να ικανοποιηθούν από κεντρικές προμήθειες, καθώς και την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, δικτύωσης και ευρείας χρήσης κατηγοριών εξοπλισμού ΤΠΕ που δύναται να προκηρυχθούν σε εθνικό επίπεδο,
 5. εποπτεύει και συντονίζει τις δράσεις σχετικά με τις υποδομές δημοσίου κλειδιού και πιστοποίησης τελικών χρηστών καθώς και τις υποδομές ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του Δημοσίου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Κανονισμού elDΑS
3.  
  Στο ΤΜΗΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΕΡΓΩΝ περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
 1. συντονίζει την αποτύπωση των αναγκών, σχεδιάζει και υλοποιεί οριζόντια έργα ΤΠΕ, διασφαλίζοντας την εναρμόνισή τους με τους στόχους της ΕΨΣ.,.
 2. διατηρεί Μητρώο Εφαρμογών της Δημόσιας Διοίκησης και ελέγχει την απογραφή του,
 3. σχεδιάζει και υλοποιεί έργα και δράσεις τεχνικής βοήθειας,
 4. σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα ΤΠΕ εντός της ΓΓΨΠ και εντός των φορέων στους οποίους εγκαθίστανται και λειτουργούν υποδομές, συστήματα και εφαρμογές ΤΠΕ.
 5. Επιπλέον, συνεργάζεται με το ΕΚΔΔΑ σε θέματα αρμοδιότητας της ΓΓΨΠ και προτείνει, σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ, την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με τις αρμοδιότητές του,.
 6. συγκροτεί μητρώο των μητρώων του Ελληνικού Δημοσίου και το συντηρεί
4.  
  Στο ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
 1. συντονίζει τη διαδικασία αποτύπωσης των αναγκών και προτεραιοτήτων των φορέων του Δημοσίου σε τομεακά, εξειδικευμένα και σε έργα τεχνολογικής αναβάθμισης και διασύνδεσης υφιστάμενων συστημάτων ΤΠΕ, για την επίτευξη των στόχων της ΕΨΣ,
 2. αξιολογεί τις προτάσεις έργων και δράσεων ΤΠΕ που υποβάλλουν οι φορείς του Δημοσίου στους ανωτέρω τομείς, εξειδικεύει το φυσικό τους αντικείμενο, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του Δημοσίου, τις κοστολογεί και προτεραιοποιεί και τις εισηγείται προς έγκριση,
 3. για τα εγκεκριμένα προς υλοποίηση έργα ΤΠΕ, καθοδηγεί την ωρίμανσή τους, επιβάλλει σε επίπεδο απαιτήσεων και προδιαγραφών τους κανόνες και τις πολιτικές διαλειτουργικότητας με τα υφιστάμενα συστήματα και την εφαρμογή προτύπων και διαδικασιών στις επιμέρους φάσεις του κύκλου ζωής τους,
 4. Στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων, προεγκρίνει τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης, εντός ενός μηνός από τη παραλαβή τους, πριν την κατάθεσή τους στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή
5.  
  Στο ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
 1. συνεργάζεται με τους φορείς του Δημοσίου, για την αποτύπωση της αρχιτεκτονικής και της διαμόρφωσης των συστημάτων ΤΠΕ που διαθέτουν και λειτουργούν, καθώς επίσης και για την περιγραφή των δεδομένων που επεξεργάζονται τα συστήματα αυτά, στη βάση προτύπων που εκδίδονται από τη ΓΓΨΠ για το σκοπό αυτό,
 2. επιβλέπει και συντονίζει ειδικές ομάδες δράσης που συγκροτούνται για την παροχή υποστήριξης και την επιτόπου επίλυση προβλημάτων φορέων του Δημοσίου σε θέματα ΤΠΕ, καθώς επίσης και για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, προκειμένου να διαπιστώνεται το επίπεδο της παραγωγικής εκμετάλλευσης, συμμόρφωσης με οδηγίες, πρότυπα και προδιαγραφές καθώς και το επίπεδο της αξιοποίησης των διατιθέμενων συστημάτων και πόρων ΤΠΕ.
 3. Συντάσσει σχετικές αναφορές υποδεικνύοντας τις απαιτούμενες διορθωτικές επεμβάσεις, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για κάθε φορέα και ελέγχει την εφαρμογή τους,.
 4. μελετά και εισηγείται τη μετάπτωση υπηρεσιών, υποδομών και εφαρμογών ΤΠΕ φορέων του Δημοσίου, σε κεντρικές υποδομές, με σκοπό τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας δεδομένων και υπηρεσιών, την ενίσχυση της ασφάλειας και εμπιστευτικότητας και τη μείωση του κόστους υποστήριξης και λειτουργίας τους
Άρθρο 15 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"
1.  
  Η Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Το Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων
 2. Το Τμήμα Ελέγχου Ασφάλειας
 3. Το Τμήμα Συντονισμού και Ονομάτων Χώρου Δημοσίου
2.  
  Στο ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
 1. καταρτίζει την Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας, στην οποία καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι προτεραιότητες και τα κατάλληλα μέτρα πολιτικής και κανονιστικής ρύθμισης με σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας συστημάτων ΤΠΕ σε εθνικό επίπεδο,
 2. διατυπώνει την πολιτική ασφάλειας συστημάτων ΤΠΕ για το δημόσιο τομέα και προωθεί την εφαρμογή της,
 3. ορίζει απαιτήσεις και κανόνες ασφάλειας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε έργου ΤΠΕ του δημοσίου (security by default) και ενσωματώνονται σε αυτά από τη φάση της σχεδίασης (security by design), ως απαραίτητη προϋπόθεση των αρχών του ενιαίου σχεδιασμού
 4. συνεργάζεται με τις Ανεξάρτητες και Ρυθμιστικές Αρχές που αφορούν στο αντικείμενό της (ενδεικτικά ΕΕΤΤ, ΑΠΔΠΧ, ΑΔΑΕ), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (Εurοpean Uniοn Αgency fοr Νetwοrk and Ιnfοrmatiοn Security, ΕΝΙSΑ) και ακαδημαϊκούς φορείς για την υιοθέτηση ενιαίων πολιτικών ασφαλείας στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης,
 5. συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων (Εθνικό CΕRΤ) και την Τεχνικής Φύσεως Αρχή Ασφάλειας Πληροφοριών (ΙΝFΟSΕC) της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), καθώς επίσης και με τα CΕRΤs που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος,.
 6. προωθεί δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού που διαχειρίζεται και υποστηρίζει κρίσιμα συστήματα και υποδομές του Δημοσίου
3.  
  Στο ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
 1. εποπτεύει και ελέγχει την εφαρμογή πολιτικών και κανόνων ασφάλειας συστημάτων ΤΠΕ στο σύνολο του δημόσιου τομέα,
 2. διενεργεί τακτικούς προληπτικούς ελέγχους σε όλα τα συστήματα του Δημοσίου, όλων των φορέων, τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά, συντάσσει άμεσα σχετικές αναφορές υποδεικνύοντας τις απαιτούμενες διορθωτικές επεμβάσεις, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για κάθε φορέα και ελέγχει την εφαρμογή τους,
 3. στο πλαίσιο του συντονισμού της ασφάλειας, όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα ορίζουν Υπεύθυνο Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων, ο οποίος λειτουργεί ως σύνδεσμος με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής και εκπροσωπεί το φορέα του.
 4. Η Διεύθυνση μπορεί να εφαρμόσει ιεραρχικό σύστημα οργάνωσης Οριζόντιας Δομής Ασφάλειας Συστημάτων, με αρμοδιότητες ανά τομείς,.
 5. δύναται να αναθέσει τη διενέργεια ελέγχων ασφάλειας συστημάτων ΤΠΕ φορέων του δημόσιου τομέα σε εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες
4.  
  Στο ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
 1. ορίζεται ως Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και ως Ενιαίο Κέντρο Επαφής υπεύθυνο για το συντονισμό θεμάτων σχετικά με την ασφάλεια συστημάτων ΤΠΕ και τη διασυνοριακή συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 2. συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και τους συναρμόδιους φορείς για την εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148, «σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση» (ΝΙS Directiνe) σε εθνικό επίπεδο,
 3. ενθαρρύνει την υιοθέτηση και εφαρμογή ευρωπαϊκών ή διεθνώς αποδεκτών προτύπων και προδιαγραφών σχετικών με την ασφάλεια συστημάτων ΤΠΕ του Δημοσίου,
 4. συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων (Εθνικό CΕRΤ), με τις αρμόδιες Ανεξάρτητες και Ρυθμιστικές Αρχές και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια συστημάτων ΤΠΕ (Εurοpean Uniοn Αgency fοr Νetwοrk and Ιnfοrmatiοn Security, ΕΝΙSΑ) για την υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην εξοικείωση των τελικών χρηστών σε θέματα ασφάλειας και στην υιοθέτηση καλών πρακτικών αντιμετώπισης απειλών,
 5. συνεργάζεται με τα αρμόδια Υπουργεία και τις Ανεξάρτητες και Ρυθμιστικές Αρχές για την άμεση ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (General Data Ρrοtectiοn Regulatiοn 2016/679),
 6. μεριμνά σε συνεργασία με την Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την κατάρτιση και υιοθέτηση ενός πιστοποιητικού προστασίας δεδομένων που φιλοξενούνται σε υποδομές υπολογιστικού νέφους,
 7. ορίζεται ως Εθνική Αρχή Συστήματος Ονομάτων Χώρου του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και ως Εθνικός Καταχωρητής Ονομάτων Χώρου των φορέων του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα,
 8. αναλαμβάνει τις λειτουργίες καταχώρησης Ονομάτων Χώρου (internet dοmains) και Συστήματος Ονομάτων Χώρου (Dοmain Νame System - DΝS) των φορέων του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα,
 9. διατυπώνει την πολιτική για τους ιστοτόπους (web sites, pοrtals) των φορέων του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και προωθεί την εφαρμογή της
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Άρθρο 16 "ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"
1.  
  ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων συγκροτείται από: α) την Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων β) την Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου
Άρθρο 17 "ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ"
1.  
  Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων είναι η ανάπτυξη ποιοτικών, αξιόπιστων, ασφαλών και ανταγωνιστικών τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, εντός του σύγχρονου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, προς όφελος των πολιτών και ιδίως:
 1. Η χάραξη ενιαίας αναπτυξιακής πολιτικής στους τομείς της αρμοδιότητάς της
 2. Η διαμόρφωση και παρακολούθηση εφαρμογών και υπηρεσιών μέσω της ανάπτυξης του τομέα τηλεπικοινωνιών, του διαδικτύου, των νέων τεχνολογιών και των ταχυδρομείων
 3. Η εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονων και αποτελεσματικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 4. Η διασφάλιση της βέλτιστης χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, της ανάπτυξης σύγχρονων ασύρματων, κινητών, δορυφορικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ευρυεκπομπής
 5. Η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών, εφαρμογών και εξοπλισμού
 6. Η χάραξη, εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικής ενός σύγχρονου, απελευθερωμένου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος ταχυδρομικών υπηρεσιών
 7. Η εκπροσώπηση της χώρας ως Διοικητικής Αρχής (Αdministratiοn), καθώς και ο συντονισμός των εκπροσώπων συναρμοδίων φορέων σε όλους τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και στις διακρατικές σχέσεις
 8. Ο χειρισμός θεμάτων και η συνεργασία με εποπτευόμενους φορείς και επιτελικές δομές σε ζητήματα σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών και δράσεων για την ανάπτυξη δικτύων
 9. Η παρακολούθηση της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς σε θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες
 1. Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
 2. Διεύθυνση Διαχείρισης Ραδιοφάσματος
 3. Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 4. Διεύθυνση Δορυφορικών Υπηρεσιών και Διαστημικών Εφαρμογών
 5. Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Άρθρο 18 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων είναι:
 1. Η διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικής στους τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, του διαδικτύου, των νέων τεχνολογιών και των ταχυδρομείων
 2. Η προώθηση δράσεων, ο συντονισμός, η παρακολούθηση, και η υποστήριξη της εφαρμογής των αντίστοιχων αναπτυξιακών πολιτικών
2.  
  Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 2. Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
 3. Τμήμα Διαδικτύου και Νέων Τεχνολογιών
3.  
  Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ περιλαμβάνονται:
 1. η παρακολούθηση των εξελίξεων και η συμμετοχή στη διαμόρφωση της πολιτικής των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και ο καθορισμός δράσεων ανάπτυξης και εφαρμογής αυτών,
 2. η προετοιμασία, παρακολούθηση, εκπροσώπηση και διαμόρφωση θέσεων στις Διεθνείς Ενώσεις, τους Διεθνείς Οργανισμούς, στις Διεθνείς Διασκέψεις, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διεθνείς και διακρατικές συναντήσεις, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε διεθνές, ενωσιακό και διακρατικό επίπεδο, για θέματα του Τμήματος,
 3. η προώθηση νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων και η εναρμόνιση του εθνικού κανονιστικού πλαισίου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, μέσω:
 4. αα) της ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ββ) της κύρωσης τελικών πράξεων λοιπών Διεθνών Οργανισμών και Διασκέψεων,
 5. η έκδοση του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης (Ε.Σ.Α.) και η παρακολούθηση γενικότερα θεμάτων αριθμοδότησης, φορητότητας αριθμών, εναρμονισμένων αριθμών κοινωφελών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης,.
 6. η παρακολούθηση των οργανωτικών και λειτουργικών θεμάτων, των σχετικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών με έδρα στην Ελλάδα και των σχέσεων που αναπτύσσονται με τις ελληνικές αρχές, για θέματα του Τμήματος,
 7. η συνεργασία με τις δημόσιες αρχές και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και η εκπροσώπηση του Υπουργείου σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος,
 8. η προώθηση δράσεων ενίσχυσης της επιστημονικής έρευνας, καθώς και δράσεων ερευνητικού χαρακτήρα, που σχετίζονται με την καινοτομία, την ανάπτυξη και τις εφαρμογές των θεμάτων του Τμήματος,
 9. η παρακολούθηση της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς για την Ευρώπη, για θέματα του Τμήματος
4.  
  Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ περιλαμβάνονται:
 1. η παρακολούθηση των εξελίξεων, η διαμόρφωση της πολιτικής των ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και ο καθορισμός δράσεων ανάπτυξης και εφαρμογής αυτών,
 2. η προετοιμασία, παρακολούθηση, εκπροσώπηση και διαμόρφωση θέσεων στις Διεθνείς Ενώσεις, στους Διεθνείς Οργανισμούς, στις Διεθνείς Διασκέψεις, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διεθνείς και διακρατικές συναντήσεις, καθώς και η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε διεθνές, ενωσιακό και διακρατικό επίπεδο, για θέματα του Τμήματος,
 3. η προώθηση νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων και η εναρμόνιση του εθνικού κανονιστικού πλαισίου των ταχυδρομικών υπηρεσιών με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, μέσω:
 4. αα) της ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ββ) της κύρωσης τελικών πράξεων λοιπών Διεθνών Οργανισμών και Διασκέψεων,
 5. ο καθορισμός των προϋποθέσεων, των κριτηρίων επιλογής και της διαδικασίας καθορισμού του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών που θα παρέχει την καθολική υπηρεσία,
 6. η ανάθεση της παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας και η σύναψη με αυτόν της σχετικής σύμβασης ανάθεσης, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο,
 7. ο καθορισμός των όρων για τη διασφάλιση των βασικών απαιτήσεων σχετικά με την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών,
 8. η συνεργασία με την ΕΕΤΤ και το Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή της χώρας μας σε Διεθνείς Οργανισμούς,
 9. η επίταξη φορέων παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας, σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή για τη θεραπεία άμεσης κοινωνικής ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή υγεία και η ρύθμιση του χρόνου διάρκειας αυτής,
 10. η συνεργασία με τις ελληνικές δημόσιες αρχές και τον ιδιωτικό τομέα καθώς και η εκπροσώπηση του Υπουργείου, για θέματα του Τμήματος,
 11. η διαχείριση των διαδικασιών επί οργανωτικών, λειτουργικών, διοικητικών, οικονομικών και πειθαρχικών θεμάτων της ΕΕΤΤ για τα οποία έχει αρμοδιότητα το Υπουργείο,
 12. Η μέριμνα θεμάτων προσωπικού της ΕΕΤΤ και ΕΛΤΑ, για τα οποία έχει αρμοδιότητα το Υπουργείο,
 13. η προώθηση δράσεων ενίσχυσης της επιστημονικής έρευνας, καθώς και δράσεων ερευνητικού χαρακτήρα, που σχετίζονται με την καινοτομία, την ανάπτυξη και τις εφαρμογές των θεμάτων του Τμήματος,
 14. η παρακολούθηση της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς για την Ευρώπη, για θέματα του Τμήματος
5.  
  Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ περιλαμβάνονται:
 1. η παρακολούθηση των εξελίξεων και η συμμετοχή στη διαμόρφωση της πολιτικής νέων τεχνολογιών που αφορούν στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Ιnternet οf Τhings) και ο καθορισμός δράσεων ανάπτυξης και εφαρμογής αυτών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Ομάδες της ΙΤU και της ΕΕ,
 2. η προετοιμασία, παρακολούθηση, εκπροσώπηση και διαμόρφωση θέσεων στις Διεθνείς Ενώσεις, τους Διεθνείς Οργανισμούς, στις Διεθνείς Διασκέψεις, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διεθνείς και διακρατικές συναντήσεις, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε διεθνές, ενωσιακό και διακρατικό επίπεδο, για θέματα του Τμήματος,
 3. η προώθηση νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων και η εναρμόνιση του εθνικού κανονιστικού πλαισίου των νέων τεχνολογιών και του Διαδικτύου, για θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο,
 4. η πιστοποίηση της κατοχής ονόματος εκ μέρους φορέα σε περίπτωση που ο εν λόγω φορέας αιτηθεί την απόκτηση του αντίστοιχου γένιου ονόματος χώρου ανωτάτου επιπέδου στο Διαδίκτυο από τον αρμόδιο για τα θέματα αυτά διεθνή οργανισμό (στα ελληνικά ή σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή αντίστοιχο όνομα χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη «.eu» ή άλλη εκχωρημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατάληξη,.
 5. η παρακολούθηση της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς για την Ευρώπη, στο πλαίσιο δράσεων υλοποίησής της, για θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
 6. η επεξεργασία και επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου για τα επαγγελματικά δικαιώματα των τεχνικών και τεχνιτών τηλεπικοινωνιακών και συναφών ηλεκτρονικών ειδικοτήτων, ενδεικτικά χειριστών ραδιοσταθμών,
 7. η αξιολόγηση του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών σχολών, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, με σκοπό τη συμπερίληψη των αποφοίτων τους στα επαγγέλματα των ραδιοεπικοινωνιών,
 8. η επεξεργασία και επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία βιοτεχνιών και εργαστηρίων κατασκευής, επισκευής ή συντήρησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,
 9. η εκχώρηση αριθμών επιλεκτικής κλήσης με χρήση ραδιοτηλέτυπου (SΙΤΟR-simplex teletype ονer radiο) σταθμών πλοίων και παράκτιων σταθμών, καθώς και η εκχώρηση διεθνών διακριτικών σημάτων και διακριτικών σταθμών των ελληνικών εμπορικών πλοίων,
 10. η παρακολούθηση των μεταβολών των σταθμών ραδιοεπικοινωνιών των εμπορικών πλοίων και επίγειων παράκτιων σταθμών και η ανακοίνωσή τους στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU),
 11. η αναγνώριση εκκαθαριστριών εταιρειών που αναλαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων,
 12. η καταγραφή και τήρηση μητρώων σχετικών με τις αρμοδιότητες του τμήματος, καθώς και η ενημέρωση της δικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ για θέματα του Τμήματος,
 13. η συνεργασία με τις ελληνικές δημόσιες αρχές και τον ιδιωτικό τομέα καθώς και η εκπροσώπηση του Υπουργείου, για θέματα του Τμήματος,
 14. η προώθηση δράσεων ενίσχυσης της επιστημονικής έρευνας, καθώς και δράσεων ερευνητικού χαρακτήρα, που σχετίζονται με την καινοτομία, την ανάπτυξη και τις εφαρμογές των θεμάτων του Τμήματος
Άρθρο 19 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ραδιοφάσματος είναι:
 1. Η προώθηση δράσεων προστασίας και βέλτιστης διαχείρισης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων
 2. Η διαμόρφωση της πολιτικής του ραδιοφάσματος, καθώς και ο συντονισμός δράσεων ανάπτυξης υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνιών και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
 3. Η ασφαλής και αποδοτική λειτουργία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων ραδιοεπικοινωνιών
2.  
  Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Διαχείρισης Φάσματος Σταθερών και Κινητών Υπηρεσιών
 2. Τμήμα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης
 3. Τμήμα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού Ραδιοεπικοινωνιών
3.  
  Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ περιλαμβάνονται:
 1. η άσκηση της νομοθετικής και κανονιστικής αρμοδιότητας και ειδικότερα η επεξεργασία και επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου για την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος σταθερών και κινητών υπηρεσιών,
 2. η μέριμνα για την εφαρμογή του Διεθνούς Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών (Radiο Regulatiοns) και των διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών,
 3. η μέριμνα για διεθνή συντονισμό ραδιοσυχνοτήτων και σύναψης συμφωνιών συντονισμού με άλλες χώρες καθώς και διεθνής συνεργασία για εξάλειψη επιβλαβών παρεμβολών, καθώς και η εναρμόνιση της χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων με τα υπόλοιπα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 4. η παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων στα θέματα του τμήματος και ο σχεδιασμός της πολιτικής διαχείρισης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων σταθερών και κινητών υπηρεσιών,
 5. η ανακοίνωση στην Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU) των εκχωρήσεων ραδιοσυχνοτήτων
 6. η επεξεργασία και έκδοση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.),.
 7. η χορήγηση συχνοτήτων για την λειτουργία κρατικών δικτύων και ραδιοδικτύων διπλωματικών αποστολών, καθώς και για πειραματικές / δοκιμαστικές εκπομπές σε προσωρινή ή μόνιμη βάση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
 8. η διαμόρφωση προτάσεων για επιβολή περιορισμών ή/και απαγορεύσεων στη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και προτάσεων για την κατά περίπτωση παροχή, τροποποίηση, παράταση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές,
 9. η παρακολούθηση του πλαισίου λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης του Ραδιοφάσματος, ο καθορισμός των σταθμών επιτήρησης, καθώς και η ανακοίνωσή τους στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών,
 10. η μέριμνα για την επιγραμμική σύνδεση με το Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων, και ο καθορισμός, σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές, των απαιτήσεων που πρέπει να πληροί το Μητρώο,
 11. ο καθορισμός των παραμεθορίων ζωνών της χώρας, των οποίων η πλήρης κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία,
 12. η παρακολούθηση και εκπροσώπηση στις Διεθνείς Ενώσεις και Οργανισμούς, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διεθνείς και διακρατικές συναντήσεις, σε θέματα του Τμήματος,
 13. η προώθηση δράσεων ενίσχυσης της επιστημονικής έρευνας, καθώς και δράσεων ερευνητικού χαρακτήρα, για θέματα του Τμήματος,
 14. η επεξεργασία, έκδοση και κατά περίπτωση εφαρμογή ρυθμιστικών κειμένων που αφορούν ραδιοσυχνότητες και ασυρματικές συσκευές εντός του Διαδικτύου των Αντικειμένων (ΙοΤ:
 15. Ιnternet οf Τhings)
4.  
  Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ περιλαμβάνονται:
 1. η επεξεργασία, εφαρμογή και επικαιροποίηση του ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου για την βέλτιστη αξιοποίηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για τις ανάγκες της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (Ρ/Τ),
 2. η κατάρτιση και επεξεργασία του Χάρτη Ραδιοσυχνοτήτων Ρ/Τ, η ανακοίνωση του στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU), και η φροντίδα για την εφαρμογή του Διεθνούς Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών στο αντικείμενο του Τμήματος,
 3. η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων διαχείρισης φάσματος στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον και η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων διαχείρισης του φάσματος, σε τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος,
 4. η συνεργασία και παροχή πληροφοριών, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, η επεξεργασία συμφωνιών σε διακρατικό, σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς
 5. η συνεργασία με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν άμεσα ή έμμεσα ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και στα συλλογικά όργανα, για θέματα του Τμήματος,
 6. ο σχεδιασμός της πολιτικής και του πλαισίου διαχείρισης του φάσματος των αναγκαίων για σταθμούς ευρυεκπομπής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης ραδιοσυχνοτήτων και ο καθορισμός των σχετικών τεχνικών χαρακτηριστικών των σταθμών,
 7. η τυποποίηση τηλεοπτικών δεκτών και η επεξεργασία τεχνικών κανονισμών για την χρήση ζωνών συχνοτήτων σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς και συμφωνίες, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων,
 8. η κατανομή χρήσεων του φάσματος σύμφωνα με την πολιτική και τον σχεδιασμό διαχείρισης φάσματος ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις και ανάγκες συντονισμού της χρήσης του φάσματος με άλλες χώρες, καθώς και αντίστοιχα η αναθεώρηση της κατανομής χρήσεων του φάσματος,
 9. η μέριμνα για την επιβολή υποχρεώσεων μεταφοράς ραδιοτηλεοπτικών σημάτων για την εξασφάλιση της δέουσας πρόσβασης ειδικών κατηγοριών πληθυσμού (ιδίως τελικών χρηστών με αναπηρία)
5.  
  Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ περιλαμβάνονται:
 1. η παροχή συνδρομής κατά την άσκηση της νομοθετικής και κανονιστικής αρμοδιότητας και ειδικότερα κατά την επεξεργασία και επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου για τον τομέα των ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών, ραδιοσταθμών ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CΒ) και κάθε άλλης περίπτωσης σταθμού ασύρματης επικοινωνίας καθώς και για τους τομείς ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ραδιοεξοπλισμού, περιλαμβανομένων των συναφών θεμάτων τυποποίησης και πιστοποίησης,
 2. η παρακολούθηση εφαρμογής του πλαισίου για τον ραδιοεξοπλισμό και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) καθώς και των τεχνολογικών εξελίξεων της αγοράς τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με σκοπό την προστασία των ραδιοεπικοινωνιών από ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές,
 3. η μέριμνα για την αναγνώριση κοινοποιημένων οργανισμών για την αξιολόγηση τεχνικών φακέλων και διαπιστευμένων εργαστηρίων που χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για την εποπτεία της αγοράς στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,
 4. η κατάρτιση πινάκων πραγματογνωμόνων ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ο προσδιορισμός του τρόπου λειτουργίας, των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων αυτών,
 5. η μελέτη του θεσμικού πλαισίου σε θέματα εγκαταστάσεων και κατασκευών κεραιών (όπως ενδεικτικά σύστημα ΣΗΛΥΑ, ειδικές κατηγορίες κεραιοσυστημάτων, εξαιρούμενες από αδειοδότηση κεραίες, τυποποιημένες κεραίες) καθώς και ο χειρισμός των θεμάτων που προκύπτουν από την λειτουργία τους,
 6. η εισήγηση και έκδοση κανονισμών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων που υποστηρίζουν κατασκευές κεραιών,
 7. η παρακολούθηση των θεμάτων υλοποίησης και λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Ακτινοβολιών, καθώς και η συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και άλλες αρχές για την έκδοση αποφάσεων που αφορούν τα μέτρα προφύλαξης του κοινού και των εργαζομένων από ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, τους τρόπους διενέργειας μετρήσεων και κάθε συναφές θέμα,
 8. η διαχείριση των χαρακτηριστικών κλήσεων των σταθμών (Call Signs),
 9. η μέριμνα για την ίδρυση και λειτουργία σταθμών ραδιοεπικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ως και κάθε συναφές θέμα μετά την εγκατάσταση αυτών,
 10. η παρακολούθηση, διαμόρφωση θέσεων και συνεργασία με άλλες αρχές και φορείς και η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων σε διεθνές, κοινοτικό και διακρατικό επίπεδο, σε θέματα του Τμήματος,
 11. η μέριμνα για την χωροθέτηση και λειτουργία πάρκων κεραιών και ο καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών, σε συνεργασία με λοιπές υπηρεσίες και αρχές,
 12. η μέριμνα για την ίδρυση και λειτουργία σταθμών ραδιοεπικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Άρθρο 20 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είναι:
 1. Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και η εφαρμογή της Εθνικής Ευρυζωνικής Πολιτικής, όπως καθορίζεται από το εκάστοτε Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο (ΝGΑ plan), το οποίο υποβάλλεται στον Υπουργό για έγκριση και ενσωμάτωση στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική που υλοποιεί το Υπουργείο, καθώς και η ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων της χώρας
 2. Η υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στην σχεδίαση και υλοποίηση έργων ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών δικτύων
 3. Η διαχείριση θεμάτων τυποποίησης σε τεχνολογίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων
 4. Η ανάληψη δράσεων για την ασφάλεια των δικτύων
 5. Η καταγραφή των δικτύων και η διαχείριση θεμάτων χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης
 6. Η λειτουργία ως σύνδεσμος ευρυζωνικότητας με τις υπηρεσίες της ΕΕ (Βrοadband Cοmpetent Οffice)
2.  
  Η Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Ευρυζωνικότητας
 2. Τμήμα Ασφάλειας Δικτύων
 3. Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Μητρώου Δικτύων
3.  
  Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ περιλαμβάνονται:
 1. η σύνταξη και παρακολούθηση της υλοποίησης του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου, η αποτίμηση της πορείας εφαρμογής του και η εισήγηση για απαιτούμενες πρωτοβουλίες και τροποποιήσεις αυτού,
 2. η παρακολούθηση των Εθνικών Δράσεων για την επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη σε θέματα ευρυζωνικότητας και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
 3. ο καθορισμός δράσεων και μέτρων για την ανάπτυξη και εφαρμογή δικτύων φιλικών προς το περιβάλλον,
 4. η υποστήριξη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και έργων ανάπτυξης υποδομών, ευρυζωνικότητας (όπως ενδεικτικά της Διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη / CΕF, της επενδυτικής προτεραιότητας 2α του ΕΠΑΝΕΚ, των RURΑL),
 5. η συνεργασία με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την υλοποίηση έργων ανάπτυξης δικτύων,
 6. η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών, προτύπων και τεχνικών κανονισμών τηλεπικοινωνιακού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ασυρματικών συσκευών, καθώς και εγκαταστάσεων δικτύων,
 7. η προώθηση νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων και η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο οδηγιών, αποφάσεων, συστάσεων και τελικών πράξεων της ευρωπαϊκής ένωσης, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ΕΤSΙ), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CΕΝ/CΕΝΕLΕC), της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU) και λοιπών διεθνών οργανισμών και διασκέψεων σε θέματα του Τμήματος,
 8. η παρακολούθηση, συμμετοχή και εκπροσώπηση στις Διεθνείς Ενώσεις, τους Διεθνείς Οργανισμούς, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διεθνείς και διακρατικές συναντήσεις για θέματα του Τμήματος,
 9. ο καθορισμός δράσεων και μέτρων για την ανάπτυξη και εφαρμογή δικτύων φιλικών προς το περιβάλλον
4.  
  Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ περιλαμβάνονται:
 1. ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ως αρμόδιας εθνικής αρχής για την ασφάλεια των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, σύμφωνα με το αρ. 8, παρ.1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148,.
 2. η συνδρομή σε Υπηρεσίες και Φορείς για την υλοποίηση και εφαρμογή του σχεδίου αντιμετώπισης και αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες, καθώς και διαχείρισης έκτακτων αναγκών στη χώρα,
 3. ο καθορισμός των ελαχίστων υποχρεώσεων προς τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και ακεραιότητα του δικτύου και η διαθεσιμότητα του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου και των δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών,
 4. η διαχείριση θεμάτων λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ΕΝΙSΑ) στην Ελλάδα, καθώς και η συνεργασία για θέματα ασφάλειας ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
 5. η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στον τομέα της ασφάλειας ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
 6. η προώθηση νομοθετικών πράξεων και προτύπων, η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο οδηγιών καθώς και η προώθηση της έκδοσης κανονιστικών πράξεων σχετικών με θέματα του Τμήματος,
 7. η συνεργασία με τις ελληνικές δημόσιες αρχές και τον ιδιωτικό τομέα καθώς και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα, για θέματα του Τμήματος,
 8. η παρακολούθηση και ο συντονισμός των Εθνικών Δράσεων για την επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς, για θέματα ασφάλειας δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
5.  
  Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ περιλαμβάνονται:
 1. η ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση της υποδομής της χώρας σε θέματα δικτύων τηλεπικοινωνιών (ιδίως έργα, μελέτες, προβλήματα, λειτουργικές παρεμβάσεις, απαιτήσεις των φορέων για την αναβάθμιση των δικτύων), με δυνατότητα καταγραφής και άλλων δικτύων της χώρας,
 2. η καταγραφή και η ηλεκτρονική αποτύπωση των δικτύων επικοινωνιών σε εθνικό επίπεδο, η λειτουργία αυτών και η τήρηση των πάσης φύσεως αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή,
 3. η διαχείριση του Μητρώου Δικτύων που προβλέπεται στο άρθρο 32 του ν. 4053/2012, όπως εκάστοτε ισχύει,.
 4. ο καθορισμός διαδικασιών για την παραχώρηση δικαιωμάτων διέλευσης και η μέριμνα έκδοσης σχετικού κανονιστικού πλαισίου,
 5. η υποστήριξη των δημόσιων αρχών και φορέων που ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στον τομέα των δικαιωμάτων διέλευσης,
 6. η ανάπτυξη και λειτουργία δικτυακής πύλης που λειτουργεί ως Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης για τις δικτυακές υποδομές της χώρας,
 7. η ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την παροχή υπηρεσίας μιας στάσης για την έγκριση και χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, καθώς και η σχετική συνεργασία με δημόσιες αρχές και φορείς,
 8. η προώθηση νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων σχετικών με θέματα του Τμήματος
Άρθρο 21 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Δορυφορικών Υπηρεσιών και Διαστημικών Εφαρμογών είναι:
 1. Η ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών στον τομέα του διαστήματος
 2. Η προώθηση ευρωπαϊκών δράσεων σε διαστημικά θέματα και η διάχυσή τους στις εθνικές υποδομές
 3. Η διαχείριση θεμάτων των τροχιακών θέσεων των ελληνικών δορυφόρων
 4. Η παροχή κυβερνητικών δορυφορικών υπηρεσιών
2.  
  Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Δορυφορικών Επικοινωνιών
 2. Τμήμα Παροχής Δορυφορικής Κυβερνητικής Υπηρεσίας
 3. Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πρόσβασης σε Δορυφορική Κυβερνητική Υπηρεσία
3.  
  Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ περιλαμβάνονται:
 1. η επεξεργασία και επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου για τις δορυφορικές επικοινωνίες και την διαστημική πολιτική σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς,
 2. η ανακοίνωση στην Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU) δορυφορικών τροχιών και συσχετισμένων ραδιοσυχνοτήτων, η διαχείριση των θεμάτων των δορυφορικών τροχιών και των συσχετισμένων ραδιοσυχνοτήτων και ο σχετικός διεθνής συντονισμός,
 3. η παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων στα θέματα του Τμήματος και ο σχεδιασμός της πολιτικής διαχείρισης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων δορυφορικών επικοινωνιών, η μέριμνα για τον σχεδιασμό ευρύτερης διαστημικής πολιτικής, ιδίως μέσω της συλλογής και επεξεργασίας των αναγκών των φορέων του Δημοσίου για δορυφορικές υπηρεσίες και εφαρμογές,
 4. η επεξεργασία και παρακολούθηση τεχνικών θεμάτων επί μνημονίων, συμφωνιών και συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και παρόχων δορυφορικών επικοινωνιών ή άλλων Αρχών,
 5. η διαχείριση θεμάτων αξιοποίησης της δορυφορικής χωρητικότητας που έχει διατεθεί στο Δημόσιο από το δορυφορικά συστήματα για τις ανάγκες των δορυφορικών επικοινωνιών του δημοσίου τομέα,
 6. η μέριμνα για επίλυση προβλημάτων παρεμβολών σε ελληνικά ή ξένα δορυφορικά συστήματα καθώς και η μέριμνα για θέματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και προστασίας υπηρεσιών από παρεμβολές,
 7. η προώθηση δράσεων ενίσχυσης της επιστημονικής έρευνας για θέματα του Τμήματος καθώς και για εφαρμογές δορυφορικών συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,